Skip to main content

Full text of "Calligraphia Romana"

See other formats


This is a reproduction of a library book that was digitized 
by Google as part of an ongoing effort to preserve the 
information in books and make it universally accessible. 

Google - books 

http://books.google.com X/. nf 


Digitized by Google <36620153540012 

<36620153540012 

Bayer. Staatsbibliothek 


Digitized by Google Digitized by Google 


^ALLIGRA- 

.PHIA ROMANA. 

THESAVRV S 

LINGVO LATINaE: 

h f** imtutPhra/h t & Formata digamma % aaotquoi 

in tribm Unguo Romuno CUJpcisAuthorilut: 


M. Accio PLauto Sarfinate, 

P. Tsrshtio Afro» 

M. Tullio Cicaroni Arpinate» 


ia gratiam & ufam Philologias ftudioforum per certo» 
Titulos Loco kok C ommunium colliguntur» 

i';a w» - 

‘ Studio 6>. Optra 
layerlsche 
Staatsbibliothek 
MONCHEH 


NEAPOLI NEMETFM 

npcnfisIo na Rosa Liburij FrancoTurtcnlis 

Excudebat Heinricus Starckius • 

; A "«» mfr o§? CVI * 


v > 


ft- 

*-$ c tf (yr ^ 

U6 • rr - 


yPfTTT^-— i—i i n;■> 

BIBLIOTHECA 

HEG1A 

MemcENsis. Digitized by Google 
P R M F A T i o. NoUlitat* gentrit, pietatt.ac fludio flonnttjpmit 
Adolefecntfbui Ftr. 


Chiistophoro sl Grorop. 
Philippo a Grorod. 

Magnifici, & Ampltjfimi viri 

Dn. IOH. BERNHARDI £ GROROD 

Ele&orali*Palatinatu* PratfedHia Vtibika 
&Vmb$tat&c. 

Ad omnia fumma natis Filiis: 

Difcipulis meis exoptatilfimis. 

Novam hanc & topiofim Calhgraphidm ~ 
Lingua Latina 

Dono. Dico. Commendo. 

PARE V S. 


V o poti/Hmum iimt, uti opinor, 
Adolc 'icentes lc&itiimi, quae ho¬ 
minem do&um reddunt,& littera- 
tum:L e c t i o inquam,& A u o i- 
T i o:qux individuo quafi quodam 
nexu cohaerere mihi videntur, ita 
tamen, ut non aequabiliter ab o- 
mnibus promifcue requirenda efle cenfea«NamAudi- 

(i) z tionem 

Digitized by Google 

Pr*i ATie, 

tranem tyrombus proprie deftinandam, lummeque 
commendandam die,nem olanus inficiabitur. Pro- 
we&ioribus verb,& jam in arte, linguarqmque cogni- 
tionc nonnihil exercitatis,utranjque, fi quidem ita res 
&occafio ferat, fedulb conjungendam efle,pruden- 
tiorum omnium conlentientem opinionem efie au¬ 
tumo :hac tamen lege& conditione, utquscurnque 
audita fimt, atque le£ta, fideliter memoriae templo in¬ 
figantur, & tamquam in aerario quodam tutiffimore- 
ponantur, indeque ad Vlum,qui laborum omnium 
Cynolura eft,& Helice,depromantur. Atque hinc eft, 
cjubdVflteres V S V M Mularum Parentem, MNE- 
MOSYNEN vero earundem Matrem lapienter 
ftatueruntiquippe cum neutra fine alterius ope confi- 
ficre queat. Qupniamvero memoria quamplurimis 
fiepe incommodis labefa6bri,atqn,e debilitari lolet^ 
prudenter omnino ab fiudiofis adolefeentibus, quo¬ 
rum mellis adhuc in herbaeft, EXCER.PT Ao- 
mnium eorum,qu$'vel ab aliis audiviflent,vclipfi ob- 
fervatione laudabili digna legtflent,confcribenda cen- 
iuerunt^ic enim gravilfimelcribit Seneca Epift. 84. 
Nos apes debtmmimitari,.& ruaqsmtpsetx diversi 
leflione congeffimtu,fepa irc./.Ulua enim difeinBafer- 
vantur.Deinde adhibita ingenii no feri cura (eyfacnlta- 
tt in unum fnporcm varia illa libamenta confundere: 
att e tiamfeap pa rue rit , undefiempttmJit, aliud tomeu 
qffcpedmandefitmnmoft, appareat : quod in corpora 
•noferovidemmfenouUuoptrAmflrd fetare Naturam\ 
idem leniit Piutarchusde Aud.Poetis. $cut inter pa- 
<fetndomApitflortmiCupragermen>Smradictm , alia 
ieftia fetum feuQ u mv e captant : ka legendis Poematis, 
aiiuthforiam docerfutidiutE L E GANTIAE& 

APPARAtVl VEPBQIVM inltaty ; afos» 

. % 


Digitized by Google 


vtrpfUadtmoribtu utilittr finttcUcla ♦ conficiatur. 

' Huiiumodi Excerpta Graeci olim tn\tyv »five « 
/««Jijdfjitemqye ta/uitiout &r*f «c£»a*V appellarunt. 
Latini vel Aav er farta, vel Commentarios >minarc 
Voluerunt. Artifices LOCOS COMMVNBS 
vx>carunt.Optime :mealententia.Namut omnmia- 
tura tacito moiAffin&o quodam in proprium fuum 
locum ferantur; eadem prorfus ratiope, quaecunque 
ex quotidiana hominum converfationc, affiduaque 
bonorum Au&orum le&ione elicimus ea in Com¬ 
mentarios, fivc Locos Communes, tamquam in cen- 
trum,& locum proprium coniicimus, undepoftmo- 
dum lingula, (iopus fit, eruere iterum valeamus. 

Non placet aliquibus viris do^ishaec ratio, feid* 
Sed profero illi Excerptorumcontemtores , pravam 
«omuetudinenv Athenienlium mihi imitari viden¬ 
tur , qui abeo tempore, quo Hyperbolus, abie£BHi- 
mus nebulojoUracifmo Alcibiadis fabf^cadl conde¬ 
mnatus, neminem, cuiusau&oritasurbieflet fulpe- 
, eo generepoenae,&exilii damnare voluerunt. Cer¬ 
te enim ingentem utilitatem huius ftudii nondum 
pervidere ilu potuerunt, qui operam ilbun excerpen¬ 
di fufque deque habepe folent. Quomodo enim ad 
ELO QVENT IANtudium (ut de hoc primim 
dicam) longe praeceHettriflimum, quiiquam afpiraro 
poterit ? quomodo dicendo tenerenomimim coetus, 
mentes afficere, voluntates impellere quo velit ,unde 
autem velit, deducere valebit, nili utera libi pro¬ 


mum condum adornant, illeque lemper fif inifru-. 
&us ? Quomodo affli&os, iratos, crudeles, oratione 
fua excka&t, delirabit, manliietos reddet, nili arma 
idonea ad eam rem libi conquilivent? .. 


&rpd equidem. mirari foleo, quin &quandoqi 

(0 5 


yGoogle 


P r At Atie. 

deplorare non delino, tot juvenes ftudiolbsinveni- 
ri, qui gravatim in hoc amceni/Iimo florum fra- 
grantiflimorum Hortulo fpatia faciant, ac potius 
ludo, ac joco, tempus conlumere ament U$htyttt, 
five etiam popinis, quam in hoc Mularum ampfilTi- 
mo campo fe & aetatem fuam firmare. Quid ni enim? 
Antigonus Rex Syriae dicere lolitus erat, le a libris ac¬ 
cipere , quod a nullo amicorum refeire pollet. Verius 
id ego pronunciari polle credo de Excerptis, live Lo¬ 
cis Communibus: illos videlicet ea nobilcum com¬ 
municare, quse non ab amicis modo, verum etiam ab 
iplis libris nullo modo relcire poflitmus. Tametli 
enim Memoria multa complefti foleat, & debeat: 
non tamen illa omnia ita repetere polfumus, uti qui¬ 
dem ante TAtimay.tt ra i> •r^movh.imv parentum 
facultas illa ab Deo nobis concefla fuerat. Abiit illud* 
tempus:mutataeft haec ratio. Quin potius fic libi me* 
cum perluadebunt omnes Mularum Myltae, Excer- 
ptorumTitulis adnotatis,lummaque induflria auifris, 
ceu imaginibus cereis nos torpentem ac languentem 
memoriam adjuvare, excitare, irritareque polle:ut 
omnia, de quibus dicere animus geftiat, animo prius 
percurla,& prope decantata habeamus:varia exempla, 
tam veterum, quam reccntiorum adducamus: agen¬ 
da, vel fugienda,dicenda, tacendave pcrcalleamus: fii- 
tura praelagiamus, caulas rerum teneamus , malisq; 
imminentibus praeteritorum recordatione occurra- 
mus:de quibus omnibus copiose & abundanter loqui" 
valeamus. Nam ut in taberna medicamentaria capfit- 
lae lingulae in lingulis locis, e quibus varia medicamen¬ 
ta depromi polfunt, limt collocatae: non aliter ftudio- 
fus ex ejufmodi Titulis lua verba juxta & resaufeft, 
quas etfi adhuc diffulas,& dilfipatas reperit: ita tamen 
-' ' dilata- 


Digitized by Google P R it F A T I (J. . 

dilatare & explicare easpoteft, ut auditores nihilillis 
in ftrudtius,nihil ornatius comprehendant, Antifthe- 
nesolim cuidam ploranti librum JRUilum } in quem 
quicquid didicifiet , retulerat, itriuggeffit: Atqui 
iua oportuit animo commendare,, non chartis. Ve¬ 
re quidem. Sed quaefo te,num Memoria tibi tamfir- 
. ma, tam conftans, ut quaevis tibi audienti, legentive 
tam fiibito expromat? Vsque adeo profe&b labilis 
illa eft, ut omnia continere, divinitatis potius fit, 
quam mortalitatis : quemadmodum icite loquitur 
Imp. luftintMnm Confit t. Tanta. f. tS.dc confitm , digefh 
QMtnfirta Codici dt Fiu Ittr. enttcltand. 

Confideremus omnium Artium latifundia, & 
deprehendemus, nullam earum adminiculis ilfis ca¬ 
rere facile pofle. Harc namque fi defint; adminiftra- 
torem Reipublicae morofiorem nulluin^- Theolo- 
gum,Medicum, Philolophum ineptiorem neminem, 
jure merito dicas. Proindefiimmiilfiviri,Arillote- 
les, Plato, Xenophon juvenes adhortari 

conlueverunt, ut contra lene&utis infirmitatem,&: ; 
memoriae inconftantiam, in herbelcente lua aetate, 
eiufmodi Commentarios Verborum, & Rerum fibi 
conficiant. Non alio certe fine Ciceronem legimus 
integrum fibi Prooemiorum librum ex variis Orato¬ 
ribus concinnafie, quibus in Eloquendae fuaeftudio. 
commodi uti poflefcHortenfiusOrator fiimmusThe- 
fes quafdam , & Quseftiones generales pro tqjfibus 
& contra teftes fibi collegit. Eadem diligentia'Cale¬ 
nus Maximus variorum exemplorum theiaurum 
comportavitJdem fa&itarunt Athenaeus, ac Stobaeus: 
& inuniti alii ex veteribus. Commemorarem quoque 
0 recentioribus viros magnos, qui folo hoc Excer¬ 
ptorum. Audio ad fummum Eruditionis faftigiurn 

(:) 4 ' con- 


vGoogle P VrA f ATIO. 

confeeftdmmt, nifi in oculis omnium litteratorum 
eottidfe jam verfarentur.Neq; fane eft,quod delicatuli 
mahi nbiabbfan<||jptur it) eo, dum lucubrationes vi¬ 
torum do&6rumfibi prarfto efle clamitant: eoque 
taskosa iBa diligentia nimii opus eflefift prsepofterc 
perfaadent. Quis enim iUum hominem non mon- 
ftrum putet, qui alienis pedibus incedit, aut alienis 
6 eufis : videt? Quis illum, qui ipen* & fiduciam rerum 
fitmim in alio collocat, non dicat ftulte plane agere? 
Similes prorfus mihi yidentur Afbpict> ruftico, qui 
fegetes mas demetendas amicorum fidelitati credidit: 
aut fiolido illi Calvifio Sabino, qui effuetis & exoletis 
viribus, non proprio, fed fervorum robore armatus, 
in Campum Martium prodire aufus fuit. Quanto 
hrudabilior Perlarum fuit confuetudo ? qui probro 
libi cffe putarunt, liferinavefeerentur carne, quam 
patcrfahiilias in proprio laltu non eonfeciflet. Qua¬ 
propter Plato in foa Republica lapienter hoc Edi¬ 
tum tulit, ne quis ex alieno puteo prius aquam hau¬ 
riret, quam Magiftratui probaflet, fe diligenter ope¬ 
ram navaffe, ut fibiin aedibusfuis puteusfoderetur, 
nec fe id ulfis fumtibus impetrare potutffe. Nimirum 
rc&eab Anftotde pronuneiatum cffer& ilWtvb ety<&- 
enrrfr^w. Et Achilles Tatius inquit: i£*vT0Qvni%H 
*)ir fitonir. Nam quemadmodum illi, qui feram ali¬ 
quam ini campo .patiofo infedfamtur, multo plus dele- 
«attonis percipiunt, quam fi ex Perlarum aut Ro¬ 
manorum coufaetudinein Amphitheatris amceniffi- 
xttfs St ornatilfimis, explicatis vefHbus, tabulis&lignis 
propa&m coBocatis venarentur: ita etiam qui Lo¬ 
corum Communium fylvam,proprio Marte,quod 
ajtrnt, adftruuirt, ita ut divitis , atque ornamenta 
«orum ingeniorum per quaedam involucra atque; 

inte- 


Digitized by Google 


1 ^RiCVATio. 

snta Jfctfidciantur, fibi melius confidunt, 
i fi i», qU* alieno fudore parata funt, frueren- 
Nequc vprck eadem eft ratio (hidioram noftro- 
rum, quas (ttrpium aut plantarum. Hac etenim trans¬ 
latae , & in alienam arborem infitac, uberiores fispe 
frndus proferunt, quam fortehaturali‘inlocopro- 
tuMent: illa autem.privata magis, quim aliena, do- 
mcftka, quam externa opeexfplendefcunt. Nemo 
utique tam infidius erit, qui in alieno potius domi¬ 
cilio, ubi lites,iras, odia, vindicas vigent, quam in 
proprio, tranquille vivere eligat: ubi propria iua 
Mipelle&lead omnem uiumliberrimeinuru&usefle 
poifit. 

Non mirabimini, Nobiliffimi Adolefcentes, me 
tanto conatu commendare vobis Ele&prum, five 
iatktySr curam, quam ab omni asvo quisque littera¬ 
torum fibi femper quam commendatmim^m habuit. 
Proprio equidem exemplo cdodus affirmare vobis 
poflum, quantum haec diligenda a primis annis mihi 
adjumenti attulerit. 

Vt autem orrmes fanos in hoc^dfententiam me¬ 
am accedere video, hujufmodi ad litte¬ 

rarum telam feficiter pertexendam, efle perquam ne-i 
ccffarias: ita paucos video, qui idem confisum in iis 
frudhiose adornandis fequi foleant. Ego verb lalvis 
omnium aliorum judiciis, quid ipfe heic fhidiofis 
adolefcentibus confidere foleam, bfevidime & fim- 
plidfiimc enarrabo. 

Non hic requirimus ambidofiun pompam, ceu 
multos curiofulos fa&itare Icimus: nequefubtjliorem 
aliquam methodum Dialedicam attendendam'efle 
arbitramur: led fufficere judicamus, fi Tituli quidam 
generaliores conficiantur, lub quibus quafi per Sa- 

(:) 5 turam 


Digitized by Google Pk .* f a t i o. 

turam fine ulla compofitionis illecebra, aut verbo-., 
_ rum dele&u, exiliter,aride,concise, ac minute adno- 
tari poflint ea,quj quilque ex u(u luo olim futura per- 
lentifcere queat. ' 

Omnis autem haec ratio privati Icrutinii ( ut Apu- 
leiano utar vocabulo) verlatur,vel m eruendis verbis: 
vel obfervatione Rerum. Hoc seu filum Ariadna: in 1 
perturbato ftudiorum Tuorum labyrintho, (equine-.; 
cefle eft omnes Mularum candidatos. De Rebus po r 
Aerius dicam Verborum abfervatio etfi levis vide¬ 
ri potcft,tamen ad omnem Iqualorem foeditatemque, 
quae vel Silenos Alcibiadis cxfuperet, abiici nonpo-. 
teft, cum omnes Eloquentiae cincinni ex iis contexti 
fint, & rerum ipfarum momenta inde pondus non 
exiguum fortiantur. Vt enim Muficae occulta: (in¬ 
quit fax illa Germaniae Afelanchthon) ita mutae atque 
infantis do&rina: nulla eft gratia. 

In Verbis igitur corifideratio fufcipi debet,Vel 
Grammatica, vel Rhetorica. Grammatica tTirifiurs 
vel eftfimplex vel conjuncta.Simplex verborum U-tf- 
ya.tr i a, vemtur in erueda fignificatione vocabulorum 
finguloruimeaque vel propria vel translata. Vbidili-., 
genter notandum, quae quibus attribui foleant : ac 
ucubi infolentior aliquis fenfusijsindatur,non infu- 
per habendus is hufnanitatis ftudiolo. Atq; huiccu-. 
ra: peculiaris libellus affignandus, quem Lex icon 
appellare licet. Conjun&ionem vocabulorum vulgo , 
e Graeco e?</( 3 ? 3 nominant: Latini FotihmIm. Huic 

S ue obfervationi certum dabimus libellum : in 
m ibTitulis fynony mis, omnes Elegantia: ex prae-, 
nantifiimis Authoribus confignari debent. Dedimus. 
iftius Lingua: Latina: luculentum Ipeci- 

ment quod vobis, adedque omnibus philologi* 

, Elo-' 


Digitized' by L.O ' ^ P R A F A 'T I 0. 

Eloquentia: ftudibfis nunc jam magnopere com- • 
mendamus. Rhetoricum ftudium occupabitur in 
enotandis ijs Formulis, quae ad partes Orationis five 
exornandas,five amplificandas, pertinere videbuntur. 
Atque haec cura facilior eft, neque tantum apparatum 
dpuaerat.Oftenderem hoc exemplis,nifi viva id potius 
▼oce, quam feripto explicandum judicarem. 

De Excerptis Realibus idem fenriendum. Tituli- 
quoque univerfaliores conficiendi ex omnibus di- 
fciphnis, tam Theoreticis, quam Praeficis: in qui¬ 
bus ea, quae fub'aciem oculorum & mentis fefe nobis 
ingerunt, confignari debent: hoc tamen ordine, 
ut axiomata fiveThefes , & irofifr&T* primo loco' 
ponantur, dehinc exempla fubijciantur. Vbinon 
poftremacuraquoq; efTedebet Antiqjiitatis, 
five Confuetudinis omnium populorum. Huic ve¬ 
ro ftudio non quatitor, quinque,fex,feptem Volumi¬ 
na comparanda dixerim,fed Vnicum duntaxat:in quo 
unus quisque, quod fuo inftituto maxime confenta- 
neum vifum^erit, excerpet. Non tfi quodmireris, 
( inquit Seneca Epift, 108.^ ex eadtm materia fius 
qutmq i flstdiis apta colligert. In eodem prato Bos her¬ 
bam quarit, Canis leporem , Ciconia lacertum. Saepd * 
mirari fubit vulgi errorem: quando quidam anxie 
admodum in hoc ftudio Adverfariorum verfantes, 
omnium difciplinarum praecepta, & Canones adno- 
tarefatagunt. Quam quidem curiofita» .m reCie nt 
opinor, Agelliusin famili ari quodam fuo reprehen¬ 
di tlib i^.cap. 6 . a quo cum forte librum,ex multis, & 
variis ac remotis lectionibus elaboratum,accepiffet, 
& fine arbitris diligentius evolviflet: Proh Itspiter ! in¬ 
quit , j Qua miracula ? Quo nomine futnt, quipri- 
mm Grammaticus appellatut tfi, quot futrintTytha - 1 

gora 


Digitized by Google H £ ) A T 1 #, 

gora nobiles, quet Hippocrati, (f cuimodiHtmerm 
fsufii ditat in Fljffisdomo XH$Hru, quam ob caujam 
Telemachus cubansiunElimfibi cubantem Pififiratum 
non manu aftigtritjed pedis tdu excitarit: & quae ini¬ 
bi lequuntur alia vani/fim* curiofitatis argumenta. 
Talia negligi facile poliunt qua , ut Seneca ait de 
brev. vita; cap. 13. fivt contineas , nihil tacitam con- 
fiientiam iuvant, fivt proferas, non doQsor videbt- 
ris ,ftdmoltfiior. Cadaris Augulti exemplum hic imi¬ 
tandum puto,quitefte Tranquillo,** evolvendis eetri- 
ttfque lingua Authoribus nihil aquefitiabatur, quam 
esetmpla, & praeopta publice QT privatim falubria : 
eaque ad verbum exceptat aut ad domefticos, aut ad 
exercituum, provinciarumque rtttorts, aut ad urbit 
magiflratus plarssmque mittebat, prout quiqutmoni- 
tioneinMgerent. Eandembancrationem (equutifu¬ 
mus in volumine noftro, quod Philosop hi a m 
Comicam inlcripfimus:acpropediem cumfhi- 
diofis Antiquitatis, & Phiiofopb» communicaturi 
fumus. Igitur jam haec de Excerptis ftri&im a nobis 
propofita/ufficere poliunt, quorum vf«&rip£unii> 
triplici noftro Florilbgio luculentepropofui- 


mus. 

Vobis vero, DilHpuli fuavilTimi, KAAAlTPA- 
41 AN noflram, Lingua: Romanae uberrimum 
quali quoddamCornu-copi*,proprie donare ac con- 
fecrare vilixm fuit,ut bac rationepublice mei erga vos 
Amoris boc documentum proflaret: atque itainlp- 
loquentiae ftudio, cui operam fedukm nunc datis, 
paratam afiqUam dicendi copiam, ac varietatem ora- 
donisbabetetifcAgiteigitur,IuvenesnobiMmi, 8 $ 
Magnifici veftri parentis vcfUgia infilHte, qui (iio 
exemplo adverse Virtutis, & Honoris templum vos 


- -1 
Digitized by Google 
P TI^ 

.i vult inccdefe: adebque litteratae Nobilitau 
; flos eftis illibatus, omne pun< 5 tum cum fum- 
liliaeveiflrae Ornamento quondam reportare. 
r , Facite. Sic voveo in Dee, cuius benedi&io 
lis pariter jlc corporalis vos cumulatiffimc 
Neapoli Nemetum. Anno Christc 
Io CXVI. Kall.Martij. 


Seneca Epift. II. 

7^on prode fi tibia, nec corpori accedit , qui fu¬ 
timfimus omittitur. 

A N t> A. ScHOTTUf Lib. 

%. Obfcrv. Hum. cap.58. 
hunc feri formem concinturi exoptem 
Synonyma y fen Polyonymu Lingit* 
Lntm*, kcisAuthorum breviter udfiriptu. 
LECTO- 


Digitized by 


GoogI 
Lectori Philologo 

Salutem. 

E m i n r s s E te credo , Lettor 
benevole , quas frestibi fecerim 
Mnis abhinc 'Aliquot , quando 
primitus in lucem darem tM. 

1 \ffccij Plauti Comoedius , noftr* 
cura elaboratas. Nimirum tri¬ 
plex Florilegium continuare inflirue- 
ram ex Authore illoprofunda Latinitatis primipi - 
lari. Partem unam nunc nuper accepifli , L ex i- 
con Plautinum. Alteram Phra- 
seologiam indigitavimus. EcciUam iam 
nunc tibi cum maximo fenore. Nepp enim Plauti 
inibi continentur duntaxatpurioris firmonis fio- 
fruli: verum etiam Afri Comici: nec non Atfertifitmi 
Romuli nepotum c JM. Tullif Ciceronis. Laudabilis 
fril. Antiquitatis Triga hac eft. Dtfrder abis tertium 
Jludijnofrripin/um^niLO&oviiiKU.Hicego 
aliquantulam moram deprecor. Vulgi veriver¬ 
bium efr:Szt cit6, fi fat bene. & Comicus nofter ; 
Incipere muhbcfkjnquit, quam patrare fa¬ 
cilius Neque enim nonum adhuc prefri in annum. 

Caterkm , quod monendus mihi eras: inpraftnti 
Calligraphiafapius offendes Vindicationes meas 
in Plautum > contra punctiones Friderici Taub- 
mantti: quas ne infequiorem partem interprete¬ 
ris 


Digitized by Google 
pR 4r a* i o. 

• ris.etiam etiam rogo. Neque enim txifUmart te _ 

velim, immemorem me futjjc illius Homerici: 
£% ecjoy Qdtfitvounv itt' etv^gflirtv et^erai <*<££. 
Notum quippe aquis iniquify effe cupio,nonpofl do - 
iliftmi viri mortem hanc mthi firibendifiduciam 
natamejfefed iamparatam Editionem morte illius 
proventam.Fuit is, dum viveret, Amicus no fler 
haud e multis: quod ex quadam eius epifiolaadme, 
tibi nullo negotio,uti confido, perfuadere potero: 
jSam ego nullo alio fine tibi legendam hic exhibebo, 
quam ut pijfiimis itus iJMantbus aliquod redhofii- 
mentum Felicis cjltemoria, & grata Recordationis 
eJMonumentumpalam hcicflatuam. Sic igitur ille 
ad me. 

Quae in Plautum molitus es. Vir CL. 
vidi ante menfem , & gratulor hunc ani- 
knum tibi, qui hodie paucorum» tui praefcr- 
tim Ioci& ordinis.Gratulor etiam^te ibi co¬ 
piam habere po fle do&iflimorum, & in his 
iludiis fubadiflimorum hominum , qui te 
juvare omni modo poterunt. Perluftra vi o- 
bitcr,&multa praeclara inibi, & emendata 
abste,&expiicatavidi, &,ut minas tuas vi- ' 
deo, praeclarius id fiet in Opere illo,quod 
aut edidifti, aut propediem editurus es. 
Deus tibi det illud abfolvere bono iuventu- 
cis/Hac aeflate mea editio, cuius me pudet 
pigctq;(quod&publice fum profeflus) ite¬ 
rum fub praelum vocabitur: quod tefeire 

volui. 


Digitized by Google 


P R*f A T I O, 

votui. Salve mi cruditiflime Paree.&tecum 
ille compar cuus Rhodius. V Vittebcrgas 17. 
Marcii 16 10. 

Hunc Amicum quit follisJcavior mihi i» novijSfm 
mi Plauti editione inftsrit,cur laborem?Socratis O- 
roculum nonne veriJUmum?ob •urum pa2t«y i&v eu« 
getv 6{>tov> e<p’ a ebe eiv ns cutjow sxoi.%a,M7rav yxu 
igra 'Ti'sroiijattf,UG%pt)i$'ev ctfJcetfnrHV , %«At7rw SeQ 
tUMfseo^ujTae' t< -a roi^aturrac fetj ccyvupovi KtfTtp 
‘s&nuXW' Cert ^ Nulli patientius reprehen¬ 
duntur , quam qui maximi laudari mereo» 
t\xi,effaturnPlinij cfl.SedbachaHenut. 

ifiudquofeetiampraterire nolui,quibuseditio'- 
nibu4ttfusfim>utnorisAnVi.K\iTiK,ysfetutusJutn 
Editionem meam, non illam quidem primorem, 
de quh idemprtnuncto, quodTaubmannus de fqa, 
cius me piger e,& taderefed alteram, quamfub acu- 
mine ftyli adhucdum habeo: & cum tempore pu¬ 
blicabo^ erentiana itidem exitiaEditione 
dejumfintus , quam edere uni cum i lauto deliberas 
tu nobis ef.<2 icer oni s exempli* adhibui,quid 
mihi tn[manibustum fuit ,tarifiis olim excufum 
4^RobenoStephano inottavaforma, ufn- 
no iS4i‘ £updfi Gttlitbnianum, a Clarifttno 
viro J ano Grutero foras datumfuijfet, ntiifciiad 
unice-unica norma mihicjjipetuijjct. tantum e(l. 
Vale Lector Philologe: mtisque cuicuimodi Moti¬ 
bus favere perge y 

Pareus, 


Digitized by Google 


THESAVRVS LINGVAE* - 

LATINA. 

ET tribus Claflicis Authoribus M. Acci® 
Plauto: P. Terentio Afro: M. Tulli» 
Cicerone congeftus. 

' A '' 

Abalienandi, Abducendi. 

matitn / Bfii&rot / Tibfanbtmi 
ftdnb f«l)ltg macfctn/S&rftofftn/ 

1 1 >tt» * mt *batitn*tur, *upu sb/buitur. 

Pfeud.i.i.v.??. 

Hantsltensm sb fi vidit. Hecjrr. i. u 
Y.8$* 

Es res difiunxit illum sbiUs. Heqrr. 1.1. 

Its nes sbsliensvit. & 0 g 4 ¥frtft it &*• 
torPofftaHeaut. 5.1. v. 26 . 

Quidi ego vobis, Geta.slienus y##J.'Phorm.$.$.v.ii. 

Nec i flue in sturnum inductu tuum, sliemtm effe te. ideft» te n*A 
efle mettm£lidro. Heaut. 5.4.V.54 

Hic animus fsrtim uxorie mifericordid 
jyeviBiistftcttimvsMu* huim ifiwriJk 
Psullatim elspfueft Bscchidi,atque trsnflulit 
Amorem. Hecyi.txiY.9 tv.^.24. 

Alius sb oculis mek illam in ipiotum /Mucet locum ?Pbot». 3, 
J.V.lf. 

Suoqtso hincnfimsbitttr terrarum* certum eftferfipei. ibid. f. 
j.v.ifc 

A Abdu* joogle 


2 THESAV#.VS, 

Abducere cenationem a confuetudine* Tufc.i $ f. a 
Ariemmentis a conjuetudine oculorum a bducere • dc N at. 54*® 
Animum a cogitationibus abducere, dc Fin.l 45.1 
Animum a foUcitudine abducere. Epift. 

Animos a defenfione abducere. dcOrat.156 a 
Alt quem a meretricio qu&ftu abducere, pro Qu. 15. b & in Ant* 
i 69 > a 

ab angoribus & moleftiis abducere* Epift.70,* 

Seruum ab aliquo abducere, pro Dciot.»4?.b 
Difcipulum a doftore abducere, dc Orat. 111, a 
A religione adqusftum abducere . dc D. 99 - b 
Odoror quamfagacijpm }, quo indices k deduci oratione facillimi 
pojfevideantur. Or.uj.b 

Vt is qui audit t adfletum linifer icor diajpque deducatur. dc Orat. 

n$. b 

Illud quod eo,quo intendas feratydeducat^cognofcendum ett. dc 

Or .96 a - 

eloquentia deducimus perterritos a timore \ & confilamur ajfli - 
ttos.de N.jtf.a 

Voluntatem impellere qUo velis: vnde autem velis deducere, dc 

Orat.87. a 

Quem nulla conditio pecunu ab fummd integritate continentia% 
deduxerit . QU-F r.i 91.a 

De prauitate animi deducere aliquem. Qu. dc F.xu.a 
Quodinftituit referre de religione , ab eo deduci non poteft . Epift. 
1. b . 

JSleque legis improbijpma poena deduBus eft t quo nunus, &c. Epi» 
i*6.a 

DefintentiA deduci aUquem. At .15.* 

Defide deducere aliquem. inVer.yr.a 
De animi lenitate deducere, in C.i 1 o. b 
A mente confilioq s deduci aliquem > in V. 27» b .pro: amentem, 
aut dementem fieri. 

Cumtpfares animum auditeris A nolas alienat* AdHcren. lib* 
i.p. 7 ., ^ 

Hfon alienos animos habemus . De Amictt.p»rp/. . 

- Alienatus efl a Collega noflro Metello . De Amicit.jp. ar/ . 
Voluptatesfepe maiores fortes animi a virtute detorquent. Ofr. 

Ub.Lp.78. * 

Agros veftigalespop. Romani abalienare, contra Rullum p. nS. 
' 1 ' * ' VsBigm* 


Digitized by Google 


LINGV JE LATIN A 5 

VeftigaUbus abalienatis»ficqs vexaris Ibid.p.iji. 

At vero Fompeij 'voluntatem a me abalienabat oratio mea» Phil, 
n.p.355. 

Totum/eh te abalienavit DolabfUa.hd Attic.lib.i4.p*4f 6. 
@uivos> quosfmunde Miner* potuerunt. invidendo abaliena- 
rwjf.Epift. adFajn.lib i pag.x 4 . 

Sl^i a Senatu hominem clarijfimum abalienaturum .Epift, a & 
Fam.lib.Lpup. 


Abbreviandi./'W* Brevitatis. 

Abdendi. Abfcondcndi. Includendi. Vtdi Tim* 
/^Occultandi. 


Aberrandi. Vidi etiam Erroris. 

§<^&/Q3erf4kn/ atfcm. 

T) Ver aberravit inter homines h patre. Men.ProLv.j f. 

A Si aberrare ad alia ceperit\ 9 ad hic revocetur oratio . Offic* 
lib.i.p.54. 

Vereorne nihil couieBur* aberrem. Ad Attic.lib.i4.p.4lt. 

Animus aberrat afententia , fuffenfiss cum maiorib.VhjL 7. p. 
47 ^. 

AbeJfenonpotefl,quin:Tantum abefl vt: Tantum abefl jw. E le¬ 
gante» formulas efficiunt,quas vulgus ignorat. Difcantur 
itaque ex Cicerone, idem valent quod: Alienum & dsfiun- 
Humejfelajrhomre, aberrare. Gdr.Cft fcfrlct Hi$t / fts 
ttirt tafttt Gallific efferunt: ll ne s’en fautgucres. 

Abejfe non pote fl,quin eiufdem hominis fit probos improbare» qui 
improbos probet» Orae. 120. a 

Prorjus nihil abefl,quinfim miferrimus. At.iSo.a 

Aberis non longhquinhoca medifeerni Wif.Ar.143. b 

Tantum abefl vt Ubertatis inimicos ornem , vt effici nopojfit»quin 
eos tam oderim.quam Rempublicam diUgo» in A.i3«.a 

Tantum abefl vt aliquam bonam gratiam mihi quefiffe videar 
vt multas etiamfimultates intelligam me fufeepijfe, pro Clu’ 
17. b ; 

Tantum abefl vt id confintaneum effet»vt maxime etiam tepu* 
gnaret.Kti, b j. 

. A z Is 


Digitized by Google 4 THESAVkVS 

Is enim qui occultus & rettus dicitur, tantum abefi vt fi indicet * 
perficiet etiam vt delere alterius improbe faBo videatur. da 
t in. 7 6. a 

Tantum abefi vt malum mors fit, vt verear ' ne homini nihil/sc 
non malum aliud certi , fid nihil bonum aliud potius. I uic. 
I^ 4 .b 

^it Philqfiphia quidem tantum abefi, «u/ perinde ac de hominum 
vita eft metita, laudetur , apletifque ncgletta\ amultis etiam 
vituperetur. Tulc. 164.b ^ 

Tantum abefi vt fer ibi contra nos nolimus, vt id etiam'maximi 
0ptemus.TvSc.17yb 

Tantum abefi vt hac befliarum cauffa parata fint, vt ipfas be- 
ftias hominum cauffa genetatas effe videamus, de N.5 8. a 
Tantum abefi vt amicitie propter indigentiam colantur, vt i/qui 
apibus & copiis • maxime virtute prediti, in qua plurimum e/l 
prsfidifminime alterius indigeant > Uberatiflimifint & benefio 
centijfimi. de Am.iol.a 

Tantum abefi,ne(quod i/, qui hoc aut magiftrorum inopia,aut in¬ 
gens/ tarditate, aut laboris fagi nonfuni tiffecuti,filent dicert) 
eneruetur oratio compofitione verboruuhvt aliter in ea nec im¬ 
petus vttus, nec vis iffepofftu Or.ii9> b 
Itaque tantum abfui t,vt inflammares animos noflros,fomnum i- 
( flo loco vix tenebamus. dcCIar. 1 90% b 
Tantum porro aberat > vt binos feriberent , vix fingulos confece- 
runt.Ktt.i\}.z 

Vixerim me vel plurima vincula tecumfumme coniunftionis e- 
ptare, &funt amoris tirftiflimatantum abefi,vt ego ex eo qua 
adflrifti fumas Jaxari aliquid velim. Att.89. b 
flui altiore animo funt, totos fi adflttdia doctrina conferunt: qua* 
in vita tantum abefi» vt voluptates confeftenttsr,eU 4 m cursu* 
JoUcitudines, vigiliasfufeipimt. de Fio.i38>b 


AbducendLPWf Abalienandi» 


Abeu ndi.A bfcedendi. Abfcntiat. DHcedcndi. 
: Eundi.ExcundLItincris.Migfandi. 
Proficiicendi. 


Digitized by Google LINGVO LATINA y 

SSBddjm / afowdfatt / / 2fofrw«m / 3to* 

fri<d)<n/®<*nt*rn/ <2B<s$djnf/ 
j&<rau$fallm / ©d)dt><n/ 2l&fc&dt>m/ gdmgcfyi/ 

SSon t>4tmm / gu (jaufj ft<^ &e$e6m / 2t£>ttX' 

flcnt> fdn/ Qtfcrrdfm / 2fojj$<&n / SBcrruc&n/ gctt* 
g*f>R / j)tnaufjma<fKtt / Suffaujfm / 2faffaflan 
S)utc&t»anbern/^«rffir(r<rt«fT. 

"K T r^KiVw/FormuUcft difccdentis apud Plautum f*- 
XN pius repetita retiam Tereatio ▼fiirpata. Ampli. $.y. 

4 f.VideLexiconPUattnum. HoraM.i,$atp. *. V,tf.Tcrcnt. 
Eua.ij.Y.48. RogonumqUidvelh. 

Ab iftandh pedem difiedit. Afin. $.$. T. i J. 

Etequoquarq pedem efferat.C*?t.* 4 **i- 

6^ i nuncproripuijjbform ex edibus dicam * Capje* J. 4 *Y.I. 

Migrare certum eftiam e fano Gurc.t.l.Y.i. 

Ego ubfcefiifilens.pauUsmabillk. Epid. 1.7^55. 

Kum oculis concejb tuis.Vxo y ab oculis. Epid.5. l.v.itf. 

T>ue te ab Adibut.po$Wb* 9 * N*#- ^acch.4. i.v.n. 

Abire akaUqmf er bonamgratiam^m^mmUm 
^.Mil. 4 .*-****- 

Kimudiu abftineo manu K Moft.t.i.v.m.Abftinere manu e&,nok 
accedere ad aliquem. Contrarium efiik&xt manuuarpr*,*/*» 
liquem aggredi. 

Jam ego me recipiam domum. Petf j.$.Yi4. 

Age iUucabjcesteprocutb confreilu mto.&ifcn lifittf teMfC* 
fl 4 t.Pcr£ 4 .i'V. 6 . 

Abire bine nonfroperas grandi gradu. Ttac.i.&*T£& 
Ce(fehmcmeaboliri.Truc.ir?x. 6 Z. 

Concede huc aforibm. Vttn.i. i.v. 4 9 . 

Stfe commodum huc adverterat inplateamnofrram. Eunuch. u 

gJon dama exJulonsmc.Ennuch.i.j.r.C}. 
AbedfifereveSsre.Hcc.i.i.r.$o. 

lamw limen exirem. ^XSXtU^^XtUfix gffttd- Mecyr.}. 

Afratre queegrejfa oftmeo:id eftjC t ^dibus fratris.Phor. j.i.y.j. 
Qaedfifit > ut me excutiam, atque egrediar domo » id reftak 
Pko£Ot« 4 .I.T.AU* 

As $!&* 

, / 


Digitized by Google THESAVRVb. 

Qua me propter exanimatum citius eduxi foras . 3 $ tttf $ 

fallb (fn*uf? 0 <ma< 4 t Hccyr.j.j.v. 4. 

Vorasfimul omnes proruunt fe. <25 SC Iduffcn $Ut (ftl6tlj$. Eu- 
nuch.j.j.v.fr* 

Homoipfe nufquam efl. &i$n tm |^tl nfrgtiibe flttbctl. Eu- 

nuch.M.M. 

Iter hac habui. Bunuch.f.p. 

Evenitfinibus ambobus firnuliterdUiintemnum, utejfet, noftre 
in CiciUamadhojpitem antiquam. Phorni. 1. z .v.i 5. 

Pergam quo caepi hoc iter .Hccyr.i.i.vji tf*. 

Aintu tibi hoc incommodum evemjfe iter t Hecyr. ?.4.v.ir. 

Ille autem bonus vir nufquam apparet Eunuch.4.j.v. 17. 

ProfeBo hocverbdicunt; fi ab fis ujpiam , aut ubi fi ceffes evenire 
ea fatius e&>qm in te uxor dicit, & que in animo cogitat irata , 
quam illa,quAparentespropiti/: uxor fi cejfes, aut te amate ce* 
git at % aut amari. Adelph^i.i.T.5.4.5.6.7. 

Praterquam tui carendum quod erat . Heaut,i.4.y. z o. 

Modo me intro ut corripui timidus. Hecyr .\ 3.v. 5. 

Audi nelongbnbeam,moriens quid dicat Epicurus. de Fio.84. b 
Vbi obferveturformula: Jongfe abire: Latini, quod Aio modo 
• dicitur, alte repetere, aut vt Barbari dicunt , petere aut fu¬ 
mer e aliquid a longinquo,remotiora exempla petere. 
Quafi vero mihi difficile fit , quamvis multos nominatim profer- 
■ . re,ne longius abeam,veltribssleu , vel vicinos meos, pro Scxr t 
Rofc.i5.b / 

Vt ne longius abeam, declarat i fi a aficriptio ejfe aliquid, pro Car- 
cin.$o$.b 

Non longi abieric.num itu civile veflrumex libris cognofci potefl* 
Ep.to4.b 

Etfihocfortaffenonpoteritficabire, de Fm.iif. b. 'Vbi peculiarie 
formula notanda, pro qua vulgus dicit: Hoc non fictraufi- 
, bh;cupidis audies. 

Ad fummum non poffunt ifth&cfic abire. At 1.11». b 
Mirabar fi hocfic abiret. Texent, in And. 

Non hoc tibific abibit, in Catii. 

Videte qfiedefcendam,iudices. pro Font.276. a 
Viri boni , cum experiundi poteftas non efl, timide & pedet entim 
huc dejeendunt. pro Q3.9. a 

Subito nunc mutata voluntate ad a fodandum decidero* mV. 
53 a 

Non 


Digitized by Google Non qui odio inimicitiarum ad actufmdum ,fed qui ftudioacsu - 
fandi adinimicitias defenderent. pro Mursen.i$ 7 .a 
S/c conflit uerii iudtcenon defcen furum quenquam ad bancacctt- 
fationemftiiffc, cuivtrumvellet, l ceret pro Casi. \j .b 
Quanto minus eft ad iuris ciuilic per difcendi occupationem de- 
fiendendum.ic Ot.ioy.2L 

Si nthilin Lepidofit,defcenfurum ad extrema. &c. Epift.i66.a 
AUerutram ad conditionem defendere vult Ceftr, vt&c. E pi. 
i i?.b 

Ad omnem animi remijfonem lulumq 3 defcendere. in V.96.Z 
Confinfus populi Ro.iam Jef e; di 'incaujfam. in A.iz^.a 
.Defendere in aliquod certami r.'' ufc.118. b 
Defendere inmagnam dimicaiii nem vita, ad Her.27.b 
Curipfe Pythagoras & JEgyptun luftravit, & Perfarum magos 
adijttcur tanta* regiones Barbarorum pedibus obijt ? de Finib. 
145 a 

Cum obierit Legatus Jfyyptum & Syriam, dc Soni. 117. 

Vt noftrat villasobire,& mecum teliicuiaconcurfare pojfis. Epift. 
9S- b 

Cui noHrum nonlicetfundosfuosobire,aut res rufticas inuifere? 
deOr.iitf.b 

Obire omnes provincias, contra Rull. 7$ a 

Quo facilius & noflras obire domos , o> ipfe a fuU colipojfet. pr© 

Cari.4*. a 

"Ego Siciliam totam L. diebus obij. in V.157. b 
Altera nota eft, cum tribuatur rebus aut negotijs que, ex equimur 
aut peragimur. 

Quantum ceteris ad res fuos obeundas conceditur tempori s. pro 
Arcb.i$9.a 

Cum neque privatam rem maritimam, neque publicam iam obi~ 
repojjemus. proPomp.14. a 
Obire negotia. proPomp.io.b 

Qui tantum modo reciperet , quantum videret fe obire pojfe. QU. 
dcPet.121. a 

Id enim,etfierat deliberationis, tamen obire nonpotui.id eft , ma¬ 
re tranfirc.At.118. b 

Tantum reftitijjet vrbis, quantumflamma obirenonpotuijfe t. in 

Catii. if$.b 

VrgereiUi vt loco nos moverent. Qu.Fr.joS.a 
Movere aliquemfenatu. pro Clu:42*b 

A + Pcft 


jfFf 

Google _ . 'j£ 

S THESAVKVS. 

fofflquamt&e Canufiomoverat. At. 4.b 

Sed moveri pojfejfionibos,amicifiimuJedibtes ac diis p enatibuejie- -- 
gant oporterexontxz Rull.77. a 

Yi veras heredes moneat * in eorum locum ipfi fuccedat. Ofic. 

Nec te moveat ifflinc tam infirma valetudine. Ep. 77 -b • 

Movere caftraex aliquo loco,(fi vafiscoUigere.ibV.209. a 
Ac vero Diogenes liberius, vt Cynicus, Alexandro roganti . A- 
ceretyfi quid fibi opus ejfet: Nunc quidem paululum a Sole ah* 

1 fisiofficiebat videlicet apricam'. Tufc .246 .b 

Grues loca calidiordpetentes, nUe tranfinittunt. de N at.51.ft 

Crotonem petamus. At.ij4.a w 7 

fer Macedoniam Cyzicum petemmus. Ep.2.5 J. ft 

Naves Rhodum petentes vidi.O^.6 2. a 

Zf*r k Vibone Brundufium petere contendi, pro Plan. 17 9 b 

Dyrrachiumpetere contendi, pro PJan.i8o.a 

Si potuijfemus,quo contendimus,pervenire.O r. 106 .ft 

Tarfum ventande ad Amanum contendi*'At.? 9 ft 

Mihi dubium non eft, quin Brundufium contendam* At 1.117. a. 

flato Mgyptumperagravit. de F io. 14? .a 

Agros (fi nemora peragrare, de Ar. x4?.a 

jCum quidatp omnes provinciae fe peragrajfe gloriaretur, de Or* 
i;x.b 

• Arabes autem, (fi Vhryges , (fi Cilices, campos (fi mentes hyeme 
(fi efflate peragrantes.de Diuin. 100. a 
Mgyptumperagrare,luftrare,pedibue obire, de Fin.i45.a 
fitobeamcaufam urbe reliftd,ruraperagrantes ,fepe fili fiumue. 
Off.jft.b 

Bloquentia omnes peragrassit infidas: (fi» peregrinata tota Afia eft. 
deClar.irf^.a 

Bojfum omnes latebras fufflicionum peragrare dicendo, pro Cor* - 

4 $.b v 

0rat orem dicendo peragrare per animos hominum,finfus, mtntefi 
qseepertra 5 lare.de Or.104 a 
Maria pedibus peragrare,clajfibusmontes.Ot. 88. a 
Tama de interitu Clodijfines imperti Rom. iam peragrauits. pro 
Mil.4io.b 

€n. Tompejjresgefte, omnes gentes cum clorijfimd visoria terrd 
mari# peragrarunt, pro Cor.57. b 
d»hkloeU>qm aBrmdufio abfunt propius quam tu, biduum asee 

triduum, 


yGoogle triduum,nihilauditur novi, Att.i;z.a 
Tu illam manum mihi cura vt profles , quoniam propius abts. 
Att.lrb.r.p.?. 

Tropius a morte abejfe. de Sene& 9 ?. a 

Antiquitas , quo propius aberat abortu» & divina progenie, 

hoc melius ea cernebat.Tufc.m.b 
Cum caelum difcejjijfe vifum eft, atque in eo animaduerfiglobi, dc 
D.ioo.a.b. j 

Marflco bello coelum difctjftt. h. e . ut vulgus ; Coelum fe aperuit, 
de Diu. 1 ii.a 

Itatenec terrafiemitus, caeli difcejfus,&c. terrebunt,Ac Diuift* 

imbribus iniMum 

hiatum defiendit, O ffic. 5 9. b 

Is magnitudine timoris i conflantia , atque a feipfo difcejflt. Ac D. 
1 J*. a A fidifcedere , pro: immutari £ & fui diffimilcm fieri, 
fepe vjurpatur. Vulgb dicitur : in eBafinincidit . 
oft audivi quartanam a te difcejjijfe. A 1.1 n.b 
Si iflius hac tanta initer ia impunita difeejferit.itk Verr.2if.b 
Mihi placebat fifirmior ejfes, vt te Leucadem deportares 9 &e. E- 
pift.i;6.b 

Studium nihilprodeftperveniendi aliquo, nifiillud, quedeo,qt& 
intendas,fer at, deducatfacognoris . de Or.^tf.a 
Moc tibi antea explicandum eft,quam illucproficifcare t qtib te di• 
sis intendere. Ac Ot.1x4.SL 

Si ifle quo intendit , in Manliana*caftra pervenerit, ia C 
ioi.b 

Vt ibyqub intendit , mature cum exercitu perveniat, pro Miir, 

Zgo dum naves,&c+ parantur,txcurro in fetypeismum. At. US.b 
dcifi.b t 

Jertajfe excurremus menfe Septembri legati ad^ Fifonem. Att. 
i.b 

Xxemrat aliquis > qui hoc tantum malum filio fuo nuntiet, ia 
Ver. 89. b 

Manimiivtriqg vt ante ad me excurrerent > vt tibi obviam pre^ 

. ^ dtrepojfem.Ep.if.b 

? ^s,Excurro mfines hoftium & agros,id #/? } depopulor.£fn *tt§ 
0«*/€5t«fffcil> vnde 'Kxcnrfionos. 

A s Habent 


Digitized by Google 


Coelum difcejfu meo difcejflt a fefe . de (?!a. 190.2 
Qui cum terra difcejfijfet, magnis qmbufdam 
IO 1 OEiAV K V J, 

Habent propihquamprovinciam > quo facile excurrunt. in Vef* 
rem.uo.a 

Carthago excurrere ex Afiicd,& imminere populo Rom. videtur. 
contra Rnil.St.b 

Via illaexcuffiomows Barbarorumeft irtfefia. de Pro.tfo.b 
Nam qui volunt poenam in aliquafubterfugere aut calamitatem ,, 
eoJolumvertunt: hoceft , fedem Qc locnmjmucaut.pro Cxc. 
3°4 a 

Nane ante amittere non potuiffent,quam huius filum cmtatismu 
tat ion e verttffent. pro Cornelio. v 

Vetterefilum exilifcaufn. pro Qo. to.a 

Quo ver tendi Jjoc eft, meandi ,foli causa venerant. proDom. 
H 9 * 

Tanto poftejfeferunt nunciatum Simonidi , vtprodiret, de Orat. 
141 a 

Scio te in publicum non prodire. A t.n 5.0 

Canendum e& etiam, pr&fertimfiipfeAdifices , ne extra modum 
fumptu & magnificentia prode as. O f¥* 2 8. b 
Vt in fcenam finefubligaculo prodeat nemo.OtF.16.2 
Citat pr aco voce maxima Legatos JEmonenfeSjproceditvnusAfi 
clepiadeszprodeam. p ro F lac.i 5 3 .a 
Teftes vna ex domo prodeant, pro Flac.t jc.b 
Trodirein aciem. B p .7 9 -* 

Sihtc confuetudo ferpef e ac prodire coeperit. I.V.6$.b 
prodire obviam alicui. proMur.i40.b v 

An ego tibi obviam non prodirem Ep.59. a VideTit. Obviandi. 
Mtjjosfaciant patronos,ipfiprodeant .Or. u 9. a 
Eloquentia fero prodijtinlucem. dc Cla,i*S. a 
Nec ita multum provectus,reieBusfum. in A.$54.a 
Atque etiam homines agrcftes inanifie ad aquae vfque Vutepla~ 
nas provehuntur. inA.iil. a 

Nihil ergo adiuvatprof edere & progredi in virtute,quo minuemi 
forrimtte fit f antcquatn ad eam perven erit . de Fin. 12o b 
Qui natura doctrina^ longe ad virtutem precejferunt. dcFinib. 

111. a 

Qui prAcefferit aliquantulum ad virtutis aditum , nihilo minue in 
miferideft, quam ilk,qui nihilprocejftt. de Fin.ioo.a 
Infugamfeconferre.pxo Caec.198. a 
Aliquo fe conferre, de Or.i6i.b. Ep. i99ob. 

Iter aliquo conferre.Ev. 174. a 

Iter 


Digitized by Google LINGVO LATINA ji 

Jttr aliquo yerfus conferre. A t.i o.b. Vulgo vertere $ aut convet- 
terc fc alio. Viam fuam vertere alio. 

Chm autem annopofl^Sicilid me recepiffem. brutp.ltff. 

Ego me do Cumano movi ante diem. fcpt C 40 tf* 

0mNNH.Ep.Atc.L4-p.iu. 

A re&* confrient id non tranfverfum unguem difc edere 37 lC$t 

cima A«. 1. ij.p. 

410. 

Transverfum digitum difcedert. Apad.i.x p.31. 

A fenis latere nunquam difcederem . de Attic.p.j 83. 

Invefirt te&adifcedite . In Catii, p.105. 4 

$*ijimulacpedem limine extulerat. Coci. 104. 


Abigendi Amoliendi. Amovendi. Arcendi.Depel- 
lendiDeiiciendi.Deturbandi. Expellendi. Ex- % 
triidendi. Fugandi-RcfiUendi. 

v 

/ 2B«n'4«<n/ Wcfcaffm/ 

Zbtymnt 2t«gja^<n/Q3<rf!off<n/ 

2t&nxrff<n/ . 

wiffett. 


A num feras extrudit. Aul.prol.v.34. 

Quin tu mihi adornas ad fugam viaticum . Epii 5. x. 


▼• 9 . 


Jur X*o tandem vxarem abegi a janua. Men.i. a.v.18. 

Protelat virum . e. longi abigit. Mere. Arg.i.v.11. 
Simulantemplmifftmk eos,qui adverfum eunt , eifjedito. Mere. 


Xe» foie oUm invitam [domo extrufit ab fefe. Mere. 2.3. ver. 
11. 


Svemam imponamfeni.%<$MU biUaltttt gbftyffffl, Mofe 
M.v.18, 

Vk$dmm occeperit,illamextrudet. Cift.i.i.v.5|. 

Vtifreperes nojba amoliri omnia . Pleud i.v.47. 

Libithnem f edium,inuidiam, metum » cupiditates^ mndt ame* 
uer^Vto Aulo Cluent.p. 73. 

te, ex hac decuriA Pcrfi.j.ycrf.fj. 


Digitized by Google iz THESAVRVS. 

Xgo cum meis M&U mulis his foribus ut que huc rtfuli, rcicci ho~ 
minem* Bacch.4.j.T.i*< 

An legibus daturumpocnas dices , fi iUam ejecerit fcil. domoz 
Phorm.4.$.v.t».. 

Vno ore autior es fuere» ut prstipitem ham daret: id efl» cilcerct*, 
expelleret, ibid. v.io. 

£o amantem invitum Pamphilum extrudit pater* Hecyr. 1. 1 * v« 

98. * 

Quodfiftijfemjfta hic maneret potius»tu hinc iJfesforaf.JOu 
tift foiwu&aemftfc.Hccyr 1.1*1,11* 

Tyndaritaniflatuumiftiutdeturbarunt* mV.tu.a 
Cum parietes difturbabas.Pzx.w 9 a 

Quid fi cementum bonum non haberem, deturbarem adifitium, ^ 
Qginc.Fr.u8. b 

Deturbare aliquem depojfejftone. Parad.i ir.a 
De fortunis omnibus?. Quintius deturbandus efi* pro Qutnr. 
8.a 

lUiflatuum iftiut deturbant ^affigunt», comminuunt» dijfipant . ia 
P.jj.a 

Deturbarijpe&poJfeJfione.Ep .'$8.b 

Sed hoc fcito» tuos veteres hoftes»novos amicos»vehementer lite * 
ris perculfosy atque ex m 4 gnajpedeturbatos iacere. Ep.rft.b 
Qu&ro quifint ifti optimates , qui me exturbent» cum ipfi domi 
maneant. At. 154 a 

Ckm Senatum a gubernaculis dtistijfes , populum e navi extur~ 
bafles.ftoDom.ziSz 

Exturbare homines epoffejfionibus. pro Syl.i8oJ> 

Exturbari & expelli ex agris, contra Ruit 2. a 
Exturbare aliquem bonis patriis, in V. 118. a 
Miftrumsft,exturbari fortunis omnibus, pro Qg, 17.b 
Exturbari domo»&expelli domo . pro Clu 10. b 
Canfsdes ex Italia profugijfe»euntium Senatum, totam Italiam 
ejfe effufam* pro Oeiot.i45.b 

Magno timore perculfa duitas tota ad tefe cumconiugibus & li¬ 
beris effundebat .ad Att. 174-* 

Antonij immanem & foedam crudelitatem e iugulknoflrk t mem 
bris & vifceribm avertit. Phil.i 4-p. 54** 

Cum a c e m momimpetumcohiberepotuit. Phil.14 p. 541* 

Ab aris & focis ferrumflamma% depellit . Seft.p. 45. 

De manibus veftris efftegit. Pro Seat. Rofe. p>4t» 

' ’ MX 


Digitized by Google LINGVO LATINA i) 

tx vrbe aliquem refellere. 3(uf5*«f]<lt>l 1«««. pro L. Flacc. 

ipfumcautorem alieni periculi fisi* frefriit periculi* ttrruijfet. 

Seftp.p. „ . 

Magnianimieft,qutmdefi*fieptdcauni “ MurmU ' nutt * 

vts,nullum periculum pojftt depellere. Ligar.pjot. 

Ita avocatur a Mutina, vtab vrbe tanquam pefftferajlamm* 
arceatur.Phil.6 .p. 4 }i. ... 

Vt polfejforesfuitfedibus pellantur. O fhc.lib. i. p. 9 <. 

Vt avaritiepellntur etiam rmnimafufpicio.Offic.ho.i.p- 90 . 
Sjumagi* arceat homines ab improbitate omni. Paradox. }.p. 

a»?. 


Ablieuricndi. Abfumendi. Confumcndi. Dilapidan¬ 
di. Ganei. Heluandi. Intemperanti*. Libidinis. 

Luxurix.Luxus. Patrimonij.Prodigalita- 
tis.Profufionis. 


Vtde ttiam Sumtuum. 

«J&rfifcnxn&en/ / ?8m«bKtt / SB <vk 

thutn/SBttfrtjjtn/ SBttpaufirm / 6dm><l5<n/ 

7 ©ut wrptafftn / £>urcfc ja^tn. 

N Emo Morum explere tartaream inglumem potefi. AuLfc. . 
Feram tcIis. 

Tui* fceleftu falfidiei* fallacii* delastravtfit, deartuavifiiq, a- 

tJ!cmfaitfiUM. TriD.i.i.T. 7 i>Horat. lib.i.Sat.a.Y.da.R*»» 
patrti oblimMte.dtUl gUt IMtfClbUtt- J 
Comedero rem. 0*1» autWffrcflin.Tn». M. r. tj. 

fumttuefuppeditare vt poffis. Ali». 4. i.v.to. 

Eem omnem abfentepatre abfumit. Moft.Arg.v.i. 

Contruncare cibum. Sdeb.+.i.T.+t* 
h rem paternam me admtriceperdidit. T nn.Prol.T.i). 
Itidempatria aMguridrit bona. Ean. 1 . 1 . v .+' 
Sui4ttfuturumeenfes,quamajpduieaodtntt Heagr.}./. -fl- 
Dies noBefaubibite,gratamini, amica* ttmmtt Ubertate, pa- 
leite htra£tos, obfonatepoUucibUittr. MQB.i.i«'**di* 

. Haudintermijfum *fi bibijeorta dueigracarijidicina*. 


Digitized by Google «4 THESAVRVS. 

ducere. Mo(V.4.i.v.4$. 

Amare valid} cepi hic meretricem : [illice res exulatum adiUsm 
ibat cUmpatrie. Mereat.Prol.y^i. , 

Lacerari valde fuam rem . 1 bid. v. 48. 

Ver nos quidem herefe egebit»qui fuum prodegerit. Mere 5.4 ver 

Si quie prohibuerit,plue perdet clam, quamfi prohibuerit pal a m. 
Trahere, exhaurire me, quod qui rem ab fe, domum * 

• Ratienepejfumd.atque lenonie optumd: 

Omni quod modo, quoi invenis ipfe parferit: 

Ne videret funditare ac perderem. Metc.ProI.r.ftf &feqq 
Pergite quomodo occepiftu, Mite.pergracamimMt.efflrcitevol 
faginam cedite, Moft.Mv.6i. " * 

Vies noSlefqueeftur,bibitur.nec quifquamparfimoniam adhi - 

bet: faginaplaneeft. Mofl.l.j.,.,,. vide Lexicon Plautinum 
Sagina. 

Lepidam &fuavem aliquam 'cantionem occipite comoedicam 
vbi perprurifiamui.v/queex vnguiculie. S cich. 5. 5 t.ij, 
ArgcntumZwxg : periit,«anuit. Vide Lexicon Plautinum: 
Argentum. Trin.i.4.v.i7. 

Dumtempue ad eam rem tulit, fivi animum vt expleretfitum. 
And.M.v.17. 1 J 

Animomorem geffero. And. 4.V. 17. \ 

Domusfumptuofa , adolefcens luxu perditus. Adclph. 4.7.T.41. 
Idtllavniuerfiimabripiet, haudexiftimans, quante labore par. 

tum. Phor. i.:.v.n.n. 1 

Dilapidare argentum. Phor.5. 8 .t. 4 . 

Ptttbi perdere talentum hocpaclofatiue eft.quhmillo minam. 
Heau.j,/. v. 66 . t 

Sumat,confutuat,perdat:decretUm eft pati Heaut.}.i.y.c<f. 
Ppiufquam dilapidet noftras triginta minae. Phor.j.8 v. 4. 

Vtinam tam aliquid facili invenire pojfis, thedria, hic quam 
pertbst. Ennnch.i.i.v.4. 2 

minus temperans. Phorm.f.f. 

Itidempatria qui abligurierat bona. Eunuch. t. i.y.4. 

Sano hercle homo voluptati obfequensfuit, dum toxit:&qui fic 
Jant, haud multum heredem adjuvant:fibiverb hanc laudem 
fwnquunf.vixit.dumvixit, bene. Hecyr.j.j.v». 
lUtue animum,qui nunc luxuria & lafcivia diffluit. Heaut. c.j. 

M*An~ 


Digitized by Google LINGVO LATINA ij* 

Id Antomsss publicam dilapidabat pecuniam, srarium exhau* 
'ricbat, minuebat veftigalia.O tta.$ 19. b 
Cum omnem pecuniam extrario exhaufiffetis. contra Rullum 
86 . 

Exhaurirefentinam urbis- At.i8.a 

Si exteris, exhaurietur ex urbe tuorum eomitum magna & perni- 
ciofa fentina reipub . inC.v?. b 
JErarissm exhaurireremp. compilare . in Vat^.b 
Immanes quojius, quos M.Antonij tota exhaufit domus, in Ant. 
i6p.a 

Tantum vmi inJiippia nuptiis exhauferm t vt tibinecejfe ejfet vo~ 
mere. in Ant. 17». b 

Vno mehercule Catilina exhaufto, releuata mihi videtur rejpub. 
inC.ioj.b 

An temperantem eum dices > aut fe in ssUqua libidine continuerit, 
in aliqua effuderit ? Par.ti 6 .a 

Pheres Jam pavones confeci » quam tu pullos columbinos , Epift. 
138. a 

Sui fisam rem non minus firenue, quam poffea publicam confecif 
fet , ege fi at em & luxuriam domeftico lenocinio fuftentamt. 
Poft.torf.a 

Resiam univerfas profundam . Att. 

Pecunias profundere in esu res , quarum memoriam asst bretsem, 
asssnullamfint relifturi omnino. Off.+4.b 
Profufisfismptibm vivere . pro Q^7*b 
Quanti & qssamprofufifumptus. pro C 4 u. tf . a 
Patrimoniafisa profuderuntffortunasfisas abligurierunt^. in C a- 
til.iol.a 

C. C/Jir patrtmonissm fisum effudit. Quanquam non fiemus ufioe 
verbo,quo decuit: non enim effudit fedinfalsstemreip. colloca* 
vit.inA.14.* 

Zffunderepatrimoniutn.Off.i 4 .a 

tamprofufus ac perditus neposfic diffolutue ftsijfet! pro Qjk 
7 .a * ' ' 

Prtvatalssxuria.profufaepuU. pro Mur.i4t/b 
Profufe, luxuries, pro C xl. 4$.b 
Ccse/mnereJdatrimonium.ContiaRxiU.p.f4. 

Veteres illerum, Ulibat0s% divitias in profundiffimssm fisarum U. 

bidinssm gurgitem profundit. Scft.p.47* 

Vt hnafilm comeffet . Scft.p.54. 


Digitized by Google it THESAVRVS. 

I 

Qui qua fi mea culpA bona fer didit. Scft. p.^. 

An tu comcdifiittm ineo fericulo gurges vorago patrimonq he- 

faabare.Sdk.p.tf* 

Effundit patrimonium.nefcenor t trucidetur . Coel.ro 8 . 

Num orarium exhauferit,& rempub.compilarit. ia Vat. p.7*. 

Libidines totum dijfipaverunt. dc Orat. 11.p. 410. 

Profufisfumptibus vivere, pro Qgint.p.54. 

Sf eratfefojfe,quod adeftue eft»fer luxuriam effundore»atque con¬ 
sumere» pro Sext.Rofc.p.$ 8 * 

Domum fer hojpitium exhdurtre & exinanire, in Verr.p.jj*. 

Perfregit ac proftrauitomnia cufiditate» ac furore, vicit pudo- 
rem libi do,timor em audacia » rationem amentia, pro Aul.CL 
pag .9. 

Verum fac me multis debere , 6» m his Plancio , virum igitur me 
conturbare ofort et ? pro Plancio p. 323- Hoc enim proprie eft 
conturbare & Decoquere fortunas fua safud Ciceronemr 
quod docuit Budeus in ff. prioribuspag. 363. & pag. 3*7. vbi 
explicat locum Ciceronis dc Finib. lib. 2.p.i*7. Nolim enim 
mihi fingere dnlrm^vtfiletis , qui in menfem vomant » & de 
eonuiuiis auferantur , crudique foftridie fe rurfus ingurgitent e 
quifolem( vt aiunt) nec occidentem vmquam viderint nec 0- 
rientem , qui confumtis fatrimonijs egeant. Plautus no fler 
vocat , Lacerare fua m rem. Vide locum paulo ante. 

Pecuniam profundere, pro Aul. Clucnr.p. 51. 

A maioribus noftru peffejftones relidas differdere» & diffipare . 
Contra Rull.p.91. 

Patrimonia fuaprofudermtfortmtu fucu abligurierunt, in Luc. 
Cat.p.iSj. 

Exhaufiftiorarium. Pifp. 19?« & p ro Scftio p.Ji .JErarium ex¬ 
hauriri videbatur. Vide iErarij. 

Omnes fortunis privavit. Pifp.T^j. 

Summas frangit infirmat $ opes. Rab. p. 174. 

Per smfdem tabulas innumerabilem pecuniam diffipavifli. Phil. 

Quonam modo illa tam multa , quam paucis non dno menfibue » 
fed diebus efuditf Pkil. i. p. . 

Occans mediusfidtus vir videtur tot res tam dijfipsstaf , tam di - 
~ - ftantibus in locis pefit at» tamcito abferberepotuijjfe . Phil.i. 4* 

Nolite mirari hu tam celeriter effe cenfumta : non modb vnitU 

patrimo - 


Digitized by Google LINGViE LATINA 17 

p A trimonium,fedvrbes, & regna edenter tanta nequitia de - 
vorare potufet. Pn il. 1. j<> 4 * 

Patrimonium fnum e fudit. \ hil.^.p.^Sj- 

Portentifimile videbatur , tantam pecuniam tam brevi tempore 
perdipotuijfei PhiLf.p. 410. 

Tecuniapublicadijfipata cft,atqueeffufa. Phil. M>* ***• 

In Confidat»pecuniam publicam maximam dijfipavit. PhiJ. 7 * 

p. 44 ^ 

Fortuna* noftr a* difipat.VhU.ti.p. 44 $. 

Nonpofuntnon prodige vivere, cum e funduntfua. Philip, n*p* 
4.S.2. ,. f 

InlitftrU,popinis, alea,vino, tempus itatis omne confumpjit.vhu. 
13.518» 

Intemperansfum ineius rei cupiditate. Epift. Atr.lib.»$.p. 4 T 6 * 
Caneant intemperantiam meminerint verecundia. 1. Offic.p. 15. 
Profunderepecunias. Offi.a.p.86. ' 

brevi tempore maximas copias ex haurire p offint .Paradox. 6 . 

P‘ x 37 * / f 

Abfolvendi. Ccflandi. Concludendi. Defiflendi. 
Exitus.Finiendi.Finis, Extremitatis. 
Definendi. 

(£n&<n/>Bo(6rfn$M/ S&rfwtgm/ 23o(fufjttn/ 
2luf macfjm / 3u cnt>< brtng<n/ 98<rs«^n/ 
2tufff>5ccn/2tu^a<f>n, 

P Oftquam oput meum, vt volui,omne perpetravi, hoftibuefu- 
gatis.Vicud. 5.V.54. 

Aliquando ofculandi melius eft,vxor,f aufam fieri. Rud. 4.6. v.i. 
FinemJlatuere orationi. Hccyr. 1.2.v. tr. 

De illo iamfinem faciam dicendi, mihi peccandi cur» ipfe de fefi* 
nem non facit, phorm.prol. v.2j.i4. 

Hominem iftum impurijfimum quamprimum abfolvitote. §ttt\* 

$*<t ihn a&. Adclph.i.4-v.i7- 

DefunBusiamfum. 3 $ fafr Ut ©*# JtWKSnOCgrtrac&t. 
Phorm.5.3. 

Cupio in hac re iam defungier. Phorm .58. 

Tranfegi:id eft,rem ad finem perduxi. Phorm.5.1.1.16. 


Tute 


18 *T HES A V BLV S 

~ 'TuteipfihU rebus finem pr&fcripfifti pater: id efi, terminum* m&« 
tam.Andr.i.i.v.izo. ' 

Quid hic coeptat? aut quo evadet hodie? Phorra^.j.y. u* 
Qudmtjmeot,qaorfum evadas? Andt-i.uy.96. • , 

Denique ita tum difcedo ab illo,ut qui fefiliam neget daturum» i* 
bid.v.1171 

Jierifemper lettha^verebar quorfum evaderet. And.T.z. 

Mi fer a timeo, hoc incertum quorfum accidat. An<Jr. [.5, 

JPofl illa nmcprimum audio,quid illofitfaftum, A ndr.5.4^. 14, ' 
Veftremb adib res rediit : biC 0 < 1 {$ Ift CUb «4 bo&to tomm» 
Heaut.ixv.6i. 

Quid illa filia amici noftri,quid futurum efi} Phorm. jij. 

K* fane cur A efi,quorfum eventurum hocfiet. Hecyr.i.t. 

Vereor>n6ift*cfortitudo in nervum erumpat denique, fit ttt£<$tC 
riitmal cfnw aufjgang g(tvinncn> Phorm. 

r, 1. > 

JSlofira caujfa in nervum potius ibit: id efi, peribimus» vel deci%> 
piemur. Phorm.4.4. ^ 

Sane nollem hunc exitum. Adelph.f.r. 

Mitte orare: fiittauff ju bitttn Andr* 5*4; 

'Omitte de te dicere. Eunuch.516. 

BotiusUt definas?h delph.4.*. 

fXaufcaiampUneabijt: bw ftdtl ifiAtt.litf*», 

De loco quidem nunc abijtpeftilentia. Epifi. 13 2 . b 
lUa mea quafolebas antea laudare, 6 hominem facilem!0 hojpittm 
non gravem!abierunt.YLpi&w.b 
Z itera, quibus in extremis eratfibi infidiusfieriMt. 115. a 
7Epiftola,in qua extrema fer ip tum erat. Atr.ns?. a 
Jovis oratio,qua efiinextremo illo libro. Qu.Frar.jio.a 
In extremo tertiolibro de hac parte polliceturfe deinceps ejfedifid - 
rum. Off.j 4 .a 

Vt in extremo tertiofetibis. dc D.Si.a ; 

Illud me imi Attice, in extrema fere parte epiftoU commovit. At; 
88. a 

"Bellum affeftum videmus , & verlvt dicam ; peni tonfettum , ist 
efi, maxima ex parte gcftum. de Pro;7/.a 4 

Vtea qua per ipfum ajf ?ftajunt,perfe&a reipub. tradantur. 
Pro.74«a 

Quum vero affeSta iam prope eftate> uvtuafoh mitefeere ttoi* 
pus efi. Qtcotiei ^ 

Idem - 
'Hlingv^ LATINA i? 

Yerba melitu in fyllabatlongiores cadunt.hoc eft , delinunt. Or. 
u*. a 

Et in Jpondeos cadit comfrehenfio.OT.119. b 

Articttiite Ad numerum cadens. O r. z o v. a 

Cum pro flero flatu fortuna 'utimur,ad optatos exitmprovehi* 
mur. Oft.$&-b 

'Sulpitium longius } qudm voluit , popularis aura provexit, «de At 
if4*a 

Adcapita rerum perseni. Mere.5.4 »v. 24^ 

In eumiam resredijt /0£#tf?.Heaur. 13. v.aS. 

Adexitutn perducere. Ad Her. 1 .4.p.84. 

Ad quem exitum funt perventure, dc Inv.l.T.p.16* 

Ad exitum pervenire. Orat.adBrut.p. 656. 

Exitus exitiales habere, in Ver. p.4$ . 

Itaque quemadmodum expediam exitum huius inftitUtA oratie- 
7 iK,nonreper a.Ep.fam.i. 3^.87. 

J^on faciam finem rogandi. Ep. Attic.l.ii.p.5171 

Quem habet exitum? And.l. r.p. 17. 

JF inem facere. And.l.?.p.34. 

Templum iamomnino opere eft integrum, in Vcrr.p.ui. 

XJec vos exitum repentis. Cic. de Nar.Deorum, l.i.p.43» 

Triufquam ad finem Ventam. Acad.l.i.p.48. 

Epforum virtutemiaus exitum referire non pote ft. dc Finil> b libv 
i.p.118. v 

Adexiium perdisci noftpotetit. deFin.l.i.p.t 71; 

Tinemilli tenuerunt, de Fin. 1 .4.P.123. 

EX quo facile intettettu eft, cum vtrique,patefaftd atque expli- 
catafententidfud , ad eundem exttum veniant > verbis eos, 
nonre diffidere .de Fato p. 191. 

Etfi ne tum quidem finem vitiorum faciet , gr avius ia B abitu* * 
d'c Vmu.p.383. 

Ad exitum qu&ftio adduBaeft. Qgarft, Tafc.l.f.p. 45 ^* 

Viopofitis bonorum malorum finibus , officium omne peruertont. 
Offi.i.p.5. 

Ad exitus optatos pervehimur. O ffi. 1 ,2. p. 11« 


Abluendi. J^eVaforum. 

Ablcedendi. Vide Abeundi. 
Abfcondehdi. Fide Occultandi, 

* .* 

Abftinendu Vitandi. 

<£m^a(t<ny2tl>^altcn/2fbflc^cn/?9?d5€n/ _ 

Wtmi&mx fojjm* 

V Rhanis rebusfeabftinere. CaCi. i.f.ij. 

Nimisdiuabfttneomanu.lAo^.i.i.\.i$t h ^ 

Cresio in tenebris confiscatus fi Jis me, abftineas manum. pfeuck 
i,v% 9* v 

Quem neque fides^nequeiufiurandum , neque illum mifericordi* 
rephjfit,neque reflexit. Actclpb. $. 2.V.9. 

Comprimam me. Hcaut. •. i.v. 1 6 . 

Nonmanum abftines mafiigiaf Idfftft Ili<$t gtfctt iA-± 

dtlph.f.?* 

Tacis adeo indigne iniuriam iUi * qui non abfiineat manum . 
Heaut.ji 

Antupoltibipofihat comprimito ifias manui. Cenfen verot 
ibid* 

JUafe abUinere ut potuerit? Hctfyr. \2 k 
Tuffes fer catus abfiine. tlcaut. 2 . 2 * 

NMa autem re conciliare facilius benevolentiam multitudinis 
poJfuntij,quiReip.prAjunt, quam abfiinentia & continent/eu 

Off.49. b 

$ic in provincia noS gerimus, quod ad abftinentiam attinet, *vt 
nullus teruncius infumaturin quenquam . Att*77» a 
luflitia,abftinentia, clementia tui Ciceronis remmfcunt . Att. 
7 $.b i ; v 

, Nupc denique incipiunt crederefuijfe homines Romanos hac quon - 
dam abfiinentia* pro Pomp.i.b 
Traducere munus extraordinarium fumma abfiinentia %. Att. 
7i.a 


meo 

*/*.proScft.4.a t 

Imperatorem debere abfiinere manus , oculos, animum a coniugi- 
bus:a Uberis ab auro,ga%*aqueregia, pro Poma^.b 
Domitas habere libidines,coercere onines cupiditates nojhas tueri, 
' ab alienis mentes J oculos,manusabftinere*&cOt.ioi.& 

Manus abfiiner e ab alienis pecuniis, in V err.ijtf.b 
Qui cum in concivium venijfet, fi quicquam celati adfiexeraf , 
manum abfiiner e non poter at .in Vcrr.xn.a 

v Cem - 


Digitized by Go gle 


LIN'>GV A iATIN JE. 11 

Confugii ad Phyficos eos,qui maxime in Academia irridentur , k 
quibus ne tuquidem.iam tea^ftinebis. Acad.l4.b ^ 

Quid auttoritas nofira , qm a ceteris coniurationu cauffis abfti- \ 
nuimus. proSjl.i8i,b 

Abft ineant in hociudicio manus, ammosq? ab bocjcelere nefarie: 
ii*Verr.73.a 

Poftulatur ab omnibus,vtabijsfe abftineant maxime vitiis, in 
quibusalterumrefrehenderunt. in Verr.t48.b 
Ab obfcoenis voluptatibus abftinere, minime difficili efi. Tufc« 
246 b ' 

Homines tenebras &foUtuiinem naftunuUo dedecorefeabftinent. 
deFin.96.a 

Jurgiis &litibusabJlinere.dcT)w.ioi^b 
MalediBo,aut maledi&isabftinere. in At. T 6i .b. Att.i87,a 
Faba quidem Pythagorii vtiqueabftinuere. de Diu. 133^ % 
Confilium eftfuffoeare vrbem &ltatiafamc: deinde agros Vaffa¬ 
re, vrere,pecuniis locupletum non abftinere . At.140. a 
WihilAgrius fa ftum eft nullo labore meo . quam vt manus ab i&e 
appellatore abftinerenturAn Vcrr.2^4 a t 

Vix hopnines manus a te abftinere poffunf. pro Sen.?r.a 1 

Alexander cum interemiffet Clytum famittar em fuum, vix a fe 
manus abfttnuit, tanta vis fuit poenitendi T ufr. 13 A. b 
Quod me sed vitam vocas, vnum efficis , vt a me manus abftine - , 
am. Atr.4'. b 

In iudicioabffinejtntmanus anirnof^a fcderenefario. inVerj;. 
P* 7 4 P' / 

Abftinere mansu ab aliquo, in Vcrr.p. 4*5. 

Abauro gaxac^ regia manus, oculos, animum cohibere . pt© . 
leg.Man.p.654. > 

"Etenim qmfisperioreanno Senatu carwffet. Seft. p.31. 

JJecetnon fotum manus, fedetiam oculos abftinentes habere . QUL 
P-M 7 - / \ / 

Abfumendi,/^^ Abliguriendi.. 


Abfurditatis, ImpofTibilitatis. 

5Qn$(t«m6f/ < f8nmn3Hc6. 

vnqusm, ntqtu ta$nt tomfKret.Ciyx. 

B 3 N*» 
Digitized by Google ** TH ESAVR.VS. 

NonocyspquivifimepAdaleistuUffemrewgiis. Amph, lc*M 
voftrajDT.ji. , • ‘ - 

Simul flareforbereL haudfacti}fa^uefl ■» Moft }.2.Y^ 1,05, Vida 
Philoflph Vlaut. A&ionum. 

TU aquam a pumice nuncpoftuks. Perf.t.*. verfo. 

tft hoc MHribus animkfy hominum abfurdum.yio QjRofc^p.48. 

Abundantiae, A eerylCopiae.Cumuli.Super - 
. fluitati s .Redu n dantia. 

Vtde etiam Divitiarum* 

b*bmS)&nfii$b*btn* 

V T frumento affluam. P feud.T^i. v.57. 

Dapfilesfumtusfacere 

fiam hoc illuc cornucopia efi , vkiineft quicquid voto K V(exid t \*. 

|.v.5- 

jfarinariorum habemus domi noftra deleElum. PcetM.i.Y.itf*, 
y r b$ srudifijjimis hominibus , UberaUfiimUfy fiudiis affluebat*. 
Arch.p.34^ 

Acernum afficiunt vno addito grano. Acad.l.10.17. 

Non enim fum copiam,quampotui, quia dubitatio in re nuUa #*? 

rat,perficutus. Cic.de Fin. 1 .5179. 

Vt earum rerum copia Jit, qu&Jimt necejfaris. Offi.tx.p.nj. 
Circumfluere omnibus copiis atque in omnium rerum abundam* 
tfaviuere.de Amic.p. 205. 
ftam domefticis exemplis abundamus . ?arad.<£.p,i 39 * 

Verba efferve flentia» paulo nimium redundantia, de Qrat* 

II9^ 

In verborum definitionibus neque abeffe quicquam debet >nequa 
redundare. Ibid. 

Vt ni hitneque prAtermittatur, neque redundet. Or.*o 7 .b 
Neque in Antonio defuit hic ornatus orationis, riequein Craffo ra • 
dundauit.de Or. i44»a 

Cum pituita redundet, aut bilis in corpore. Tufc.izj.b 
Ipfa illa pro Rofeio iuueniUs redundantia multa habet attenuatso 
quodam etiam paulo hilariora. Or.iotf .b v 

Vrts eruditijflmishomitubmddbirahjfifnu^fiudik affluens, pto 

Ardutoa 

rkeu 


Digitized by Google LINGVO LATINA, 

Vitaaffluens volup fatibus.dcfin.$37* t 
'Home divitiis affluens Ac Am.iotf.a 
Omniumrorum affluentibus copiis dttari.OS^i^k 

Homo bonitattaffluens. pio Q^Rofr. ^. b _ 

Affluens bonis emnibus.dcNbt.12.* / ^ 

Conjulvnguentis affluens. proSeft.tf.b 
Homo affluens omni lepore (^venukate. in V.26^2 - 

Hornusfcelere omni affluens. pr o C 1 u.' 5 7. b v 

Homines otio mmio > & irigeniis vberrimis affluentes, de 

t+8. a . 7 ^ ^ _ 

Nonpaucafuu adiutoribus large ejfnfe% donabat. pro S.Rofc. >' 
*a.a.proCxl.4<.b 4 


*"* " * *■ , f, v - r -_ . - ■ 

Accedendi. Adeundi. A dituv Adventus. Aggre-. 
diendi. Appellendi. Con veniendi.Ingre« 
diendi,/%^« We Titula Eundi. 

Smmtni 

Uinafymi .fcariuattort /Saturnii / 

/ 533 f 3 ti*tfftn/(&)nfr««n / 2 tor<&tt / 2 fo* ' 
funfft mvamn / anfommro / 2 fom«7 2 fafpru<$/ 
2 ft»fpr<( 6 <rv^ufamm(tt fomtmm 

A Ccidere,aliquid>pr0,Con(ent\rc: vide TiV. Confcntiendi- 
Ad edes ndftraf nuftjuam adijt^uan^uam propb eft. Aul.? ; 

* ‘ ‘ \ ' '• ' 

Adire ad aliquem Aul.i.i.v.i*» 

Congjediar>contollam gradum* Aul. 5.7. e. - 

Viis impuris omnibus adij mantem. Aul. 1.7. Y. %. Fide Zext~ 
con Plautinum» Adire Manus:c$» Mantis. Vbi formula haec 
ab ulirvulgi remota,dilucidi explicatur. Pertinet autem 
proprii ad Titulum Doli, Decipiendi: vbi vide. 

Cjfi rterfitm verfumad ittas pauxillatim accedere. Epid. %u ^ 

I(a resfitbita celeriter mihi hoc homine conspecto opus eft. Cure. 

I.J. Y.tJ.Cafx.g.v.68. 

Madeo sn Senatum rurfies. Miln.^v.TO*. 

foras Gedemendtofi jui illam conventam dfevfilu Pcejt. 5.1. pV 

f f *0 


Digitized by Google i4 THESAVRVS 

fer angiportum rurfUm te ad me recipito illae per hortum, Pcr£ 4 « 

Is heri in portum huc navi venit vejpere, Pccn. prol. v, 114 , 
Siciliam tetigit, in Verr.p. 

Clajfe ad locum appellere.in Verr.p. 4 . 74 . / r ' 

Me 'vxori exoptatum credo adueturum domum. Aroph. 1 .v. 1 , 
C*r/* enim illi me expeflatum optato aJisenturumfiio. Aroph, z. 

Haudmedinvita domumrecipitjuam» Amph,i.i.v,j,i. 

*£* rt / 2Bo «C&cfttt fti*? Moft.. . 4 . v. * w - 
Neque edepol ego prandi t neque hodie hoc intro tetuli pedemMcn, 
4.1,6 ?,\o. 

Tu hucpofl hunc diem pedem nonferes. Meti. 4 . j.v. 1 1, 

Contollam gradum. Bacch.$.tf.T.£. 

Num te pudet prodire in ccnjfeflum meum cum iftoornatsfl Mer, 
f-i.v.*. ... / 

H/V ad me refla adijt vid. Mil. i.6.r.9> i 

EgO intra ades huius nunqua,vbi habitat fenetrauipedem.M ctu 

Yide.neillehsecjeinruat, Adelph 

Expefle quammox recipiat hucpefeGeta. Phorin. 4 .3.V.T. 

Volo fcire.atque hominem conuenire. Adelph.M.v. 74 . 

Tam incommode illis fors oculer at adventum meum . Hecyr, 3, 
j.v.io. 

Adedmne ad eum. Andr .4 1 , 

Accedo ad pedijfequas. And.r.r. 

Convenire aliquem,, 5>u Cittfttt H • Andr. 1 . j. & Hccyr.j. 4 * 

guantum potefl , conveniendus fhormio efi. Phoral. 

Non hoc de nihilo efi, quod Laches me nunc conventam ejfe expe- 
tit.Hccyt.s.i. ' 

Congredere afluturn ; 

Phorm. 5 . 6 . / j 

AjHj te heri de filia,ut veni, itidem incertum amifii . Hccyr. 

Z.2. ; 

Hi gladiatorio animo ad me affeflant viam. Phorm. 5 . 7 . 

Ehodum ad *w*:id€ft,veni huc.And.l.a. 

Ad te advenioJpem, faUst$mjtuxiUum,confilium expetens. And. 

aj, 

€ism illo advenio. 3(g fc$ frltyflf Ottlttl- An iLaa. 

Huc 


Digitized by G ogle LINGVO LATINA 25 

Huc face ad me ut venias: 0 $t$a£ fcti JU OMrfomff. Andr. 

4.-2. ■ ✓ 

Haudauflficatb huc me appuli. Andr.4.^ > 

St id fctffem , nunqu*m tetuhffem pedem . ibid. 

fe^purh^r And,^ 2. 

Quidtte Athenas infolensl fc'Lvcnis.ibid. 

Hi gladiatorio animo ad me affeftantviam. Pharm.J.7, 
pater intervenit: fompf fctarju. And.4.4. 
hde ne ille huc prorfusfe irruat; £)af? <r IIIC$t (itrtf II fOtmtU 
grfauffm. Adclpb. .2. v _ 

vu ventum ad ades ejh 2tfe tt*t Jitm fommdktteaat. 


Vbi detmprovifo interventum mulieri* ibid. 

Hofismpergunt* ^UFommfttbtfbfr.Hecyr.?.*. 

Cur non reda introibas ■ Cane quia vero hs. mihi patentfemper fe¬ 
re, Eunuch,i,2, ' 

lj*n.nuncintro. Andr.2.5. # 

Contnuo hicfeconijcit intrb, Hcaut,2 ; .z. 

Ji»rr0Hccyr,*.u 

Hecyr.5.4, v 

Modone intro ut corripui timidus. Hccyr.$. ?. 

AdventmotTo ? admodum. Scgatfcmfi» Hccy.j.j. 

Quantan obtuli adventn meo latitiam Pamphilo ho diei quot 
comtmdai res attuli ? autem ademi curas 1 Hecyr. 
M« . ' , 

J&acon/pimio conflata ita reflin&a efl , v# fcintiUacmpa - 

rMf.lCifc^etnnK Antcquaio.ip4.b 
InThucjdide orbem orationis defidero , ornamenta comparent* 
Or.no.i 


quidem puer is oratio hae omnium optima putabafur, qua 
vix iam comparet in hac turba novorum voluminum.de Cia. 

Qmhufisflicio in eos firvos , »0» comparebant , commoveba - 

f*r. proClu.jf.b * ^ V 

Pompeim non comparare , nec in Balearibus omnino fuijfe. Att. 
ite.a 

$uaitajortuna deformatafunt^^ut tamen natura incoata cotn* 
fareate, pro Sj\. ffi.a v 

W*g*o tmorepercuffd civitas tota ad tofe eum contagibus & 
ieris cfwUebat.tiSX.tqsr* 

• Mj Nos 


Digitized by Goo< ? ,*tf THESAVRVS. 

' Nos qui antequam ad dicendum ingrejfifumus, obruimur ambi* 
tione. dc Or.ji.b 

§jui ingredior ad explicandam rationem fint entia mea. IJpif\ 
19 

Ijqm ingrediuntur ad ftudium. d c Or\d 1 . b 
Timide ingredior ad hoc genus difiutandi.dt Fa.140* b 
Qu* vohuianua,fum ingreffus iri cauffam . Ep. 7 8. b 
hfagna fit ingredior in reliquam orationem, in Ant.uo. b 
Suo die primum in jfpem Ubertatis ingreffusfum. in Anttfl* 
« 120. a 

biextHum eijciebamfquemiammgreffum in beUum effe videiam % 

' inCat.* 97 .a 

Namhequeaffiliendumftatim efi ad ijjtudgenus orationk, 
nec cum ineam rationem ingreffus fis , celeriter difcendurr efi % 
de Orat. 2&b 

Maturius venimus fi ventus effit, in Pompeianum navigate mi * 
Ai.Acad.quar.lib.i.p.f. 

Omnem dtjpurationem in adventum tuum differo. Ep.fan. 1.2 .p« 

Sperare alicuius adventum. Ep.fam.l. 4 .p.102. 

Cum adumtum Par torum acerrimi expellar ent: Ep. fem. b 15* 
p.+6g. 

Summa curdexpettavi aduentumtuum. Ep.fam.h tf.p.50/. 

, Accedere ad aliquem . de Orar.l.i.p.^. 

Tacere omnibus conueniendi fuipoteftatem. Phil.S.p^j^. 

Exdliis altu que partibus conuolant. ad H:r.1.4.p.i£. 

Eo maximarum rerum fhquentiffima quotidie sdvecationu 
fiunt. inVcrr.p.m. 

Confiftere,& conuentum agere in Verr.p.^S. 

^ Vultum alicuiusfabire. pro Qnint.p.jtf. 

In fundopedempofusfii. pro Cascin.p.j*. 

In oppidum accedere noluit,auoderat difficili afienfu , atque af-> 
^.inVerr.p.4{5. v 

Convenire aliquem. Ep.fam.I.j.p.tftf. 

Accejfione non 'ita probabili uti. de Fin.l;2.p.l4f. 

NuUurjo aditum baberepoteft in urbem, de Fin.l.4.p.2t2. 

&*f° cUmpatefa&us effit aditus. Qgseft.Tofc.l.f-p.4'5* 

; Cbm inter fi convenire non defiflebant.Q ontra RtlHp.i#l* 

S S/ t^a copia nobisfimper fieret.de Fin.l.f.p.184. 
fijfifiad claros&fapientes vires eontnhrunt. Offi.L1.p82. 

Acci* 


Digitized by Google . LI NGV.E LATINA vj 

— .ii —- - , -s_„_ „ V.„— 

Accidit.Contingit.Evcnit.Obtirigit, 

N imia mira mihi quidem exortafient. Men. < .7. y, 5 o, 

ferro aliud autem quod cupiebam contigit. Pfeud.2, j/ , 
v.i 6. ' * 

Exfe&o quo pafto mei. technaprocejfunfint. PcefT.4»i.vX - 
friterjpem evenit. And.i.tf.v.j, 

Eventum omnino omififfet. Qiiafft.TiifcJ.i.p^jO. 
Hocvfuvenireiufolet.inVcn.p.m. 

Vju venit, pro Quinr.p.17. % 

3*$od Eructo accidebat, idem mihi vfuveniu pro Sexr. Kofc 

P.5O. V 

Quid gnato obtigerit,me ahfente audiftiril Phorm.4.r. 
yJNe/cie quid mihi obtigerit J certe : fed quid mihi obtigerit fcioi 
Andr^.tf. 

jit que hoc Confiteor Jure ohtigijfe. fcil. mihi. ttlimctygC^ 

W|rt«ll. Andr.j.j. 

J>q vofiram fidem, quamfap} forti temeti eveniunt flui norlfiU- 
deas optare! P b orm. r. r, 

Nififanb cura eft,quorfum eventurum hoc fiet. Hccyr. 1.1. 

Qui nec opinanti accidunt. Hecy r, 5 . 

Mifira timeo, hoc incertum quotfum accidat. Aridr.t.f. 

Communia ejfe hic:fieripojfe , ut ne quid animofit novum» PhorJ 

M : , 

Nemini ego phtra acerba ejfe ex amore homini unquam oblata 
credo.fltcjT.t.i. ^ 

Evenire ea Jatiue efi , qui in te uxor dicit, & quii» animo co« 
gitat irata , quam iUa , qm parentes fropittj. A.delpbw 
1. /. 

Evenit. &B fat ftdba1fbHtgtt$ag(hAnd^.4' & Phorm. J.%. 
More hominum evenit,ego ut quodfum naftu* mali, prihs refcb* 
fures tM,quam ego , tibi quod evenit boni, knix.^.6. 

Nunquam idepol quidquam jamdiu, quod magis vellem evenire* 
m$ evenit , qukm qubd modb fenex tntrb ad nos venit errans.^ 
Eanucli:j,7. 

me bifce aliquid efi venturum mali, Eanuclt 

VerW 


Id gaudeo,propter 


Digitized i5y CjOO^Ic *8 THESA VRVS. 

Verum Aliter evenire multo intellegit. Prolog. Andr. 

Quam paucos refert m meretricibus fideles evenire amatoresfhlc- 
cyr. ;i. 

Si quid frater Jpem evenit: tuum tft mihi ignoficere* Andr. 
4 * 1 . 

Tnter jpem evenit\fintio: hoc male habet virum, Andr. 2 . 4 . 

Sape eft, cum,&c. ide(fc,accidit.Hccyr.M. 

>Nonufius veniet,ffiero. 3$ (cfftca fpl Oic^tgcfc^C^CII Hcaut. 

Si ufus ventnt&t e% flefdMfec ibid. 

Nuda mihi res pofthocpoteftjam intervenire tanta, qua mihi 4 - 
gritudinem a ferat. Hcaur.4.i. 

Jocularium in malum inficiens pani incidi. ft B tBCtt ttltt 
4 in^#^ttniJnrfabrcn^nd. 4 ^ 

Si eft,ut dicat ,vellefie redde: fin eft autem, ut nolit»re fle confinia* 
mea. Hev.yr.4.r. 

Nunc venit idem vfiu mihi,quod tu tibi fcribis , Att. 117.2 
Quid quod vfiu memoria patrum veruti O r. i o 1 a 
Quidpoteft mifierius aut acerbius vfiu veniret pro QiJ.8.b 
Diceret enim fremeditatum fiuijfe, quidfiibi ejfiet vfiu venturum. 
adHer.7.b 

Cum fr&fiertim mihi ufiu ventarum non arbitrarer. Ep. 5 8. 
Verebar ne ita caderet ^, quod nunc etiam vereor. Epift, 
$o.a i 

Augurum reftonfis multk multa incredibiliter vereor cecidijfieA 0 
Leg.i76.b 

Nihil mihi optatius cadere potuit. A t. 4 o .a 
Hac res quemadmodum cecideri'ficire velim, At. jf. 

Sane ita cadebat vt vellem. Ac. fi.b 
Sed hoc cecidit mihi peropportune, de Or. no. a 
Quod melius caderet , nonvidi. Ep.m.b 
Verumhoc adhuc percommode cadit, in Ver.4 7.1 
Aliter cecidit res ac putabam. Ep.74.a 
Aliter cecidit res atque opinabar. Ep.8 8. b 
A te mihi femper omnia honefte ac ineunde ceciderunt. Qotn. Fr. 
5°$.a 

Horum ego vix attigipenulam , remanfierunt tamen, cecidit belle. 
Att. n 6. 

Quoquo, modo ea res huic quidem cecidit. At. UO.b 

Vtcum rpfi nihil alterificientes incommodarim , nihil ipjSs meem* 

modi 


Digitized by Google LI MGVi LATI N'iK »y 

modi cadere pojfit. pfo Qjg.^.a y 

ii mrntss fortijfimi viri virtus ciuibui grata cecidijfet. pro MijL 
117.b 

Quidcafurum fitdncertum efl. E p. 141 .a 
Verebar quorjum id cafurumejfet. At.ji.b. 

'Sedtta cadebat ,vt alter,&c. dc C lar. 17 7. b , 

Inceranti mthifed valde optanti cecidit >vt jfre. dc Qf. 93.9. 


Kca.ntnJiA.Vtde Canendi. < 

• / 

Accommodandi.Mutuandi.Mutui.Suppeditandi. 


Idtyni €ml<I)itcri/ JDart«t$m/5Bor(ft<c(<n/ 
J&amtdiw. 


O Mnes tenerent mutuitanti credere, b.e. Omnes abftine- 
re; t,czverent,& parcerent pecuniam volenti mu- 
tobfumcre. Merc.prol.v.**. 

$ed potes nunc mutuam drachmam dare mihi vnam. Pfcud.L . 
I.V.S 4 - 

Tecum er aut , vt nummos fexcentos mfhi dares vtendos te mu* 
f*w/.Pcr£!.*.M7.?8> 

jZunc amice homini bobus domitis mea ex crumena largiar. PcrC 


i.J.v.ij. . \ ' 

Mifitarafitum in Cariam petitum argentum a meofadali muta - 
f#j0.Cur.T.i.v.6£> ' 

Fiir *fodalem tuum,argenti rogovt copiam faciat . Cure. 1. 5. 


▼.fl. 

lUamfic vtendam dedi: Equidem nec chlamydem do feras»nec 
pallium cuiquam vtendum. Mcn.4. i.f.44 dc 9 J• 
jffiwr drachmarum hic argenti mille dederat mutuum. Hcaut. 
H-MJ- 

JPecuuiamfumfit mutuam . pro L.Flacco p.i$ t. 

fi aurum Cilio commodajfe dicit. Pro Cceliop.ioj. 

Eum video in fumtum ab alijs mutuatum. Ep. ad Att.lJ.p. t 4 T * 
Ceti magnam dedimus pecuniam mutuam . Ep. ad Atr. lib. 11. p. 

Si>m» frumentariamfibi ex fromneiis Juppeditari vellet, Ep. 

adAcr.p.131. •* 

* Ex 


■d by CaO* 'io THESAVRV& 

Ex his mercedibusftippeditem tu ei, qugd opus fit. Ep. ad Attiliis 
n.p^Har. ' . t 

Accommodare alicui aliquid :cft,'accommodati, aut commo¬ 
dati dare. Vt : * 

Ifte hojpites domum deducit u aitfi ades maximas amico cuidam 
I ad nuptias accommodajfe: nuntiat interea puer argentum, re - • 
peti: pertimuerat enim qui accommodaram Apqgite, inquit> 
ades commodavi .dcln.^.b % ' 

Teto a te maiorem in modum, quod fine tua moleftiafiat y \vt C* 
Aniano Euandro de habitatione accommodes. Nqm proptef^ 
opera infiituta multa multorum,fabitur» efi ei remigrare Ca* 
len. Quintii E. 105. 

Si quid ifte fisorum ALdilibus accommodavit, in Vcr. 215* 

Cum abundare debeam, cogor mutuari. Att.i4j, b 
Tuquicquam ab alio mutuaris. Qu.Fr. 3 16. b 
Agta Cilio mutuabimur. A tt. 10 ?. b 
Mutuemur hoc quoque verbum* dc N.44. a 
Qua funt oratori cum illis communia,non mutuor ab iUit. deOr* 
2*b^ 

A viris virtus nomen eft mutuata* T ufc.ifU. b 
JUemihiHS. quatuordecim non reddit, que dedit eiusfitto mU* 
tua. Att.x65>b ^ 

Dare pecuniam mutuam alicui. 171. b 

Dare frumentum mutuum alicui * contra Rui. 8 1 .b 

Sumere pecunias mutuas, in V.8i.b» in Ant.a*5>.b.&fenl*i<a 


AcculandiArguendi.Contiemnandi.Damri^hdi. 
Deferendi. Infimulandi. ludicij.! uris. 


2fnffa$m/2(n$«6m/ SQittlmni SSot wdjf fototn/ 
fXtdwn/ 

S8w&d(<n/93<nm^Im/9D<rtiamratn.‘ 


T Nfimularc tliquem probri h. & flupri. Ampli.i.»;Y. 14. 
•^Raptarepro moethis. Amph*Arg*t.v.7. 

Ibo ad tresviros, ibifaxo erunt nomina veftra, A fin. i.r.v. f. 

Qua neq 3 funtfaBa,neq 3 ego inme admifi, arguit. A m p h. 3. i .y+J 
Ad tresviros deferam nomen tuum. Aul.j.i.v. 1. 

Adpritor em te rapiaw,& tibi fer ibam dicam . AUL4.10. v.JO. 

f Soob* ytbOgfe -Littera -LATINA $r.. 

8 t$bfcribam dicam. PceiM.tf.Y.j. 

XlumfatremadeaspoftulatumSBacch.i^.Y.i? N 

iEori»» referimus nomina exfcripta adloucm. RuAprol.y^ & 

In tus me vocat, Rud.$. i. v. 2 6. v v \ ' l 

jEgtf huncfcelejhtm initu raptam exkhm* Rad.j.tf. v. 21. 
AgeiUnbulainius. Rud.5. 6.v»n. 

Dotata vxori vitium dicere. Afin. j.j.v. 49. 

' Conferipfiftifyngrapbum inter mq& amuum.hfm.^ r. y. k vide 
iyrigraphar. 

Jus ponituf hominibus. Auk^.v.io, 

Diem decere alicui. Afin^KV.u. 

JHk diem dtcam,rogabo mulBam. Capt.J.T>.j4* 

Miles tijtonem^ LenoHerh in itts rapit . CarcArg.v.^. * 

magna amici apud forum agitur , ei W/e <?J 7 * advocatiu. M* 
pi^.V. 40 . ... 

videe rem verti in meoforo.Moft.^i.r.icL 
Nihil hoc Iox/is ad indicium atttmi. P feud. i*i.y. u. 

Bonis im dicis,impetrat e oportet qui aquu poftulatSt icL; .4.Y.44 
Vitium dicere: viti) aliquem mfimulare,accufare,re\mi age¬ 
re, damnare.S/V Qlojfa: vitium fur i dico: tgsiuyfavtrxto r* xxi* 
^rif.Ter.Hecyiu.i. v.7 9. Reddi patri autem,cui tu nihil dicat 
vitijyfuptrburheft. ' 1 

tApud omnes magiftrutusfaxo erit tuum nomen. T010.4.1.7.4!% 

Si vim faciet, in ius ducito hominsm. Eunucb. 4.6.30. ^ 

Nam criminantur tibi. Eunucb.y.i.v.itf. 

NoloiniUumgrauius dicere. Adclpki.z.y.tfa 
Intus ambula Phorm.j.g.y^j. 

Tibi fer ibam dic abi. PhomivM.Y.Z7'. 

Tradere csufamadverfitrijs.VhoT.t.i.v.f. 

Cedodum y en vnquam muriarum audifti mihifcrtptam dicatnf 

Phor.z.z.y.ij. 

Dicamimpingam tibi grandem, Pbor.z. j .7.9. z. 

Sexcentas perinde potiusferibitoiam mihi dicas. P&orm.4.$.y.£j^ 
JnieAekmeu. Pbor.5.$.v.88. 

Dqutdem nes iamdudum hic te abfentem incufamtts. Phornw 

f; x ; 

Sim cum huncaceufmt, Nabtum, Plautum, 

Ebnimm occupent rfuos hic nofter auBores habet . Prolog* 
Audi. ' 

Si vimfatttt, initu ducito hominem» Eunuch.4.*. v 

Mane 


Digitized by ' ^le jz THESAVR.VS. 

Hanc metuunt me criminaretur tibi. Eanuch. 5. t. 
Memiferam,quinHnc,qKAn>cbremaccuffr t nefiio. Hecyr.i.f» 
TtbiJcribam dicam, l horm.1.1. 
lamdudum te omnes accufare audio * 

Immersi} horum me omnium immerrtij/tmb.9horm.i.^. 

Cedo dum , en unquam injuriarum audsjti mi firiptam dicam? 
Phorm.1.1. 

In fi mulare aliquem avaritie. Phorm.1.1. 

'Dicam impingam tibi grandem, bid. 

O audaciam!etiam ultroatcu/atumadvenit, ibid. 

"Equidem nosjamdudum hic teabfentem mcufarmts, qui abierit. 
Phorm.3.1. 

Sexcentas pro in potius fcribito tam mihi dicas: nil de . Phorm. 
4.J. 

Zenoni obtrudif.ita eum furti alligat. Poto. A rg.Y.rf’. 

Viros mortuosfummifceleris arguere, pro Caio Rab. p. rfi. 

Cumgladio cruento -videt,capitis arcejfit. ad HercA.Li.p.13. 

Vt in tus eat cum voceris, ad Heren.l. i.p. j 1. 

St quis quem furti arguit, ad Heren.p.44. 

Vt fi quis quem arguat hominem oecidiffe. ad Heren.l.i.p. 4 *. 

Iri indictum adduxifii illum.id Hcrcn.bb.4.p.ioo. 

Tamen quidamcapitU accerfierunt. de invent. l.i.p.401. 
Accufare aliquem ambitus. deOrat.lib.r.p. 42,7. 

Dicere contra aliquem. Brur.p.583. 

Quoniam ipfe a Demofthene ejfet capitis accufatus. dc Opt- 
Gen.Orat.p.775* 

T artes accufationis obtinet . pro Quint.p.% 

Capitis damnaro aliquem, pro Quinr.p.io. 

Cum aliquo ture contendire. pro Quint.p.35. 

Qui depecuniis repetundis damnatus fit. ad Heren. !ib.i.p.*4. 
Eum vos iterati capite damnatis.26. Hcrco.lib. 4 .p.100. 

Vt capitis hominem innocentifiimum condemnarent-». d% Orat.l». 
I-P -33S- 

Aliquem duobus iugulatum praiudicijs videre, pro Aul. Clt|. 

Aliquem inertianequitiaque condemnare, in Catii.p.i*£. 
Damnatio qua in te flagitabatur,obtigit Rutilio. PiCp.tip. 

. Omnibusfententiis maximo plaufuveftre condemnatus efi. PhiL 
*f-4**. 

Capitis damnari . Lu.Tufc.l. r .p.33 

Te 


Digitized by 


Google LINGVO LATINA n 

*Te.qui morti fddiftus ejfet. Offi.j.p.i 17. 

Teexiuremanu confertum vocarunt, quod in alienae ptjfejpeno* 
tam temercirruijfes. de Orat.l. ^p. x8b. 
f%w etiam gravius indicium fubimm in dicendo. dc Orat, lib.i. 

Judicia priuatamagnarumremmobireAtOrsLtXtf^i4. 
Judicium fuum in rem aliquam dirigere. Orat, ad fi rut. p. 

Bunc Ctefiphontem in Mictum addnxit.it Opt. gcn. Orat p 

77i * W ’ ' ' 

Judicium de re fit. pro Qljint.p. p. 

Fama in indicium venit. pro Qaint. p.?. 

Teiudicemfumfit. pro Qijint. p.10. 
tniue te adduxit\ pio Qgint.p. xo. 

Jus fuum obtinere contra aliquem, pro Quiflt.p.ix. 

Jn iue vocare aliquem . pro Qgint.p.ii. 

Judicium accipere, pro Qgint.p.n. • 

iudicium fati, pro Qxjiunp.i}. 

Judiciumconftituere. pro Quiar.p.tj. 

Judicium redditum eftvfitatum. pro Qjjiut.p.lj. 

Judicium vne die ttanfiginonpoteft. pro Quinc.p.ji. 
aiccufatoris ingenio res iudicatur. proScxt.Rofc.p.j7. 

Jnhancrem me cognitorem dedifii.fum quaque partem iuriepef \ 
fideau &petfequatur. pro QaintRofc.p.ioj. 

Vir in caujis.iudicijspublici* verfatUt. ia Verr. p. n±. 

Fesin iudicande nimirum fui iuriefententu^ cogneuit. in Tcrr. 
p 262. 

Citatifedetiiin reum, inVcrr.p.irfj. 

Judicium darem aliquem. iQVen.p.ii}. 

Jn iuealiquem educere, in Vcrr.p.2.74. 

Judicium exercere, pro Archia pocta.p.35S. 

Exed&oiudkium dare, ia Vcrr.p.374, 

2>e e0fr*iudieiumfit K uy Vcrr.p. J75. 

Judicio aliquem liberare., dc Arafp.Refpon.p.4!#. 

Mm indicatae refcmdebe.m Vcrr.p,4pl. 

Momen defarricidio deferre. pr«o fex-Rofc-p^. 

Diem dicere alicui. profc»,Rofc,p.4*. • *'< 

Tonet fiderit aliquem arguere. p ro Ssrt.Rofc.p.f4. 

Centra hunc venitdn nomenJ^due mcidifti. pto Qjtofc.p.?f. 
Juacceefando operam confumere. inVcrr.pj^. 
Memovnquammmerikm crimnibue , graviortbue tefhbue in 

Q iudi- 


Digitized by Google / 


34 ttofe$AVItV$ 

/ iudiciumefl vocatus. pro Aul.Cluent.p.6. 

Non accufatorio animo,non oftentatione aliqua, autgloridnddu- 
flusfednefarij$ iniurijs,quotidianis infidijs propofito anteocu* 
los vita periculo,nomen alicuius deferre, pro A. Cluent, p.7. 
Arguere aliquem avaritie,, in V err.p.2/0. 

Quot 'vultis ejfe in vito furto peccdtoHsm grMdasfvtfi finguUc 
flfkre*velim,progreaiifie nonpojfet. in V err.p.385. 

Jujiepiecfj aliquem accufarc. pro A ul.Cluen t.p.**. 

Nomen alicuius deferre, pro A.Cluent.p.25. 

Omnia telaaccufationisinaUqdtm tonijfert. pro Aoi. Cluent; 

?M- ' 

In qu&ffronem aliquempofiuldre. pro A ul.C luent.p. 80; 
jNe quod indicium corrupti iudtcif exflaret: eiusque faleris in 
teipfum quoftioflagitaretur . ? n V atin .p. 84. 

Sed i fle infinito ambitu commaculajfet,ambitus alterum accufa - 
t et,fi tibifemel periculum ambit Asfub eundum ejfet > ambitus 
crimine alterum accerferet. CceLp.?*. 
tromulgarisne tmpurijfime hofiis qtuflionem de tot arhplijfimbe 
ac talibus viris. Vat.p.84. ' 

Ad iusfaciliore c$» commodiore indicio perveniret pro Cxcin. p; 
** 9 - 

Dt invidid fic inter vos difieptare debetki pro Aul. Cluent; 
P a g- 1 * 

Rei capitalis damnare aliquem, pro Ai Cluenrip.itf. 

Tn indicium ventre, pro AtCluent.p. 1 4. 

Judicium de aliquo facere, pro A.Cluent.p.2tf. 

Agitur caufa. pro Aul.Cluciit.p.27. 

Lentulus non iudiciofietiti pro A.Cluent.p^t 
Judicio aliquem circumvenite, pto A.C luetit;p.(£: 

In indicium aliquem d)dcare. pro C.Rabirp.ijji 
lUdiciumeJfeJubeundum.ptoLnclUccop.28t: 

Profua equitate, prudentia^ decrevit. proL. ElacCOp. xft* 
Ducore iudiciUm. pro Lnc.Flacc.p.2p7* 
in Orat; poffc red. p. , 
tudidum facere. firoLuc.Flacc.p.gor. 

Stare iudicio alicuius.pto Lut.SyUa.p.515; 

Diem dicere.pto domo p.42^. 

'Prejfiforum.pto Cneo Planc.p.jai. 

Quam multa ad me detulerit. Scft.p.fi 
fQubdcwugue iudiciumfubitrat* Scft.p .*A 

Digitized by ogle LINeVA CATINA ^ 

^uidmin Senatu , *vt de mefententiam dicerem ^ flagitaretur. 
Vtiudictum difturbare. 

Homines negocia gerent es judicijs iniquifftmk irrites. Vat.p. iP. 
Re quod iudciumrorruftimdicijextaret. V^t.p.84. 
$!*tamencumiure,citmmorg , pote Hat e iudkiutn impt . 

dirtnonpotefl. Vat.p.87. 

Vnmnhocmduiumexercetur, Ccel. p.91. 

Sluonism mente effrenata , 6* precipiti inforum indiciumL di* 
ferrivofmffi. pro Coel.p.105. 

Sdbdji te in indigium quis abducet. Phii.iZp.55r. 
Hommesrapieuturin hoc iuduiaex omni invidid,& fermowk 
malevolorum- Rab.p.171. 

^>tnneim decretis eius Hatmtur. Pbil.io. p.470. 

A tefetbiUttb quoque equum iudicem te dolori meo prrfggt. Is. 

piitJib.f. pai5>. ^ ^ 

Vtprimumforum attigi$e&avifemper,ut tibi poftm quam *ea- 

Gr*vtTmum ludictuin dt meafide, & de cmftanti&ftcifti, ck* 
pofi mertem Csfarit totum te ad amicitiam meam centulifik 
Ep1ft.Famil.Ub.15 P 
***** indictum, Ep.Faftiilib.1j.p414. 
timdicatumerit meridie non iucere.tLp. Atcic. p.j. Vbi miriv** 
r ***tlnrerprete$. 2 . Viftoriuslegit, non liqacrc »utreferatup 
ad AtnpUattonemlurU. Alij • non lkere. Corradas : Siindi- 
cammcrit babcri rationem libere. Pddkffina \extrito rf 
Meridie, veram leftionem putat fi inveniffe : Si indicatum e* 
ntnon liccie.Quomodo Verb d* Jkam, & aliorumfententiam 
^explicet, vide in Commentar ijs. 

C)m Reme, kiudicijs ferum refrixerit. Ep.Attp. 5. 

Proferam rem deducere in indicium. Ep.Att.lib.r.p.t4. 

Sifixerst adverfieealios indicium. &p:Brnt.p.$6i: 

Defiuecontroverjiu in iue adeuntem vidiffe nunciant. Ep. Att;l 
u.p.^i. 

Cdters frmumante tenentur adftri&i quam quid effit optimum, 
$ n^xrepotueruhi.A.czdJib. t.je. ip. f 
X)erebm tncogrutu iudicant.WUSem. 

Indicium requirere acTiue. Acad.lib.t.p.i^. 

IcgjlbM ^ nofl* *»'**%*»*' ptfme in iudkH. it 

v ‘ * a SIm*^ 


Digitized by ogle 


$6 THESAVRVS 

fi indicum numero haberi volunt. Q3.Tufc. lib.ip. 

Vt aliud in eum indicium quotidie flagitetur- dc pcu^, Cont 
p.?90. 1 

Suuflareiudicqs. Qu.Tafc.lib.c.p.48r. 

Qudplerunque itarepratorio liberantur , nonnulla legibus. 1.0 n. 

P- I 5 * 

Summum iusfepe Jumma intorta, i.Oif.p.^. cxT erentio. 
Stditidfum &inutslem civem C. Norbanum in indicium Vocauit. 
Off.lib.2.p*84. 

Nec fi index quidem erit de tpfo amico. Off.lib.j. p.i| 4 . 
j^fiUic m indicium vocatus eft. de Sene&ute p.ijtf. 

Caufam de repetundis pecuniis Catilina dixit, pio Cxl. pig. 
494 . 

Nomen amici mei de ambitu detulit, pro Cael, p.ii j. 

Probri mfimulaftii fudicijftmam foeminam. Pbilipp. 2. pag* 

574. / 

Accufare ocrim. Aeaci Li.jp. 

A paruis Quinte didicimus,fi in itis vocat«atque eat , eiusmodi 
: leges alias nominare, de Jeg.L i.p. 313. 

Ne quem unquam innocentem in iudiciueh capitii arcejjas. OfF.J* 
a-.p.* 4 > 

Poftulare aliquem devi. Poftquam.ic 8.4 
Pylius de repetundis eum poftulavit. Ep.ill.a 
1 Igo Appium eadem legepoftislavi. Ep. 1iz.b 
Poftularefervos in queftionem. pro SRo.ji. a 
Se ft tus a Nutrio de ambitu poftulatus eff. Qu. Fr.joS.b 

Cfodius cum propinquis fisis decidit, hi reos faceret m dc An 

• 

Decidisftatwsfa tu quid ad denarium folueretur. pro Qijuin 

0 ........ 

Qui cum reo eum accufare decidat. inVerr. 

Per f#, C.Aqutii.dectdit P .Quintius f quod liberis Scapula dijfolva- 
ret. pro Quinr.j.b 

Opusuedimnis DCC. decidere noluit, in V.ijp.b 

Decidere de omnibus rebus rationibutqjfodet at is. pro Q^b 

Magno tuam dimidiampartem dec/difli. pro QtJ.Rofc.$ o.b 

Cum heredibus confecijfem. tp.96.2 

Tu cum AppeUa Chio cohficede columnis. Ar.tf 1. b 

De AcutiUano negotio quod mihi mandaras> confeci* Atti, j.b 

Te flero cumPubUo confedjfc. Alt. aao.b 


LINGVO LATINA 37 

XH<mtm«uocavit K calumniatores tx fimi Jito appofuit , qui. illam 
hiredttotfem tfmeri Erycini commijfam efe dicerent. in V. Si. 

^if^l^cufiT Km ap ?° nCrC V 

Terres calumniatores apponebat. h-e. Verre* indicabat, in Vcrr. 
n*.b. 

^ ' ver f°% P ' ^turpijfimstm efl , puvaricatorem mihi 
appofutffevtdearAnAtt. 1*5. a. Vulgb di<;irar; Commere 
sedverfarium,ut colludat. * 

m*s eleftos exfuis duitatibus inferrum atqueM 'vinculacon- , 

\ te&os\ Cleomenem propterjlagitiprum, ac turpitudinis focietar 

temfamiUariffimum ep proteris, apponitur his tamen accufa- 
tor Novius Turpio quidam, in V^i7.b 
Aceufatorapponiturctuis Romanus de creditoribus Lampfaccn*, ' 
r«winv^! 1 a- r 

Cum prefcriberentur homines K atque ex amni regione caferenttsr 
iji$ui adverfarij putabantur. pro $. R. u.a 
Z#* Corneliaprofcriptumiuuarevetat, T. V.?©L. a , 

Cuitssprocurator putare ad tribunos appellare atsfus fit. pro Q. 

^ Appellare y eftab inferiore iudice^ ackftcperiorefn citare 
aliquem : aut ettapj maiorem pofeHatern^aHt brachiumtVtvo * "~ 
eant,impior are. 

At Tribunos quodappelles, valdiprobo. Sic enim legendum. At. 
11.b * ( , 

Atque adeo cim iam difcefiiofaBa ejfet ,pntor appellatur, in V. 
*?j.b • 

$uit igitur prtteremappeBat t qui quefior ifiiu* fuerat Cttitim , 
ibid. 

AppeUaRt Tribunos plebis» ne caujfam diceres, in V.jj.b 
Appellavi populum, tribunus mefulmifi; pro Planc.i^a 
Appellantur Tribuni , k quibus- cum_ ejfet certum auxilium peti- 
ftwi. pro Qj.a - 

VtiUi pUnefuo iudicio flare non liceret, in P. 9 1 . a 

rrtfiotfi mulier audax,mfiitmt aecufiteres, mfihmttefiet. pto 
Cln.if.a i * 

Accufatonm conflitssere, in Ver. jtf.b 
ludiciumconflituere. Part. 1$ $. b 

Gahmiumde ambitur eum fecit V. Sytto >fuhferibente priui&o 
Memmio. Qg. Fr. ^r^b lndc: 5 ubl^befe 

C 3 x iudicqsy )& THES A VR V$ 

iuMiijt qui •vnk cum Metatoribus rti nomon Atftrunt snoh 
jUodvtdgwsputat, obfignare Uteros,fignificat. Inde: £ub- 
ifcriptio &' Subfcriptorcs. 

InLeontino agro\ iugerum fubfcrrftio ac profefio nomen efflue 
,XXX. in Vepr.iya.a 

Quicquidde fubfrriptionibus eorum Cenflrum mihi dicendum * 
r#V.proCln.4i f b 

£uifubfcriptionem fibi poftularunt , cmcurnque vos delationem 
dedijfitis. in Verr.rfz.b 

At venit paratus cum fubfcrsptortbus exercitatis & difertu. in 
Verr.tft.a 

libe nevitiue Ligur venalis, afcriptor & fubfiriftor tuus, pro D. 


zi^.a 

Video Cenfires animadvertite in iudices quofdam, illius covfilq 
luniani,cum iflam ipjam caufam Jubfiriberent. pro Clu. 4^. 
a. Caufam fubfcribere,*#r in aliquem fubfcribere eft, fudi * 
erum aHqmdfuafintentia approbare. 

L. Gellius in P. Pompilium fuhfmpfit , quod is pecuniam accepifi 
'fit. pro Clu.4 5.« 

Quia parricidij caufa fubfcriptio ejfet.it Iff, 6%et / 

Qui his refyus indicatisflandum putat, pro Cl.j7.b 
Xxtra quamflita negotiugeftu eft,ut eo flari no. oporteat. At. 87. b 
Ideo indicio multo flare malo,quam omnium reliquorum. 19 *, a 
Cenfires tpfifipeJuperiorucenfiru iudicijs non flant, pro O.42. b 
Siflafuimus veflro de nobis iudicio flandum ejfe. proFlac.itfo.a 
Jfton enim Regulus fiso iudicio ftetit,fedfufcepit caufam,vt ejfet iu • 
diciumfenatus.Offi.74.it 7 

Hec L. GeUij iudicio fletit Lentulus$ neque Lentuli exiflimatien$ 
contentusfisit Gellius, & vterque cenforis opinione flandum 
nonputavit.pto Chi.45.a 

Manifeflb.teneriin reblturpijfimu, & teneri in manifejlo furt <- 
f inVe*r.79.b 

Quod non licet, id hoc tenetur fi arguitur non licerp. ParsuLu?.!» 
Stare oportet ineo,quod fit iudicatumAeYw.sS.z 
Vbutius hoc inter diBo non tenetur, pro Carc.4^i.b 
Si Jenator iudicio quenqu*m circumvenerit,legibus eum teneri: fi 
Lques Rom. hoc idem fecerit, non teneri, pro Cl. 48.2 
CUcauffam ntiaudiJfet,&potefta* ejfet ampliddi,dixitfibi liquere- 
pro Ca?c.i?o.a. kmp\\zte,eft differre iuduium. 

Qgisifuit indices,quare iflu nefarium ampleaveritittiA Her .\ yh 

Glamaom 


Digitized by 


Google LINGVA LATINA 


Clauda primus tulit , vju comperendinaretur reus,antea vel in¬ 
dicari primo poterat-* , vel ampliuspronunciari.\ in V.8 i.a 
Cupt confutes re audita amplius de confiHjfententiapronmciauifi 
- fent.ic Clar.i7i.a 

Cum miles domum reveptffct* egijfetfclege in hereditatem pate%- 
nam.de 01.99.3.98. b 

Poffet agi lege nec ne, paqci quondam [ciebant, p ro Mar.np.b 
§mdagas mecum t ex ime civili (Spretorio non habes, pro Cat c* 
W.a 

rigere cum aliquo ex fyngraphd. pro Miir, 13 2. a 
Agere exfionfo. pro Qg. K b .> 

Agere furti cum aliquo, pro Citiea 

ere *wp. aliquo tabellis obfigmtk.T 4,b 
Antequam in ius aditum ejfet , antequam denique mentio contro* 
verfisfa&aejfet in V.ito.b ' 

Cumadpretorem in iusadijfe/nus.\n Ver.231. a 
Direptionibus meorum bonorurp in ius adeundi potefiatem non 
fecit. Poft.aop.a 

P *controverfiis in ius adire A tt.T*4.b 
De qmnopr&iudicitifedplane indiciumfaftumputatur.l.V.$6.b 
Ckm dicere tMete Has preiudicium fede capite C. Verris per hoc iu- 
dicium nollefieri, in Ver. 18 '. b 1 

Mxceptio, extra quam in rem capitis pr&iudicium fiat de In. <*.!* 
in recuperatorioindicio eiustudieif, dequo interfica - 
rwx queritur ft&iudiciumfieri., ibid. 1 

Indictum accufatoris in reum pro aliquo pratudicio valere, pro 
Mar.uS.a 

Cur non eius damnatione aliquid ad hoc indicium pTipudkq com• 
paeaflt pro Planc.i70.b 

Mimugratve freiudicium in ordinem noftrum u At.87.b 
Do aliquo homine non modQ pwudic#re t fed etiam gravijpme iu * 
dicare. inV.181. a 

Quod nendum Senatus cenjuit^ nec PopSomJufftt, id arroganter 
non preiudico,neque revoco ad arbitrium meum. A t „17 $. a 
Satis ne caufitfit , f**r# de aliquo maiore maleficio prjdudicetur. 

• delo.^b - 

Ytpor tHum , qwattuSt venenum , de hoc prjuudicaretur. pro 
Clo.f4a 

trimum poculo id,quod squiffimum efi, vtne quid huc prsiudica 
***ft*atje.ft+Chx. I.a 


Si 


Digitized by 


Google 


« 4 40 THESAVRVS 

Si nonexcaufis ipfisiudicabimus , fed adcau/as indicia iam fdtia 
domo deferemus.ibid. 

Resfimel atque iterumpreiudicata pro Cia. »7. a 
Tantam femelatque it erum pr eiudicat a. pfco C Iu. 17. a 
Tantum opinio preiudicata poter at ,vt etiam fine ratione valent 
auftorita*. de N.4.a 

Quafipr eiudicataresad has c au fas deferri[oleata. pro Rab. p. 
it7,a 

Senatus cenfmt , vi de iis qui ob iudicandum pecuniam acctpif 
fent,quereretur. Atr,t5.a 
Querere de pecuniis repetundis, in V. 7 i.a 
Querere de morte alicuius , pro S. R ofc. $ 8.a 
More maiorum defervis in dominum ne tormentis quidem queri 
liceret, pro Deior.i44.a.b 

Cuius de morte tanquam de ceremoniis violatis queritur . prn^ 
Mil.m.h 

Maiores nofiriin dominum de[eruis queri noluerunt \b\d. 

^ devola Tribunus plebis tulit ad plebem » vellentne de eare qtsers 9 
quo plebifeito decreta a Senattieft confuti queftio Cn. Scipioni^ 
oeFin. 75 ,b 

Cauffdm Verres cognofcebat. hoc efi , Verres indicabat, in Verr, 
Uh ' 

Aratus adhibuit fibiinconfiUum quindecim principes * cum qui¬ 
bus cau/Jam cognofceret . OfF.fo. b 
Vt confules cognofiant, qui ager colonus fit , qui contra^ in Att. , 

*04,b 

Se de hereditate velle cognofcere, que eius filio a propinquo homine 
Apollodoro Lapbirone venijfet. i n V. m. b 
Sic cognitio prof asione & munere eius qui cognofcir. V- 
trumhictandem difc optationem & cognitionem veritatis,an 
innocentis labemaliquam , aut ruinam fore putatu ? pro Flac, 
iji.a 

Que lex earum rerum,qutu Cefar egijfet, magnam confuUbu* co¬ 
gnitionem dedit. A tr.i 6 j .b 

Cojf. quorum lege, & S. C, cognitio , & indicium fuit, ibid. 

Orbis terrarum gentium^ omnium datur cognitio fine confitia % 
poena fine prouocatione, animadverfiofine auxilio, cootfo 
Rul.7i.b 

Cum dies cognitionis ejfet. de Clar,i7t*a 

Int erim mihi videris, Eruci ,juna mere e de du *4 muffoqui votiat 

nas 


Digitized by UooQle ♦JWWWWI NUVA LATINA 41 

f ‘ 

> ludif iopetfundere , accufart autem eos a quibus mercedem 

aceepifiipioS.R.i.b Hinc locutio lurcconfultorum: 

' foquemexiuremanuconfertum 'vocare, dc Or. 88. b.pro M. 

b. Att. 241. In ius vocare pojfejfionum caujfa. 

An non inulligu, quales viros mortuosfummi[celerisargutu? pro 
Rab.96. b 

Arguere aliquem alicuius facinoris, pro Cael, j j.b 
&unc non modo te hoc crimine non arguo ,fed ne illa quidem com - 
ttmni vituperatione reprehendo, in V. 144 .b 
J&qgare oportebit de vita eius & moribus quari ,fed de eo crimine 
quo de arguatur, dc T n.66.b 

f.t ifii efiprgpofitus quoji ioni , qui hac iuftefapienterque difceptet. 
pro Mil^igtf.a.Dilceptare Ciceroni eftydijudtcare caufam,& 
drrimerecontroverfiam. 

Si hanc caujfam inforo dic er em t eo dem audiente & difceptante te . 

pro Deiot,i44. b 

Cum Academici Stoicorum contr over fias difceptarente % Tufc. 
no.a 

foecialet bella difceptando. de L eg. 17: .b 

Rei/un&omen,quorum de re difceptatur. dc Or 115.2 

Qua de caujfa definitiones ad omnia de quibus difceptabatur , ha - 

bebant. Acad^.a 

luris difcept at ot , qui privata iudicet , iudicartve iubeatypntor e- 
fio . dc Leg.18;. b. Difccptator idem efi, quod index. 

Quorum alterum perfepe difccptator es domeftico dijudicantur.pl Q 

Oecin.2#tf,a 

Populum Rom. difccptator em non modo recufoyfed etiam depofco . 

contra Rul.lf.a 

VelfeveriJlimu difceptat oribus M. Cilij vitam me probaturum efi 
feconfido . pro Cael. 44 -b 

Difccptator ,id cft, reifent enti eque moderator. Part.ijo.b 


Acervi. Vide Abundantia?* 


Acquiefcendi.Contcntum efle. 


cqm 

nftti 


2Qor ft>6 ncmm mi 
laflm. 


C y 


Ceterum 

4* 


THE S A v a▼ s 


f^J^terum equidem ifthuc, Cbreme .equi bomq^fscso.Htam. 

V-/ 5.4.Y.40. 

Requiefcam in Cifarisfimw . q**fi inaUquo peropportuno di*, 
verfirio* dc orat j. l.p. 4*5- 

Tsm moveor, Luculls:neque me miness hominem , 

te putaveris,tantum inter eft , £*W tu cum es commotus, ac* 

quicffUyMjfentirUySpprobas.hc^d.^ 

Attica me yMe angit. Sed crebro regufio tusu Utersu\,mhuac - 
qui*fio. Att,io$.a 

Sed cum me igjritudo non filum fimne privaret, verhm ne vigila¬ 
re quidem finefummo dolorefateretur, tecum ve fuafi loque¬ 
rer, in quo 'vno acquiefco* Att. 144.2 
Habeo enim wbtltentatis rebus omnibus,m quo acqmefcM. Nam 
~ dum ill*d tranabam y de quo antea fcriffi ad te » quafifeve 7 
tam dolores meos. At. 190 .d 
Nulla eft rejf que deleftetyin qua acquiefcam. Att.6 f. 

Yicijfim autemfenes in adolefcentium caritate acquiefcimur.vt ile 
vejfrd,& <2^ Tuberonis:equidem admodum adokfcentie etiam 
P.Rutili Virginianifamiliaritate dele&er . dc Am.ijj. 

Non enimvt tum me a ref. moeftmm demus excipiebat, que leva - 
retfic nunc demo maerens ad remf.confugerepofjum,vt in eita 
bonis acquiefcam. Itaque & dome abfum , <£ foro, quod nec eu 
„ dolorem,quem a Ref. capio, «w cgnfoldrifoteftjiec do* 

meflicugn Rejfub. Ep.ff. 

Cuius inanimo improbitas ver fatur, nunquam finit eum rejpira** 
re,nunquam acquiefct re. d Fi i>. 6 o. 

Itis vero temporibus habemus aliud nihil yinqtto acqmefcamus\ 

Ep.48 

Artes noftre, nefcio quomodo nunc vberiores fiuSlut ferre vidtn* 
tur , quam ohm ferebant: fiut quia nuUa nunc in re alia sc* 
quiefcamusifive qukdgravitas morbtfacit, vt medirindegea* 
mus.Ejzj.b r 

Quod tantam caujfam & difo intra demefiicos parietes: dico ex - 
tra conventum,& eam frequentiam, in qua oratorum fluiis 
niti filent: in tuis oculis, in tuo ore vultu% acquiefco: te vnum 
intueor, ad te vnum omnis mea jfcftat oratio . pro Dciotar. 

144 -b : * 

Neq s vt ea cognofyu,que tibi notiffirpafuni,ad te mitto, fed quis 
facihme innomine tuo acquiefco , & quia te habeo aqmjfimttm 
eorumftudiorum , que.mihi communis tecumfime,sflimsto- 

r#i% 


Digitized by Google LliJGVvB CATINA 43 
nm mdicem.ic Firi .9 uk 

£quidem ex his etiam fruftum capio laberis mei > qui 'tam state 
prove&iin nofirtslibrUacqukfiunt.de. D.io^.a f , 
Quare cum aures extremum ferhper exfpeftentfin eo acquiefianU 
idvacare numero non oportet. O r, ti A,b 


A&ionis. 
ndi,& Procurationis. 


Addendi. Apponendi. AdjungendlConjungendi, 

iSarjutfoijt/gutmffm/ gufiunmen^un. 

A lGjjfkrehui qui notam apponebat ad malit verjum.in P.9?.t 
Reliqui* epifloUc tantum faciam , vt notam apponam eam» 
qussmbitecum convenit. Ep.ioj.a 
Neefignum tuum in epifiola % nec dies appofitus e fi B ru.^ i.b 
In illam orationem Metellinam addi quadam. Att.S.a 
Cur ergo in illud quotidianum interditium, *vnde ille me vi dei$~ 
cit^additur , cumegopojfiderem. pro Caec.jo^.b * 
Mifiadte epiftolat ad Martianum & ad Montanum , esyikewo* 
demfkfiicuiuwyelimqddi f*. Att.ioj.b 

Adducendi 

lacem quidtira adfurorem mortem^ perduxit. Tufc. no.* 
Oftavim vqteranosperduxit adfuamfententiam. A 1.157.* 
Ter ducere aliquem adfisas coditiones iniquis rationib. pro Q^.b 
Mxpefitiefuis difficultatibus hominum ad HS.IXXX. perducit, 
eamqj ei pecuniam munerat. I.V.nj.a 
Mcaptim rogat.vt eos ad talenta ducenta perducat. A t,*j,a 

Adeundi, Vidt Accedendi. 


Adhaerendi. Pertinendi. 

TM)an$mi3u$tf)fa<ni J5«r6«jauufim. N 

A D&fitpUnM idquamddfaxumadhsrefiunt.kcai.lt. p.tow 
OUm NefculeioCal ne Syllco )iUo aris alieni in fieto adcolst 
mmdadharqfieret, m Tribunatus portu perfugit, pro Scft. 6 . b 

sfi 


Digitized by Google 44 TH ESA VR, Y$# 

Jffi vero vtiquefac venias fi petes in his locis adherefiefe, 

Uam adducere. Att 5?.b . * , 

Syenes neque vocumficauitate videntur,aut novitate quadam, 
varietate cantandi revocare eos foliu, quipTAterveheban* " 
iter ,fid qssja multafefitre profitebantur ,yt homines ad earum 
faxa dtfiendi cupiditate adbirefierent. de Fin. i j 6.b 
Ad quamcunquefuntdifciplinam qmQffmpefiate delati, ad eam r 
tanquam adfaxum adhArefiunt. a 

Sani tanqyam in quodam filice iam omnia adk&refcuntj, Epi. 
nj.a 

In me uno confutaresfaces ia&A manibus Trib unit iis : in om* 

nia,q$u ego quondam retuderam coniurationis nefaria tela ad- 
heferunt. pro D.ii6,a 

Konneprovidendum Senatui fuit, ne in hanc taptam materiam 
[editionis iftafuneflafax adhirefceret f. pro D 6. i 15 . b 
Omninoqueita infima hpnefiatique adhArefieret ,vt dum eam 
confervet, quemvis graviter offendat. OS.iy.b 
Dixifiinon tam f ea, quare&a effent probari, quam qua prava 
{untfafiidwadharefcereAzOxeXAO-.b. 

Mortenfimin celeritate & continuatione verberum adharefiens 
fui difiimiUter videbatur fieri quotidie * de Orat.f 
Calidi oratio ita pura fuit x vt nihil liquidius : ita fluebats , vt 
nufquamadh4refieret.de Oj.\90.z 
Ita fi alij ad pbilofppbiam, alqadius civile, applicant,b» tf.adiun- 
gum.Off.i*.. 

Ad hanc potijfimum philofiphiam mrapplicavi. Aca. 16.Z 
Voluptasnonpotefladhonefiatem applicari, de Fin. 7i.b, 

§}*** adfcribendwn hiftoriam maxime fe applicaverunt\ de Ora. 

»H,U 

Aut rem trit,qttodinitinerefi tam familiariter applicaverit, de 
In.<7.a 

Meque ad Molonem applicavi. deClu. 13 4. a 

Oppianicus fi ad Stalebifamiliaritatem applicavit, pro Ciu.;r. 

v b.&i7.a 

Sicilia fe ad amicitiam fidm% populi Roman. applicuit. In V K 
Jo$.a 

Applicare fe & adiungere ad virtutem, de Am. ros. b. Chryfippu* 
me dium fi fieri voluit: fid applicatfi ad eos potisse qssi &c.fjm 
Fa.t48.a 

Omnes vites civitatis fe adFopeqdse&umapplicavcrtenfrVLp* 4$.b 

Ad 


yGoogle LlNSVj. L ATI NA 4* 

Adfe dili entium omne animal applicatum efi. de Finib. nj.b 
Q»*rn (probitatem ■ qui appetunt , applicant fefe propius ad* 

movent» dc Axnic«toi*a 

Deinde requirunt atqui appetunt befiu , ad quas fe applicent eiufi 
dem generis animantes ^ dc A m. 11,1. a 
Cut Rom* exulafe tus ejfet, fife ad aliquem, qtsafi patronum ap- 
piicmjfet. 0:.99.b 

Indi cism ad flammam fy applicuerint ,fini gemitu aduruntur * 
l ufc.i 4 i. b J 

*Vsa qua pertinent ad iecur, ei% adborent. de N.f J. b ' 

Vene m omnes pdrtes corporis pertinentes .5 4. a item. 

Nervftoto corpore pertinent es. Ibid* 

Jtjpira arteria ad pulmones vfquepeTtinetAt 
Sffe poteft igitur contagio ex infinito pene intervallo pert in ere ad 
Lunam,velpotius ad terram? dcD.u^a 
katio quadam pertihens per omnium rerum naturam. de N.$.a 
Vis quodamfentiens atque divina, quo toto confufamundo efi. de 
. Qtitj.b 

Vis vitalis per omnem mundum pertinens, de N. ] o.b 
Deus pertinens per naturam cuiufque rei,per terras C er es, per m *, 
rta Neptunus, de N at. 40. a 

Vt fisam concedamus, aliquid 'Vim coeleftem ad eos , qui in terrA 
gignuntur,pertinere, dtD,117.b 


A<JipHcendi. Vide Conlequendi. , 
Aditus. Vidi Accedendi. 


Adiuvandi. Auxilij. Iuvandi. 'Opis. Opitulandi. Ptr- 
fidij. Subfidij.Suppetiarum. Vide etUmDckn- 
dendi.P,atrocinij. 

fytfm/ fttit 1 S&dfWjn/ BO&tmi 

©djftmw / $fciffant (dffm/ Uittymi 
«tmtffm. 

1T\ A mihi operam parumperjpauck, trnldo, efi, quod te mole, 

Aul.l 

Dare operam adiutahilem. 

AnxiUe 


Digitized by Google 4 * THESAVfcVS 

Auxitio alicui ejfe. Amph. prol. i. 9 l > 

iw quicquam auxilf K A mph.i.i-M. 

Alcumena in tempore auxilium ferunt. Amph. m.v. 17 * 

K0» metuo*qmnmu vxori Uti faffefu fint. Ampk j. n 

M4. 

Bis auxilium ferant. C apt. 4. 

Nefcio vndeauxiltj, prefidij,perfugi mihi aut tfum sopiam com - 
paremyoutexpetam. 

% Augete auxilia vefiris iuftic legibm. Cift.LW.51. 

Beneficium ejfe oratione*fi ad rem auxthum emortuum efi. Epia; 


n.v.14. 

Necmihiplus ades adiumenti,quam iSe. Epid. j.i.y. 15 * ^ 

Tibi quidem quod ames,demi proflo efi*fidicina ) opern mea. Epii 
5.I.V.4&; 

Sed memento fuppetias mihi cum for ore ferre. Epii 5.1. tcxC 


Arripe opem.auxilium ad hancrem propere. MiLi.y.iSf. 

Juvabo te , aut re , aut opera, aut confilio [bono. Pfcad. L 1 ; 
17. 

sifi quid mihi i* te efi auxiljj. Pleud.i.T. T.5*. 

Tibi inventurum eJfeauxilium.Vku&.i.v.ioi. v 

Aliqua f ortum fuerit adiutrix tibi. Pfeud.5~2.Y-i j. 

Si unum oftium obfideatUr , aliud perfugium gerit. Truc. 44* 

T.17. 

Mihi nunc auxilio adiutoresfint,& mecum militant , qutcquidis 
go mati feci, auxilio d*fuppetiatnihi funi domi. Epid.5.1. Yi 
11. it. 

Po tibi ego operam.bAo&.).t.YM 9 . 

Bcquufuppetias mihi audet afferre. Men.5 .^.v.14. 

Bt operam dabo, & defendain>& fubveniam fedutb. Mdb. 7. 

T.2°. 

Ka tibifuppetias: tempore adveni modo. 3$ t»W fclfftffl 

, icit farte#. Men.* .7? 

Opemque herili ita tetulit, PfcuiArg.v. 4 . 

Si unquam quenquam DI itbmortdtes noluere ejfe auxiSo 'adiU* 
tum. Pfcttd.4.i.v.i. 

Adeam rem ufus efi tud mihi opera. Perfi.j.y.ij. 

Tetuli ii auxilium&st&.Vto\.i. 69. 

Aliquo apxilio adiuvet. Rud.i.-f.y.jp. 

Jerre opem inopis, R ud. j * %.yh. 

puniti 


Digitized by llNG%A I*AT IN'A 47 

^Cmitebuc i» Vtntrit fankm » vefirnm herum imploro fidem. 

Kud.J.i.v. 9. \ 

fertejuppetias.RuA.yi.YAe. ! 

FW egenti apemaffero . Perf. t. y T.4. 

Hocntquetjltufuteft ,<$* W mifiro, fieppetifitfeto. Rud.4.4k 

Non quidcertum efi-, Tomphilumne odiutem, fi» atifadtem 
fini. Sin illum rtlin^uo,tiut vito timeo.: finopituhr.hmut mi - 
nae. And.i.j.v.4. / 

Mn Venio jpem , falutem , auxilium etyetem. 'Ancta i. t 

•v.io. 

AuxiUj non habeo coptam. A ndr. I.i.t.io. 

I uno Lucina fer opem ; fervam* obfecro . Ancta j.T.v.lf. &Melpk* 

J.5.V.4I. #. ■ . ■ 4 

fopularerfertemiferoatque innocenti auxilium: fubveniteinopk 
Adclpb.i.i.v.n. 

F>w /4 fiultituiuftitiatua fit aliquid prefidij. Heauton. 4.1; 

iySw»i«4 vi defendam hafic,at% illum mortuum. AdcIpLj.j* 

. ▼•47. 

Animam relinquam potius,quam te deferam.^dc\ph.y$.Y.^e. 
filium meum amico at % aqualifuo video 4qfervire&fictum effi 
. mnegotijsMcuux.yi.s. 9 . 

&uam maximbfirvirt cmmnodu vefiric. Hcaut.Prohv.50. 
Tmdmt mutuas operas. Phonu.i,i.Y.}7. 

Adiuvare aliquem cornifer. Phorro. }.}.▼.4. 

Vide fi quid opie potes afferre huic. Pkorm.j.j.Y. 19. . ’ 

Subvenire alicui. PJiorm.Prolog, v. 8. 
fariter nunc opere me adiuVes, ac dudum re [opitulatam Pkof. 
W* 

Vite.quimxilium *#£>, Andru.i. . . 

Id amabo adjuta me,quo idfiatfactli&s. fettnnckt.i. 

Temo tuigttHrfMuUum tUmibi opere: £clff Qlit Ctt 
' nach.i.i. 

Smbm&refalvd <$• perditaprcfueram,&profumfipl. Ibid. 
ferqihuicipfi opus patrono efi,quem defenfirem foro. Etmudh* 

• 4 »& 


Kuuc eget em haere mihi oro >ut adjutrix fies: te mihi patronam 
te obficro.TLunuch.yti 

Vtde pudagas, ne neqke itti profi$& tu pereae.RmMch.yy * 

lU 


Digitized by Google THESAVIfcVS 

Ibi tutrfluhititfemper eritfrtfidium. Heaut.5 1» 

Matris omnisfilij inffccoto admtrices, auxtUo snfatena tn •*- 
riafilent ejfe.ibid. 

Nam quodifti dicunt, homines nobiles eum adsutare , ajfidue# et* 
nafiribere: &e. Adclph.Prolog. ■ 

llUcfidemnuncVoJfra*implorat: id eft> Auxilium. Adelpln 

r Succurrendum eft. Adclph.j^ T 

Bonitas que vefira adjutans, atque aquansmitas.Vhom.Frol. 
Bgammfidm hic erofuccenturiatus ,fiqued depetes. Phorm. 

‘• 4 * 

Tradere (poraS mutuas. Phortoif. 

Ni hac#* cjfent, cum illo haud ftares, Thedria. toftlbcfi fH 

ni dthftjftc&oi.ibid. • 

Aliquot amicos mihi advocabo ad hanc rem qui ad fient ,tst ne 
imparatus fim> cum adveniet Phormio, ibid. 

-Qui me dudum,utdixti,adjhritcomiter. Phorm.).). 

Opus eft mihi Phormionem adjuterem ad hanc rem dari. P bona* 

1.5. 

v Veftra mteUigentia fi erit adiutrix noftra mdufirU. Hccfz. 
Prolog. 

In hac re adjutor fis mihi. Phorm»4.4. 

Neque notus qrufquam aderat, qui adjutaret funue. Phorm i. f * 
Qua fuccejfori commodarepoteft, is qui provinciam tradita EpL 
Ji.b 

Quibus tu quacunque commodaVeru^ruOt mihigratijfima. ibid. 
222. a 

jf te peto,quando apudgratos homines beneficium ponit, vt eo li¬ 
bentius commodes,eperamque des,&cEp. xi). ^ 
Quatyobrempeto a te maiorem in modum, vt hic omnibue m 
ribust quantum tua dignitas fides# patietur, commodes . Epift» 
»i8.b 

Betoqjtutabste, vt omnibus rebus, quo fine moleftia tua facere 
pojfisi ei commodes. Epift.Xi?. a 

Cupio eifidetati, quibufcunquerebus pojfim, commodare. Epift» 
197.2 

Quicquidei commodaveris, erit mihi maiorem in modum gra* 

< tum. Epift.xu.a 

Nec a virtute donata,ctUera a fortuna accommodata ejfe videto* 
/Mr.pco.Mar«i)4*& 

Co mmoda te 


Digitized by Google LINGVO LATINA, 4, 

Commodare alicui. Ar.^i.b 

Tranquilla refub.fine meipfe.fedperme tamen perfluantur. pro 
M-Luo.a ' r 

Tuqui rationem dicendi fer teipfum.vfum autem per nos percite- 
re veluijli . de Or. 109. b 1 * 

Zhurbare aliquem,qui &>perfe, & per fetos, & vere etianJttr 
denos defendatur, pro Mur.ij j. a. Per opem notat. 1 * 

Cummeam domumrefertaniviris Ionie per amicosfetes co m p l e 
rent. pro Oom.t^b ‘ 

Nihil interefi . utrum per procuratorem agas, anpertcipfium. 
6 d«b 

Recede de medio, per alium tran figam.pio S.R.ij.a 
Ter binos tabellarios mifi Romam liter as. Ar.86.b 
Tu autem Jipe dare poteris tabellariis fubltcanorum per marijfros 
fcripturt,&portut,ffe> no ferarum dioecefium, Kx.-j6.a 
Vtinam aliquod in hac miferia Rtip.wtXrnx», opuseffecmeA* na- 
vare mihi liceas /At r. 147. a 

Nemo eft tam afftBui.quiJi nihil aliudftudeat, nili id quod aeit 

nenpojfit navare *liquid,&efficere.H».79.b 4 

Xqmdem iam mihi videor navajfe operam, quod huc venerim. 
<leOr.iii.a 

T tbi emnes navare operam&Jfudiumvolunt. Atr.177.fc 
Quietiamfifiuffragandi/ludia non navant, tamen afferunt teti- 
tieni afiepuid. Qg.dc Pct.io7 # b . 

fi?*» vellem! Bruto ftudium tuum navare potuijfes. Atric 
I4*.a 

Petitionis quidem tu* ratio mihifemperfsutexplorata , fedtamen 
«peramnevvarevolebam.Ep.tfOsb ' 

Xtfemmss in curia atquemfore, at in literis libris,vt deSiffe. 

“t’™” ^ demtrib " t * el *S*- 

Mfisne audiant,navsnt aliam operam, aliam ineant patiam 
pro C:tl. fi. a “ 

Situme operam alicui, atque eifefe venditare . pro Deiotar 
XavarseftramReipbul.Ep.ii9. fc 

fij» nastaret miles operam Imperateri. de Clar.iji. 
speta kmuiomm due fortuna mifwa atque inflatafertum at 
f"jugiumfuturum.pxo Giu. i*. a >■ }.<i. 

attademas, qua $s%at in netfohf, neque aliud petefl Mere, 

9 perfectum 


Digitized by 


Google THESAVRVS ' 

ferfagtum.bff.il.* . ,_ 

Vt nullumfit extremis Reipubl. t emf Oribus fer fugiam Z?p?*p~ 
diuthfalutis.ytoR.*b.9 .* 

Munite communem urcem bonorum, obfiruite perfugia tmprobo- 
frfcw.proSyl.iSi.a 

Nacfiudia rebus adverfis perfugium ttc filatium probent. pre 
ftrch.ift&b 

Domus comirimeperfiigtum. in C. 7 i8 .i 

Sorfrnuetft perfugium omnium laborum ac fi Mutinum, de Ditt. 
' 19 .* £ " 

Apoftk & perfugio ex clut'er e aUqUem. Ep.? * .b 

Toftremoillo dejperatrjjimoperfugio vtipoJfet.\nVctT.\i9.* 

Senetluti vero celebranda & ornanda quod honeftiuspoteft ejje 
perfugium, quam tutu interpretatffiAe Orat.t oi.b 
Vnumpvrfugium.vnaffiesrei qttaeft. pro $. Hofc. 43 .b 
Rmum^pottusf aratumnobis & pe)f:gmm,putemm.\ ufc.i74*b 
5/ orabimus ut nobis fini auxilio, ad Heren.lib. p. 34 . 

Nam fere non difficile eft, invenire q&djii caufa\adiument 0 . Ad 
HcrfiDjib.i.p. 35 . . -^ir- 

Nullam rem fore, qua incommodo mederi pojjit. ad Hercn. lib. 

i.p ^ 

Nihil Fregellanis morum & fermonisfocietas opitulata eft.*d Hc- 
rcr.l«b.4.p.'04. ^ 

Magno ftpradtcut auxilio,qui paululum inrebiM difficillimis ajfii- 
r#T//>.AdHeren.l!b, 4 .p. 04. - 

Ckm verbjiffiftra mentumfublevat. ad Hercnn. libr. 4- p 3 g» 
\if. 

Auxilia quadam in oppidum recepit, delnvent. lib.i p.*47- 
7 ibi verb fiat er 3 ne% hortanti deero, necferogAnti. de Orat. lib. u 

p \& 70 \ 1 

®p em fer refupplicibUt, fXt itare afjlittos, darefalutem. de Orat. 
Ll.p.127, 

Nunquam mihi percontanti,aut quarentt aliquid tefuifti. de O h 

, Laborant tbusfuccurrat agris medeatur i affiUBos excitet. deOt. 
Irb.i.p 313 . ~ * 

Trafidium clientibus atq^ opem amicis porrigere atefc tenere, dt 
0rac.lib.i*p.?i7. 

Auxiliumfisumfiape a vir it bonis fitsftra ithphrari patietur, dfe 

Orat.llb,»1*^385. 

. Orat. 


Digitized by Google LINGVO TATI NA ft 

S&dali meo auxilium ferre nonpcffnm. dc Ora». Ii i. p.401. 
Expe&ationi, eorum qui audiunt,quam celerrimi fuccurratur. dc 
Ora.l. x.p 436. 

Sui fibi firmius in virtute, quam in cafuprsfidium collocavit. ad, 
Hcren lib.4’.p.9<S. ^ ' 

io vndeplus opis auferrfi, qUd minue attuhffetgratia, pro Qg, 

p.i°. 

Innocentium calamitatem leVare. pro S.Rofc.p. 37. 

$uo qua fi in portum reie&ut a caferU finitionibus confugere 
po]fes,ubifcdpulum eiusmodi offendis. Omnemfrfiictonem in 
vos ipfos recidere intelligis. pro S . Rofc. p. 64. 
in re aliqua operamfisam alij profitm.pto Sexr. R ofc.p.po. 

Multis fipe in difficillimis rebus prsfens auxilium eius oblatum 
*jf.inVerr..p.4if. 

SistUam multis undifc cibftam periculis non terrore belli ^ fed 
celeritate confilij explicavit, pro lege’ Manilia. pa& 

- 

Alicuius innocentia K quafi in aliquaperniciofiffima flamma , at¬ 
que ih communi incendio fubvemre. pro A. C lucnr.p.4. 
Acrioribusfaluti fisa remtdqs fubveniendum putavit, pro A uL 
CltieDt.p^i. ; 

Auxilium petere ab aliquo capiti & fortunis fisis, ibidem. 

Terre opempatria. pro C.Rabir.p.i$c. - 
Aliquem pirictslis fisis exflamma atftferro ac pen&exfaueibui 
fati eripere, confervae e ac reftituere. inLuc. Catilim pag k 
* 92 ' 

'Opem & auxilium alicui afferre, in L.CatiLp.io#; 

§m mihiJludio perit procurritis, in L.Cat.tin 

Ad§pem auxilium# alicuius concurrere pro L.Mur. p.144^ 

Auxilidm alicteiferre, pro L .Flac. p. 3 67. 

KuUum auxilissm requifivit. pro L. Sylla p; 3 07; 

Aliquidadiumenti,opis, at# auxilij alicui ferrea pro L. Sylla 
P ag-Ho. . .. 

opem & falutemferttj. pro Arch. poeta p.j4j. 

Auxilium ab alienis efflagitabo. Orat, ante cxil.p;}fxT~ 

AUcmus invocarefiebfidmm.ibid. 

Opemabcui feres. in orat.ante cxjl.pag.3rf4. 

A u x il i u m implorari <$» fidem, pro Dom.p.404* 

Auxilium opem mea faluti tulit, pro Dom.p.4U; v 
Auxilio diminuti defisiansssr. dcArulp.Rcfp.p.4*^ 

* * hidm 


Digitized by Google 
54 THE SAVRV S 

E 1 dem xlicuiics implorare. proCnPlinc.p.557. 

^Lfttmmo impono pctendum cjfc auxilium arbitrabantur yUt prd> m 
cipitanti patriifubvemrent. Seft. p. >}. 

Adiutor fuit datus ad-excitandum Antonium. Seft.p.R. 

In Magtftratus tutela Reges atque extere, nationesfemperfuerunt. 

'Cum legationis perfugio uti noluifc, appellatione improbijfima ai 
auxilium nefariorum confugifii. Va r .p.Sii. ' 

Ego voluntati tue in periculis nullo modo deejfe pojfum. Coro. p. 

A ‘qlofenatusfipe communis falutis auxiliumexpetit. Coto. 

Summa sstilitcltt , Uc maximo fipe prtfidio in periculis atque 
afyerrimis temporibus carendufnerit* Corn.p. 14 4 * 

Jioftes admftros imperatores aufugerunt. Corn. 13 4. ' 

Ifire id graviter ferremus , minui & debilitari auxilia populi&o- 
mani. Corn.p.i3J. 

Quibus vos in his anguftiis &rarij fubvematss necejjeejt. Pro- 
yinc.itfo* 

mllurninmefr&Jidiumfuis fortunis eft conftitutum . m vcrr. 

Tamtougignere ipfefibi prtfidio,^ habere domi fortunarumom- 
niumfoctum.participemfypojfunt. pto Font.p.584. 

Amplitudine alicuius prtfidia periculis fuis.autadmmenta bono- 
fibus querere. Pericula innocentia tefti pellimus : honores ex 
loco ,fed eadem noftra illaiaboriofijfimaratione vita, Ceveflr m 
volunt as feret, confequemur. pro leg.Man.p.8o. 

Z[fe alicui prefidio. Ep.adFam.l:?. p.rio. 

Liter a QjPratris,& T. Pomponi) meceffarijmet, tantum mihejfet 
dederant, ut in te nonminits, quam in tuo collega mihi con- 
ftitutumfuerit, Ep . ad F a m, 1 . j. p. 1 j. o. 

Petere auxilium. Ibid. - 

Quod fi mihi tud clementi* opem tulerit, omnibus tn rebus me fore 
inpotefiate tua tibi confirmo*.?.id Fam.lib.j.p.wi. . 

EtfiReipub.eaufa maximi gaudere debeo , tantum ei teprefidij, 
tantum opitattuliffe tsctretnitpeni temporibus. Ep.adFam.1». 
io.p.»88. . - ... 

Magnisfubfidiiefultaefirefrublica. Bpift.adFam.lib. it.pag. 

Suifitij morte magnuprsfidium 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA f, 

Cuiut rei dum tempus erit,cum quid opis Keipublicd laturus #x- 
erptmfo. Rp. ad Fam.lib.u.p. $58. 

Trafuiium 'voluntarium* necejfariumq, comparavi. Ep. adFaro. 
i. b. r i.?.?70. * 

Jueregregitq pr&fidium fibi primhm t & nabis, 

R*;j ub comparavit. Ep.ad Fam.Iib.n.p^jfQ. 

Huic ferri auxilium oporiet.provinc.p. t 6 i t 

Trifi lium confidam exploravi, Pifp.i8l, 

Multis f&pf auxiliofui. V\(.p. i8f. 

Auxilium alicuiiuretardare. PiCp.m. 

Neque generum neque collegam fuum Tribum plebis defututum 
Pittp.trt. 

Tibi magna prsfidia & auxilia a Bejfispeditum , equitumkpoUi - 
efi Pp* 114. 

Jnsila omnium Barbarorum defeftione Seflium priterem tutata 
#yf.’ > iCn.2i4. . 

TrtfidiU falutartbus & neceffariis fepti!fumus, Mil.p.221. 

Arma , Cen turiones y cohortes* nonpericulum nobis ,fid prafiditm 
denunctant. Mil.p. *n, ^ 

Vnius amici opes mihifubvenerunt. Rab.p.affr. v ' ✓ 

Tu nunquam meis liberis moabfente»nunquam contagi mea de» 
fuifti. Rab.p.tSi. 

Memoriam tuamimphrat , vales plurimum. Deidt. pag. 

***• 

Negat fi ateunquamin Tteiotari Tetrarchia pedem difcejfiffiin 
primis finibus tibiprdfiojefuijfe dicit > ad ultimosperficu* 

tus. Dciot.p.511. 

Occurrere folet mifirtcordia tuafupplicibm. Mi J. 114. 

Ti^f viftori non filum ad hofiitium, fidpericuium etiam atft ad 
aciem prsfibfuit. Deiot.i.p.314. 

Ego nec Reipubfa** nec amicis unquam defui * Mil. t . p. 146 , 

SIma res egejf ati&dre alieno tuo propter mortem Cdfaris fihve» 

ure fetuijfet.Phil.x.p. * 5 1, 

Libantem & prope cadentem Rempublicam fulcire caperetis. 
Phil.a.p.jjg. 

Auxiki veftre oportetfisbvenirefalstti commtwi. Philipp. 5. p. 
+or. 

Alter adevcrtendam y aher ad confirvandam Rempublicam pro» 
fidis qudrebat. Phil.To.p.470. 

Aquq infieratu» ^rspemmmnfiaipssbUcsprpfidium legionum 

2> 9 equitatus 

* 

Digitized by Google 

f f4 TH ESAVR.V S 

1 

V equitatus auxiliorum magni, & firmi, copia comparantur* 
Phil.io.p.475. ' x 

Adiutorem fe Bruto fidelijpmum & eonftantijfimum prduiu 
Phil.p.475. ) 

Hus auxilium ad It aliam ver gere. Phil.i .p. 4 .i$ 

Caffium Froconfukm copijs fuit opibus % iuvijfent. Phil. 11. pag, 

4 «. - ■ ; 

Ab eodem Regeadiutifumus equitatu typedefiribus copiis. Phil. 

•i-P -9 • £ 

Subvepiolim impendentibuspericulis maximis cum dimicatione, 
capitis. Phi].u$f.p.49S. 

Ad omnes ipjidieu pfsfidia qturendafunt. Phil.u.p.504. 
MiHtibusinclufis opem fertis. I 3 hil.p.5 tr. 

In omnibus rebus me illefibi affixum habebit. Epift, adFam.lib. 

I.p. 19 . 

Huic te uuum tanto adiumento ejfe >fi volueris , pojfe inteUige, ut 
nihilfit prit er ea nobis requirendum. Epift. ad Fam.lib.i, 

pag.41, 

Illam manum tu mihi cura , Utprefies ' Atr. I4b. 1. p. i. Loquitur 
dc fuffragatotibus in petitione Confillat&s. 

Gravedini omni rationefnbveni. Ep.Att.lib.i6. p,fO£. 

JF erreprafidium labenti. Ep.Brut.p.$6f. 

Quos tibi comites ac adiutores negotiorum publicorum dedit Re* 
Jpublica. Ep.Qg.Frat.lib.i.p.j7z. 

Ego cum forenfibus operis , laboribus periculis non deferuiffit mihb 
videreprafidium. dc Fi n.lib. 1 .p. 1 0o. 

Cum operaindigentibusfalutemcfeferres, de Fin.l.i.p.277f 
Prefidium petere ab aliquo. deFato.p. i?r. 

Magnum fibi prefidium ad beatam vitam comparare. Qu> Tufc* 
l.i.p* 47 * 

CsMpartesfibi definitas effietraditas,}quibusfiplopem referre 
poffit. dcleg.I.^p.366, 

Deferipttupopulus cenfu,ordinibus , statibus splus adhibet adfisf - 
fragium auxtUj. • bid. 

Propternofirumprafidium reliquit . Qu.Tufc.lib.j.p. 38}, 

St vero etiam prefidijfe aliquidfibi confiituere putant . dc petit. 

. Confpag. }$ 4 . 

Alicui opem ferre. Tufc.l. 4^.451. 

Petere ab aliquo opem. Tufc. l^.p.iji. 

0mnim 


Digitized by Google HN.G.ViE LATINA f f 

Qmniapr&fidia habere. Qu.Tufc.l.5.p.45f. 

Hoc maxime officij eft,vt quifque maxime opii in diget , ita Of.pOb 
tijfijnumopitulari.).Oft. , 

Spe Hat in nosfilos, neque aliud vllum potefl habtre perfugiam, i. 

Offp.4 . 

Suorum opere efficitur aliquid hominum ufum atqpe vitam, OfF, 
i-P.69. , 

JPrafidiumfibi] paratum viderit. OfF. 'iba.p .95. 
frofefto aliquid opis occidenti Reipublica tuliffemm «l$p. ad F*m, 

(• .p.90. 

Vtialicuius opera. Ep.adFam.lib.?.p.t7t. 

Si mediocre auxilium dignitatis nofira habuiffemus. Fam. Iib. II. 

P-3**-. - 

Ad auxilium patria accedere. Ep.ad Fam.lib.ir. 

Habere auxilium,dignitati*.Rp, adFam.l ib^ n.p.j 17«, 

Si melior cafusfuerit , revertemur Romam: fi mediocris, in exilio 
vivemus: fipejfimue,a> 1 novijfima auxilia def endemus . Ep. , 
ad Fanj.l.ii.p.jii. 

Sfiodtuam dignitatem amplificari velim , tuis optimis confitijs, 
amplitudini >gloria riymquam defuturum . Fam.lib* 11. pag. * 
3*f. 

Ttsis laudibus nullo loco , nec confilium , nec ftudium meum defu- 
ttsrum, Fam.l.i i.p.$ 16. 

Me neque deejfe uUdinre >] neque umquam defuturum dignitati 
f*A.Fam.l.u.pV8. ,j 

Vi illudfubfidium fenettuti parem. Ep. A11 lib. J.p.14. 

Kifiquis Deus nos refiex* %it. Ep.Acc.lib. .p.26. 

Huic rei fubventum.efl maxime a nobis. Ep. AtC.lib.l.p, 54. 
Vtfubfidiovenirem. Ep.Arr.hb.rf.p. 8$^ 

Vt communi confilio Reipublica affliBa opem atque aHxiUymfe¬ 
ramus. Ep.Att.lib.8,p jl 49 . ' 

Subfidioirepofjum, Ep. Att.Fs.p. if $. 

Cives ferte opem,& reftinguite. Diuiii.t.p.i8<K 
Auxilium expetere . Qu.Tufc,l. 1 .p.«54. 

Deinde quod attulit auxilium non modo reliquis magifiratibus » 
fed ttiamprivatif. fiXc.de IcgJib.j.p.^?. 

Auxilium&veftras manu*peto, QiJ.Tufr.lib.i.p.56i. 

Suam quidam qd rem nos ( ut, videmur ). magnum attulimus 
adiumentum hominibus nofiru. OfF » .p. . 

Habent a natura adiumenta rerumgerendarum.O fEp.30. 

/ & + ■ &fi 


Digitized by Google S 6 THESAVRVS 

Ki/i communi vita ab hominibus harum rerum auxilia feter f 
didicijfet. OfEiib.i .p.6£. 

Qui* enim agris fubveniret?~Off.Yib.i.p.69. 

Triferum eum necejfitati non [obveniatur. Qffic. libr. 1* 
p.Sr. 

Cstm alios iuvare velint. Oifl.i.p.pt. 

Ad hanc rem vos adiutoresprofiteanpini . pro S.Rofc.pjj. 

Ad rem aliquam oferam fuam polliceri. pro S.Rofc.p.*;. 

Trifidio ejfc contra vim. pro Qu.p.i. 

Adiutorequodam uti. Qu.Tqfc.l.a.p.$4r« 

Magna habere auxilia. Qu.T ufc.h .p.^48. 

J litu facultatis adiumenta,quA tibi feto ejfefepoJita,utprompta ac 
paratafmteura. de pecir.conful.p. 5»7. 

Vt alteros libidinis 9 alter osfacinoris adiutores haberet . de petir. 
Conful.p.$ 90 . ' 

Quandoquidem ea in rebus maioribus adminiftrandis adiuuat 
plurimum. OfF.l *.p .7 6 . 

Omnis ratio & inftitutio vita adiumepta hbminum defiderat, 
Off.I.i.p.7£. 


Adminiftrationis. Ftde Regni. 


Admirandi Mirandi. Niirabili$. 

SBemmntxrm/ nemnten /QBantxr/ &<U 

*am »otfomtwn- SSBimlwli c&. 


On tibi iftuc magis mirum videtur, quam mihi .Kmph.i.x. 

A ' 7.4.7. 

lUudprater alia miror maximi. A mph.t.a.v.i40. 

Minimi mirum efl. Magis mirum eft. Hccyr.i.i.v.iJ. 

Mirando hoc tanto tam repentino bono. Andr. 5.4. 

Quid hoc hominis t qui eft hic ornatust quid iUudmali efl * nequeo 
fatisfmirari,nequeconijcere.EunvLch 3.4. 

Quid mihi dicent t aut quam caujfam reperient 3 demiror. Phorm, 

Hic pulcherrimum facinus audiviiquodi usfeie, atque miriftcijjftm 
mum.Vhotm.sA. 


Demiror, 


Digitized by Google 

LINGVO LATINA 

Demiror,quidpt,quamobrem volueris,&c:Hccyi.+j, 

Hastd mirabile eft.Heaut.j. 

Vi/ *voftramfidem, quamJApe fartitemere eveniunt, qui non au* 
dent optare! Phorm.f.i. 

Vi/ voftramfidemjncredibilia Parmcnp modo qm n*rrauit!JL\i- 
nuch.5.9. > x ( 

Vtjvoftramfidem,quantam & qudm veram Undem capiet Far- 
meno! Eanuch.5.4. 

Vij voftramfidem,itari comparatum effetae. Hcaut.^.r. 

Vq voftramfidem ^hominem perditumillumfaefilegum ! Eu» 
nucb.3.*. » 

Vt/,obfecrov(fs,eftnehic Stilpkotphorm. f,l. 

Hem, qua hic eftfabulat 2 Va* iff fto* fflr C(tt ®pfd? Eunuclu 
. ; 
Ne^fcio quid dicam,aut quid comerem. Eaouch.3.4* 

Nequeo fatu decernere, Adelph.4.2. 

Quafo,quid narrati f£ p ttous bu fagft.Phorm.j.y. 

§uid narras'* hoc quod audis, Phor»,i.i. ' 

Pulchre di&um: papilEannch. j. i. 

Permirum mihi vifum eft, Sc&uola, te hoc illi concedere, de Qrat. 

Aiadmirationem aliquem traducere . Orat.ad Brut.p.68l. 
Summam hominum admirationem excitabat . Brut.p.liO. 

Hoc mihi maximam admirationem movet . Philipp. to.ptg. 
4 ^. 

Nonmagnoperemirabor. Acad.!.2.p.64. 

Nam quid Dionysi/ equtu attulerit admirationis, auod emerferit 
exflumine.dcDiuinMb.i.p.ztf. " v 
$mdautem adnurationu habent,cumprofi accejferu. de Fin. L 
4 -pa 4 f. 

quadis admiratione commotui ftpiuefortaffe laudo, quam 
necejfeeft. delcg.lt. p.w. 

Admiratione quadam afficiuntur y.Offl.i.p. ^8. 

*4 m * r€ * ur jfclendorem pulchritudinem* vsrtutut 
Off.L».p.7p. 

Pit adsmratio populi, in Verr.p.jji. 

VihiimhitMm nurum viietmr, auim iffs tici. AcaAlibr.tf 
Pag-J*. 

*Uximu uinurutittubut^uiiMgtn, deFin.lib.j.p.r??. 

I •• • 

2 » i AhOT 

/ ' 

Digitized by Google 


fS THISAVR.VS. 


Admoaitionis. Cohortationis,Hortandi. Ma¬ 
nendi. Suadendi. 

Sftaljnctt / ^crmafmm/2(ijma&miV2(nljaN 
''tcn/(£rftinemt.' 

E St , paucis monitosquod vos voluerim Capt,pro 1 . Mj- 
Ni metuam patrem , habeo pro illa re illum quod moneam pro~ 
be. Andr.5.4. * 

Cuius nunc pudet me &>miferet x qui harum mores cantabat mihi* 
monuiffe frutira.Titam.z.%. 

Sedulo moneo:quapoffum,pro meafapientia. Adelph. 5.4. 

Hoc unum te moneo. Hccyr.f. . 

Senatui cum primum potui pacis autior fui , At. 14 7. b 
Nam illi magnopere autiorfui t ne differret tempus petitionis fua. 
Atr.179.li 

Se lautior non fam.vt te urbi committas. ibid.i4i.b 
Hir citos mihi>ut abjim,vehementer autior eft. Jbid.^40.b 
A me confiltumpetis,quifim tibi autior , i» &;*/*« fttbfidas , ^ 
proficifcare,i.p .$ 6 .b 

Xgo tibifkm autior,ut quibus poffis rebus,eum tibi ordinem recon- 
ciliet. Ibid.i7.b 

Tibi magnopere autior fum, ut aliquando &c. de Le.i66.b 
Hic mihi quafimintfirator aderat ,fuhijciens, quid in fuos cived 
dicerem. proFlac.i??. a ' 

Cupio mihi ab illofubijcufi qua prater eo.in V#cr. 14 o.b 
Caudeo te id mihifuadere , quod ego meajponte pridie feceram. 
Ar.i 49 .b 

Hac eo Jfaetiant y vtte horter,& fuadeam,&cjip 204.2 
Nemoeflquifapientiustibifuaderepoffttteipfi. Ep.n.a 
T>e obviam itione faciam,vtfuades. At.180. a 
Nmote cohortatione non puto indigere. Ep. fam.lib.u.p.) 59.. 
Incredibiliter me tommovet tua cohortatio . Ej>i ft. Atc. lib. 1 6. 
P$o8. 

Mifiad te quatuot admonitiones non nimis verecundas. Acad. Ii. 

1 .p. 76 . 

Tanta vis admonitionis inefi f»^«.deFin.lib.5^.248. 
Submonuit meParmtno.Enn\ich.j^.y.2^ 

Cum 


Digitized by Go ^Ie LINGVO LATINAE f* 

. Cum ipfi te veierieamicipie commonefaceret. ad Hcren, lib. V 
^ p.ioo. 

Monere aliquem de re aliqua, pro Caecin.p.617, 

Tanfa. Conjulit ~ acceffit \cobortatio gravior, Philipp. 9. pag, 
4<? * 

Frscibus nofiris ,& cohortatione non indiges* Epift. Artic, lib.* 

?*6. 

Te hominem amicifpmum qon dubitabo monere . Acad.lib, 
P- 33 - . 


Adoptionis/Adoptandi-Educandi. AlendLNu- 
triendi. 

jRinbfc6afft/2(n ftnbflfaft aufnefcmm / (Stffifctt att. 


•A DoptatiUumpuerumfurreptitiumfibifilium, 
v. 6 c. 


Mere. Pro!* 


Jideptat hunc emptum fenex, Pceo. Arg. t. 1 . 

Mane tieftam Chryfidisfater recepit orbam,parvam. Andr. r. $. 
r.' 9 . 


Di mea dat fratri Mitioni adoptandum Mfihynwn. Adclph. Arg. 

▼.t. ^ ' 

2Igo hunc adoptavi mihi, eduxi aparvuloihabui, amavi pro meo . 
Adelph.i.i.v.11. 

Tuum filium dediHi adoptandum mihi : U mom efl faUus. A- 
. delph.i*. 

Quodeftr Pontifices , itu adoptionis r nempe vt io adoptet, qui no~ 
que procreare ram liberospojfit: 0>,chm potuerit , fit expertus . 
pro Dom.no.a 

£h*s adoptier^s hereditates nominis, pecuHie, factorum fertae 
Junt. ibidem- 

Z. Torquatus filium in adeptionem D. Silane emancipavit, d« 
Fin * 54 * 

"8l**dpropagatio neminis* quid adoptiones filiarum / &c. figwfir 
*«»*.Tufc.i$4.b 


AdorandLCultus. Religionis. D EUnvocandi* 
Vidi etiam OranduRogan^Prtcum. 

0Cti€9 

Digitized by Google 

*o THESAVKVS 

©0fK*W<ij|f/2ltmiff<rt/ vSctrcn / ©oftft&HiS fdru 

D Eam Jthi iifvocet , quajn libebit propitiam, A fio. 4.U 

T .$<*. 

Divum atq 3 hominum clamore fidem. A ul . i. 4.Y. t o. , 

Deos [alutarem intro devortor domum. S ncb. i.\.i9.VideTurneb^ 
Uh.2s c.i . 

Tendere ad Deum munusfuppGces , obfecr^tionem repudtare.pro 
Fonc.p.585. J 

lupit er Optimus maximus , tutus nutu atty arbitrio Cilum,terra r 
maria reguntur, pro S. Rofc.p.fci. 
QuiseJltamvecors,quiaut cumfujpexeritin cilum, DEOS ejfie 
non fentiat? de Arufp.Refpon.p.47 •. 

Celum & terram refert in Deos, deNatur.Deorlib.i.p.t?. 

Cum vero Hefiodi Theognium rnterpretatur , tollit omnino uflta^ 
tfu&preeotat cognitiones Deorum. Ne% enim levem, neqg 
' lunor. em,neque Veftam , netfe quenquam,qui ita appelletur , in 
Deorum numero habet. I bid. 

Magnam turbam congregat ignotorum Deorum, de Nat. Dcorv 

JEtira inflammatos Ubidme furentes introduxerunt Deos . de 

Nat.Deor.lib. 1. p. 9 . 

Deorum cognationem agnofeerem non invitus, de Nat. Deor. Ii, 
I-P 57 . 

Tx ratione,& quidem Vhyficamagnafluxit multitudo Deorum A 
quiinclufifunt humanajpecie.de Nar.Dcor.lib. i.p.75. 
Homines Deorum agnitione & gente teneantur . dc legib. Iibr. r, 
p.361. 

Itafy extQtgeneribus nullum eft animalprster hominem, quod 
habeat notitiam aliquam Dei. Ibid. 
quo efficitur , ut is agnojeat Deum , quivnde ortus fit, quaji 
recordetur acriofeat. Ibid. * 


Adrentus, VUeh ccedendL 


Adverlandi.Rfffiftcniii.^ontxarictatu.Op* 
• politorum. 
Digitized by Google 
LINGVO LATINA 6 \ 

QBft*ifc$ra/ QBtcer|£<!)<n / 3B<&Kn / 3£tfc(rftttnig 
fcan&Uit / < 25>tiwf?r<&cn/ Qti mbnftiniZblCfj* 

’ mn/2tbtKi6cn/X)«tipf<n. , > 

/^Enus loquendi bonis Scriptoribus vfitatum eft,qpan- 
doper contrariorum complexionem omnes & om¬ 
ni i incel icuntur. Sic A (in. i.f. Dignoi indignos adiri at¬ 

que experiri certOm efi mihi. Et Cure.i.3.1.ver. Date viam 
mihi ignoti atq 2 ignoti. Capt.i. .v.% Indigna digna habenda 
funt,herus quafacit. Quod expreffuiri ex illo jEfchyli: 

Jeo-cr«T«y ctxut $>&isc ,x.othi(#. Virgil Ciri, Omnia me 
potius digna, atque indigna laborum millia yiferam. Te¬ 
rent. lufta iniufla me fcdlurum. Idem Andr. Qijo i ure, 
tjuaqueiniuria. 'Idem Eunuch. Prariemeabfente.Vbi.D0/M- 
*i«:Provcrbialccfl, inquit > uc Surfum, Deorfum : ulrrbj-ci- 
tro.Grxc. «ira», y&ju.Cic. Sf/Trat, Ub.3 . omnia minima ma¬ 
xima. TaliaJient: T erra, marique, f adis,Didis,&c. 

JEineego ut adverfer? Andr.i.<. ' 

Duras fratris partes pradicas, id e ft,gravem habes adverlariuM. 
£unuch.2.j. 

Caepi adverfari primo, id cftjrdiftere.Phorro.M. 

§Jua infeitia efi advorfumft imulum calces ? ib id. 

Itdne es paratus facere me adverfum omnia , infelix? Phorm. 

1. 7 . 

VUdmne ego rem unquam volui,quintum ea mihi advorjktrix 
fueris, Softratdi Heaur.5.3. 

Quodft de Uteris corruptis contra venit: ficontra omni rattona 
pugnavit, in Vcrtijo.a 

Si ille tpfe, quem contra veneris, cauffa cadat. pro Mur.ul. a 
An ego non venirem contra alternem pro familiari meo? In Att, 
#61.a 

Contra rem fuam veniffememfeio,quando qudfius efi. ibid. 

Xte in re fectmda mihi obvertat cornua . P leud.^ v.j. 
ttdne es paratus facere me advorjiem omnia. Phorm. z.j.v.Sft» 
Adverfiem/limulum calces. Phorm. r .i.r.2 8. 
t^ibidini malorum reftiti. ad Hcren.Jib.t.p.jO. 
^fullavieirefifiipotefi. de i nv.lib.t.p.t^. 
lotentiam aUcuiusprmo quoq^ umforuxtingmo, at £ opprime* 
rv.pro Sc&Rafc.p.4p. 

JU 


>ogk 
€i THESAVRVS 

Adotnnes meti imfttm, qtt.fi murm quidum,boni nomm impt- 
rotaris opponitur, io Vcrr.p. 4 S6. 

Impetush Hntmreprimere.pzo !eg.Man.p.6j x. 

Ha res contranosfaciunt, pro Qu u r. p. 1. 

Huic totirotioni agrarUfanat usadverfab at ur. Ep. Att. lib. j. 
P> w- 

Cum congruentibusfesmunt tam 'vehementer repugnant ia. Acad. 
\\b.2.pz6. 

Cum elidentibus rebus adVerfentur. AcadJ , T o l.p.a 6 . 

Multorum autem edtjs nullas opes pojje objtfeere . Offic. lib. u 

p a 8* 71 * ; 

Sieavirtuttnon repugnarent. On\'. j.piio . 

Quoniam eius blanditijs non facili obfeflimus . de Senelb pag. 

l6s. 

Judicibus acfalfa fujficiom, & invidia populariter excitata fefi- 
ftere. pro A.CI. p.6o. 

His tantis malis tanto bonorum ftudio reftitijfemusSeft. p.iS. 

Domefticis malis, audacium^ civium conjllijs fitpe tft refefien* 
dum. % cft.p.17* 

Seditiofis omnibus reftitit, quem nulla 'Vis, nuda mini , nuda un¬ 
quam invidia labefecit. Scft.p.50. 

Cum erat declamatum femiviri mercenariorum vocibus. Sefh 

p.61. 

Quos moenibus exeluferunt , clajftbus infectui funi , corporibus i 

** copiis opibus % depulerunt. Com.p. (42. 

Topulares impetus populari prifidso propulfare pojfum. Provinc. 
» 74 . 

Inimicis meis sopijs meis reftiti. Pif p. 18 f. 

Voce rf» clamore abiefti hominis furerem & petulantiam fi egi, 
Pifp.i 9 i« 

Nulla vis tanta eft, tanta copia ,q tu non ferro ac viribsss debili¬ 
tari, acfrangi pojfet. Mare. p. 184. 

£i'o tanta mala flor enttjfimi familti fedavi , vel potius fujftsli, 
j ilii.23.p* $6. 

Impettu perditorum hominum vi manti repulimus. Philipp. i. 

~P-* 7 v 

Authoritate Senatus & confenfis populi Romanifacile homini* 
audaciam fregimus. Philip.) 84 

Tantum bellum, tam crudele , tam nefarium privatis confiliit 
propulfabitur * Philj.p.38* 

Nomem 


Digitized by Google — rrMG VM LATINA g j 

iJomen ipfum Lepticrum> hmt, quem *videmuhptfp. Rom reftm- 
guet ardorem, h i 1. . p i . 
fymtfo malum nafeentf 'acite opprimitur. Phil.j.p 4 19- 
Crudelitatem morus ac dedecus virtw propulfare debet . Phil. 4 . 
p.405. 

Huius opera, virtute , coi? filio , Jtngulari clementia & manfuetu - 
dtne beUatfn acerbtjfimum ejl reftin&um. Fhilipp. y. pag. 
'&2. 

" Qbfiftit is vehementius excu/dtioni. Vhil. 9 .p. 461 . 

Contra vim & gravitatem morbi contendit. Philipp. 9 . pag. 


s6±! 


Turentu hominis conatum & audaciam comprejfit . Philip. 10. 


p. 469. 

Quis adproptdfandum malum ddigentiorfuit ? Philipp.io.pag. 

472 . 

Quorum res indicatas irritas fecimuz. Phw.11p.48/. 

Tace bellum oppreJfi,qui tantum intcftinum bellum acdomefticutn 
urbis incendiumeictinxi. Cic. in Cat.p.jfz. 

Has qstirelxs hotomum no fi rorum confilio opprcjfimus. Ep. Qu. 
Frat.lib. .p.578. 

Opponerefefebojlibns. de Fio.lib.i p.t*?. 

Hofiium vim fefe perverfttrum putavit . dc Divinat, libr. l.pag. 


as*. 


Adulandi. Aflentandi.Blandiendi. Palpandi* 
to fcn/ 0tm;cfcdcn/§latiucm 

Q Vam blande mulieri palpabitur? A mpbit.i.j.Y.?. 

Amantifupparafitor. />mph.M.v 10 
JAihi obtrudet e palpum nonpotes. Amph.r.j.Y.17. 

Supparafitaborpatri, AmphM.v.17. 

Timidamfalpopercutit. Amph.^.v.?. 

Veravololoquiytenoloajfentarimihi. Amph« i.I.y.uj, 

Oppio omnia que tuvis.C&C i. 3. v.i 6. vide infra Tit. VoYcnii 
Gratificandi. 

Id quod tu vis, id ajo t at% nego . Men.i.v.j*. 

Quafitomihi djfet cum ea* cepi ajfentari: mulier atticquid dixe¬ 

rat* idem ego dicebam, MQn.3 2..Y.L?- 

" Afm- 

*4 


THES AVRVS 


$„ptalftiri*Ucui. MiU.i.v.18. . 

Palpo ferculis. Merc.1.1: V.42.& r. jj. Hoc fis vide, vtf»Jfm~ 


turi 


Ytego ob tuam,fimia,perfidiam te amo,&metno>& magntfacio • 

Pfeud. 44 ** 5 S 4 - . ‘ 

j € jfum tnedediftt blandimentis tuis. Rud. i. 6 .v. 12. 

Ecquem tuito^ngiporto hoc hominem nouifli? Te rogo. Pf^ud. 4. 

i.v. 15. Formula adblandiend*. 

J Ixorajblandite , expalpa. Poc^.i. 2.V.44. 

deleniri commodisStich. A rg. v.4. 

Jtiris alienisfubblandirier.CtLC^.y.±h - 

Jfcf noflro ordini palam blandiuntur. Cift.i.f.v. 

pojfum pathquin tibi caput demulceam: fcil.propter rem tam 
benegeftam. Heaut.4.4. 

Blande dicere^benigne facere. Adelph.f. 4. 

0 pater mifeftiviflime. A dclph.5.9. 

Vtphaleratis difti? ducis me! Phorm.f-t. 

Nemo illorum quijquam ad te venit , quini ta paretfefe, abs te vt 
blanditijs fuis quam minimo pretio fuam voluptatem expleat « 
Hecyi.1.1. ‘ ; 

Vt unus hominum homo te vivat nunquam quifquam blandior . 


Hecyr.5.4. 

Kam qui hmc animum aflentari induxeris,*flamma tepetere ci~ 
bumpoffe arbitror. Eunuch^.z. 

Efl genus hominum, qui e fle primosfe omnium rerum volunt , 

.Ner funt:hos confeBor:hifce ego non paro rqeut rideant, 

Sed eis ultro ani deo eorum ingenia admirorfimu U 

Quidquid dicunt, laudo: id rurjumfi negant, laudo id quo¬ 


que: . t 

; Kegat quis , nego: ait ajo , ipoflremo imperavi egomet mihi 

Omnia aflentarijs queftu* nunc efi multe,, uberrimus. Eo- 
nach.2.2. 

Qu*d te ifti facilem rf» feftivumputant, 

Id non fler i ex vera vita,ne% adeo ex equo & bono, 
t Sed ex aflfftandojndtskenflo & largiendo, Adelpb.j.* 
tteidaflentandi magis,quam quodpotupo habeam,facere extfti- 
mes. Adelph.2.4.y.f. , 

2 >u*igiturfunt res,quApermulceant aures. Ora&acTOxut# pag. 

* 72 . ' ^ 

V*s ejfentutiembtuveniflis. pro SyLtyp.jif, 


Digitized by Google LINGViB LATINA 6 f 

Noli putare» mi Cicero $ me hoc auribus tuis dare, Ep. £un. lib. 
it- P*7t' 

Ad^voluntat em loqui fio Quinc.p.H* , t 

Sed ego nunc ijfdemverbis affentior cum quibus antea fenttebam. 

Provinc.p.. 66. Jf . 

Hos deleBatfujlentatio; hosfiftus ad eorum voluntatem fermo 
quum adhibetur , orationem illam &c, de Amicit. pag$ 
xi 9 . " 

Itafitjst is ajffentatoribus patefaciat aures Juas maxime , qui ipjfe 
fibi affentetur,&fe maxime ipfe dele&et. de Amic.p. i*8. \ 
Suftinenda e fi omnis ajfmtatio. Ac^d.lib. i.p .$6. 

Auribus aliquid dare ad voluntatem, non ad veritatem, dt A- 
mlc.p.^17. 

- Omnibus adulans. Pifp. n*. 

Non adulari nos finamus nuh-nxSs. OfF.lib. T .p.j7. 

Ne affentationibuepatefaciamus aures, ibid. 

Aliquemfuam falutemvocare. in Verr.p.547. 
jgM* blanditijs prefensmm voluptatem delenti at# corrupti, de 
Fio. lib. i.p. 109. 

Cuisee blanditijs corrupti , qua natura bona funt, quia dulcedine 
. hac& fcabie carent» non cernimus fatis . dc legib l.i.p. $11. 
Neceamminimis blandimentis corrupta deferret. Tufc. libr. 5. 

484* 

Milites#blando appellandofermone delimant» OfFJ.2p.f3. 


ADVLTER.IL Coitus.Concubinatus. Concubi¬ 
tus» Dedecoris. Ganei. Incertus* Lenonum. Libi¬ 
dinum. Luftcorum.Meretricum. Probri. Rei Ve* 
neiex-Stupri. 

Vidtuum Phrsfis Tit. Amoris.#* Impraignandu 

^utct<5/<£^6ru^/g3ni«c6r/S5um|I/ S)umi 95 q# 
fcfelaffcn/^efcfelaffm/ ©cfwac Uni Infimi S)iu 
xtnmbnbtm S)wttmintf<Ui8xttf)i / 
Ocfettangan/ I J&u«rp3<r / j0«- 


Digitized by Google 66 THES A VKVS 


C Apere uxorem ufurariam. Amph. Arg. v.3. 

Vfuram eius vxoru cepitfibi. Amph. Piol.v. 10S. A&.ntc. 
z.v.}6. 

Cubare cum *liqu& AmpkProl.y.ii2.U2. 

Voluptatem caperecumaliqua. Amph. Prol.v.H4. 

Qui complexu* cum Alcumena cubat amans > Amphitr. r. y. y w 
** 4 -' 

Tecumfui. Amph.i. i.v.\8'.Modeftefic loquitur «2 des ovvmrtcte*. 

Sic Mereat. 1.1 'lAoi.Ldnoftemecum , h 0frit is iujfufuit .J Vi¬ 
de etiam Lex. PJaut. So/ere* 

Comprimere linguam obfcvenam: de lingua fella trice. Amph. tu. 
v.192 Rud.4-4.vcr.50.5ii, 

Hac non fcita eft fcorto condufto male. Amph 2. v. 179. 

Pudicitia huius vitium me hic abfente eft additum. Amph. 2. 2w 
v.179., 

$e dixit cum Alcumena clam confuetum cubilibus fc Amph. 5. i k y. 
v.70. 

. Alcumena ufuram corporis capi: ex concubitu feci gravidam* 

Amph.j.i.v.j. 

Vxorem meam pudicitia impedivit , teneo the/aurum ftupri t cui 
med’abfente corpus vulgavitJuum. Ampk Sce. Quis tam. 

t.M. 

S/m *»//»<> morem gerit. A mph.Prql.v.ji. Morem gerere proprii 
Lenonis & meretricis eft. Don atus ad Tefent. Adelph. 

Reftefacit ,*#*/»(> quandoobfequitur rurfiss . Amph.3. y.4.12. 
Nunquid tu, quod te,autgenere tuo indignum fit } facis,aut incep - 
pt as facinus facere, Phedr ornet 4)11 &cl|f nicjjt / W(€ fclr 

tttb Dtittcr fvconbf^afftcs wolatiOe^. Curc.u.v.i^ 

£40? vultfacere meretricem. C urc. *»v. 54. 

In Tufcofunt homines .qui ipfifefe venditant, h. e. adulteri. PW* 
Phitof Plaut. Tit.V rbis Romar. Curc.4.i.v.4i. 

Qyi vult cubare,panditfaltumfuaviis. Cur.i.v.54. 

Luftris lacerant homines . ®| c totrOcrfCII lif iUtlgMlOtt^lll 
s brnburrtn»incfdeit.Curc.4.i.v. 12. 

Mn unquam, cum quoquam viro conJuevifti.Cifk.i.r.Y.fy.Dc vo¬ 
cabulo Confuefeere.V ide Lexicon Plaut.Sallufh Catii. Con• 
fuetudoftupri dixit, vide etiam infra ex Terentio. 

Neque pudicitiam meam mihi alius quifquam imminuit . C ift. i.t. 

' v. 90 .lmmits\ivLntatpuelU,quando devirginantur.Virgines e* 
nem dicuntur integra. Grue: iiaimfhnvetvjlygin. Mytkol. 

Medeam 


Digitized by 


Google LINGViE LATINA ' 

Medeam noda in antro devirginavit. £46^0*: Depudica * 
vit. AgelJ. lib. 16.C.7. Varro apud Auguftin. Virgini uxori zd- 
tia folvitur. Homer.lBad. *v<n vmfinw tyJw. VbigloJJh ttir* 
vQ fotnugQiiHvtmf. Viutarch. shveiij» e rv/zt<pl@'. Theocr. t- 

dyll. 10. kverjuipi r.Et Muf&us Verf.2 70. Vertitur evulgo : N o- 
dum virginitatis folvir. Petronius dicit p. 7 i.Multebris patien- 
tU legem accipere. Et, virumfati. 

ErisssgravidafaSta eftpriusquam peperitfilium. gcfctyttJn# 
gtttttwrbfil. Ci&.i.).v.73 VideTit. Impraegnandi. 

At pudicitia eius nunquam nec vim nec vitium attuli, Epid.t.a, 
v- 7 . 

Turi is es, qui fer voluptatem tuam in meirurnnam obfevifti gra- 
«i/60rfEpid.4.i.v.5Q. 

Tibi non erat meretricum aliarum Athenisfatis, tyuibufcum ha¬ 
beres e em, nifi eumiUd^quhm ego mandaffem tibi? VJittt Citltt 
Itttfrltt $o*cilBacdb.$.tf.v.H- 3 |. 

lUe cum illa , ne% cubat, ne% ambulat, netfo ofculatur y ne% illud 
quod dicis filet, vide Lex. Plaut. Solere, de re Venerea. 

Novit herus me. Moft. 4 .u. 1$. ffofi(e venereum verbum , fi 
nequam, vide etiam Lex. Plaut. N ofeere. 

!Hodie ducamfeor tum. Mcn.\2.1 as. 

Quam tu nunc mthinavim narras? Mcn.i. j.v.jr. Navis m ob- 
feenis. vide Lexicon Plaut. 

Mulier molitori nunquam fuf plicat ,fi qua eft mala. Domi habet 
hortum, (fi condimenta ad omnes maleficas. Mil.i.a.v.3 & Vt*> 
de Lex. Plaut. Hortus. 

Eam des, que fit qualfuofa , qui alat corpus 'corpore. Mil. i. & 
▼»18* 

Ego ckm viro, fi ille ehm muUefe,nifi ctm dlo 3 aut illi meam 3 
Neuterfiupricaufdcaput Bmaret. Mere.3.1. v.40. Liniare ca* 
put, eft ofeularit Alij de ownsatarud interpretantur. 

Plani eduMum ejfe in nutricatu Venerio: fubagitare aliemsm fcor- 
tum. Mil. J.I.Y.J 7 - Merc.i.i.Y.$o.$i.Can5.4.v.t. 

Anu ft omnem libidinemfb\i\.\.%^y.^O. ^ 

Scortum duxit clam uxorem fuam. Mere» 4.6.v, 3. 

Scortum adduxerit ob oculosfibi. Mtrc.5.t.T.S3.S4» 

A» unquam hmusnsqftdipatri?Pk\ii.i^.i.i9. 

Na ego iUud pojfum quodHB quifeffunt, filent. Pfttt<L}.l»T*r4/t’«* 
de Lex. Plaut. Solcxc.dere VenereA. 

Si quii det cui manus graviorfit. Pfeud. J.z*v.i9. 

* % Tu 


Digitized by Google & THESAVRVS 

Tu ne etiam cubitare folitus in cunis puer? Pfeud. 47. v. 81. Vidi 
Lex. Plans* So Iere,Cunae. 

Mea quidem habeo hac omnia meopeculio empta . P(eud.4.7.v,9L 
Nempe quod feminafutnmafuftment. ibid.v.9].OmniaJpur- 
cafuntad ritum impium Ethnicorum* Ad eam rem diBum et • 
iammPhalUcis: Pulcr£pen (ilibus peculiari. Petrcnius:?to - 
latoque peculio ihiprum rogare caepit. In vita Heliogabali 
deguntur homines benevafati, maioris peculij. Nam& 
Vafa ficdiBaLampridio : & Plaut*Poen.+* 2* v. 41. Refero 
vafalalua. Grsci medici eam partem vocant<rKw s §r: Vas. Di- 
cebatur etiam Res* Arnob* lib* j. Arnficij curas tum rebus 
adhibuifle perituris:/», e.genitalibus,Udem i»vtffionecarmi¬ 
num Orphei: Obiccitque oculis formatas inguinibus res. 
Nofiri quoque homineshoneft} rem foedam fic circumloquun - 
ture ftm blttg. VideLex.Plaut Rcs,e£» V afa. 

Ob iftamrem ego aliqui te peculiabo. pcr£ 2. 2. y.to. Obfcena 
form ula. VideLex. Plaut.litU P. 

Jam nolo argentum,filiam utendam tuam mihi da* PerC 1.3. 
V ' 47 ’ 

JJta militia militatur mulio magis quam pondere* Pcr£ t» 2 . V. 30. 

' DemilitHiVeneri!&di£ura. 

Nefisplora,liberaeris , acdudumfifipecadas* PerC*.2. vcrC 
5 °* 

LUdos me facitis>intelligo. PcrC5.1. verf 23 . Vide Lexic. Plautia . 
litt.Lx 

Hunc efitifusfium maximum meretricibus.^ uck Prol. verf 5 6. & 

2 .V.J 7 . 

Nox ducitur. <texnwts<naQc*> Trin. 2.1. v. u. fide Lexic* Plans. 
No*. 

X>areoperamamicAmJeBe.Trin.$.'t.v.i$. 

Vt cumfiiopergracetUr rmlite* T rue. 1. u v.tf 8. 

Vilr infont emprobriAmphitruo accufau Amph.$.i.r.y, 

Ita me probri P fiupri 9 dedeceris, a viro argutam. Amphitr. 3. a. 

Y.2\ 

Non adepolfacium,neque me perpetiar probri falso infimulatam . 
A«npb.*.t.v. 6 . 

ApfOlamiedmmMmadoltfcmuUfungMre.Dc fcne. Afin. 4. a. 
Pandum atiemmarat, intuitu famtliaremdejerit, iUuu;. z. 


Digitized by Google LINGVO LATIN JE. & 

frtmbbtnadit btngett/Vnbfeio tigtnm 

Utgtn l&ffttl. Soph. Antig. Verf. j79 . 
yueu. Arari & fubigi poflunr aliarum arva feuiugera. Ni¬ 
hilfrequentia* apud Poetas quam agricultura vocabula itans - 
ferre ad res voluptatum. Vt agri' & fundi Curci.v.$6. Truc. 
2.6, Epid. 4.1. Etiam bonas huc transfertur in carmine li¬ 
bero. 

Quod meus boreus haber.ftttnasimpuni licebit* 

Si deeris nobis,quod tuus hortus haber. 
MartiaUib.7.Epigio7. - 
Milo domi non cft: peregre Milone profc&o 
Arra vacant; uxor non minus inde pari r. 

Cur (it ager fterilis,curuior laditet,edam 
Quo fodiatur ager non habet,uxor haber. 

Jgxorari poterit,ut Jinatfefe alternas cum iUo nolles has frus. Afin, 
5-r.T,84. \ 

ISea? tam qmpa&o velim heritu fili* probrum, ^ul. r. 1.37. 

Ma certi efi,quem in Epidauro meminipauperculam comprimere. 
Epid.4.i.v.iJ. 

Tlaab ie efi,qui mihi in Epidauro primus pudicitiam pepulit.Epii. 

JZtiamnumultrbtuumeprokfiasprobrulBaccb, j.6.v.$8* 
Deorum odium atque hominum malum mali probrifc plenum. 
Rud.t.t.v.i*. 

Jleafioriam biennium efi, cummecumrem cepit habere . Mere.5. 
1.1$. 

JEtiam cum uxore non eubeK 1 bid. 

&u»d au tuiqumdo iUi apud me mecum caput & corpus copulat? 
Pcen.jo. 

IUo mrn»s.mmm% impendio me curat> minus % me impartit hono¬ 
ribus. Aul.ProJ.18.19. 

MuUerjmuompdeattm cantre^are te. Voon. ^h 84. 

Sui magni dplorij viwpe* 'voluptatem, tuam mihi condidifli in 

Slyam&apAdamreUqwmeQ cornfnjfr. Truc. x 6 . r. 17. 

Tiliam meam quis integram ftupraverit. Trac.4.5.v.4% 
Gbfcerium vitiat Pamphilus. Andf.Arg.v. t. 

uxewmjfci fore hanc. Andr. Arg. 
▼i- 

e 3 n*c 


Digitized by Google 


70 THESAVR VS 

Hac Andria fireifta uxor,fi re amica eft.gravida e Pamphilo eft. 
Andr.r.j.v.n. 

Introijt>vitiatvirginem. Eutnich.' 

Quo cum uno habebam tum. Euiiuc1ki.2.v.}9. 

C et tum efl virginem ejfe vitiatam. E u nue h. -t .4 •'v 3 7 * 

Vitium virgini efl oblatum ab improbo. Hccy r.3.5.V.13. 

Tacere incefium. de lov. Ii b. 1 . 

n Omnes vigilias in tfupris adulteriis^ confumpfit. in Verr.pag 
4 Sl. . N 

Noftu cum mulieribus tacet ebrius. in V cvt .p.$i;. 

No « erat qua pr&tor amoris turpijfimiflamma , ac clajfts incendio 
conflagrabat An Verr*p*f2 5* 

Tu Jbrorem tuam virginem ejfe nonfivtfli. pro Dom.p. 4*7. 
Tmerfuafubito ex diuturnis tenebris luftrorum ac fluprorum:leno- 
cinijs adulteriis% confettut efl. Seft. 11. 

Ab'eo[orori & vxorituaftuprum oblatum ejfe comperifti. Phil. 2» 

p-m- 

ConvitiumPifonimirificum facit. Ep. Attic.lib. 1. p 1. 

Nec tamen ttteipfe eftpratereundus, qui fat habuit coniugetpille*, 
xijfei»ftuprum. Cic. de Nar.Deor.lib.i.p.143. 

Hoc autem eofteftabaUut Pythiam a Philippo corruptam diceret 
deDiv.lib.i.p.159. 

Stupro arceri infamia metu, de leg.iib. r.p. 34?. 

Sextus Tarquinius vim Lucretia Triceptinifilia attulit, de lcgib^ 
liba.p.3 25. 

Regina ftuprum intulit. Off. lib. * .p.114. 

Quamcunque in domum ftuprum intulerunt. Paradox. 3. pag. 
r t.19. 

At etiam cubat cuculus y furge amator , domum. Afin. y. a. 
C r.ig. ^ 

ano capite te cuculum'uxor extuftris rapit. Afinar. 5. i.tcrC 
» 84 . ‘ 

Comprimit'adolejeens Lemnius Sicyoniam. Ciftel. Arg.v. 
lftfihiccomprejfit virginem adolefcens. Cift. 1.3.T.TO. 

Herus meus ita magnus moechus eft mukerum-, ut neminem 
fuijfe aquemequefuturum credam. 3RciH f}WL ffl&CT grdfJc 
lurCOidgft MiI.?.f.v.i8o. 

Subagitare alienam uxorem. Mil. f.T.r.9. 

Zump.utet uxor tlUus obduxiffi fibifsertum. Mere. Argum. 
y Goo 4e 


, Cenhmx ;lwg vje latina 7 i 

Coni unie illius vicini fcortum infimulat. Mere. Arg.t.v.ir.li. 

Neque eam inceftavjt vnq uam. Poen.4.2. y. 

Nequequicquam ndn ed fecit ctiamnum Poen. Prol.v.9?. 

Amphitrua eum uxore moeftdexhoftibus adveniens voluptatem 
coepit. Amph.(c.Tu‘mc,&c.v. jo. 

Sulcum cubat. Anipb.fc. rume.v.10. 

Vt arbitror, corpus corpori incubat. Amph.fc.Tu me.v. 1. 

Vxorem vfuroriam periculo eftprebere , acfi agrumft erilem fod¬ 
andum loces. Aroph.fc.Tume.v.r?» 

Amp hi truo uno cubiculo Alcumenam complexus tenet. Amph.Sc. 
Tume.Y.37. 

Tat er una%atque una amicam du&et decrepitusfeneo. A (in. $.1. 
x v.13. 

Is apudfcortum corruptela eft liberis, (uftris ftudet» A (in. 5. V 
▼.» 7 - 

Cenfen tu illum hodie primum ajfuctum ejfe ire in ganeum l A (in. 
5.v.j8. 

Isfiit adolefcensqtufit , quam comprefferit Jlle illam nefeit , ne% 
compreffam autumat. Au^Piol.v.*o.&36. qui illamftupravit 
nodu. 

Bellum veri & pudicum proftibulum populi. Aul. 14 x.6. 

Illam minerem in concubinatum vult fibi emere miles. P oed. pf oL 
Y.I 03 .JO 4 . 

Numquidtuhuiusnupfiftipatrit Pfeud. r.j.Y. 79.De <nw*m*(jiX 
capiendum . Vide Lipf. Antiq. LeB.lib.2 . cap.$. Lex x PlauU 

Nubere. 

Conveniebdtne in vaginam tuam machera militis? Pfeud. 4.7. t. 
8^0bfceno,&nrfafto (enfu hoc dicitur. 

Cras mihi potandus eft ftuftus fullonius. Pfeudj.i.v.ij. In re ob- 
(ccna. vide Turn.lib.7.cap.io.& lib.16. cap. s6.& Phil.Plaut. 
Fullonum. 

Si quis det cui manus gravior fit, Pfeud. 3 .1. v. 17 % Vbi Manos no¬ 
tat id y quo viri fumus , vide Lex. Plaut. Claudianus in Eutro¬ 
pium: Qgicquid amas, dabit ille manusicomaniter omni 
fungitur of&cio*Ibid.verf.367. Hoc quoque con£liis me¬ 
ruit Confilium.^ro re turpijfimd . A Fullonibus tranflatione 
du&d.fienecalib 4-Controv. Pmcw.lafcivam manum in (i- 
numroififti. 


"Locumfibi velle liberum preborier , ubi nequam factat. Pcen. 3.3. 


Y. 4j.SenstaEpift.123.Vna felicitas eft bonae vitae; facere, Digitized by Google 72 THE SAVR V S 

e(fe,bibere,frui patrimonio, 

Confrafid,mi Trachalio, efi hac no&t navis nobis.Pjxd. 1.5. 1 .14* 
Navis inter Vmerta ; ut confiat ex iUo Iuli*. N 00 tollo ve- 
&orem, nifi plena navi. vide Lex. Plaut.& fupra ex Milite . 

Te ex concha natum ejfe autumant* cave tu harum conchas Jper- 
nas.R\id.$.)*v.ti*Conchainterverba nequitia, vide Lex. 
Plaut. 

Nefis plora, libera erieattuturri . fi crebro cades. Pcri.4.4. v. iof. 
rv Caderi inobfcenis efi. videLexic. Plaut. Propert.liaM. it, 
Vtfolec amoto labi cuftode pneila Perfida, communes 
nec meminiffe Deos. ■ 

LudosmefacitU.PcvC\.i. y.k. Inobfcenisquandotyefi h&cfor- 
mulaiLudosfacere, iUudere, ludibrio habere,ludificare: ut apud 
Gvac. v€£t%H*,ipt7nti%uv, wTurmlffiv.Suet.in Xj^.Fceminarum 
capitibus illudere folitus, Tacitus: Tradunt Neronem 
pueritiae Britannici illufifle. Sic in lib. ludie, cap.ig. Addu¬ 
xit ad eos concubinam fuam syvunoif dim* , ^ 
euhfht» 7yv VVKTOC. Sic Terent. Eunuch. fcelus poftquam 
. ludificatus cft virginem. Hecyra: eam ludibrio haberi. Vbi 
Donatus: Honefto verbo & pleno pudori svfuscft,&novfc, 
pro vitiari; Germani quoque dicunt : JCr (Alt fit gCIKtr* 

r ttt 

Vt te arbitreturfibi paratum moechum, fi illam duxerit . Andc 
l.T* 

Vitiavit virginem. Eunueh.4. 

Nunc minatur,fefeid,quod moechisfilet: fcil. faturum :nemp% 
eum cafiratururo.Eunucb.^.r. , 

Confucfcere:mit Ctner Jmftun foafctt. Cam ejus olim confvevit 
rriatre in Lemno danculum.Pbotm. 5.Vide etiam fupra cc 
Plaut. 

(Quicum tot confueffet annos.Wzcyx. 4.1. ^ 

Vt confuetum facile amorem cerneres. Andr.i.T. 

Vt neque me confuetudo, neque amor , neque pudor commoveat» 
Andr.i.5- 

Hujufcepropter confuetudinemhcjpiu. Andr ,i,6. 

Dum exjpefto, quam mox veniat , qui adimat hanc mihi con- 
fuetudinem. Photm.i*. 

No&e illa prima virginem non attigit. Hecyr. t.t. 

Narrat,ut virgo a fe integra etiam tum fiet.ibxd. 

Num'quidnam amplius tibi citm iUa fuit Charme ? Andr.a. r. 

Amicam 


Digitized by Google LINGVO LATINA .. 7* 

Amicam ut habeas prope tam in uxoris loco? Heauf./. f. 

Scelus ludificatus eft virginem. Eunuch.4 3. 

Virginem vitiare civem. Euo uch.j.2^ 

Cui mifere. indigne fer vim vitium obtulerat. Adelph 3.2. ■ 
Yitiun^efi oblatum virgini oltmab nefcio quo improbo. Hecyr. 

; ' s ‘ . 

Vereor,nome abfente mulier hic corrupta y&.Heaut.a.i.v.t. Et f. 

1.V.J5. Scortari nolunt. 4 f • 

Itone tandem.quajo , civem ubi abufus fis , mereodem dare lex ju¬ 
bet eiAtque amittere? Phorm.j. 2. 

Cum comprejfa eft gnata , forma in tenebris nofei noH quit a eft. • 

Hecyr.41, 

yrrgo ex eo comprejfugravida faBa eft. Adelph..?.,*-. v 

Cissem Atticam pauperculam vitiarat JEfchinus . Adelph. Arg 
▼cr.S. 1 

Cui mifere indigne per vim vitium obtulerat. Adelph. $. J. 

▼crflip. ' 

Virginem vitiaBi , quam te iusjton fuerat tangere. Adclph. 4. 

Animum rurfum ad meretricem induxti tuum. Hecyr. 4« 4, 
▼.67. 

£4 ferviebat Lenoni impurijfimo. Phorin.T.i.v. $ j. ) 

Violentus mulierculam eam cdmprefiit, Phor 1». f .4.T.28. 

£uid ais 3 chm virgine vnaadolefcens cubuerit , p/#f pofaw, iUd 
fi abftinere ut potuerit f virginem non attigit ? Hccyr. i. 
▼CtCtfl. f 

Infidiuspoftquam fecit , vim in loco attulit . ad Hercn. lib. t. 
p.u. 

Maius ejfe maleficium ftuprare ingenuam, ad Hcrcnn. libr. a. 
pag. 5 o, 

- Matremfamilias conftuprajfent. ad Hcrenn.Hb.4.p.f2. 

VitaJplendorem maculis ajpergis facie adulteria, pro Plane, pag. 
50$. 

Sunt qm dicunt,fisas dxores i ccena redeuntes a Coelio ejfe attre * 
&«f 4 f.Coel.p* 98 % 

In qua demo materfamilias meretricio motevivit. Coel.it7 r 
idqualuflraMbidines, luxurus t omnia% qua inaudita vitta & 
flogttia ver fantur. Cari,117. 

Tanta tua libidines erunt • ut ea* capite aefuftinere is non polfh. 
in Vecr.p.iSS. 

JS s 


Digitized by Google 74 THESAVR. VS 

Ad nutum ttsumpraflo,fuerunt n>fi tibi libidini cupiditati% par 
ruerit. Ibid. j 

• Ad iftifis flagit tofos libidines finguUrumq 3 nequitiam eflnatus. 
inVerr.Vnt 75 . 

Providendum diligent er y ne quod veftigium libidini* in vita no* 
ftraappareat, in Vcrr.p.505. 

Sanguini* tantum rditium efi,quantum libido tulit, in Vcrr. p. 
JiS. ' - J " ’ | 

tfie homo Venerem affluens omni kpore & venuflate in JEde Ver 
neri$ Cupidinem pofuit. Sic fortunis hominum abutitur ad 
noti urna vota Rapiditatum fuarum. ‘ftVcrnp.547. 

Mater itaflagrareteepit ament iafflc inflammata ferri libi di ne,vt 
tam non pudor , nonpudicitia,non piet tu* non macula familia* 
non hominum fama, non filij dolor , nonfilia moeror d cupidi t a* 
te revocaret pro Aul.Chlerir.p.8. 

Satiare libidines, de Arufp«refp.p.48i. 

Erant apud illum illecebra libidinum multa. Coe\94. 

F lagra bant apud silum vitia libidinum. C oel.5? 4. 

Quis in voluptatibus inquinaturlCcc^.9 . 

j \Uud tempus atatis aliorum libidine infetium efl.Cctl.95. 

Muliebrem libidinem comprimendam putet. Coe!.98. 

Qui totam adolefcentiam voluptatibus dederunt Coe!. 101. 

Animus deditus efl libidini ,amori , & cupi ditati.CatX.itG. 

Cuius in domum iter e fuo libidines omnium commearent. CocJ. 

Qui pulvinaribus Bone Deeftuprum intulit, ad At.154. b 

Cupiditates adolefcentia deferbuerunt. Coei. io&, 

Salutem fuam pro pignore ad explendasfuto cupiditates tradide* 
runt. Provinc.156. 

Turpijflmd libidine efl incenfu*. Provi nc. t 66 . 

lUeeffrenatas fuaslibidines cohibuit. Mil, 15 f.. 

Foteflate fud occultat libidinem. Rab. 169. 

Sompereo tratius t quolibido rapuit,& levitas. Phil.6.430. 

Quidefidia& luxuriat lenwefl, Cic, in SallaOium 552. 

In qua ego nati usio cum refecanda libidinis >&co ere en da iuv entia* 
ritf.Ep.Atr.J.i. p,$rf. 

Libtdinefurere . dc N^t.DeorJ.i.p.19. 

Traderefle libidinibusconflringendts. dc Fin.lj.p. ny. 

Libidini parere, deFin.l.i^p. j;. 

Fotiks quam ea Appij Claudij libidini,qui tum fummo erat in im¬ 

perio 


% Digitized by 


Google 7f 


LINGVO LATINA 

ferio dederetur, dc Fin.l. i. p.t 

Libidinis 'veftigia in aliquo videre. dc F^to p. 17 7. 

Libidines ament e[emotas &> difc tufa putat, T afc. L i.p. 517. 

Quife totos libidinibus dedijfent. Ta(c. 1.1. p. * 14. 

Quid nam egijfet iUe qui infacrificiu cogitatam libidinem intulit, 
delcg.l. ,p.43j. 

Qui violajfentingenuam. Hcren. 1 . 4 *p. 8 ?. 

Quis non frangeret 'eorum libidines,&jmfi illi ipfi 3 qui eas frangere 
deberent, de leg. 1 . $ . p. 3 6 t . 

JEffrenatilibidinefe>untur. Tufcl.3.^38$. 

Libidines adverfari .T u (<:. G. p. $ S $. 

Vacare omni libidine.TnfcA.+.p. 144. 

Libidin<businflammatumejfe. 7 uCc.l$.p 4j$. 

-d libidine aliquem avocare. TufcJ.j.p 4^7. 

Quinta Vallantis , qus patrem dicitur interemiffe virginitatem 
fisam violare conantem , cui pinnarum talaria affigunt, de 
Nat.O.J.3.p. 140. 

Hoc natura commune omnium animantium > ut habeant libidi¬ 
nem procreandi. OfF.j.p.t3. 

Hac at as a libidinibus afeenda efl. OfF.t. p. 40. 

Ho habere domum claufampudori &fan&imonia,patentem,atque 
adeo expofitam cupiditati atq s voluptatibus, p ro Qgi n r. p. 3 *. 

Veneri & Libero reliquit tempus deberi arbitratur, in Ver.p.498. 

Mxcitetnr Verres}denudetur ape 8 ore,ut Cicatrices populus affit- 
c*at,&mulierum morfu veftigia libidinis atque nequitia . in 
Verr.p.foo. 

Omnes impuritates in domo pudica quotidie % fufciperes vino bs- 
ftrisqgconfeftus. Phil.1.340. 

Meretricem in matronarum catum adducere . de Finib.lib. i.pag. 

Hemo illum ex trunco corporisffie&abat ,fedex artificio comico a- 
ftimabat. pro Rofc. p.101. 

Vetsss efl de fcurrd 9 multo facilihs divitem , quam 'patremfami- 
lias fieri pojfe.pro Quint.p.ao* 


itdium.^dificij\ApcriendLCkudendi. 

/ Qfc&dufiittg / J&cmfi efo fatttni 
tafWUftmi 5S«rt<3<lm/2tttf^iKn/ SteWijen/ 

21uf* 


Digitized by Google 
7<f THESAVRVS 

2faf6atwn i g)oc&<n/ iftopfm / / 2faf# 

i 

O Ctludesubs. Afll.M.*.7* 

Non videor mihifarcire poffe ades measquin tot* perpeti** 
ruant,quin cumfundament o perierint. Moit. t.i.v. 62. 

Ocelufa mille clavibusJibi referant^, a ul, fc. Feram, v. 41, 

Teffulum oftio obdoJLun uch.$,f.v. j 6. 

Oflium obferva intus. Eunucb,46.v.iy. 

Anusforibus obditpeffulum.He 2 Ut.i.l.y^ 7 * 

Crepuit dGlycerio oflium.. Andx. 4.1. 

Fores crepuere ab ed.Eunxxch $.8. 

Quid eft,quod tam a nobisgraviter crepuerg forestHc&UU?.3. 

Sed quid crepuerunt fores ? hinc a niequifnam egreditur? Hcaut. 

r.r. Vide Philofoph.Plaut.Tir.^/#*»: 

Oflium concrepuit. Hecyr. 4./. 

Oflium concrepuit abs te: vide quit egreditur. Phorra.y.f. 

Smb quia vero k& mihi potemfemperfores. Eunuch 12. 

Operuere oflium. <&Ufy»btn $ttf|«l»ac*t JHcauton. 5 .r. 

Lzmne operuit hoftiumt fct ftt facn&fc fcWr$llgCt&aai fPhor. 

s.3. 

Qui mihi nunc une digitulo foret aperit fortunatus , na tu iflaa 
faxocalcibusftpe mftdtabisfruftra. Eunuch. 2.2. V.53.J4. 

Quifnam pepulit tam graviter fores? Adclph. 3.3. 

Tune has fspulifii feres} Adelpb.4.5. 

Heus, heus, JEfchtnus egofum .aperite aUqukaButum oftium^A* 
delp.4.4. 

Fores effregit, at % in odeis irruit alienas. Adelp. 1.2. 

Fores effregit :r 0 ituyntur. ibid, 

Tamphilum ipfum Videoftare ante oflium. Hecy*;f*4. 

Me cenfe» petutffe omjuainteUigere extraoflism, intus qua inter 
fefeipfi egerinrtV\\oim.s.6. 

Quid has metuis fores? Phorm.*./. 

Toflulo , ut mihi tua domus teprafente abfente pateat. Eunuch. 

s.p. 

Solus Sannio fervat domi. fgrifiaUltobaktiW 0 tbU 0 ttl. Eu¬ 
nuch. 4 . 7 . 

%xpa»dam 

A tu* 


I 


Digitized by Google LINGVO LATINjE. 77 

A menefcio quis exiticonced&htncdomum. Heaut.j. u 

tft mihi in ultimis conclave edibus qneddatp retro* Heatit. 

5.1 .V.2£. 

Aut quidem cum uxore hac ipfum prohibeto domo. Phorm. 
2.2. 

A fratre que egreffd oft meo, idcft > domofracris.Phorro, 5 .i,wVi 
Lex.Litt.A . 

Meum virum abs te exire video* Phoim.5.5. 

Harum qui efi dominus sAium. Phorm.y.i. 

RsBd domumfumus profeBi. SQDitfcptlD fharfs 
Phorm.j.tf. 

Nam illu eunuchum aliqub contlufijfem» 3 $ trofti$tl jrgtlftto 
Mtfpmt&ab«l.Eunuch.4.*. v 

Aperite aliquis aButumofiium. Adelfh.4.4* 

Te rogo ne graver e exsAificare id opus* quodinflituifii* de Orat. 
9 »*a 

Navis publici gratis coaBis fabris operis% imperatis extdificari 
at% effici potuit, in Verr. 145. a 

lunqjhis fedibus ex adipeatum templum licentis* de Legibus 
178.2 

Ne exsdificatum quidem hunc mundum divito conplio exiftimo. 
Acad.$»*a 

Cum L*\OBavius y C* Aurelitk,Cojf* adesfacras locavijfent , ne% 
potuifent omniafarta teBa erigere , neque ij pret ores, quibus e- 
rat negotium datum, C. Sacerdos & M.CdfiustfaBum eft Se - 
natufconjultum, quibus de fartis teBis cognitum & indicatum 
nonejpt* l.V.ie$.a ^ ' 

Suefiuit quis adem Caftoris fartam teBam deberet tradere . 
ibii 

Monumentum illa amplitudine, illo opere , quamuis fartum te - 
Bum integrum^ efret,&c. ibid. 

Venit ipfe in sdem^ Caftoris: confideratjemflum, videt vndique 
uBm,pukherrimblaqueattsm:pretereaceteranovaatquein - 
tegra* Ibid. 

tn fartis teBis dominari . I.V.i 04.2 

Suorum quidem omnia commoda, emnes%faeultates , quibus & 
Jacrasouficsre,& farta teBa odium facrarum,locorumque com 
munium tusripojfint, confiftunt in his vsBigalibus, qua , &c* 
Bp.ao&b 

Debitu quoque mihi proficere, qui hocimperq domicilium nu¬ 

mmi 


ed by CjOO^Ic *;8 THESAVRVS 

mini deorum confecratum,fatum t scium ab omni fericulo ccn - 
fervavi. Antequam lp 4. a 

loc mihi da, utM.Curium fatum teftum^ut aiunt-* , ab omni* 
incommodo,detrimento, moleftia fincerumintegrumq l confer - 
ues. Fp.in.b 

( um Marius edes Orat a vendidijfet , ne^fervire quandampar- 
tem in manctyijlege dixiffet . O '.<??• b / 

Sergio ferviebant , 7*^ hoc in mancipio Marius non dixerat . 
Off.65 a 

optima conditione funt Ubera, meUoreiure funt, qnamferva , 
capite hoc omnia quaferviebant, nonfer vientfoluta meliore in 
in caufa funt,quam obligata, eodem capite obligata omnia 9 fi 
modo Syllanafunt, liberantur , immtmia commodiore con¬ 
ditione funt , quam iUa qu& penfitant. contra Rullum. 
89. a • - y 

jiquA ture conftituto, & fervitute illifundo imfofita. Qij. Frat. 
519.® 

dEdes locare, in Verr.p.ui. 

fXon dubitavit artificium extruere ex alieno. Mil.zSj. 

Quod prae larum adificajfet in Palatio , <& plenam dignitatis ds- 
mum. Off.iib.i.p.sfc. • 1 

L --——*-*-—*-* 

i^ritudinis.^ru mnae. Affligendi. Angoris. Calami¬ 
tatis. Cruciatus.Dam ni.Detrimenti.Doloris. Exi- 
tij.ladurae. Incompiodi. Lu&us. Miferiae. Moero- 
ris.Molefhae. Perniciei. Perturbationis. TrifH- 

tiat. , 

/ <gcf>m<tfsm sbttxnbeni 
^Mnmgfdf / ©cbabtn / ^rawrt^ fdn / Q^efum# 
inermis/ Q5tfrfi&f 1 SShfllucf / SS&dfltonD / <&v 
f m< 5 «» 1 2Tifftfdjm / 2to§ bem ftnn fetofagm/ S3<- 
tfunmem / SSerttufj / SBnluf! / ^rubfdigfdt/ 
'-SDerlmljHs/ SBberldffts / Q$«fdjft>er(i(t) / 3n$<» 
M«n nwbm 7 / ©epla^t fdn / $pfas/ 


Digitized by Google LINGVO LATINA. 79 

SSntfrgang/ 2$<tb<tbmi -SMguifc&Kn/ &lwbl 

♦ <£UnMgl»d). Pietas oculis dolorem prohibet . Afin. j.t. v.4. 

Malum moerorem metui , ne immixtim bibam . AuluL *. j. 

v.iz. 

Sluando ego quod feci, idfa&um in Amphitruone obfuit . Ampli. 
$.i.v.rx. 

Optimi omnes noftratesfro claris fa&is, diris aguntur malis. Fata 
iftsc me premunt,pertolerarem vim tantam clades^ exantla* 
rem impatibiles . Ampb. fc.DI voftram.v.2.0. 

Mifiris affici modis. A ul. Arg.v.2. 

Sum mifer,& mifere penditur , sui tanta mala meeJlitudo% obti - 

£#>. Aul.4. O.V.l. 

Terij! ita mihi admetum maUres txfefe plurima agglutinant. 
Au!.4-io- v *7 i* 

Vis hae eft & trahi & tradi dmul. Capr.j. j.v.*t. 

Amor clandefiinus malus eft , damnum eft merum. Care. r* f. 
V. 47 - 

quicquam nobis pariant exfeincommodiMott. i.i.v.70* 
Contrahere frontem. Amph.ProLv.25. 

Suam videosqui ejfe moeftam,ut quafi dies fi diSafit . Afin. j. 
v.ii. 

Mi c homo fi finapi viftitet ,non cenfeam tam triftem ejfe pojfe. 

Truc.i.z.v.tfo. 

FV ejf trifiifenex! Moft.M.v.117. 

Xii magnum mdlstmhabebis. Ampb.i^z.v.S?. 

manum intjcit , benigne ibi onerat aliquam zamiam. AuL 1, 

1.T.U0. 

jnnoxiumabs te irrides. Au 1 .?.».y. 44 . 

Pacem ab JEfctdapiopetas, ne/orti tibi eveniat magnum malum* 

Carc.i.t.v.i. W 

Si invenio,exitiabilem ego tUifaciam hunc ut fiat diem. Epid. 4.' 

QuidiUnd efi , 400^ caperat frons feveritudin* Epid. j. 1. 

ver {z.hocefltcurtrifik eftt Sic Ampbitr. Prolog* i. ver Cjj. 

&Rad,i.x* ycrC u. Contrahere frontem,^ Confuitarc 

^ frontem. 


Digitized by Google *© THESAVRVS 

J frontem: uti quidam leguc Bacchidibus. Petronius. Quid me 
fpe&acis conftri&a fronteC&ones ?MarttaL Itb.io. Adftri» 
&am£rontemdixir. Propertius: Adftri&um pattcir. Cor- 
jk&m Addudum: hoc eft: ferentem, tetricum , acfuptr cilio - 
Jfciw. Apuleius : feailitriftiti* ftiacara gerensfrontem. Di- 
jwrwtf *tow»Twer«>frontem caligantem: Sophocl ovnt- 
QtsvpauTTOK Contrarium «/?: Erpoirigere frontem Explea- 
rc frontem ,pr<?. Animum remittere, hilaritatife dare . 

ybi mate afficiamur, ibinos durare pojfe negamus. Afin^.j.v. 5*. 
VideLexicon Durare.^* P£/ 7 $fy£.Fulioni*. Vide etiam fato- 
Vofoft inp hrafi: B iberc paul aro. 

ffunquamquicquammeo animo fuit sgrius. Amph.juY.ij. 
exturbes ex animo tgritudmem. Curc.ui.v.j. 

Orc#/i w.-flSs tft VCtlobrctl. Men. j.z.v. 4 6 . Alias dicitur 

Aftjim eft. Pfcud.J. *.▼.$« Capt.3.4.v.7. vide etiam Lexicom 
Plaut. Tit . Proverbia. 

ftimia eft miferia, pulchrum ejfe hominem rumis . M i!, f. 1.V.6&. 
F& tamen MS. codd . habent: Nimis miferiam. PVife L**. P/L 
Parum.*{£» Synt.Infol. 

g ut magis DIS inimicisnatus,quam tu, atfy iratis) Mil. z./.v.4j. 
proverbiale de homine invenufto, ac mdero, cui nihil bene fu- 
eedit. Sic Perfius : Dis iratis genioque uniftro. Horat Strm . 
a 3.Iratus natus paries Dis, atque Poetis. Dicitur etiam: 
Genio adverfo aliquid agere. Quia hac fuit opimo, Dis ira - 
tu nihil feliciter geri. Contraria funt: Dis fecundis. Dis ha- 
minibusqiplaudentibus:^ff ue adeo felicem denotare volen- 
ses>& venuftum dicebant: Ipfi n af enti Deos rififle. Ipfom 
placidolumine ) vel numine vidifle,*/*/ ajpexiffe . Vtrg.r. JE* 
neid. haud credo, invifus cselcftibus auras vicalcs carpis. 
Dicebantur quoque Di bonum nafcenti omen ftcmutaflc. 

fesfqtsam abs te abijt, animo male folium eft huic repensi mife- 
r*. Mil.4.S.v.u. 

Mala bilis cruciat me tat % exagitat. Mere fc. Syra non. v. 17« 

tyiftrucior animi. Aul.i.i.r.16. . 

Continuo meum cor coepit artem facere ludicram , atq 3 impetus «- 
micaic.hvL^.gy^.fc 4. 

Ikt as,pater, ab oculis dolor em prohibet. A (in. 5.1. v.4. Sic Teren¬ 
tius PhorttM.j.Qgod tuo viro oculi doieant.SrV enim octtU 
dolerefignificarunt ijs,quirem pulchram & ineundam cerne - 
rm^qud tamen fiuimnpoffsnt.AUxmdtriUe megnrn deve- 

ttkUr* 

* -* 


Digitized by Google LINfevA LATI.NA S t 

Bis Per fis cum captivas fieBaret y corporis forma & magnitu - 
dinepreftantes yperiocum inquit: as «Vb dhynforts iptpotrm y ai 
vtt*ihs. Plura exempla vide apud. P. ViCfcoriunh lib 9 z. Va- 
t riarum LeB. cap.f. 

admovi a foribus magnam molefiiam. Araph.r.z.v.i. 

Vnolabore abfolvere erumnas duas. Amphit.i. i.y.zl. 
Miferamodio enecavit. Afin.j. x.y.71. 

‘Ptfenex hoc eodempoculo, Quo ego bibi,biberet. Cafj.z. v. 44. Sic 
Aal.i.j.v.ii. Nam ecaftdr malum moerorem metuo ne miftum 
Egregia formula, qua uti foJcht boni /criptorcs, 
cura demalo& infortunio iit potione aliqua loquuntur. 
Eode quidam trahunt illud Plauti Rud,*.*. ¥.4 &.$ic ago >fe* 
mei b>bo :Vbi Lipfius malit legct&.Sicmelbibo. Huc quoqut 
pertinent illa. Afin.j.i.v.^. Non queo durare. PA, Sinon di- 
dictftifullonicam.non eft mirandum. Bt Men. j. 1.v. 42. Qg*- 
fohcrcle,miilicr,fifcis,inonftraquid bibam , Tuam qui 
poffim perpeti petulantiam. "Eadem \tranjlatione ufus Sal¬ 
vator nofer,quando dixitiQvjis poteft poculum hoc bibac 
^ quod ego bibo/ ^ 

§**n eiepolegometclamore defatigabor. Epid.4.z. y.^j. 

Multiplex erumna die exercitam habet. Epid. 4.1.7.3. 
NonherusfedaBor mihi cor odiofauciat. Bacch.ii.v.jy. 
Meleftumejfe ^cjw.Moft.3-.i.T.J7 Molcftus/he lis.-Y.7z. 
Mihibdiofissnefis, Meri.r.l.57. 

MeUfius nunc tam nefit mife.Pliiuiit.v.itd*. 
ifolotibt mbleflos ejfe nos. Pfeud. 1.4. ▼. 14. 

Msdam rem mtdtafy erumnas dant. Pleud.J.f .v. 4. 

Itus me impietas male habet. Rud. 1.3. v. 16. 
&uBusfum.Afin.i.i.Y. 7 t. 

At que ut te dignam mala malam et at era exigas. Aul.i.i.Y.4; 
-H#As^fid^/Aul. j . 4 .T. 4 ^ . 

Me ex plurimis miferijs exemerunt. Capt.j.i.v. 3. 

Slfii amat fi eget mifird afficitur erumnA, Curc.i. 1. ver. 
•AdiangereaUcui tiiiferiam. CaO.i.v.6. 

& 4^vlf ^ omt Mtmferiorum, quodmiferefcat exanime* Epii, 

Sluiasu No&iyOHfDqyOMt Soli , aut Luna miferias narrant fum 

Merc.p,olog.v.4.j. 

*P*lege duri vivunt mulieres , mukoque iniquiore miferiA, 

jr Tantam 


Digitized by ogle ti THESAVR.VS * 

. Tentarivmntbuimodis. Aul.MV-j. 

Tantum gemiti, & mala moeftitia hic diei mihi obtulit. Aul. 4. 9. 

v* ir. 

JE lufturetraham hilaritatem. Anl.fi. Grave cft.v.f. 

O fres>bcorluBumdcpuluerans. Aul.yr.Grave eft.T. if. 

'Ego tuo maerore maceror, macefco, confenefco . ©* tabefio mifin 
Capt.i.i.v-i 4 . 

1 AHertus cum eius incommoda tam egriferas.C apr. 1. i. 3 7, 
Moerores mihi antevertunt gaudijs. C apr. 4.2 y, Ov 
Ex corpore eximam omnes maculae moerorum tibi. Capt.4.*. 
v. 6r k 

Satiei am dplui ex anime,{b> cur A me fat,& lachrymis maceravi: 

Capr.5.t.v.8. 

Valetudo decrefiit, labor accrefik. C ure. 1. lt. 4. 

3 0 bfetro,lachrymU tuis mihi exercitum imperare. Cift. r. r. 
v.60. 

Ex&ucior ytnea Gymnafiym * male^nihi efl , wa/f maceror . Cift. 

j.i.v.* . S . 

Ti oleo ab amico, doleo ab oculis , doleo ab acritudine. Cift. i.r. 
v.61. ;_ 

Sed ego mea culpa fr fttdtitia peius mifera maceror. CiftI 1.1. 

v.78. 

Subducunt Lembum ,» capitibus cafantibus. Bacch. s. 3. 
v.71- 

In pellor e mihi efl morbus. Bacch.j.i.T.t4. 

Ita mali moeroris montem maximum ad portum, modo confrica¬ 
tusfum. Moft.i.i.r.f. 

Trijlis inceditype&us a? det, hir eo , quaffat caput. Moft. 3. 4« 
v.ij.Hof^.difcrucior ani mi maximo angore. Pormulam . 
hanc in fummo dolore ufitatam fuijfe docet Cicero his Poeta ver 
N bis: None demum mi animus ardet; quibus e contrario re - 
(pondere cenfet illa geftientis latitia : Tanta laetitia au&us 
rum,ut mihi non conflem. 

Ita amburet mifero ei corculum Carbunculus. Moftell. 4*1* 

v. ie. 

Abftraxit hominem in maximam malam crucem. Meft. Pro/. 
• 6 (>. ^ 

Malam crucem dabo tibi.h&n.$.x.v.$t. 
PeregrinumSpartanqmiidnunc his cerebrum teritur i Mcn. 3. j* 

* Ite» 


Digitized by Google LINGVO LATINA t t 

NeU quantas eft erumnaspajftcsEuclie^ Aul/c. Grave cft.v.ji. 
Dy voluerenos hanc arumnamexequi. Capc.t.i.v.r. 

Sedhac 9 es mihiinpeftori & corde dura efl. Meo.5. 2.7.7. 

Hoc me facinus miferum macerat, m eucer, corpus# cruciat. Mil* 

J./.V.1I. 

DehsBarietem Antae. Perf t.i.v.4. 

, Moerore angeof. Scich.i.r.v.47. 

Pra maerore adeomtfer , at# agritudine confenuk Stkk* 2. r. 

V.6 Z. 

Adimit animam mihi agritudo, TriiM^.v.84. 

Nonpejfum bibere, ita animo tnafc efl. Trac.1.4. Y»I4* 4 
Sluanquammihi tfuderit moleftum, triduum, & damnum da • 
bit. Cift.r.f.v.ioS. 

JJlhic captio eft. lAob.yt.r. ayJhe. in care detrimentum pl» 
tior* 

Ne mihi damnum in EpidarUno ducit, Mem i. 1.V.4J. 

Me in magnumtomedfti malum. Mttc.fc. Syra non.v. S. 

nos ikreiurando malo quarunt rem. Pteud.). x.v.61. 

Populiftrenui damno mihifient. Pfcud.4. 7.v.i8. 

Nunc id demum lepidum eft triparcos homines, vetulos* avide*, 
beni admordete. Perf 2.J.V.14* 

I yofdrre alicui exitium. Rud. ProLv.tfp. 

Nunc nobis prope adeft exitium. Aul. 1. j .p. 7» 

A 8 um hodie de me-eft. Pfeud.i.,. £.Sj. 

Exhibeat mihi hic negotium. Rud, 2. y. verfa it. tc vcr£ i* 
$.71* 

Heus vos, hssmmoteflia efl l Rud.j.j. v.50. 

Nunquid moleflum mihi m/JRud.3.f •S*- 

vitafaturant: ha mihi dividi* & finio fiunt. Stich.r. 1* 
t.^.xyvide Lex, Flant. 

Vtnos ex hac arumna eximat miferas. Rud. 1.4.7. 38. 

Vnumte obficro ,uttehmm<ommifirefiat thulicrk. Rud.4.4% 

Y.4*. 

Siffit vivitmemmalufnifiriort Kv^.iA.r.^S. 
QnafifalMipe&ue tundar. Rud.4.$.v.j. 

Mtsltae tecum mifirm multavi. Stich.3. T.y.ip» 

& ecaftor hic homo finapiviftitet.h. eftfit mriem&iflls. TfttC* 
a.i-r.tfaProvcrb. 

mpperiar ut fdam,nunqtdd nm huturba triftitia affer au Andh 
f-f. v,T, 

' * 

\ 

Digitized by Google 


Ortui* §4 THESAVRVS 

'Oratio hac me miferam exanimavit. Andr. 1.5.7.15. 
Subtriftisvifus efl ejfe aliquantulum mihi. And*. i.6.v. 16. 

Nunc mtfera in moerore efl. Andr.4.2. v. i o. 

Omitte vero tuam triftitiam. Adelph^.v.j. 

Peccando detrimenti nthilfieripcjfrt. Hecyru. r^v. 57. , 

Nifi me animus fallit » haud multum aberit a me infortunhufy 
Hcaur.4.i.v.r. 

idetuo lenonem ,ne quid malifuofuat capiti. Phorro. j.i.v. 6. 
Laborat a dolore. Andr.i.f.v.}}. 

Nunc mi fer a capit doUrem. A od. 4.3 . v. 4. 

Cur me excrucio, cur me maceror Andr. ».5.7.15. 

Cur meam fene&utem t huius foiitito amentia. Andr. 5.5. r. 

161 ■ 

Srobiurges illum , vita qui exitium tulit , quid facias illi,'qui /ede - 
rit damnum aut malum? And. m.y.ii. 

Aihec mala hoc mihi accidit etiam. Andr.». 7.10. 

Renuntiabo ut pro hoc malo mihi det matum. And. 1.5.7.10. 
Incommoditas huc omnis redit. An dr.5.5.7.5/. 

Jocularium in maldth infriens pene incidi. And. 4.4.Y.4;. 

Dabit hac mihi magnum malum. Eunuch.K3.Y-2. 

Na illehaud frit , hoc paulum lucri , quantum ei damnidpportet. 

Heaut.4.4.*-M- 

Ita me Dijdmabunt 9 ut nuncMenedemi vicem miferet meflantum 
devenijfe ad eum ;»/?Z* 7 Heaiir. 4.5.7. tu. 

§luot incommoditates hac re accipies. Hcau t. r .1.7 $9. 

Profefio nifi caves >tu homo aliquid gnato conficies 'mali. Heaut. 

5.5.7. r, ' . 

idate me habens. Eunuch 4.*.v.$. 

Ita me comparem non perpeti meretricum contumetias.JLwuth. 

Calamitas intervenit. Hccyr.ProLr.Yu. 

Pambpprejfit calamitas t eum calamitatem veftra intelligentiaje 
dabit. Hecyr.prol.v.50. 

itemini ego plura acerba ejfe credoex aamekemm unquam ob- 
htai Hccyr.j.iiv.ii 
Expedirefe ex ar*/»tfkHccyr.j.T.v.8. 

Non vides quantum mali ex ea re excites . He^Ut. J.J.T.IC*- 
Sintigijfesferres irfortuutum. Adclffb.x.Y,l,*4* 
dbumifefi angebat , Hcanc. A tg.v.j. 

Vokre repente invqfit.Hccj r .3. 1,1. U. Digitized by Google LINGVO LATINA 

-fitnon quotidiana cura h&c angeret animum. Phorm.i.j.v.8* 
Antipho me excruciat animi. Phor. (. 4. v. tp. 

Quidmmut utile fuit , quam hoc ulcw tangere ? Phorm. 4. 4.. 
V. 1 o. . 

pifcrucior antmi > membra metu debilia Jient: animus trmoto 
objlupuit,peftore conjtflere nihilconjilij quit. Adclph. 4. <f. 
▼ , ’' • • 

JBr tibi & illu dempferU triftttiam. A dclph.5.j. v.$ j. 
l-far, ut liberali ejfe ingenio decet frudem, modefta. Hecyr. r. 

a.v.89. 

Nequeo mearum rerum initium vitam invenit e idoneum. 

Vnde exordiar narra^que nec opinanti accidunt , 
Partimquaperjpexi his oculis fartim qua accepi auribue. 
Suame propter exanimatum citius eduxi foras, Hcc.5. j, v* 
i.2-3. 4 * ‘ 

Jii metum ventifofyndo. Hecyr.j.j.v. 4/. 
HAcresmemalehabetsHccyr.a.t,.?.}, 

Iniecifcrupulum.%<jb fysb tfcm angPgmftd^&Phor^.S.r.tfr. 
Vbijuam exprimeret mi feriam exanimo. Eunuch.;i.v.i£. 
ffjuoiUam mihi lenirent snijeriam.Heaut. ii.v.70. 

Miferiamegoomnem capit}. Adclph. 5.4.7.21. 

Omnibus modis mifer. Hecyr. 4.4^ 79. 

Domum revertormcefius , atyw animo fer}perturbato, atft in\ 
certopraagripudine* t^eaur.i.i.v. 4 j. 

LuBum alicui parare. Hecyr.2.1. v.ij. 

impediunt cura , animum diverfa trahunt r 

And. 4 .i.v.x 6 . 

Negotij fi odium ceperat. Eunuch.?.i.v.i4. 

VtrUm ego haud minus agere patior id, quod nefcto. Heauc. j. a. 

v.f. 

Immerito agritudo hac oritur miabs te. Hccyr.i.i.v.itf. 

Moleftiamafferre alicui. Hecyr. 

Obtundu.Vhom.i.2.v.$o. 

Nane meo excruciem modo. Eun. j.$,v 11. 

Chremes nimugraviter cruciat adolefcentulum, nimi*% inhuma* 
se}. Hcant.j.f.v.ff. 

SifitfereofunditUs. / 

Ysreor t neiffhacfortitudo in nervum erumpat denique. Phorm. 

E 3 Num 


Digitized by Goo< ^ 


26 TH ES AVR.VS 

Num illi molefta quippiam hefunt nupttei Andr. 2. & 

Multum mcltftm certe ei fuero. Andr.-fJ. / 

Cur me enecas libid. 1 

Tantum laborem cepere oh talem ftliumtid ^,molcftiam/And*. 

S.2. 

Ne te affUBes, neque frater quam quae tpfe amor moleftiae habet » 
addas,& iUas,quas habet,reUeferae. Eu nuch 1.i. 

Ybi quid in animo eftmoleftU. Eunuch.4.3. 

Qui me rogitando obtundat, enicet. Eunuch.*./. 

Satis diu. hoc iam faxum volvo. Eunuch.j. 9. 

Huiufmodi mihi res femper comminiftfre K ubi me excarnificem 
. Heaut. 4 ^* 

Ahfipergis, abiero. Addph.1.2. 

An e£o toties de eadem re audiam$ lbid. 

Ne me obtundas hac de refepiusAbid. 

Mfchinus odiose ceffat. A delph.4.** 

JLt mihi & tibi demferis moleftiam. Adelph. /.> 

Nunquam tu tuo odio vinces me: id eft 4 aon t<; auditm^ctfi mit* 
lies nacvoccs.Phorm./.<f» 

JE necat: id eft, moleftus mihies.ibid, 

Siporro effe odiofipergitis: P ho r ra .j. 7. 

Tundendo atque odio denique eftidtfenex. Hecyrx J. 

Tedif deeqgperduint cumifto odio Laches, ibid. 

Moleftiam alicui afferre. Hccyr 3.2. 

Odiofum:ideft:mo\&xim.\ltcjT4.+ & +.?. 

Magis id adeo,mihi ut incommodet , quam ut obfequatur gnate * 
And.T.i. ^ 

OrationemJperat inveniffe fe, qui differat te: id eft, moleftm affir 
ciat'Andr-24. # 

Nam alsas ut omittam miferias, unam hanc vide: &c. Hecyr. 

Noc mi unum ex plurimis miferik reliquum fuerat malum. Hc- 
cyt.+.i. 

Omnibus modis mi ferfum. Hccyr.4.4. 

Nem quo reda&usfum! omnesnoti me atque amict deferunt* Ett- 

nuch.2.2. 

At tibi dij dignum fallis exitium duint. A ndr.4.1. 

Me aut herum peffumdabunt. Andr.i.j.&Phorin.M- 
An cuiquam eft ufus hoynini,fetet cruciet fquefo quid de te tam* 
tnm meruiftii¥Lzmx*ia* 

Crnctea 


Digitized by Google LIN 


Crucior, bolum tantum mihi ereptum efaucibus.H&\it.4,r. 

Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolefcentulum $ni+. 
mitfy inhumane.bitamus. 

Cum videam mifertm hunc tam excruciarterejus abitu. Hesuit. 

Sed quid ego? cur me excrucio? curme macero?curmeam feneStana 
hums follicito amentia? an pro huius ego ut peccatis fupf licium 
fitfferam. Andr.j.j. x 

Tum Antipho me excruciat animi. Phoim./, 4 * 

"Etiam nunc me hujus querere cauffu in malo jubeas crucem^ 
Phprm.i.^. - 

lUis crucibus , meretricibus, qua nos femper omnibus cruciant 
ntoduseferam gratiam.E\invich.2.3. 

Hanc jam oportet ih cruciatum hinc abripi. Andr. 4. f. 

Tum autem Syrumimpulforem, vah,quibus>illum lacerarem mo¬ 
dis! fublimem medium arriperem , & capite primum in terram. 
flatuerem,utcerebro dijpergatviam: &c. Adclph.*.*. ' 

Opperiar , ut fisam, num quiddam hac turba triflitia adferat . 
And.r.4. 

Subtriftu yifus eft ejfe aliquantulum mihi. Andr. 1.6. 

Nihtlpropter hanc rem .fcih trif&s cft.ibid. 

Noli te macerare, hndz. 4.1. 

Proptereaq^nuncmi/era in moerore eJlAbidu 

Si nulla huic agritudogaudio intercejferit. Andr. 5.5. 

Dies adimit Agritudinem.HcautOQ. 3 j. 

Neteaffliftes. Eunuch.r.r. 

Domum revertor moejhcs atque aniipofer} perturbato at% incerto, 
pra agritudine. Hcaut./. 1. 

ProJeqtsifqjfedulofaciebat , quo iBammihi lenirent v mferiam. i- 

bidem. 

Mihi quotidieaugefcit magis de filio Agritudo. ibid. 

NuUa res mihi pofthacpotefi tam intervenire tanta,qua mihi agrii 
tudmem affer at.Hezut.+.i. 

Nefcio quidtriflem video. A delph.f.r. 

Omitte trijlitiam tuam. Adclp.2.4. 

Nam & illi animum jamrelevabis , qua dolore ac miferiA tabe- 

/Stf.AdeJph.-ftf. 

Filio luBumparas. Hccyr.2.1. 

Vide,quam immerito agritudo hac oritur miabsteAb id* 

Non te pro his curajferebus, ne qmd agri ejfet mihifibid. 

F 4 Ita 


Digitized by 


Google 
88 T;*i £ > A Y iv v > ' 

Jtaeamoppreffit calamitas, ibid. 

JEam calamitatem veftra intelUgentiafedaibit. ibid. 

Nofirt fundi calamitas. Eunuch.i. *. 

Orationemffierat mvemffefe, qua differat te: id eft vexet , mole^ 
ft id afficiat. Andr.1.4. 

JP roinpefolicitudinemiftam falfam, que, te excruciat } mittas. 

Ad h&c mala hoc mihi accedit etiam: h&c Andria gravida eft>&c* 
Andf.1.5. 

Animus perturbatus atque incertus pra Agritudine. ibid. 

Timet animum amicafe erga ut fit fie&. Heaut, 1. x.v, 14. 

Illius animum retundam yreMgamastt,quofevortat,nefciat.Hcau~ 
100.5.1. ' 

Tot res repente circumvallant, unde emergi nonpoteft. Adelpk. 

$. i. 

Animo malt eft. i|? mir an# Adclph.4j. 

Tot nutp me rebus miferum concludit pater. Hccyr. 4.4. 
laborat 'b dolore : fcil partus. Andr. 1.5, 

Versem ex eo nuncmifira quem capit dolorem? Andr.4.5. 

Vtinam hoc tibi dolaret itidem ut\nihi dolet. Eunuch. i.i. 
Tandem perdoluit: vir es. id dolor em/operavit.ibid. 

Modo dolores occipiunt primulum. Adclph.3.1* 

Difrumpor: fciLpix dolore. Adelph.3.4. 

Id illi nunc dolet alieno. Adelph.3.5. 

Miferamme, differor doloribus. Ut)bj Qtoffm 

ibid. ' 

Fuiffet tum mihi illos Agre aliquot .1.3. 

Aliis \quia defit quod amant, agri eft; tibi, quiafiepereft, dolet • 
ibid/ / 

Vire hodie facere, quad viro tseo oculi doleant.QfiS tt Ut C$t {(HI 
fc^C.Pborm.3.8. 

Si'remittentquippiam t Philum enam dolores. Hecyr.;.a, 

An dolorrepenti invafi r ita falium eft. ibid. 

§lu id narrat ?fe miferum ejfe. miferum ? quem minies credere eflt 
fcil. effemiferum:qieid reUqsei efl,qtsin habeat? Hcauion. 
.2. 

Decrevi , tantijper me minus injuria , Chreme, meo gnato facere» 
dum fiam mi fer. Hcaunn. 

Aset egoprofeftb ingenio egregie ad miferiam natus fum . Heaut. 
3 a * , 

Me 


>og!e 


UHUUJ LaWNJ. t 9 

Me credo huic ejfe natum rei t ferundis mi feriis. Adclph. 4.1* 

Quid malum!bone vir mihi narrbs? equtdernperij. ibid. 

Quam ibi mifertam vidi? fcil inconiugio . Adclph, 5.4. 

Mtferiam omnemego capio^hic patitur gaudia. ibid. 

Quod eum ita ejfe invenero , quid reftat , nifiporro ut fiam tniferf 
Hccyr 3.1. ' ^ 

Minus / ciearumnasrheas. Andr. 4 .». > 

§ie citius quite expedias his drumnis, referies , Hccyr. j.n 
Neteaffliftes, Eunucrui.i. ^ 

JRus ibo: ibi hoc me macerabo biduum . Eunuch.r.i. 

Sed quid ego ? cur me excrucio ? cur me macero! And. 5.3. 
^uen^videam^miferum hunc tam excrusiarier ejus abitu, Heaut.. 

yu . . / ■ 

JDifirucior animi. Adclph.4.4. 

Jfnimvero Chremes nimis graviter cruciat adolefcentulum » w»- 
misfy inhumane. Hcaut.f*j. ' V 

Inserere dolorem alicui, in A .2 $8.b 
Inserere quam maximum dolorem alicui. Tufc.i94-b 
Tantus illorum temporum dolor inufius eft civitati • in C. 1 
108.b, 

Cser hunq dolorem cineri eius atque ojjibus inufifti ? inVerr. 

9 ?* a 

Si vincunt , efferunt fe htitia vifti debilitabuntur , animofq s de* v 

mittunt, de Fin.i^.a 

Te rogo , ne contrahqs , aut demittas animum\ Quint. Fratr. 

x*o.a ' 

In mediocrifiguraverfabimur,fi hec,ut*nte dixi* aliquantulum 
demiferimHs.a&Htr.i6.\y 

Vtdesne quantum de doloris terrore deis ceris} T ufcl ? 7 8. a 
Mac fe commemoratione civitatis omnia Verbera depulfurum, 
cruciatum^ a corpore deiefturum arbitrabatur . in Vcrr. 

Loci gravitas cum reliquis etiam ficmiferrimb perferenda . Att. 
i8$.a ’ 

Qui infacetae ere.quam in bellovigere maluit .in A.li7.a 
Cm» C. Mariusfeptimum mmumpofi praturam taceret, OfSc 
^7.b 

JLbfens non m ablatione iacuijfet. in Ven.97.tL 

In eodem filentio multa alta officia oratorum tacuerunt , cohortar 

t*on*s*confolationes t praceptn,admQnita. dc Orac.n^.a 

, * * Slaod 


Digitized by Google 


JO THESAVRVS 

Quodfriet a in minii reipub . notirisifo 'tacuerunt. Ep. 71. b ■ 
Jacent mfemperiquiaptsd quofque improbantur* Tu(c. i<v8.b 
Qui non modo CnriktCatenibus, Pompeiis , antiquis illis fortijfc 
&iis viris } novis hominibus fi d his recentibus Matiis , Diditi & 
Coeliis commemorandisiacebant. pro Muneoa U7.b 
Cn. autem nofter 6 rem mifiram) ut totus iacet.H c.i 15. b 
Jacet in rqoerore meus frater. s 7 a 

Jacere in[ordibus ac tutiu.\n P.*?8.b v • 

Nunciacenf pretiaprodiorum, p 1*0 Qtj.R ofc.5o.b 
Citm leges in civitate nihil valeant, ckm iudicia taceant . Offie 
a 

Quod quiris , quitt hic agatur , tota Capua & omnis deleti us iacefr 
Acr.i 6 .b 

C#r tam diu tacejt hoc nomen in adverfariis? pro Qtt.R .46.a 
Quomodo tibi tanta pecunia extra ordinem iac$t Apro QiJ.Rofc* 
4 i-i> . 

Hac te vox non perculit?non perturbavit} in Vcrr. 17 7. 

Qua quamvis eticyn mediocrium delitiorum conficientium fercu* 
lijfent. proMil.H3.b 

Ne adolefcenfiam plenamfieimaximiperculijfeat%afflixifife vi* 
deamint.^xoCct\.^.\) 

lifdetn machinis Jf erant me reftitutumpojfe labefatiari , quibus 
anteaftanu mperculerunt. pro Do. ziS.b 
'Mars communis ,qutfipe fipoUant em iam & exuitantem evertit 
& percutit ab abietio. pro Mil.m.a 
Quos amtfimus ciues , eos Marti jf vis perculit, non ira vitioria. 
proMar.i$$.b 

Js cum ad me Laodiceam venijfet , repent} percujfus ettatrociffi- 
mis literis. E. 142. 

Quiyos mortuus inani cogitationepercujjit. pro Mit ii7.a 
Quodcunque noftros animos probabilitate per cujfit. Tufc. $ *4.b 
Vos huius incommodis lugetis, ad Her.l.* .p. 121. ' \ 

JNifiin eas petitionis anguflias incidijfet. Brut.pag.570. 

Jn magnis verfiar i angufitis. dc Fin.lib.t.pag.r$9. 

Ofiendemus nonnoftris incommodis doler e. ad Herenn. libr. %. 

p.5C. 

Nihil cuiquam doluit, dc Orat.lib./.p. 552. 

Siiufto, fi pio dolore me ejfe affetium viderent . de Orat. L i.p. 
4ot. '* 

$trwn dolorem ,qui lugebant fuos,oratione refricabam* ibidem „ 

Opinio»* 


Digitized by Google LINGVO LATINA s>i 

Opinione amnium maiorem animo sepi dolorem* Brut. pag. 

S& 1 . 

'Detraheredolarem. Orat ad Brut.p.584. 

* Maximas & privatas ,&public#s calamitates accepi/Hs, ad Hcr, 

iib.f.p.aj. 

Multis incommodis difficultgpibusfy affici, in Ver. p.n 4. 

Metuunt pupillo calamitatd/tthiV cr.p.2i$. v 

Calamitates pervadit, m VcSp.174. v , 

Tanta fortunis omnium perniciespoteft accedere, in V cr, p.i 57. ' 

Res in diferimen adducitur, ibidem. 

Inteftinam aliquam perniciem Respublica moliri, in L. Catii, 
p.i 66 . ' 

Niobe t parumne rationaripidetur,&Jibi ipfa nefariampefiem ma 
chinari.de Nat.Deor.l.j.p.141. 

'Perniciem alicui dare, ibidem. *£ 

Spe dubisfalutis in apertam perniciem incurrere< dcNat, Deor. L 
.> *P* 44 . 

Oppetere malam pejiem.TuCc.i.p.$6Z. 

£x quofeire nihil potui denoftris domefiicii rebus , de quibus acer- v x 
biffimh affltidor.kt. \70.b 

Deinde multo gravius vehementius % affliftantur. in C,lOJ,a 
Squalent municipia , affiiftantuf colonis, pro Mihuij.a 
Hoc etiam turpius affiiftaturreffi. quod,&c. A r ,153,* 

JUt flatuum ifiius deturbant , affligunt K comminuunt, difflpantl 
in P.9^.b 

Adolefcentiam plenam fiei maxime perculilfe , at A afflixtffe vide* 
omini, pro Coel.f4.b 

AUcmus domum npnfolum affligere , fid etiam religione fempitet* 
na obligare, pro Dom. 154. b 

Hequidilla turpitudinis pars nobis obejfepoffit. nd Heren.Li.p.^ 
Multos magnis incommodis afficit pecunia cupiditas- dc Iny. L & 
f.19. 

Sim amplitudinem civitatis detrimento afficit , adHer.l.i.p. pol 
Hommesmagnii & multisincotnmptis confleantur. ad Hcr. L 
*P- 4 *- 

%fediocremiaBuramfacere, pro Qijinr. p. 7. 

2 yifficiUore conditione diffiohit.ibidem. 

Aliquid ad perniciem innocentispotefi.pto S.Rofc.p,8£ 

Armis Remp. recuperavit, ut ad libidinem fuam Uberti fortunat 
Uojhasvexarepojjent.ibidexn. 

> ' Hos 


Digitized by 


Google yt THfSAVRVS 

Nocmihi detrimento *jf. in Verr.p.utf. _ . '' „ 

Valet hoc contra capit at% exiftimationem. in Verrem pag. 


i9S- t . . 

Rejp ublfea detrimentum fecit An Verr.p. 4x0. 

Aliquid detrimenti capere. in Cani.p.160, ^ 

Totam fuperioris anni keipublic. naufragium exponere. JW 

Seft.9. jj fc 

Nullo incommodo afficiuntur, Cor*y». 

Nunquam Annibal huic urbi tantum mali optavit , 
effecerunt' P ro v. 157. . 

Troyideant ne Rejp. quid detrimenti acciptat. Philipp. 5, pag. 


PLepnlfam tjtliffe videtur vir clariffimus, Phil. n.p 4 * 5 - 
In eo maxime moleftiarum& turbulentijjim& tempeftates extitt - 
f^deOratJ.i.p.2^9. 

Se effe ftultos moleft e ferunt, de Orat. 1 . f.p.} 19. 

Afficere aliquem *«#/*/&*• Brut.p. 51$. 

Quam minima cummoleftia tota res tranftgitur. pro Quint^ 


P- 1 ** - 

Moleftia & cura aliquem Uberare, pro Qu Rolc.p.io j. 

Moleftiamconfequt. in Verr.p. 178. 

Aures alicuius obtundere. ia Verr.p. 377. 

Moleftiam spitigare.pto AuLCi.p, 7 i. 

Magnsmanimo moleftiam capio, pro L.Syl.p. 507. 

Plus calamitatis provincia importavit 3 quam aut Hafdrubal 
cum Poenorum exercitu, in Vcrr.p.3 62. 

Nihilrefidui in calamitate eft. in Verr.p.410. 

In calamitatem venire. pro Sex.Rofc.p. 31. 

Metus affert calamitatem, pro leg. Man.p. £3 j. 

Calamitatis formidine Uberor, ibid. ’ 

Ciuiumnumernm calamitate prohibere, pro leg.Man.p. 634. 
dutum calamitas a RepubUcdfeiun&aeft. Ibidem. 

Aliquem fecum m eandem calamitatem trahere, pro lege Maa. 

p. 6 <> 4 . | 

liberare aliquem calamitatibus, pro Aul.Cl.p.91. 

Depellere aliquem ad calamitatem, in Orae, ante eziLpag. 
b6s ' 

Occulte malum gemere, in O rat.poft redi.p.3 96 . 

Calamitatem levare, ih Orat, poftrcd.p. 391. 

Sine indicio aliquem calamitate afficere* pro Dom. p.8iq. 

Ss* 


Digitized by Google LINGVO LATINA 9 $ 

Quo animo mtetiefto cimum calamitasfociorumartmn&propag 
ti. Provinc.p. t6j. 

Tabulis quadam calamitas incidijfe videtur . pro Ligur. • 99. 
Nullius infeftor calamitatem. Phil.t.p.* 73. 

Incidkreinarumnas. Ep.ad Fam.lib. 13.^44$, 

Percipere lu&usAbid. ’ ) 

Quid ego de Cicerone dicam,qui cum primum fapere cupit, acer*, 
bijfimos dolores miferiusq f percepit. I Bidem. 

Non debemus ita cadere animis,quafi,&c. E p. 7 8.b 
Sed tibi tum oculi. Vultus, verba cecidijfent. pro Dom. 410.^1 
Nec debilitari , dkst cadere animopatitur (arhicitia.j de Araic. 
koo.z 

Dabo operam ne valetudo tuo dolori defit . Fam.lib.i4.p. 144. 
Quod metum communibus,tum precipuis malis opprejfum ne in¬ 
cipis quidem confolari. Ep ad Ar.lib.n p.^o. 

Non minimam video per difertijfimos homines inveftam ejfe par- 
temincommodorum.lnvcnt.l r.p.#$. 

Mature fe contulit in focietatespublicanorum quod quidem notie ', 
maximis damnis ajfeftus tfi. Epift. adFam. libr. 13; pag. 
B97- • . . j. 

Timet ne, nifialterifecerisjpjealiquo afficiatur incommodo ; Offi 
? A 7- 

Si quid importetur nobis incommodi. Offlib.i.p.7ri 
Quares ad necem perfone Q^Mutium impulit fine Utiajpejalutis 
fus.P arad.i.p.tij.~ 

Magno in dolore fum, vel moerore potius , quem ex cfudeU morte 
" Trebonif accepimus, Mil. n.p.47^. 

Jmporttinijfimorum hoftium, quam deer infimum dolorem cupio 
inurefe. Phil.n.p.49}. 

Afficifrfiemmo dolore, eiutmodi temporapofi tuam profcHionem 
»Jiiv»yfr«/4.Ep.Fain.lib.!.p.io. ' 

deponere dolores. Bpift.Fam.lib.4.p.ioi. 

Capere dolorem. Ibid. 

Sl&***um pot&ome ai omnibus molsfiijs & angoribus abducam* 
EpvFam.lib.r.p. 3*. 

Zevarefemolefiqs. Ep .Fam.lib. 5. p.rjr. 

Levare alicuisss dolorem . Ep.Fam. lib.j.p.jr^p. 

NonfaciU exhauriri tibi iftum dolorem pofieuniverfum puto, E» 
pift.FamJib.j.p.u*. v 

1 'fifisrsfortiter dolor i. Epift.Fam.Ub.jp.14a. 
?4 


THESAVRVS 


Id adhuc non feci, quia neque lenire 'videbar oratione , nequi 
levare pojje tuum dolorem . Epift. FamiL libr. 6 . pag. 

174 ‘ v ' 

Nosconfeftum bellum cum putaremus , repente a Lepido tuo in 
fummamfolicitudinem adducti fumus. Epift. fam. libr. 11. 
P a £-* 57 . 

Mirificam mihi verberationem ceffationis Fpifiola dedifii. Ep.fa- 
mil.lib.j^.p.509. 

Quantum dolorem acceperim. Epift.ad Attic.lib.r.p?. 

Meo dolor e movear e. Ep.Atfilib.i.p.io. 

Terentia magnos articulorum dolores habet. Epift. Atr. lib. I. 
pag.ii. 

Volo doloremfuum impertire nobis. Epift. A t r.lib. 2 . p. 77. 

Intercludar dolore* quo adtepluranon fcrtbam. Epift. Att.lib.8. 
pag.i 43 : 

;'Eripe mihi hunc dolorem, aut minuefaltem confolatione, aut coH- 
y&0.Epift. Atr.lib.o.p. 173. 

Vecit hoclufluofumfuis,acerbumpatrie,grave bonis omni tus. dia 
Orar.l.$.p.45$. 

JLdeumfummus moeror mortefud ^uenit . pro Qit.p.j. 

Commoveor animo & toto corpore ptrhorrtfco. in Vcrr. pag* 

Ifs. 

Corporis morbo & animi dolore confectum ejfe. pro L. Mur. p. 
260 . 

Quibus ego rebus itafleftebar animo atque frangebar, pro L.Sylh 
p.314. 

;'Exanimatus evolat ex fenatu perturbato animo atfy vultu . Seft* 
P- 15 - 

Hic tot ac talium civittmfqualor,hic lucius, h a fordesfunt pro* 
ftermeunum fufcepte. Seft.p.$ 7 i. 

Quos meo nominefor ditatos videtis. Seft p. 7 i- 

Nosluftum moeroremquefufcepimus.Com.p.i^. 

Sufientare vix potutfii moerorem tuum ac dolorem decejftonu . 
PhiLij.p.itfo. 

Vtemo unquam filij unici mortem magis doluit, quam ille meer et 
patris. Phil.2 p.463. 

I yornus Antonijafflitt*efi triftitia. Phil.i2.p.49j, 

Pertinet ad leniendum moerorem&luBum. Phil.14 p.j4j. 

Kihilme magisfoU citabat,quam tn his moleftiis non me fi qua rl - 
denda ejjent, ridere tecum Ep. adFam.l.x.p.48. 

7 Verbi 


liaogle LING V'M LATIN A 9f 

tyerbi controTcrJia tamdiu torquet Grdcos homines contentimU 
cupidioris. dcOrat. 7 .t.p.i 8 ?. 

kruciatum a corpore dgijceTe. in Vctr. p. 5 5 6. 

Lgonjivo miferrimus i & maximo dolore conficiar. Ep. Att. lib. 
3.P.82. ■ ' 

Ke meum moerorem exaptem^ eundem in luBum te vocem.Ep* 

Acc.l1b.Lp.84* 

K/fi mihi dolor metis omnespartes mentis ademiffet. Ep. Att.L*. 
p.84. 

fitesss me moerorquotidianis* lacerat ;& conficit. Et hac additi 
cura /vix mihi vitam reliquam facit . Ep. Att. 1 .3.p.85. 

Ita perturbato animofum;ut nihilqueam ftatuere^Ep. Att. lib.j* 
p.S6. 

incredibili' i ($* fingularicalamitate affUBusfum* 1 b i d. 

Meas miferias lufiu affitftas ,&perditam fortunam dii offerrem* 

Ep.ACtJ.f.p.87' ^ 

Maerore impedior.Ep.kttAib.i.p.%9- v 

Scribis te audire/me mentis erroreex dolore affici. Ep. Att. lib- J. 
p. 9 *. 

ftonfdcia.ut aut angam tUum animum querelis, autmeisvulne* 
ribusfepius mantis afferam. Ep. Att.lib.f.p.£x. 

TrojpUio nobis in hac calamitate tabefeendutn effe. Ep. Att. ’ lib.’ 
*.p.i©j. 

Affici m0leftid.Ep.2d Fam.J.p.jr. 

Bdc tanthm obleftabarjpectdd, Dolabellam meum/Velpotitis no- 
ftrumforeabijs moleftiis ? quas libertateJua contraxerat * libe* 
rum. Ep.ad Fam.l.i-p.f?. 

Levare moleftiam alicuius. Ep.adTaro.lLj.p.tffc 

Afferre alicui ctiram.Ep.2d Faro. lib.j.p. 8 8. 

Ma&enm exifltmo, noftram confolationtm ¥e Sfe adhibitam effe* 
quod certior ab homine amicijfimofteres ijs de rebus , quibus le+ 
*vnri poffent mcleftU tue. Ep.ad Fam. lib.4.p.?4* 

Sfifiica n mffim» ne% tibi defuiffem > coram% meum dolorem tibi 
declarsffem.Ep.2db zm.\ib.4. p.97. 

tpfiparimoleftid afficiuntur, ibid. 

Cum omnem abeundi & conveniendi indignitatem & moleftiam 
ptrttdffem.Ep. adFam.lib.l.p.17*. 

fyodexemplum fi forti minies te deleBarit , ne moleftiam tibi 
cum impensi mea exhibeam , fac me certiorem, Ep. ad Fam.l. 
S.p.uj. 

O mm 


Digitized by Google 


9 6 THESAvkvS 

Omni moleftiavacuum ejfe. Ep.adFatr». Yib.i >;p .335, 

Panovatio timoris magnam mihi moleftiam affi*r'ebat. Epift* ad 
FaiiUib i>.p.$ 37 . 

"Exhibere alicui molefiiam.Ep.^d Fatn.ltb./i.p 384.. 

Ad V* Calendarum Vecemb.fervus Cnei Planctj Brundusij tan~ 
flem aliquando mihi a te ixpeBdtiffimas literas reddidit , datas 
Idibus Novemb. qu&memotefisd valde levarunt . Ep. adFam. 
I.16. p.4^* A 

Habeo illam moleftiam , quod HolobeUtsnofier apud Cajarem ejt. 
Ep.ad Fam.iib.‘6.p.499. 

In Jummas miferias incidit . de Invent. 1 .1. p. w 6 . 

Animisaffici.de Orae.lib.i.p.i?*. 

CUius 6rbitas,&fletus mire miferabilu fecit. Briit.p.545. 

Multis vexari conittmeliis.pt o Quint.p.^^. 

JPlurimistaftari initer i is* ibid. 

Efundo deijci. !bid. , ' ' 

Iniupjs omnibus appeti. ibid. 

Satis diu tu miferijs fuit, p ro A.Cluent.p. 90 . 

Cur ergo unus tu Apollonidenfes,amantiffimos Po. TjL.fideliJfimosfi* 
cios jnt ferior es habes ,quam Mithridates / hoc ejl: Cur magis 
miYeril&fiiigis? pro Flacco pag. 293. Eadem Formula utitur 
Epift.ad Terent. Omnes molefiias & folicitudines , quibus & 
te miferHfhOm habui , Tullio larhq?. Epifhlib. »4.p. 451. 

Tantam importare meis defanjbribus & confervatoribus calami¬ 
tatem. Scft.75. 

Hodierno die fententia tua stem Jummo dedecore miferrimam pe- 
ftem ejl importatura Regibus. Deiot 322. 

In has miferias nunquam incidijfemus. Phil A.p.347. 

Miforicordid addu&us ut levarem miferijs perditas civitates. Epi* 
adFam.l.j.p. 74 * 

Vt ego mirarer tam diuturna miferia eos non exarauijfe Epi. ad 
Atr.J,fo.p.$2S. 

Jn mi feriam nafeifempiternam. Qijacft. T ufcd.up.2g8. 

Morte aut dolore corporis, aut luBu animi , aut offenfione iudicij 

. hominumiferias ponderamus. deleg.La.p.^S. , 

Cum Quinttsm Metellum tam pie lugere videatis, de Orat. L a. 
p.302. ' . : 

Lufturnmorspatri* attulit , ogeftatem. pro Sezt. Kofc. 
P 74 . 

Vocem cum dolore & quarimonid emittere . inVcrr.p.iptf. 


Digitized by Uoogle LINGVO LATINA * 7 

Cum loquerer,tanti fetus fiunt,gemit us^ut acerbiffimus tota ur¬ 
be Intius 'videretur verfare. in Verr.p.466. 

Vrbe tota fletus gemit ut %fiunt . Nemo erat quinonardere omnis 
mallet,quam videre. pro Stxt.K ofc.p.4*. 

Si non ad homines , verum ad beftias, aut etiam in aliqua defer- 
tijfimdfolitudine, adfaxa & adfcopulos h&c conqueri, & de¬ 
florare vellem, tamen omnia muta atq 3 inania, tanta & tam 
indigna rerum atrocitate commoverentur.in Vcr.p 5 60. 

Urat in luctu [enatus , fqualebat civttaufubhco conflit 0 mutatd 
vefte. Seft.76. 

Senatut frequens pro med falute veftem mutandam cenfuit . 6 diem 
illumfuneflumfenatui.Reipub. lutluofum , domefticummoero¬ 
rem graviffimum . S eft. 14. 

Hac mutatiork veftis fatid,tanto in lutiu civitatis, ibid. 

Moerent homines meam,fuam,calamitatem Reipub. Seft.17. 

Optime de falute patri a meriti periculum c ornantium cum peri¬ 
culo civitatis lugere fenatui non licebit ? Seft. 17. 

Ne quis perditorum potius,quam domefticorum mortem mon gau. 
Scft.»o. 

Meum illum cafum tdm horribilem, tam gravem, tdm repenti¬ 
num, non folum homines ,fed tetia urbis & templa lugerent . 
Seftyi 7 . 

lucium nos hanfimus , moerorem, dolorem ille non minor em-' 
Seft. 5$. 

Decefferat ex Ajidmagnofqualore , fedmulto etiam maiore dolo¬ 
re . Scft. 5 , 

Ea pro meipfo, ex animi mei fenfu ac dolore pronando, pro Sexc. 
Rofc.p.81. 

Cur hunc dolorem cineri eius >& offibus inuffifti ? in Vcrr. pag. 

Dolere vicem alicuius, ibid. 

Acerbum alicui dolorem inurere, in Verr.p.t 9 ** 

Ex incommodo dolor infidet. in Verr. p.347. 

Commovere alicui dolorem.in Vcrr.p.434. 

Dolor erat tantus, ut Verres alter Orcus veniffe Emam, &non 
Proferpinam afportajfe, fedipfam abripuijfe Cererem videatur « 
in Vcrr.p.467. 

Afirus dolor accidit his. in Vcrr.p.477. 

"Xibi hic res affert dolorem, in Luc.Quintii. p.T79. 

Accepi magnum atq? incredibilem dolor em. pro Dom.p, 45 9 * 

K __ Q Diftintot 

* Bayerischo ] 

Stadtsbibliothok I 
L Munchen i 9t ^fHESAVkVS 

Difiineor & diveUor dolore . proCn.Planc.p.j tt. 

J Duplicm dolorem gemitum^fufciperet. Vat.Si. 

Vix dolorem ferebamus ibidem, 

Quit tum nen ingemuit1 quit non doluit Reipubl. cafismf Vat.S*, 
'Lacryms. matru,incredibilis moerorfqudlorpatris,prsfens mcx8i+ 
tUludus^'declarant.Cix).9h 
Acerbijfimum iUum dolorem haufi m vita. C £el. pag. )tj. 

Omnesurferun ttune dolore. 

Omnes in me tneofque redundant ex tllo f nte dolores , Mil.itfJ. 
Animaduerte horum maeftitiam & dolorem . Lig. iO r 
&£* ** re magnum accipio dolorem Phil.T.p. \1K 
Cum illo commodo animi quidam dolor tangeretur. Pbil.t.p.^4, 
Hoc magnam cimum dolorem honore monumenti tfinket & le¬ 
niet .Vh. I.9.P.465. 

Jn hoc pro amicitia hofird vicem tuam dolore[oleo . Phil.! o p.4 6j. 
Magno dolore me affeciffent tua litera , nifi iam & ratio ipfa depu- 
Uffet omnes moleftia*,fr diuturna dejeratione rerum obdurui j 
fet animus ad dolorem nouum. $c ad FarniLt.p.6*. 

Magnum trahere ex pemtcie&pelli Reipub.moleftiam. Epifcad 
Fam.L4tp.91. 

Jn meconfoUhdo ndn mediocrem ipfe animi dolorem adhibwfln 
Ep.adFa1rJ.4p-t 00. 
iejlftere dolori, ibid. 

XafcripfifiuquA leuare lu&um pojfent. Ep.ad Fam.l.^p.ioo. 
"Reliquum efi t ut te confoler,&afferam rationes , quibus te k molo* 
fisis coner abducere. Ep.ad Fam.l.4.p.m. 
igo dolori tuo non fotum ignofeo, fed futbmam etiam laudem tri¬ 
buo. Ep.adFam.l.5 p.11?. 

AtqUe Vtinam liceat aliquando aliquo Retpub. ftatunosfrut , in* 
ter% nos conferrefolicitudines nofiras , quas pertulimus. Ep.ad 
Fam lib.p.i&j. 

Accufare alicuius moefiitiam.^.zA Faro.f*7.p. itp. 

Hon mediusfiditss mediocri dolore afficiebar , chm atq occuparo 
foffJfipnem laudis viderentur fed ufymihi t imperavi. Ep. ad 
Fam LmjLi&i 

tonficior moerore , mea Terentia:nec me mifetie mia magis esttrm 
ciant quam tus vrftrsufr Ep.ad Faro.l. i4.p44<!>. 

Tantum, mihi dolorem crutiatUmq\ attulerunt errata itatis med « 
ut nonfolkm animus a fallis fed aures h commm*r*tione ab- 
horreant* Ep.adFamJib^a.p^oj. - -*• 

• T$ 


Digitized by Google 

LINGVO LATINA ^ 

T* filicitudmis& dolori* participem fuijfe, notum exploratum- 
epuemihieft. h p.adFaiu. lib./tf. p.jc/. 

Cuimeefiiinterfuidiffimiles,& mxxnptesfidebant.Eptik* ad Att* 
\j.p.sou 

Quod mihifitmmo dolori efi. Ep> ad A tt. l.i.p. 69. 

Quando moerore urgearfades. Ep. ad A tt. Ii i.p»&f. 

Quod me ab hoc maerore recreari w.Ep.ad Att.Lji.p.^; , 

2 d^c authorim tua a meo moerore abhofruit, Epi.ad Brut.p.^^ 
in tantum luBum fabor em detrufu* es.Ep.zd Qg Frac.l.i.p.}^, 
Quam illorum triftitiam 6* atyeritatem fugiens Panatitu. dm 
Fin.l.4.p.i47. 

devocare fi rurfusad mdtfitiam.QUx&TaCcl j.p^r 
ite perturbationesnonmcidere. Qgspft.Tufc.L4. 4,2$. ' 

Suis incommodisgrauiterangi.de Amicp. 1 86. 

Tresfuntres.qu* armet hominesfdUcitantjnenu.cUpiditas, trri~ 
tudo. ad Hcr.l.z.p.59. * 

Sum animoperculfo & abieBo. Bp.Attic.1.j.p.S2, 

&e toe totum egritudini dedam. Ep.ad Att. l.p. p, 16 f* 

Meas omnes egritudinesleuauitiEp. A tt.l1b.9 p. 2.75. 

Cumme sgntudofomno priuant. Ep. Att.MbJ.p.184. 

Uen placet detra&a voluptate egritudinem flatimeonfeausyruM 
tnvelnptatis letum forti dolor fucceferit, de Fin. lib. ,.p.i ,1 

-Accedunt egrnuiints,molifUjnoerores,qui animos'extdurrt^con. 

fictuntque eserts hominum nott inttUigentium. de Fi n. 1 .1, p. 110. 
mtalevationemhabeantegritudmum. QU. TufcJi. 

S^da^udimquafitempefiateqmtiaturXyQflafclup.iiu 

Corperibue dolores intolerabiles adiuneere. Q. l ufc.lib.c n ati 
NteUttmdoloremrectsfare. Qu.Tufc.lib.j.p^. , * 

OmnUmscppreffum efe,& confeftum doloribut.T afe, k t .p. 4 
Debre terreri. Qu.Tufc./.j.p. 4 «i. >e 

Tbeltre cruciari. Qa. Tafc.i {. p.. gf. - 
X*wdiafibi ad tolerandum dolorem comparam. Qa/rufc.I.y, 

Itaqsee iam terpiuerfari nonfinentfecimaue rapient,adqssemeten. 

^MdoloremcrucialumquedUcentur.Qa.TnVclib.s.n.aii. 

MmbecitUw horrent dolorem & reformidant. Qu.Tofc.L«.».4*|» 
Delerem timere. Qu.Tufc.1.5.p. 4*4. r 

Maximis doloribus a felium ejfe. ibidetn. 

* ctrri ™ is teporis. Qa.Tufcl.f.p.4>4 t , 

* fy-m. OSc.i.p.ag.5. 

■ C * In 


Digitized by Google Joo THESAVRVS- 

Indolorefuntmolliores Offic. p.30. 

?r&fe fert dolorem fuum. Off.2f.66. * 

Quofe negat vellefuam mortemMoreamicorum lamentiffc 
care A eScneft.p.177. 

Mgritudinenhfipoffumm, depellamus. Quaeft. Ttafc.libr. j.pag* 

386. 

JEgrituditie ejfe confe&um. Qiiaeft Tufc.l.j.p.387. 

JEgritudine opprimitur. T ufc.li. 3-p. \ 88. 
jEgritudo lacerat animum, plane% conficit, ibid. 

Minuere dolorem. Qu.Tidc.lib. J.p.38^. 

Levare&gritudinem. Q g. Tuic.li.3. p» 8« 

Dolore carere, ibid. 
jtfjliBumeffe moerore. ibid. 

LuBum omnem abftefgere, ibid* 

JEgrit udine privare aliquem. Qu.T ufc.l.3. p.3 5 6. 

Dolorem detrahere, ibid. 

Obtundere , & elevare sgritudinem, Quaefr. T ufc. libr. 3. p k 

1,9 6 • , 

JEgfitudinem lenire , tollere. Qu.^Tufc. 1 . 3 pW. 

moleftid tanta fum affeftus. Epift. Att. libr. 1* 
p "30. + 

Quanta me moleftidaffecerit. Ep. Att.lib.13. p.46 J. 

#0» conturbat me expeftatio tua. Acad.lib.i.p.8» 

£0 minus conturbor. ibid. 

Na ille quidem efi implicatus moleftis , negotiis > operojis. dc 
N at. Dcor.lib.t. pag. 13^ 

Vacare omni moleftid. Acad.lib.i.p.67. ‘ 

Nihilmoleftia confequi. de Fin.lib.i.p. 169. | 

Moleftiam dolot nobis affert, dc Fin.L 1 . p. 119* ; 

Magnam moleftiam fufcepit , & minimi neteffaftam Zeno, de 
f Nat,Deor.lib.p.i4i k 

Qui totis ihefatsris mceftitiam inferunt. Qgseft* Tufc. libr» r. 

Omnirrioleftid carere. Qjj/Tufc. lib.p. 145. / 

JZxpntlare omfies labores. Qn.T ufc.l»i.p>/46. 

Nocgenere moleftidfum liberatu *, Q/T ufc.Lx.pt 3 jp. 

Molefiias omnes extenuare > &. diluere ♦ Tulcul. libr. j» 

t*9*r . . ' \ , , . ^ 

Moleftiis tabefcere. Qu .Ty(c.lib. 44*. 4 
^jfi&unk*ftwokftid,Qn. T ufc J.i.p»44i« 

Quantis 


Digitized by Google guumttt igitur moleftti* nae at? QU- *Qg: e i;i, r 4 

%,mari hmefiijftmi molefiw deponi foffe. 0®c. l.br, Z. 

ytwnmodo omnes abflerf^ h tRutU molefia», deSenea*. 

Testudinem extenuare, lbid. 

y^verfam egritudinemfufiulit. Tufc.!. 3 P- 4 n. 

Mgrstudsnesfacere leviores. Qu.l ufc.l.J.p .4 5 - 

JEqritudmepretnt. Q^.Tufc. . 3 *P* 4 
jEgritudinifi dedere, ibid. 

«ssssfct-f 'sxsiiizz* J 

iXmlgritudinemlenirividemu» Qu.Tufc.l. 4 .p- 45 ?-. 

iEp.ft-Ax.hbr. pag 

jovebam dolores meos. ^P-^ rt * V -1 , 1 '? r p Qu Prar. lib. 

Conflabor te,&>mnem*bfiergebo dolorem. E P . Qu. 

Incurfabit in te dolor meue. E p. Atr.Ub.i i.p-3 0 ^ 

Tolerabili dolore lacerari. Acad .i.p.uS. 

dolorevacant. dcNat.Dcor.lib.i.p.4 • T Da? 

Dolor empropatrid , &profuisfufiipere. deFimb.l ■ ■ P S' 

Dolorem afyernaxijet fummum malum > & quantum poteft, 'a fi 

repellere. ieTm.hb.i. pio*. 

Qmnudolor atyelUndui.&ctin109^ ^ 


10 i THESAVRVS ^ 

Quosdqlores,qttas moleftias excepturifuntf dcFinib. lib.r.pag» 

aO$. 

Aut perferendis doloribus efferiores reddat, de Finib. libr. r. 

p.i*o. 

Volor esfufcipi maiorum dolorum effugiendorum gratia, de Finib. 

lib.i.p.i/. 

Cumprtvamur dolore» ipsa liberatione vacuitate omnis mola • 

fiiagaudemus ibid. 

Ipfa detraftio moleftis. confecutienem affert voluptatis, ibu 
denj. 

In omni re doloris amotio fimejjtonem afficit voluptatis. i* 
bidem.’ 

Omni dolore carere, ibid. 

Nullo dolore nec infpedienteffui.de Fin.l.i.p.ni. 

Craviffimis animi doloribus torqueri, de Finib. libr. i.pag. 
1,4 ‘ 

Vt maximos dolores meminerit morte finiri , parvos multa habe¬ 
re intervalla quietu . deFio.l.i.p.utf. 

Vt ntsUi piopter voluptates dolores coaequantur, de Finib. lib* 
r. p ap. irj. 

Udem etiam Jifff dolorem perpetiuntur, de Finib. libr. ru 

p.n*. 

Succumbere doloribus, eof# humili animo imbecillo# ferre, i- 
bidenr.' 

Cum certo nihil homini melius fit, quam vacare omni dolore,& 
motefiid.dzHimbAxb.i.y.uv. 

Veleris fenfism capere, de Nator. Deorum libr. j. pag. 

Volor em accipere, ibid. 

V oloremfentire. ibid. 

Ltberare aliquem doloris metu, de Finib. libr. a. par. 

M*. r * 

Voloris vacuitatem contemnere, de Finibus libr. m. par. 

144 . 6 

In paluae demerfiss trophsorum fisorum recordatione levaret 
doloremfuum.de Finib.lib.t.p.i7i. 

Eorum autem, qui dolorem in malis non habent• de Finib. lib. 
3;P*S-T 97 - 

vt afedolores, morbos, debilitatem repellant, de Finib. lib> 

* 


Digitized by Google 


i 


10 ? 

$i quis quem Uvet cruciatu dolorum . de Fiaib, libr .4. pag* 

-115. 

Cumfibi cum capitali adverfario dolori depugnandum vidtref. 
ibid v % 

Dicunt illi ejfe affierum dolorem . de finibus libr. 4. pag* 

Terte viri,& duros animo tolerate labores, de Ififtib. libr, 
p.i} 7 . ... 

excruciemur dolore ? de Finib.iib. 4. p. 24> 

Doloremoveri. deFinib. !.f. p.ify ^ 

Multi in Exitio dolorem fisumftudijs doBrine. levarunt* de Finita 
S P-* 74 - 

fluem quidem fitmmischm doloribus conficiatur, de Finib. Ii 1 *w 
5-p.i 26 . 

Z> olore omnia metiri. dcFithlib.f.p.ipv 
Dolor e omni Uberari. ibicL 

Q olor in maxmu matis ducitur cumfuA ajperitate , tkmquod 
nature, interitus videtur /equi, de Legib. libr. 1. pag* 

Sufceptum dolorem modici ferre debemus. Quxffc. Tufc. libw 

Obfifiere dolori. Qu/Tufc.lib. t, . 

De doloris terrore deijcere aliquem. Qgcft» Tuftuh libr.2 v pag\ 
***• 

2 }fugere dolorem. Qu.Tufc J.»4>.Jf 
Summkprembdoleriiuf. ibidem. 

. Dolorem ei/dem verbis afficere, ibid. 

Dolorefrangi. Qu.Tufc.Ub.r p. 554^ 

T ollere dolorem Qu/Tufc;l. 2 .p. j5 9. 

Dolorem patientia opprimere . Qujeft Tufcul. libr. z* pag* 
$$o. * 

Dolorum perpeffionemfacilioremeffieere. Quasft.Tufc. libr. i. 
PJ**- 

Omnem dolorem effie tolerabilem. Qoxft.Tofcul, libr. 1. pag. 

i$4. 

Toleranter dobrem patiAbidctn. 

Contemnere magnitudinem doloris. Qgasft. Tufc libr. t.pag» 

1 * 5 - / 

Doloris remedia ftMfere. Qufft. Tufcqlai!. libro a., pag. 

\<S6. 

Q 4 * 


Digitized by Google THESAVRVS - 

$# te forti dolor Aliquis p eroderit, ibid. 

Terredolorem. Qu.Tufc.f.ip.i 69 « 

Dolorem mitiorem facere. ibid. 

Cumvero nihil imminuat doloris. Qn*ft.Tufc.l.i.p.j7i, 
Devitare dolorem. Qtj.TulcJ.i .p.j7$. 

Doloris/limulos contemnere, ibid. 

Quam maximum et i dolorem inurere videtur. Qu. Tufc. Iib. 
pag.j84. 

JEgritudine vacare ibid. 

In Agritudinem incidere, ibid, 

Tojfumusne contemnere dolorem?cum tpfum Herculem tkm inse~ 
Urant er doler e videamus. Qu.Tufc.hb.i.p.^j^. 
terre dolorem. ibid. 

In qua opinione illud infit, ut Acritudinem fufcipere oporteat. QlJ. 
Tufc.lib...p4o*. 

■Tollere Agritudinem funditus ,aut fanare, aut detrahere qukm 
plurimum, aut /apprimere, nec pati manere longius , aut ad a» 
Uamtraducere Qu.Tufc.l.<.p 409. 

Doforeadpatiendum levato adjunximusft dationem Agritudinis . 
Qu.Tufc.L .p 448. 

QuifeAgritudinidediderunt. Qu.Tnfc.lib.4.p.449- 
Corporibus dolores intolerabiles adiungere. Qurft. Tofe. Iib. 

5-P- 4 * 1 - _ 

Sin illa res te cruciat, que magis amoris eft,ut eorum, qui occide - 
runt r miferias lugeam. Ep. adFam J. 5 .p.H 9 . 

Omnibus his de caufis debes hanc molefiiam Uvijfime ferre. Ep. 

ad Fam.l.5.p.i4$* 

Mrumnasperpeti dcFin.l.a.p.'7?. 

Mrumnam diBis allevare. Qj.T u(c.l.}.p.40tf. 

Mijeriam voluntariam fufcipere . Qu. T ufc.I.j.p^o, 

Intueri molefhas ibid. 

Mi ferias contemplari, ibid, 

StibieBus mifiriis obtorpui. Qn.Tufc.l.*.p 405 
Mi feriarum incendia excitare. Qn. T ufc.l.4.p. 4$ 7. 

Huic tota civitas cum lachrymis & gemitu procejferat obvium • 

Scft.jf. . 

Omnia plena lucius & moeroris fuerunt. Seft.6$. 

ZuBum & gemitum renovare voluifti. Vat. 7 j. 

Qui ex omnibus maximo Dionis mortem deluerunt « CocL 

100 . 

Omnes 


Digitized by Google LINGVO LATINA iof 

Gmnes-boni , abditi , & inclufi morent, templa gemunt , teBa ipfa 

. urbielugentAHC. i%6. 

Viutflt moerede Rempub. amplifitmi ordinis tuBu. Pifp.184. 
Rudus Tyrannus eos, quos luBu afficit,lugere nonfinit, maerorem 
re linque,& moeroris mfignia aufer . Pifli4 8. ! 

Magnum luBum in hac urbe a noftris parentibus accepimus . 
Mi’.zio. 

Mortem Clodij oquo animo nemo ferrepotefl, luget Senatus,hiceret 
equefier ordo, tota civitas confeBafinio efi ,fqualent manci * 
pia , affliBantur colonia* Mil. 13o. 
dlcerbifiimo luBuredundaret h&cviBoria. Ligar. 298. 
tuBu huius aut honore vefiro A aut nullo folatio levari poteft.VhiL 

§Zuis bonus nen luget eius mortem ? quis non dolet ? Phil. ix. pag. 

SO+* 

Vtinam his omnibus abftergere fletum noftris fententiispojfemus. 
phil.i 4 .p* 544 . 

Qua oratione maerorem at % luBum dtp onerent. Philipp. I4.p. 

§£ui und voce omnium gemitur. Ep. Att. 1 . i.p. 67. 

Sumtum in ollos luBum% minuunto . de leg. 1 .2.p.31^. 

"LuBum alicui levare. Qn.Tnfc.l.*. p.j9}. 

LuBum lacrymss finire diurnis. Qu/Tufc.l.j.p.404. 

Abycere dolorem, ibidem» 

Vixit in luBu, eodem% etiam confeBacontabuit. Qu. Tufc. 1 . 
J.p. 40 *. 

LuBum alicui detrahere. Qu. Tofe, l.j.p, 410. 

Lorum , qui gravius ferunt, luBus aliorum exempUt leniuntur . 

ibid* ^ 

JEgritudine affici ibid. 

Angoremstlicui afferre. Qu.Tufc.l.$.p.40i. 

Malum hoc integrafiith. e. renovatur. Andr.4j2.v.f. 

InluBu effie. Qu.Tu{c.I.$.p.4oj. 

jEgritudinem repellere. Qu.Tufc.U.p.4QS. 

In maximos luBus incidit. OfEi. p. ? j. 

Viribus'adluBandum valet. QfF.r.p.4*. 

Kihilfingspoteft mali, quo nen urgear. Ep.ad Att. 1 . iT.p.^r 
Ob eam caufam populum Romanum calamitatem maximum cee* 
pijfe.ic Divin.l.i.p.i68. 

Hjsefifadfa fuifiet,nssQdlafferre caufam pctuifient calamitates Sb. 

O f Is 


Digitize,d by Google 10 S THESAVRVS 

Is propagatione incredibiles haujit calamitates. T ufcul. libr. w 
? 33 °- 

Vt amicis impendentes calamitates pridiedt^ quas iUi effugere nui* 
lomodopoffunt. de Umn.l.i.p-z 7. 

Calamitates hominum indignorum fublevara, Quaefh T ufcul* 
Lf.p. 4 $t. 

Quam calamitatem accepiffet in bello. Of£ I.;.p.i;&. 

Has Uteros incolente^circumfafi erant caligine . T ufcul. lib. r< 

Tua Ubidines te torquent , tu Jies no&effr cruciaris, ibidem. 
Moderata*perturbationes.approbate., Quaefl.Xufc« lib. 4 .pag« 
4 *®. 

, Removere perturbationes. Quseft.T ufc.lib.4.pag,43 6. 

Aliqua perturbatione incitatu*. OfEi.pag.u v ^ 

Nec perturbationi animi , necfortun&fuccumhere. O ffi p%7. 

Ab omni animi perturbatione Uber Jis. ibiderxi,. 

Sint tranquilli > atqj omni perturbatione animi careant. Offf* 

, 

Jn omni vita re&ijfime pueipitur , ut perturbationes fugiamut % 
hoc eft Amotus, animi rationi non obtemperantes,. Offic. i* 
p'ag.54.. 

Tbefeus in maximis fuit lu3ibus.Ot¥.3.p.i$6. 

Rt tandem fufricior ijfdem rebus te.quibus me ipfuminterdum 
gravius commoveri.de Seneft pag. 148. 

Jluncinfitmmaiangujf/os adduxit, p ro Quinr.p.tf, 

Angujliis & moleftiis impUcatum effe. Tufc. C^uaeft, libr. 5* 
P a g* 4 S<- . 

Neq^me angoribus dedi, Offic,!ib.i.pag,^^ 

Adhibenda eft vacuitas ab angoribuf. O ffic. j.pag. * o. 

Aegritudines obUvione leniuntur . Quaft.Tufcul.lib. 4. paj^ 
491. " 

Vacandumefi omni animi perturbatio* tum cupiditate «**• 
tu,tum etiamigritudine,0 . pag.28. 

Vehementer te effefolicitum » rf* m communibus mijerijs pneipua 
quodam dolore angi,multi ad me quo ttdiedeferunt.Ep. ad fam 
lib-4.pag.91. 

Refarcire alicui dasnnumJLp.T am.Hb.i.pag.ix. 

In alicuius muliercula animula ff jafturafa&aJit,tantopere com¬ 
moveris'. Ep.Fam.l. 4 .p- 99 . ' N ‘ 

/ ansdamiffo, quantum Rejfa detrimenti acceperit *. nente prata- 

• rin* 


Digitized by Go , e LINGVO LATINA , icy 

fif.Ep.Fam.lib.iT.pag.jtf. v 

luit retinendi ordinis causa facienda iaSura. Ep.AtC. lib a. 

P a g+8. , ' 

&*quidKeffi.dstrisnenti acciperet. Ep.Att.lib.io.pag.,,*. 

Negat pracipuum mihi incommodum impendere. E P ?Att.lib n 
P 3 g 33S. ' 

Si qssaiaSturafacienda Jit inreprsfentando. Ep. Att. lib.it.pag, 

r "wT '* aUr * m f*" animo ‘ E P ift - Att.libr. ij.pag. 
Omnibue m eitexitiofuero. Ep.Qain^Frat.lib.i.pag.tp,. 
^t)cor 

Ztfimagnam iaauramcaufafecere.de Diuin.Iib.t.pag.iif. 
Hevmorrttfuo incommodo. Tufc.QaJ.5-p.484. * 6 J 
Contra effictum eft maius damnum anteponi minori. Offit r 
Pfg-M- - . * 

§}ud nulla pernicies maior hominum vite potuit afferri. OfHc u 
pag.«7. •" 

Non liceretfuicommodf causa nocere alteri. Offit, pa g toS 
Nocentibus reliquis partibus corporis. Offic.' } pagn/ * " 

Sluavisiniurid exitium inimico machinari, ad fjereiUi.Ub.A, 

$ui Romam mexiliumremijit.de OratJ.i.p.n#. 

In exilittmpulfu* efl.de Orat.l.a.p.)<o. y 

Jldferre interitum. Ep.Fam.U.p.igo. 
lnteritumacdpere.de Nat.Deor.lib j.pag up' 

*"***» alicui parare. Quatft. T ulcuL hb. t.pag 

Siuos leges exilio affici ve W.Parad.4.pag tjt 

/# omnicruciatulacerarit.de pet.CoaCpag.t g«. 
Crttciatumfubierit voluntarium.O^c.Ub.j.pag. »4*. 
Tomiferta, toormnnapremunt omntf,Vund.i.ptg.tir. ^ 

XffOttxdi 


Digitized by 


Google THESAYR VS 


jtgrotandi.Febris.Imbecillitatis. Melancbolix.Mor- 
bi. Pituita:. Podagne. Valetudinis a4verfis« Fidenti, 
am Valetudinisprolpcrse. 


Stmdl ©fcc&/ ©djwacfc /SQ6d ju pajj fettt / t>m 
©d)nuppc|)a&cn/^f(imcff)<itjufugen/niu^tancf« 
1 f>iit fcdabm fdn/J£)uffdi/jbpftwfv&a&m/ < 3Baffiet# 
fu<S}ti$feini @<funb fdtt /?©a$ po&ajjw baben/ 
S)atf bafcn 1 2tu§ bet 3?rancf&d't gtntfcn/ 

3» JwJtrancfdigtbtilrig fdtt. 


S~^RaVedo profuit. Afin^.i.v.ji .Catullus : Hic me gravedo 
frigida,^ frequens tuffis quaflavic ufquc. 
'Eummorbusinvafitg*av‘u.h(\xi.\.\.s.^o^ 

XJfdt abiens a fers morbum. Afin.^.v,*. 

fitufiire occipit , necfituffiat, ut cuiquam linguam in Suf¬ 
fiendo profer at. A(in.4.uv.49. 

"Multosifte morbus macerat. Capr .s.+.s.zz. 

Te lgitur morbus agitat Hepaticus. C urc.1.1 v.t4r 
Si { ecce derepent} tantus morbus incidit. Men.5. i.v.iu. 
Conijcitur spfe in mofbum ex igritudine. P oen. prol.v. 6$.. 

Mthi de vento caput condoluit. Truc.i.8.v.2. 

Cubare in morbo. CafIproI.v-.37.. 

Num eum veternus, aut aqua intercus tenet} Men. J.4.Y 
Ipmfipydagrofis pedibus effet Euty c h es.Mcxc. 3. 4.V. 8. 

'Vtohinem podagra impedit. Mtxc.fi. Syra. v. 16 . 

Nec podagricus nec artitularis e fi,quem rus ducutpsdesMcxc.fi. 

Syra.v.17. 1 

Valetudodecrefiit, dccirefctt labor. Cure. 2. i.v.3. 

C«w beniprovenifii. Truc.1.4Bcnfc proyeniic 

Morbo valui' y ab animo Ager fui. Epid. r.i.v.2 6. 

Verbum unum cavede t nuptiis y ne ad morbum hocetiam. A fldr. 

i./. * 

Pa/m# detimntrriorbus, unde}aut qui? rogas iScnsftus ipfa 
morbus, Phorm.-f.r. 


Si 


Digitized by Google LINGVO LATIN JE. 109 

Si forte morbus amplior fa&usfiet fp iRMWfJrft fcttt < jtt« 

g««pmmni.Hccyr.j,i.v.jo. 

MquidcomminifcenturmaU , morbus qui auBusfit. ibid 
Mute metuo , ne PhHomena maguthorbus aggravefcat: quod te, 
JEfiedapi,&tt Salus * neqyidfit huius t oro. Hccyr. $. u 

T.6. 

RdqliufiutbefiSbiA. r 

Jf/fo fujptcans morbo mevifitramojfeftam. Hccyr. j.j.y.tf. 

^ illi mores ,morbU non magis qudmullam aliam rem arbi¬ 
tror. Hccyr.t.1. 

Sufientn imbecillitatem valetudinis. Epift. ad Fam.libr. 7, pag. 

i8-f. , 

C&» obiurgarem, qubdporhm valetudiniporceret, thm ille nihil 
fibifuifie longius, quam ut me videret. Epift. ad Fam. libr. 11, 


p.$ 4 £. 

valetudini tua diligenter confutueris , tummiTyro confidite 
navigationi. E p. ad F am.lib. 1 6 >p .494 
JAorbooffrimi. pro AuLCLp.il. 

Gravi morbo afficLpto A.Cl.p-itf* 

Infirma ejfe valetudine. pro Clue», p. 

§lmiamefietinfirmdvaletudine.dt\tg\.z.p.\io. 

Terentia minus belli habuit. Ep.adFam.U p.14* 

Indulgete valetudini. Ep. adFam.hitf.p. 505. /_ 

jChmarderetpodagra doloribus. deFinXj.p.*?*. 

Doloribus crucioripodagta maximis. Qu.Tufc.Ui.p.j^ 
Valetudinis vitio furere, de Divin.l.i.p.100. 

‘Bxquibusrebu* Refiub. laborat,iis maximi mederi convenit. 
pro S.Rofc.44.a 

Significant enim tua titerajeprorfies laborare, Att./oo.a 
(Quodfi omnesfacerents,& Reftub. exiliis, & spfis ex invididmi- 
nus laborarent, pro S.R.4. $.b 

Opibus incommodo valetudinis laborandum efi. pro Mure». 
*BS* 8 

Vtpotecismfine febri lab0rafiem.hte.7ub 
gtec verb quifquam ftultus non horum morborum aSquo laborat* 
dt¥in.6i.2 

Chm iamdecimssm diemgravitorexinteftmis laborarem . Epift. 
107 .a 

Coparius dixit te inle&otffe , qmd ex pedibus laborares. Epift. 


/ 


Digitized by Google JIO THESAVRVS 

Ex retibus labor *r#.T a(c. \ 88.a 

astdivijfet,eum graviter ejfe Agrum . quod vehementer eiM 
artus Uborarent, ibid. 

Non ignoro, quantum ex defiderio labores fed erunt omnia facilia* 
fi valebis. Ep.i6o»a 

Ea fatis dia ex invidia laboravit.fio Clu.6o.a 
A i* quanto ex infcitid levius laborarent Ac In.li.b 
Fop. lom* qui quondam in hpfies Unijfimm exiflimabatssr , bea 
temfere domefticA crudelitate laborat pro S.R.44.b 
Nec externis hofiib. magis quam domefticis laboramus. At.178.fc 
Si ejfe tiniisfides, in quib.siimaejfe debebatji* labororemus.Ep.j.* 
Laboratur vehementer. Ep.i.b 
Non multum opere, in ed re velim ponas. A tt.i 9 ? .b - 
Cnmvalentioribus viribmnon eficertandum .Ep utf.a 
Litto res valentijfimi, &adpulfandos verberandos $ homines exer • 
citatijfimi. I.V.%6 4 .b 

Semel circumfejfus lettis valenti/fimorum hominum viribm cesi- 
difciens.in A.ii4.a 

Statius quidam colonsss homo valens . pro Clu.f4 *b 
Eobufius & valens,& audax fatelles.con.R\i\.Z}.z 
Cum homo imbeciUmdvalentijf. befiia laniat 11r.Ep.9r. a 
Quwquamin Lyfiafmufepk lacerti, ficut nihilfieri pojfit vales* 
mtf.dcCl3.170 a 

JsfemperinfirmA^atfj etiam agrd valetudinefuit . dc Clar. 18 o.b 
Teftis efihuiusce G^Mutij ianssa &veftibulum , fin eiusinfirmtf 
fima valetudine, affeftdfy id se at e maxima quotidiefrequetii 
civium yUt tumorum hominisfi Undor e celebratur. dcOr.io.a 
Jfihinc ne te moveas tam infirma vaUtudine. Ep.77.b 
Zrat ilh tempore infirma vaUtudine Habitus.pio Clu.24.a 
Memcommoda valetudo, e qua iamemerferam , tenebat tam 
duodecimum diem Brundufij. Att. 71. b 
C ravit at e vaUtudinis rartus fcribere,& pauMulvari Ep.79.fc 
Cltm tibi quotidie potefias hominis fuijfet admonendi, verba neti* 
lumfasis:biennio iamconfetto fere appellas. pro Quint. 7.31 
Dolabella procuratores fac, ut admoneantur: appellabis etiam Pa» 
piam.Ep.t66.b 

Tu modo ifiamimbeciUitate vaUtudinis tus tuere,ut facis. Ep.95. 
Si te dolor aliquis corporis aut infirmitas vaUtudinis tua tenuit , 
quo miniis ad ludos venire$,&c. Ep ? 4 .b 

SH^ritrit Africanifilimfrofttrififirmittum valetudini. nonf *. 

tuet 


Digitized by Google Lingvo latina u* 

fimUis effepstri.de O fK »4 b 

Valetudinem iftam infirmdffime amae) noli vexare. fip. ad Tir, 
Chm pte vires deficte cepiJfent.Qt^tXx.p^ii. 

Hi fiftmper infirqpd atfe etiam agra valetudinefuijfet& ru p.j. 7H 
j£tateaffe&d>virlbU* infirmis ejfe.in Ver. p.470. 

/» morbum inciderent o A-Claent.p.^ 

Vrapeditu* worbo.pro C.Rabir. p.159. 

V no genere belli affli&ifunt.PiCu 5., 

tnfirpituexgravi diuturubfa Phil.8 p.447, 

Vi morbi efioppreffue. PhiU.p. 444* 

$ulpitiu* dtfiicitiimoKeipubUca temporegravi periculoso £ morbo 
affeci useft. Phil.9-p.4rf4. , 

labore in febriculam incidit *jfiduam,&fatis mole fiam. Ep* 
mdFam.l.iO {^199* 

In morbum incidit,ex quo nunc convaluit Ep.adFpro. lij.p.41^ 
Idihifcriptum^nuntiatumefl,tejubiteinfebrim incidijfe. Ep. 

ad Fam.Li4.p.4ji. ^ 

GurerefebriUp^i FamJ.uf.p. 501* 

3 T eronem Vatris agrum nhqui.lt aque taxeo egr} ^quamquam vim 
ciebaturfe nongraviter habere. Epift. ad Atc. lib 7.p. 1 98 Ea¬ 
dem formula utiror.l.io.Ep.Fam.Fr*rr#*» meu ajfiduis labe» 
ribu4 comeJfaiionibus% confeftum graviter fe habere antea ti • 
btfiripfi. ; 

inciderat in tam gravem morbum. Ep. ad Atr.l.?j.p.46l’. 
Summum Medicum tantus tmprovifo morbus opprejfertt. Ep.ad 

Mune necoEfculapius miferodiut temo timori 0 mtabefientem in» 
4 erensit.de Nat.Deor l.f.p.ije. 

Mamfrid ipfum vident,qm motbojuntgravi C$* mortifero affe» 
'&i,infiaremortem, de Divinat. 1 . .p. 1*7. 

Medicet* morbumingraveftentem providet, de Dittn. 1 .1 >p. V7« 
Vt in eo, qui mortifero morbo urgeatur , veru fit Az Fato. p . 18©. 
<Sravi 0 mo morbo affeSumeffe.it 
uUiquivimorbiimpeditumeffe. Q5.Tufc l.ivp.31j. 

<Am ego me non betit haberem JLp. A tt.Ki.p. 448. 

Videbaturf$ non graviter habere. Ep.Att.l.7.p. »^ 8 . 

Scripferat te quodtivAetudiriis genere tentari.Ep.AtU I.il.p.3 58. 

Ea Cicere belli habebit. Ep.Q.Frat. (p.i9f> 

m q ui v aletudini cfiimatione aliqua digndvideamU 9 .it Fin.Lj* 
Babebm fomentationem valetudinis.i cf fo.la>p »1^*1 
AMNrforv4M^rc.dcDim.La.p.&u 9 ' An 

Digitized by- Google 


Jlt THESAVR.VS 

AnJEfculapius,an Serapis pottft prefcrtberepetfomnium curatio- 
- netn valetudinis. de uivin.l.t.p.; tfi. 

Doloris vacuitatem adamande Fin.l.j.p.iSj. 
Esemorboconvalsfcere.it Fato p.: 84 . «, 

■Ergo u t optima quipjuevaletudine afeSus.Qtt. T ufc.4.1 p.4 4*. 
Morbi dolorem ferre. Qa.Tufc.U.p.j 74. 

Morbos toleranter atqfhumane ferre, ibidem. 

Lamentarim morbo. Qg.Tufc.l.x.p.» 74 . 

Animumfanitatejpotiare&morbisperturbare QTufl^p.+tt, 

Morbum ab egrotattoncfeiungere.Qii.TuicA.a.p.+u. 

Imbecillitate & fragilitati ahcuussextimefiere. Qu.Tufl 4.451. 
Morbos infanabiles adtuxgere torporibus. Qjjseft. Tufc. 1 . 4. 
’ P-*S 7 - 

Et annis aliquotpbjt inciderit in eundem merbtem. Offic. libi. 


TaciUiu in morbos insidunt adolefcentes. deSenedtp.175. 


Aimulandi. FtcU Imitandi. 


Aequitatis. luris. IufHtiae. Vide etiam fup. Accu- 
fandi, 

/ QWItyMf r JXtc&f ftdBm / Sfadif ab* 
fprecfctn. $8om9t«t)t<n tticbt aBnxicfctn/ &at 
. 0U8)t &«$<»/ ^rotngm / ©<tn £fiecf)t faforcit laf* 
fm/iX«c6tfun6tgf<tn/ SBor Sfacfct dtt patro» fu# 
c&tn/ S)atf OUc&t t>m&|lo jf<» / frantdw. 

I Vsignorare. Ampb.prol.v.!7. 

§luodbo»ofiatmado.lAm.^i.v.6u 
Jus in illofuum retinuit. Mil.iftf. 

Ego meum i tu perfcfuar. Adelpb.t.i.v.?* 

Si nunc io tuo ture paululum concefftjfes. Adclph. 

Huic reddas fuum , ut /damus noftrum, Hccyr.i. X.V.+2» 

Itu aufertur huic, proQg.p.ji. 
lM 4 crqert*ttM,ftQ Qu.p.31,, 

Tafik 


Digitized by 


Google 1in6v£ LAT 1 N 4 n* 

Teflis in bello religionum, & confuetudinis ima retinet* in Ver& 

?s 7r * • . i 

Abequitate * lege, infitiatis non recedere, in Verrem pag. 

3 )*- . ; - „ 

Iusfisum recuperare, in Verr.p, j£r. 

Sued e ftiu* civile, quod neque infletii gratia , nefy perfringi po¬ 
tentia , ne% adulterari pecuniapoteft. pro Cxcin. p,6 is* 
Detiere civitatis nih lpotuit deperdere. pro Cxcin» p.6Lj, 

Suum iut defer ere* ibid* 

Iuratenere. in Luc.Catii.p.bfc 

Aditerisftudium devenire, pro Luc.Ktuhp.iit» 

Jiac tua iuflitiafloret quotidie magis. M crc. 18 5, 

In hac civitate inteBgentiam iuris habuerunt, Philippe 4.' p. 

„ . r# 
Zxr» «wfif rationem nunqUam ab kquitate feiunxit.pto Cxcin» 

- P* 17 ’ 

JEquitatem tuam non potui non probare, Ep. Piam.!. i.p. 3 f . 

0/ww* accipe, & cognofce equitat em expoftulationis tue, Ep. 
Fam.l.3 p.69. ' c* 

Trobabo,modbiftdJis equitate, de Fin.lib.ip. 107. 

Etenim omnes viri boni ipfam equit at em, &ius amant, dele?, f. 

i.p.|ii. , . 5 ’ 

Ter e ditium de fiso ime dtfcedere. fip.fam.lib.tr.p. 313. 

Jus finefummd ignominia perfequi. Ep. Att.l.i^.p.510. 

Imis tenere equabilem rationem, Epift. Quint. Fratr.libr. t. 
P* f 8o - 

Itu & libertatem tenere. Qu^Tufc.lib. i.p.374. 

Iuflitia multis vitecommodie i & voluptatibus anteponebatur! 
Acad.Qu lib-i.p.86. 

Elecverh eos , qui fi maxime profuerunt, uniuerfiimis expertes 
fiujje exiftimo. de legib. 1.1. p. x$> 8. 

Ex intima penitiss philofiphid hauriendam imis difciplinam pu - 
tas.de. Iegib.l.i.p.199, 

A primo tempore etatis imifludere tenemini* de lcgib. 1.1. pag. 

CompUtienda in hac dijputatione tota cauja univerfi iuris ej f» 
ib id. 

Vune, imis ortum an fontem repetamuitfdc Legib.lib. r.p.300. 
&uodfi populorum iujfis fiprincipum deretisfifententijs indicum, 
tmaconflituerentur. de lcg.Li.p jio» 


Digitized by Uoogle 


B 


Is 
THESAVR.V5 

isturisciviUi cuftostfto. de legib.l.j.p.jji. 

Militisfummum tu* habento, i b i d. 

M quit at em quicuH g regat , habeto fari iure cum eo, qui efi suti 
difceptator. dcleg.lib.j. p.$*2. 

Tribunis,quosfibiplebs rogajfetdds eftocumpatribus agendi, ibid* 
luftitiam colere. Off.i.p .\ > 

Dum alterum iufittu genus ajfequsentur, in ferenda, ne eui no¬ 
ceant , iniurid, in alterum incidunt .Off r.p. 

Conventus sile Capus mi unum, patronum adoptavit . proSefh 

4 »b 

tgo autem quem potius adoptem, aut invocem,quam illum, qub 
defendentevincere didici?Ep.6$.b 
Atqui illum quin% & triginta tribus patronum adoptarunt. T. Km 
207.b 

Adoptarefibi aliquem defenforens fui iteris, & ultorem inisfria* 
rum,& aci orem totius cakfis. iu V.61.2. 65.2 

Othnia divina atque humana tura pervertit, ibid. 
Meminerimus,^ adverfus infimos tufiitiam ej]e fcrVandtm. Qffc 
/. p., 8. 

luftitia vacat. OfEip.itfi , v 

luftitiafungaturofficijs. off.i.p.tfr. 


JB rarij* 

<0c&a<s/0d)aftfdmm<r/^oirraf$. 

t Xhaufifii er artum. ViCp.193.Sc pro Seft. 51. in Vatin.75.Fi* 
de etiam T*>.Abliguricndi.DiJapidandi.&c. 


-£risalleni.Debiti. Rationum. 

©djufo/ ©cfmfo<$ fdn / 9M>nun$ f)a(«n / ©c&ufN 
ltuufKtt / ©dmfo <*6trucfm / Q5<jaf>fm / 0cfcult> 
dnfotdn / SWd f<ftul&<n bdat>m fdn / S3on fcfcul* 
. fc«n grtrucff twr&m/^n f&ultxn strafjttn. 

T Ampro vinisJdtisfecitfL t. Fecijfefati*,opinor, L*. Sii dedero* 
*** que, credidi,vix anno poft exegi: Nunc Jatapit : fer ibit 

numos.\(in.i.4.v.ii.H. 

Repromittam ifto tibi nomine felutam nmfuturd.hSsu u 4. v. 4 

- £f' 4 # 


Digitized by 


Google "T v ^ i At i N 4 t t f 

jfr/ftei de ratiuncula iampridem apud me reliquum pauxillum 
nummorumiid ut confeceram.Photm.i.i. 

Mihi opus erat aliquantulum qm afferret •» qui confeci dtffolvi- 
rem,quit debgo. Phorm.4.^. 

"Quid fi animam debet? 1 b 1 d . ~ 

Vorfuram[oluere: j£tnc altt ®C$ul& tftft ClttCT MtoHI Ufaty 
tcn.Phorro.5.1. 

ilomo ftultiffime & ornent iffime tabuisti cum conficeres, &\cti ex* 
traordinarid pecunia erimefub terfuger e velles, fatis te elapfuris 
Omnifujpicione ar bitrabar t fi,qutbus pecuniam cr edebas,ys ex- 
fenfism nenferres, ne ^tn tuas tabulas ullum 'nomen referret* 
cum tibi nominibus acceptum Curtij referrent t quin proderat 
m tibi te expenfum illis non tuhffef i n V cr. 

Cum aris alieni aliquantum effet relittum * quibit* nominibus pe- 
-s'cumam koma curati oporteret, pro Qi$ 3. a & a 

Moritur CT. Quintius, qui tibi ut ais, certis nominibus grandem pe* 
cumam debuit, pro Q^tf.b 

Nam aut bono nominecenttfimis Contentus erat, aut nonbonO 
quaternas centefimasJperabat. At.8j.b /QJl.-fj.b 

Kon refertparva nomina in codicem, imb omnebs fummas . pro 
Eevt & tenue hoc nomen HS.CCC LUI funt > Ibidem. 

Ego fum ajfecutk*,ut bonum nomen exiftimerJLp , 6 3 .b 
Neqfid(Nomen) eratfefiertiis XXX.E^^b (22%.% 

Etfi nominaiamfaftafunt, vel induci, vel mutoripdffmt. Acr* 
Caninius nomina facit,negotium conficit. Off.6$.b 
Vtrum igitur me conturbare oportet, an cateris, cum cuiuffe dies 
venerit,hdenomen, quod urget, nunc cum petitur, diffolvere* 
proPianc.i73.b - 

'Qua in nominibus fuerunt, legata funt. Multum enim differt , in 
- arcanepefitiefit argentum, an in tabulis debeatur: Top. 121.4 
Tecuniam alicui efft in nominibusnumeratam non habere . in 
Exigere nomina fisa An V^8i.a (V.i$ 8.4 

sAdmonitus huius aru alieni , nolui dee ffe ne tacita quidem fiagi* 
tationi tuaJTop.tti.2 

Quorum as alienum, contraftum in popinam ( al. popina .) nuU 
lum Reipub. metum afferre poterat* i a C at. 1 o $, a 
Quos viros ? quanto are alienot (ahj addunt obfiriBos ,alij opprefi 
fis ) qUdm valentes} ibid. 

Ms alienum eiufdem diffohstum eft.pt 6 Sylla.t77.b 

Cuius at alienum videmus non libidine , fed negotf gefendi 

H 4 ftudio 


yGoogle 'm THES AVRVS 

fludioejfecontraftum . pro Syl.i78.a 
JEs alienumfUj dijfalvere. in Att./69. a 
Maximum as alienum ampliffimorum vir orum.Y .96. b 
Quinto delegabo,fi quid ari meo alieno fuperabh , & emtionibus, 
ex quibus mihi etiam as alienum faciendum puto* At. 220. a' 
Qua res ege flat i & eJri alieno tuo , prAter mortemCAfarisfubveni* 
repotuiffetiit\ht.\77b \ 

Omnia tura pretio exAqUat. in V er.p.174. 

In Are alieno , /w#/*# nummis ejfe . in Vcrr.p. 416. 

Metuifti , »<? 2; alienum tibi crefceret. in Vcrr.p. 424. 

JEre dirimi • in Vcrr.p.500. 

Tremuntur dire alieno, in Cat.p.187; 

J72 as alienum incidere, it id. 

Sumptibus in veteri Are alieno vacillant. in C ah p .18 8. 

Qui Are alieno premuntur. Epift.ad Att.L7p.105j 

Video nullum as altentim contrahi civitatibus. Ep.ad Qtj. Fr. L U 

. _ 

JEs alienum 'cogere. $ tich. t. r .v. 4 9 '. 

Pro alieno fe at e devovit emptori, phil, 11.482, 

Incidit ille in as. Pi^il.i.p.^p. 

Tullius fe,quA velit ipfe, xxx.pondo ei debere dicit, ad Hercnn. I. 

»pl 4 . , . 

jfcrtsalieni aliquantum efi reliftum. pro Quint.p.5. 
flbi celtis nominibus grandem pecuniam debuit. prO 4 Qjlinc* 
p.n* 

Alexandrinograndem tam unie a pecuntarh creJidih Rab. t*6 f 
Ad illam magnificentiam apparatui comitatum% tegiumfuppe - 
ditata efi pecunia a Pofthumo. Rab.167; 

Nunc fcito , me tantum habere Arii alieni , ut lupiam condurare ,fi 
quis hse recipiat Ep.fanulibij.pjiji \ 

Tantum abefi, vt rei hseA familiaris Uberumfi^ quicquam , est 
Meos iafo omnes amicos Are alieno obftrinxerim. Epift. fam. tu 

Melerculi fiefemper in animo Uabtdy te in meo au ejfe propter Lm~ 
mi a noflri coniunftionem &fingularem necejfitudmem . Epift. 
Fam.lii}.p 4 4 }i» 

Quibui in oppidis chm magni conventus fuijfent , multas civit m* 
tes acerbijfimistributu &gravijfimis ufuris, & falfo Are mUu- 
no Uberavi. Ep. tam.1.15. p.46*. 

TufcuUntsm atq t Pompeianum me valdl deleftant , nifi quod mu 

illum 


Digitized by Google XINGV^E LATINA n 7 

illum ipfum vindicem aris alieni,ere nonCorint hio,fed circum* 
for aneo .obruerunt, Ep.Att.l i.j> 4$. 

Vt totum nomon Scaptio vellent folvere . Ep. Att.l.tf.p.i 8 j , 
^plyendononerat^p.htu\.v y p.\ox. 


Aumnx. Vide Asgritudinis. 


Alimandi, Pretij.Comparandi. / , 

Nice unum plurimi pendit.Bzcck.i. i.v. %$. 

* ? uemquamflocci sfiimat. M0ft.uv.7j. 

* Minoris pendo tergum illorum , quam meup. Moftcll. 4, ycrC 
2 . 7 . 1 1 

Minoris iam omnia facio . Moft.j 2.v.if. ^ 

Hifl quidem vos veftra crura aut latera nihil penditis, cave quifi 
qssam,quodillic minitetur ; vefirumfloccifecerit. Men, 5, 7, 
y^r.H. " 

Aurichalco contra non earum fuit meum mendaciu. Pfe.i.j.r. it. 
Elegant ijflms formula in comparationib. &sfiimationiby* ufur 
fata. VideLex.Plaut.Cotm&ubilpca im&**hu % Sic antiquus 
foeta Trabeas t Here, fi querelis, ejulatu^ fletibus, Medici¬ 
na fieret miferis mortalium, Auro parandae lacrimae con- 
tri forent. Nunc haec ad minuenda mala non magis va¬ 
lent ,quam naenia pjraeficae ad eveitandos mortuos, res 
turbidae confilium, non fletura expetunt. Varro : Vbi po* 
mavaeneunt contra auro. 

Judica,facpretistm . PerC4.417. 

Habe tibi centum minis. Perfl 4.4,11. 

Vna habere cum aliquo^ eft, efle parem alteri. Trin. 1.1. r. 1 64 » 
vide Tit. Morum. 

Jam mihi auro contra confiatfiUus. Truc.*.4.Y.j 7. 

Etiamnum viUpendit met Truc. %.6.y.j8. 

Videturejfe quantivispretij. And.*. 2. y. \ j. 

Nunquam te aUter i atq s es,induxi.K^t\p\i.i^.y.6. . 

JEdepol na ejfemeam herus operam deputat parvi pretij, qui ob 

H 3 rem 


5dbyCiOOgIC 


,-i& THESAVR VS ; 

rem nullam mifit. Hccyr. 5.3. t.i.*. 

Tu illum unquam oflendifli, quanti penderes. Heaut.i.r. 

Cui percara efi Phsdria. iftac vere vitis efi. l J hor. \ .3. 

Quid agat fnifiutte redimqt captum, quam queas , minimo: fi 
icqueaspaullulo,at quanti queas. Eiiuuch. ui. 

Tantidem emptampoftulatfibi tradier. A delph.i.r. 

Nunquam avariftatui pretium arti me a Hccyr. PraLv. 49 -|( 5 * 
Hcaut. Prol. 

Agrum in his regionibus meliorem^necfo prectj maioris nemo habet . 
Heaut.i.r.v, ix. 

Omnes te in lauta & bene aufta parte pupant. Hcaur. 4. 5* 

v.^O. 

Levia funt , qua bsc tu pergravia ejfe in animum induxti tuum ., 

Non hoc de nihilo efl . Hccyr. t.t.v.i. 

Meam operam deputat parvipretij. Hecyr.r?.r.T. 

Quodfi vellem , & ceterum ornatum muliebrem pretij mtpiorla 
habeat At Jnv.Lr.t>.i68, 

Qui id parvi audita sftimet. de Inv.I.i.p.184. 

JR emijjlor eius fuit efiimatio. in Vcrr. p.i05. 

Non & Utibus efiimatis tuis pecuniam domum, fed &tud calami¬ 
tate cineri aicfr ojfibus fiUjfolatium vult aliquod reportare, ia 
Verr.p.<4f. 

Momento fuo rem ponderare. proFont.p 374. 

Quos duarum statum plurimi facio. E p. ad Fam.l. *.p. 64. 

Tlurimifieri ab aliquo. Ep.ad Fam.l.;.p.69. 

Quem ego pluris facerem» quam me ipfum. Epilt, Attic. libr. 3. 

p.88. 

Tanti sftimet squitatem. Acad.f. i.p.ȣ. 

Quanta libertas ifla sfiimanda efi. Acad.!.i.p. 6t. 

Quod tanti Tib.Graechum feciJfet.de A mic.p. 198. 

Ponere aliquid in minimis Ep.54.b 
Ponere mortem in malis, dc Fin.?6.a 
Ponere multum in aliqua re id efl , magni sfiimare. Kc.2X.0l 
T antum ego in excellente oratore pono ejfe ornamenti univerjk ci - 
vitati.de Or.u 6.2 

Credibile non efi,quantum in prudentia tua & fide ponam. At t* 

l8.a 

Quos aliquo video in numero oratorum ejfe.de Cia.174.1 
£Jfe in aliquo numero. 0r,ii7.a 

!/• 


Digitized by Google LINGVO LATINA u» 

Ejfe aliquo numero Pp. 17,b 
Effemnullonwnero.Ot.i6x.b 
Qui nullo in numero oratorum fuit, de Clar.i 7j.a 
Cum is tibi parentis numero fuijfet in V. 64.b 
Qui eum fecum habuerit , eo pr&ferttm numero &loco. in Vcrr, 
i$j.b; 

Quidam in oratprum numerum venire pojfunt. de Or.?4.b 
Is in aliquempatronorum numerum pervenerat, de Clar.187^ 

Is aliquem numerum obtinebat, dc Cla. r i8o.a 
Errantes ftells numerum deorum obtinent, dc N* 69M 
Pretium eonfif ere. j >ro Qg.p.17, ' / 

getium rei exquirere .inVcrr.p. $ 5 6. 

In quibus nihil virtutis> nihil animi, nihilner verum putant. 0 
rag.78. 

etmmadofes & potqntiap valet plurimum. Offic. libr. 2+ 
p. 73, 


^Statis. Pueritiae, Sene&utls. 

3(ttt/ ^uQtnbi 3?inl>f)df / @u« altcc 1 atm 

^>ocbal(«r txltbmi ©raa^aar 


P St grandior natu: media efimuUeris atm. Aull.V.JT. 

Scio st at em effegrandem. A uJ, i. ?. v f } 7. 

Tu ufqueapuero fervitutemfervifti. Capr.}.4.Y. I j, * 
jitioleuitad at at em , uti viris placere pojfet. Capt. prolog. vcrC 
4 7- 


Vt te dignam, mala, malam st at em exigas , Aul. i.i.v.4. 

Nam per urbem duo. defloccati fines quiritant me. Epid. f.r. rerfl 
1 o.h e. calvi, fumtdmetaphord aveftibut ,qus fuos villos ami- 
fcrunt, qus & decotes five decute* dicebantur, j&awn bf€ 
flbcf m fcii» abqtfaUtn. 

Qui pol me, ubi hoc caput colore/n commutavit,& reliquit. Mofh 


i ? v 44.. 

Sapere iflhac state oportet , capite candido. Moft. 9.1. 

Vt st asm ala , malus amor . Mcn. 5: l6 r 

jtiuQt filereessmrurfus repuerafeere. Mere.2.1.V.25. 

H 4 . 74 » 


Digitized by ogle 1 20 THESAVRVS 

Jam plenus Atate.amma^ fetida. Merc.$ r j.v.ij. 

Lrmcipio atque annis ephebis Atateexij, 

Atque animus fludio amotus puerili eft meus. Mere. Prol. v, 
40. Sic enim ibi ex Mss.veftigijs eipreflimus in Editione 
noftra. Probent alij fuum narturtium , mihi hoc, allicum 
placer. 

Sefe extemplo ex ephebis poftquam exceffcrit. Mere. Prolog, 
verf. 61. 

Servum una mittit , qui olim a parvulo puero mihi pedagogu* 
fuit. Merc.Prol.v.90. 

Nam equidem haud fum natus annos preter quinquaginta 
quatuor. Jcbfcrn nur^ taftvalr.Mil.i. 6 . v.34. 

Tempori hanc vigilare oportet formulam attyAtatulam. Ne vbi 
capillus verfipellisfuat,faedefemperfervtas. Perl 1.1. v.47. 

Toftquam puerifeptuennes funt. Mere.Prol. ?. 1 4. 

Gjuidagis tu htc*\IA. JEtatem haud malam male.K\id.i,].y./» 

JE tas mala,*/* feneftute. vide Lex. Flant. 

Eius annis triginta natus fum. Men.j. i.v.i. 

Quot er as annos natus, cum te pater apatria avehit} Mcn. j. f. 
v.s*. 

JEtatem haud malam ago. Rud 2. $.y.7. 

Qui Atat em agitis cum pietate & fide. Rud Prol.v.29. 

Su&fene&uti is acriorem hyemem parat. Trin.1.3, v.7. 

JEtatem agerecaftefuam. r rin.z.^.v.7. 

Adolefcens cum fis , tum cum eft fanguis integer. Mere.3. 1. v. 7 . 

Jam excejfit mihi Atas^ex magtfteno tuo . Bacch. 1.2. v. 40. 

T riduo non inter eft statis , uter maior fiet ,v erum ingenium pBes 
triginta annis majus eft , quam alteri. Bacch. 1. 3. Vj7 j8. 

Quid mihi op us eft decurfo statis Jpacio* S tich. 1.2. v. 14. 

Mihi quidem At asfacta eflferme. T rin. 1.1.Y.3 8. 

Senefius ipfa eft morbus. Phorm.4,/.v.p. 

Te emi a parvulo. And.i. i.y.8. 

Excedere ex Ephebis. £)ft,Rinfrrfc$U$ auftjl&M. Andr. 1.1. 
v. 14. 

Sperabam illum iam deferbuijfc adolefcentiam. Adelph. 1.1, 

V.7t. 

Jfth ac mihi At as eft. Hecyr.r. 1. v.i 8. 

JEtatis tempus tulitiperfunfla fatis fum. Hccyr.4.t.v.i8, 

Longinquitas At at is obftat.ibid. 

Ed iam Atatefum,ut ne fiet peccato ignofei Aquum. Hccyr. J.l.v.r, 

Tu* m 


LfKGVjfi LATINA- m 

Tf** pr Afer ierat tam ad ducendum et as. Phorm. 2. $• 
V.76. 

Rejpice tuametatem. Phorm, 87, 

Stmul autem non manebat ita4, 'Virginis in meam negligentiam» 
Pborm, 4 -r.o;.^. 

In bonis difctpUnispqr omnem pueritiam educatum effe. ad Hc- 
rcnJ.i.p.59. 

foftquam excejfit ex Ephebis Sofia. de Invcnt.li ,p. 1 ffc d* de O - 
rat.lib.i,p.4?9. 

Repetam non ab incunabulis naflr a veteris puerilis % aoftrmA 
quendam ordinemprAceptorum dt Orat.lib 1. p.x 75 * 

Ego ab in eunt e etatqineenfw fum ftudioutriu*% vefirum . de O- 

rar.lib.Kp.u’. 

Mihi hocfubjsdium inde tis% ab adolefcentid compar aut. de Or. 
lib.i.p.?2i. 

Omnem terqtnysin his difcendisrel?** at at em. de Orat. lib. \. 
\>.+ 88 . : < " > 
Cum tibi et as noftra iam cederet. B rur.p. $ 16 . 

Totidem annis mihi proflaret state. B rut.p. 5 6 $. 

Vixit adfummam fenekutem. Brur.p.571. 

Annos natus homo magis quadraginta . pro SexL Ro(c. 
pag* 4 J K 

Satis statuat# roboris habet. proSex.Rofc.p. 88. 

Ad puerorum incunabula pertinet, pro Sex.R ofc.p.90. 

Cum armos ad quinquaginta natus ejfet. pro Aul. Cluent. 
pag.5°. 

JEtateiamconfeftumeJfe. in Catii pag.187. ' 

lUud tenebricojum tepus At at is ineuntis tue patiar latere. Vat. 77. 
flui prima illa initia atatumtegra^at# inviolata preflitijfet.pzo 
Cael.p' 94 , 

Summafene&ute confeftu* eft. PiC 114. 

JEtas iam a diurnis laboribus devexa adoftium. Ep. Att.lib.J9» 
p.185. ' 

Arbitror malle te quietam fene£h*tem>& honorificam agere . Ep. 
Att.h’14 p.447. 

Zeno cumArcefilam anteiret aM/#*Acad. Qu.l.i.p.90.C$> T ufc. 

v lip.2 9 6. 

Vltimumstatis tempus expeBare. deFin.l.z.p. 16$. 
Tranquillitate degere omnem Atatem fine dolore. deFin.l.z.pag. 
Vh 

H s fige 


Digitized by Google 

THESAVRVS 

Quo ftudio Arijlophanem putati* At at em in literis duxijfe ?' cte 
Fin.lib.f.p. 176. 

Quodfi efienteo anijno+ut notlept At at em militibus conterere, dc> 
Icg.li.p. $io. 

JQtasvolat.Quxft. Tufc*l.'.p.}$4. 

EroveBd At at e mori. ibid. 

Extremum Atatis tempus contaminare. Qtjaeft. Tufc. libr. 5* 

Qua degenda Atatis ratio deligenda. Qgacft. Tufc, lil^r.j.pag. 
4 7*. 

ExpuerU excedere* pro Arcb.p.34^ 

Adolefcentiam inforenfi opera confumferat . Acad. Qiiaeft. Rbr, 
t, p-5- 

Qui non oderit libidinojam, & protervam adokfcentiam. dc Fi n . 
4-P*7£, 1 

Athenis iam ajfeftum feneftute multos dies auditum ejfe fciebat. 

dcOrar.lib.i.p.47i.. 

Magifter hic fummd iamfqpeShtte efi. dc Orat. Jibr. 3, pag, 
477. 

ABdijatedscuxfatyattvlit pro Qu. p,3tf. 

Exegit Atatem* in Verr.p.494. 

Orneamcalamitofam &prAcipitem feneBptemJ6 turfcemexa&A^ 
dementiq s &t at e canitiem? Epifip.541., 

Quiaujbegerendi abfunt confe&i feneBute. dc Finibus libr. 5. 
p. 114. 

Nec inhumani tolerabilem aguqt feneftutem. dc Sjene&ut, pag^ 

Si oBuageftmum annum agerent, dc Sene 7 8.b 
Agere vnum diem bene, vel male tzfreceptis fapiefttum. Tufc. 
229.a 

Quibfif facilini} rati opibus ingrayefientem ferre pojftmus . i- 
bidem. 

Quartum annum ago & oftogejimpm. dc Scnc&ut. pag. 
160 . 

Nonne melius inu\tb fuijfet otiofam At at em , <$» quietam ,Jtne 
' ullo labore aut contentione traducere ? dc Senc£bp.i8r. 

In ea tamen gente primam ij, qui fqptentes habentur nudi At/t-^ 
temagunt.Qn.Txi{c.].i.p. 4 Sp. 

Mtates in peregrinatione confismere* Quseftv Tufcul. pag. 

IftA 


Digitized by Goo< LINGVO LATINA ii? 

Ijld f ere #t e fi e flemus , qua es tu nunc OfKc. iibr. i,' 
pag. ioo. 

Ofnne tempus &tatis fine molefiid degere .de Seneft. p.up. 

Si o Elingent e fimum \annum agerent , non ociogefimum . dc Sc- 
ncd.p.150, 


vEternitatis. Vide Temporis. 


Affabilitatis.Sal utandi. 

$8<<jrujf«n / 2fnfpr<dj<n / 1 .£) 0 (t>fcfjIig cr. 

•jd<jcn/©rog pcrmcl&cn/ cmfctwn. 

U Xpt£iatum eum falutat magis haud quis quam, quam canem' 
Amph.2 2 v.48. 

§}uid tu ridiculi causa fic me [alutas? Ampli.’. 1.v. 51. 

lubeo tefalvere voce fummd , quoad vires valent. Afinar. 2. 1. 

v.jo. 

Salve tn/tttr. ART.Saf falutis cfl. Afin s. *.v. 62. 

Non temerarium e fi , ubi dives blande appellat pauperem. AuL z, 

2.V.7. 

Et wefalutat blandius ibid.v, 8. 

Vbi manuminijeit benigne. A ul. 1.1. v. 50. 

Vple atcfofalve. Cape, z.f.v.86. Cure 4.i.y,i8.&4> 4. V.?. ’ 
Salvum gaudeo te advenire : cedo mihi tuam dextram. Cure. 2. 
5. v.18. 

Multam me iuflit falutem dicere.Cmcxi\. I.f.v.jr. 

Vt matrem tuam videtu,adeas, advenienti des falutem > at% <?- 

fculun±%yid.4.z .v.2. 

Salutem tibi acfodali[olidam nuncio. Bacch.2.j.v.T$. 

Nec Saltu nobis falutiiam effefi cupiat. Moft. 2./.V.4. 

Salve amiciflime mihi hominum omnium. Moft. 1.4 y.26. 

Ne(e falvejalvum te adveniffe gaudeo,uaj s ne valuiftt? Moft, 2, 

Z.V.IQ. 

lubeo tefalvere,& falvws cum alijs advenisgaudeo, fitlve & tu, 
DI te ament. Moft.^.v.7. 

Salutem k principio mihi y & vobis fi celatores.nuncio. Men. Prol. 


1*4 THESAVKVS 

Saiv^fc:filvdnefMai.yis.x6.i»MV7iJcSs : Salvxneres YCK 
ftrxfunt.? 

Limenfuperum inferuuufofalve. Merc.j.T.v.r. 

Salutem mittit>& falutem expellat a te lachrymans titubanti 
nimo, corde,0* peUore. Pfeud.i.4Y.41. 

Porrige pudaciter ad falutem brachium * Pfcud. 1.4.7.18. 

Herus meus tibi me falutem mufiatny obsit dicere. rfeild,4- K 
7.15, ' 

Manufalutem mittunt benevolentibus . Plcud,4 ; 2.7.4$. 
Salveiquid agisfut valest Perfz.i.v. 12. 

Nemini credo t qui Largi blandus efi. Aul. 1.2.V.19. 

Jubemus \sfalvqre mater. R,ud,i.5, v.5. SicPetron . Acccdoani¬ 
culam €f nan<|jpi ,quae agrefte olus vendebat: Rogo * in¬ 
quam ^ mater, n^nqqid, fiis ^ ubi ego habitem ? vide texe * 
con Mater. 

Propino tibi falutem plenis faucibus. S tich. J. 2.7. 16. 

Salutem annuntiare alicui. Stich. f.i.v.j. 

Plurimafalute Parmenonem fummum fuum impertit» Eunuch. 
7.2.V.39. 

Salvum te advenijfegaudemus, Adclph.i.i.v. 

Qui cum interfe t ut ipfirum ufus ferebat ,amicifftme confalutqf* 
fent.de Orat.lib.i.p'347, 
jD eos falutatum veniunt, pro Sext.Ro{c.p.J 4 ^ 

Soter eft,quifalutem dat. in Vcrr.p.188. 

Cicero belUJfimus tibi falutem plurimam dicit * Ep.adTam. libr. 
I4,p. 4/2. 

Lepta tibi falutem plurimam dicit » & omnes: Epift. ad Fam. Ii* 
i^.p.494 

Salutem tibi plurimam adferibit. Epift. A tt.lib.i. p.lL 
Impertit tibi multum falutis. Epift. Att.l. z. p. 61. 

Plaufus maximi , confultatio forenfis perhonorifica, figna bene* 
volentia permulta a bonis impertiuntur. I p. Attic, lib. z. 

pag**- . . • ... 

Alexis mihi toties falutem adferibit. Epift, Attic. libr. 
pag.160. 

Puelis falutem articulati dices , Epift, Attic. libr, i. pag. 
189. 

Affc&us* 


Digitized by Google 
Affinitatis. Amandi. Amicitia?. Amorum. Cogna¬ 
tionis. Conjun&ionis. Confanguinitatis.C^nfue- 
tudinisj Familiaritatis. Gratia?. Ncceffitudinis. So¬ 
cietatis. VtjU paulo pofl plura , Tst, Amoris. Dili¬ 
gendi. Ofculandi. 

gtenn&fc&afff / / 5tuobfd&afff/ 

l ©endgt/ ©efltcffen feitt / ©<. 
twgtnftfn/^ugttban fetr» / SrtttnD mac6m/$wutt. 
ftfeafft tjfffagen/itrtrbabcn/ itcb gctvinnm/ ©<. 
fclfcfcafft <rf>a(t«n / gufammw fjatter» / <£tn$ f<tn/ 
Ubm/^n gun|fcnf«m. 

B istonio fient interfe amici, quam prius. Ampli. $. 1X.62 . 
Vobit efifuave amantibus complexos fabulari . Afinar. 3. 
$.v. 5«. 

Complexum huius nihili moror, meum ajpernatur. Afin.$. j. 

V.Ji. 

Trehende auriculis * compara labella cum labellis. Afin. $. 5. 
v.78i 

tie nos deiunge amantes. Ibid. 7 j 

Amando ne exorarter te vis, an ofculando ? ibid. v. 97. 

Circumdato me brachiis,meum collum comple ftere. Afin. j. 3.vcr, 

tftfc 

jtZoftrosamoresdijpulfos compulit. Afin,$.$. v.147. 

Jftuc mefaBo tibi devinxti.Afin.$.i.v.2r. 

Amore corripi alicuius. A fin. 5.2. a 4. 

Me benignius omnes falutant,quam falut ab an t prius,adeunt ,con- 
Jiflunt » copulantur dexteras, rogitant me, ut valeam, quida- 
gamquid rerum geram. Au I. ■. 2. v. 3 p. 

Cogitato tibiproximum me , mthuf item ejfe te. Aul. I.J.Y. 9. 
Vidit me fisam amicitiam velle. Aul .2.2.1,68, 

Taseper metuit congredi, ibid.v.70. 

Mamt deperit. Cuic.m.y.-h. 

Qtsouf 


Digitized by 
- i f I NGVit LATINA i if 

Affeftus. Vtde Motus, 
llg THESAVRVS 

QuousqJ qu&fo ad hunc modum inter nes utimur 'amore fempt* 
furreptttiolCuTC.i.^.v. +9. 

Ejjlichm amare aliquem .Ca r .prol. v.44. 

Ego difcructor mtfer amore. L af i.i.v.}^ 

Bene amicitia ut ter. Cift. Arg.v. 8. 

In amicitiam infmuavtt cum matre , & mecum Jimul. Cift. 1.1. 
v.p# 

Qudm ad probos propinquitate froxime te adjunxeris , tam efti- 
nmmejl. Aul.i.i.f.jp. 

Te bovem ej[e,& me afe Ilum >ubi te tum coniunflui Jicm. AuL z 
1 . v.jz. 

Ba gratia affinitatem hanc obfimavit Aul. 1.2.V.89. 

Huic ultro Jit , ut meret , potijfirnws noftn domi ut fit. ifi 
OrrbcjtC bamumforb. Men. i. j. verf. 8. Pottjftmios enim 
efty qui primae in amore poffidet. Terent. Eunucb. vccat 

t primum, e£* Hecyr.fc. i. Intimum . item Eximium. Sic 
Piant, Cal./ k verf 24. Hercle mc (ufpendio, Quain 
tu cius potior fias, Tatius cft rae mortuum. Trucul. 4; 
z.verf.is. Solus liimmam hic habet apud nos , nunc is 
cft fundus)nobis. Sttch. 1. 2. verf 40. Quem aequius 
eft, nos potiorem habere , quam te ? Atque hinc eft, 
qubd tamquam regno adepto glorientur amatores , voti a- 
matorij compotes. Men. 1.3. verf 10. Superas facile, ut 
fupcrior fis mihi, quam quifquam qui imperant. Vbi 
tamen ex MSS. & edd. legendum dixi impetrant. Mar- 
tial. libr. u. Epigramm. 4/. Et folam tenet imperatqud 
{olam. Propert. libr. 2. Eleg 16. Et fubitb felix nunc 
mea regna tener. Ttbullu* lib 1. Eleg. 10. Tunc flebis* 
cum me vin&um puer altet habebit , Et geret in gre¬ 
mio regna fuperba tuo. luven. Satyr. 6. verf 74S. In- 
tetea calet, & regnat, pofbitquc maritum. Ouid.libr.i. 
Metam, --nulla potenti a/10 nga eft. Idem de Myrrha —a- 
liena potentior eflem. Idemlib.2. Eleg.it). Amor. Pinguis 
Amor nimiumque potens, in taedia nobis vertitur. X#- 
bull.lib.i . Eleg. 3. Nota loquor, regnum ipfa tenet. Sene¬ 
ca Agamemn. verf 254. -fola fcd longe eminet ten£tquc 
regnum famula veridici dei. Propert. libr.2 Eleg. ult . Vt 
regnum miftas inter conviva puellas. Idem libr. 4. Eleg* 
7. Longa mea in libris regna fuere tuis. Ovid. libr. 13. 
Metam, Sive aliquod regnum cft in carmine. Mani- 


vGoogle t IN GVit LATINA 127 

htUtu /<A+.decusque linguar facier, regnumque loquendi* 
'vide etiam Lex i c 0)7 Piant m. & Philofoph . PUut. Amato- 
rum. 

ii Tam ego audivi illum in amore herere .Fpid.i.i.v.7. 

SecuminfitenS novos amoris defluit igniculo*. Bacch. proh 
v.88 

IConquifttorem in dmorefn conijciunt. Bacch. Prolog* vcrfl 

. 79 - 

Rullus eft ignit t & totus ardec. Bacch. ic. DI. immortale 
v. 2. 

TellusfumVehiinenteY vifeo. Bacch. i.jr.r.59. 

Pro imbre amoY advenit\u uf% inpettus permanavit, permadefio 
tit meumcor .Moft.i.i.v.61. 

Pt videas eam medullitus me amare 

pntimum fe facere apud aliquem. Mil. ? .1. v. 5 o. 

Facere amicum tibi me potis es Jempiternum . PcrC l.r. vetf. 

Nunc me gratiam abs te inire verbis nihil defidero . Stich. 4* 
*. r.io. 

Fax commerciumque eft vobis mecum. Stich.4. t.v.tj. 

Vttwcfr homini res parnta eft , firmi amici funt yfi res labat ,iti* 
dem amici coUabafcunt. Stich. $.i.v.ij.& 17« 

FesamicosinVdntt. ibidem 16-17. 

tfte eft tranquillus tibi magis, quam mare. Stich. 4. r. verC 
U\ 

Fi magis eft confiharim amicus, quam auxiliarius . TrucuL 

* 2. 

'Obfequium ahticcs : veritas odium par it. And.rjr, 

Jimicitia nbftra incepta a parvis cum et at e accrevit fimul And. 


3'3-V-7- 

teis qtfamintitrtUm habeam te. Eunuchi 2. v. 47. Vide paulo fu - 
pra, de amatorum prior itat e. 

‘{Cupio aliquos parare amicos beneficio meo . Eunueh. r. 2 -Ycrf. 


74 * 

Cor di meo queyquam ejfe cariorem. Eunuch.i.z.v.Jatf. 
Amicorum hic habens neminem. Eun.4.6.v.22. 

Spero sternam inter nos fore gratiam. Eunueh, ;. 2 . ver f, 

tdalo ex principio magna familiari tfu confiat a eft.' Eunueh. 5 . 

.. r Rullone j 2 8 THESAVRVS 

JS fullone Chremetis patio affinitatem effugere potero ? Andr.i. ji 
v.n. 

Qua cum tot confueffet annos. Hccyr. 4.1.V.40. 

biennium ibi perpetuum mvfera illum tuli. lbid. l.z.v /2. 

Confuetudome tenet. Hcryr.^. vv.44 

Mihi magna cum eo iam inde ufque a pueritia femper fuit fa¬ 
miliaritas. Heaut.i. *.v.ic. 

Neefc lites inter eas,potiulatio nunquam. Hccyr. i.j.vjq. 

Noftrdvtere amicitia, ut voles. Hccyr. $.i.v.*8. 

Vna opera nosfibi amicos iunget. Hecyr.j.z.vji. 

Stare cum 4&7?*<?;Phorm.i.i.v. $9. 

ligone tuam expetam amicitiam* Phorm.i 3. 

Solus eft homo amico amicus. Phorm.^ 3.V 30. 

Veritate amicitia,fide, focietas ; pietate propinquitas colitur . p to 
Qu.p.8. 

Mihi cum iftofuit amicitia, ad Her.lib.4 p.1/4. 

Quas natura aut voluntas neceffitudine aut benevolentia coniti#» 
xit. ad Hcr.L4 p.116. 

Vtiamicitijs. dc Inv.l. '.p .160. 

Amicitiam expetere propter rem aliquam, dc InVent. libr. % t 

p.26+. 

Summa cum familiaritate illi contantius eft. dc Orat. libr. 1. 
*' 27s \ 

Cum initio itatis ad amicitiam fe meam contuliffet. Brut. pag. 
604. 

Apud me amicitiab eneficijs,Qodignitate plurimum pojjimt, 
quorum ego neq 3 benevolentiam erga me ignorare, nec aut hori- 
tatem ajpernari, nec voluntatem negligere debeam, pro Sext. 
Rofcp*j8. 

Multorum officiorum coniuntiione me privatum videbam. Brut. 

Societatemfacere cum aliquo: Sociumfibi adiunger e : foci et at em 
gerere, pro Qu. p.4. 

Quicum tibi affinitas, focietas. omnes denify caufe ., & neceffituM- 
nes veter es inter cedebant, pro Qu.p 16. 

Quicum te aut voluntas congregaffet, aut fortuna coniunxiffet. 
pro Qu.p.17. 

Vtiplurimum aliquo, pro Scx.R ofc.p.4f. 

Gratia atcfehofritijs homo florens hominum nob ili ffim orum . JSTsm 
cum Metellis , & Scipionibus erat ei non modo hoftitium , *ve- 


tized by Google 


LING VJE LATINA n 9 

ritm etiam domefiicmufus , &confuetudo. pro Scxr. Rofc% 
P a g* 4 1, ’ • • 

Multum valet communio {anguinis, magna <vis humanitatis . pr# 
Scxt.Rofc.p.Stf. 

Convenit mihitecum. pro Scxt.Rofc. p.£$. 

Societatem cum aliquo coire pro SexRofc.p. 77. 

S/£/ rM» illo rationem communicatam putat . pro Sext. Ro(c« 

• p. 8 tf. 

Ucircb amicitia comparantur, ut commune commodum mutuis 
rofficijs gubernetur, pro Sex.R0fcp.75. 

Conditionem amicitia , im ficietatis convellere , <£» ni libidinem 
fisam transferre . in Verr. p. * cp. 

Ifios inter feperbrevi tempore,non res ^on ratio, non commendatio 
aliqua,fedfiudiorum turpitudo Jimilitudot fc coniunxit . in V, 

Muneribus infinuat in familiaritatem Metelli . inVerr. pag. 

Quibus rebus non fenfim at% moderate ad iftius amicitiamarr 
pferat: fed brevi tempore totum hominem, totam^ eius pra¬ 
turam pojfederat. ibid. 

JLmfdem exifiimat vias ad omnium familiaritates ejfe munitas. 
Ibid. 

Blanditijs & ajfentationibus in alicuius confuetudinempenitusfi 
immergere, pro Aul.CLp.17. 

Quantam vim habeat ad conjungendas amicitias, ftudiorum as 
natura fimiUtudofcitis. pro Aul.CLp.ii. v 

Studiose fi ad alicuius familiaritatem applicare, pro AuL Clu. 

p.11. 

Tamiliarijfime aliquo uti. pro Aul.Cl.p.iJ. 

jtd alicuius familiaritatem\ fe applicare, pro Aul. Cluent 

JEjfe alicui cum aliquo amicitia, pro AuLCluent. p.55. 

JEfi mihi cum iUo magnus ufus, <$*fiumma utriujfa officijs confis - 
tuta nocejfitudo. 1 b i d. 

Mihi cum illo & vetus <$» magna amicitia efi. proL. Murcn. 
p.ui. 

<Am tui'fetosos vel inimicis tuis pateant, noftros rivulos etiam 4- 
micis putes claufos ejfe oportere , pro L.Mur.p. u 2. 

Ys&ius tutet affinis, cuiusfir er em habes in matrimonio, in Vere» 

J I latio 


Digitized by Google 1)0 tfHESAVRVS 

Ratio tibi cum iUo intercedit. pro Qtjint.R ofc.p 104. 

Mihi cum Siculis caufa tanta neceffitudinis intercidit, in Verrem 
p.u*. 

Jn amicitiam noftram Venit, in Verr.p. 

Se ad amicitiam popult Rom. applicuit, in Verr. p.n 5, / 

Quo quisfy te maxime ^cognatione affinitate , neceffitudine attin* 
gebat.inV x ztt.p.i}y 

TZxhtslocufe recipiunt ,afcifcunt illudfibi oppidum t pfimo commer - 
tio,deinde etiam ficietate. in V err. p. 4 71. 
y hfon neceffitudine fed fifio officiofimulata^ feduUtate coniunBus » 

pro Curcin.p.}? . / 

f te fe cum inimico meo copulavit. Seft i6. ^ 

Veterem ccniunttionem citius diremiffiem,quhm novam conciUaft 
jfc/w.Ep.ad Farntlib^.p.8/* 

Amicorum noglcBio improbitatem coarguit * pro Luc. Mur. 
pag. 214 . . 

ILft cum illo maximis vinculis & propinquitatis & affinitatis 
coniunftsss.proCn Planc.p.504» 

Ntceffitudines habere, pro Cn.Planc.p.^09. 

Officiofam amicitiam nomine inquinas crhninofo.pto Cn. PlaHc< 
P* 5 ri * 

Que poteft effit iucunditas vita Jublatis amicitijs l qua porto amici~ 
tia poteft effie inter ingratos t pro Cneo pUnc. pag> 
518. 

Summa mihi familiaritas cum patre i cum fratre eius orati 
Seft.ij. 

Quo cum mihi erant amicitia • & neeeffittudines . pro Scftj 
pag.te. * 

t>ices familiaritatem tibifuiffe cum Quint. Maximo . Vao 
85. ' 

Vtebatur hominibus improbis multis, & quidem optimis fededU 
tum effiefimulabat. Coei. 94. 

Comprehendebat multos amicitia. Cael.95. 

Quis clarioribus viris quodam tempore jucundior t quis turpiori* 
bus coniun&iortC oel. p 5* • . 

Tamiliaritas Catilina obiefta eft Caelio. C oel .9 5. 

Multi boni adolefcentes illi homini nequam & improbo fluctua* 
runt. ibid. . 

Vidimus hunc effie in illius amicis, ibid* * 

G<*Hw mu fuitftmlimk, C«l< im« 


Digitized by Google LINGVO LATINA i } t 

tskm A. Cactnnd tanta mihi familiarttas , confuetudo^ fempet 
fuit, utnulla maior ejfepojfit. Epiit. ad Fam* libr. 6 . pag. 
166 . 

Verftct ,utpsin familiaribus Csfaris. Epifh ad Fanh lib. 7* 
pag, 19 ii 

Venire in alicuius familiaritatem. Epirtol. ad Fana. libr. 7. 
P a fr^ 7 * ; * 

Egeram cum tuo Nicia , fkod is utitur > utfcufamiliariter^ Cafi 
fio. Ep.ad Fam.Lb. 7.p.i©j. 

Jgnofeunt mihi, & revocant in confuetudinempriftinam. Ep. ad 
Fam.lib. 9 .p. 24 i. # 

Gum Marco Fabiofummuseftmihiufus. Ep. ad Fam. libi. 

p.!7i2. 

Ego pUnk neceftitudinem conflitutam habui cum domo veftrk 
ante aliquando,quam tu natks es. Epiii. ad Fana. libr. i«* 
f a S^* 

C 7 aio Aviano Evandro, qui habitat in tuo facrario , & ipf» 
multum utor, & patrono eius Marce JEmiUo familiarijfim & 
Ep. ad Fam.lt;.p.t 0 ti, 

Gum Municipibus Volaterranis mihifumma necsjfitujo interce- 
Ait. Ep.ad Fam.1jip.ja9. 

Edarcus JEmilius vnusefiex meis intimis ,at% familiarijfimis* 
Epift.adFam.lib.i}.p.4U. 

§ive aderit,five non venerit in Siciliamjn meis intimis maximi^ 
necejfariufcitu effit. Ep. ad Fam.iib.i j.p.4 iG. 

tutius Brutus eques Romanus adolefcens omnibus rebus ornatm , 
in meis familiariffimis eft, me% obfervat diligentijfime. Epift. 
adFam.iib. i).p.4*o. 

JUsl. Lkinius Ariftoteles Melitenfis antiquiffimus eft hoftes meus 
<$• frater ea mihi coniunftus magno ufu familiaritatis . Ep.ad 
Fanfclib.rr*pt 42 >*t 

M.Fabium vnick diligo, fummacfe mihi cum eo confuetudo, & fa • 
miliaritaspervetus eft. Ep.ad Fam.l 13^.4 0. ] 

Hojfritij & amicitia ius officium% alicui prsftare . 4 Ep. ad Fam. 
lib.u.p.448. 

^areah’qs^damuitia.Ep,adIzmlib.tp,p. 474 . 

JUmcitia 4 h utroq s fummis officiis culta eft. ad Fam. lib.ff.p.4*f. 

Wge Amonq\mveteratom fine uda offenfione amicitiam retinere 
fankvdlo. Ep.ad Fam.lib.i6.p.5oS. 

e e m m & ie n m^btsfore* Epift,adAtt.pJ. 

^ l %. Mdn 


Digitized by Google l,t THESAVRVS 

UihinecefitatemvolMimfontrehmmn»v^co»tuttaiotM.I.^\&‘ 

ad Att.lib.4 p.nd. - 

Multa & ineunda confuetudine contunflttnter nos fumus. Epilt> 

adAtr.lib.i.p.i8. . i; v 

7n intimis eftmeis, cumanteanotusnonfutjfet. Ep. ad Att.Ub. 

Novis amicit ijs implicati fumue. EpifUd Att.Iib. l.p 40 . 

Dixerim mevelplterima vtncuUteesM fiemmt comunfttonu «- 

Tu files conglutinare xmicitiJtejhmeniit neftrit. Epift. adAtt. 

KAJ veteres & magnaspaternae. & iuftsu ntcejfttudtnes magiam 
attulit accejJionemtuavoUintas. Epift.ad Att.hbr.K.pag. 
Si*. 

Commemorantfodalitatem. Ccel. i ©t> 

Tanta illi confuetudo, & tanta famtUmUU cum Clodsd mas *• 

* fit.C<tl.U9* 

£* infla erat confuetudo . ibii 
Amicitiis autem ijs fuit maiorum natui Ccel.iM* 
mihi familiaritate maxima coniunflus. C orn.M7. 

intima familiar itat e hominis fotentifirnt- Corn. 

In fummd amicorum cof id cMn familiarijfimis eitii eft adequa- 

J leipub. dignitas in viris fdttifimts nonfolum mimctttas extm- 
xit i fid etiam & familiaritatem traduxit: deProv.p.itfj- 
Coniunfli amicitia manebimus* dcProv. 17). 

Capita mihi amicijftmorum multitudine retundat. Vil.it*. 
ts non fugit eius amicitiam > dtditfe inconfuetudinem eius. Pa* 


%tu . 

Afoernatut ejhneam amicitiam. PiGtiJ. 

'C onfuetudines noripcjfunPejje eum multis. MiLt) r* 

Rejpublica nos coniunxiteum multis. Mil. 131. 

Hic ego novi fropter communes necejfitudinest qmmihsfient nsm 
L.Tuberone.LigJoo. , _ 

Cum hominibus noftris amicitias (j» amfuetudines iungebat* 

iot.jis. 

Amicitiam cumiUomihi rejfruh&caconciliavk. Daou * it. 

Tamsfiam 


Digitized by Google 

LINGVO LATINA. m 

'Familiaritatem & confuetudinem attulit,fummam vero neceffi- 
tatem magna eius officia in me effecerunt, ibid. 

Confuetudinem meam,quam in repubUcd femper habui , tenuero, 
PhiUp.„j. , ‘i. 

Vtinam nunqUam cum Csfarefocietatem coiffes , aut nunquam 
diremiffes. Phil.2.547. 

Fompeium a Qifaru conimftione avocwviFh\\.x. p. 347. 

Intimus erat in Tribunatu Clodio, Phil.i. $$6. 

Hunc fuum amiciim fatis honeftum quis duxit t in Sali. 557. 

Societatem optimis civibus cum impuriffimo hofte foedere uUo 
confirmori pbffe vix credo, P h i 1 . i, $ 71. 

Homo & multis officiis & fumm0 familiaritate mihi toniuntim 
*/f. Phil.rf.418. 

Flurimis officiis cum Bruto & maxima familiaritate fum con¬ 
tantius. Phil. 10 a6r. 

Amicitiam nofiram minuere videtur perpetua diffenfio. Phil.j. 
4 

Fgofemper iuflas amicitias exiflimavi . in S ali. f t 

Chm te ipfum t ex quii tempore tu me diligere caepifti , quotldi} plu . 
ris feci,tum ac afferunt etiam coniuntiionts nece fartorum tsso- 
tum. Ep.adFamJib.$.p.rf4. 

CoUsgij coniuntiioprefertim tam honorifici a te approbata, non 
mediocre vinculum mihi quidem attulijji ad voluntates no- 
ffrascopulandas.ibid. 

Zgo, ut me tibi amiciffimumeffe & equi & iniqui inteUigant^cu- 
rafo.Ep.adFam.lib.j.p.rfp. ^ 

Ingratiam redire cum aliquo\n Verr.p.112. 

Inter nos voluntas conitmtia, in Ver r. pag. m. Vide infra Tit. 
Benevolenti?. ^ 

Cum longo mtervalloveterem confuetudinem retuli, in Verrem. 

p .!*f. 

Inter fisos omnium delitiorum , atty omnium artium puerulo*, 
ex tot elegantijfimis familiis Utios , velit nos verfari. in Verri 
P.i*u 

A confuetudinealicuius decedere, pio Archia p.347. 

Summus mihi tecum $ ufus . pro L.Sylla p.311. 

Ab inemte iUius state confuetudo , fluitorumfocietas, rf» fimiB* 

. tudo convenit inter »w.Phil.7.p. 4$$. 

Tithonio multos armos utor valdefamiUariter.Fp. adFanw 

l s Holce» 


Digitized by Uoogle 


m thesavrvs 

Doleo y que d c arui fiuBu ineundiJfime tue conjuitudmis . Ep.ad 
lib.t.p. $<*. 

'Exifiimationezn alicuius oppugnare* Epiit. ad Fam. libr, j. 

Cumfeexadolefetntiain amicitiam meam & fidem cantulifas. 
Ep.adFamJ.7.p.«99* 

x«f»« W utor uno omnium plurimam.magnavetm- 

Jias eonfuetudofy intercedit,quodq, plurimum valet, nihil mihi 
oias familiaritateiucundim. Ep. Fam.Ub- n.p. i){. 

Cum Appio Clodiofumma mihi necejfitudo efi .multis timofficijt 
& meis mutuis confiituta. Epift. ad Fam. iibr. n. pag. 


Gravi fimum iudidum de mea fide, & de conflantiafecifii, cum 
foft mortem Ctfarts totam te ai amicitiam meam ctntulifii, 
Ep.adFam.lib.u.p.Ai 4 ' % 

Attingere aliquem nece ffitudine. Ep.Fam J.i$.p^ 94 » 

Lucio Titio Strabone familianjftmeutor omnia mthicumeo itera 
interceduntfumme necefttudmis. Ep.Fam.l.i j. p. +oo. 

Moreta Curius multis & magnis caufis a me diligitur : nam 
& amicitia pervetus mihi cum eo efi. Epift.Fam.libr. 13. 

p. 4 °?. 

Maximum mihi cum eo efi vinculum quafifan&ionis cuiufdom 
necejjitudin is. ibid* 

Cum Lyfone Patrenfiefl mihi hojpitium vetus, quam ego necejfi- 
tudtnem fan&ecolendamputo.Ep. Fam. lib.u.p^cj. 

Xo vehementius a te contendimus t ut Ljfonem in tuam fidem ne - 
ceffltudinem % recipias. Ib id. 

€}uem voluntate <£» paterna necefiitudine coniuBum habuifiiJLp. 
adAtt. Iib.* rf.p.fn. 

J Brutum preclare cum Planco contunSlum habemus. Epift. ad 
Brur.p.5$r. 

Qjun videremus hominem vetuflate coniunBum. Acad. *Q]|. 
Jib.i.p- 77 * 

Amicorum greges magnd amoris conjpiratione confentientes tene¬ 
re. deFin.lib.».p. 1 *|- 

Quo beo videtur Habilitas amicitie vacillare . ibid. 

Ratio ipfa amicitias comparare monet, ibid. 

Amicitia cum voluptate conneBitur. ibid. 

fjueperfiexit in hos vite ftatio amicitie prefidmm ejfefirmtfli* 
mum. ibjd 


Ne 


Digitized by Google 


-l In 6 v J L ATI N J.-777 

Kefi amicitiam propter noftram voluptatem expetendam pate - 
mus,tota amicitia fuafi claudicare videatur . <de Finib. libi 

Amicitiam funditus evertere • de Finibus libro ?. pag, 
i6a. 

' Amicitiam adhibendam ejfecenfint. 4 e Finib. libr. 3. pag* 

20p. 

Nec vero retium eft , cum amicis aut benemeritu confictare, i* 
bidem. 

Amicitia f er fi colenda Ac. icg. Iib.i.p. xn. 

Socium tibi edidifii: voluntariam cum eo ficietatem coijfti. pro 

Qu.p. 27 . 

Sermonis,iurismultarumrerumficietatejunBifunt. in Verr. 

p*gs$s- 

Me eum ampliffimis & fortijfimis viris congregavit . Scfh 
6s. 

. In republica adminiflrandd Antonio cum S eft io eonfiliorum 0+ 
mniumficietasfuit.N2ir.9K 

Do ego operam, ut etiam Lepidum ad huius reificietatem incitem - 

Ep. adFam.l.i.p. 47. 

Tenet me ficietasprovincia, ibid. 

pioc munereficietatem facinorum cum Dolabella inieruntJEpiR. 

adFam.l.i.z.p.309. 

Quod ficietatem Reipullica confervandd tibi mecum a patre ac¬ 
ceptam renovastgratum eft. Ep. ad Fam.lib.jitp. } 8 *. 

Matta-ifi contulit in ficietatespublicanorum. Ep. ad Fam.lib.15. 

pag.597. 

A Societate humani non abhorrere . de Finibus libr. 5. pag. 
180. 

Cognatione alicuius teneri, dc Divio, lib.aty. 

Cum rerum natura quantum cognationem habent, de Dirin. Gb» 
2 + 114 * , 

Afclapone Medico Vatrenfi utor valde familiariter JFam. Gb.15. 

Lucio Coftinio amico c$* tribunali me» vaUi familiariter utor, 
ibid. 

Atticus nofler majorem mihi cum Coftinio confuetudinem fecit. 
ibid. p.40*. 

Feturatum mihi feceris ,ft eum in amicitiam tuam receperis . 

ibid, 

I 4 S#'»- 


Digitized by Google 
I THESAVKVS 

QuintusVomponius. S.F. multis & veteribus caufis neccJftttUi- 
nis mihi coniunttus tft, Ep.Fara.l.i 5 .p. 4 i 4 . 

Cum Publio Terentio , qui operas in fer ip tura pro magiftro dat mi» 
hi,fumma familiaritas comantia eft & confuetudo: MuU 
tacfo & magna inter nos officia paria & mutua intercedunt . 
Ep. fom.l.ij.p.434. 

Tante mihi cum Quinto Hippio canf&necejfitudinis , ut nihil pof- 
fit ejfe coniun£liu* t qudm nos inter nos fumus, Epift. Fani. lib. 

3 pag.4*o. 

Mc habet pro ximum.Ep.3d Atr.p.6. 

Sancfum perturbatus ipfiusfamiliaritate. Epi. ad Atr. 1 . 1. p.j 7 . 
Vtor Pompeiofamiliari/fime.Ep. ad Art.l.i.p 34. 

Ad forum Jl i pati gregibus amicorum defendimus. Ep.ad Att.lib. 

i-P-* 5 * 

Neminem reperirepojfum, quo cum ioceiri libere aut fujpirarefa¬ 
miliariter pojftmus. Ep.ad Atc.lib. i.p.35. 

Darent operam , nc hi cum Helvetqs feiungerent . Ep.ad Art. lib. 
T - P* >8* 

Cww ^ w* tanta familiaritate coniunxi. Ep. ad Attic.Iib 
i.p.40. 

Ille optimo amico utens & fummd fide nocet . Epift. ad Attic. 
lib.i. p. 48. 

Coniunclio mthi fumma cum eo etiam reditus ingratiam cum ini¬ 
micis. Ep.ad Atr.l.z.p. 51. 

Quidifta repentina ajfinitas,& coniunBiofignificant? Ep.ad Atr* 
lib.^.p. 66 . 

Numeftium libenter in amicitiam recepi , e£» hominem gravem,& 
dignum tud commendatione cognovi . Epift. ad Attic. libr. 

i.pag. 76 . 

Infinuatusinfamiliaritatemadolefcentis rem in tum locum addud 
xit. Ep.ad Att.lib. l.p. 7 8. 

Decreveram cum eo valde familiariter vivere. Epift. Attic.Iib. 
6.p* iSp. 

Hermippum familiaritate devinxi, Epift. ad Quint. Fratr. 

P*& 5 ** : 

Nominem in familiaritatem recepi. ibid. 

Qui in tuam familiaritatem penitus intravit, Ep. ad Qu. Fratr. 
lib. j .p. 

Horum odiofe cum bonis-coniungunt, Ep. ad Qgint. Frat. libr./. 
P- 593 - 


LJIN G V LATINA »?7 

Tum in hanc noftram rationem confuctiidmctnq, inducemw. Ep. 
adQi}. Frat.lib.».p.*$4 

Quod & declarant hominum doBiJfimorum familiaritatem,qtu- 
bus femper domus noflra floruit. deNat.Ucorl.i.p.6. 

Vt nulla hominum charitate teneatur. dc Natur. Dcor.libr.«. 

Summas familiaritates pretioflorum ?ner cede fluperari. dc Fin. lib. 


2 p ^4* 

IunBione aliqua tendri. Quaeft.TufcJ.i.p.$i 4 * . \ 

Ad quam nos confluet udinem a familiaribus noftris adducti. Qjj* 

1 nfc.li.r.p.*S°- , > r . 

ArBior colligatio & focietas propinquorum, ab illa immensa Jocte- 
tat e humani gener is in exiguum , anguflumfy concluditur. Ofr. 
lib.i.p.ij. 

Nulla poteft ejfeei cum honeftate coniunBio. Olhc. libr. j. pag. 


147* ' 

Non modo amicitiam 'violari apud maiores noflrosflas non erat » 
fled ne cooptari quidemflacerdotem liceat. Ep*ft. ad Fam.lib. 

InireflocietatemBS.p.26. Famlib.iop. 2 S?. ^ 

Adjungere aliquem adneceflflitudinem. Epift. ad Fam. libr. i*, 

p 499 ' 

ConiunBum ejfe cum hominibus humana quadam flocietate. A- 
cad.Qascft.lib.i.p. 85 . 

Id iam patebit fi hominum flocietatem coniunBionemque perfla 4 
xeris. delegib.l.i.p. 504. 

Cum doBrind e§» humanitate habere aliquod commercium. Qu. 

Tufc.l.5.p.47^ 

Natura vi rationis hominem conciliat homini,&ad orationis,& 
a d vite flo cie tat em. O ff. 1. p . 7. 

Vt flo ciet as hominum coniunBio % fervetur. Off. i.p.57. 

Optime flocietas hominum coniunBioq 3 flervabiturfi ut quisquis e - 
rit coniunBiJfimus , ita in eum benignitatis plurimum conflere* 
tter. OfF.rp.i2. 

Societas hominum inter ipflos & vit&qnafi communitas contine* 
tur. OfF.i.p.11. 

Conciliat interfle homines coniungittfc naturali quadam flocietate . 

OfF.i.p.tz. 

T)ifficiUimum eftflanBam fervar e flocietatem: primaflocietas efi ‘ne 
rpfo coniugio . Offi.i.p.13. 

1 ; Sangtsi- 


i 

T? 8 THESAVRVS 

v Sanguinis eoniunftio , benevolentia devincit charitate bomi- 

#*;.ibid. 

Qmnium focietatum nullapr^antior eft^nullafirmior,quam cum 
viri boni,moribus fimilespmtfamiliaritate coniun&i, ibid. 

* Amicos facit. Offic. i. p. 14*, • 

In quibus eadem funt fi udi a e&dem<% volunt at es,in his fit, ut tqub 
'. quisque altero delettetur ^ acfe ipfb : efficiturid quod f^r- 
' th agor as vult in amicitia, ut unus fiat exfluribsse, Off. 1. 

f.24 

Xx equefiri ordine Pompili os Cneiosfibi amici(fimos compw 

ravit, dc pctir.ConFp. 59*. 

Qu/fquis efl qui cftedit aliquid in te voluntatis,qui colat,qui du¬ 
mum venditet fu in amicerum numero efl habendus, dc per. 
Conf.p.$9i. 

Vpiis hominibus, quos devinBes tenes , defcrJptum dc diflofittetn 
fuum ctiicfe munus fit At pct.Coof.p.H $. 

Amicitia adducenda inflem familiaritati4 erit, depet. Coa i. 

p.^ 4 . . 

Quanquam partis ac fundatis amicitiis fletum O* murutumefla 

oportet Ac pet.Gonf p^ 94 » 

Quefcnnque-velis adiungere in amtcitiam.\b\ d. 

Qui hoc tempus fibi oblatum , amicitie tesum conflituendefrater - 
mittat dcpet. Conf^).J95. 

Quid incipiat Antonius homines adiungere at% invitare ad ami¬ 
citiam? ibid.. 

Volunt te unicum ,fifuam a te amicitiam expeti videbunt, dc 
pet.Con Cp.$ 9 *. 

Sife in amicitiam contulerint Ac pef. Conf f- 199 - 
Quantopere vero amicitias defideraret. Qu.Tufc.lib^.p. 474 •. 
Quam huic miferum erit carere confuetudine amicorum t i- 
bidero. 

Adiungerefructum amicitiarum.Qxucft^T ufc. Iib.j.p.47#• 

E confuetudine recedere. C aec.p. s 8 & 

Af. Fabio viro & optimo & homine do Eli ffimo familiariffim\ utor. 
Ep. Fano 4ib.1-p.50. 

lubes iUum mihiejfe affixum, tanquam magiftro . Quint. Frtcr. 
jtt.a 

Habere aliquem fibi affixum. E.9.b 

E it, ut ne% amicitiam colere poffit » nec iuflitiam . Offic. r. 

> P a & 5 - , . . . 

Amictu ms. 


Digitized by Google .. UN GV JE LATINA. 13? 

Amicitias, que minus dele&ent , & minus probentur,magu face-* 
re cenfent,faptentesfinfim dijj'uere t qudm repente prscidere.OSf. 
* p.4ff. 

Tetivit,utfe in amicitiam tertium ajfcriberent. Offic. libr. j. 
pagio 7 . 

Amicitis noftre memoriam Jpero fempitemam fore, dc Amic. 
pag.i 8 y. 

Ni fi in bonis amicitiam ejfe non pojfe. de Amic. p.189. 

Cum his enim amicitiam natura ipfa peperit. de Amicit, 
pag. 190. J 

Tales igitur inter viros , amicitia tantas opportunitates habet . 
de Amic.p.tpi. 

Nthil difficiltus ejfe dicebat » uf% ad extremum vita diem permo* 
nere, de Amic p. 196. 

Si qui longius inamicitidproveBieJfent.de Amic.p.T 9 7 . 

Taxiffimas habere habenas amicitis . de Amic. p.101. 

Quijfimt in amicitia coniunftionisfy necejptudine /aperiores . de 

Amic.p.zio. 

Tt eb magis, quod P. Sulpitio utebare multum, de Amicit, pag. 

183. 

Quibus cumujuconiunBi ejfepejfunt. de Amic. pag.ipf. 

* Vt omnis caritas aut inter duos , aut inter paucos iungeretur. de 
Amic.pag.190. 

Tum etiam cum iis & inter feconiunctijfimos fuijfe M. Curium » 
T. Coruncanum.dc Amicit.p. 198. 

Vt fi in eius modi amicitias ignari cafu aliquo inciderent, dc A* 
mic.p.199. 

Retinqtt tamen charitateminpaJloret.de Amic.p.109. 

"Repenti in medio cur fu amicitias dirumpimus v de Amic. p. 114. 

Cs r ar cusp fo coire cogitat , Bibulus cum hoc fe pojfe putat con+ 

iungi. At.ij.b 

Cumhoccoireaufus es} Poftquam 29 7 .b 

Oir #focietatem voluntariam cum aliquo, pro Sext.R ofc. u.b 

T insta cum JquiUa focietatem coit comparandi cibi, de N.50A 

Coirefocietatem prsmij velfceleris cum aliquo, pro S. R.$4*b 

Collegia medius fidius Tribunorum plebis tota referientur , &c. 
que coeant de hominum locupletijfimorum bonis, pro Dom. 
an.b 

Dixi Habitofiatimde eo quicoijfet,quo quis condemnareturM- 
koneffe Uberum, fio Clu.4S.b 

$«* 


Digitized by 


Google 140 , THESA.VR.VS 

Qui eorum coit, coierit , convenit , convenerit .pro Clu.49.a 

Quando unam fodet at em hominum ejfe volumus. de Finib. Hb^ 
j.pag.iSo. ' I 

Societatem hominum tueri, u O fr. p. 9. 

Violabis itu humans, focietatis.t. Off.pag.if. 

Devincire hominum inter homines focietatem. i.Offic.pag. 
11. 

Omni bus inter omnes fodet a* hec eft, in qua omnium rerum, quae: 
ad communemufum hominum natura genuit & fervada com - 
munitas. i.OfEp.iz. 

Quibus cum communitate vin&iJunfus.O fflib. r. p . 62 . < 

Idcirco iftam ejfecum hominibus communitatem ., &focietatem,. 

•' Off.lib,i.p*6$. 

Nullam focietatem communis utilitatis causa flatuum ejfe cum 1 
civibus: Oft.l ib. $. p .«1 o. 

Que fententia omnem focietatem diftrahit civitatis. OfF. lib. j. 
p.uo. 

Ni dirimunt communem humani generis focietatem. ibid. 

Ab his enim confli tutam inter homines focietatem evertunt, i- 
bidcnu 

In concilium paftorum fi recepit.Off.lib.^p. 114. 

Tum fit inter eos omnium rerum,confiliorum & voluntatem fine 
uUd exceptione communitas, de Amicit.p.106. 

Que cauja eft x utamicitiam funditus tollamus i vita, de AtniC. 

p. 1 ot. 

AmabiUjftmum modum amicitie tollere. deAmic.p.203. 

Omni* eft e vita fublataiucunditas.de> Amic.p.120. 

Firma devinciuntur focietate. ibid. t 

Omnes omnium charitatei patria una complexa eft. 1. Offic. 

Nulla eft enim focietat nobis cum Tyrannis.OS\ lib.i.p.ui. 

Siquidem inter homines natura meminiftk contundamfodet a - 
te!H.Offl.$.p.ifcO. ’ 

tra natos eJfenos,ut inter omnes effitfodetas quedam. de Amicite 

p.JiKJ. 


Affirmandi. Vide Confirmandi* 
Aifii&onis^fe nigritudinis* 

Agendi, 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA u* 

—■ - «—■ ■ . .— r- 

Agendi. A&ionis. Negotiorum. Occupa¬ 
tionum» • 

©cfdtfffKn/ ©efc&aff rfa f«n / gutfun fa6m / 
nuifigfdn/ @«fc65fff<nauirid>(«n. 

'XT T hocfobtiefine arbitria .accurate hoc agatur, doB} & dili- 
y genter,haudfortmiculose hoc agendum efi. Capt. ut. v. 50. 
"Bene expedireres rationesq^fras. Aniph.Prc>l.v. 4 . 

Bene profpereq^ hoc hodie operitprotejfit mihi* A niph.i. i.v«/• 
Meus amor infonti negotium exhibui*. Amph. 3 .i.Y.14» 

Curata facfint,quam afo/o redeam domum* 65 t()C / flffc 

ting fmsg ftiw / wiDir^dm tcmmc i>om marcf# 

Au 

Ne quis negotij quicquam conferatfiu.Czpt. 4. i.v. 1 
Quid me abfente tecum hic filius negotijgeffipr Moft.4-J*M* 

Hinc & illinc exhibent mihi negotium. Moft.j.T.v.yj. 
Quidmecum tibi unquam aut nunceflnegotij}lAcn.i.}.y.\f. 
"Lepide hoc [acceditfub manus negotium , Mil.3.1. v.5*. 

Jnfiftite hoc negotiumfapienter. y, 

Negotijfibi qui volet vimparare.?<etu.i* 1 .i. 

Nunc homo in medto lato eflmam nefcit , haret hic res. Pfcud. 4. 
1 17. 

Quod tu occeperis negotium agere , /W totum procedit diem. ?ctCu 

Itaquehoc eft,quod me detinet > negofium.VctU 4 .M 6 t 
HepefitiegetiumK\id.t.$.y.i 6 . 

Mihi eum veltris legibus nihil efi commercjj. Rud. 3.4. Y.ie. 
Hem fac effer e alicui* Ruet 4.4. Y.17. 

Id fibi negotium crediditfolumdari. And. ProLv.t. 

Id mihi da negotij. And^.i.v.ys, 

Si poteritfieri,ut ne pater per mefietiffe credat .(9 
datAndr. 4. i.v./6. 

Hoc ego tibiprofe&o effe&um reddam. Andr.4.i.V.i0* 
ifiuc dedam tam negotij. Aodr.5.4. v.51. 

Quicumres tibi efi. Eunuch.4. tf.v.ir. 

Ne cui 'vefirumfit mirum , cur partes feni posti dederit. HeauL 
Prol. v. j. 

Nam hic Clima 9 etfijtfuarumrernmfatagit, Hcaut,*. 1.Y.15. 


Digitized by Google 


, 4 Z T HES A V R VS 

Diti etiam duras dabit. Heauc z a.i.n.h. udarum fc praebebit* 
Etiamne tecum hicres mihi <?/?. ? Hcaut.4.4.V.20. 

Quid rerum gerat. Ean. 5.4.V.I. 

w*/?» traflavit. (6 mtt lUftCtl &CrU$t<t. Eunuch* 

5.4.V.*. 

Quomodo has caufastra flari conveniat ofiendemus . ad Herca* 

l.i.p.4. 

D* his rebus caute confligendum eft. ad Hcrcn. l.i.p*ii< 

Ratione aliquid agere, pro Qu.p.9., 

Agit mecum auftere & Stoice, pro L.Mur 4 p.ij4» 

Res eft in manibus, £p Att. I. tf.p.ig*. 

Ad agendum impellimur. Acadl. i.p. 6. 

Ad aflionem incitari. Acad.l. 2. p.54. 

Aflionem feqUi.\b‘Ai 

Ad id adhibenda eft aflio qu&dam y non filum mentis agit atih 
OfF.i.p 9. 

yfh eo animadverti , indices y eum iocari atq 3 alias res agere pro 
S.Rofc.z8. 

ltaq 3 facio me alias res agere, ne convitium Platonis audixtm 
D.i 54 *a 

Oppius aliud agens, & nihil eiusmo di cogitans, pro Clu. if.b 
Quiefiant igitur , & me hoc in lucro ponere, atq 3 aliud agere pa* 
tiantur. pro Flac. 1 5 4. b 

Atqui vides, inquit Antonius, cum altas res agamus, quam te in* 
viti audiamus, dc Or. 147. b 

Virtutem ne cejfar io gloria y etiamfi id tu non agas , cor?fi quituri 
Tufc.168. 

Qua fudJponte y etUmfi id non agas,cadunt At O r. 114 .a 
Miror tam alias res agere populum , vtJit infano inter di fer t os U* 
cws. de Clar. i86.a 

Eoftudiofius hoc negocinm fufeeperimus. ad Hcrcnn. libr. O 

P a g*. 

Si fit ufque adeo ineo occupatus, ad Hercnn. libr. 1 . pagi 
Rortafse plus habeo etiam negotij. dc Orat. libr. [2. pag< 

K 6 . 

Res ab eo qui contraxit,recejfit.pto Qu p. 12. 

Sufceptum negotium tranfigere .pro Qu.p. 17. 

Exftare alicui negotij aliquid, in Verr.p.2 79. 
Seinnegotioconiungere, pro Qa.Rofcp.aflT* 

optmm 


Digitized by Google 

LINGVO! L.ATINA M , 

t)J>totum negotium in firmm eius delatum eft. ia Vcrr. pag, 

Provincia me ad iooc negotium attraxit . ia Verrem pag. 
223. 

Pernovere fe ab Pmnt negotio. pro Aul.CIuent.p.a®. 
Privatum adnegotiwn exite. cootrayRuH.p. 

Sine recufatione, ac fine ulla mora negotium fufcipere* in Catii, 
p. i* 4 . 

&ullo fi implicari negotio paffu* eft.L igar. 194. 
&mgerantur>*ccipies ex ?ollione t qui omnibus negotqsmn inter « 
fuit filum JedprefithJLp. ad Fam .!.i.p./a. 

JPaceJfire alicui negotium.YLp. adFam.I.j.p.7^. 

Omnia negotia cum fummd tua dignitate diligent ijfiml confeci* 
Ep.adFam.l.3.p.8S. 

Mihi fsso munere negotium impojuit. Epifk Fam. libr. 8. pag, 

Recipio nobis celeriter me negotium exfint entia cotfeSursm. Ep. 
FamJ.io.p«?$. 

impediri occupationibus. Ep. ad fam.L t o.p.308. 

Eum velim rebus eronibus adiuves > operamtfc des » ut qudm 
commodiffimh fua negotia conficiat. Epift.Fam. libr. u, 

f 37S. 

«Antea deflinabar maximis occupationibus. Epift Famil.lib. 
la.p 384. 


Agendi. Vide Deliberandi. 
AggrcdiendiXWf Accedendi. 


Agri,Agricultura?. Arandi, Fundi. Reiruffic*. $c- 
ihinandi. Ruris. 

58am$ atbdt t&iin / Stibbm 

rndmn*!imtm*r*t> A£aV c, 

* 

Venam 


Digitized by Google 


, 44 THESAVRVS 

Agri reliquit ei non magnum modum . AuJ. Prol.v.i j. 

Rus abdiditfefe: huc raro in urbem commeat . Hccyt i.l i. vcrC 
100. 

Voluntatepatrureifamiliari viu% ruftice fe dedit, pro Scxt. 
Rofc.p .42. 

JR#r/ habitavit, /» colendo vixit, que vtta maximi 

■ difiunfta eft a cupiditate ,& cum officio coniun&a. pro Sext* 
Rofc. p.50. 

Optatiffimumfibiputant ejfe, filiosfuosreifamiliari maximefer - 
' vire,&inpradiu colendis opere plurimum ttudti% confumere . 
proScxc.R0fc.p50. # 

Incendiftudto, quod ad agrum colendum attinet, pro Sext.Ro/c. 
P** 2 ‘ 

T uin ifto artificio callidior es,quam hic in fuo. ibid. 

Quo ftudio, & qua intelligentid ejfe in t rufticis rebm putae. 
ibid. 

Res ruftica eiuemodi funt , ut eas non ratio , neque labor, fei 
res incertiffime, venti, tempeftates% moderentur. ia Verrem 
P« 44 °« 

Solum exile & matrum aratro perfringere, contra Rullum 
pag.np. > 

Tatres veftri tantum labore fuo frumenti exarabant, ut po¬ 
pulo Romano toti% Italia fuppeditare pojfent. in Vcrr. pag* 
51B. 

JPoft apopulo literis allatis agro a fenatu & vocatione donatus eft. 
deNat.Dcor.l.i.p.5<. 

Agros uberrimo? maxime fertiles incolere, de Divin. libr. x. 
p.i 94 * 

€um terra araretur, &fulcusaltius effiet imprejfus. dc Divin.L 
x.p.iii. 

Agros deferere incultos . de Fin.l.j p.i<9. 1 

Aliquantum agri in medium rditium eft. Offic.Lp.T5. 

Quid quod non inteQigunt feminum vim, qua ad gignendum 
procreartdumqsse plurimhm valeat, funditus tolli. de Di?ia* 
lib.i.p.ajo. 

Vt omnia,qua terra concipiat, femina, de Nat. Deor. libr. u 

p.*o. 

Alacrit*. 


Digitized by Google LINGVO LATINA 


* 4 f 

Alacritatis, vide Gaudii. 

Alarum, vide Volandi, 

Alcat, vide Ludendi. 

Alendi.Alimenti.Ediicandi. Nutriendi. Suftentandi. 
Vi&us. Fide etiam Adoptionis: & Sumtuum: Vi¬ 
vendi. 

€rji<6<g/ <5rnef)Kn/ 2(uffjf«fjm/ (Sr&altoi/ 

S<ni SSntarOalwnggtbtn. 

N Ec pecua ruri pafcere,ne%puero,nutricare . Merc.j.i.r.i r. 
Mifereat, fi familiam alere pojfim , mifiricor dia, Pfcud. % 
?. v. j 9 . ' 

i jua , tollito. Amph. 1.5 ,t. 7 . 

/ puero picer bene pudiMfue educatus eft, u{% ad adolefcentiam. 
Cape...3. v.15. 

Imo Athenis natus eft.altus educat uf^ Atticis . Rud $ .4.*.$* 
2 dam fi illi pergam fuppeditarefumpttbas,Menedeme. Hcaut. 5.1» 
yciC \7. 

Alit idos foltes,omnem familiam fuflentat . Adelp. 

Kini a pueris parvulifumus educati . A ddp, 3.5. v. * 8. 

Tjw nepoti huius filio hodie primam mammam dedit he*. AdcL 
5.*.▼. 18. ‘ ' 

ArBe cohibere filios. M( 2 Unb<t$<M/ ( 1*010 4 «&aff OK Mcrc, 
prol.v. 65. 

^luicquidpeperifietfdecreverat tollere, A ndr. r.).v.i4. 

Tlebi viBusfuppe ditabatur large fine labore. Seft.ji. 


Alliciendi. CommovendLlmpellendi. IncitandLPcr- 
fuadendi. 

anrri$m/S5<tW3m/ 2(n(?lff«n / ©mxlcfon/ ^rfacfr 
g<txn, 

Q Vii8ir*im*Ufmminituu.VgiD.}.4.w.}S’ 

X . Y$ 


Digitized by Gdo< 


T$6 


THESAVRVi 


Vt illidatis in malam fraudem.Tzuc.x.y.v.*). 

Deus mihi impulforfuit. A ul. 4.10.V.7. 

Mande ac benedice tllicerealiquem, Afin.i.$.v.j4. 

Nam illa mulier lapidem filicem fubigere , ut fe amet,pot efi.V cati. 
>.i. v. 77 . 

fojfum inducere animum,ne Agre patiar. Afin.j./.y^. 

Ne anifnam induxeris tuum. L apt. 1.2.7.40. 

Facere inducam animum . B acch.<. 1. v.7 1. 

Sin faluti quod tibi ejfe cenfeo,confuadebo. Menc. 1.1.7.31. 

Quid mihi es autor?Pi\ cud. 1.7.7.1. 

MeimpuKore h&c non facit. EunucV. <*. tf.v.iS. 

Magis nunc meamic&diftajlimulant.Hcaut.i.j.v.n** 

Te caufc impellebant leves>qflodimitare. Hccyr.3.4.7.1 J. 

Quod alieno duttu fecerat. AdHcren. Iib.i.pag.*f. 

Auaritia hominem ad quodvis maleficium impellit, ad Hereif. 
lib.ipag 40. 

Amplificatio efi oratio, qui ad iracundiam inducit «ad Hercnn. 

lib.3. pag. < 54 . M . M 

Nam efi quiddam quod nos fiudvi allinat ad fefe. deinvent.i. 
pag. 160. 

Qua caufa me ad hanc infolitdm mihi loquacitatem impulerit, dt 
orat.lib.7-pag*449. 

Qui me infiamauitftudio tllufirium hominum, At at es c$* tempord 
perfequendi. B r u t. pag. <4 o. 

Inductus familiaritate fecit. Pro Qui nr. pag. 4. 

Quodfi imulos admovit fiudicfo vittorii. Seft. 8. 

Adiutor ei Sefiius ad excitandum Antonium , hortandum, imped¬ 
iendum fuijfet datus. Seft. 8. 

Sermonis anfam dabat. Seft. 11. 

Homines audaces & per diti metu impelluntur. Seft. *o. 

Tribus rebus homines maxime ad benevolentiam,atfyhic fujfra~ 
gandifiudia ducuntur : beneficio,e,adiunftione animi vel vo¬ 
luntate , (al. voluntatis ) poft.Minimis benefietis adducuntur 
homines,ut fatis cautfk putent fead fi u dium fujfragationis da- 
diJfe.dcPct.ioX.a. , 

Si fiefimetu fi iracundia fi mifericordid impulfi y fiprAmio,fi'gt*~ 
tui adduftt.pait. 134.at 

Vt ad[celeratorum poenam amore reipubl.fum adduftutfic ad fit* 
lutem innocentium voluntate deducor pro Syl. 184.a. 
Tutminimicitmvtreipuh fanares te % vicifii: alienas ut con- 

ira ritu* 

■ » * 


yGoogle ~ i I Nd Vii LATINA I 4 y 

ttarempub.confirmes,*ddtueris. E.6z.a. . 

I loc necejfe efi,utis qui nobis caujfam ddiudicatufus fit, aut indu 
natione Voluntatis propendeat in nos ,aut defenficnis argumen* 
tisadduatur,aut animi ptr motione cogatur.dc Or.iZQ.a» 
tfta enim me rei adducebat* n t r. 116. b. 

Caujfarttpub.me adducit. Atr.no.b. 

Summa neceflitudine , &fummd comunBione addu&um em* 
- mendarealiquem. Evx/J.b- 

Igo enim,fi aut eftentatione aliqua adduftus, autfiutio certandi 
ad hancpottjfimumphilofophiam me applicavi* Att.irf.b. 

#id magis amicitia adduftus Clodii fecit , quamjfudiopsrdi *. 
tarumrerwn* Atr. 9. bv / 

Condar huius & proceritas, vultus octdi# pepulerunt. Cael. i«)% 
Nonpojfum inanimum inducere^ptoGiuzvx.p.zi. 

Pompeium adduxi in eaito voluntatem, Ep, A t t.l.i.p. 4*. 
Animum inducite non potui. Ep. AtrJ.3.p. 87. , 

Sime adduxerunt exefiimem» Ep. Acc. 1 . n.p.34 
^suBormnfumutpmrbicormmttas.Y.p. Atr. Lif.p.4^4 
Meis cohortationibus $mnes ad patria prefidiutn excitati funt» 
Phil. 14 * 139 ' 

Milites veteranos ad libertatem populi Romani cohortatu* eft% 
Phil.f.414. 

Sluem non excitet at# infiammet vefler tantus confenfiu* Piil% 
43 f. 

Ad confligendum impellit cJ» vocat. Phil. 13 .p. 505* 

Quibus eptftolis abs te lacejfitus adferibendum. Ep. A tt.l. I.p47. 
Qua bonorum ammosUbentius pojfit incendere. Epjft. Attic. lib. 

*.pag.« 4 . 

Veteranos perduxit adfisam fententiam.TZp. ad A tt.l. i6.p.t 07. 
Slui ad voluntariam mortem curfiim equorum MtitaVerunU dlt 
Scncd.pag.17S. ^ 


Alloquii. Colloquendi. Fabulandi. Loquendi. Mea* 
tionis.Scrmoni$. Psdt etiam Gar- 
culitatis* 


Zetam/ i.&tiptfa &ar«R / ttatmi 

K '* Cur* 


Digitized by Go ^le >4? THESAVRVS 

C Ertum & confidenter hominem contra colloqui. Ampb. M k 
ver£ 183. ' 1 ' 

Oo[ec ro M per facem liceat te alloqui, A m ph. 11. v. 132. 
Necc a P ut nec pes fer monum apparet. Afin. .^.v.140. 

NecqMd dicat is,nec cur audatufctrepoffum.V bid. 

Rem u te ft ehqvamur.lbid.v.1 + 1. 

Nec ullum verbumfaciat perplexiibile. A fin.4.i.v,47. 

Cerebrum excwiunt mihi tua diftajlaftdes loqueris. Aul. 2 . t . v . 
30.Virg.bb. 8. iEncidos. gravior nc nancius aures vulne¬ 
ret. Ladanr, vulnerant aures eorum praecepta continen¬ 
ti^. Contra Ariftoph.po&s^’ «pw* de Termone fuavi. 

6 )tu ignotum metam compellat familiariter. Mcn.73.v.ij. 
Sineme dum hanc compellare. Men. 7. 3.V.27. 

AEdepolJouitcsfer mones haud emerem qiuritant. M i 1 .4. 1. v. i o 
Mctaphorica locutio de locutione minime fordida,quae 
opus habeat clui quafi cineribus. 

Blande hunc hominem compellato. P oc n 3. ?. v. 7 r. 

Na ille Ecaftorfenoratb h&cfunditat Alin.f.^.v 53. 

Verba facere. Aul 2/.V.31. '*• 

Vt tuam rem ego tecum hic loquerer familiarem. A uJ. 1. r.v.tf. 
Non'temerarium eft, ubi dives blande appellat pauperem. Aul 
2 .v.7. ( . 

Baucis te volo de communi appeSarere , & tud. Aul.l.i.v. z^.Sc 
y. Quem locum Terentius imitatur: A des dum paucis te 
v lo. 

Nunquidmevis? Au1.2t.v.f$.i2.v.’2 Bacch.5. ?.v.2i Men.3.3. 
v. i*‘« Loca aliaParallelavideinLexico, &fupratit. ab- 
fcundi. 

Sed ego rem meam magnam confabulari tecum volo. Cift. 4.Z. 
vcrf.78. 

Tabulari cum aliquo. Mil. 24.V. 18. 

Nam ille non potuit, quinfermonifuo aliquem familiarium parti¬ 
cipaverit de amica heri. Mil.2.2. v.i07.& 108, 

'Paucis verbis te volo. M11. ?•}. v.ii* 

Cum ipfi polfumfecuta Mil.4.6 M. Sequi cum aliquo, efi ,fer- 
monern cadere. Phrafis latinijfima . Vide Lexicon Plautinum 
& Spicilegia Palmerii pag. 63. & Divinationes Acidalii in 
\ illum locum Plauti. 

Cum edconfabulatuse/l.Mcrc.x.i.v. 7 6. 

Manefunt colloqui qui voluntate. Pfeudj.j.v.ij. 

1 Magnifice 


Digitized by Google LINGVO LATINA i 4 j, 

Magnif} homintm compella bo. Pfend. z.1.4. v.iu ‘ 

Quid deindeferm°* em nobifcum copulat, Pocnj.j.v.^j. 

Et ut affleat,cum e a memor et. PcrCi. j.v.71. 

Contortuplicata nomina habemus. Pcrf. 4. 6,y.i6. 

Perplexim lacefjam oratione Sticb.j.z.v.ifl. 

Nempe ergo aperte vis,que. reflant me Joqui? And. 1. .v,i4. 

Apere} ipfam re modo locutus,nihil circuitione ufus es. Aad.l.1.3 1 k 
O b tundis,tamet fi intelligo. And. za.v.Ti. 

Alia multa,que nunc non efl narrandi locus. And. t.% v.i 7. 
Opinor narras ? non relle accipis. C 3 Utc^C {Cctyt*. 

And.i.i.v.io* 

Ego nefciebam,quorfum tu ires. Eunuch. v. z.v.8 o.' 

Fac animo prsfentedi /&.£uauch.4.6.v.3z. ( 

Quid verbis opus efl ? And.u.v.zo. 

Pergis mecnm perplexe /o^«i.Eunuch.M.v.r. v 

Verbum de verbo exprefse extulit. Adelph.prol.v. rr. 

Jam tuverbafundtshicfapientia.kdelph.s.i.v.y. 

Accedere ad aliquem confabulatum.Uccyr.x.t. v.iotf. 

Confli tui me ejfe illum conventurum Hecyr. I. z.v. 1 10. 

Nane habere orationem metum principio inflitit. Hccyr.j. 3 .v.Zl % 
Sermonem cum aliquo habere. Hecyr.^.v.I. 

Verbafacere. ad Heren.t p.8. 

Venit cum hoftium ducibus in collocutionem, ad Hcrcn. lib. u 
pag.L/. 

Inforo ante meridiem caufam conijcito.zd H crcn. lib. z. p.32. 

In vid fermonemcontulit de Inv. lib. z, p.co 2. 

Vocem emittit acerbiflimam cum twrpiflimp corporis motu, ii 

Hcrcn lib. 4,p.it/. 

Sermonem quemdam deftudio dicendi intulit, d z orat. libr.T.pa- 
gin .i76. 

Appellare aliquem hilari vultu , ut blandijfime poteft. pro A* 
Cluent, p. 33. 

Quofiam in homines ajperiks invehi vellem Seft.tf. 

Quis non concederet , ut eius vocis libertatem perftringerem 
Seft.9. 

Multum inter fi ufifo ad extremum tempus diei collocuti funt. de 
orar.lib.i.p.zyrf. 

Jdoc emo pr&ftamus vel maximeferis, quod colloquimur inter no jn 
deorac.LKp.z77. 

Jniftumfermonem craflidelaberemini.de orat.!, r.p.194 

K $ : Rho- 


Digitized by Google if® T HES AVRVS- . 

Rhodifidoftiffimomm hominumfermontbus dedidit . de orat.liK 
*-P a frW. 

Cum fermomm,quem iUi quondam interfe de his rebus habuijfent< 

de orat. l.i. <4*. 

Ter multa de eloquentia cum Antonio dijferui . de orat. lib. 2. 
pag.348. 

Verbum interpofuit nuHum.yto Quint.p. j. 

Verbaedere. pro Quint.p.i^ 

Cum altero rem communicare.pTQ Sext.Rofc p .7 6. 

Per boi dies hic fermo $ulgi eft,atqj hic opinio vulgi, in Ver. p.lj^V 
Tama emanavit. Ibidem. 

Adifium aUegationes difficiles, omnes aditus ardui» acpotisssin- 
terclufifiunt. in Verr.i^ 

Sermocinar/cum aliquo. inVcrr. 114. 

Non eft aufus usquam defigere* ni fi apud eos, quibus cum omnia 
fcelerafua ac latrocinia commuhicajfent. in Verr.p^aa.. 
Tfutusmodi defefermoneshabent, in Verr.p. 529. 

C ommunicare cum aliquo.pt o A.Cluent.p.*2. 

T laribus verbis in aliqua re commorari.pto A.Cluenr.p.ir. 

T um appellat hilari vultu hominem Balbus , vt blandtffime potefr 
quidtu,inquit.Pete ? pro Clu.ji.* 

Tu vt me et appelles, et interpelles, et colloquar e, et obloquar t, ve~ 
lim. pro qIr. jit. 

SalutarebenignheomiterappellarevnUmquenq r in A.246. b 
Ne qdis infriciat tabellam,ne rrget,ne AppeHet.de L r g. 1 <ib 
Appellare milites blando fer mone. Offic 42.b 
Vos ego appeUo,quorumdeme maxima e ft poteflas. Antequaf 9f. * 
Cum ero illum crebro appellans , collegam eifisum commendarem. 
dcor.ritf.b. 

Appellare nomen alicuius identidem cum gemitu & lamentatio^ 
ne deXn-jz.*. 

T e autem M. Antoni abfentem appello,nonne &c. in A . t jS.b. 

Te appello,Ot>pianice,teT.Afti,audete negare, pro Clu .ji.a 
Te appello Cato,nonne profricis t pro Mur./43.b 
Marcelle te appello,numf\ n V. 19 j. b 
A ppellarra liquemfitperbihs. pro P om. $.b 
Appellare aliquem afrertus.contra Kvd.^Z-b 
A t>p ellare aliquem verbo graviore, i ri V. 17 8 .b. 

T t eum trtfiem Galba vidit,nomine appellavit.de or.ljp^.a 
Me autem nomine appellabat, Aca. 4.b. 


Digitized by Googk 
LINGVA LATINA 

J 9 eiotarusfilius,qui rex ab fenatu appellatus eft. Att. 77 .a. 

Quod tum dicendo , tumfingulk appellandis rogandis^ perftexo • 
ramitp.1.2. 

Stuem enim altum appettem?qqrmimplorem?p ro Flac.i4£b 
Vos.etiam imploro at'% appellofimBiffima de a. in V, 17 4* b 
Sin quid agendum eft? Qui Deus appellandus eft? cmushomid 

nisfides imploranda eft fpto Qu. 17 b 
Cavendum eft,ne itfdem de cauffis alii ple flantur, alii ne appellens 
tur quidem. Oific.i8< a 

Grarvjjfima verba ex intimo artificio depromere . pro A. Cluen^ 
pag. 17. r 

Cum familiariter me in eorum fermonem infirmarem ae darem, 
eoa era RuILp.jjorf. 

Maca me tum, tamquam fata ingerenda conijciebantur* Seft* 24. 

" Fw h?s dies creberrimusfuit fermo. Phil. 14. pag.557. 

Ifon putas fas ejfe verbum ex ore exire cuinfquam. Vat.74. 

Cum affirmares nullum tibi omnino cum Albino vano fermonem 
non modo de Seftio qccufando, fed nuUdvnquam de re fuiffe. 
Vae. 74. 

"Linguam <$» vocem fisam fieltri & menti tue indicem VeBium 
. probero voluifti. Vat. 8 5. 

Vocem meam tqentiofletu debilitavit. Coe!./i 8. 

Voce exprejferunt tanfifocinoris crimen . Coei .12/. . 

Idfoleocrebrisfermonibus ufurpare. Mare.a 83. 

Ctsm iUo firmones contulitfapius.Vhil 2.355. ' L 

verbum quidem aufiss es facere de Cajare ; Phil. bf94* * 

Tam illo fermone utitur. in Sali, sso, 

Mo die nos multa verba /fcfM»«*.Ep.adFam.lib.i.pag^7. 

Cum Pompeio complures dies nullis in alijs rufi de Rep. firmombm 
verfatusfum.Ep.zdpAm.kb.up.n. 

Pluribus verbis ad teferiberem, fi aut tua humanitas longiorem 
orationem expeBaret. Ep adFam lib.j.p.6*. 

Mrundufiicum loquerer ctsm Pbanid Uberto tuo, veni in eum fer* 
monem, ut dic er em tine libenter ad eam provincia partem pri- 
mumefteventurum.Ep.adF2mAib.if.s1. 

Morum ego fermone non movebar . Ep. ad Faro. lib. *.p .6%. 

$in eft quodmecumcommunicare velis, egoteexpeetabo. Ep. ad 

Fam. lib.4.p^2. 

Te mecum jepk de tuamanfione aut difceJftonecemmunicat$'p.*& 
Jam.lib.4.p.77l 

* 4 


Digitized by Google Tfz T.HESAVR.VS ^ 

Ego multis dec (tufis te exopto quamprimum vi.Iere , tum etiam* 
ut ante eommentemur internos , qua ratione nobis traducen¬ 
dum fit hoc tempus. Ep. ad Fam.lih.4.p./oi. 

'Recordare cstera quam cito fenatum ilio die facld fortitione coe¬ 
gerim , quam multa de te verba fecerim. Ep. ad Fam. itb.f* 
V*Z- n 7 

Si Balbus conjponfor tuus redierit, nondefinamcumillocommu- 
mr*r#.Ep.Fair.l.6.p. 

Multa metuo , qua cum Chilone communicavi . Epift.Fam.lib.tf. 
pag.179. 

Reprimere fermoves. Bp.aA Fam. 1 .8.p.2 f. 

Retunderefermones.Ep FamJ.$. .12 1. 

§ 2 u&mea fuerit fententia^cognoffete ex Cn.Seio arbitror, quino- 
firr fermoni interfuit ad ta .i b u.p.32 

Narravit mihi apud C&faremfefuijfe, multum q. fermon em de ta 
habitum ejfe Ep ad fam 1 1 b. u.\\ S. 

Cum mihi tnfermone iniecfjfet , fi velle A fiam vifire, non modo 
invhatus fedet tam rogatus eftame , ut idpotiffimumfaceret» 
nobis obtinentibus provinciam. Fam J.u.p. yy i. 

Si quidresferet , coram internos conferemus. Epift. Attic.lib.*. 

p. 4 ? . 

Vocem exprimere non potuit. P p. A t r.l. \ .p.74 . 

Quoad primus ille frmo haberetur , fi hominem in hoc tam longo» - 
fermone retinuiffe E p. Att. 1 . 4.p . 12 X. 

Vobisfirmo yisjj multus de te fuit. E p A11. 1 . f .p. 1 $ 

Scito verbum m fenatufaftum ejfe nunquam de nullo noflrum. Ep. 

Atr. I.7.p.2 ,7. 

Mihi in mentem venit,mnltum fore termonem. Epift. Attic. lib.7 
p. 229. ^ 

Si quid eiusfermo cuiufmodi attulerit Ep. Att.l.iop.io?. 

Ex Balbifermone >j quem tecum habuit , non probamus de MeUtA» 
Ep. a tt.lib./0^75^5. 

Sermunculum omnem hfirtnxh autfedavit. Epift. Attic.lib.ij. 
pag.404. t 

Eofdem illos fermones ad Catonem tranfiuli. Epift. A ttic.libr.it* 

p 407* 

Jn quo hic fermo inducitur. Pp.Attl.il. p. 40 p. 

Dateinfermonem. Ep.AttJ.i .p 414. 

Eius fermone fumretentus.Ep.fiinA.n.p.tfi. 
varios fermone^ incidebam. Ep. Att. l.itf.p.48i« 

Trimtai Digitized by Google LINGV 4 LATINA tfi 

Trimus annus habuit de hac reprehenfione plurimum fermonis. 

Ep.Qu.Frac.lib. . 

Conferrent viri boni capita; de com effatione loquerentur inter fe. 
in Vcr. • f i .Conferre capi < a,tndotli dicunt,Capitafimul tfu~ 
der e. Capita coni ungere. Sic enhnvulgb loquimur. ftdtt* 
pttr £ufammtit Galli .parier tcfte a teftyr. 

Mimtrfqui Ja Acrium Poeta compellavit i* fcena , cum eo Actius 
iniuriam agit fote nihil aliud defendit, ni fi licere nominari eum, ‘ 
cuius nomine feripta dentur agenda . ad Hcr. 5. a 
Ne%folum id dixit,fedquos ei commedumfuit > appellavit. Poft- 
quam.106.b 

Nominat i m alij compellabantur,alij citabantur,alij relegabantur. 
foftquam.zu a 

Exinde compellare pater me voce videtur his verbis, de D. 

* 9 .a , 

Quare da tein fermonem,&perfeca, & c onfice,excit a > compellat 
loquere. Atr. n 2.a • , 

Exhauflus e fi hominumfermo,'& multa emiffs iam eiufmodi vo- 
c«.Ep.Qg.Frat.l.i.p.586. 

Multum is me cum Jermonem habuit, & perhumanum de difeor - 
dijs muUerumJEp. Qu.Fwt. l.i .p.607. 

Subtilitatem veteris humanijfimi fermonis attingerem, Ep. Q3. 
Fratdib.i.p.rfij. 

Sermo in novem dies difiributsss deoptimo flatu civitatis.ILp. Qjj. . t 
Frat.l $.p 6$7. 

Sermonibus iUuftres perfonas illigavi. A cad. 1 . i.p.j. 

Sermone labefattata e fi caufa. A cad.l. i.p. 8. 

Hoc verbum fatis hefterrio fermone trivimus. A cad.l. i.p, ij. 

Omnis oratio contra Academiam fufeipitur a nobis, ibid. , 
Eb,quo minime vult,revolvitur . : bid. 

Nihil attinet de affenfione omnino loqui. Acad.l.i.p.aj. 

Exponam argumenta eorum , quoniam ipfiillafolent non confufb 
/^w/Acad.l.i.p.nc. 
jyices adextr emum. Aca d. 1 .i.p. ig. t 
Jnconftanter loqui. A cad. 1 .1. p. * o. 

Jn eo copiarerum & dicendi visfuiffet. Acad.lib. a.pag.JJ* 

Contra aliquem dicerefubtilihs. Acad.l.i.p.54. 

Admonet, ut cubrbfaciam mentionem fui. A cad. I. i.p. f j. 

Mac de re in utram% partem & difta funt, &fcriptamuJta. A- 

cadJib.i-pag.5tf. N 

X s Muli* 

« 1 

Digjtized.by Goo< r ^ Tf4 THESAVRVS 

Multa diferte copiofe% dicere. Acad.l. L.p. 6 9. 

Dicere iocantem.ibid, 

Quoniam multa fatis dixifti , eft mihi perorandum. Acadlib.fc 

?'V' 

germonemconfcere .A ca d. 1 i b. ? .p. 7 6, 

- primo progreffu fejltve tradit elementa loquendi. A cad. Q. Iib.2 
p. 47 , 

Pcci fermomm inter vos habitum in Cumano . Acad. Qjj. lib. 2 

Sermones habere foliti erant. Acad.QnJib.i.p.54. 

Ctfr ingraviffimis rebus non dele 51 et eos patrius fermo t deFin. Ii, 
i.p. 97 . 

Genere nos fermonis utimur ufitato. dc Natur. Dtor.libr. 3. 

p.^i. 

Quem tuinorefemper habes. dcFin.lib.j. p. 195. • 

Offerrefffe fermonibus. deFin.l.j.p.i^. 

Toietarum more verbafunder e Ac Fin. 1 .4 .p. 116. 

Multa verba fecifti, te cum res videres ^rationem , caufam% non - 
cju&rere. dc Divio.l.i.p.119. 

Sermonem aliquem requirere, dc Fin.lib. 5 -p 175* 

Inlongum fermonem merevocas Attice: quemtamen nifi Quin¬ 
tus aliud quid nos agere mavult fufeiptam. de L egi b. lib.i * " 
p.%91. 

Communi fermonis confuetudineabutimur, dcFaro p.i8j. 

Vie\nefermoni reliquo demus operam[edentes? dc Lcgib. iibr.i. 

P V9* 

Confidamus hic in umbra, atq 3 ad eam partem fermonis,ex qua 
egreffifumus,revertamur. dc icgib.lib.z.p.'^:. 

Labamur interdum errore fermonis, ignoremus tyvimfermonis e- 
ius,quo tura nobis diffinienda funt.de lcgib.lib.2.p.^22. 
Reliquorum (iderum, qu& caufa collocandi fuerit, qu&fy eorum 
fit collatio in fermonem alium differendum eft. dc univerH 
p*£.? 7 S. 

Sed fermonis errore labimur. Qu.T ufc.lib.f.p.471. 

HuU-im comitatem habet fermonis. OfFi.p.44. 

In omni fsrmone omnibus affabilem fe effe vellet. 0 &C' *• 

PV- 

Sermone eo debemus uti , qui notus eft nobis. Offic. I. pag. 

45.' 

Cum reliquis in rebus , tum infermone communi , vicijfitudine 

nonnun- 


Digitized by GooQle 


LINGVO LATINA iff 

n<mnunquamutendumpptat.JOtiic.i.p.H. 

Provideat , ne fermo •vitium aliquod indicet inejfe moribus A* 
biHcm. 

Habentur plerum% /ermones de domefiieis negotijs. Offic. r. 
P-'*4. 

luprimuefr at habeas , quibuscum pojfesfamiliares conferre fermo - 

##/. i.p."9. 

££#4 */»» omnibus femper una atque eadem voce loquantur OC 
1 -2.80. v 

Quod ad multam noHem,quam maximi pojfumut , varie firmo- 
neproducimu 6 .de Sencft.p. 144, 

Jneumfecmonem iUumencidere.de Amic.p.i8j. 

Multis cfc verbis ultro citro % habitis. Somn.fcipp.x8i. 
Sermonem in multam nollem produximus. ibidem. 


AltercandLContcndendi. Controverfiae. Iurgij. 
Litis. Rixarum, 

65frd« 1 gtvtitracfit'/€>pa{tun$/$aptrn 1 

SDftflWrftanbf/ QBibmitutnbttfrfn / SQndntffdnr 
<5id) gerfaflm / 2K>wrff<n mit <tn<m- 

I nvicem raptare pro re aliqui. Amphicr. Aigumcat. u 
vcxt.j. 

Hixam utpotfftdirimam. Amph.fc Qtiis tum,v. 17. 

Ulna dere litigatis nunc inter vos} Rud. 4.4.V.1I. 

Tulchrkglifcitprelium. Afin.f. 2x.tu 

"Wt decumbamus, fuadebo hi dum litigant . Ibid. 64. 

TfuUa controverfia mihi tecum erit. A uf i.i.v.8 *. 

J facinus audax incipit , qui cum opulento pauper homine eoepst 
habere negotium aut rem. Ani. t.4.7.1. j. 

Si qui pugnam expellat , lites contrahat. Capt, Prolog. r.^x. 

1 Ego aliquid contrahere cupio Utigijinter eos duos.CeS.yur. )(» v 
Crede cum viro litigium natum effe aliquod. Men. jM.v.15. 

Wilia nunquam patrem accerfit ad fe nifi mt commiffu aut iurgf 
'xausJ.Mcn.f. 

Jlcripit^ hanc ad te litem. 4J. 1 

tdfifium qfi tibi eum «X0r#.Meaa.a»v.4*> 

Sterne*# 

■ Google 1 


tj6 THESAVUVS 

Neutrubihabeamflabileftabuium , fi quiddivortij fuat. Aul. t. 

2.V.5*. 

In dijfidium ventre. Stich. 3.«.v 40. 

Meumne potius caput fericulo prtopt/V* Affle quam is periret, pa- 
nere. Capt.M.v.xp. 

Nunquam hodie tecurr commutaturus, efi pater unum verbum fi. 

edices ducere. And.i.4.v.8. 

Lites funt inter eos facie maxime.^ unuch.4. 

» Dabit hic aliquam pugnam continuo. Eunuch.^ 1^.60. 

Demeaiurgare , & graviter ferre. Adelpb. Arg. v.io. 

Porto hoc turgium ad uxorem* at % in eam omne^quod mihi egfh 
efi evomam Hccyr.^.5,65. 

Defiperelitibus. PhoriD.4 3.V.29. 

[culeos nunc difcordare inter fi? And 43. 

meam non conveniunt % neq 3 plac<nt K Adelpb. 1.1. 

v-34. 

Falfos caufasfingis ad dfiordiam. Hecyr.4.4.v.i7L 
Litesfiqui.kn&z.4.yv.'6. 

Pdratefunt Ut es:[accurrendum cft Adelph.^. 

Nunc me hofintem Ut es fiqui,quam hic mi hi fit facile atque utile». 

aUorum exempla commovent. Andr.4.6. 
llicet,parateUtes :Da ttrtrfhi jLtijfrandVii fcabcit. Adelph. j.3. 

Potius quam lites fequar,meum mihi reddatur.\ Adelpb.i. i. 

Pater aderit , mihiparauUtes , 

Iam Utes audies. P ho tm. t.+. 

Potius quam Utes fi&er. Phorra. 2.2. 

Fugitans Utium.Phoim.4^. 

Dic,quid velle dari tibi in manum , ut herus his defiftat Utibuet 
. ibid. 

Neque Utes ulle inter eae pofiulatio mmquam.WtcyxA. 1. 

Simics & Crito vicini noftri hic ambigunt de finibus, H ea Ut. 3./. 
Vna iniuria efi tecuni: id eft,atfio de iniuria.Photm. 5.7, 

Cum patre altercafti dudum. Andr.4.7. 

Cum Davo egomet vidi jurgantem ancillam. Andi; j.r. 

Jam,utfilet,jurgabit. A^cIpb.i.r. 

Cedo, quidiurgabittecum} IMS witbt it tfauttt ttlit bitiatlo 

tfClt.Andr.2.3. 

Miles tendere i d cft, inflabat,ut Vhilumenaadduceretur: inde ad 
5 jurgium.F,\in\ich.4.i. 

Adortus jurgio fratrem de Pfaltrid ifid. Adelph.3.4. 

Si 


Digitized by 


Google 
LINGVO LATINA . tf7 

Si aliquam partem equi boniq 3 dixeris, ut ille efi bontu vir, tria 
non commutabitis verba hodie inter vos. Phaon.*. 

Vah, nilreticuit.Adc\ph.l. 4 - 

Ineam hoc omne, quod mihi agrb efi,evomam Hccyr.j.j. 

Cumfatrealtercafti dudumAn&t.i.u 

Suo damnato, tum cum feVera iudiciafiebant . HS. XVIII. miUib. 

Hs aftimata efi.\n V. 104.b 

Quam civitate, C.Catoni HS. XVIII. millibuslit aftimata efi }in 
V.i?o.a V' 

Qaim &flimandU litibus appellatu* non ejfet. Inlitibm autem,. • 

Jit mandis nemo appellabatur , nifi ex teftium dtttis » aut ta¬ 
bulis privatorum, autrationibut civitatum.pio Rab.it4.a 
T>e litibus aftimatif Cn. Dolabella, in V.961. a 
Ex litibus Ajhmatis reportare ahquid.m V.i6.a 
Litem capitis aftimare.pro Cl. 4 >. b ) 

F. Septimio /enat ore damnato > Qu. Hortenfiopraton ,de pecuniis 
repetundis lis aftimataeft eo nomine. in V .73.a 
Septimio Scauola litem eo nomine aftimatam.pto Cl.4 f .a 
Mittit in confiUum eofdem illos , qui Ut em aftimatant iudices. E. 

117.* 

Jies nominibus[olis Cd. Dolabella HS. ad tricies litem ejfe afttma* 
**#».inV. 95 .b 

Cum in eum lites *ftimarentur.proRab.ii 4 .b , 

Illarum rationem ex eaface legationis illa funt nomina ,quaD$- 
labella neceffaribfunt aftimata. in V. 9 j.b 
Eundus de quo ambigitur proCaec.iSS.b 
In eo autem iure,quod ambigitur inter per itijpmos , nonefi diffici-K 
fcdeOr.io6.a 

Vt inter t os,qui ambigtsnt,conueniat,quid Jit id,de quo agatur.da 
¥in.*4.b s 

Nihil efi enim>quod inter homines ambigatur,in quo &e. de Ofc 
n8.a 

Qua'caujfa)pr opter ftriptumambigmtftr.de Or.uS.a 
Omnis res eandem habet naturam ambigendi, de qua queri & die» 

fceptarifoletyJius&c.deOrtti. 

Ex contrariis [criptis fiquidambigitur.de Or.u8.b 
Ambigunt agnati cum eo,qui efi fecundus hares.de ln.7tf.fc 
Nihil ambigipoteft, in quo non. O t. i©8.a 
Nifi cum de vero ambigitur, ibid. 

Stflures ambigent &c. de In.7 o.a 

Ambigi 


Digitized by Google' 

THESAVRV5 


Ambigere ie aliqua rc.T0p.12 4 .a 
Si de hereditate ambigitur. m V, loo.a 
Nam ifte cum eo litemconteftatam habebat.pro QU.R *fha 
Cum lie contcftata cum Flavio damni iniwria effit. pro Qjj R. 
54 .a 

libane rem me cognitorem dedifli: lite contcftata , indicio dano- 
nnmuria < enftituto , fi fine me cum Flavio decidiftu pro QiJ. 
Rofcjo. 

«i» procuratores litem conteftabuntur: quo fa&o non fur* 
nefciusftonforesUberari, A. 26 u a Significat Conteftari li¬ 
tem, tcflari, & fidem dare,difccpta*c & flare velle iudicnc 
fenteatia. 

Jurgio cum aliquo contendere B ru u p k $9 u 
Controverfit nihHefi .pro Quint.p.f. ; 

Fies in contentionem venit, pro Qm p. 8 * 

Lites dare.pto Rofc p. 9 }- ' 

Se in litem alicuius dare, pro Qi^R.p.io* 

Jn contentionem certamen% ventre.m V. p. 157* 

Cum civitate mihires eft acerrima , & conficientijfima Uter 4 + 
rum. pro LiJFlac.p.181. ^ 

Cum voluntasjcriptoru cum ftripto diffidere videbitur . ad Her. 1 « 
i.p.i. 7 - 

Cum dui leges inter[e difcrepantad Her.Li.p.47. 

Contttverftam alicui conftruere ad Her*l a.p. 47 * 

Soles nonnunquam hac de re a me in diftutationibtu dijfentire n 4 ~ 
ftru.de OratJ.i.p.iao. 

Stare a voluntate alicuius, de fn v J. l.p. /4$* 

Litem tibi intenderent, de Orat. 1 . i.pitfo. 

DoBiffimi homines de maximis rebus dijfentiunt * de Orat* libr. ^ 

p. 485- 

Sedare difcordisu Brut p.f?4* 

Judicium a iudiciomeodijfentit. Bmt.p.59^ 

fer vim multitudinis rem ad [editionem vocavit * dfe Part. pagi 

***' , 

Quoniam igitur omne quod in controverfiam veniti de part* 

p.73*. ■ - \ 

Hoc in controverfiam venit, pro Q^p /a. 

fojfumtu aliquando depofitis armis fine periculo fortunarum de ri 

difceptare.y roQijp.^. 

Alienum animum k caufa habere 1 pro Sex*Rofc*p.84< 


Digitized by Google 
LATINA tff 

nntttvtrfi» tn ret<'enit.\a Ver.p .237. 

%,d,mnes tu Afeordii»comitare proL.Mur.p ut. 
hftnjtdxbuntur difiordU.ftJciam crefctUt m mt odium, de 
atu(p.refp.p.'S4- 

jyifferiporiemfacere. contra Rull.p. 1 o7» 

Noltmad veftram contentionem revocare, pro Cnc. Plane. 


p.499. 

Mihi cum ilio nulla contentio w*»*n?f.Ep.Attli 4 p 448 . 

No„ putajfetdefud dignitatemecum ejfecertamen, fcp. Qu.Frat. 

1 *P* 35 - , rt 

Mecum quid habent litium. Iib.i.p. 

Yt Uttbue fr iurgijs [e ab (linerent . dc Div.l.r.pj^. 

Litigandi vias alicui tradere. deleg.lib.i.p.300. 

Striis iurgia amovent <?• dc lcg. 1 .2. p2 7. 

"SeriarumfeJlorumq } dierum ratto in Itbtru requietem habet liti m 
hm, fr tMrgiorurnAc leg \ 2.y.]y. 

Litescenttattiuiudicare. aelcg.lib.j. P- 357 - 
±>e quibus inter fe digladiarifolent.Ofi.i.p.ij. 

Sulfitiofuit in Norbani causa pemma contentio, dc Orat. lio. 1. 

ps/jr. 

Mecsemfibitem videantfaturam.m Vcrr.p.y^c. 

Magna quotidie contentiones inter me , & ipfam ex utriusq.Jtudie 
defenfionis excitabuntur .pro AuI.CLp.ai. 

Xxpoftuldvit mecum-pto Cn.Planc.p.jiS. 

Qtu incitarunt aliquando populi animos ad feditionst. $c& 

69. 

Mihi cum Crajfo contentio Phil.1.34 c, 

“Totam oratione tecum ipfe pMgnares.Vhi\.2 .34?. 

magna exparte confimptu* eft altercatione . Ep.ad Fara.lib* 
^ , I.p.7. 

< Mira fism alacritate ad litigandum. Ep.Att.lib.a.p.jy. 

Vt cum eo ano verbo decertare?n. Ep. A t t.lib.3 .p.^90. 
Slacetiibifugnare verbis. pro Caecin.p. 61?. 

Oritur mihi magna de re altercatio cum Velisio, de Nat. De er. 

I.^.p. 9 . 

' numeretur inter vivos , decernat de vita , fr ornamentis fuk 

omnibus Qmnt.p.14. 
ludiciotonfiigere. ibid. 

locet res in; controverfits, £4 re tibi cum te par contentio erat . 

pctQjLp.aj. 

Has 
t6o THESAVRVS 

H&c eft iniqua concertatio, qua tu contra, Alpherum velitaberti, 
pro Qu.p.2.6. 

De iure concurrit ut. pro Qg.p 19. 

Ancipiti contentione der e dimicare . pro leg. Manii, p. <?||. 

R e s in contentionem aut difcrimen aliquodpoffiet venire. pro Cn, 

planc.p.5/6. 

T bermus cum SyUano contendere existimatur. Ep. Atr. p. 5. Vbi 
tamen dc contentione honoram hoc capiendam, 

Quoniam tantacontroHjerfia eft f Dicsarchofamiliari tuo cum 0* 
micomeo. Ep.Atr.l. vp.65. . 

Min& Clodij contentiones^ qua mihi proponuntur, modicemetan- 
gunt. Ep. Att.hi-p.69. ^ * 

Hunc impendet fumma inter eos contentio . Epift. Attic. lib. 7. 
p.; 9 S* 

Inter hos ipfos ex i fiunt graves controverfi*,mulu nafcuntur iniu - 
rti,magm contentiones fequuntu '. E p QJr. 1 . >p.>7 o. 

Verum fine ulla contentione invenire volumus . Acad. Qji. L 


l.p.tf. 

Hibrfefiijs, qui placere volunt, a dverfarium. Acad. quarft.L 


2 . p.8. 

Vtirumqj in eo fit tanta contentio, ut difficillimum fit,fandam 
fervarefocietatem. Offi.i.p.13. 

Tantum abetiab officio, ut'nihil magis poffit effie officio contrari- 
n/w.Offi.p. 19 * . 

Eripit Ubertatem, pro qua magnanimis viris debet omnis effie con - 
tentio. OfF.i. pa8. • 

Quod fi res in contentionem venit. Q ff. J. t.p-PJ* 

Quin nunquam poffit utiUtas cum honefiate contendere. OIE I. 3 * 


P 104 * 

Si in honoris contentionem inctdiffient. de Amic.p. 197. 

Quod fit huic talium virorumeboro contrarium. OfF.i J.p.i4f. 
Quando verbis inter nos contendimus , non pugnis . Paiad. 3. pag. 

Tlebsdefuo iure periculofis contentiones facit, dcLcgib. libr.3* 
pag.354. 

Hihil habuit contentionis cum tribunatu, ibid. 

Cum Academici eorum contr over fias dtfcept arent- Quaeftv Tale. 

l«4-p*4*S’ ' t , 

S.em pernidofiffimam in civitatem inducunt,[editionem ac difeor - 
diam, Offic*. i.p.35. 

Magna 


Digitized by 


- < ^ 

Google ' LINGVO LATINA u t 

Magna difiordia orta. ibid. 

- In aftiones omnem% vitam nullam difirepantiam conferre debe* 
mu*. Off. i. p. 45. * 

Sed ea qua multum ab humanitate difcrepant. OfF.i.p.57* 

Quekfapientia diffidetplurimum. OfF.i. p.67. 

Et qnbdeo tempore tanta difeerdU fecuta funt. O ff. L.p.97. 

Qua nen multum difirepant ab opinione populari.? ar adox.p.22t. 
Noftra nobis funt inter nos ira difcordi&% plaoanda. de Atufp. 

Refp.p. 491 . 

A tribuno plebis poft meum mttritum diffidiffent Sed. 2;. 

Propter infitum quendam animi furorem difcordtjt civijtm ac fi* 
ditione pafcuntur. Seft.^o. 

Commodiorem inimico fuo contentionem reieftionu dare noluit. 

Var.85. / 

X>ifis dium extiterat. Ccel.119. 

Controverfias fedavit. C©rn.i 4 f« 
jinimus aberrat a fintentia. Phil. 7 .p. 4 ^. 
lam omnufrafta eft dijfenfio armis & extinftd equitate vi* oris. 
Marc.i92. 

Jn contentionem venire alicmus rei. Orat, ante ExiLp.jtfr. ( 
Neque confli tuere litium aftiones maluit,antequam controverfias 
tolleret. Phil.9.46 2. 

Seditionem facere . Ep.ad Faro.l 20.p.ji$. 

Vocare in contr over fiam. Ep.ad Fam.l.M.p.410. 
CsuUSdfdianis controverfiam habere fuis. Ep.ad Fam.Lxj.p 
dhMMmam controverfiam tranfigeru»Ep.Att.l.L.f.f. 
Xa&m&Uorfi diffident. Ep. Atr.l. i.p.i 8. 

Nen dtfienfione aut difiidio , fid voluntate fa&umefievideatur. 
Ep.Atc.Li.p.^. 

Uefa>eactm eo bellumgerit. Ep. Att.L2-p.47- 
P&JmuW nifi Hirtium cum Quinto acerrimi preme litigafie* 
Ep.Att.l.i*.p 424. 

Qm ab eorum partibus dijfentire videantur. Epift.Attic.lik» 15. 

Nonpo ffstmui tquin aUiambkdifientiant. Acad.L2.pY. 

J>oeo omnis eft controverfia. Acad.lib.2.p.37. 
fldibilmdbauc controverfiam psrtinebat.Actd.L1-f.4u 
Vt minuam controverfiam. Acad. l.t.p.45. 

Vidss quantum ab eo diffemfirit.KQtilKf.Cj. 
faaonuB* maior difisnfie. ibid f 

l tumd- 

\ Digitized by Google 


X 
tSz T HESAVRVS 

In multis rebus difientiunt. PiCOi&A.z.p.j 

De bonis contrariis^ rebus tantopere difcrepant . Acad. libi, u 
pag. 7^. 

Hominibus di fer entes, re congruentes: a quibus iffi verbis magis , 
quam fententiis difienferunt. AcadJ.z.p.?!. 

jiliuddicereatfyfentire Ibid. • 

Gemino autem Lucerna, lumine difenfionem declarari , a r [editio* 
nem moveri AzAvnn.Vz.y.zbo. 

Venit jam in contentionem A cdivin.l a.p.161. 

Sic tu d contentionibus , quibus fummis ut t [olebas , quotidi » 
relaxes aliquid ut jam oratio tua nonmultumd philofop horum 
lenitate abfitAc lcg’ b 1.».p.197. 

Ad illam Diodori contentionem.quam vsji himrSr appellant ,r#* 
vertamur . dcfato. p.210. 

Vt aliquando contr over fi arum aliquemfacerent modum, de lcg. 

l.i.p.$r 4 . 

Cui tamen ego afjentior in omnibus , nec me mox videro . Hoc 
dico t controvorfiam iftam totam poffe [edari. de lcg. Jibn u 
pag.uj. 

Ejfet mter eos maxima je re, & de omni vivendi ratione dt fenfio* 

ibid. 

Ex hac autem non rerum [ed verborum difc ordia contr over fi* nat¬ 
ta e fi definibus. Ibid, Amiciri*. Amoris. Diligendi. Charitaris. ride etiam, 
fupra Rei Venerea:. Affinitatis: & tnfra Ofcuio- 
rum,Bafiandi. 


Swmbfdjajff/ &ckn > Qhifm /t>ff bi< SSulfdfajft $<* 
(Kn/iotfUn/ ^Krfjen. 

A More capi alicuius. Aroph.arg.i.v.i. 

^ Vfifc adeo[aturitatem capietpater illius,quam amat * Alnj>. 
ui.v.io. 


Nunquam idepolquemquam mortalem credo ego uxorem fuam Jit 
effliStim amare , proinde ut hic te effliclim deperit . Amuh* i, j. 
verf. 194 

Cuius cupiens maxime efi. Amph.proLY.ift, 

Ymmim 

t eminarum nulla eft y quam eque diligam. Ampb. r. 3. ver 
llK 

Amare aliquem plurimum. Amph.i .▼.Ut. 

ille hfoc abeft , quem ego amo , pnter omnes. Ampb. 1. t 


'Qm me amat,quam contra amo. A m p h. 1. t .v. 13. 

Ampnsanimum meumi/lidedi . Afin.r. 2 v.tj. . 

Tsixws hic eft apud nos animtu clavo Cupidinis : quam magis 
te in altum capejfis , tam &fttu te inportum refert . ] bidem. 3. 
v.4.&f • ' 

amare unum Arjyrippum animi caufa y quem volo. A- 
fin.$ 1.V.3&. 

^Tui amans abeuntis egeo. A fin. 3.3.V.T. 

© m*#* dulci dulcior mihi os complectere. Afinar. 3. 3. ver- 
fo.t4. 

JVjw» fumus eft multer , £«/*;» amplexare ? A finar. 3.3. ver- 
iu. 29. 

Ifthac opera fu* vim eft complexos fabulari. Afm. 3. 3. ver- 

(u 50. 

Xfeque itUc uUi fuo peds pedem homini premat, cum furgat. Ne+ 
queiUaullrhomininiBet,nutet, annuat. Afin. 4. i.verfi 30.^9. 
De tali amatorum g ftu vide Philof.Plaur. 

RFeilla exiftimet amoru causa percitum id te fecijfe. Afin. 4.1. 
v6rC 13. 

jftam amo,aliam tecitm effefacile pojfum perpeti. Afin. 3.1. vcn 

(11.17. 

JFateor me amore huius correptum ejfe oppido. Afinar. y. 7. yci- 

tu. < 4. 

-IndeUciis habere aliquid. Afin.j.i.v.^. 

Tx amore tantum eft homini incendium. A.C\n .<.?. v. 6 p. 

Amori operam dare.CzCpxol.v.tf. 

Deperire aliquam. Cafii.i. r.io.& 2.S.V.36. 

Amore mifere deperit hanc mulierculam. Cift.T.t.v/a. 

Cutr» *Ud quam tuus gnatus annos multos deamat . Epid. 2. t, 

$Lanc inquam filius meus deperibat fidicinam. Epid. 3.4. ver- 
fii 4 9 * 

TCjs&m fum vehementer vifco , cor flimulo foditur. Bacch. 3. 
*.▼. 37, Vbi ebfervandum, Amorem comparari vifco , quo 

• L * i r r* m 


Digitized by 1*4 THESAVRVS 

errethmtstr amatores tanquam avicula. vide Philof. Plaut. 
Tit. Amoris. 

O venufta Venus,mihiqus moleftiam omnem detexit , teftus quA 
fui,qua mihi amor & Cupido in fetius perpluit meum,madeu$ 
in corde parietes. 

Euge oculus meus. Moft.M.v.iji. ^ 

Amicsfieri potior em feu potiffimum effe amatorem , eft itainti- 
nuare&concitare fe amicae, ut pultis rivalibus foliis 8 c 
primus glaceat: & regnet in exoptatis amoribus. Men. i„ 
p. \.v.%.vide<$u&fupraadnotavi. X/>.Affinitatis.&c. 

1keretricety ingenuam deperiebat» mutue Athenienfts iuvenis . 
MiJ.arg. i.v.i. 

Is amabat meretricem , & illum iUa contra, qui eft amor cultu 
optimus. MiLx.i.v.zj. 

Hihil amas , umbra es amantum magis quam amator, Mil .; # c 
verfi?. 

Namquiipfehaud4m*vit>*gre amantis ingenium inffiicit. Mil. 

He% dum exarui ex amorereluf% voluptuariis. Mil.5 a.Y. 45. 
AdUcere animum alicui,& ad aliquem. Mil J.3.V.2.5. 

Demori aliquam, Mil.4. « .v. 13. 

Differri amore alicuius. Mil. 4.4.7.17. 

Miferl aliquem amare. Mil.4.&v.j*• 

X* qusfo amore perdita eft hac miferal Mil. 4.6.v j 8» 

Itti amare occepi forma eximia mulierem ,fed ea utfim implicitus # 
dicam. Mere. proJ.v.i5.& 14* 

Amorineq^ defidis motio operamdediffe. Mere, prol.v.tfi. 

Amans amenst% ut ut animum offirmo meum. Mere. prol.vcrC 

81. 

Amorem miffumfacere meMtxc.px0W.Z4. 

Ita mihi in pecore,atq s in corde facit amor incendium. Mere. J. 4. 

ver f. j. • 

Quia nempe mo affleat amor. Mere.3.4. v. . 

Adeo dum illius te cupiditas , atfa amormiffumfacit. Mcrc.1.4. 
y.72. 

Hic homo ex amor e infarsit. Merc.a .2. v. j $. 

Sanus non eft ex amore illius. Mere a.?.v. io*. 

EffltBim ferit illius amore, Merc.2.}.ro7.& 108, 

Voluptatetvino,^ amore deteftavero. Merc.j.x.v.j. 

In amorem coniecitfortius. Mcrc.fc. SyxsLQon.y.j. 

Msma 


* 


Digitized by Google LINGVO LATINA , Uf 

Hunenoflri amores ,mores, confitetudines , iocus, ludus, firmo, fu** 
visfisaviat$o,compreJftones arB& amanum cpmparum. Pfcu<L 
1 . 1, v. 64. Compares amantes/#»* Horat,It b.2.0dj* 

Nondum munia comparis «quare valet. Catullus : Nec 
tantum niveo gavifa eft ulla columba compar, vide etiam 
Ballandi. & LexiconPlautUtt HJrlorridulat papillae. \ 

Cras mihi potandusflu&us eft fullonius. h. e. comprimendusfum. 

• ?fcud.1 v.16. 

JEarum hic adelefcens atteram effliBim perit. Poen.prol.96* 

Vult emere miles quidam, qui illam deperit. Poen. proL fttC. 

X 04* 

Amare vellefi at% obfiqut animo fiso. Poen.r.4.v.4?. 

Limavi caput. P cen. i. x. v. 7% Limare caput dicuntur amatore* » 
quando cum amica caput iungunt, & tanquam terunt , ms li¬ 
mantfifi mutuo fricandoydum ofculmtur v vide lc x. Pl^uc. 

JUe cum iSa,neque cubat,neque ambulat^neque ofeuUtur.Ba.Cck* 
4S.V.5J. ...... 

Hanc equidem Venerem venerabor, me ut amet , ac fit propttiaL 
Poerni x.s.66. 

Trofefto dominofisos amores Toxilus emh.Vcts+tg.v.U 
&ui amans egens ingrejfusefi preceps in amoris vias. Pcrs. 1 .U f 
▼crf.i. 

JPaBa eft fitqg in Veneris fano tumfiteerdot Veneria indigne afffi* 
Batur. Rud.j.J-v.jo* 

Himispenh inepta,atq 3 otiofa eius amatio eft. Rud.4. J. V 4 * 

-Amori ebfequi. Trin.a.i.v.5. 

Scio amorem tibipeBus obfiqrajfe. Tcin.u.T.40. 

Tres unam pereunt adelefientes mulierem. T ruc. Atgy.x.Properti 
lib*. indigna merce puella'perit: pro, depcric,amat. vide 
' fdpfVar.lib.3 e0p. 7. 

Amorispoculumaectpere.Ttne. x. i.v.ai.ScnecaEp.?.Bgotibi 
monftrabo amatorium fine medicamento, fine herba 
finepHto veneficae carmine, fi vis amari, ama. 

Sin alter potior eft. @0 bflr flltbnf btfftt im #eff ifi. Truor.i. 

T.t7. VideLex.Plaut. Poris*eJ* fup. Tit. A ftmitaris. 

Henb diffimulatum amorem & celatum indicat. And. i .l*V*i#i. 
Confise tumfacili amorem cerneres: A nd. ixv. 104* 

Ingermani fratris dilexi loco. Andii.y.v.57. 

Hoc te foBtmfimperfecit maximi. And. 1. j.v.589. 
tftumamorem ex animMuevetuo: Ahd^.i.v.7. 

. r' i* 9 Scimm 


Di^itized by Goo< 1 46 


TH ES AVK V,S 


5 cimmquam miferh hartc amarit. A nd. $. 2.v.$9. 

Frater Phedris, puellam cum deperiret. Eunu.arg.v. 7* 

Ft t&det,&amoris ardeo.Fxiti.iA.r.xy^ 

Vtinam mihi ejfet equa amori*pars tecuml Eunucb. 1«. *• 
fu. it. 

Quantum ego Judicor» animum ad virginem adiecit. Eunucha ui 

V. 6 7. 

Sine illum prior es partes aliquot dies apud me habere. Eunuch. 1* 
i.v. 7 6 . 

Qui amat,eui odio ipfus efi,bis facere fluite dico: ; 

Laborem inanemipfur capit , molefiiam affert • Hcqj- 

A 

ra.ui. 

Quandb iUud, quod tu das expe&at & amat , 

Iffa cum iUofermonem occipit . Eun. 4***v.r. 

dudum amat te, iam dudum illi factUfit 
Qu oddole at: m etnitfcmper, quem ipfa nunc capit 
FruBum,ne q uando iratus tu alto conferas. Eun.f.r. 

elegans formarum fteftator fum, m hae commotus fiam. 
Eun. 3.5.V.I?. 

Gaudeo amorem omnem effeintranquiUo. Eihi./\ 9 .v. 8 . 
VthereamaUqud in parte apud Thaidem.f.xxn.^.f.x^ 

Ctefiphoautem in amore totus efi. A ddph.4. i. ^.51. 

Fiusfiliam tRe amare cepit perdite. Hcauc.l.'.v. 4 f. 

j?x quo firmiorem inter nosfore amicitiam po/lhacfcires, Hccyr. 

4.1.V.1S. 

Amorem perferrc.Hccyr. r. 1 .v. 1 r. 

Habui illam,acfiex me effetnata.Hec yr.i. 

Tuitori an ne amori obfequeretur magis, fecit animi ut incertus fo* 

r*f.Hecyr.i. 2 .y. 47 . 

Taulatim elapfm efi Bacchidi,atqj huc tranfiulit amorem. Hccyr. 


i.iv.94. 

Habebam alibi animam amori deditum. Hccyr. j.i.y.H. 

Quam ego intellexi illam haud minm qukm feiffum magnificam 


Hccyr. 2 . i.v.i8 

Amor me tenet graviter.Hccyi. J.5.V.44. 

Amare aliquem per dite. Phorm.j.2.v.3i. 

DifirahereamoremaUcuitss. Phor.3.2 .v.jj* 

Vterqj utri% efi cordi.Vhot, *.j.y.17. 

Amicus fummus i 9 i*jtt»Phorm. i.t. 

Hemo amisus nobis jam mdtapmrs. Adclph. j .4! 

*** Digitized by Google 
Ne% illi benevolens, ne% notus extra unam aniculam,quis quam 
aderat , qui adiutaret funus. 0i€ fyattt fpn|t gar fttllttl 
5retinb.Pnorra.i.2 

Tui* factis dignum feceris, ut amici inter nos fimus, egon tuam 
expetam amicitiam*, aut te vifum aut auditum Wr/ztfPhorra. 
2.2. 

Tumihicognatus,titamicutytuparens . Phorro. J.J. 
eft homoamicoamicus.Phorm.] 2. 

Vnd% operd nosfibi amicos junget. Hecyr. y.i. 

quibteserat cunque una,iis fefe dedere , id eft , reddebat fe illic 

£ familiarem, A ndr. 1.1. 

T e fcis poft illa quam intumum habeam te , & mea confilia ut 
tibi credam omnia . Eun*». t. 

Hfr parvi confuetudinis causa mortem huius tam fert familiari- 
ter. Andr.*.v.8i. 

Malo ex principio magna familiaritas conflata eft. Eunuch. 

Ipfa accumbere me cum, mihi fefe dare, fermonem querere. Eu¬ 
nuch.5.5. 

Vnd inter nos agere itatem liceat. 22 ?ir It tt>ol fjutlterf 
3 abr btq cinanCxr Ic&cn / t>nn& t>n* txmagcit fornici*. 
Hccyr.1.1. • 

Mihi mag^a cum eo jam inde ufquedpueritia femper fuit fami¬ 
liaritas. Heaut. 1.1. 

Tacebit, dum intercedet familiaritas. P horm.4 .t. 

Qui cum ingeniis conficiatur eiufmodi, neq s commovetur animus 
inedretamcn.b.n&r.i.i. 

Et tidet, & amore ardeo, & prudens fciens vivus videns % pares* 
Eun.1.1. 

Sic homo eft perpaucorum hominum. Eunuch. x. \. 

Ego, dum licitum eft, illa ufa fum benigno & lepide & comi . Ht- 

cyr.f.j. 

Errat qui imperium credat gravius effe aut flabilius, vi quod fit* 
quam illud,quod amicitia adjungitur ( gravius, id eft , firmi-» 


Tatrts 


Digitized by iC% THESAVRVS 

Tatris cognatum at% Aqualem Archimenidem noftin? En- 
nuch.2 3. 

.'Ego tum fi adveniffem,qui mihi cognata ea ejfet,dicer em: itidem 
tuface.Phoim.22. 

Verkmfi cognata eft maxime,non fuit necejfz habere : fed id quod 
lex 'subet, dotem daretis. Phorm. 1. j. 

Amicp cttcfo Aqualifuoinfervire. Heaut* j.r. 

Cupio aliquos parare amicos beneficio meo. Eunuc.r t 2. 

Obfequium amicos,ver it as odium par it. And r. 1.1. 

Jdomo eft perpaucorum hominum, h. e. non delectatur multitudine 
amicorum. Eunuch.3.1. t % 

Vetus verbum hoc quidem eft, communia ejfe amicorum inter 
omnia. Adclpli.5.3. 

Ter noftram amicitiam , quA incepta a parvis cum At at e accrevit 
ftmul.Andr.3.1. * 

Satis j am , fatis Simo fi e elata erga te amicitia eft mea. Att' 

dri.j. r. 

At nunc dehinc fiero Aternam inter nos gratiam fore : f&pe ex 
hniufmodi re quapiam, & malo ex principio magna familiari¬ 
tas conflata eft. Eunuc. f. 2. 

Quanquam h&c inter nos nupera notitia admodum eft , in¬ 
de adeo quod agrum in proximo hic mercatus es. Heauton- 
tim 1.1. 

Vel virtus tua,vel vicinitas ,quodego in propinqua parte amicitia 
puto, 1$ far Die nccfrfic tmfc btfU jrcunfcfaafft 

fcait* ibid. 

Scio te non ufum antehac amicitia med : memorem me dices ejji 
& gratum. Adelph.2.2. 

"Ex quo inter nos fcires pofthac amicitiam fore firmiorem. He- 
cyr.4.;. 

Noftrd utere amicitid,ut voles. Hecyr. (.T. 

Te hoc moneo unum, qualisfim amicus , aut quidpojfiem,potidi 
quam inimicus periculum facias, ibid. 

Meum fuavium:idcR,amica mea. Eunuch.}.1. 

Mea Eunuch. 4.$. 

Anime mi. Andr. 4.2. 

Di me omnes oderint . ni magis te, quam oculos nunc amo tneou 
Adelph.4,.5. 

Hic non amandus t hiccine non geftandus in finu eft? ibi* 
dem. 


p^ggjtized by Google 


LUnGVjE LATINA 1 69 

Amantinter fe:&\tbaUntin&nbtxiUk.Pi&dy\i. j.j. 

te flm quam oculos » hofce : fcihcet. amat. Adelph. 

5 -'’* ' * 

Hic Thadria continuo quondam notius efi puellulam:hancamore 
c cepit fer dite. Phorm. ».i. 

Amare coepit,fctd quam?quo evadat,vide. ibid. 

AUis quia defit quod amant, Agre efi: tibi quia.ftspereft , dolet. 
Phorm. i.j. 

Amore abundas, Antipho, ibid. 

Tum frater ea horum amorem diftrahi , poter in' pati ? Phorm. 

Vterqueutrique efi cordi. @5t< \)<kU H UiU 

Phorm.5.?. 

Satietatem amoris fumere. Phorm. j, 5. 

Amori obfequi.Wzo.yr.i.z. 

Hanc Bacchidem amabat,ut cum maxumhtum Tamphilus,cdm 
pater,uxorem ut ducat,orare occipit, ib id. 

Hic animus partim uxoris mifericordid devi&us, partim vi&m 
huius injuria, pauUatim elapfus Bacchidi , atque huc tran- 
ftulitamorem, ibid. 

Priusquam hanc uxordm duxi, habebam alibi animum amori de - 
ditum. Hccyr.j.i. 

Vix me illinc abjhaxi, vixL huc contuderam amorem meum . 
ibid. 

Sui amat, cui odio tpfus efi, bis facere ftukb duco: laborem ina- 
nem tpfus capit,& illimoleftiam affert. Hecyr.3.2. 

Ptjfi amor me graviter confuetudeq) tenet: h. e. e tfi eam Taldc a- 
mem, tamen repudiabo eam propter adulterium. He-/ 
cyr.J.j. 

Mitte jam ofculari atqg amplexari: id nil pute . Heautontiia» 

, S m *• \ 

Mediam muuerem compk&itur. And.hi, 

Sgsb aqmorfum Pamphilo , quife iUam in fomnu,quam illum am• 
flefti maluit. And.1.5. 

Vtinam effet mihi pars aqua amoris tecumfO bafi t» micbfo 
Utbimufimk id) Dic» lic» babt-' Eunuch.>.z. 

JTm qutmjusm flue rnntm . aut flue Mg*m. ibi. 
dem. 

Mifermfrt umeri exelufit hunefet/k.ibii. 

L W Ei *r 


Digitized by Google t70 THESAV 1 VS | 

Dies no&escf ames me:me defideres t me fomnies: me exjpe&es: de¬ 
me cogites: meJperes: me te oblectes : mecum tota fis : metu 
fac fis pofiremo animus , quando ego fum tuus, Eunuch. 

T.2. 

‘Rivalis: quiejufdcm, cuius alter mulieris amore cenetur. 
Eunucb.2.2» 

Militem rivalem ego recipiendum cenfeo.lL un uch 5. 9. 

Deleo omnes dehinc ex animo mulier es. % ctyttttK fcilK tttl$r fitft 
&a&<n.Eunuch.2.;?. 

Hic vero efi>quifi'amare occoeperit, ludum jociemcfo dicesfuijfe tl • 
lum alterum ypr&ut huius rabies que dabit. ibid. 

"Ecquid nos amas de fidicina iflac: id eft, ob illam firmam». 

quam tibi dono dedi.Eunuch.j.2. 

In hac commotus fum : id eft , amore ineenfus. Eunuch. 

Sujpeftans tabulam quondam pi&am , ubi inerat piBura hac: Jo¬ 
vem quo patto Danae mifijfeaitmt quondam in gremium im¬ 
brem aureum , &c. & quia fimilem luferat jam oUm ille lur 
dum,&c. deum fefs in hominem convertiffe atque per alienae 
tegulas venifie clanculum per impluvium fucum facium mu* 
heri. £ unuch.j.f. 

Certe extrema linea amare, haud nihileft:m fi quis falcem vide¬ 
re poffit, ad quam propius non datui accedere. Eunuch. 

* 4-i. 

At pol e?o amatores audieram mulierum ejfe eos manumos 3 fedm- 
hilpotejfeifcil.eunuchos. Eunuch .4.5. 

£ua mihi ante oculos amatorem coram adduxifli *tf/***JEunuch. 
4- 7v 

Non adeo inhumano ingenio fum , Cherea, neque tam imperita , 
ut , quii amor valeat , nefeiam : inquit Thais. Eunuch. 

flui minus huic.TcU.ferviamyqudm Hercules fervivit QmphaUl 
Eunuch. c.S. 

Tum autem Vh&drie , meo fratri , gaudeo amorem ejfe omnem in 
tranquillo: id eft , potitum effe-ed , quam amabat. Eunuch* 

s.% , . 

Nunquam fui ufquam , quin me omnes amarent plurimum* 
ibid. 

Ego iftuc statis non amori operam dabam. Heaut* i.i fc 
Mammifere ^«wf.Hcaut.i.i. Digifized by Google 
£ING V M LATINA 


l 7 l 


Hac forma ubi immutata eft> ilUfuum amorem alio conferunt . 
Hcaut.i.?. 

. Hife ad •vos applicant :ut nunquam uUa ajnorivellro inciderepofr 
fit calamitas. 

Minime miror, Clirria hanc fi deperit. Heavtt.3.2. . 

Foftquam me amare dtxi , complacita efl tibi^K nd. 4 1. 

Amicam alicuiusfubagitark. mt ffyrgtii O&Ct fttrgtttfl 

mibcn.ibid. 


Deamo t*,Syre. Hcaut.4.5. 

Eja,ut elegans e fi! ironi cheredas animum ibi ejfe ? / tt 

l6ntufie \kb (afctf.Heaut.?.?. v 

Tum illa, ut confuetum facile amorem cerneres, 

Reiecit fe in eum, flem quam familiariter, Andr. 1.1. 

Suam ego animo egregie caram pro uxore habuerim, A nd. n j. 

Si te in germani fratris dilexi loco, ib i d. 

* Ah,quanto fatitu efl, te id operam dare,qm iflumamorem ex opi¬ 
mo amoveas tuo y qudmid loqui, qub magi* libidofruflra incen¬ 
datur tua. And.t.r. 

Omnes fibi melius malle ejfe,qudm alteri. jEfo |Cbtt Ifcfct ftt* 

bermtbr/ale ctiun atib<m- And.i.5. 

Nam omnes nos quidem fcimus,quhm mifere haneamariu Andr- 
3.1- • ' 

Amantium tr* y amoris integratio eft.bit gtOttttlt/biC fl(§ tHSttlftl* 
Aad.57. 

Merito te femper maxumi feci, Chreme, fettftifittli? Utb Mtd 
tOtftbMd. 

Age,fi hic non infamtfatis fud fronte: (Tcil. amore ) infligo. And*. 
4-** 

Hunc Tamphilum ami*um,amatorem y virum, &c. And. 4. j. 

In alio occupatusamore. btttUU mitti Utbfpattt l ali W t$ 
ffrmgc&cttwoftt. And.5.1. 

Nunc animum rurfum ad meretricem tnduxti tuum . 

M4 toibtt ai fU Qtbtudt Hccyr.4-4* J 

Virginem quam amabat,eam confeci.Evm.$.4.v.6. 

Quia enim, qui eos pueros gubernat, animus, infirmum gertmh 
Hecyr.j.i. 

Vorbum hercli verum hoc efl: Sine Cerere & Libero friget Ventu* 
Eanach.4.5. 

Sed provehor amore, ntn enim idpropofitum efl huic epiftoU .A* 
ili. % 

7 Si 


] 


Digitized by Google tjt THESAVRVS 

Si totum fe ille in meprofudtjfet. A t. loi.a 
"Ego te nimioplus diligo. Atr. 6 .a 

Sin adventu tuo bellum confici petefl, nihil fit antiquitu. Epift» 

i 7 8. 

Meid multo magu movet t quod m ih i eft fan&ius ac Antiquius. 

Ar.ipi.a 

Ne dubitaris y quin quod honeftius id mihi futurum fit antiqui ut. 
AMOi.b 

Quod tibi &> antiquiflimum ejfe &ab initio fuijfe omnium ferme • 
ne celebratum eft. Qu.Fr. »94.b 
Nihil mihi antiquius noftra amicitia eft. A t.$ 7. a 
Antiquiorem Deiotaro fuijfe laudem o>gloriam, quam regnum 
& pojfcjfionesfuas. pro Deiot.U4.b 
Nihil quicquam habui antiquius,quam ut Panfam fiatim convt* 
nirem. E. 170.a 

D e Tullia mea tibi antiqui (fimum ejfe video. A t.i 8 7 .b 
Nthil vita antiquius extfitmare , omnia fofteriora libertate duce¬ 
re. in An.147.a 

Quo pacto fe ciet at em amoris ait fe velle fumere. Phor. j.j.y.tf. 
Tuper Deos,hunc amplexare. adHcr.l.4. p.119. 

Quo amore tandem inflammati ejfe debemus in eiusmodi prine*» 
fijsfdz Orat.f.p.$u. • 

H&c res una in amore, ac delicijs fuit in Verr.p.411. 

Conciliarefibi amorem ab aliquo, pro A rch.poct.p.485. 
ferre ahquem in oculis Ac. Arufp. rcfp p.4 8/. 

Jn finu atqz in delicijs habere aliquem de Arufp.refp. p.4^ 
Defiderarunt te oculi fw*/.pro Cn.Planc p.498. 

Quod is ab focijs unice diligebatur, pro Cn.Planc.p. 505.* 

Fuit in oculis, pro Cn.Planc.p. 5 1 2. 

Ardeo incredibili amorepatru. Pro vine. 

Semper immortalitatis amoreflagravit.Mate, 190. 
fh medullisfopuli Romae vijceribus h Arebant. Phil. 1.$ $ 7. 

Gmnem amorem hinc abiecit , atque in hanc transfudit, PhH.i* 

Eos fingulari inter fe eonfenfu & amore devinciat. Philipp. 
P- 477 * 

Noc abstepeto,ut fiquidrefidet in te amoris erga me , id omtemdtU 
P ompeijnegotiooflendas Ep.adFam.lib.j.p.121. 

Eft mihi ut fcis in amoribus. Ep.ad Fam.lib. 7 .p<.ui. 

Hoc tantumfignificandumputavi , ut potius amorem tibi eflen- 

derem* 


Digitized by :L I N GVi LATIN M. I? , 

«flender em, qudmofiendertmf rudentiatn.Ef.tdlim. lib. i«. 
P. 177 . 

Summum me eorumfiudium tenet. Ep. ad Atr.lib.i.p. 1 6 . 

Cum a paterno amore domefticofy difcejfi. Ep. ad At. ti.p.jx. 
JNos tibi umore proximifumus. E p. Pi tr.lib. > .p.$ 8. 

Cefar favet ingeniis , nobilitatem & dignitatem hominum am- 
fleftitur. Ep. tfj.b 

Meamictjfime quotidie magi* Ce far afnpleftrtur. Ep. tfj.* 
Diligere, amare,antpleBi,laudare aliquem. At.*.a 
ydn Antonimequites Romanosampleftetur? in 
Quia nimis amplettiplebem putabatur.pro Mil.iij.a 
Parvulus fiUus y qui mihi videtur ampU&i RempubUc. in C 
n$.b 

Ndm quod ius civtk tam vehementer amplexmes, video quid 
egeris. deOr.ioj.a * 7 

€}** tanto amore fuas pojfejfiones amplexi tenebant. »ro SyJJ 
178.2 7 # 

Cum vero ea tua firvoluntas erga me* Ubenter ample&er talem 
ammum. Ep.74.b 

JLterue hbc mihi cum tuo patre convenit, pro Lig. 139.* 

Mihi cum iSo convenit, ut, A t.78. a.$» in A 
Cptimkcum aliquo convenire, in Verr.2$4.a 
j!» cenfesnihilinter eos convemrel nullampaftionemfieri (etuijfe 

Nifiinter eos convenit quid fit illud.Oz. lO/.b 
Is me cognatione maxime attingit, in V.uj.b 
PaBum efi quod inter aliquos convenit Ac In.TO.b 

Publicani nosfummanecejfitudme attingunt.QvuEr.ipo.b 
Qui te aliqua necejfitudineattingunt.fLp.ioe.OL 
OvitAtes,qui. officifs,vet ufiatefide, etiam cognatione popuM 
Romani nomen attingunt. tn V.tji.b. 

SiDemnuUa gratia,mdlahominum charitate tenetur, valear* 
dcN.aj^b 

Lucius multum utitur Bruto. At.j*4.a 
Lmme Titione famiUariJfimb utor. Ep jtoq. b 
Trebatio multos annos utor valdifamiliariter. Ep«4.b 
Vtermdomma QSehch. Ep.5.a 
Pirata ahquesfibiinfistuunt amices . ia Ver. 20 +.% 

D n ot*r m t u m bnnmibm n.firu (erfitttHdmtt 

isf. fto Dtt0c.14S.b1 

n 


Digitized by Google s 7 4 THESAVKVS 

Vt omnis caritas inter duos iungatur. de Am.^.b 
Rft mihi cum eo domefticus iifus & confuetudo. pro Sext. Rofiv 
21. a 

Nam& inter nofmetipfos vetus ufm intercedit, & Atticus no- 
fter maiorem etiam mihi cum Cojfmio confuetudmem facit* 
Ep.2i$.b 

Mihi cum eo vicinitas & magnmufus eft . pro C l.zy.b 
Cum illofummus mihiefi ufus.Ep. 142.a ' 

Coniuntiws magno ufu familiaritati* 22 ?. a 

Gerere amicitiam,liber de amicitia gerenda. £p.'8.a 

S/ longi as in amicitiam pr ove fi i ejfent , fi amorem ad adolefien* 

tiamperduxiJfentAc Am.'i02 b . . 

Omnem tuum amorem , ^#0 « amplexus , omnemefa tuampru * 

dentiam conferto adeam curam. Ep. ad Att.l.7. p. 195. 

Rogo,ut quoniamfemper me amafti,eodem amore fisi Ep. ad Atti 
. lib.j.p 

Ttionyfiuu mihi in amoribus efi. Fp.adAtr. lib. 6.p.i7*. 

Balbum in oculis fero. Ep.ad QFrar.lib.j.p.^di 
Amorefumincenfus. Ep. ad Qu. Fra.lib.* p .629. 

Amatorijslevitatibus ejfededitum.de Fin Iib.i.p izi. 
fluam illa ardentes amores excitaretfui fi videretur / dc Fin. 1 . A. 

P' 149 * 

fui intelhgentu fapientUfyfe amatorem profitetur, de Vnir. p* 

$ 86 . 

Flagrare alicuius amore. Quaeft,Tufcul.lib.4.pa^.444. 
fui amori auCtoritatem diftribueremut . Quxlt.Tufcul. lib. 4. 
pag44<* 

Amatoria voluptatefrui. Q3. Tufc.l.4.p.44 J. 

Amoremfublevare. ibidem. • 

Uovo quodam amore, veterem amorem tanquam clavo clavum 
eij ciendumputat. Qu. T afc. J. 4*p.44 f; "—'T 

Ingenerat imprimis pr&cipuum quendam amor em. f .Off.p.7. 

- Si oculis honeftas cerneretur , mirabiles amores , (ut ait Plato) 
excitaretfapientu. j. G fF. p.9. 

Idfibiquuty At at is genus degenda confiituit , quod maximo ada «*. 
mavit Off.--.p- 47 . 

Cum Oppius me hortaretur.ut adolefcentem totamfatau/fam mt* 
num q 3 vet er anorum compleCterer. Att.^^i.a 
Jtd ifla 0 b dux imus, & humanitatem omnem exuimuSiptQ Ligi*. 
tioi3?.a 

FraUt 


Digitized by ioogle , X, I N G V j? LATINA , 7f 

frater eieumecum eil multum \ quare ut inflituifit, completi er* 
adolefcentem.Qu$r.\2 .b 

DeipfoTito Annio tantum tibi pollictor t te matere benevole*- 
ttd erga te t ficompletii hominem voluerit , habiturum ejfe ne* 
minem.Zp 2c>b 21.z ^ 

Veteremproeius erga te benevolentia fingularufe officio libenter 
ex tuis literis complexus fum. Atr.iSo.b ' 

Quare da te homini completietur,mihi crede . Epift ^/.a 
'bdeminem unquam eft hic ordo complexui honoribus & benefici* 
ySw.dcPro.77.a 

Completis aliquem beneficio. pro Plane. xj6 .b t 

bomple&i aliquem benevolentia.ptb^Aur^ilb 
Comprehendere inultos amicitia . p ro Cael. 4 6. a 
Vehementer mihi gratumfeceris fi hunc adoleficntem humatoita* 
te tua comprehenderis. Ep. no.a 
ts omnibus officifsperfe,&per patrem , per maiores fisis totam Ati* 
natem prafeft uram comprehendit . pro Plane. 16 ^.b 


' Ambitionis. Vide Honoris. 
Ambulandi.^W* Adcundi:& Eundi* 


Ataentiae, Stultitias. Dementiae. In{aaiae.Furoris. Im« 
frudentiae.Rabiei. * 

*><rf?cnt>i3/£Kafcnt>/ SB&mn- 

Y\ Emmti*#hquemcom£ler'e.Amph%i.i.v.t. 

Quin tu ifihanc iubes pro cerrita circumferri Amph. X, t. 
▼. 44 . 

Hac quidem edepollarvarum plena efi. Amph.i.i.r/45. 
lam tu quoque huius adiuves intoniam. Amphitr. 1. a. TcrC 
1 66 . 

Bacchanal te exercuijfe oportet fete*. Ajsphitr* /^^Tun* mt s 
T* Batebm *hkjtydAmpkitrue. Kmpb.fi> Tua* «c.T.30. i 7 « THESAVRVS 


Queintemperie aguntfamiliam noftramt Amph .fc, DI voftrant 

v.i. 

Viri* aguntur matis. Amph. fc. DI voftram. 7.19. 

Non enim quid hero ego dicam meo male, rei eveniffe , qudmve m • 
miam queo comminifci. Aul.i. 1. v.$o. 

Nefcio pol > que illum hominem intemperie tenent . Aulular. 1. r. 

v,3$. 

lar ve hunc , atque intemperU infanUfc agitant. AuluL 4. 4« 
v. 14. 

Hichomo rabiofus habitus efi.Cxpt.i4-r.il 

Num tibi aut flnltitie accejfit , autfuperbiam fuperat . Amph. 2. 


2 . 7 . 77 - 

StultiorftultofuijH 


, ijs tabellis crederes Curculion. 4. 3* 


v. 19. 

Mulo infcitior. Cift.4.1. T.12 .V e homineftupido & hebeti. Catuli, 
Mule, nihil fentis.* 

Animo male efi. Epid.i. i.v. zo. 

Profefto deliramus interdum fenes.Epifa.lv. 10. 

Queintemperte te tenentt Epid.$. 4 . 7 . 43 . x 
Quis has huc ovesndegit?Bzcch.ix.v.ih.t.homines ftolidos vi* 
de Lexicon Plautinum. Oris. 

6 )utm ego nimio faperefenfiplusquam Thalem. ibid 
Stultiores Barbarofotitio.E2iCch.ux.pA4. & 1 ^ 

Senex cerebrofus efi certe. Moft.4. 1.7.3 6 . 

Nullum hocfiolidius efifaxum. Mil.4.i.7. 36. 

Stultitia tua pene te per didit. Mili.4.v. 54. 

Pol id quidem haud mentire: nam tu es lapide filicefiultior. Pan, 


1:1.7.78. 

Nimia nos focordia hodie tenuit. Pan. 1.2.104.. 

Ardent oculi fune opus efi. Capt.3.4.7.61. 

Atra bilis agitat hominem . Capt. 3.4.7.64. 

Deliramenta loquitur* larve fiimulant virum. Capt. 3. 4. YCff 

66 . , 

Me infanum verbis concinnat fuis. Capt.3. 4.7. 69. 

Me tnfaniamneq 2 tenerene%mihi ejfe. Gapt.3.4.7* 87. 
Vefiptebammentis. Epid.r.r.Y.3 f. 

^«4 f* mala crux agitat ? B acch.4.1.7.62» 
intemperie tawfttfMii.i.f.v. 24. 

^ tdepolfui occifamfspefapere plus multofuem , manduca* 

turMiLi.4.v.io4.yidfLex*Plaut' Proycrh. 

fi** 


Digitized by Google 
I-INGViS LATINJ, , vy 

$%** te res male, agitantf Mere. 1.2.v.24. 

Helleborum his hominibuseft opus. Pfc ud. 4,7.?. $% 

EUeborofusfum. K \ 

At ego cerritus, ibid. 

£l**sta vides colubras? Sticli.ui.v. f i.ke.i infantet es, VM Twje 
agitaris.vide Muretum. Var.Left. libj^cap.ig. 

Infanit vehementias. Mzic.fce. Diva v.19. 

Amoris vitio non meo nane tibi morologusfio. Per£ 1.1. ver it 
47 . 

‘Quiddicaminififlidtitidmea me immemoremrapi. Cift, *. j* 

Vs. 63. 

Non tibifanum efl, adolefcens finciput. Men.3.1. v.+m. 

Ni fifis impos animi. Mco.i. i.v.i. 

Inceptio efl amentium ^haud amantium. Andr. i„ 3. 

Age.fi hic non infanit fatisfua jponte,inftiga. And r. 4.2. 

1Tupol homo non es fibrius: id efi, infanis. Andr.4.5. 

lam fatis credis ,fibriamejfime, & nil mentitam tibi. Eunuch. 

Temulenta es,tnfams. Eunuch. 4.3. 

Sanus es autfibrius? Heaur. 4.*. 

Incerta h&c fi tu pofiules ratione terta facere, nihilo plue agas, 
yudmfi des operam, ut cum ratione infamas. Eunuch. i. 1. 

X.I8. 

Scitum hercle hominem : hic homines prerfum ex fluitis infante 
facit. Eunuch. 1.2. v. 2 3. 

Tro fupremeluppittr!minime miror y qui infanire occipiunt ex in* 

jurid. ^mit^tau^tnolnanif^mtbtn / feegc* 
Stoffii* ®»wai 4 fde/ 0 icmfrgcf#ic|r. Adclph.2.1. 

Tro btpiterjediges tu homo me ad infamam. Adelph.i.i.v,jr. 

Vixfwn compos animi: ita at deo iracundia. Adelph.3.1. 

Ineptis-.infanis: deliras fit in fanus es? Adelph.5.8. 

Satin iUiDqfuntpropittj? Phorm.4.3. 

JEgo pretium obflultitiam fero: tdefi, iuftc punior. Andr.j.f; 

At ego infelix neque ridiculus ejfe, neque plagas patipoffum : fc& 
Um mbtttt Munt Jlatt nity ftyn.Eunuch.i.*. 

Tlabellum tenere te afinum tantum. Eunuch. 3.5. 

Age nunc bellua^defi, ftulta , huic credis quod dicat t Eunuch* 
4-4- 

Idem fi vobis prodefi,vos nonfacereinfcitia efl. Eunuch. j.?. 
Watum eftdnfulfus, tmdmfimitmBos^ f§» dies, ibid, 

U Im 


Digitized by i ? 3 THESAVRVS. 

In me quidvis harum rerum convenit, qu&funt difta inftultum, 
caudex,ftipes,afinus,plumbeus :in illum nilpottft : nam exf*- 
perat ejus ftultitia omnia hac. Hcaut.j.K 
'Hominum homo ftultijfime . Adclph, 2. 1. 
Mftsinfciens.Vhonv.i.i. 

Qu& infcitiaeft 3 advorfumftimulum calces ? ibid. 

PxUum narras mihi ,cujus deftultitia dici , ut dignum eft , non po* 
teft. ihorm.i.?. 

§)uidpertimui autem hellua . ? Phorm.4.i. 

It a populas ftudto ftupidus i* funambulo animum occupdrat. He* 
icyr.Prolog. 

Gaot res dedere, ubipojfem perfentifcere , ni ejfem lapis. Hcaut.5.1. 

- Imprudens , harum rerum ignarus^ omnium.Eunucb. 1.2. 
Vide fis,ne quid imprudens ruas. Heaut.i. 1. 

Conveniam Pamphilum , ne de hac re pater imprudentem oppri * 
enat. Andr.i.}. • 

Id v oluit,nosfic nec opinat es ducifalfogaudio, Sperantes jam amo¬ 
to metu,inter ofeitantes opprimi. Andr. x.x . 

Vtrum ftultitiafacere ego hunc , an malitia dicam , fcientem an 
imprudentem, incertus y«w.Phorm.4. j. 

Num tibi videtur effe apud fe) Hecyr.4.4. 

Homines fecundis rebus effrenatos .fibi<jpr&fidentes tanquam in 
gyrum rationis & dottrina duci oportet. Off.i8.b 
© libidinem effrenatam & indomitam !pro Clu.io.b 
Novi hominis fautorem, novi effrenatam violentiam, in Att* 
244 -b 

tndomitA at% effrenat a cupiditates, in V. 8 8.a 
,'Effrenatus & prAceps furor alicuius Ac. Ar. 142. b 
Mens & effrenata & prAceps. pro Cari.44. b 
ProiettaqiiAdam & effrenata cupiditas pro D.2?6.b 
Libido efficit effrenatam appetentiam. Tufc. m.b 
Qua te tenuit tanta dementia) in Vat^j.b 
Prorfum oblitus fum mei. Eub.2.5.14. 

Lo redigis me , ut quid egerim egomet nefeiam . Eunuch. 4. 4. 
v.23. 

Satis iam bacchatus es , leno. Adelph.2.1. v.}0. 

Lgone debacchatus fum in te> an tu in me) Adclph. t. 1* 

v-S*- 

Ne me hac re obtundas fapius. A dcl ph. t. i.v.} j. 

Sed heus tu , vide fis ne quid imprudens ruas. .L j.v.t 17. 

Incur - 


Digitized by Google 


LIN-G V^f LATINA I7f 

tnenrrifti artient in oolummi.Oiu. ad Brut.p.$j*. 
in amentiam incidere LnVerr.p. 392. 

Opsnip tpfa &fdma fiveritatis veftr& obruet/celerati gladiatorie 
amentiam, PhiLf.p.4Q9. 

In tebus omnibus imprudentia. Uberis. pro Caio Rabiri* 
pag.tf. 

Mutina illi exuitantifrenos furoris miscit. Phil.ij,y 6. ' 

SUfumin Antoniuminveftus, ut tlUnon ferret.omhemd, futtm 
violentum furorem in me unum effunderet.% P .ad Fam. iik. 

n.p.^go. ■ ' • 

Acerbijftmi infanirekaA 

Sapientem infurorefuftinere. Acad.Lxp. a/. 

Furore divino tncitan. de Div.l.i.p.i;. 

Furiarumcaftraincolere. Qu.Tufe.l.a.p.jjtf , 

SlH^fmerauom& fine uUfPebond furor ederepotuit, impur* 
beluermultorum inflammatus fur oribus Az lcs Liapas7 *< 
X)elirare,&mente captum ejfai. Off.p.35. 6 r ‘* )/ ’ 


’■> -— tmptcjcturateft tommifermt.a. 

#tun&f*tmm duriarum telis ardentibus.:fua quemque 
frasts/frfisus terrormaxtnikvtxatfruum quem^ fcehu agitat, 
amentia^ afficit,fut mala cogitationes, confckntha anima 
terrent. Hafuntimpijsaffidua demtfiic^furh.qutdies no- 

ttesQparentumpoenas,aconfieteraufimisfilus .proSR p s<r 

Sce^um poenis agitaturi mente confitioq, deducitur, in Verrem* 

Vf^ebefieommot^ut fim uUA dubitationesnfanire omnibus ae 
furere videretur, in Vcrr.p.43 o. - 

Furor eius nonpudore,fed metuat timore fepreffits efi. in Verr. 
flgid hecefltquodmonftmmlquodprodigium in provinciam mi. 

copulati veniunt. 

M * Ardent V2o THESAVRVS 

Ardent oculi, toto ex ore crudelitas eminet, in Veirem pig. 
Vultus erat i t Suspicans furoris, ocultfceleru.fermo arrogantia. 

exarti eius furorem exulantem reprtp. Seft> 
JmiUefuribundus incitata fud mente vecord, vemjfot. Seft. 
virorem veflrum cedendo maluijfe flangere , quam rtfflendo. 

Vat.76, 

S ^petulantiam fregi, 

Pif'9'* ... - 

rok cervicibusveftrisrepuli.Mii.itf. 

Tantus flutor & furor eum efflit. PhiUp.JrfJ. 


Amoliendi. Fide Abigendi» 
Amoenitatis. Vide Gaudij* 
Amoris. Vide Affinitatis. 
Amovendi. Vide Abigendi* 
Amplexandi.riWe Ofculandi. 
Amplificandi. Augendi. 
Amplitudinis,^* Honoris» 


Amputandi. 
C leomenes anchoraspr scidi imperat, in Verr.aj}.b 
Naves fricidere aut incendere . Att.l3$.b 

cotemnovacuidpojfeprtcidi.AcD.87a 

Cinna coUegtfui confulis Cn. OSavij prtctdt caput tufftt. TuR. 

259,11 , 

Jracuiere alicui manum gladio, dc In.tfy.» , # 


Digitized by GooqI 

LIV G V JE t ATIN M. 18* 

Amicitiam, decet magkfenfim diffitere, quam repent} preciderc^ 

frtciderefijiula, quibus aquafuppeditatur alicui loto. proRab* 
9 <va 

Tenedia libertasJecuri Tenediapre<cifaefi. Qa.Fr.313. a 
procidere &abfcinderefermon*m,ut hic qui, &c. nolo plura dice k 
re. ad Her.4i.a 

Jamjtbi maximam partem, defenfionie preciderk. in Veriem 
ij?.a 

Fr&cide/re alicui fpem faciendi aliquid, in Verr.$o.a 

JP er abfiijjipnem,ficum, inctpimm aliquid dicere ,precidimue. a 4 

Her.41^1 

Treciderefibijpfilicentiam,libertatem^ vivendi. inVerr.i48.V 
J*/ibiipfereditumprecidit. in P.tfo.b 
Fracide inquit ,ftatue aliquando quod libet. Ac. 3 3. b 
&unquam reo tdm humiliatam nocentutam precis'i negavi,quam, 
hic mihi planeJine vM exceptioneprocidit. At. 111. b, 


Angori s.Vide Metus,^iEgritudinis.. 
Anhelitus, Vide Sulpirij.. 


Jinimi.Scntcntix.Vide etiam Cogitandi. Con-. 
ftituendi. Deliberandi,Confilij\ 
Mentis.. 


©eflmtttfrfit/ ©toettcfett/ 9Ww& faffett/©titt 
f>af>m 1 <%otf)abtnt feto/ SBtflkntf ftnn nti 

Vmeromihiin mentem fuit. Amph.t. T.r.ij.&t.i.rcrC7^ 
▼ulg&ffvAou&rTi hic arbitrat ter, fed prater rationem. V i* 
de fimilia exempla que collegi in Lexico Plautino littera In* 
Ita*mmatmfui.Amfh.i.i.Y.i)Q. 

Animum inducere. Afin. y .i.t.j • 

FenUm habe animum. Aul.x.2.r.lf« 

Animm rediit mihi.lAiac.x.i.e .u* 


» 1 i8* THHSAVRVS’ 

Qmdmeo animo efi Mcr c.i. 3 *v.3 f*. 

Animum ego inducam tamen. Cift.j.i.v.3. / 

Animumfuum offirmare: h. «.vincere. 0 {itt 
&W' ttuD b?$tt>ing£rt.Merc. iv rol.v.8r. 

Fatiar: facere inducam mimum. Bacch. 5.. i.y. 72. Terent. Ne 
illis ammum. inducas credere. Ita enim re fte dtfiinguoapui 
Flautumfionvt alii, patior faccic '.quod durum efi,ac vix La¬ 
tinum. 

Melius fanam efi mulier mentem fumere. Men. j.i.v 51.ee Am- 
phi.j.i.v.j/. Mentem fanam gcftar .Vhinonpcffum nonride* 
re mscum , cur Taubmannus no fi er non exprejfent vtrebi% le¬ 
gionem omnium MSS.codd.qui indidem legunt vel famnam,' 
vel&cczm. Et vos rifum teneatis amici? quoties legitis in va- 
Jio illo atfy ex tot centonibus confarcinato Commentaria Pare- 
um tam false fuggiUari , quando non femper lectionem. MSS 
codd. pr&tuht ingenio f a lectioni doliorum virorum. 

Animo aufiultare aliquid. Pfeud. uj.v.8. Sicdiclum,vt obfequi 
alicui aliquid. 

Nimis tardus efi advorfum mei fententiam . Mereat. 3. 4«vet(I 
10. 

Qui c quid incerti mihi in animo prius aut ambiguum fuit. PfcucL 
1.4.V.69. 

Habe modo animum bonum. Pfeud. j.2. v.77. 

Meo inpeciore conditum eficonfdtum. Pfeud.2.1 .v.j. 

Habe bonum animum .Mi 1 .4 .6. v. 11 . 

Animum eram ferocior. Mil. 4.8.X.I). 

Cupiensfuus quid haberet animi filius cognofc er e. Andr.Argutn. 
verf7. 

Foeta cum primum animum ad feribendum appulit. Andr.pro** 
vexfk 

Animum occttp arat in funambulo. Hecyr.v.j. 

In animum induxi Hecyr.prol.v’50. 

Infirmum animum gerere,gubernat eos animus . Hccyr.3. j.$f. 

Strenuum hominemprabuit. Vhorm.^^.12. 

Nonnunquam fummis oratoribus non fatis ea fententia tvmtm 
dicendi procedit, de Orar.lib.i.pag.j. 

Animus referendus efi ad ea capita . de Orat. libr. *. pag. 
386. 

ln[cnbendo leni mimo ctc remiffo fuijfe. de Qtat. lib». #>. 

Ut* 


Digitized by Google 


IJ * V Ai L A HIN SE. jgf 

Satie amimo certo & confirmato me in hac causa confificre fejfe. 

■ r proQainr.p.i 7 - 

In re aliqua animum habere, in Verr.p.170. 

■Animo foluto ac libero ejfe. in Verr.p.^oo. 

Meum animum inilfos , tum mei confilij negotijq totius fiuficcpti 
caufam rationem q : propofiui. i n V. v\ 4 7 9 • 

Is eft exorfus orationis met, vide: e quem vobis animum fiuficipien- 
dum putetis. proLcg.Man.p .61. 

Animo nimiis fra&o at% afflicto ejfe pro Pom.p.439. 

Multi cives forti & magno animo invenirentur. Scft. j. 

Mentem optimi viri finis confiliis ac fictis terroribus a defenfiono 
mea[alutis averterunt. Scft.* 4 .' 

Nos ut quieto&mdgno animo fimus hortatur. Mil. nj. 

Eft incredibili quodam animi roborefiepttts. Mil.163. 

Quod animo intenderunt. 1 5 hi 1 .1 o. p. 4 6 S. 

Animum alscu(HSconfirmare & tenere. Epift. adFam. libr. 1. 
p.itf. 

Quo tandem animo in te ejfe debeo ? Epift.ad Fam.lib.3.p.84. 
Levare animum moleftiis . E p. adFam.lib. 4. p.9 6. 

Vnaanimum cumornamentis amiftmus. Epift. ad Fam. lib.rwf. 
P-45«a 

Ad existimationem imperij pertinere orbi tratus fum , comprime¬ 
re eorum audaciam , quo facilius etiam ceterorum anum 3 qui 
artem ejfent ab imperio noftro , [angerentur. Epift. ad Fair.. 

lib. Ij ; p.4^- 

Statutum fic cum animo deliberatum% habeo, in Verrem 
p.346. 

Non occurrit animo. Acad iib.2-p.76. 

Ipfum ani mal orban t a n im 0 . A c a d, 1 i b. 1 o. p. 1 9. 

Imprejfum in animosa*% in mente. A cad. Ii b. 1. p. 1 r. 

Animus eripitur homini. Acad.lib.2dp.21 . 

Earum defiguntanir/tos intendunt in ea, que perfpicuafiunt. A- 

+ cad.lib.2.p.i6. 

Animi moventur eodem modo rebus ijs,qu& multa fint. Acad. lib. 

z.p.*6. 

Cum perturbationem ani?ni illi ex homine non tollerent . Acad* 

quaefU.i.p.pi. 

Animo* tranquillare . «kT i n . 1 i b. 1. p. 1 17. 

Temeritas animumfrnper excruciat, &folicitat. dcFin.lib. r 4 

p.H7i- 

M 4 Acri 


Digitized by ■4 THESAVK.VS 

Acri animo,& attento aliquid intueri, dc Finibus libr. x. pag„ 


A conffittudine oculorum mimum abducere difficillimum distr 
bos .de Nat.Dcor.lib.$.p./24. 

Mentem [evocare ab oculis, ibid. 

Mente aliquid comprehendere, ibid. 

Anxioanimo &folicitoeJfe.'\c'Ein.\.i.p.iii. 

Vtanimusmoleftiishifcepotiffimumrelevaretur. dc Divin. liKt. 


p. 2 i 8 .. 

Aciem animorum noftrorum virtutis ffilendore perfringitis. de. 
Fin.l.4.p.2L8. 

Animo ejfe quieto & libero, de Div.l.z.p.145.. 

Animo &fcnfibus uti. dcFin l.j.p.268. 

Animos demittere. dcFin.l.s.p.2.6 9 * 

Quialtiere funtanimo.de Fin.U5-p.275. 

Animiprincipatum tenere. Qu,aeft.Tufc.l.i.p.301. 

Ardor e animi coalefcere.T ufc.l i.p.312. 

Cum animi celeritate contendere. ib*d. 

Nifianimu adfeipfum advocamus >fecum ejfe cogimus , maxime q^ 
a corpore abducimus. Qu.Tufc. I.«.p-u 5 * 

Quidam fufcipiunt animum pojfe manere corpore vacantem.Qv^. 


Lf.p.$x7. 

Animi labes nec diuturnitate 


vanefcere,nec manibus ullis eluipo^ 


teft. dcleg. 

Tendemus animis , cruciamur ^angimur. Qu.Tulc.l.i.p. 535. 
Vivere animo quieto. Qu. T ufc. I. X. p *3 50. 

Molliunt animos noftros. QiJ. T u ^ c * b 1.p. 3 J 7 . 

Jsfimis es animo molli. Qii.Tufc.l.i.p.368. 

Animum comprimere. Qu.Tufc.l.2.p.3^ 

Animofuccumbere. Qu/T ufc.Li.p- 7 7 o. 

Animum alicuius oblectare. Qu.TufcJ f.p.401. 

Ter leviter pungere animi dolorem, ibid. 

Vacare omni perturbatione animi Qu^Tu(c.Ly.p. 457 * 

Mederi animis nec eos turbulentos ejfe pati. Qu. T ufc, lib. 4. p. 


4 * 9 ' 

Animos demittere & contrahere . ibid. 

Animum auditus [navitate detinere, ( Quacft. Tufcul. libr. 4^ 

p.4xi. 

Mentem loco movere, ibid. 

Animum perfundere . ibid* 

Animu 


Digitized by Go^ ^Ie 

LINGViE LATINA igf 

Jbtim$saffligere & debilitare metu . Qu. Tufc.L4.pag.4i7. 

Ter turbare animum. Qg.T ufc.l. 4. p.440. 1 
Sed nos umbris , deliciis, ocio,languore , defidid animuminfecimu* 
opi nionibus, mate % more delenitum inivimus. Qu.T ufc.l. 5. 
P- 491 . 

Animum traducere ad Voluptatem, Quaeft. Tufcul. lib.j.pag. 
4 91. 

JExufiitat animes & maiores ad rem gerendam facit, 1. Off 
P a g»- » ® % 

CompU&i animo & cogitatione debemus. i.Off.p.47» 

Gere igitur animum laude digniJfimum.Vatad, f.p.255. 

Nos t v e rofiquidem animo excelfo & alto , c$* virtutibus exaggera* 
to fumus . Parad. 5. p. 27 6.. 4 * 

f uocunfy te animo & cogitatione converteris . de Orat. l.p. 
170* 


Anaon» caritatis* 

^ Fi» ingravefceret annonanto domo p. 4 « 4 * 

Repenti Vilitas annona ex fumma inopia & caritate rei fru - 
mentarie tonfecuta efl, quantumvix ex ea fumma ubertate a- 
grorum diuturna efficerepotuijfet. pro Lege Man.p. 645. 

In maxima caritate annona familiam non alere* O^flF.l. j. p.134. 


Annumerandi* Adfcribendi* 

3<$tai/3ur«6n<tt/ gutimtt/ j&afcmiw <«*«*/SRft 
<tnj<^Un/SJn«ri<5I<n/SJ»(«;w<nd<n. 

V X*metiamhoci/o$orOiHtmeinvoftrumgregemreciplatii . 
" Eunucb. 5.9. 

** ^ #0 legationefim , aut adidconfiUum admifcear > i* gM.ia 
A.24i.b. 

Trebatium veri meum quodadmifceas.mhileft.kt^i.b. 

M $ g## 


Digitized by Google I 


18 6 THES A VR V S 

Quos equidem in Deorum immortalium coetu > ac numtrortpon&+- 
proScft.iy.b. 

Tametyhuncin numero nonrepono. de Opt. 244. a.. 

Reponere fi elicum numero D eorum, de Nat.$d.b. 

Reponi in numeroproborum hominum, in V.: 95. b. 

Repom in locum ait er nu. Brut . A tt. i8f .a. 

Reponere aliquid in numerofabularum de In. 5*. a. 

Homines mortuos reponere in Deos. dcN.9.b>+ 

Si placuit , vos hanc defenfioin aliquo artis loco reponetis • de 
Or.zio.b. 

Nam fi alii propterea laudantur t qmd pro libertate arma ceperunti 
cur non M. Erutus in eadem causa repona tur? i n An t. 1*7. a. _ 

In grege hominum numerari, pro Sext.Rofc.p.77* 

Referre aliquid in Codicem. Quin r. R ofc. p. 9 z, 

' In Deorum numero aliquid referre, de Nat. Deorum., lifer. X 
P a g- 15 * 

In Deorum numero reponere aliquid . de N at. deorum, libr.. 1. 
pag.7z.Edib. j.p.isd. 

Quid enim aiebat,fi ijfratresfunt in numero Deorum, numdepa •* 
tre eorum Saturno negari poteft . ? de Nac.l.j.p. 

Reluces in Deorum numero reponere, dc Nat. Deorum, libr. 3. 
P a g- I: 5 * 

In deorum numero ha heri. I b i d. 

Nifi maior es eos , qui ex hac vita migraffent > in deorum, numera 
effe voluijfent. deLeg.l.i.p.341. 

In Deorum numero ejfe. de nat. deor. l.^.p. 13^. 

Reponere aliquid in numerum Deorum . Ibid. 

Quodfi nubes retuleris in Deos , referenda certe erunt tempefia- 
fw.lbid. 

Ergo imbres & turbine; funt Dijputandi, lbid. 

In medio reltttum quod erat , populo Rom . adindi cavit . 1. Off 
f ag. id. 


Annuendi./ 7 #^* Confentiendi. 
Annunciandi.^/^d Nuncii. 
Anfam prsbendi, Pidc Allicient.. 


Antep*- 


187 


LINGVO LATINA 


Anteponendi. Excellendi. Prxponendi.Prseferendi. 

S8* iU1)<ni SQorfommen/ 

rnrbm / ttorgcfK». 

S Ed quoniam pietatem amori video tuo prt\ortere. Pleu- 
dol. 1 . $.M&. ^ ^ 

£ emo antecedatfilio credo meoQfQd.1.5. v 3. 

Hocpr&vortari rtnchio. P fc ud. 7.1 v.8. 

Qua habent nocturna ora noctu facrificatum ire occupant. Poen. 
1 2.V.107. 

Illic redeundum eft, ne mi uxorempr&vortiffe dicant prs RepublicA 
Amph.i.j.v.io. 

$ieut Hos in ter alias p r&fhtim its p u Ichrttudine. Pcen.J.^Y.il. 

Solus eftquem diligunt Dij. nd.$.6.v.?. 

Homines beftiispr&ftant. de I u vcn. 1 .1. p. 13 7. 

\am neminem antepones Catoni. Brut.p. 53 8. 

6}ui enim his rebus ,quas dixi$ excellunt, ipsa virtute videntur ex - 
cellere.inTop.p.jip. 

Neminem mihif reponendum puto.in Vcrr. p.112. 

Non qmmihi potior Jit officii mei, quam huiufse [alutis defenfh, 
proMur.n.a. 

Mors qm csvikRom.femperfuit fervitute potior.in A.n8.b. 

JRes eft potior oratione.E?. 180 a. 

JFiliusplus poBetypotiorfy f fi patre. T u£ii4.b. 

Qui hac legereqffueverit judicabit nulla adlegendum his effepotio • 
rA.dcFin.5ia. 

Siquideiufmodi acciderit,ne quid tibi Jit fama med potius. At.isl* 
lUafemper potior a duxifli,qu& adfapientidjptttaret . dc Or.z 5 O.b, 
Ita%civnpotiores funt, quam peregrini,propinqui quam alieyi.dfi 

Topice,qsu adufum potior erat. Top. 211.b. 

Quidpotius? id tft,quid melius, in V.$8.a. ^Ep.i44b, 

Nemini concedo, qui tibi potior vetuftateneceffitudinispojfit effe 
Cum in Africam veniffem, nihil mihi fuit potius, qudmutMajfi- 
niffam convenirem regem.&t Sorti. u6.b. 

Incredibile eft,quanto herum anteeoJapientid. Pnonn.T.f* 

Miror K ubi ego huic anteverterim.TLunuch.4.5.7.12. 

Qui antkipet eius rei moleftiam. Ep, ad A11.1.8.p.i <f t. iU THESAVRVS 

Ego ftattii dignitatem & falutem provinciarum atcfo [ociorum^ 
meis omnibus commodis, & rationibus prsferri oportere . pro. 
lcgcMan.pag.656. 

!'Extremum mihipropofui. pro lcgc Man. pag.634. 

Ne% me tibi , neque quenquam antepono . Epift. Attic. libr. I^.* 

P a g- 3 *- ...... 

Reperies multos, quibuspericulofa & calida confilia quietis coget 
tionibus Jplendidiora & maiora videantur. Off.i.p.33. 

§}ui anteire c At er os vtrtutepujm&J ff 1. p.78. 

Itaq 7 non ut aliquando anteponamus utilia honefiis. Off. libr.J., 

p. II}. 

Multum omnibus corporum viribus & dignitatibus anteftete 
runt. de Inv. I. i.p./?8. 

Dignitate c At er os antecellit, i n V crr.p. 3 4 6 . 

Omnibus ingeniigloria antecellere, pro Archia Poct.p.34^ 

Vt amicitiam omnibus rebus anteponatis, de Amic.p.189. 

Sic etiam moderationi modefiia femper anteponenda. Off. libr.i 

p.6*. 


Aperiendi.P/<fc Aidium: er Rcfignandi: & Rumoris*. 

. ■ ■ 1 . ■ - --- ■ - 1 

A <poguii$. Vide Caufa. 

ApparatusJW* Promptitudinis* 

Appellendi. Vide Accedendi. 

Appetitus. Vide infra Cupiditatis. 

></ 

Q Vi appetitus longihs evagantur tunquam exuitantes fivm* 

cupiendo,fivefugiendo, non fatis aratione retinentur, fi fi¬ 
ne dubiofidem & modum tranfeunt. t . O ff.p. 41. 

Aut libidine aliqua aut metu commoti funt, ut voluptate nimui, 
geftiant . Ibid. 

Appetitus omnes contrahendi fedandiqj. T. Off.p.41. 
appetitum rationi obedientemprabeamus. i.Off.p.j J. 

'Efficiendum e fi, ut appetitus rationi obediant, eamfy neq^pratur- 
ranty nec propter pigritiam aut ignaviam deferant : fintfy trsm 
HuiUiyatq^ omni perturbatione animi careant . i.Off.p.41.1. 


Digitized by 


Google 11 NOV A LATINA ig, 

jMppetitiene nimia inflammari, Quseft. TufcuL Iibr. 4. 
gin- 4 * 7 - 


Applicandi* Adjungendi 

i 1 SfcgfSgcn / %<0m *>ff <mg. 


T Vtn iUe egens forti applilktprimum ad Chryjidis patrem le. 

Andr.5.4. - . 

Ipfum Animum 
tau Andr. r. 2. 


ut Appii* 


Ke HUprofe diBumexiflimet, qui nuper fecit c&od[e at- 

f licet. Heaut Prolog. J r 

Animum adaliquodftudium adiungere. Andr.i. r. 

-Animum ad aliquam rem adiic er e. £unuch. 1.2. 

Iffum animum epotum ad deteriorem fortem pkrunq, applicat. 
Andro.*. 


Approbandi. Aflcrtionis. AfTeverandi. Vide e tiam 
ConientiendLConfirmandj. 

t@ 3 «f 


Q Viefet ergo: Amote.Van. i.xx.ot.Venuftafamula, ebm 
, grata, & accepta notie autfaBa aut-verba a torumfi- 
gnificamue. Cafin. a. i. v. »4. Cicere : Dc ea re multum w 
amo. 

A/prvbafe vtrsptofaljtf, Acad.Ls4p.19. 


Appropinquandi. Imminendi 

T Mptndebat direptio,imminebst tuuifuter ejntfaum feftunkfr 
A beoM.fta pem.aiS.jt 

Vertito 


Digitized by Google t9 * THESAVRVS 

CertibrfumfaBus, Parthos ab illo aditu Cappadoci* longk abefifa 
Cicili* magisimminere Att.79.3. (a?i. a* 

Jpfe tutem eo die in P* ts noflri tyrotarichum imminebam. Attic. 

Qui imminere iam cupiditate videntur in tribunitiam poteftfr- 
tem.^o Dom.i^b. 

Huius mendicitas aviditati coniunBa in fortunas noftras immi~ 
nebat.i nA.i9&a> 

Ali quem avaritia hiante at % imminenti ejfeAnV.ts f.b.Sc a. 

Jftemfeftus in omnia maria ex omnibus Sicili*partibus immine¬ 
bat.i 6*.b. 

Homo aJc&jem imminens.pto Dora.nrf.a. 

G) m e tiam perlecum irridens Deo, mergi eos in aquam iujjit utbl - 
berenudt Nat.dcor.i.z.p.56. 

Summam attingere aquam. Tufc. qu.l.i.p.ip8. 

Aquam turbidam & cadaveribus inquinatam bibere. Tufc. qu% 
1*5-P'4*7- 


Arandi. Vide Titulo Agricultura? & Ruris. 
Arbitrandi. Fide Titulo Opinionis. 


Arbitrii. Voluntatis. Ingenii* Fide etiam t Sententia 

©itirt / Stjgmftnmg/ SBflkn/ ©utfvtlHg/ ©uwc&tm/ 

SBtKfu^r. 

F Acen aliquidfuomodo & tnore.kmph.i.i.y.Gfc 

Proinde ut commodum fiet>& lubet quic quid fac iati Amph.a. 

i.v.8. 

Arbitratutm. Ampli, j.i.v.jo. 

Immigravi ingenium meum. Moftel.i. i.y. J4» 

Non tuo hoc fiet modo. Mxn. 2 iV. 2 ^ 

Quid tibi eftt Aul. 1.2. v. 65. 

meritoqj vitulonPctf.2,$.y. l.Vfitaca formula quam vi¬ 
de apudBrifloqiumeleganti^imo formularum libro 
H occine me miferum nonhccremeomodo ingenio frui. Hcautv 1.4. 
yerf jtf. - * 

Ad eorum arbitrium & nutum totos fe fingunt £$• accommodant \ 
OtttadBrut. jgwiW 


Digitized by Google LINGVO LATINA T ?i 

mdtnihi fiuncqu&ft lanculam, d$ qua tneo arbitratu loquar , pe¬ 
nitis? dcOr.9j.b. 

Qua mihi facultas,ut id ineo arbitrata facerem , ante hoc tempua 
nunquam eft data de Fin. 64 b. 

Que loco nifi iniquum poftulo, re/fonde arbitratu meo. dc Fin. 
106 b. 

Quasfentcntitttr in hoc libro expejui meo arbttratu.de Am, 9 a. 
Ego liter as ipfius arbitratu dabo,e i te non moveant. A. 2 ; .a. 
Qutro c au [fas omnes aliquando vivendi arbitratu meo. Ep. 9 y. a. 
TtibuHitu candidati ccmpromiferunt, H S. CCCCC. in fingulos 
npud M. Catonem depo/ttis, petere eiu6 arbitratu ut qui contrk 
fecijfet,ab eo condemnaretur .Qu«Fr. t, i 6. b. 

Apudquos,quo more,cuius arbitratu fit educatut. de In. 50.b. 
Veni igitur,& age depace,meone inquam arbitratu?an tibi inquit 
f ego prAfer ibam ?^t. i^.a. 

Cum fummam tante pecunia nullo te/i e fibi ipfe fuo arbitratu, & 
fud voluntate feciffet. cont.Rul.79-a. 

Ad noftrum arbitrium libidinem j s adverftriorum minat elude • 
^f*i#dr.inV.7t a. 

Hic Heracleo ad arbitrium fuum navigavit, in V.ijf.a. 
Secundum arbitrium tuum teftes dabo.ui V.i69.b. 

Ad aliorum arbitrium vivere,non ad fuum. pro M ur. 11 ?. a. 

Cum Ve&tus ad arbitrium tuumperorajfet. in Vn.^.a. 

Mentes iudicum ad arbitrium fuum pejje movere. de Or. 115. a. 
Quid Epicureifnum defift:.nt deiifdem , de quibus ab Epicuro feri - 
ptum eft, ad arbitriumfuumferibere? de Fin. 50.a. 

Ad alicriius arbitrium & nutum totum fe fingere & accommo - 
dare. Or.\99.3. 

Delegationes quas tibi ipfi ad arbitrium tuum compares. Epift. 

94-b. 

Et in ea (regione) fitum loci cuiufdam ad fuum arbitrium fabri* 
. cari & archite ctari, ad H er 1 1 . a. 

Ad arbitrium hoc animo adimus, pro. Qu.R ofc.p.9 5. 

Jies nifi ad nutum eius indicata eft. In Verr. p. 140. 

Venit in alterius arbitrium ac poteftatem . in Vcrr.p.21?. 

Ad arbitrium Ut ter as conficere» in Verr. p. 550. 

* Omriia ima eius mfententits veftrk ver fantur, in Verr. p. 5 6t» 
Adducere aliquem ad. arbitrium y^«w,Ep.ad.Fam.l.j/p. ijj , 
Innpftrdfpnfiateefl.isOS. p. u. 

QmtmadfuHm arbitrium referre. Qn.Tufc.p.48 z, 

Qui intro 


m Digitized by - 

Gui introducunt c auff arum fer iemfempiternam, bt mentem bo- 
~*~ m inisvoluntate liberaffoUunt, (al.tpoliacamj nccejfttute f* 

No» tjmfiulLdsii» propenfioresfunt, fr opter caujfas naturales 

&antecedentes,idcirco etiam wftrarum volunt*tum &*PP*~ 

titionumfunt cauff* naturales & antecedentes: nammhtlejfet 
ZZftrd\oteftate,fires itafehaberet, mcpaucaverbaedcn- 
7o addidi, quod ad Uberam voluntatem fert,nent, dc Far. 

'JZmu fractus & abieBus, & arbitrio carensfuol Parid. i itb. 

Antonius in fud fotefiatenunquam fuit, nthtl unquam arbttria 

fuofecit.femper eo traBus quo rapuit /»Wfl.inA .ro^b. 

Tuto arbitriofuo quemq, timere oportere. proDom.iH.b. 

*■ 

Antonius poftulateffe arbitriumfuum de rep. Kt.lZu*. 

Tametftiaflat ille quidem illud (uumarhtrium.tst.6.*. _ . 

S e d ego plane vellem me arbitrum intra antiquam Academiam & 

Zenonem datumAcLcgl-i-P-W' 

Zgo autem voluntatem tibi profetio emetiar. Brut.p.fiJ* 

Voluntates omnes liber cur erum habet. Inv.v.p.joj. 

Tam diu propendit,quam diu uoluntat tulit, in V crretft.p. 

Si tua feret volwit(ts,\>to Man. p. 656 . - ... 

SanevtUempotwjfet obfequivoUntatt tui. Epift. adFam. hb.j. 

Vt llil voluntati & meisfludiis inferviam. Epift. adFam.1.4* 

VeUmpriftinamtuam erga me voluntatem conferves . Epift. ad 

Tacere non potui , quin tibi & fententiam & voluntatem declara* 

r£H^ftf/w.Ep.adFam.l.i.p.i74* , v 

Velim mihi ignofcas, fi illius voluntati obtemperans , minus vide* 
bormeminijfeconflanti*me&. Epift.adFam.Lu.p. 440 . 

Quod voluntati tu& maxime conducet: fi feceris maxime ohtetb 

perabisvoluntatime*.E^\^.^dEa.m\.i6.^.A-9‘t'» 

T x Epiftold voluntatem eius rei tuam perjpicere videor.I,J>ivi.KtX. 
Eam voluntatem eius recuperare non fetui. Epift. Attic. libr. 1. 

Pa *’ J - XM 


THES AVRVS 


Digitized by Google 
Ll NGViE LATINA t 99 

' Jdon potui caufam dicere immutati voluntatis. Ep. Att. Hbr.n. 
P- 5 - 

laBat itlequidem illudfuumarbitrium. Epift. Att.lib.i. p.15. 

Vt crebris Uteri\ illitu voluntas erga me confirmetur . Ep. Att. lib. 
n.p.3+2. 

Obire & par ere voluntati alicuius. dc Nat. Deorum libr, t» 

p.ia. 

Obfequarigitur voluntati tua . de Finib. lib.up. 134, 

JEquim autem erat idvoluntatefacere. r.OfEp.14.) 
lpfi quam ferfonam gerere velimus , a nofird voluntate proficifii* 
tur. i.Off.p.4*. 


ArcelTendi. Vtdo Vocandi. 


Ardori$.Ardendi. Accendendi Jnflammand^^^ 
etiam Defiderandi* 

55rmttm / Znbtmtw 2fo}un&m / (Sn^uttt «Ktfcrt. 

H s ediBis ardet dolore & trd no fi er Pompeius. At. $4.b 

r u mihi non foium incendere iudicet >fed ipfe ardere viderit* 
de OV.nj.b * V 

CumJfpumas ageret in ore % arderent ocuU. inV.z$4,b 
Cum ar der et Syria beBo. Ar.pg.a 
Orbem terrarum difiributis imperiis ardere belle.E.+0. a 1 
Vna Gaiia communi non ardet incendio. Or.ioo.a 
Verres ardebat amore illitis hoJpiuAn V.ij i.b 
Hunc enim demum mihi animus ardet, nunc meum iit emuU • 
tur ira:ex CAcilio, pzo CaeLfj.a 
JLrdere cupiditate alicuius rei. in P.;j«b 
JLrdetfludio hifiorie. A t^ 6% a 

JXoftra antiqua manus bonorum UT det,& fludio noftri, atfy amo* 
rr.Qn.Fc.joa.b 
Ite ardet invidia. Qg. Fr. 3 i£.b 
2 don angor t fed ardeo dolore. A t.i jf.b 
Omnia tum in illum odia civium ar dolant defiderio ffiw.proMiL 
xo$.a 

«« tknt (vtititan, tim mm. thm "nfsUn- 

**UcL.* 7 «,fc 

ar ar«M 

/ 


Digitized by Google 

THESAVR VS 


Xuncatum ut demum mihi ardet. deFin. 67 -a > 

Nec ptienter quid appetens defiderio ardeat. T ufc 217.A 
Is cum arderet podagrt doloribus, mane qusifo inanit &c. de Fu». 
147 -a 


Argenti./^«Divitiarum. 

Arguendi. Ftdt Acculandi,&Refutandi. 

»«» . ■ ■ . ■ ■- —— 

Argutiarum. Facetiarum,loci. 

l&ftiy Btiwmi ©Ata#n/ SSotftwtt/ 

2tvjltWi3* 

F Luere facetijs.MW.t.Z.yJz- t . 

Qui mihi inter patinas exhibet argutias, TsAou.c\1.1*t. T , 2 . 
loca illa tibi dixeram dudum. Amph.j.2.v.55. 

Si quid ditium eftper iocum, non equum eft id te ferio pnvmier ». 
Amph. 5.1.V.48. ^ 

jnidiocodixiftitAmph.} 5.V.9. 

Quodlufitecum non par identidem ferib vortier. AvlL fc. Qijia 
hic v. 11. 

iocarifepe mecum illo modo. Mcn. 2 . 2 ,T. 4 J* 

Jjlhecioco dixit.Stich.i.w.aT. 

Cuftodemobletientper ioculum & ludum. Tvic.\.±>vm. 

Quid illud,quo patio Rhodium tetigerim in convivio , nunquid ti* 
&^i*i. ? Eunucb.$.i. 

Jugulor as hominem, fcil .ifio ditio veltoco . ibid. 

Labore alieno magnopartam gloriam verbuftpe infe tranfmovet % 
quihnbetfalem,quiinteeft. ibid. 

Ludum iocumcfo dices fuijfe illum alterum, pnut huiturabies quA 
dabit. Eunuch.i.j.v.8. 

Jocularium in malum infciens pene incidi. A ndr. 4.5. 

Jocularem audaciam: idejl, ridiculam. Phoim.1.1. 

Habes erum quibufcum iocari pojfts. ad Hcrenn. libh i» 
p. 41. 

Ne jocis quidem refliond"' ■ auibus in cafiris ufum ejfe iixifli thiL 
t-PHJ- 

9 ami~ 


Digitizecl by Googld 


LINGVO LATINA. i9f 

familiariter cum ipfocavillor ,&iocor. Epift. adAtt. libr.r 
;P* 47 * ' 

^dmficefacetipcapior c Epift. ad Fam.lib.^.p. 157. 


Argumenti. Plura V\de 7I^Rationum.Cau&* 
Vide etiam Signi. Confirmandi. 

2 Srfa& 

R Esvtriq, eft argumento.m V. p. 3 7 s. 
Argummtouti.AC*d.\ib.i.p.$%. 

+Argumentum ex aliquo [umere, ibid. 

fbfiarguntentu & quafirerum notu utebantur ad probandum* 

Acad.Qjj.lib.i.p.8?. 

guamplurmupoffies argumentis onerare indicem Az Nac.Deor. 

lib.j.p.uo. 


Armatura. Vide Tir.Belli. 
Arrogantiae.^* Tit. Superbia?. 


Artificis. Artificij, Artis. Opificum. Vaforum. 

jhftttbtwtcf/9Bcr(fmdf!^/^«nff/S53ercfffa«/£a* 
ten/ ©at)cn'/.©efcbttr/^uttt?(!ucf- Qetatuesprorfusadeamrem unicus. Afin. 4 .I.V. 3 . 

Quid eft, quod tibi mea ars efficere hoc pvjfit atnplitu ? Andf. 


2 Zikilift*cofuscftarte ad h anerem,quam paro.ibA . 

Jdoc mvumefi aucupium: ego adeo hanc primus inveni viam. c< 
funfc. Eunueh. x. x. 

‘TsifSt m m iUi inftructam & ornatam Larini medicins. exeretn- 
Jscamddedit. proCl.55-b 

* lifiiUefefub[calas taberna libraria coniecij[et. in Ant.i<4.» 

mm \,o in quandam tabernam divertijfentjimulcocnarept- 
j0emnt.delD.6j.b 

tui* tabernat dandi tabebas, pro D. 1.34.0 


Oeeb*. 

s? « THESAVRVS ^ 

Oceludi tabernas bibes, h c.*6.a . 

Leno quidum Lentuli concurfat circum tabernas ,precto jperam 
folicitarepojfeanimos egentium. I.C.m.a 

O cclufistabembquoftm minui folethbid. 

Opifices & tabernarias ,atque illam omnem fecem civitatum quid 
eflnegotijconcitaret pro Flac.r49*b 
Clodius concitatortabemarierum.pto Dom.uj.b 
j$iji ego cum tabernarijs & aquariispssgnarem.vetemus civitd* 
temOccupajfet.E.u $.b 

Quantum pauca opera & mercedes fabrorum tulerunt, in Vcrr. 

106.2 . 

Vt ipfe ad operas mercenarias fiatbn protrahatur. mAnr» 
is 7 . a 

Tublieb operis difturbure domum aliquam, in Anr.i 55. a 
Navem tibi operis publica ejji odificatamlm V/14 J. 2 
Operas fetas Clodius confirmat .manus ad Quirinalia paratur. t Q^ 
Fi.j© 8 .b 

T Uncius m operas phtirimos patris autoritate & gratia mi Jit. pro 
Planalft.b 

Erat mihi contentio cum opem conductos, pro Sefr.n.a 
q$ venditabatfe opftkyOtqgab iis fe ereptumjte de ambitu eaufam 
diceret,prodieabat: ab iisdem invito etiam Senatu , provin¬ 
ciam jferare dicebat, pro Scft.6. b 
Opera Clodiam fontes occupaverunt. At.l.b 
Qui erant mecum,facift operas adituprohibsserunt. Att.tfj** 
ilee omnia antiquo opere&fiummo artificiofafta. in V crr.a io.k 
Quare ifte non opere deUBaturfedpondere, in Vcrr.n^.a 
Jiydriapraclaro opere grandipondere.in V cr. 106. b 
Caleo colato opere Corinthio, in Ver.215.a 
Lx ornarefeptdchrum opere teBorio.de Lcg.i$$.a 
StragsdmomagmfckiporibmpiBum.il ufc.i+o.a 
Erit igitur extruBamolesopef e magnifico,incifo% Utero, in A. 
264.2 

Tum iUaexpateUb&thuribuUs , quo vellet,itafiite inaurem 
poculis,ita apte in fcyphis aureis includebat > ut ea adeam rem ** 
nata ejfe diceres, in Verr.p.4? 8. 

Candelabrum^ gemmis clarijfemu , opere mirabili perfeBum ai- 
isderunt.in Vcr.p.441. 

Pulchritudo eius recew adhmbmm nubs *t% mtegrapervenh* 
inVexr.p*44a, 

Mr*$ 

s 


Digitized by Google LINGVO LATINA ^7 

Mirat eo Jplendors,qui ex clariffimis & plurimis gemmis‘cffe' arde- 
hat,eavarietate operum, ut ars certare videretur . in Vcrr» 

P- 44 ^ 

Cum copia habebit domi fu& candelabrum Iovis e gemmis aurofe 
perfeftum,cuiusfulgore collucere, atque illuftrari Iovis tem¬ 
plum oportebat , in quibus & iamiUe Taurus , quem crude- 
Uffimus omnium tyrannus Phalaris habuijfe dicitur , quo cives 
fupplicij causa demittere homines & fubijcere fiammam [ole- 
bant.xtx Vcrr.p.44f. 

Mfi ex are fimulachrum ipfius Herculis , quo non facile dixerim 
quicquam me vidtjfe pulchrius, in V crr. p.446. 
f * Viginti & fipte?n tabulas pulcerrime ptelas , qiu non Jo* 
hem piftorum artificio deleclabant ,fed etiam commemora¬ 
tione hominum > fortunarum cognitione . in Vcrr. pag» 
472 . 

Confirmaro hoc liquido pojfum , valvas magnificentiores ex au+ 
ro atfy ex ebore perfettiores nullas unquam uUotemporefuif- 
fe : incrtdibile diclu e fi , quam multi tJr&ci de valvarum, 
harum pulchritudine fcriptitm reliquerint: ex ebore dili- 
gentijfime perfera argumenta erant in valvis, in Verrem. 

Gorgonis os pukerrimum, criminum anguibus , menfas Delphicas, 
e marmore , Crateras ex ere , vim maximam vaforum Cor in- 
thsorum . inVerr.p.47$.&47f. 

Si quis illam artem comprehenderit, de Orat, libro z. pag. 

36$. 

Tstera,qud mulieres ad res divinas utuntur , thuribulum antiquo 
opere & fummo artificio fattum ademit. Hac autem 0- 
mnia antiquo opere fummo artificio fafta.\ in V errem p ag* 

4fc. 

Mandem artem etiam dEgyptq , longinquitate temporum, innu¬ 
merabilibus psnefeculis confecuti putantur, de Divinat.lib, 

, -P* I 55 - 

'Mas artesperfi qmretur. de Finib.lib.r.p.115. 

Sed luftremus animo has maximas urbes, de Finibus libr,a,p. 

17& 

Ad voluptatesartesfuas dirigere, de Fin.lib.i.p.176. 

Tamen his effis artem adhiberi videram . dc Orat. libr. z» 

. 

§}uidifi,quod arte ejftcipoffett Acad.lib.i.p.ij, 

N f 


Artem 

19« THESAVRVS 

Artemtm&are. ibid. 

Componunt artem quandam de his Acad.lib.t.p.tJ* 

Arte maiore ejfef reditum Quacft Tufc lib.5.p.7<?o. 

In maiore & uberiore aliqua arte verfari. Qijaeft.l ufcul. lib. r* 
P 297. 


■-—-rv——- 

Artium liberalium. Ftde Studiorum, 
Adfcribendi. t^tde Annumerandi. 
Adlpedtus, Vi de Conlpedus. 


Adipergendi. 

/ ‘ 

H Oftiamimmolare noluit,ne aram fanguine afpergeret. de 
N-77-b f 

Miloni nonnullam laudatione tua labeculam ajpergis. in Vcrr. 
37. a 

Ide qua ex tudfumma indignitate labes illius dignitati afperget- 
tur.in Vat.ji.a 

'Eodemfonte[e hauflarum intelligit laudes fisas t e quo fit leviter 
afperfus. E p. 84.2 

Qui iftius fa&i non modofufpicione , fed ne infamia quidem efi 
afperfus.$zo Cacl.4 t.a 

Ebutiofextulam afpergit. (id eft, heredem fecit exfextula.) pro 
Ca?c.2 88.a 

Hunc tu viu Jplendorem maculis afpergis ifiis ? pro Plane, 
atfr.a 

Hecafperfi , utfeiresme tamen inftornatho fotere ridere. Epifh 
1? ’ b 

Quod tamen efi mendaciunculis afpergendum. dc Orae» 

r ?** . > kJ: 

Huic generi orationis ajpergentur etiam fales. de Or. *C4.b 

Nunc mihi iucunditatis f lena epiftola, hocafperfit molefiie, quod* 
Qn.Fr.jn.b 

Atqg etiam ipfe conditor totius negotii guttam afperfit huic Bsl» 
^o.proClu.ji.a 

1 I* 


Digitizedby Google L I IN Vjr V /E LAI I JM 41. ip? 

Si Mus facilitatem comitatem q 3 tu& gravitati & feveritati a- 
fierferu. pro Mur.i4o.a 

Idcirco illa in omni farte orati on ufud arte affiergi videba tU. pro 

Cor.tftf.b 

Num etiam Veneris Cnidm Cosane pulchritudinem effingi poffie 
afyerfionefortuitapntas?S.c Dmn.s^.a 
Senaiufconfitlta quafefuligine affierfa.m A. * 7 7. b 
Quem ore attingere* dentibits mfecare, lingua ajpergere poffit. ai 

Het.39.fc> 


Afpernendi Vidt Contemnendi* 
Afpiciendi. Vide Videndi. 
AfTentandi.^i^ Adulandi. 
Aflfentiendi.ri tde Confenticndi 
Aftutise* Fide Doli, 


AfTuefaciendi.^k etiam Confuctudinis* 

©m:fjnm* 

I Tatyorbufi iis rebus omnibtu,quibus & natura me& volun - 
tas confuetudo affiuefecerat , cum cdteris , tum mihi ipfi 

diJpliceo.JLp.^.z. 

Arma qua traftare ceperam , & quibus me ajfuefeceram . dc Cia. 
r*5.b 

Cifar ceteras nationes imperio Rom.par er e affinefacit, de Pro.y^b 
Quorum fermoni(z\. fer mone) affiucfaftiqui erunt , ne cupien - 
tes quidem poterunt loqui^nifi Latine, de Or. i4<f a 
Similiter igitur fuffiicor, Curionis, et fi pupillus reliftus e fi, patrio 
fuijfe tnflituto ,puro fermone( al. fermoni) affine fattam do - 
mum.de Clara 8 4. a 

idem tamen fluprorum & fcelerum exercitatione affiuefa- 
8 usfrigore & fame, (al. exercitatione, aflfucfa&us frigori 
fiti ac vigiliis perfer en dis,fortis ab his iftlsfuis focii& 
fradicabat.o in Cati 1 .1 o 6 .a 
Sic tuintemcfeesffiaffiueverisAcad.} 5. a 
Vt frtmitum affiuefceret voce vincere, d e F i n. 1 2 5. 

Som ajfiduhate quotidiana confiuctudine oculorum affuefennt 

' 4VMpr^(cN.45,a 

Ego 


N 4 
1 tl tiA V IV Y J 


200 

Vgo fervo & fervabo (fic enim ajfuevi) Tlatoni* verecUndiam* 
Ep.m.a 

Vicinitas non ajfuefaffa mendae ijs. pro Flanc.i^.b 
Homines labore^i.labori) ajftduo & quotidiano aJfuetiJ dc'Or. 


148.a Athleta;. Vide Pugilis* 
Attendendi .Vide Audiendi. 
Attinendi. Vide Pertinendi. 


Attribuendi. Adiungendi. Vide etiam Ad¬ 
dendi. 

gtifc&rci&flt / gurtdmm / gufpwfcm igmUn* 

mn/guf&un. 

t? Vllus&c. populo Romano adindicabitfpaulo fofl: indicabit 
Alex an anum regis ejfe: d populo Roman. abiudicabit.prt - 
tnum pop. Romani hereditatem Decemviri iu dicent} cum vos 
volueritis de privatis hereditatibus Centumviros indicaret 
deinde quis aget caujfam P opuli Romani f ubi res ifia age¬ 
tur ? qui funt ifli Decemviri , quos perjpiciamus regnum A- 
lexandrU Rtolom&o gratis adinduntur os t contra Rui. 

74 -b 

Pojfidere agros in ord maritima regem Hyempfalem > quos Pse- 
bhus Africanus populo Romano a diu dicar it. contra Rdl. 
77 -b 

Nemo enim dubitat, quin domus ejfrt adiudicaca. At^4. 

Quod fi ipfa rejpublica indicaret , aut, fi omne ites decretis etsu 
fiatueretur: Antonicne, an Bruto legiones populi Rem» adindi— 
dicaret.in Att.ii6.b 

In medio rehttum quod erat } populo Romano aUudicauit. OfF. 
z.b 

Necejfe efi y ut is,qui nobis caujfam adiudicaturus efi f inclsQMti&* 
ne voluntatis propendeat in nos . de O r. f i o. a 
JJlr in pojfejjienem bonorum mulicrit mittit ; tpfum Vtnffi in fir- 
vituttm ddiudicat.m V.<j.b 


md 
Illud non dubito , quin fi tefumma mea erga te ftudia parum mihi 
adtunxeruntjreFfubl. nos inter nos conciliatura 3 comunciuraq s 
efi. B.dj.b. 

Proprium hocftatuo ejfe 'virtutis conciliarefiti animos hominum, 
& adufus fuos adiungere. Offic.*6.a. 

Virtutem elue er e, ad quamfi fimilis Unimus applicet & adimgat. 
dcamic.io5.b. 

Adiunger efibigrati(fimos optimos % adolefientes. E.120.a. 

Virum bonum tua amicitia dignum tibi adiunxeris > mihity gra~ 

« tijfimumfeceris E.zx^.2. 

Dubium mihi nenefl , quin is, qui novas nec effit udines adiungaU 
veterafua beneficia confirmare velit."E 103 b. v 

C&far filet infirmorum hominum amicitias fibi qualibet impensA 
adiungere . E. 114.a. 

Quam forte fapiens prator offen(Ionem vitat equabilitate decet* 
nendt,benev olentiam adiungit lenitate audiedi. p ro Mur.i34.a 

Ego aut em tibi hoc confirmo, ejfe neminem nifi aliqua necefptudinc 
competitorum alicui tuorumfit adiunttus. de N at. 209.a. 

Nam quid incipiat 'Antonium homines adiungere at% invitare 
ad amicitiam, quos per fe fuo nomine appellare non pojfit ? 
Cic.dc Pct.2o^.a. 

pt iis principes ad amicitiam tuam fi adiunxeris , per eam teli* 
quam multitudinem facile tenebis. de P et.210. a. 

Peto a te &c. ipfiscfc ut qtiarh honorificentiffime pro tua natura & 
quam libera tijfime trabi es. Bonos viros ad tuam necefptudinem 
adiunxeris , municipium% gratiffimum beneficio tuo adiunxe - 
r*.Ep.*o8.b. 


Audionis. Vide Emendi. 


Avaritix.Parfimonix. 

©<f#3/ Jfots/ ©<nan> / ©au^njtpffcf, 

A Vido ingenio e FI. Aul.prol.r. 9. 

^ ** Inhiat aurum & devorat. Aul.ifc.v.iT. 


^ ** Inhiat aurum & devorat. Aul.i2.v.i7 ? 

Pumex non eque efi aridus , atfy hic efi fenex. Aul. 1. 4.T. J- 
BJety illo quisqua efi alter hodie expaupertateparcior. Au. 2. i.v.if. 
Pgomet me defraudavi animum que meum , genium que meum , 
nunc eo alii Utificantur meo malo damno* Aul. 4. 9.V.15. 

N s Ne tuum 
20 Z TH ESAVRVS 

Ne tuum animum avariorem favint diviti a met,. GapC.t.i*. 
vcrf. ?o. 

Non mihi avaritia innata efi: fatis efi divitiarum, Mil. 4^1. 
vcrf. 17. 

Eius frater aliquantum adfrem efi avidior. Eunucbut.i. vcr- 
fu. fi. 

Fratrem rei operam dare,& ruri parcum ac fi brium effie. Adelphi 
i.i.wzt. 

Attentiores fumus omnes adrem,quam fiat efi, Adelp. i.j.ver- 
fu. 48. 

Nimium ad rem in fieneftd attenti fit mus. Adelph. 5. 8. vcc- 
fu. ?i. 

Habet patrem quendam avidum , mifierum , aridum. Hcau* 
tont. 2.2. 

Si numqtiam avarefiatuipretium arti me&.HccjX.Vtolog. 

Avaritia vide quidfiacit. P h or. 2.1. v.z/. 

Infimulare aliquem avaritie, ibid. 

Si herum infimutabis avaritie , male audies, phorm. i. j. VCJf- 
fu.u. 

Nullum officium tam fianctum , atq 3 folenne , quod non avaritie*, 
comminuere,atcfo violare [oleat, pro Quinr.D.8. 

Yfi% eofervet fiert ttrq 3 aventia, ut de fiuis commodis nolit aliquam 
partem amittere. proQuint.pn. 

Concedat te c&cum cupiditate & avaritia fiutjfe . pro Quint. 
pag.io. 

Ardereavaritia. proScx.Rofc. p. 6. 7. 

Avaritiam fuampecunia explere, pro Sex. Rofir.p. $£. 

Neque avantU neque luxuria veftigium relinquere* ia L. Mur* 
J>ag-2i7- 

Cum f iws animum adpcrfequendum, non negligentia tardaret*Jes£ 
conficientia Jceleris , avaritia Jua frenaret, ia Verrem pa« 
git,. 

Avaritia hiante effie atq : imminente, in Verr.p.178. 

Vehementer errabas cum te maculas furtorum,&flagittorum tuo¬ 
rum , fiociorum innocentium fianguint eluere arbitrabare y fra- 
ceps amentiaferebar e,qui te exifiimares avaritia vulnera* cru¬ 
delitatis remediispeffiefanare, in Vcrr. p.538. 

Illum uvarma abinfiiiuto cur fu ad prodam aliquam revoc/tvit* 
libido ad Volup tai em y amcenitas ad dele di at tonem. 8cc* pro leg. 
Mp.p. $ 4 j. . ■ .. 

Sp* 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA zoj 

Spe & avaritia bcna devorare , argenti cupiditate cacatum ejfe. 

pro Domo p.424. 

Quis unquam fuit avaritia tam ardenti ? de Finib. libr. f. 

pag.zps. 


Ati< 5 Honandi .Vide Emendi. 

' Aucupandi. ^WaObfervandi* 


Audaciae-Confidentiae, Imprudenti^T emeritatis* 


§K<$/ Wn/ gKMfafWs / SS<ro<4«B/ Zvthi$l f* 

djm/ Sttrtffcrljafftts. 

f\ Ve non deliquit, decet audacem ejfe,confidenter pro fe & pro- 
^ 2 terveloquLhmvh.i.i.v.iQ 7 - 

Qua fiducia aufus primum, qua empta e fi nudius tertius, filiam 

meam dicer eeffe?V\>^.i.v.)i. 

Occidit fies noftra,nufquam ftabulfi eft confidentis. Moft .a.i.Y, 5. 
Cssi nuSa eft mpeblore audacia. Moft. l.i.Y.di. 

Tace ac bono animo es. K\id 3 - 5 - r -- 2 5 - 

MssJcaeftmeuepater.Mcn.2.]*y.i6.Dc homineimpudentc.Fi* 
deLex.flaut. Ut. M. 

JLuditecfo eft eorum op er a pretium audaciam ■ 

Nam inceptio eft amentium , haud amantium* Andr 1. J» 
Qua)Mucia id facere audeam? Andr.3.5. 

tBum, confidens, catus Andr 5.1, 

Homo confidens. Phorm. 1 .2* 

Hoccink tam audax facinus facere ejfe aufumftiLxMi. 4 .%. 

Ingentem confidentiam . £>ad i\t mir e\n IfymfStftll An¬ 

dria.*.?. 

Vide ne nimium calidum hocfit modo, id eft, audax.E\in. 2.1* 

Vted0sedatia^\t manti frcuijuSag 

Emi 

VscdnmoJ?dcptafenti dictu. Ean.4.6. 
gtfleisd confidenti aeft.E\fxi.s.i* 

^aoodneum meretricumfiecta.TLun-yG, 

Uinh 


204 THESAVRVS 

Minus multi audaciter.qudm Uditfi&deretMhotmMZoloQ. 
Jocularem audaciam. Phorra.i 2. 

Vereor ne ifihac fortitudo in nervum erumpat dcnicfo. Phorm. 

2 . 1, 

Tantdne affeci um hominem quemquam ejfe audacia! Phorm, 

f. 7- 

Ibi ttim impudentijfima eorum .ffatio. efi quid tu es? &c. Attdr. 
4 > I» 

"Eho impudens,non fatis habes? fac. Andr.4.2. 

Mirum vero t impudenter mulierfi facit. A ndr.4.5. 

Ingentem confidentiam: &c. num eius color pudoris fignum ufi 
quam indicat? Andr.j.3. 

Os durum* Eunuch.4.7. 

Vide amabo,fi non,cum affictas, os impudens videtur. Eub.j.i. 
Adeon te ejje incogitantem atque impudentem > Ph&dria , ut &c. 
Phorm. 3,1. 

Audaciam in admittendis religionibus fadis damnet atcfcimp^m 
ducet . dc leg Iib.^.p.335. 

Audaciapartes fibipofcere . pro Sex.Rofc.p.48. 

Nihil tam fanttum, quod non aliquando •violaret audacia* pro, 
Scx.Rofcp.6o. 

Audacia praditus efi. pio Qu.Rofc.p. 9 }. 
audacis, cedere, in L. Catii p.104. 

Non difcedita te, audacia.VbW.i.y>37*• 

Audaciam rerum gefi arum magnitudine atcfo imperatoriis laudi: * 
bus tegere, in Verr. fo o. 

Vix pojfunt homines fceleratijfimi tam corroboratam vituftaU 
audaciam frangere. Mil. 2 3 5. 

Sed ut mones,franum momordi. Ep. ad Fam. 1 . it.p.34?. 

Vt ferocitatem tftam tuam comprimerem, & audaciam frango* 
rem. Var.74. 

Quid me interponerem audacia veftra? P hil. i/p-341. 

Trivatorum audaciam nutrierunt, in Sali. 154. ' 
i'regi & contudi •vobis audaciam. Phil.n.p.511. 

C omprimere alicuius audaciam. E p. ad' Fam. 1 .1 j. p .469. 
Videbatur nobisex er citus C&faris audaci&plus habere» quippeqm 
patrU bellum intulijfent.ds divin,p.i/7. 

Niti & magnopere confidere aliqftare. 1pzo.Ch1.1S. 2. 
lUum,quo antea c onfidebant,metuunt, kx. iji.b. 

Vrbe aliqua confidere. E.i<?o.b. 


Kimk 

LINGVO LATI'N M. tof 

Himit confidere. OfF..j.a. UngnAvernacuUhoc modo reddimus 
proprie hac P «-&tO?Ctt/auff dn £«ng foOfm- mde Con- 
fidenter loqui. fct<5gli$ttl>Ca / p«$en. Gallice , parier au- 
dacieu (ement. „ x r y 

Tum VeUeius fidenterfani,utfilentifii,nMtam<berens,quamne 

dubitare aliqua de re videretur. dcN.j.b. ^ ^ 

PatdbveUemfidentiitsrcJpondiji*s.Aiuc.8l.b.aAz . u?.6s>.a. 

Tum iUe fidenter homoperitiffwm , confirmare ita fe rem habere, 

Timidi forlajfcfifinifer evellebat, quid fidenter infixerat. dcDto. 

vlinde quomodo fufeipere aliquam rem, aut agere fidenter aude- 

minorum eminet audacia,atq } projelta efi. pro Cluent, ftf. 
ProieBa quadam & effrenata cuptditas.pto D.ijtf. 

oltlZ^lio^liendiiJfed etiam offers, pro Sest.Rofc. 

'SprldUid fil ffiofllfiimationem amittere, in 

Vew.p-304- . „ 

Os fustm populo «jW«?.mVerr.p.i5<f. 

Xonpnder.ncnmetueuau* inteeft. mVerr.p. 370 . 

Torma fer dedecus pecuniam, & nomen nobile confceleratum tm - 
tudUitiedediffet.Ep.AK.p.6^9- . 

Taromnes tortes provincia tanquam aliquam calamttojam tem - 
te#atempeftemq,pervafiffe demovjho. m Verr. p.r?7 • 
gluti ego temeritati . fi virtute atiganimo non rejhtiffem, qute 
tfleUqui me in confidatis non tafit potius exiftimaret,quam con - 
filiofortemfuiffei E P .adFam.lib. 5 .p.n?. 

% rtfoememfi^umtemeritatie.Ep.Bmt. ? .< i 67. 

ciiterefeu^er&ub omni lopfu continere temeritatem, te ai. 

Qg.l.i.p* 54 * ... 

Temeritatemformidare. de Fin.l. »-p- J 47- 
ao5 THESAVHV5 


Audiendi. Attendendi. Aulcultandi, Animadverten¬ 
di. ObfeWandi,Surdum ede, 

SBffmmfm/gummfm/ 2krfpurm/ 
Ijorc&m/ £auf> fem» 

A Nimum advertere. Amph pro!.v.4j. 

F ac omnem auritum p opulum. Afin.prol.Y.4. 

Jftud quod affer Sy aures expetiant me&. Afin .2.2.V.6 y. 

Animum adverte > ut &que h&c metum fetas. Ibidem 
fu 66 . 

Aufcudtate , me* ditia devorate. Afinar. $. y. vcriii jp h 
145- 

JXimium libenter edi fermonem tuum: audivifti uf%a principi* 
omnia. Aul.M. 

' Audire nos iubetimperator hiftricus. Pcen. prol.Y.4 
JExurgeprAcofac populo audientiam. I bid. v.u. 

Bine mihi dexteravox aures verberat. Amph. r. \. r. 177 
etiam Lexicon: V erberare. 

Ab impudicis ditiis averti voto. Amph.j.t.v.ctf. 
fando numquam accepit quifquam. Amph.jf.Di voftram. y.atf k 
ne arbitri ditia noftra arbitrari queant. Cap r. i.i.y.14 
Perpurgatis ambo tibi operam damus auribus. Mil. $.1.7*17$. 
Perftus: 

Stoicus hic aurem mordaci lotus aceto. Horatius lsbr> u 
Epift.i. 

Eft mihi purgatam crebro qui perfonet aurem. 

Cjuin ego me ftuftra Poftquam adbibere aures me&> tua loram ora- 
/«W.MiL Vbialii quo% legunt : tuam moram orati¬ 

onis. 

Credoiam illuminaudiijfe. Aut. 

Metuo ne nonfitfurda^atfy h&caudiverit. CaC $ ,3*.21. 

Vnde me&ufurpantauresfinitum. C2C. y 5.Y.9. 

Si opera eft auribus: at% advertendum ad animum adeft benigni* 
tas. Merc.proLv.15. 

Cttftareego eius fermonem volo. Moft. y.z.Y.iy. 

Qg&fi ut benignis accipiatis auribus . Mcn.prol.Y*4* 

Ia- Digitized by Google 
, LlttCVA LATINA 207 

advertUrjsnimum tuum ad animum meum. MiL i. i t 
yctk 19* 

Naftro sonfilio venator a dfii t cum auritisplugitMW. 2.6. v.13. Vi¬ 
de Lexicon Plauc. 

Aures meas profe flo dedo in deditionem tuam. Mil.M.Y.g. 

Oculis venaturamface 7 e. Mii.4.i.v.44.Et 4 2.V.38. 

Hoc agit e t hoc animum advortite aures, huc adhibete aures. Pfcu. 
'1. *.v. 1 9. ^ 

In rem quod fitfruvor taris , quam rei adverfa animo aufcultes . 

Pfeud.i.$.v,$. 

Nunc huc concedam , Ut hor um fermonem legam. Pfcudol. r. 4* 

Vri:Cii. 

Quam orationem hanc dulce aures devorant ! Pocn. 5. 2 . 

WC 9 . 

Quod verbum aures meas tetigit. PoeU. Scen. Quam rem. y.3. 
Satie iamdiflum ha beo. Pcrf 2. 1. v. $1. 

Muliebris vox mihi ad aures venit. Rud .1.4.V.12. 

Certe vox muliebris aures tetigit meas. Rud.i. 4 .v.!4» 

Nt tu,'qnodfabulatur, aures immittas tuas. C a p t. 5.4;v. r<T, 
Mudijfetnequafipernebulam.Capz.j 4 v.i$.Sic Cicero ad Atti¬ 
cam.* In ttrepitu exaudiyiffc videor .Item: per caliginem ri¬ 
dere. Vide P. P*#<?r.lib.i$.cap.M'. Var.lcft. 

J) a igitur mihi operam. Cure. 2. 2.V.7.9. 

Jlanc rem agite , at% advortite. Curc. * ■ ± . v.3 
Metuo ne fit{HrdrtyGtq.b&c audierit. Caf. $.$.v.u. 

Non adepolifthac tua di fla nunc in aures recipio. Cift. 1* 1. tet- 

fu.H- 

Id adeo fciri,qtu maxim e animum advorterim t Epid. 2.1. ver» 

ib.ji. 

JLt tendit e qusfiat que animum advortite. Bacch. prol.y.$ r 
jlMqusem efi nos Deo facere filentium. Ibid. v. 11. 

Officio orknon decet utier. Bacch. prol.v.i4. 

Muros date otiofiu: has volo volans vex vacuas feriat, Bacch* 

prol.v.14. 

' Mihi facite audientiam. Bacch.prol.v.24. 
lam sUtefilentium. Bacch.prol.v.55. 

jyijfimuUbammehorum fermonioperam dare. Epid. 2. i.ver» 

fil. 54- 

Ttaseditoros fofi perpetue nebis attentes {tabeant< Hcrcnn* 

lik.x»* Multa 
2 o% THESAVKVS 

jA.nU a Oratoris auribus accepit ,deOrat.l.i.p.$i&. 

Auribus aliquid percipere .deOrat.l.i.p.447* [ 

Cum ftatim auditoris animum nobis idoneum reddimus ad audi- 
tendam» adHcrcnn. l.i.p»^* 

Auribus multa percepimus. deOrat.l.}.p. 4 J 5 ^ 

Rem facilius totam accipere, pro Qil-p- 1 *- 
Attente bondq s cum venia verba alicuius audire, pro Sext.Rofc. 
pag. 40. 

Erigite mentes , aurescfe veftras , &me deinvidiofis rebus, utilia 
putat, dic entem attendite, pro Syll. i 7 *.a. 

Quoniam me in hac re tam diligenter attenditis . pto htCM. 

l86.a. > ■' 

Quis non magnopere attendit unquamfin V. 8 r. a. 

Attendere aliquem fiudiose . dc Fin. 98 .b. 

Attendere te volo.qut in manibusfunt.JL\>.i 7 l.b. 

Qu&pertinent ad dicendum , ea nos melius quam catertattendi¬ 
mus. dc In. 57 - a * 

Sedfiuporem hominis >vel dicam pe cudis ,attendite. in Ant.i^.a* 
Vt cum lex aliqua recitaretur , primum verfum attenderet , 
proR.P.i2f. 

eque prima , e£* iwwfti * & extrema pars attenditur. 
dcOr. itfo.b. 

Sedfi animum attenderis ^turpitudinem videas. 0 ff. jS.b. 

Quo tempore igitur aures iudex , ammumefo attenderet ? in Y. 

81. b. N 

Sed attendite animos ad ea quefequuntur. contra Rui.75 .b. 

Ades , inquit , animo, timorem omitte, dc Som. 1x7.3. 

A defle animo, pro Caecin.i9o.b. 

Adefiote omnes t animis qui adefiis corporibus, pro Syl.i73.fll 
Vigilare , cogitare adefle animo.in A.no.b. 

Si fieri poflet, vel piares te animos habere vellem , quos omnes sd 
Mutinamintenderes.in A.i^.b. 

Mens naturalem vim habet >quum intendit ad ea quibus movetur. 
Acad. 9.a. 

Intendere fenfus ad res percipiendas. Ibid. 

Jmmenjaregionum magnitudo, inquam fitniteiens &intendam 
animus,late longefy peregrinatur . de N .1 i.b. 

SiC. Antonius,quodanimo intenderat , perficere potuiflet in A* 

X26.1L. 


Intendere aciem ad rem in omnes partes . Tuf. 117,a* 


SjUA 


yGoogle J 


LINGVO LATINA zoj 

TZHsaad aures vox mihi advolavit} Rud.2.3. v.13. 

Vttenonpigeat dare operam. Rud.£.2.Y.20. 

Si des operam,eloquar. R udj.j. v.j/. 

Tibi aufiultamus . R u d.^.f.v.j t. 

Nunc adverte animum, R ud .4.3 .r.zi. , 

Eamu* intro omnes , quando amnes operam promi Jfam damus. 
RU&4.4.V.138. 

'Mikipatern&vocisfinitus aures accidit -Stich.f.i.v^/. 

Nunc quis hic eftalienus nojlris diftis auceps auribus ?Stich.u t. 

Auribus accipere aliquid,?! rin.4>I.V.9. 

Accipite,& date vacivas aures. Trin. Prol.r.ir. 

Nunc *</T/0r/*f*.Andr.Prol.v.8. 

JFavete, adeffle equo animo & remiognofcite, utpernofiatis. And. 

• ProLv£4» 

Arrige aures Tamphile. And.f.4*V.$T. 

JEquo animo attenditeMccyiViol.y. tS. 

Ornando furdasiamaures reddideras mihi. Hcaut.i. 3. v.g. 

Nunc quid velim animo attendite. Phorm.in Prol.v.25. 

Autem admovi: ita animum occepi attendere. Phorm. 5. 6. 

v. 19. 

Apud forum modo de Davo audivi. $a6s i>p|) Davo gc- 

$drt.Andr.^.i. 

Aufculta paucis quid ego te velim , & tu quod quiris , fiies. 

Andr.^3. 

Aufcultapaucis, nijimofiftum eft, Demea. Adclph.j 3. 
Aufculta,tfiicjum. Andr.5.4. 

Graviter audire: ittmOBMim fcer&rttg 

Hcaut.i. t. 

At enim udetjam audire eadem w^j.Phorm.3.2. 

Tartim qsuperjpexi his oculis, partim qui accepi aur ibus.Hccyr. 
3-3^3- 

Jtapopulusfiudioftupidus in funambulo animum occupdrat. Hc- 
cyr.Prolog. 

Ad aures haud invite femo mihi accejjit tuus. Hecyr. 3. 5. 
vcrCji. 

Suem cum ijloc firmonem hahudrisproculhinc ftans accepi. He- 
cyr.4.5. 

Animam eeritprejfi, suerem admovi, ita animum cipi attendere , 
bmm*dofemonmcaptum$hoiKi,yt> 

& 


Nune 
».» THESAVRVS 

j$unc quam rem vitio dent > qu&fo animum advertite. Anaft 
favete , adefte &quo animo,& rem cognofcite,utpernofcatis , w- 

quidfpeijitreliquum.ibid. 

Cum filentio animum attendite , ut petnofcatis , quidfioi Eunu - 
<^a;*&f>Eunuch.Prolog. . 

Sifenfero hodie quidquam in his te nuptiis fallaci a conari. Andr. 

1 . 2 . 

CUt;^ teejfetriflemfentiat . fcil. Andr.x.j. 

me adejfe,neuter tumprefenferat Andu^t. 

MoUone id demum fenfti Pamphile? fcil. te miferum effe. Andi* 


Mvorti h er cie animum. («$S t»ol ^cmctrft- Eunuck 

Quot res dedere , ubi pojfem perfentifcere , ni ejfem lapis ? Hcaat* 


XepauUulum quidem fubolet, amicam ejfe hanc Clinia. 

rc e »(|anp wib gat ut cfct/K> ibid. 

Numquidpatrifubokt ? niletiam.Vbotm^.x. , 

Annon fex totis menfibus prius olfecijfem, quam ille quidquam 
coeperat? Adclpb. $.4. 

PJe nos inter nos congruerefentian f. H e aur. 3.1» 

Senfifti , iUosme incipere fallere. ibid. 

tu idperfe»tifceresMc 2 Ut. 4. 4 * 

Subfenfi id quoque illos ibi 'jje Hcaut.j.l. 

Si mefenferit eum qu&ritare.kMpb.)^. 

Patrem novifti ad has res,quam fit perjpicax. Hcaut. 1.1. ^ 

Alios tuam rem credidifti, quam te , anima dv erfur os magis ? ici 

cft, curaturos?Phoi:tn.).K 

Primum hoc aures tua crimen accipiunt, in Verrem pag* 
2 st. 

Perattentos animos habere. inVerr.p.307. 

Adhibere aures, pro Arcb.p.347* 

Adefioteomnes animis. proL.Syll.p.jto. . 

Adhibete animos , & mentes veftras. de Arufp. Refp» pag, 

47/. t 

Aures ad hanc dijfutationem patent. Epift. ad Fam. libr. 3« 

Verbum ipfum omnibus modis animi < 5 * corporis devorabat^ 
Svfc.Ili LINGVO LATINA ut 

dttentijfimk animi* Jummd cum benignitate auditis . Sefh 
16 . 

Nihil unquam 'videbatur tam populare , ad pap. Rom. aures ac - 
cidiffe.%zft.^\. 

Verbum iucimdum honorificum ad tua* aures accidit . Vat* 

A^tquifermones hominum ad dures vtftraspermanarunt. Corn. 
151. 

Lireris eiosfamA & nmcijs celebrantur aures quotidie mei no¬ 
vis nominibus gentium. Provinc.165. 

Gratio nonputervefta eft aures veftras , fedin animis omnium 
penitus injedit. Corn. 118. 

jEfiatem Unam cum plures aures refer fit ifiis fermonibus Rab 

178. 

Percipitis iam animis auditores. CxLm. 

Sepe venit ad aures meas. Mare. 189. 

Mea aures dios ac no Ples omnium pr&ceptis & monitis patuerunt 
Phil.i 4 *p. 5 ?*. 

Quibus mea r^vefira aures calent, m Salluft.558. 

Hac ad populi Romani perveniunt aures. Philipp. ie>. p a g. 

Aures meOsonerafii tuo odio salhin Cic.p.549. 

Cum multos dios aures meas Acutilio dediffem. Epift. ad A tt. 
lib.i.p.io. 

Vide quibus homihibus auresfint dedita mei. Epift. ad Atc. 
lib.a.p.*?. , 

' Molebam illam nofirum familiarem fermonem in aliena* manus 
‘devenire. Ip.ad Att.lib.i.p.13. 

Pat ire aures querelis omnium. Epift. Qu.Fr.I.i.p.577. 
Adaudtindtofr animos ereximu*. Acad.l.i.p.8. 

Vacuo animo dium laudabam do magno ftudio. ibid. 

Cum Heraclitum /ludiose audire contra Antiochum differentem 
Acad.ki»p.?. 

Nihilpmtor aulitutn habeo, r. OfFp.ic. 

Attentosdmmosad decor: confirvationem tenebimus. 1. OfHc. 

P a 8* 5 1 - . ' 

Cum antmumatienae OfF.!.$.p.n$. 

Cavendum eflne offensationibus patefaciamus auresces adula¬ 
ri ncsJm*mmd.Q&. p.$ 7. 

Aytl* 


• a 
Digitized 


Auferendi, Vtde etiam Furti* 

C Vbduc cibum at hiet 2 ferre non poterit.TuCc.i%^ 

Subducere id,quo nititur adverfariorum causa Ac In.8o.ft 

Reficiunt , fi illarum rerum fundamenta fubduceie. de Finib 
uo.b 

y 

Augeo* 


bvGoogle 


THESAVKVS 

Avellendi, Avertendi. 

'BGatnlxti / 2&re<fccn / ^emn/gemeiiM»/ 
Tiblm cfctt. 

H Ocfimulacrumtfte e figno Cereris avellendum , ajportan* 
dumifo curavit au V.ti6.a 

Poma fi cruda funt, ex arboribus avelluntur : fi matura,deei* 
i dunt. dcScn.92,a 

Avellere , atfa abftrahere filium de matris complexu, pro Font* 
aS^.b 

Vt perpetuum dolorem avulfus a meis fuftinerem . pro Dom* 
242.b 

Avulfum a ceteris, de Or.i44.b 

Si aliter fuerit [quod dij omnes avertant!)reip.vicem dolebo. Att. 
I 79 .b 

O dij immortales! avertite deteflamim qudfo hoc omen, ift 

Atfy hoc quidem deteftabile omen avertat Iupiter . & 231.2 
Quod dij omen avertant. Ep.iS^.a 
C&far Antonijfurorem a pernicie reipubl. avertit.in A. 192. a 
Pgovero Aufiro miras gratias ago, qui me a tanta infamia aver* 
terit. At.ijtf.b 

Ibes avertuntpefiem ab JEgypto. dc N.ai.b 
Pt certe,ni fi is Antonium ab urbe avertijfet , periijfent omnes . A t. 
1740 

Puer qui a cervicibusnoftris avertijfet Antonium . ibidem. 
283*3, 

. ruy ...... 


tlNGViE LATINA 21? 


Augendi, Amplificandi. Multiplicandi. 
Exaggerandi» 

®m»«l)n«n/©rogmacl)cn/Sw«Umn/3um^ 

1 ., mulier neootium, metuofy ut fofpem hodie 

tmolmer.S a _ } m exclamantes orattomfu&vo - 

extoUerent ,fo f - J t iUi locutiones: /tcmn 

JUticam hodie civitatem maximam maiorem feci,atcfc auxi civi) 
faemina . PerfU-M-^ 

**««—• 

proSexRofc.p.}». 

Hac adiit tumulant atfy adaugent, pro . p- 
fed etiam *«£*f.Ccel.io9. 

Accejfionem adiungit fidibus. On. - x -P-55- ii(reamtlSt Off 

aliorum Jpoliti noftr as facultates , «fw»»^ ^ 

JhZithmevoUntiamconfuetudo. Somn . S cip. 

J Quantum anguftiu veflra gloria dilata 

Jftt^dctfurore, nec remittit aliquid,fed indies ingravefeit. Att. 

SieiUJmorbut vehementius vivis ingravefctt. inC.^o?_b 
Medicus morbum ingravefeentem ratione providet. 

Mt i/carpar* Equidem defatigatione & exercitatione ingravefeunt, 

animi aut em fe exercendo levantur. dcSc . 4- nnm 

ingravefeeret annona , ut iamfames timeretur, p 

jjbemafrimd itate me omnis doctrina liberalis ddec.avit. tamen 
‘ l - jw Budam quotidti ingravefeit.&-49>* ^ tfunt r 


214 


THESAVRVS 


Nunc apud Oratores tpftnumeru* increbuit. O r. .a 

Cum hoc neftto quomodo apud eos increbutjfet , m* rf*r.Otac^ 

91.b 

Nonnullorum fermo 'tam increbuit y fe &c. de Op.t^J.b 
Hi quorumfermo imperitus increbuit Ati Or.i$8.b 
Hac confuetudo qmtkcrehuitAn A.i6o.b 
Sed ait rurfue idem increbmjfe eam funerum \jnagnificentiam, quok 
mmcferi Roma eft. dc Leg. 183.» 

Ventueincrebefcit. Ep.c>5.a 


Augurandi. Fide Ominandi. 
Advocan di. Ftde V oca ndi. 
Aufcultandi. Fide Audiendi, 
Aufpicij. Fide Ominandi. 


Autoris, Caufe.Principij. 

E Go caput huic argento fui hodie r (periendo. Afin.5. J. verfL 
14©. 

Impero , autori ^ (um. Aul.t.i .v. 7j. 

Me fuafore atq$ impulfore idfaftum . Moftclt. 3. J.T. 13. & Mil. 

4.3.V.I. . . r 

Quid mihi nunc aut ores ut faciam t hem illic eft huic rei eu* 
/>af.Andr.i.<».v.*7. 

Tactum id confeltorneo. Andr.j.a.v.i». 

Quantamfeneftram ad nequitiam patefeceris. Heautoa. 3. r. 
vcrf.71. 

Tutant quidquid faBum, ex te ortum tjfe. £ unuch. 5.4. ▼ Cr- 

fu 44. 

T ut e hoc intrifti , tibi omne eft exedundum.Vhotm* %. i.T.4. 
Omnium Architeftum & machinatorem rei unum ejfe fcio . pr* 
S R.p.?i. 

Aliruifrincipem exifter e ad aliquid, pio Arch.p.345. 

Anfam retinere omnium controverfiarum. pro Caecina, pag. 
591. 

Tu 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA zrf 

Tu Ci far i caufam contra patriam inferendi belli dediftt. Phil.i. 

Giuilluofiffimi huitcs belli femen tufuifli. Phil.i.j{9. 

Suo tempore totim buiue fceleris fons aperietur. Philipp. 14* 

kx quofihte Senator ifleproitianat.Cm.9i. 

Ex uno fonte omnia jcelera manare -videtis. Philipp. «3- P a S' 

Ex quo ortum efl o fictum, fatu feri diximus i.Off.p.xj. 

Ex quibus benefias officium f manaret, ibid. 

Hinc venena , hirte falsa teflamenta nafcuntur. Othc.hbr. 3. 
p.nj. 


Authoritatis. Vide Honoris. 
Auxilij.Pi<k Adiuvandi. 


B 

Bafiorum. Vide Ofculandi. 


Bdli.Legionum. Pugnae. Exercitus. Armatura. Ar¬ 
morum. Obfidionis. Praelij- Induciarum. Signo- 
• rum. Militiae.Duelli. Certaminis. 


jRtfca fjSfjtm/ / 5?<ntpfm / 

&g<W§«f>nUm/ ©c6l«<fcfovtmmt<w £«m<nfd)la# 
0«n/3«f<lt> imml Scnfembfdifa^n/ 
ftfrd / ifritgsloljn tmpfangen/ QMAgcm. 


R E Uumgerere cum aliquo. Amph.Arg.i.v.i, 
CmM* cum hofttbw. Aroph.arg.i. v.3. 

jgftyhitmo frtfiftu* eft legionibus. Arnfh.Vrolr. 100 * 


Caflru THESAVRVS 

Caftris illic o producit omnem exercitum. Ampb.M.v.62. 
TbeUbo&ex oppido legiones educunt Jutu nimis pulchris armis pra-. 
ditas. Amph.i.i.v 63. 

Viri diftributi,dtjj)ofiti ordines. Amph.i.i.v.65. 

Contrahoftes fuas legionesinftruunt. Amph.i.js.v.67. 

Fro fe quisque edit, ferro fer it , tela frangunt, boat edum fremiti*, 
virumtex anhelitu,fiiratu,atq i nebula conflati cadunt vulne¬ 
ris vi & virium. Amph. i.i.v.76.5Ucqq. 

Inducere equites dextra. Amph.i.i.v.87. • 

'Equites ab dextra maximo cum clamore involitant , impetu ala¬ 
cri foedant , & protrahunt hofttum copias. Amphitr. 1. 1.. 
ver £90.. 

Vertentibus Telebois telis complebantur ror^.Amph.u.v.94.. 
Hac eft illipugnatapugna. Amph.i.’.v .96. 

FrAtium id tandem diremit nox interventufuo., Amphitr.l.i. 

v.9%. 

Ire in exercitum Amph.ui.v.245. 

Victores vittis hoftibus legiones reveniunt domum duello exftintt*. 

maximoatfyinternecatishoftibus. Amph.i.i.v. 33. 

TubAVtrinq 3 canunt contra , confonat terra , clamorem utrinque 
ejferunt. Amph.i i.v.73. 

Fugnatd illa pugna frater trudebat fratre haftd & galea. Ani ph. 
^?.DIvoftram fidcm.v.itf. 

Holi duello, Amp hi truonem perdere .. Amphitr. fc. Quis tam.. 
Fugnam inire.ib'id.v.37. 

Latrones hoftes bello & virtute contudi. Amph. fc. Qjjis, tam* 
V * 54 * 

Vi vertebant piratica, ibid.v.f 7. 

PulchregUfcitprAlium. £)tt VdflCltl/ttlm&t Jtt- Afin. j. 

i.v. 62 .. 

Legiones copu^exercitus eorum vi pugnando periurijs noftris pe- 
titi. Afin.3.i.v.8*, 

Pugnam facere in aliquo. Aul.3-4.vi3. 

Felium Mtolis ejfe dixi cum Alijs foris: illis fient pretia. Capt. 
prokv.58. 

poftquam belligerant JEtoli cum Alijs. Capt. prolog. ver-, 
fu 1). 

Si in fingatis ftipendiis is ad hoftis exuvias dabit . Ej>id. I. 1. 

VsftUr - 


=Bt 


Google LINGVO LATINA 

Virtute uti,autbicio Epidici cumpnda in cajlraredeo. Epid. }• »• 

crf*xi 

Adagionem quom itant, adminiculum eis dabant , ubt emeritum 

I.£Smnf^^mfobfidione in tutum induxi manipulares 

HewmtMeiephanti corio circumtentus eft.h.c. efi fortu miles. 

VOml hififtes tibi adefie? tuoty tergo obfidium ante ^terdu- 

nos mitte % circumduc e exercitum , curre m obfidium perdu 
eUts , noftru przfidium para , intercludito immicu com- 

tneatumltibiinveniviam.quAcibatuacomme,«"**»•* 

legiones tuas tuto pofit pervenire, Mil. 2.1 -v. 64 . 65 - 666 7 ' 68 * 

6»J0, 

Centuriaremanipulares.Mu.yt.v-l- 
Vtubicmcucum hoftibus congrediar.Vicud.i.i.v.6. 

Atk*ih7cmw legiones adducam: fi hoc expugno. Pfcud. 1. U 

s lt * n r 

Sed quidcefamwsprdium committere. Perl. i. y v. 33 . 

JLleufipoUm Perfa cepere urbem in Arabia. Perfla 3-v.37- 

Suarum inpuend virium vittorid me emit. Pfcud.4.7« v *74‘ \ 

Nun* omnes voco contra. Stich. j.j.v.ji. 3$tttflcamttaffW 

WMCn/3d)6i<t fhngn attfti citi <£ru6» 

SMikaUcsdef.lbid.Ger. ffiiium Uv -V. 

vj.Dlsne adruor fer , quibit*fat effe non queam f 
In medium huc agmen cum vetli Donax , Tu Simalio snfimjtrum 
cornum Syrifce in dexterum: ubi centurio eft Sanga , & mani - 

tulmfurum? Eun.4-7- f - . v • 

Videre videor iam diem illum , cum hic egens profugiet aliquo mt - 

litatum, ude lph. 3 . 4 . _ 

Tompeius bellum in Africa confecit, victorem exercitum deporta - 

a/inpraPom. i5-b. 

. Bellum Italia terra mari % inferamus. Att.l 35 « a *i 5 i*a* 

Inferre bellum alicui. Offic.i6.b. 

Inferre arma alicut.Otfic.tfo.a. 

Inferrefamem fiuis civibux,& vaftitatemltaU&.Mt-UA-* 9 
Inferre Jignapatrie. pr° Hac 147 . 

Ille furens infefta iam patri a figna inferebat, in A. io*.d. 
qalli cum &1. Tonteio ferrum ac mantes contulerunt . pro r ont. 

0 5 Confer- 


O s 


218 THE SAVRVS 

Conferrefignacum hoftibus.in P.^o.a. 

Caflra caftris collata in T 'heffalid audiebamur Ac D. 1$ £. a. 
Conferre pedem, pro Planc.a/>S.a. 

Sanxerunt nequi* fitorum civium cafira ImperatorumP.R,iuh 

ra.pro.Cor.f9-b. 

Omni a fac er e omnie debet,ne armis decernatur. A tt. loa.a. 
Certamen quod ferro decernitur Ac Or. 138.3. 

Sedutinam meofolum capite decernerem. A tr. rj^.a. 

Pe n deo animi expeclatione Confini enfi,in qua defalutertip. decer * 
nitur. At. in.a,. 

Vno iudicio de fortunis omnibus dic emitur, pro Qu.i.b. 

Duofunt genera decertandi : unum per difeeptationem , ait erumpe* 
vim . OfF. 7.b. 

Cum multis confutari bus tanta contentione decertavi , quargk 
nunquam antea. Epift. 64,3. 

Demofthcnes & Aefchines interfe d* certare foliti fune, de Finit. 
12;.a. 

Depugnare cum aliquo. Ar.i06. a. 

Atax depugnaturus cum Hettore- Tuf.tio.a. . 

Si voluptatis caufsd T orquatu* cum Gallo apud Aniene dtpugna- 
vitProvocatus, ddin.$0 a. 

Virum turpi pace nobis,anmifero bello effet utendum. Att. 13 \b. 

De mavibus audaciffimorum civium delapfa arma ceciderunt. 
Off-i 6.n. 

Conceffa plebi d patribus ifia pote flat e arma ceciderunt, reflin&a 
ffia[editio e/f. de Leg. 

Omnibus iftis latronibus auftoritateipsd fenatus tam pridem de 
manibus arma cecidijfent. i n A n. 

Quibufcum bellum gerimus, ad Heren.l.4.p.84. 

Socii noflri cum belligerare no bifeum vellent, a d Herenn. libr. 4. 
pag.* 7 - 

Arma qui tulerint. ad Her.l. 4 .p. m. ( pag. I4f. 

Txercitus in Macedoniam contra Philippum mittitur, de lnv.Li. 
6)n\mmaxim& contra Anhibalemcopie funt.de inv.hi.p.14. 
Tenerearma.de Orat.I.i.p.277. 

Adpugnandum arma fitntfumpturifde Orat.l.i.p.$68. 

Quod ReifublicA causa cum ex fenatusconfulto ad arma vocaffet. 
deOrai.!.2.p.;8i. 

Non vidit belloflagrantem Italiam, de Orat.l.$.p.4f4., 

Cur de perfugis noftris copias comparant contra nost Orat.adBnu. 

f.6yi. vk 


iyC le 
ZJ9 


LINGViE LATINA 

Vis belli ac turba movetur, pro S.Rofc.p.tfS. 

Ab armis recedere.pto.$cx. R ofc.p. 8 o. 

Tralium eum committunt boni Imperatores , hoc filent facere , 
ut in §o loco ,quofugam hoftiumfore arbitrentur milites collocet » 
in quos.fi qui exaciefugefint.de iwprovifo incidant.pto S.Rci. 
pag.89. 

Arma capere .pro S.Rofc.p.80. 

Tacere bellum populo cuidam, in Vcrr. p. 189. 

Ciuitati bellum indicere at% inf rre. i bid. 

Bellum indicere alicui, i n Vcrr. p. 4 4 6 . 

Belloardet Italia, in Vcrr.p.480. 

Arma capere bellum facere i n Verr. p. 497 * 

Nationum Allobrogum & reliquias armis fuis conficiat atq 3 oppri « 
mat.pt o Font. p. $79. 

Nefario furore audacid%inftMus bellum facrilegum femperim - 
pium% habuit indi ftum. I11V crr.p. 16 y 

Ad arma ire m Ver. p.204. 

Arma Saturnini epprejfa funt .etiam fi e repttb. Remp.non vulneri- 
runt. proMil.?97. 

Ne% ego iUa nec ulla unquam arma fecutus fum. pro Mare, 2 86 . 

Arma ab aliis pofitafiunt y ab aliis erepta. Marc.p. 291. 

Meo iudicio & voluntate ad ea arma profettus fum , qua fumpta 
erant contra te * pro Lig.pag. 19 j. 

Omnium gentium atmatnfi convertere. pro Deiot.p.312. 

Cum hocifto temporefiant cum gladiis in conjpeftu Senatus. P hil 
*P .141- 

Cum hoflibus devita dimicatur, ad Her. lib. L.p.750. 

Rrelegfinihusinhoftesfeimmifit medius, adHer.l.4.p.m. 

Auxilia quadam in oppidum recepit.dcln vcn.lib.i.p.247. 

Nullum nobis certamen cum iftis ejfe debet, dc Orat. 1 . 2. p. 384. 

Telumiacerevenenatum.ptb Quint.i.p.3. 

Res ad manus at % ad pugnam venit, in Verrp.4 98. 

Rufiplericfc fine mente ac fine ullo fenfuiacent , & cum afiexiffet, 
nonfi Pratoris convivium , fidut Cannenfempugnam nequitia 
videre arbitraretur, ia Verr. p.498. 

Cum Fonteio ferrum ac manus contulerunt , multo eius labore , ac 
fudor e fub populi Romani imperium% duionem%ceciderunt.pl e 
Font.p'369. 

Tugnare inter fi ,at£ contendere, pro Arch. Poer. p. 3 53. 

Repenti Antonius in asiem fusu copias de vico produxit. Ep.ad 
Vam.LiO.pjXO, Verebar 240 THESAVHVS 

Verebar ne fi antequam ego incepta perficerem, pr&lium confe&qm. 
eJfet.Ep.zd Fam.l. t ©.p.jitf. 

Committere p r Alium. lb idem. 

Zxprdiointeger difiejfit .E p. ad Fam .1. 1 o . p. $! 

Acriter & vehementerpr&liatusfttm. Ep. AttJ.r.p.t}. 

Quas ego pugnas & quantasfi r ages edidi ? Epiftol. Attic. llbr. I. 

P a g. *4* ... * 

Vt inprAjentid tecum committereprelia velit .Epift. Attic. libr.*., 
pag. 158. 

Certare cum aliis pugnaciter de ali quare. Acad. J.i.p.? 5. 

Non obteftandi causa cum aliquo pugnare .Acad.Lz.p 4}. 

pugnas omnino % fed cum adverfario facili. A eadem, libr. t. 
P a g. 4 J. \ ? 

Intendi longius acies nonpotefl. Acad 1.2.p.4*. 

Cum autem Poft humus Di Elator cum OSI avio Manilio TufcuU - 
no prAlio dimicaret in nofird acie , Caftor & Pollux ex equit pu¬ 
gnare vififunt.de Nat.Deor.lib.i.p.82. 

Voluptatum calculisfubduSHsprelium ineunt . de Fin. libr. a. pa- 

Cum pericula preliorum iniret audacius .de divin.l.i.p.i 77. 

Ne tuam caufamjn qua tibi cum Diodoro magna luSlatio efi, dt- 
feras. de Fato. p.i78., 

Maxime tibi de hoc ipfo cum Diodoro certamen efl. i bid. 

I n mediosfe immittere hoftes. Qu.Tufc.l. 1^.344. 

Teno decertare , QiJ.Tufc.l.i.p. 2.7 4- 

Pugnare inter fe viderentur. O fF. 1 . z. p. 6 7. 

Quia nunquam pojfet utilitas cum honefiatepugnare. O ff. tibi.), 
pag./05^ 

Quod non utilia cum honefiis pugnarent. OfF. l.j.p.ili. 

Ibi vero non modo cum hofi ibus , veritm etiam tum fluStibm di¬ 
micare rnehusfuit. .OfF.Lj.p.i)?. 

Omniftudio ad bellum incumbere^to Leg Man.p.6),r. 

Pello aliquem lacejfere>ac tentare . proLeg.Man.p.6id. 

Dico eius adventu maximas Mithridatis copias omnibut rebm r 
ornatas at% inflruBas ejfe delet as,fummis obfidionis pericutk li¬ 
beratam urbem. pro Leg. Man.p.sjj. 

SApius cum hofte conflixit, quam quisquam cum inimico amen¬ 
tavit , plura bella gefiity quam c At eri legerunt,plures proywcuu 
confecit , quam alii concupiverunt, pro 1 cg. M an.p. 6 $ 

Afiica tefiis , qu a magnis opprejfa hoftium copiis eorum ipjorum 

jaqgp*- 


Digitized by Google L IN <S ViE LATINA. 

'fanguine redundavit.pio leg.Man.p.< 5 $ 9 . 

Malia cumfervtlt bello tet ■ opericulofoqipremeretur. Ib i d. 

Mellam extenuare, imminuere, tollere, fepelire. pro leg. Mani!, 
pag-ifjp. 

Ungfa demo bellare , & propugnaculis imperii,. pro lcg. Man. 
pag.640. 

Bellum alicui tranfmittere. pro Lcg.Man.p.644. 

Hic ad omnia vefirtb memoria bella conjicienda divino quodam 
confilio natus ejfe videtur .pro leg.Man. p .6 49. 

Bellum conficere. prolegMan. p.651. 

Brofalute communi arma capere, pio C Rabir. p.155?. 

Ar ma contra aliquem y«/T£.pro.Cn.Rab.p.i 6 i. 

Arma capere* pro.CRab.pt 64. 

Inferre bellumpatriA.infi..C2.Z.p. 74. 

Bellum alicui tndicere.inLxi.Coi.pAti. 

Numquam in acie pertimuit , armatusfipe in hojtiu manum muU 
titudinemL fe irhmifit. pro Font.p.5 85. 

Bellum intefiinum ac domefttcum,poft hominum memoriam cru- 
delijpntum ac maximum me uno togato duce & imperator e fi * 

. detur.itiL. C atil.p. ip 1 • 

BiUum alicui facere. inL.Cat.p.io*. 

Ar mis expellere aliquem, i n Cat.p.aoj. 

Bellum'gerere cum aliquo, in Cat. p. 10 J. 

JEttmum bellumfufcipere.ia L. C at.p. 11 6 » 

Atitarerem militarem .inL.Mur.p.1.17. 

Ckm armi* pellendum a fuis moenibus cenfmjjent. proL.Flac 
fortiter bellumgejferat. pro L.Flac.p.30;. 

jqJprrum.udflammamvocari.^io.hJhc.^^o^ 

Dimicor* armvs. O rat.antc cxilium.p -2 64 « 

Cnm0 fertvs hoflibus bellum gerere. Orat, poft reditum. pa¬ 
trii». 

jugr bmn bellum inteflinum%.fufdpere,pto Domo.p.42 4. 
Speravit eisdem fe copiis cum illopojfc confligere. pro Domo, pa- 

t:S urhrik 6 ‘ faeibtu » his inquam exitiofis prodigiis ac 

pgmh huius imperitpefltbtu bellum mihi inexpiabile dico cjfifii* 

■S^ww.deArufp-Refp.p. 4 «J. , . 

C Im [alutis defenfiribus bellum flbi ejfe gerendum tuduarunt. 

edk.*- ricatim JL 1 A'L Cf / V » iv r J 


22.* 

Vicatim homines confer i bebantur .decuriabantur ad vim , admt- 
nws.ad eadem , directionem incitabantur. Scft. 1j. 

N0» ille mihi legitimam aliquam contentionem , fedvtm $ armet, 
exercitiis, Imperatores , caftra denuunctavit Seft. i 1. 

Veteres copti & ejfufa aefuperata illa Catilini manus tmportun* 
eft renovata. Seft. u. 

Contendere contra tribunum Hebisprivati^ armis. Scft zx. 

In hanc Reip. naVem fluitantem in alto tempeftatibus , armata tot 
clajfes incurfur a videbantur. S eft:. 25. 

Clafpbus fe eam navem opprejfuros minitabantur . Seft* ij* 

£ terreftri prifldio milites colligere , quos in navibus collocet ♦ ia 
Verr.p.593. 

£ft vobis auftor , vir bellorum omnium maximarum^ rerum pe* 
ritiflimus Servilius , cuius tanta res geft& terra mari% exute - 
, ut cum de bello deliberetis, auttor vobis gravior ejfe nem* 
debeat, pro L eg* M an. p. 6 5 4. 

In re militari cum fummi confldii , e£» maximi animi .tum veto ujk 
quofy bellorum gerendorum inprimu eorum h ominum } q$ti nun* 
fmt,exercitatus. proFont.p.58;/ 

Virum ad labores belli impigrum,adpericula fortem >ad ufism , ad 
difcipUnam peritum , ad conflit a prudentem, ad curfumfor tu- 
namqj felicem , domi vobis ac liberte ve/iris retmcre>pzo Font* 
pag. 5 8 j. 

Ducem fe militibusprzhuit.V&t. 87. 

Vigebant ftudia rei militaris. Cx 1 .9 4. 

Milites dimittere.Ep.2id Fam.l .$.p 6}. 

Moverecaftra. Ep.adfam l.:.p,69. 

£xclufieos, qui me in caflra,&qui transTaurum perflequs nonpofi 
flent. Ep.adfam.I.3.p.74.. 

Quid erat quod me perflequerentur in caftra * Ibid. 

Diffider e militibus.Ep. ad famA.y.p.187 i 

Tojiquam itum eft ad arma.Ep.ad fam.b1ap.3iL 

JLfUrtWM decem aefeptem cohortes,^* duos non frequentes tyroUutri 
legioHti, quo 5 ttnfcripferat, Antonium habere audio. Epift, ad 
fam.l.io.p.jiS, 

Quamvk in magnam def endat vita dimicationem . ad Her. Kbr* 
4.pag.n8, 

Non lunabor tecum Crajfe amplius . de Orat.l.i.p.i88* 

Contendere cum aliquo, pro Quint.p.i. 

Teeum mihi ree eft.pto Sex* Rofcp. 

tonttndU 


yGoogle 
GVM 


LATINA 


tzj 


Contendit humilitas cum dignitate* de amplitudine. pro Sex. 
Rolc. p.84. 

Si certamen mter aliquos fit* cuipotijfmum delatio detur, in Vcrr, 
'pag.z/o. 

In agendo inferiores non futurifumus, pro C arcin. 5 5*. 

De capite , de fama & Uberis dimicare . Seftj. 

Tota deniife Italia ad omnem contentio?iem expedita efl. Seft. 19. 
“Erat mihi contentio 'non cum exercitu* Jed cum operis conductis* ad 
diripiendam urbem concitatis. S eft. 10. 

C^am amentijjimo Tribuno plebis cum decertajfem * cum confuli - 
hus dimicarem . Seftu. 

jidarma vocarent,qui ne veflitu quidem defendi Remp.fivijfent. 
Seft. 2?. 

InfiruBa acte prb falutt populi Romani victoridque voviffem . 

Seft. 25. 

Cadem avebis vefirisq* liberis * vaftit at em, incendia } rspinas meo 
doloreluBuefodepuli. Scft.^.5. 

Cum prope vim piflorum armorum profugijfet, Scft.iS. 

Externa bella regum, nationum * iam pridem extintta funt> 
Seft. *s. (27. 

Confilio & auxilio bonorum oppugnare Rempublicam. Seft. 
Otntiochus Magnus magna belli contentione terra mari%fupera - 
tus efl. Seft.p.jo 

Cum Armeniorum Regem TigranegtaVe bellum perdiuturnum £ 
gejftmus. Seft.p. o. 

lUe imterik infidos noftros inferendis bello prope nos lacefftvit . 


Seft.jo. 

jltfy etiam ckm ad fluvium Sagram Crotoniatas Locri maxime 
pr&liodevictjjent . De nar. Dcor. lib.2 p. s 1. 

Eejpublica^d facinorofijfimis flear iis & d fervis efl opprejfa , atefc 
occupat *.Seft. 4 i- 
Tuiftisne ad arma ituri? Seft.4T. 

jldferrum* adfaces,aqquottdianam udem fecum exercitu con* 

tuUtitb. 44. 

Mellum intulit quiefc entibus. Seft.47. 

In Hijpatiid detrijfim 0 bello cum Metello d* in cUffi * £ ; n e xerdtH 

/«iX.Corn.127. 

JLurrknkiUk & maximisprabis ttytnenfi& Vanenti interfuit, 

Cotn.117. 

Msxkmkdhwbkinferantur, Corn.i^ 


2» 2,4 THESAVRVS 

Bella maxima gejfit,&> confecit.Coto.i 47 - 

Bellam nobis frope iuftum intulerunt. Prov.ifi. 

Bellam cum maximis tyrannis confutari exercitu & imperio com* 
fe5lumefi.Vtoyin.i6i. 

InfiauratA funt maximi belli reliquia & incitata. ProYin. 164* 

Bellum in Galltdgefium eft maximum.ptoy.i64. 

Omniafiammd & ferro delere voluerunt. prov.itfj. 

Jpfis indixi bellum & inimicitias, prov. '65. 

Ortum repent e bellum Allobrogum, at q> hacfceleratd c emutationi 
excitatum pr altis fregit, prov. 169. 

Sibi cum iis,quos armatos vidit.contrapopulumRomanum bellan¬ 
dum ejfe duxit, provm.169. 

Cum acerrimis nationibus & maximis pr & Itis feli cijfime decerta* 
vit.ptoy.x69. 

Nofter exercitus & arma populi Romani has regiones peragrarunt, 
prov*\tfo. 

Armain templo Cafioris confiituebantur abeo latrone. Pi£l 8 ** 

Mihicertamenfuit cum Mario. PiCi 86 . 

Arma in templo Cafioris luce , e£» palam comportantur. Pi£ ' 
187. 

Bellum hoc hic ordo aut populus fufcepit.VU.x 9 9. 

Nefarium & crudele bellum ifiis intuhfti. Pif. 114. 

Dyrrhachii milites domum,in qua iflum effearbitrabantur,obfido» 
re coeperunt. Pi£l»8. 

Omnia bella iuregentium conquiefcebant.R ab .2 7 9. 

Omnes ad illa arma fato nefcio quo ReipubltcA mifero funeftop 
compulfifumus. Mare. 18 f. 

Civile bellum tantum & tam luctuofum excitaverunt. Mare» 
287» 

Iisdem in armis fuit. L igar. 196*. 

Contra teipfum Csfarem efteongreffus armatus.Lig.196. 

Quid tuus ille difirictus in acie Pharfaltcd gladius agebat t L£- 
gar. 29 <f. 

Belli civilis incendium falute patris reftinxifiis. Marc.2$r. 

P erfun&a eft Rejpublica hoc miferofatalify bello. Mare. 141« 

Bellum fubito exarfit. Lig.29 4* 

Tecum in acie fuit contra Pharnacem. Dciot.3ir. 

Omnia omnium arma contra te unum excitavit. Deiot.jlft. 

Jfteardebat /ludio ipfius belli.Dciot.117. 

Deiotarusfamiliam veftram abieftamobfcuram e tenebris m 
lucem vocavit. D eiot.i 17. fami- 


vGooQle 


' LINGVO LATINA za; 

Ttrr.ty crnmbut bellum nefarium indicere. Deiot. 7 !*• 
jn Ciet lia & Syria bella geflerunt. Deioc.318. 

Qui non bellum eodem tempore mihi indixerit. Plulipp. *. p. 

Chm inferri patrii bellum nefarium viderem Phil.1.347. 

Ob tam caufiem mea culpa civile bellum natum eft. Philipp. t.p« 


Civile bellum natum , cQnflatum , &fufceptum eft tua opera. 

. Phil.i.$6J. A A . 

Ter depugnavit Cifar cum civibus in Thejjalia , Africa & Ht - 

; fpamdaPhii 

nefarium contra fortunas noftras ab homine profligato, & 
perdito non.comparattir,fed geritur $bi\. 

Armisdecernere.Vbti 3 ) 9 %- 

tiocbeUum nonex 'dijfenpdn* partium , fed ex nefaria Jpe perdt- 
tijfimorum civium excitatum eft Phil.5.419. 

Jluiu s fingulari clementia & manfuetudinc bellum acerbi fimum 

eftreftmftutn . P h i 1 .5. 4 *■ 2 - 

Tack nomine bellum involutum reformido. Phil. 7 441 . 

Ronitti fenatm >fedille populo Romano bellum indixit. Phil. 7.. 

p. 445* 

Bellum fofttra Antonium fud fronte fufeepit. Philipp. 8. p 

‘ 447 . 

Quisquam kellum timet, qui nos eoafii tdfufcepimus. Philipp. 

/o.p, 47 X. 

Tropepuli Romam falute arma ceperunt, lbid. 

Udemaccerrimi profiilute Bruti bellum gerunt. Philipp.io. p. 

47*. 

Vro falute communi arma capiunt. Philipp.T©.p.47$. 

Cum Dolobelld hefte decreto bellum eft gerendum. Philipp. 11. 


Tum populum Romanum ad privatum bellum detulit. Phil. 11, 

p.4*4- 

Veterani pro Republicd arma ceperunt. Philipp. 11. pag, 
4 9 *- 

Cum impijs fceleratis% civibus bellum fufcepimuf, Philipp. ij* 


p«5°7* 

Civile bellum concupifcit. Phil.i;.p.?o8. 
Rdagnasresgejfi bellicas ^hil.ij.p.j 4 - 
Maiora belUg effer unt.ibid. 


Retium 
it i thesaVuvs 

Bellum contra patriam nefarium fufcepifti. PhiHpp. IJ. jfi 

5 « 7 - . 

Bellum contra tegerunt. ibid. 

Conflare bellum, Ep.ad Fam.Iib.< ; p.n8. ■ . 

Si hoc cxpeftandumfit , totum bellum confictam. Ep. ad Fam. UDj 

5.p.iiS. 

Sumearma.'Ep.AiTt»m.l6.p.i6>. 

Suadere inflitui, ut bellum duceret. Ep.ad Fatn.I.i p-i* 7 * 
Occultum 'bellum mihi indixit .Ep.ad F am. 1 8.p. y i. 

Civitas adarmayt. Ep. adFam.hb.S p.138. . . 

lepidum caftigarenon defiiteram, ut extmgueret bellum. Epi. ad 
Fam. l.io.p.joi. 

ComponerebeUum.ip. adFam.I.io.p.jxr. - v -•» 

Cum exercitu meo d confluente Rhodano cafira movi. Epift. ad 

Jo.p.Ji?. ...... 

c aftra _ 

BIOS fi alia hortarentur ,ut bellumfitfiitare velimus. Ep.adFart. 
lib.11.puj. „ . ,. . i 

Inprhni* rogo te,ad hominem t entofilfimum Leptdum mittas , ni 
~bellum nobis redintegrare pojfit. Ep.adFam.lib.n.p.318. 
Bellum Reipublicaindicere.V. p.aaFaml.n.p.33 7 . 

Blos confelio bello renovatum bellum gerimus. Ep. ad" fam. Ilb. 

JlleeJturlulentdRepublicd, hic expace&viSloridbehim'excio. 

citavit. Ep.adFam.lia.pjJJ. • * , t 

Si importunijftmos latrones arma cepit. Ep. ad raro. i. i z. 

OmnibusmeU bellum primue indixi. Epift ad Fam. lib. il 

M. Aneio legato imperavi, ut eas quinque cohortes ad reliquum 

exercitum duceret , cortctoty in wum I cum exire tucaftr^ 

in Lycaonia apud Iconium faceret. Epift ad Fam. lib. 15. 

p.4^- t .. 

* Concitare bellum. Ep.ad Fatu lib. 1j._p.46 7 . 

Debfignarempotius cumfummo non dicam exuto ,fedp*muU>v*+ 
ftro.Zc ft 2.4* 

A iducla res in certamen eft. P i C1 T 1 • 

/* communius decenarunt. P i (. 11 *. ^ ^ < • *- L 

illa ips d deterrima pejte feiiflim* f>‘o tua gforit cohtididt. 

te$m§tcfs 


«Digitized by Go 

LlkCViE LATINA i Z y 

Veinceps tum hifte conflixit , numero hoftium 

contendit.?hil.i 4 .$.$+ 6 . k 
bifctptarearmu. Ep.adFam.lib^ pjt^ 

Simi*** non femiffis homocontra me arma tulit , cjw» ce- 

. jfc. EgadFam. Ub-f.p.izS. 

Tui» «mi» bella gerere noflri imperatores & duces incipiunt , cum 
iujfkia pofuersmt.de M s^. D cor. lib. 2. p. 5 3. 

Hifieiue augurio Rex Hoftiliue maxima beUageJJiJfet. de Nat. D 
. L*.p.$). ■ . t 

Tim'erg 6 cHm^enotu\Ut aceepimm , Arce filas fibi omne certa - 


meninftituit. Acad.Qa.lib. l.p- 94 * 

bello Latino ludivof tot maximi primum fierent: civitas ai 
^ armaYefenteeft excitata, de Divin.lib.i.p.128. 

Hannibalem Legiones duceret . de Ditia, libr. fc 


; >187; . o 

Committere pralium, ibid. 

Vtprovitulk fimtra'Leonetjkmmavi impetu% contendant, de 
Fin.l $.p. 207 . 

Magnum & difficile certamen ini re. de Fin.1.4 .p. 1 zp. 

Quarum frefidio miret illud difficile magnum%prelium. deFitu 
. Lfep: zi& 

Concertationem aUcuiue rei tollere. Qgaeft. Tufcul. libr. *.p, 

} 4 p. . , , . 

Ihcef tamen itfcmdere. Qg.Tufc.l. i.p.373. 

Helvetqfine dubio funt in armis , excurfionesq s faciunt in proVin - 
.. cma.EpUttJ.np.38. . 

Totam Italiam flagraturam bello intelligo. Epift. Attic» lib. 7. 


M P*«4? 

Bellum nullum nofiriadmmiflrant. Ep Att. f.7.p.n£. 
JReMumltalik terna mari^ inferemus. Epift. Att. lib. 9. pag. 
1 66. 

Bellum crudele & exittofum a Tompeio fufcipi intelligebam. Ep. 

* Att. 1.9 p^ 74 . 

Cum tam peftiferum bellum pararet . Epift. Att. libr. p. pag. 


Quos centra mefenatus armavit. Ep. Att.l. io.p. 31 6. 

Tibi bellum aliquod magnum & periculofum admmiftranti. Ep 

adQ3.F1at.L1. P -5 ** 

Cmn ijsbellumfufccpirntufempiternum, Ep. ad Qg. Frat. libr.i. 

p; 5 8i. 


Ai 


? 3 

$18 THESAVR.VS 

AdMithridaticum bellum miffus d [enatu. Acad. Quaeft. lil* 
i. p.3. 

Cum viftor a Mithridatico bello revertijfet , triumphavit. Acad. 

Qij.lib.2.p.4. 

In bello magno rei militaris occupatio ejfe[olet. A cad. Qg. lib. t. 
pag- 5 - 

Nec vero,utfabuUferunt,dij bellispreliis^ caruerunt, dc Nar. 
1 Dcord.2.p.78. 

"Bellum cum altquogerere. deFin.I.l p./*/- 
Aut quod bellum[ufceptum eft ab ed fine confilio deorum, dc, Di- 
vin.l.a.p.156. 

Bellum alicui inferre, dc Divin.l.i.p.i 77 * 

In aciem Latinorum irrupit armatus, dc Divinat, libr. r. 
r ag.i 77 . 

Cum fano Delphici ApollinU bellum nefarium intultjfet.de Di- 
▼in.l.i.p.ipo. 

Bjc quofaButrs , ut & viderentur virgines ferre arma contra , & 
nive Gallorum obruerentur exercitus, ibid. 

Quibus portenti* populo R.magna bella > permtiofi % [editiones de* 
nunciabantur.de Divinl.Lp.ip 7. 

Aut belli adminifirationem prudentius,quamJmperator comeStu* 
~ rpaJfequetuP.dcDiiin. f.t.p .216. 

Manumfibi,& copias fefiinas comparavit. 5 ?eft. 43. 

Maioribus pr&fidiis & copiis Rejpub. oppugnatur , quam defendi- 

p.fo. , ' • 

Omnis nofier exercitusfuperbiffimo deleftu, & duriffimd conqui - 
^ fifionecolleftus, interijt. dc Prov.p.158. 

Tantum habebas exercitum , quantum tibi Senatus non dederat, 
fed quantum tua libido confcrtpferat.PiCf.19}. 

In Macedoniam magnum exercitum tranjportavit. PiC pag. 

Cafiramovere. inVer.p.4^0. 

Non eft tibi cum Pompeianis,fed cum totdRepub. bellum. PhiJ.ij. 

> P 

Terre contra patriam arma illi cum Coriolano debuere, dc Amic. 
pag.197- 

Oontra quos arma fert. Phil.i 3. p 530- 

Propter cuius periculum adfaga ivimus. PhiLl 4 .p.?p* 

Bellum inexpiabile infertConfulibus omnium latronum titerri- 
mus. Phil.14.3-^. 

Geftt 
tINGVi® LATINA zz? 

perit idem beHum cum Senatu p opulo % Romano . Philipp. 14, 
334 - 

BeBum grave Oftavianuminfecutumefl. Philipp. i 4 .p.H°* 
Cum tribue Antonij legionibus equitatu conflixit. Philipp. 14- 

V**b . „ ' 

Amifit maximam partem exercitus. Pif 1?$. 

I iifnifit reliquum exercitum. ibid. 

"Ex Syria exercitum educit P i £ p. t q 9 . 

JUe exercitum Cn. Domitij amplffimi viri fuit t effis & copiis fu 
flentavit. Deio t.p. 311. 

Qui contra confulem privato confli0 exercitus compararunt. 
PhiJ.J.p.#So. 

Inviftum exercitum ex Hifiamd militibus conduxit. Philipp. 4. 
+01. 


Tenetur 9 fremitur , urgetur nunc ijs copiis , quasiam habemus, 

1 fnox iis , quas pauci* diebus confules compararunt. Philipp. 

4.pagi40f. 

Civem /celeratum & perditum Gallorum & Germanorum ex er* 
c ' 1 tu^ptditatu y equitatu, & copiis inftruis. Philipp. 5. pag. 

4 °K 

Exercitum tantum tam brevi tempore fummo fludio municipio- 
tum cofpmarurnq^provincie opt:me de Rep. merite & meren¬ 
tis eonferipfitcomparavit. Phil.j.p. 420. 

EtiUtis veteranosfummo Reipub. temporeconfcripfit. Philipp. j» 

p. 4*4- 

Contra vim & an ficta obfeffo fenatu ad opprimendam Rempu* 
bUcam Brundufio legiones accerfvit . Philipp. 6 . pag, 

450 . 

Contra patriam exercitum duxit. Phil. 13. p. 313. 

Copiasfuo labore & periculo ad Reipub. non adfuumprtfidium per 

fi confecit. Phil. 1 o. p. 46 6 . 

Tarthos times, quia diffidis copiis noftris, Epiftol. Fam. libr. 1. 

pag-4*. 

Vexare aliquem copiis. Epift.Fam.lib 0 i.p.46. 

Tergratummihifeceris y fi ifias exiguas copias,quas habuifii ,quam 
minimum imminueris. Ep.Fam.l.3^.63, 

Vt coniungerem copias rogavit. Ep.Fam.lib.io p.291. 
Magnamperditi hoftesfibi accefiionemfecijfent , fi quas copias a 
Lepido abflraxffient.iLpX ara. 1 .10. p. 19 5. 

Audit £ re Hirciu* cum cohortibus viginti veteranis redeundo 

P 3 Anto* 2)4 THES AVKV5 

Antoni $, i» fua cafira occurrit , copias^ delevit omnes. Epift^ 
Fam. l.io.p.jn. 

quem exercitum neqj vendere ullis premiis volui , nec eorttm{ 
fericulorum metu , que. viftotib . illis pertendebantur, dimmutr 
re debetis exiflimare , retentam. Ep. Fam.I. i c .p.ji j. 

loquebantur omnes te habere copias. Ep.Fam.l.u.p. 354. 

E arvis omnino iam copiis obfidebatur , magno prejidio Bo? 

noniam tenebat Antonius E p F am. 1 . ^ 2. p.355. 

Magnas RomsPanfa copias ex deleftu It alte comparat.ibid. 

Niti alicuius exercitu. Ep.Fam.l.n.p.358. 

Quem ego exercitum quibufcunq^ potero rebus , ornabo. ibid. 

Exercitus omnes, qui m Syria fuere,teneo, Ep. Fam.iibr. u. pag^ 
3 $o. 

quo fugiat habet\ nefy diutius ibi poterit tantum exercitum 
Cajfjfuftiner^p. f am Jib.u.p.i« 5 . 

R(/^ereropw.Ep.Faro.lib,i4.p.447, 

Media nofte cum magna copia venit Clodius,chm ha b er etfugiti* 
vorum deieftas copias. Ep. ad Att.l.4.p. 114. 

Exercitumluftravi apudIconium. Ep. Att. l.j.p. 157. 

Magnum numerum hoftium concidimus . ibid. 

Exercitum tenet multa(pe,&fromtJfis. Ep. Att.l.7.p.n8. 

Quot inpr&fentiq cohortes erga te habet QafarJ Ep. Att. libr.*. 
P-2/7. 

E opuli Romani exercitus Cneium Pompeium circumfsdet > & val^ 
lofeptum tenet. Ep. Atr.l.9.p.i92. 

Contra te hic ordo Confulibus arma, dedit , que non effugijfes , nijf 
teadarmaCefaris contultjfes. Phii.i.p.558." 

Ego arma contra Confules,contra patriam tuli. Phil.i.p.$6£. 

Quid eft aliud civili hofti omnia arma ad bellum largiri ? 1 ^iL r t 
M© 8 : ' ' 

Saga•fumfimw./trmace[>imm. Phil. la.p.too.. 

Cum iam in armis effemus Ep.ad Att- 1 .8^.152. 

Illi armis difceptari noluerunt, ibid. 

Ve contra eum arma feras. Ep; ad At t.lib.9. p. 178. 

Ne contra Cefar em pugnares. Ep. ad Att.lib,».p.i8o. 

Si Sextus in armis permanebit. Ep.ad At.lib.M.p.444. 

C ontra metum, & vimfuisfe armis defendere, de N at. Dcpt.lt 
2.p. 100. 

Expedire arma. Qg.Tufcli.p.362. 

Confluis , diligentia noflrd celeriter de manibus audadjjimorftm 

M ’ civium 


Digitized by 


Google 


bidcm. 

f MurmaeontrafenmtA.On-V-H-■ 

•mnosinbofitum numero habeat. Ep-Afc • -R M 

j»&saBB»ar-- 

ci'J'4f<*>'*”«» «*»r* **• Jt libr ' ’■ P ‘ E ' 

e_«w»« «e» *»* os 11 *- T “ feuL libr ' 

«■£ faSibuf exercitum ahrciwn '■ 0lP ‘P7' 

■ ^S^Sf^as-rS 7'tS''^S- 

^sasaj-is^ *«•*«• ** <p - 

W bello contra patriam arma cxpermt. Btut. P»g. 

Cimine arma cogitas inferre , *"«**» ** 

W>< f »<” «cimy?r»M.Epift.O av.p. 47- 
Tantae Imperator in omnt genere beUtfmt, pr&uu,pr& 

* buepnnvalibtHpugnu, toti* belU infirme** & apparata. A 

Certamen Lm aliquo i»/»V«W.Q,.Tafc.l.J p-J9»; 


1 nt^AVlVV 5 

Arma fumere. Qij.Tufc.Iib.4.p.4j j. ^ 

Tetopettore trementemp rovocareadp ugnam.ibid. 

In has clades incidimus, OffJ.i.p.75. 

Cumfy de imperio certamen ejfet , cum rege generofo ac potente'. 
Olf.lib.M?;. 

Nonfufcepiffet bellum civile Ce.farAc.D\y\nXt.p.i 20 1 
Rem bellicam adminiftrari maiores no (Iri nifi aujpicato Volue- 
runt. de Divin.I.i.p.i4i. - 

Tatris. beUtim inferre* dc pjvin.I.i.p.157. 

Quiipfe bellumfibiindixijfent. dc Fin.l.j.p.itfr. 

Eellum gerere cum aliquo. (Ju.Tu(c.I.3.p. 307. 

Arma contra aliquem fumere. Qu.Tufc. 1 .1 .p. j j o. 

Inprdium aliquem mittere. Q.Tufc. l.i p.j jt. 

Sui confuetu* es in armis &uumagere. Quzft Tufcul. lifer. u 
PJ68, 

Bello p otitifunt.i. O ff. p, 1 r. 

Convenit dimicare pro patria Qu.Tufc.l.4.p.4 jo. 

• J* Rtfttblica maxime confervanda funt tura belli. 1, Offic. 
pz£. 

Sufcipienda quidem bella funt ob eam caufam , ut fine iniuria in 
pace vivatur.ibij. 

Tojfct aliquando ad bellum locus ipfe adhortari, ibidem. 

Sui armispofitis ad Imperatorum fidem cofugiunt, quamvUmu- 
rum aries per cujjerit , recipiendifunt. ibid. C 

Nationes devici as bello infidem receperunt. 1 Offi. p.T7. 

Ex hoc intelligi potefi, nullum bellum effe tuflum , nifi quod aut 
rebus repetitis geratur , aut renutuiatum antl fit , &mdi - 
ttum. ibid. . 

Eompiltus Imperator tenebat provinciam , in cuius exercitu Ca¬ 
tonis filius Tyro militabat , cum autem Popilio videretur unam 
dimittere Ugionem x Catonis que%filium # qui in eadem legione 
militabat^dimifit. ibid. 6 

Monet ut caveat, neprdium ineat, ibid. 

JBella cum aliquo gerere, ibid. , 

Arma contr a aliquem ferre, ibid. 

T>e imperio decertatur , belLocfo qusrit ur gloria, ibid. 

^ bella, qu ibusimferij gloriaprefojstaeji, miniis acerbi fert». 

da funt. i. OfFp.18. ■ * • • 

Civiliter contendimus, ibid. 
imperio dimicabatur, ibid. 

Cum 


-Bigitized by Go- e -LINUYA LA II N Ai. zff 

Cum altero certamen honoris , & dignitatis eft, cum altero capitii 
&fam&:fic cum Celtiberis,cum Cimbris bellum, ut cum inimi¬ 
cis gerebatur. I bid. 

Multi bellafipe qusftverunt propter gloria cupiditatem . i.Offic. 
pag. *©. 

Sunt ad rem militarem apti . Ibid. 

JBellagerrereA.Off.p.^. ( 

Eorum confilio fipe aut non fufiepta aut confeBa bella funt , non- 
nunquam ctiarn illata . i. ofF.p.u. 

Bellum ita jufcipiatur, ut nihil aliud ni fi pax quifita videatur. 
Ibid, 

Temere in acie verfari & manus cum hofte confligere , immane 
quiddam & belluarum fimile eft. i. Off. p. 

Decertandum manu eft. Ibid. 

Bella aut dsfictu autdeimperiogerebantur. i.Off p»74. 

Tantum Italicum bellum propter iudiciorum metum excitatunt 
4 ?/?,OfF.i.p. 9 f. 

Carthagini male iam diu cogitanti bellum inferatur. deSen.p. 
MJ 

Caftraad Cy biftra ,quod oppidum eft ad montem Tdurum,locavi* 

Ep.adfam.l. i4.p.4* 2 . 

Ex eolococaftra /zn>W.Ep.adfam.l.i5.p.464. 

Cum quidem C.Pofthumiu* ^truftex oraret illum,ut ex expeditio¬ 
ne educeret exercitum, id cum Sylla feciffet ante oppidum No- 
lamflorentijfima Samniturp caftra cepit, de Divinat, libr.i* 


pag.) 86. 

Cum Arefiam verfiu caftra movijfet. de diyin.l.T.p.187» 
Inforo etiam caftrapofuit. paradox. 4 p.4J5- Beneficiorum.Bencfadedi Meritorum.Beneficentia?. 
Benignitatis. Liberalitatis. Munificentia’, ftde tti- 
*m OflScij. Studij.Benevolentia:. 


/ ©uff&rtfw / ©tt< 

©uffljat/ roof/fcM anUqtni ©uttfj^ 

tiy 9Bolwr&i<m/ ©d&iHbffi/SBtt&tm# 

J><n fctjn. 


p $ 


Archh 
5 /\ * ^ i». » i\ > 

RchiteRum ejfebevitfaciis. Ampb. proLv. fA*k» 
circbenetjciprqin. 

Nobis fi in t obnoxii, ncflro devinUi beneficio . Afiaar. j. l. TCT» 

quifquam efl ingenio tam da.ro , tam firmo pe ftore, qui* 

abi quicquam occuponis fit , fibi faciat bene. Afiaafc 5. X. 

vcrlV^ 

?/ m/Ai. bona inulta faciam, clam meam uxorem » CaCz.S.ver- 
fa 34. 

E/ benigne facit is. r<rn.$.t. v.tx. 

At<fut gratum mihi beneficium facitis , experiar. Rud. 4 . 6 . vcr- 

fo.17. 

Animo fuo'volupe facere. CaC4* i.M* 

Benefatta maiorum meum exaugeam , atty illam augeapi in jfiq- 
rato opportuno bono. Stich.*. 2. v.jr. 

R*»* W0 ego illi fac'r$. Tiin?. 1^,47. 

jfo »fum occupattu amico operam dare . Mcrc. /.3.V.4. 

Bona aliquem faeert.ivzrciw. Amph. i.i.v.x*. 

£#/> bene, & hicmthi r volumus.VCc\ii.l.}.1 .4. 
Gcnctmoflro hac reddit a efi benignitas. Stich. 1.1.VX7. 

Bene amico fi feceris } ne pigeatfecijfe,ac potius pudeat» fi non fece* 
ris.Tnn.2.i.y.6y,6%. 

Nullum beneficium duco ejfe id, quod cui faciat,non placeat, ^riiv 

Si qtiidamicum erga benefeci. Trin. 5 X.V.4 
JfihsLc commemoratio quafi exprobatio efl immemoru beneficii. 
Andr. i.i t 

Vt folidum parerem hoc mihi benefictum ,CrE un. 5.3. 

Hoc beneficio utricfo ab utris % vero devincimini. Heautonti m. 

2 .?■ 

Quem beneficio adiungas,ille ex animo facit, (Cc i 1. quod facitj[/f4- 
detpar referre,prAfensabfensq s idem erit. A dclph. I.I. 

Aos quivis Aomvse, cum efl opus, beneficium accipere gaudeas* 
Adeiph x.j.v.i. ' • ' v . 

Verum enimvero id demum iuvat,fi quem a quum efl benefacere, 
is facit bid. 

Neq^ modum benignitatis,neo^ quid me ores,cogit as. Adelph.5.1. 
Tibilubens benefaxim.Adc\pb.^.^.8c6. 

Pro maleficio fi beneficium fummum volunt reddere . Phorm.1.1. 
Ba qui probet,non tu hunc habeas plane f rufent em DeumAbyL 

’ mmk 


Digitized by L.CX. 

rriNGV^ LATINA ijf 

hnmo enim quam maxime abs tepoftulo, atque oro , 

Vt beneficium verbts initum.re comprobes . And.j.L 

Feneratum iftuc beneficium tibi pulchre dices. Phorm.j.t. 

Idem hoc tibi,quod bene promeritus fueris , conduplicaverit,. 

lbid. 

Crede mihi .gaudebis fallo. Ibid. 

Cupio aliquos parere amico\ beneficio meo . Eun.r.t. 

Jtfwic meam benignitatem finfifti in te claudier? (id eft mc^m 

Jibcralitatcm.) Eun.1.1. 

Habet, quoddet,&dat nemo largitts. Eun. 5.9. 

Accipit hominem nemo melius prorsus, nefy prolixius. Ibid. 

Vehemens in utramq 3 partem es nimis, aut largitate nimia aut 
parcimonia-HesLm.f.r. y 

Tecuniam in loco negligere , maximum interdum eft lucrum . 

Adclph 1 . 2 . 

Novi tuum animum , quaji quicquam tibjfint yiginti mina, dum 
huic, v bfequarie, i bid. 

^ge prolixe: (id ei\Jis liberalis.) Adclph.5.8. 

Qua res tam repente mores mutavit tuos? quod prolubium? qus, 
ifth&cfubita eflUrgit as? kdt\p\i.^ .9. 

Benigno animo & fideli , & clementi in illam fui. Hecyra.3.;, 
verf. ii. 

Jtb Orco mortuum me reducem facis in lucem. Hcc.5.4,t.u. 

Tacere boni quid. Hec.5.4.v.3i. ^ 

Hoc illi in beneficii loco defero . in Vcrr. p. 23 4. 

Quin cum opus eft , beneficium rurfum ei experiemur reddere• 
Phor. 3.3.V.5. 

Beneficium clavo quemadmodum dicitur ^trabalifigere, in Vcrr. 

P- 5•*. 

Bene apud aliquem pretia ac munera collocare. 1$ Verrem.par 
gin.<»o. 

• Beneficiis alicuius privatum ejfe. pro A. Cluent.p.77. 

Commodis omnibus afficere aliquem.pio A.Cluent.p.S}. 

affici beneficio, contra Rul.p.96. 

Beneficium ab aliquo accipere .contra Rui. p.109. 

Beneficio aliquem placare.in L. Catii.p. 114. 

In Aliquem multa & magna beneficia conferre, pro L. Flacc. 
p.185. 

Summa Cefaris in omnes 3 imredibiUi in hunc Uber alit cu extitif. 
Rab.278. / 

Vide 


/* 


Z)6 YHES A VR.VS ^ 

Ttcwutu, xd beneficentiam Uber alit at em% conferre. I.OfFi p.aT. 
Vide quanta lux liberaUtatit tua mihi apud te dicenti oboriatur. 
Ligar.zjj. 

Liber alit a* tua » ut hominis nobiliffimi latihs m provincta fatmt • 
Ep. ad fani. 1 . j.p.74. 

$ i quis fortefuerit t qui noftrs dignitati obejfe velit: Peto a te, ut Us¬ 
am confuetudinem & liberjtlitateth in me abfenta defendenda 
mibiprefies: Ep.Eam.l.j.p.u7 f 

Competitor Domitius Uber alis inpopulo valdkfuit. Ep. ad Atti c» 
1 . 4 .p.i* 5 >. 1 . 

Ne tumUberaUtm dijfolutior videatur : Epiftol. ad Brutum pa- 
gin.sjs. 

Sed oblitus liber alitatis mea, qua tecumpaulb ubi coeperim > phsrm 
comp(e£fyr;dc iuit Dfcor.U.p.28. 

¥ onere beneficium apud ingratos homines, E. 123-b. 

Bene ponere beneficium apud ah quem .%. 116. b. 

Bene ponerfftudiumJuum,officium apud aliquem. E.214.K 
^pudipfumprAclarijfimepojueris (fiudium) E.H7.a. • 

Quare non eixiTctjinduftriU tua , fedprsciar} ponitur* At. 84. a 
Operam apud aliquem optime poni. Qn.dcPe.2i1. a. 
BenecMocArebenefichtmlEf.x^.z. 

Collocare beneficium apud aliquem. OfF.48.a- 

Se ben> apud IflukrfKm multa pretia ac mkhera collocajfe. itt T. 

247. a. “ ^ : 

JEdiUim alicui datx& refte collocatA,&in locopofita. ia V crr. 
145. ai \ ^. 

Toner e aliquid in loco beneficii , vel teftimonii , ve/ iudicii. E* 
z46.a. - 

Merita alicuius in aliquem conii are. E*li. a. 

Officia alicuius in Miquem cobftdre&xii 

Mea in te omnia fumma necejfitudinis officia conflabunt. E. 32. b. 

Non convenit enim, cum adpromerendum officium tam fuerim ex¬ 
pedit us,ncs ad referendam gratiam ejfe tardiores. Antequam 

; ' . ' ‘ 

pptime de repub.promereri, in A # 19 r.a. 

Si pojfunt j »0» amittunt occdfionem promerendi. Qu. dc Pet. 

»04.3. , ; " ■ 

Jt fisoiftneficio prtJritritM efi,feut ames, & fibi ut debeas. Qg. 

fr.aop.a. * 


Digitized by Google LINGVO LATINA ij7 

Aliquemfuiffi diligentiffimum inpromerendo* utfibi maximi ho¬ 
nores haberentur. Q.?r.i 95 

Nomines tenues unum habent in nofirum ordinem aut promerete* 
di,aut proferende beneficii locum, p ro M ur. 140. b. 

Levius punitus,quam promeritu* fit.d cln./x.b. 

Paratu*adbentpromerendum. Ofr. 44.a. 

Prolixa & benefica natura. Ep. 3 3 , b 
Aliquid animo Ubehtiprolixoqjfacere. A r, 21*4.3. 

Animogaudentilibenti,&cl A r. 15.2. 

Cateraffero prolixa effe, his duntaxat urbanis competitoribus. 

, At. ii b. . 

Ariobarzanes non in Pompeium prolixior per ipfum quhmper me 
. in Brutum. At.9j.A. CAt.iu.b. 

In 'quo parum prolixi ( al. prolixe ) refpondent Campani coloni . 
ideqs iUe*qut meum tempus pofi alar et, fati* prolixi mihipollicere - 

tur. pro Dom.iip.SL 

Quod (latueratfaceri,nonfotumfecit, fed etiam prolixe comma* 
-Uii % fecilxi\d. 

Ii autem eft>ut hoc, quod te tmfionte faci urum ejfe certifcio, ho¬ 
noris noftri causa libenter,non prolixe fed celeriterfacias, aliter 
Non filum libentet & prolixi; fed etiam celeriter fac ia*. A11. 

. 261.b.^ . 

Nec minuieiprolixe, de tm voluntate promifi,quam eram folitue 
de meafolliceri.Ep. 9 %' 

Beneficia iti aliqtieihpdnere. pro L. $y I. p. 317. 

Bfl Uber ah ofjkititft i fer er e beneficium,ut meterepojfis fiuSlum. O- 
tat.ani 4 ckiliiimp. 55 T (p a g*5 8. 

Virtute militum hoftium frangere furorem. Orat.antc exili uro. 
Beneficium iri aliquem conferre. Oration. poft reditum, pa- 
gin.37 1 . , 

Ornare aliquem benefietis. Orat, poft reditum, pag.374. &pro 
Cn. Planco, p. 538. 

£$uod tempus erit unquam* quo fere fama moriatur. Orat. poUt 
redit um.p. 381. 

Beneficium alicui dare. Orat.poft reditum. pag.}84. 

Omniaofficiaiftiusfumma, & in me& in Rempublicam confine- 
runt. Orat.poft reditum, p. 3 91. 

CuiuinobeXttt in me fuum meritum , cui non fim obfirictus me • 
tnorid beneficiifimpiternd.pto C. P laneo, p. ss 3 . 

Meum beneficium potius ad eum detuli, pro C.Planco. p.49 7 . 

Multi* THES AVlVS 

Multis benigne fecit. pro.C Planc.p.512. 

Veneficium dare, pro C.Planc.p. 5 i 4 . 

Maximis beneficii vinculis obftriftum ejfe. pro Cn. PlanCO fi- 
g’n. 5*5- ; r 

b nus beneficiireformidant.lbid. 

Leve onus beneficii gratia.pto C.Planco.p.jifc, ^ ^ 

Nihil tam inhumanum, tamferum,tdm immane , 2»*"» UMn£- 
tere,ut beneficio non dicam indignus, fed vittusefie vidiarel 
prqC. Pjanc.p.fi 9 . 

Comple fti aliquem beneficio, pro C. Planc.p.f 19. . 

Qua voce mihi in commemorando eorum, qui de me optimi fimi 
meriti,beneficio ejfe utendum putabam. 

Meum erga te parent em ^ tuum beneficium tueri debeo. CaeLp j. 

Summa in eandem civitatem huius rogatu ftudia & beneficis 
contulit. Corn.145. ^ 

Maximis avobis beneficiis affeftutfi*m.V\C. 197. _ t . 

Vos nos conciliavit meritu in KempuUicam fingularibtU. Mit 
161+ 

Beneficio omnesfuos cives ducit 

Yeftra beneficia , que sn me contuliftis, in huius falute MUgektU ^ 

Vide nefuperbifit afiemari Uber alit at em. Epift. ad FaxniL libr.4. 
pag.lo7. , 4 _ 

Videndum e fi, ut ea libtralitate utamur, qu&profit amicis , noceat 
nemini. Quare L. SylU & Csfarispecuniarum translatio k iuftu 
dominis ad alienos,non debet liberalis videri. 1. offic. pi- 
gin< 19* , . . ' < 

Videndum efi, ne obfit benignitas, & iis ipfis,quibus benigni Vi¬ 
debitur fieri,&ceteris. t.OfF.p. i.p 

Aliis nocent,ut in altos liberales fint, \. O ff. pi i 9. 

Benigniores volunt ejfe,quam res patitur. i.OfF. p.10. 

In eum benignitatis plurimum conferetur. i.Oif.p.n.. , 

Ad tua innumerabilia in mcunum merita rhaximus hoc fuofaBt 
cumulus acceJferit.M3LTC.2<?}. 

Homines amplijfimis populi Romani beneficiis ufi funt. PhiLl* 

iis. 

Vivo beneficia per omnes annos tributa & data funt. PhiL X. 
319. 

Intclligit quantum a me beneficium acceperit. PhiU.540. 

Banr LlNGViC LATINA 

Utneficio fum ufus mw.Phihn. ]$9- 

Umefiet a que, venderet £ collega petebat. Phil. 1.369. 

Non medoprdmiis,qm apud me minimum valent , jed n fericu¬ 
lis quidem compuifxt ullis , ad eorum cau/am me adiungerem ; 
nipfumma qitidtm 'eortitn in me merita conftarent .Ep.ad Fam 

Meam tuorum erga me meritorum memoriam nulla unquam dele\ 
bit oblivio.Ep.zd F am»t.4. p \j. 

Utor*altati beneficium. Ep.ad Fam.l,6.p 0 i82. 

Hanc meam vdlwkatein ad matrem tuam , optimam foeminam, 
tHiggam4ntiJfimam,detuU.Ep.2<McamA.\o.]).27y 
Tii bec exiflimarevolo, qkicquidineum officii contulerit , id ita 
meaccipore,utinmeipfum te putem contultjfe .EpadFam.l.io. 
p*?i- 

Uompkbhcam divino beneficio affeceris, &ipfe & fer nam gloriam 

cdbfequere. fip.ad Fam. 1 ; 11.355. 

Magno frater ea beneficio eius magnoq, merito fum 0 b ligatus. Ep. 

* adFam.I. n.p.389. 7 

Magno meo beneficio affe&i ctltHulatijftme mihi gratiam retule¬ 
runt. fip.ad Fam.)} ifp.jl 9. 

Illud dubitare non debes , quin tam grave, tam h oncfium muniet- 
fihMHbituefkmme btkeficio inperpetuHm obligarevelis&p.oA 

Tubtici moi beneficii memoria privatam offenfionem oblitefave- 

rjfltf.Otdt.poftted. pv**©. 

VeltinatigeastMM X» Sum boneficid . Epiftol. ad Famil, libr. 1 $, 
, pi4&. 

Magnum beneficium tuum magno cumulo auxeris. Ep. ad Fam. L 

Uk fictorum gratm bmiriUm amplijfimorum maximum fruBum 
capies & mefumme beneficio affeceris. Epift. ad Fam JLibr.»|. 

P- 4 J 4 . 


Benevolentia. Fayoris^ Gratia:, Vtdefupr plura Affi¬ 
nitatis, 0T infra Reconciliandi. Ium Officii. 

Studii 

# 

©ttflft/ / ©«njffg/ S<iwvi(trm. 

¥ave - 

i4° 


THESAVRVS 


Favete,adefieequo animo,& rem cognofeite.hnd ProL . 

Facite,Aquanimitas veftrapoetA ad feribendum augeat itidufin* 
am. Adclph. Prolog. 

JB onitas vefiraadiutansatq^Aquanimitas.lUhotni. Prolog. . 
JEquifitis,datecrefcendi copiam . Hcaut. Prolog. 

Facite ut vefira auttoritas mei aufioritatifautrix, adiutrixqjh. 
Hccyr. Prologe 

Ita noflrsL efl omni fautrix familtt Eunucb.^.9. 

JP erfice hoc precibus, pretio, ut barcam ahqudin parte tamm 
apud Thaidem. ^Dad ic$ & f 9 ffcf wog in vSaaDni ftqw 


Eun.j.9- 

Nimirum hic homines frigent . fj&bttl tCIttCti gf Ojfcit ®W >(1 

aOfrte.Bu^».*. 

Ipfi cupio Glycerio: (id zb,faveo .J Andr.5.4. . 

Errat longe, qui imperium credat gravius effe aut flabilius, vi 
quodfi:,judm illud, quod amicitia adiungitur: fideft, benevo¬ 
lentia:) Adclph.i.i. .s.v&v,.*- ’ . 

Voluntas vefira fi ad poetam accefferit: ( fi cum ycftri bcncro- 
lct^tia profccjuutifueritis.) Phorm.Prol. 

Cum te video nofirx familis, tam ex animo faBum velle. Adel¬ 
phos j. '4. * <' v 

Quod fi hic pro fisis beneficiis , pro'fuo fi udi 0, quod in vosfoabuiS 
femper, &c. vni delicio ut tgnofcerctbs,poftuUret. dc lavent. 


■ «* <• » .. 

Tua erga fe officia plena,tui fuaviff. ftudii attulerunt. A.itj. a. 
Cognovi tua fiudia in amicos y ef iam in te amicorum. A .i 6 4-b. 
Tibi polliceor eximium & fingulare meum fttidium.. £j fi 
6 4 • b • . v* / « . . v 

Studium erga me tuum multis in rebus perffexi. Ep. 6 p. b. 
Accufandi terrores & mine amicorum fiudia debilitant, pro 
, t Mur. ij 4 *b. 

Te rogo, ut omnia tua fiudia in eum conferas. Qt$. Fr. 3 ij.b/ 
Tompeiusfignificatftudium erga me non mediocre. At. 

Sanguinis autem coniunftio & benevolentia devincit caritmto ho¬ 
mines . OfF.n.b. 

Jpfum pr Ater ea fummo officio, & fummd obfervantid tibi inperpe - 
tuum devinxeris. Ep. io$.b. 

Cuius officiis me effe devinttum confiteor. Ep.i4.b.8?.b. 

Cleomenes ab ifto donis beneficiis q 3 pluumis devinciebatur an Ver. 
351. b. 

iitm 


^Googje V. 


LINGVO LATINA 241 

Tum Vires optimos & homines honeftifpmos fiummo beneficio in 
perpetuum tibi tuis% devinxeris. Epiit. 20*. b 8t.b 
fynere aliquem dev melum largitione, pro Placi.167. aibid. 

Is totam Hortenfiorum domum devinttam confuetudine tenebat, 
pro Arch./8<f.b 

t. Craffus cum Seruio Galba affinitate fefe devinxit dc Clarii 
Orawjj.a 

Qutmnon filumfer mone meo , fed etiam familiaritate devinxi . 
QgJFr*xoo.a 

litftudiisiquibus vtercfo noftrum devinHus efl . E. 4 $.a 
Hic tibi tua pr&ftantiin eum liber alitat e devinftus efl. H.6. b 
Videor mihiperffiicere ipfius animum propenfum ad falutem tuam . 
OfEti.b 

Vellealicmin causd.Ep.ip.i 

Voloipfirssmcausd.inV.nl. b 

VeUe omnia eausd alicuius A c.51. b 

Si vellent nbftrd causa. Ac.15 f .a 

Omnium lausd velle debeo.Ep.H 9 .b 

Illud perficies >quo minue tua eausd velim. Ep.jtf.a 

Si quidnoftrd eausd vis. Ep. 70 .b 

Rho dum volo puerorum eausd: inde quamprimum Athenas, et fi 
Rtejuvalde reflant.Sed plane volo h'ts magift ratibus, quorum 
voluntatem in [applicationefum expertus. At.?6.b 
Varroeteseeausd vult omnia. E p. 11 $ • a 
Ipfisid tJtUsdvehementer omnia velle. Ep.114.ft 
ValiedsM eausd volo. Ep. 16 $.b 
Regis cauti fi quifunt qui velint. Ep.i. a 
JLgo meiftudiojos habeo Dyrrachinos.\n V. jo.a 
Habet enim certos{uiftudie[os,&c. dc Cia.170.a 
Democritusftudiofus nobilitatis. Acad.^i.a 
JLtteei noftri te valdeftudiofum effit cognovi At. 1 l.a 
3 Eques Romanus,vetus amictis fisus, ftudiofus , amans % obfervans 
yJw.proRab.Poft.u^.b 

Is nubi cauffam tradidit , quem fud caufid cupere ac debere inteU 
Egebat . pro S.R.4$.b 

Dolabellacaufid & cupio & debeo. At.14 9» a 
Cupere omnta caufid alicuiut . i n V cr. 14 5. a 
Vehementer cupere cauffiaalicuius. Ep .2 17.a 
Cuius cauffia omnia thm cupio , tum meherwle etiam debeo. Epift, 
ijo.b 
z^z 


THESAVKVS 


Tibi cui maxime cupio , fatu factam. E. 1 4 5 • a 

TaveoCuriom.Cifari hohefiij)imecupto>pro Pompeio emoripaf- 
jfum.^-26.2. 

Adtftorum benevolentiam conciliandam o*coUigendam.Qn. Fr. 
$01 a 

benevolentiam civium blanditiji &affentationibus colligere tter- 
petftAc Ara. 07-b 

Benevolentiam & bonum rumorem colligant, de Leg. '66. a 
Colligere benevolentiam d perfond alicwu s . a d H cr. 1. a 
bx hoc labcre magnam gratia dignitatem^ colliges. Qa.Fr. 517. a 
txijiirhatio multo labore cotU&a. in V.66.a 
CoUigere gratiam ex privatorum negotiis, dc Or.i Jf.a 
Conferv are famam ante collettam. in V err.6 a 
Colligerebonumrumorem. dc lin.u6.a 
Colligere laudem omnium undi%. Qu Fr. 198. a 
Ab audit orum perfond benevolenti a colligetur * ad Heren.l.l.p .7 
Tlagrat pYet oria domus ftudio hominum & cupiditate, in Vcrr. 
p.i 7 «* 

Nullam benevolentiam infigneth in ktmpublicam declarat, pro 
Dom.p. 440 * 

Benevolentiam allicere officijs pojfumus. in V.p.^5. 

£funderecollettam gratiam. bcnaMa£fccrfc$&Ctttt« Ep. Fam. 
l.a.p. j*. 

i Ajpernari benevolentiam alicuius. Ep.ad Fam.lib.j.p. 9 t. 

Alterum efi,quodPompeij,& Brutifidem t benevolentian* mirifici 
laudas.PpM Fam.li.p.8j. 

Complefti aUquemfummd benevolentia. Epift. ad Fara. libr. 6. 
f-* 7 s- 

Summam in Hos benevolentiam omni rationejignificat. Ep. Att. 
lib.t.p.80. 

Permagnum pondus affert benevolentiam erga illum. Ep. Att. L 
9.p.a8 2. 

Benevolentiamfibi conciliare .dt Fin.Iib.t.p.118. 

A-me hac pr ofellafunt,qm ego in beneficij loco , non pone. Ep. ad 
Fam.lib u.p 47°* 

Cuius erga me fingularem benevolentiam , vel in labore tneo> vel 
inhonoreperfpexi. Ep ad Fam.lib.tf.p.476. 

Significant fiudium erga me non mediocre. Ep.At.lib.i.p. 70. 
Habet voluntatem non nimis devinciam beneficio Proconfulie. 

Ep.Att.iib.i.p.18. 

Maxim 9 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA t 4 f 

hvufitit dtvmMum habebis. Epift. Att.libr. iff.pag. 

514 . 

Etpudiart tantum bemficq voluiffe. de Finibus libr. x. pag. 

Eeneficio aliaesm perversi utt, dc Natur. Deor. libr. 3 . pag. 
» 44 * 

Nullum habere a patribus beneficium, ib i d. 

JEx quo projpicttur, sum hanc benevolentiam tam lati longe%dif- 
fsffatihcmfaptem in aliqUem par t vittate praditum contulerit • 
deleg-.ln. i.p.jo 6 . 

Min&nbbeneficijs homines adducerentur , ut fatis caufi putent fi 
ad fujfragotionu fiudium dedifft. dt pfctit. Confiil. pag. 
393 

Summe te beneficio afficti e oftendito . de petit. Conful. pag, 

$95. 

Cura ut inteUigant , tefibt in perpetuumfummo beneficio obligari* 

- de pct.CpnCp. * $3. 

Arbitrantur fi beneficos in fitos amicos vifum iri . 1. Offic. 
pag.i 9 * 

Mores eius erunt fceftandi > in quem beneficium conferetur, t Off. 
p. 20 . 

Ad nofiras utilitates officia ante collatu, ibid. 

Acceptorum benqficiortcm funt deleftus habendi, t. Offic. pag. 
ih 

Non dubium > quin fnaxmo cui%plurimum debeatur. ibid. 

Qua beneficia aquk magna nonfunt habenda, at#ea y qua indi • 
cie confidet atl confiant er # delata funt ibid. 

CoUocare beneficia,& referre gratiam. > bid. 
fUmdnam beneficio provocati fac er e debemust annon imitari fert 
tales agros,qui multo plus afferunt,quam acceperunt 1 1 . OffL 
pisi. k 

t>e benevoientiA>quamquuque habeat erga nos,primum illud efl 
in officiant eiplUtimun tribuamus , a quo diligimur, t. Q f£ 

p.i». 

Sin erunt merita,ut nonmeunda ,fed referendaJit gratia, ibid* 
Eorum betieficqs maximi obligati fumus, t vtt.p.24. 

Magna iUa c&rrtumtasefl , qua confiettnr ex beneficqs ultri citro £ 
dat k acceptu#. i.Off.p.14* 

Vt hos beneficqs quam plurimis afficiamus . Oific. libr. i. 

$L * fluamoh* 

U 44 THESAYKVS 

IjQuamebrfr* melius apud bonos , quam apud fortunatos buc¬ 
etum collocari puto OftJ.i.p.9}. 

;Multorum benevolentiam preclare & tueberis , & munies . it 
Fin.lib.i.p.i6<. 

Largitione benevolentiam Macedonum conferetur. OiF. libr. 

p.85. 


'Bibendi.Potandi. Pafcendi. Ebrietatis. Edendi.Epq- 
larnm. Cibi. Convivij. Prandendi. Ccenandi. He-* 
luandi.Vini,Luxus. 

^lincfm / Srtmcfen fdn/Q5<j«c6<n / ©auffro / Zu<* 
trinefm / 35tfd)«e tl)un 1 2fnt fuber Ijtgm/ gtf 

ticbtttt / 2$oU macfcm/(£olIa(?m / ©citfafftrancf 
t^im/©a(?en^a((c'n/ (Sffen/ 3<(fecn / gumncftn/ 
. gubtinsm/ gu ^ifd> 

E ^7» ego ,«f mdtr e fuerat nat um^ini eduxi meri . Arapb* r. 
i.v.174 h .e.Bibi vinum non di!utum,&lymphis iugula- 
tum. Nota vini matrem hic dici vitem , «r vinumfit vitiefi- 
likiipen&rdxpxm Gr&cis & Hebreie ufitata. Vide ianiDru-* 
*fij Obferuat.lib.4-.c.i.& Rittershus. Comment. inOppianii . 
Victor. Var.LeB. lib.23 c.siLipC. Epift.Queft.lib.s.c.i?. 

Mirafunt , nifiinvitavitfefe in cena plufculu . Amph. ri$* 

vide Lexic.lniimt. 

Trobe appotuseft. A mp h. 1. f;V* n 6. 

Nec Bacchum falutem hodie ^nec Cererem: h. e. nihil vel bibam 9 
™/*^/w.Amphj£.DIvoil:ram.v. 6 i. 

JEqnepocula potitet.A(in*4.i.v.x6. 

Mater Una advinum accedat interini. £tl «DCitt Afin. 4.r. 

'M* 

Cum fuofibignato una ad amicam de die potare. h . e . a prima 
w r patte dici. Afm.4.i.v.ij.vide Philofophiam Plaut. 

Nunc remijfus eft edendi exercitus: inquit Parafitus, dfoiryeA* 
•xftTf.Capt.». 2 . 44 . 

Communicabo tefempermensd mea, MiL1.LV.5L 

Mofies 


Dig+Tfeed by CjOO^Ic 


LIN G VM ! ISA TINA ztf 

fltfhesmeUtmamvvedMtimihcumbo^cctttM hilare«t% 
ainpliterMetc. Prol.j8.&?9. ' , . . ' 

ti mnam vocajfet deilfiamus viros,nimium obfonavit.Mzrc. 

4>2' Vf Jf & 4 * 

Mihi amatorifini concoquenda eft caena Mcrc. 4 - 4 -v* i.& i. 

Mri tu meum virum hic potare cum filio} Afin. 5. 1. v. i.&t.ij. 
]>ot*r$ vnacumfilio,hoc eft^quod itU it ad coenam quotidie. Afm. 

" jube dari yinumjamdudum faSbm eft, cum bibi. Afin. 5. i. v.41. 
Interbibere fila ,fi vino fcat eat, Cbrinthienfem fontem Pirenem 
foti 

Reddere aliquem madsdum. Aul.$.6.v.$£. ^ ' 

Deponere aliquem vino. Aul, Grac* tbupiw. h.e. 

#£riiW 0 amijpsfinfihu^iM^ereMctOiiph. ab onenb. que. 
s deponuntur. Sic Curc.t.j.v.Si, 111 « ebibit,caput deponit, h . 
g.wM ebriae faput inchriviti& dormijt,&velut capitis onus 
deponit. PuStum quoque videri poffit ab agris , 40S, cum plane 
defierati erant,* aut etiam iammor tui , quodde fub limior ile- 
Mulo humi collocabantur,dtpom dicebantur. Eadem metaphord 
ufue Propertius lib.3. Eleg.% 

OUit,&affiduo lingua fepulta mero. 

Ef Cicdropb.Q.Epift.2o.%yLmqiiem tufolitus cspromulfi- 
de conficere, integram famem ad ovum affero. Gr&ci etiam 
dicunt np-TUffiieiv Mrdf iv rus versa \zm7nzrT0vTut, -njv u<po- 

KaufioLisms iar* rusrtt* lyqTnvq wruceiovmv : ut explicat 
Atbtneus lib. 1 o.vid* paulo f eft i J ercutcrc vino. Ceterum de 
w*Dcpancree£* Componere videLexic. Piant. & Philofo - 

•. phiamPlaut.Tit.iantrik. 

Momen pi eftlene,multibiba,merobiba, quafi tu lagenam dicas , u * 
bivinumeftCkittm,rnna 0 ma.Cxii.iA.r. 71 - 7 ^ 

. Ip fum vinum expeto tangere,invergere in me liquores tuosfiuedn- 
tfim. Cnrs.i.i.T.ii 

Inderem es vini guttam. C a£ 

Flo* vetermyinimeunaribusgbieftuseft. Cur.T.i.v.15. 

Videut infigit at impura infi merum avariter faucibus plenis. 
Curc.i.t.v.*j. 

Percutere friUeractore flore Lybico. Caf 3. j.v. 1 6. vide Lexicon 
Plautinum . Percutere vino, 

Quia adeo me complevi flor*Z.iterLC\R.i i.v^. (v.s.22. 

&uccomelfat&iboadPbiliifiudtf,ffh\{jifftxtXtttf ftatfCtt.Moft.*.*- 

§1 3 Vterqg 

l 4 < THESAVRVS 

Vterq^prolUo potabimus, uter ibi melior bellator erit invehtut 
cantharo. Meo. i. v. 4. 5. 

"Meus ferttpofam viftus commeat viam. h.e. mea czna parabilit 
eft,8c facilis l modo, venar e leporem, nunc Cyrsm{enes. Cal¬ 
ceatis dent ibtu veniam. Capt. 1.1. V 7 i* Vbi vide Sotae ne* 
ftreu.., 

Yocet convivem neminem iUa. A fio. 4.1. ▼. i*. 

Tecum unA pofcat , eque pocub potitet , /ZU minue aut plue 
quam tu,fapiat,abs te acciptat ,tibipropinet ,tss bibat. Afin. 4. 

i.v.54* 

Agitate convtviunrvino, & fer mone fuavi Afin. j. 1. v.8. 

Hibere pro fummo.S tich.f.*,v \ %.Vide VhilVlaut . 

Comejfe panem tru pedes latum potet. Bacch.4.i.v.8. 

Reliqui in vemrectlU unum locum»reliquiarum reliquias re* 
conderent Truc.i.;.?.*7. 

O bfonium adfer, tribus vide quod fit fatie , ne quid defiat, neqg 

; fitptrfit Mcp.i 4.V.?.;. 

Sequtam facetis,quamtuvivUyVi&ibus. Moft.i. 1.V.4?. 

Age accumbe , cedo aquam manibus , appone hic menfulam , 'wV# 
«6/ f*/» fint, ubi unguenta. Moft. i.*«v. 149. 

Mu fice herefe agitis At at em, ita ut vos decet. Vino & viftu pro - 
£<?> ptfcatu eleftili, vitam colitis. Moft. 9. x. v. 41. 41. Mu fice 
livere eft , Tibicinis vitam vivere , ut explicat Erafmus in 
Adagiis, h. e. laute fodalieno fumtu. Uss hoc eft Cantorum & 
Vcetorum, ut Jacrificent fine fumo «h.e laute epulentur, nqllo 
Juo fumtu. Athen lib i.c. 8 . tit&tn* doidot Qvtuiv. vide ibi Ca- 
iaub. Animadv. 

Ad canam ne me te vocare cenfeas , promi fi foras. 

fottficn &*rfproc&en. Moft. *. j.t. •*. 

Cereales coensu dat,ita menfas ex truit, tantas ftruices concinnat 
patenarias. 

Bene obfonatum, atfy ex mea fententia bonum anteponam pran¬ 
dium pranfor ibus.Me n.i.i.v.i. 

Affatim eft hominum, indies qui fingulas epulas edunt. Quibus 
negotij nihileft>qui efum neque vocantur,neq; vocant. Men. 3. 
i.v.10. v 

Sublatum eft convivium >*defolvenio advorfum tempori. Men, 
b •▼•'7. 

Minore nunquam bene fui dijpendio. M~n.$.2.v.2o.h.r. Nusquam 
ta bertfui acceptsu.&ztiScffzfhr/tfis Comita. Tiuc.4.x.v.i3. 

X>4 


yGoosIe J}$eo nunc bene fumus tua virtute. Vide etiam Tit. Hilari ra¬ 
tis & Felicitatis.Perfj.2.v.fy. Tcuc.^.a.v.2. *3*. Mere, j, 
j.v. z.Pvlcre ejfe Tcrent. Eun. u 4. Vt defymbolis eJfemuA. 

Meretrix huc adprandium me adduxit. Men.5.9. v.8o. 

Parabatur convivium t ni meus difiurbaffet adventus omnia, 
Mtc.fi. Syra non v. <5. 

Sine talis domi agitare convicium Mil.i.a v.p.io. 

figite,opponite ebfonium ifiucante pedes tlhfeni. Mcrc. 4-4»v.3 9. 

Tuburcinari de fuo, fi quid domi efl. Perf i.f .v.41. 

Cun> hafce herbas huiufmodiinfuum alvum congerunt. Pfeud. 3 . 
a.v.^4. 

Lubido extemplo c Aper e,efl convivium. Perf.i.j.v. 41. 

Hunc & amico meo projperabo, & genio meo multa bona faciam* 

PerCa.j.v.u. 

lio die compranfus fui. A mpb.M. v.97. 

Pac paretur prandium. Amphfc. Quis tam.v.iS. 

Lances detergam omnes.ibid.v.22. 

Poji^uam obfonavit herus , edixit mihi ut dijpartirem obfonium 
hic bifariam . AUI.1.4.V.;. 

Vbifefuhhrum habeamushunc comburamus diem. Mcn.r. 2. 
v. 4 J. Sic.Tcciftiftmtis abfenti me prandio. Men j.1.7.17. 

Tibi atq s illi iabebo iam apparari prandium. Mea. 1. 2 • 

v.61. 

Jubenobie tribus apud te prandiumaccurarter .Men. T.3. 7.25. 

Prandium ut iuffifti hic curatum f/?.Men.i.$.v. M. 

Proptereaeonunc obfonare prandium mihi potero. Pcen. 5. f. 

verf.c*. 

Tu iftum canam largire efurient ibus. Amphitr. i. x. yerfi* 

Pcaftor cenabis hodie , ut t$ dignum eftjnagnum malum. Alia. 5. * 
x .1.86. 

Turbatam iam intus cenam para. Aul.fc. Grave eft.v. 45. 

Pediboadftnemadxenam ajperam. Capt. j.t.v.37. 

Cenare lepide nitide^v olo , nihil moror barbarico ritu comejfe 
iam.Csif.\.6.y.i9.io. 

Ita *ftadolefcens ipfuscene maxime. Men.M.v.14, 

Hjm ego convivii coenam conditam dabo hodie>atfy ita fuavita- 
te condiam,ut quisqj quidq 3 conditumgujfaveritjpfosfibifaci¬ 
am ut digitosprerodant fuos.P[tud.}.x.v. 97. 

& * 


Magni- 
248 THESAVRVS 

Magnifice volo viros Jhmmos accipere , ##f rw? fjji reantter f 

Pfcud.f.i.v.34.S/4T Eu.XL.fc ult. Accipit homo nemo melitis 
prorfum, neque prolixius. Virg.3.JEneid.v.3J3. Illos port^- 
. cibus rex accipiebat in amplis. 

Jmprob& vino modo cupida eftis. Pfcud.i. a.v.f c. 

Nulli negare[oleo,fiquis me efumvqcat Sticb.i.l. < t , .a8. Men.j, 
t.v. qui efum,neq 3 vocantur^necfo vocant. Vocare folene verbi{ 
apud Romanos fuit in invitationibus. Vide Lex.Plaut.V ocare. 

Ii condixi in fymbolam. Sdch.^.r.v.a^.^cb b ab mid) fclbtt jtt 
gafigtfabcif. Aliud eft , Condicere alicui ad cceuam: vel 
C aenam condicere; velabfoluth Condicere alicui : Aliud , Ad 
caenam promittere. Promittit adcoonam invitatus. Cicero 
lib. 1. Ppift 9. abfolutedixit: cum mihi condixiljct, exna- 
vrt apud rae. Sueton.Claud.c. 21. velutad fubitam condi-' 
Namque cernulam invitare fc populum dixerat. * 

JEx urbe ad mare prodimus pabulatum. Rud.i.i.v.tf* 

Cibum captamus e mari.Rud.i.i.v.u. 

Ptfcibus in alto credoprabent pabulum. Rud i.i.v 29. 

Jam diu faftum eft , poftquam bibimus , nimis diu ficci fumus. 
f Pcrf5,i.v.4i f * 

Age circumfer mulfism, bibere da ufq^ plenis cantharis. Perfi 5. ?. 
4 tO,$icLiyiut /i.4<?.Nihilprius petierunt a Praetore, quam 
ut bibere fibiiuberet dari. Vide infra ex Cicerone. 

Hiberemeliufcule quam fate/i.Mod 4 .z.w 5 (. 

Incraftinum vos vocabo. P{eud.5.i.v.){.A dartial .1 z.ep. 37. Cra$ 

. tc Caeciliane non vocavi, vide Lex.Plaut. Proverbia. 

Homines adcoenam condicere. Stich.3.1. v.38. 

Hero convivam Diony/um tibi. S t ich. 5 .l.v.ij*. 

PoRuUura datur nemini prAt er nos. Stich.5.4.Y.6. 

Strategumte facio huic convivio:pqtius in fubfellio Cynice accipie¬ 
mur, quam in leUis. $tich.^.A.v.20. 

CantioeflgracmJt nim vri* rnv ipi 7VT7i*^6.Stich.4.4.v.2f, 

Ita viBu excurato, ita mundttijs dignati , itafy in locofeftivo fio* 
musfeftiveaccepti. Pfcud. 5.i.v. 8. 

In craftinum vos vocabo. Pfcud. \.z. y. 34. 

Ha illi,quod bibat. Moil.i.4,v.30. 

Ha ab Delphio cito cantharum vinum. Moft.i. 4^.34. 

Majfici motis uberrimos quatuor frullus ebibere in hora und.Vfet* 

5.1.V.11. 

Non vides me,ut madide madeamWku. j.2.y. 8. 

/ JSibe 


^Gqpgle 


LINGVO LATINA fiff 

$ibe,fibibic.ltxina/t&Uutiindm Stich.5.4 y.i8. 

Jiee mea manu* tuapoculum donat, PcrC 5.l 11. 

Jtt ai voscofnejfatum .S ti ch. f. 5. v. $ 4.3 9. 

A Amoris poculum accepit mere, eac^ intra pe&us [e penetravit potio. 

Truc.M.v.n. videfup.Tit. Amoris. 

Si alia membra vino madeant , cor fit faltem fobrium. Truc.4.4. 

?tt£f 

Ad te patris pinum omnem congerebam clanculum. Eunuch. i. 3 

vetCi*. 

Tytijfand? tnodb mihi quid vini abfumfit ? Hcaut. 3. r. v. 48. 
Mdormifcam hoc villi. A dei. 1.2, 

Nolunt crebro convivari. Hcaur. t . i.v.3 3. 

Antiqua ut confuetndine agitarem inter vos liber} convivium. 

Hccyr. 1.2. v.»8. 

jf; at, data mihi hercti verba funtwicit vinum,quod bibi. At dum 
accubabam , quam vide bar mihi ejfe pulcrefo brius! poflquam 
furrexi, neque pes neque mens fatis fnum officium facit. Eu- 

nucb^.f. * 

Vel here in vino quam immodeftusfuifti ? Hcaur. 1 . 3 . 

Confugepc anhelant em domum ,fine comite,vini plenum « Hccyr. 

5 . 3 ,v.i 5 . 

Adolefcenspluspotus.S)tt $u ttitl gftranctf n f)at Hccyr 1.1. 
Vinolentus feri abhinc annos quindecim mulierculam comprejfit ♦ 

Phorm.j.8. 

Is mihi ubi adbibit plus paulo, fua qu& narrat facinor a? Hcau - 

tOQC.I.l. 

Sani pol iSa temulenta e[l mulier temeraria. Andr.T.4. 

Sua cum amator efiso cum c cenant diguriunt. Eun. 5 4. 

Harum videre ingluviem for des, inopiam, quam inhoneft&fokfirt 
demi , atq 3 avida cibi, quo paci 0 ex iure hefterno panem at r um 

vorent^bid. 

lamdudum eflanimus inpatinis>TL\inA.7- 
Suiacompotrix eius eft. A nd.i.4. 

Cyathos forbillans , paullatim hunc producam diem . Adelpb. 
4 ’ 2 * ' 

Corte herctifatisfi commemini, tibi quidem efl olim di es. quam ad 
dares htsic,praftituta.Ia?nne ea pr At er iit? non,verum ei h&c an* 

tecejjit . Phor.3.i.Y.3i. 

X> educunt cibum. 0t< j§»W«i»fl8a& <?!!&« 

Jtan.4.3. 

* ‘ £_ * 


Nam 
ifo THESAVRVS 

Nam qui huic animum affenta ri induxeris, eflamma te petere cf~. 
bumpojfearbitror. Eun. 3.1. 

j Helera & ptfctculos minutos ferre obolo in cunam feni . 

2 Z. 

Lana ac tela vitium quAritans. Andr.i.i. 

Me tam faci& vitium quArere. E i«n. i. i. 

Nempaullulum obfoni! Andr.1.2. 

Obfouat>potat>olet unguenta de meo.k\t\ pk.i.t. 

Vix drachmis obfonatus eft decem. A nd. 1.6. 

Crucior bolum tantum mihi ereptum e faucibus. Hcaar ontim, 

4 . 1. 

Quod illi unciatim vix demenfo de fuo , fisum defl'udans genium» 
comparfitmifir . Phorm 1.1. 

Adcoenamvoeant.R\ir\.i.2.\.tZ. 

'Rogare adcoenam ut veniat. Eun. i. * .v. 3 5. 

Jiocfalfum eft t hoc aduftum efi } hoc lautum eft parum: itUtdreSft* 
Adclph.i. 4 . 

Genium futim deflati dare. tltd&f fdttcfffli Phrtrro.t.l. 

M depol Sy nfc e , tu curafii m 9 lliter, laute eu mtmut admtniftrafti tte^ 
um.&ubaflti>ol(l*(f(n. Adclpb.G. 

Nunc comedendum & deridendum vobis pr Abeo. Eun. 5.9. 

Antiqua, ut confnetudsne agitarem inter vos libere coirufufamfm 
Hccyr. >.2. 

Tum me convivamfolum abducebatfibi. Eun. 3. r. 

Concurrunt Uti mt obviam cupedinarit omnes , cetarii, Unij, cor. 
qnifzrtores*bifcatores:Jalutant>ad c oenam vocant , advmtum 
gratulantur. Eun. 1.2. 

Th&drtamcommijfatumintremittameu , Eun.3.1. 

Qommtjjator haud fane commodus, Jgt ijj fciri (u fliget Cbif 
fntuiMicfca gccfobrubcr. Adelph.$.^. 

Symbolum dedit,ccenavit. Andr. 1.1. 

fieri aliquot aJolefcentuli coiimus in Tir&eo , tn hunc diem ut d§ 
lymbolis eJfemus.ChAream ei rei prefec imus. E un.; 4. 

T eAtafymbolumvenite^untiumatq sl lautum e balneis? Phorm* 

% 1. 

Templa coeli'flamma . Kunuch.$.<. 

$go tbo hinc mtioatt videam,ncbis quidccenAflet. Hcuuiontim. 

i. 1. 

Ri u^am c cenam at q. 'eius comitibus dedi: quod fi it er utn mihifit 
dauda.aHumfiet» Hcaat.54, 

trime 


Digitized by- Go.ogle 

LINGVO LATINA *;» 

frier bibas >frior decumbas*. cani a dubia apponitur.Quid ifluc ver* 
biefttsebimdubites quid fumas potiffimum. P horni. i.r. 

Via comimus complures in conviviis tacere, in Verrem 

pag<4. 

Convivii crapulam exhalare ♦ in Verr. pag. * 1 6. 

fulverii plenas . unguentis oblitu*, vino vigiliis% Ungui dus,omni a 
primo motu acJpiritu fuo>vint.ung*entt,corporis odore c Qmp(et. 

in Verr.pag.51. 

Tlenm vim,ftupri,fomni. de Arufp. Rcfp.p.489* 

Edormi crapulam&exbaU.?h\\.i,up. 

Tuifk* faucibtu.ifiis lateribus,tantum vini in Hippia nuptiis 
kaujotm, ut tibi necejfe effit, in populi Romani conjpefiu vo¬ 
mere. Flui. 1.361, 

Cum m&*re turpe ejfetik vomens fiujlis efeulentis vinum redolen - 
tebaegremiumfuum>&totuw tribunal implevit . P h 1 1 .1. v. i6z. 

Vhi (eoe altans perpotavit ad vefperum. Phil 1.367. 

Quam multos dies turpipme in edvilld perbacchatus eJl?Ab hora 

tertia bibebatur .ludebatur. vomebatur. Phil.i. $7 8. 
Vinoebreetu*&mguentooblitus. Phiiwj.p.jn. 

Somne aut vine opprimi. A cad. i. t. v. 5 o. 

Si modbmodicis potationibsts ita eftafeftus. utfopitocorpore ipfe 
vigilet At Div J.r.p.«o3. 

Potandi voluptate fiui . QiTufc 1. z.p.zz6. 

Cumnenfacikeutrate&um »fed nes extra leftum quidem quii- 
quam vident.it a diei brevitas conviviis, notiis longitudo Jfu- 
pr*>& flagitiis conterebatur au Vcn.p.^7. 

Issecrum illum literis percrepare totum mulierum vocibus cantu # 
Symphonia audtoM Y«r« p,) 00. 

Epulabantur confules. Sdft a 8. 

CssmepiparlopuJatieJfommfahar em m modum. Epifh Attic.lib, 

5- pag- *43* 

MpnlsuompstrsumAtntt.DtotA.t.p.^- 

JEjfcu& potionibus ysfci.de nat. Deor. 1.1. p. 7 3. 

Simodbmtervos temperatu efcis eflafeclus. dcDiv. l.i.p.20$. 
Sequebantur epsth. quas inibat parentes coronati .de leg.].2.p. 346. 
Menfiu conquijstijfimis epulis extruerc.. Tuicul. Qijarit. libr. j. 

pag. 474. 

Me convivio admodum deleti at tu ^.Tufculcnt.Q^acft.libr.j. 

pag 48*. 

Cpfiparepstrmnm nat tmvtvwm . j.QfEp.ui. 

/ . Mpulsi- 

( Ifz THESAVRVS 

Epulabar igitur cum fodalibus.de fene&.p. x 6 6 . 

Convivium'vicinorum quotidie compleo.de Scnc^.p.1^7. 

Gr&co more bibitur, hojpes hortatur , fofiunt maioribus poculi*, ce* 
lebratur omnium Utitid fermonety convivium, in Verrem 
pag.(8?. 

Inire convivium cum aliquo. Ad eiu* convivium JpeftatiJJimi at* 
quehoneftifpmi viri tenentur. Verr.p.iji. 

Cum in conviviis Jymphonid caneret, maximis % poculis mmi- 
ftraretur.m Verr.p.iji. 

Exornat ample munifice^ convivium,exponit ea,quibus abundat 
plurima ac pulcerrima argentea vafa, omnibus rebus cur at,m- 
ftruftum &> paratum ut fit convivium , vocat ad caena*, expo¬ 
nit pauca,non pocula ex auro,qua ut mos eft,regiis gemmis erant 
diftin&a clariffimis.in Verr.p. 444 * 

Animi & aurium causa tot homines habet , ut quotidiano cantu 
vocum,&nervorum , & tibiarum , noclurnisqj conviviis tota 
viciniaperfonet. pro Rofc. Am.p.83. 

Cibariapubhce locantur. pro.S. R ofc. p. 5 4. 

Cibum par timoris hiatu , & dentibus ipfis capejfunt ,partimun- 
guium tenacitate rapiunt, denae. Deor.lib. 2 .p. 98 . 

Et fimulad coenam invitavit in pofterum diem . Offic. libr. J. 
pag. 11*. 

Tafiu indigere. deNac.Deor. Lj.p.ijo. 

Conficere eibu.D entes adverfiacuti dividiit efias, intimi aut e con¬ 
ficiunt.de hJ.j} a.Idcft. madendo terunt, ttUUtyctf. 

Crndifyp0firidiefi rurfios ingurgitent, de Fin. 66 .b. 

Demus fcuttUarH dulcicuU potionis. T ufioo.b. 

Cui cum ipfepoculum dedijfet , fiibito illa medid potione exclama¬ 
vit fi maximo cum dolore mori. pro.Cl.i ;.b & zf.b. 

At id fieri potuit.primo occultius tn potione vel in cibo , deinde otn 
am impunius fit . Deiot. 47. a* 

Quid pecore eius depafii agros publicos dicebant.de O r. s f .a. 

Jn fummd ubertate inefi luxuries ,qu& ftylo depafcenda e fi. de Or. 

Depafii veterem poffejfionem Academia ab hoc acuto hominemo* 
finemus. dcLeg.i67,b. 

Audio d bonis viris , qui & nunc fe fipeanted magno prsfidio reif . 
fuerunt , hanc cuneationem noftram nonprobari,multafyabik 
in me & fivere in conviviis tempeftivU dfjpittari. At. 1*4.a. 

Quantum alii tribuunt tempeftivis conviviis , quantum ales.pto 
A*cLi 8 g. a. 


■ Digitized by Google 
LINGVi LATINA 2fJ 

%go vero propter fermenk deUBat io nem tempeftivis quoq^convi- 
• vm diU&or. Ateverb &~magi/ieria delettantd maioribus 
infitiata, & u formo, qui moto maiorum dfummo magtftro ad- 
bibet» m petulo. dcSca. % 6 * b. 

Suas enim coensu & facere & obire fcripfit ad me Sextius * quam 
. lautad quam tempefrhm Mtt. 14 9 . b . 

Convivia inire, pro Adite i irc ad convivia, pro S.R.26b. 

S** altefi rmfcsetirmdfim, tpfinon fit i ens Ac, Fin.^y.b. Tofi deinde 
quodiujfiei date bibere,(fo quantum imperavi,date. Tcrcnt.ia 
And ii&.iiCccti.Bis indii id faciet, meridie libere dato. Caco 
de Rtftfctift. Videfispra est Vitato. 

Accubueram hord nond,chmadte harum exemplum in codicillis 
exaravi:dices»ubiiapud Volumnium Eutrapelum: & quidem 
fupra me Atticus • infra Verrius familiares tui. Ep. 142. & 
pofh 

Infra Eutrapelium CythefU accubuit .E. /4 

Tum ille ut aUquid refionderet, negavit moris Gracorum , ut in 
convivio virorum accumberent muheres. in Verr. 8 9. b. 

lUe erat in tribunali proximus i in cubiculofocius , in convivio do- 
minus,ac tum triaximi , cUm ac cubant e pr&textato Er&t oris fi - 
U o»in conVrViofaltare nudus mp er at. in V crr. 152. 

T. briofosfo briis infidiori, dormientes vigilantibus , qui mihi accu¬ 
bantes in conviviis complexi mulieres impudicas vim langui - 
distenfiSH ciboy fertis redimiti , unguentis obliti, debilitati ftu - 
ffkemBmt fotmmibm fisu eadem bonorum , at% urbis inceu- 
jft*. in Cat.io*. 

Hoc conferipfix.Csdendaceubans apud Vefiorium.h (.127. 


Blandiendi. Vide Adulandi. 
Bonorum.f'idf Divitiarum. 


Brevitatis. Abbreviandi. Compendii, Epitomes, 


P Omtr,alipadadM m f mduun Caf.j.i 


v.j. 


y/#r; M4 THESAVR.VS 

fieri ditiis compendium volo. Capt. i. !.▼.!». - 

Quidopus cfi me multae agere ambagestPitud^.l.Y.tO. 

Orationis of eram compendt-farere.M.oft.hi.i.S 7 . 

Quam fotero , tn verba conferam pauctfftma. Menscb. pio?* 
Yjcrf. 6 

Quam potes,tam verba confer maxime adcompendium. MiJ. /.!• 

TJ85. 

At% inpauca, Ht occupatas nuncfum. confer quid veles. Ffcad.!. j. 

Ccmpendi-facere curamV&n. i.t.».ij*.AGn. i.j.v.+i. Baccb.x.i. 
v.6. Moft.i.i.v.57. Perii *.«»».?. Vtitur quoque Sfiumacliu* 
lib i.Hpift.7 i-Decet optramfacerecompeudii. 

Operam fac compendi qturert. Pfeud.4.7.T.4J» 

Tu pauca in -verba confer Peti.4.4-v.t '• 

Terge etiam tantArtirem infauca confer. P cen.j.p.T.J*. 

Vt uno verbo abfil-vam Rud.?<*.v.49* 

Si quid tibi eompendi-faeerepojfm. TratMJ.i». 

Mpaucaredire.HecyT.uay.to. 

At% id, fipotes.verbo expedi. Phorm.1.4. 

Vt ad pauca redeam , ac mittam illius ineptias > hic dcntcg eiusfust 
poftrema oratio.P^orva.A.^. 

Quid verbis opus ^furt fogCtt PhornM.2. 

A h,ditium fapientifat efi. Phorm. *.$ * 

mihi pennas inciderant ,nolunt eafdem renafci.htti$U*. 
Lingua inciditur ad deplorandam calamitatem. Antequam, 
195.a. 

Toema edCefarem quod ccmpofueram, incidi Qu.F r.t io,a. 

T amet fi oportet incidamus media,ne ntmis fero ad extrema veni- 
amus Acad.i69.b. 

In omnibus numeris AquaUter (ai. aquabiliter) particulas dece - 
at incidere*, an facere alias breviores , alias longiores * On 

2l?a * . , L 

Incidere nervos virtutis. Acad.^.b. 

Incidere nervos populi Romani.c ontra R ul .7 

Incidere linum'difcindere linum ; quo epiftoU firmgutotuX & obfi • 

gnantur inC.ua b. 

C&far maximos copias brevi habiturtts efi. \ t.13 o.b. 

Sec ullo modo divulgandum efi, de te tam ejftperfetium,fedid erit 
perbrevi. Ep. 89 - 3 . 

Jdtametfiextracaujfam efi,tamen percurram brevi. proCfec. 
303.3. 


yGoogle '1FN G V Ai LAI INiB, *f f 

deSeo. 8$.a. 

lUul breviconficiendum «/^.Par.lii.b. (Scft. 2 j. a. 

Sod genus MMVtrfum brevi circumfer ibi & definiri petefl. pro 
HUUecomfleBarquodprcpofm brc^i. de Or.ioo.b. 

$ 1*4 in utramqgf artem mihi in mentem veniat ^explicabo brevi . 

deOr.up.b. 

Vt teetediteeif brevi rejponderem. Ep.36.b- 
A dea qm requiris , brevirejpondebo . dc Or.115.fl. 

Traqfitie v*catser,qu& cum ofiendit breviter quod ditium fitfre* 
femt item brevi quodconfquatur. ad Her.32. a. 

JfrevstefiL.Crafiioratio. deOr. 138.b. ($« 11 . j. fl. 

Ltngum eft dicere,fed hoc brevi dicam, [iM. Petrei virtus (£*<:. pro 
hem dabo operum quam maxime potero, ut breve id faciam An Sa- 
kift. I7*.b. fi6i. fl. 

Aliquid contra&ione breviusfieri,aut pro Juti tone longus, de Or. 
Q miferam&m brevi tam celerem, & tam variam reip. corn- 
mutati*nem»Q&'\)6 b. 

Tsulubem compendii facere, pro Qu.Rofc.p.6*. 

Hhodo modo pejjum omnia 1 fi itu fatia aut memoria confequi t aut 
ordino comploMigenera ipfa cupio perbreviter attinuero, in V er 
P*g- 

Sontio moderandum mihi ejfe iam orationi met , fugiendam% ve - 
firamfaUetatem.1nVcrp.n9. 

i JtT§munium multa ampletiamur , atqj ab eo quod propofitum , lon¬ 
gius aberret oratio, hoc ipfum & quod agitur , confideremus , 

pro Caec.p.607. 

Krjf»j 4 r«r.pro A’CJuient.p.1 1 . 
dluidmultatRf.id Fam.I.j.p .?■*. 

Temporie brevitate aperjptciendo excludetur. Acad. l,i.p .29. 


c 

Cadendi. Vide Ruina?. 
Cardendi.fWfVerberandi. 

Cfcdi s.Vidt Interficiendi. 

Calamitatis Vide ^gritudinis, 

Caliginis.^iWtf Obfeuritatis. 

Calidit^tis. VsdtD oli* 

Ca*lo- 


Digitized by 


THESAVRVS 


z <;6 

Caloris.AJftus. 

SBarffl. 

4 « 

C Alorum moleftiifedarentur.O (F.l.i.p.69. 

Vt omnia qu& alantur,& crefcant, contineant mfe $im calc* 
ri$. dcnac/Dror. I.i.p.s 9 . * 

Cum homines beftUq 3 hoc calore teneantur At nat.Dcor. Lz.j.4u 
Calorem extingere.de, nat.Dcor.l.j.p.ijc*. 

Nimio labore interire .dc nar. Dcor i. 1 pi 3 °* 

Calorem adipifii.. Qusft.Tufc.1.i.p..?i2. 

Calore uri. Qu.Tufc.Li.p.Jt^ 

Vim caloris nonfati< Q.Tufc.l.Lp.479' 


Calumniandi. Convitij. Convitiandi. Contumelia^ 
Culpandi.Increpandi. Infamia?.Maledi<9:u Maledi¬ 
cendi. Irridendi. Deludendi. Vituperandi. Objur¬ 
gandi. Reprehendendi Nominum ignominiofo- 
rum. Vide ettam Ignominia?. Item Contemnendi. 

©(^m^m/0c6mt)cii/2tffwrrtcn/ 95M nadmlxni 
QSttf&tnitytni 2(u^upcn/ 'ZQmtittn 1 SBcrfefem# 
i>en 1 ©cbettm / €tncm Stucbm / 2lupmad)eri / iit 
flem/ ©po wn/ ^Serljcnen. 

R Aptare pro moechis .Amph. Arg.T.v.7. 

Malo iam magno tuo nunc ifii nec retfo dicis* A fi nar. 1. 4* 
verf. 6 j. 

Da argentum huic,ne male loquatur. lbidem.v.67. 

Tu contumeliam alteri facias,tibi non dicatur? I bid. J2. 

Ne iftuc nequicquam dixeris tam indignum diclum in me. Afin.J. 
3.verf.io8. 

Ne ulli verbo maledicat . Afin. 4*1. v.55. 

Miferum habere aliquem. Afin.5.i.v.r9. 

Malignitate oneravit omnes mortales mihi. Capt. 3.I.T.’ 1. 

Nunc ipfus maledicis tibi . Men. 1. z.v.4 * • 

Nec 


Digitized by 


Google i Kfc V JE L A TI N £ 2f7 

Nec verifimile loquerer e c verum frutex. MoH.m.u, 

Quid tibi metum eft rei? qui mihi maledicas hic ignoto infciens* 
Men.i.j.v.jo. 

Nonfries r efficere te,cum dicas iniufte alteri. Pfeud. 2.2.1?. 

Cur incUmeter dicis lepidis literis Jepidisfabellis, lepida confcriptis 
pfeud i.i.vij. 

Afftftealtrinfrcus, atfyonera hunc malediftis .Pfcud. 1.3.V.114. 
Ego te differam diftis meis. P fc ud. 1 .3. v. 114. 

Sed quanquam multa mala in me difta dixijlis modo. Pfcud. j.f. 
ver£ij7. 

Nam quanti refert te nec reti e dicere. P fcud . 4. 6 . v. 13 . 

Trsfenti tibi facit convitium. .v.83. 

Nugas theatri , verba qua in Comoediis folent lenoni dici], qua 
puerifciunt. Pfeud.4.6.v. 19 .Inde Donat. adTer. Eun . vocat 
Convitiutn Comicum. 

Contumeliam fi dicis, audi es. Pfcud.4.7.v.77. 

Illi no ftu occentabam oflium. Perf.4.4.v.20. 

Ego tibi ludos faciam in vid clamore. Trucul. 4. i.v. 46. & 
Truc.i.i.v.4. 

Contumeliamfacere. Afin.1.4 v.82. 

Alteri de nihilo dicunt contumeliam,&qui ipfifat habent,quod in 
infepojfit ver} ditier. Cur. 4.'.v. 17. 

Quot innocenti ei dixit contumeliastBicch.i.s.v. 33. 

Non refte dicis nobis Pcen.$.i.v.ij. 

Nec tuum quidem eft, per io cum amicis iniufte loqui. Pcen. 3.1. 
v. 7°* 

Loqui inclementer . Pce n. 5.5. v. 4 4. 

Subigis malediilis me tuis. Trin.i 2.V.T01. 

Accipiam hominem quibus diff is meret. Men.5.t.v.7. 

Tunefurcifer mihi audes inclementer diceret Rud. 3. 4. vcrH 
19^ 

Ne h&c quidem fatis vehemens caufa*.*' obiurgandum. Amph. r. 

I.V.1Z9. 

Quis igitur reliStus eft obiurgandt locust A nd./.i.v.nj. 

Vitium dicer e uxor i. Afin.j.i.v,- 

Nunc qtium dittammc ingerebas,odium,non uxor eram . Afin. j, 

a.Y.77. 

Eipulo aliquem differre. Aul.j.i.y.;*. 

Ego me frio caviffe, ne ulla menti contumelia fieri d vobis pcffet. 

Hccyr.j.j.y.jj. 


Iterum 


i( 8 THESAVRVS 

Iterim iam hinc in mt inclcment ttr dicit, atq, id fine mah^ Aiapn. 

x a.v.nO. 

ferociter aliquem increpare. Amph.i.i.v.jlP. 

Culpant eum. consuitur, vituperatur eum rtrnfidem^trdtn. 

Curc-4 2 V.17- 

Eunt deprejfum. Cift.1.2 v.j?. 

tfolit acriter eum conclamare. Cv It.'. .V.ur. 

te urget fcelue , qui huic fis moleftus ? Menxci n. t. x. 

TUptium fit fifequatur , quando incedat per vias. 

Contemplent , confutant omnes , nutent, niclent , fibt- 

lent , .. 

Vellicent, vocent , mokflifint > occentent ojluim. 

Jmpleantur me* fores elogiorum carbombua. 

Atq, ut nunc funt maledicentes homines,uxori mei 
Mihi *: obieBentlenociniu facere. Merc.2 j .v. 7 ..&fcqq .Vide 
etiam Lex. Plaut. O bicctare, & Occentare; nec non Vhilofi 
plaut Amatorum. 

j„ hunc intende digitum. Pfeud .4 7 .Y 4 J. ride Philof. Plaut. Il¬ 
ludendi. . , 

§>uid efl fi nonhac contumelia eJP. A nd.u. v. ?. 

lietafenfit adverfartos in peiorem partem rapere. Adelph. Pro- 

Cenfcrftepojfereperire ullam mulierem, que. careat culpdi Hct. 
^ ^ v.4-0 • 

Enimvero multis modis cum ifto animo es vituperandae. Phor. j k 


I.Y.7- 

Jdale loquialicui.VhQt.i-t^.^ 

Contumelias alicui dicere. 1 hor.j.?.v.79. ' 

Tacere alicui contumelias ibici. 

$; qtiisejlqiu di^um mfc inclementiis exfiimavit efie , fieeoc* 
ifitm et , reJponfum,non diSlum ejfe,qura Ufitfrior. Andr.Pro* 
log. 

Dtfinat laceJfere.'b\S. 

Vetus fi poeta non la ejfijfet frier. V h o r m . V rol o g. 
jlge^age nunr^vloormioncm, qui voletJacejfito .l J honn.J.^* 
Nefcit, cuimaledf cua nunc viro. Euuuch. 4 . . 

Nififinemmalediftis facit Hjaut.Prolpg. .. 

Dehinc ut quiefcdnt.forro , ut defisant maledicere* mali * 

fattfl i nenofcmtfuo. A r-dr.Prolog. 

^ a™* 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA 

ftudiXi maledifium vehemens exiflumant , eum Undem hic 
duckmaxumam. A dclph. Prolog. 

Ah, tm potius ipfam dic , ac mitte mali loqui. And.y. j. 

Mitte faatedi&a omnia: rem ipfam putemus. Adelph.y.j. 

Ante edes nonfecijfc erit melius hic convitium Adelph.i.r. 
Sifatisjam debacchatus es leno , audi, fi vis, nunc jam: egori de* 
bacchattu jum in te,an tu in mei ibid. 


Mala ingeram multa. Aadr.4.1. 

Quafi quidquam in hunc tam gravius dicipojjiet . Andr.y.j. 
Maledicis deterrere hominem , neicribat >paYat. Phorm. Ptol. 
Minus multo audaciter , qudmUdit , Uder et. ibid. 
jW/V rejbondere voluit,non lacejfere: benedicis ficertajfet , audijjet 
leni, ibid 

$uod ab ipfo allatum'ft* /ibi ejfe id relatumputet, ibid. 

Non fatam, ut qui nobis male ditium velit , mea pertinacia dicat 
ejfefaftum. Hecy r. 4. i. 

tergiri hero abfentimale loqui , impurifiime?? h orm. *. 
tandem , r*r*fr?ibtd. 


Sycopharitafaem! mitte, videat quifiet , /1 mihi pervit , 

' di c ere‘ta,qttA noti volt, audiet. Andr.5.4. * * 

lUudfis vide exemplum difciphni. AdcJph. 5.1. 

P horni. 3. 2. 

lmpt&dtm. DufldtvPhorm.4.3. 

© hominem impuruml A dclph.1.1* 

^^>Eunuch .4.7. 


sdnfotih itamectmfarem,nonperpeti mtretricum oontumeliaet 
Eunoch.i.’. 


'Hantcm ege ut contumeliam tam infignem in mt accipiam Gna- 
tho) nuMikt Jatihs eft. Eunuch. 4.7. 

Viam fi ego digna hac contumetidfum maximi, at tu indigam aut 
faceres tamen. Eunuch.5.2. * " 

In.TsnqUamiuiquam contumeUofius audifiis fatlam injur i am 

4 ussm hic efl mihi. Phorm. 1.3. 

dki^hos^Sr^ di£n * 

&*Qi huittsfis yeritmfoemins. primarii,novo mado ei auinface - 
fr* contumelias. Pnorin.5.7. * J 

lV»ri*vmomn',ferre,&tegerecontumetias.H' cyt.i.*. 

fJiTi v, J , ° den M u ' i fi unimum adverrite. And. Prol. 
vituperant fotium , at f uc m te d^utant, contaminari 

K » 


non 
* THESAVB.VS 

non decere fabulas. ibitJ. . r .■ 

Qui eum huncactufanty Neviun?, Plautum , Znntum accufante 
aues hic nofter auBores habet .ibid. , 

Quidifttc ,qu*fo>qui iftic mos eft, Clitipbo \ttancfiert oportet? 

&c. Velhereinvinbquamimmodeftusfutftir Hc^Mtonum. 

T» qua civitate tandem te arbitrare vivere ? virginem) vitiari,- 
e£vr.Adelph.' 4 .^ . 

Haccine fieri?A. ^ 

Httccitmillidico,tibidico.l\ie\p\x.t-a- 

Vos entisjudices,laudinean vitio duci td faOum oporteat. A- 

ijmv^Antfpho. multimodis cum ifioc animo vituperandus 
es. Phorm.M, 

Ke fuieie iratusfavidicis diftis protelet. 

Pernofcite.furtumnefaciumexifiumetU, an locum Jrehenfiem, 
id eft, repertum, quipmmtW negligcnttaeft. Adclph. Fro- 

§hsi malevoli veteris Poeta ditiis re^onderaiMi.VtoL _ _ 

Viamfi cogites , remittasiam onerare tnturns. flttff* 

foiktn/mtcfc Ju fcfctlMtl-Andr.5.1. , . 

Si quitbiam eft,qui plac erefeftudeat bonis quam plscrsmts, 0* mt- 
nime multos Uder e. In his poeta hic nomen profiteturfiuum.¥.\l- 

nuch.Prolog. .. . r 

Alij Sacerdotem exeerabantur > qui Verrem tam nequam rcbqmf- 

fet,. inV.ioi.a . 

S~\yytYtot tP nderunt , tibi te dem exoptant , te exeerantur. m P¬ 


io/. a 

Quod tibi proficifcenti evenit, ut omnes exeerarentur , male f re - 

carentur.\nV.% 6 .b 

Re£ie Socrates exeer ari eumfolebat,/jus &c. deLeg.ii Sz. t» 

Itaque accepimus Socratemfolitum exeer ari eos,qut,o>c. Offic. 

Ejectatur apud EnniumThyefies, primum ut naufragio ferent 
Atreus. T ufc. 161.b 
Vtoptet,utexecretur. Or. zo<>.b 

Cui quod m me eft exeer abor hoc , quo lucete quicqutd ejt.\dc. Nat. 

35>.a ex Ennio. . . * 

Cum ita obiurgamiu eos , qui audiunt,quomodo tpftje cupmnt o*~ 

iurgari. ad Hc r e n.l. 4 -p«* 5* LINGVO LATI N /E z si 

f» quo multis verbis tum inveheretur in C&farcm Curio . Brut. p. 

58*. 

Offenfionem negligentU vitare , effugere, in Verrem pag. 
l 99 • 

N<w ferendus obiurgator is eft, qui quod in altero vitium repre¬ 
hendit,in eoipfideprehenditur, in Vcrr.p.3o6. 

Humilitatem generis alicui obijc er e. Orat, ante exii, pag, 
3 ^>- 

Sum inje&atus levitatem fenum , Ep. Att.I.i.p. 14. 
jde tamf&pe& tam vehementerobiurgas. Epift. Att.lib^.pag. 
88 . 

fpuam aut caftigatione 3 aut pbiurgatione dignum putares. Epift. 
Atr.l.j.p.Ss. 

Ne quid atrocius in abfintem fine cam d facere conetur. pro Q3. 
P-Mr ’ # 

Tam atrox acfingulare maleficium , quod ita raro extitit , ut fi 
quando auditum fit,portenti ac prodtgij femile numeretur, pro 
; S Rofc.p. V?. 

JnteUtgunt neminem quidem maleficium fine causa admittere. S . 

R.p.6i. 

In rufiicis moribus, in vitiu avido, in hac horrida inculta% vitd , 
ifiiusmodi , maleficia gigni non filent, pro Rofc. Amer. 

. p 62. 

Non omne faeinusin omni vita nafcitur , in urbe luxuries crea - 
tur, ex luxuria exiflat avaritia necejfe e fi , ex avaritia erum¬ 
pat audacia , inde omnia malefiet a ac fcelera gignuntur . Sext. 

Rofc.p4g.6i. 

Jld hunc maleficiumifiudpertinet Sext.Rofcp.6j, 

Maleficium admittere. c ex.Rofc. p.58. 

Sic vita hominum eft, ut ad maleficium nemo conetur fine fit, 
atifc emolumento accedere Sex. R p. 66 . 

Vitiorum fuorumplurima & maxima conftitucre monumenta & 
indiciaxn Vcrr.p.i4C. 

Vorrept m luto voluptatum totius corporis vefiigiis invenimus, in 

Vcr.p.437- 

§£u*maleficio &fielerepafcuntur.Off. i.2.p 15. 

Jniquijfimis y orbis confiitiari.ia Verr.p.^4. 

Contumelia habet aculeum. in Vcrr.p. 547. 

Contumeliis operiri opprimi^. in Vrrr. p. 4 56 . 
ferpeti contumelias, dc Arufp. P.4S2. 

Ille 


R 5 
THES AVRY 5 

Ille non deflitit de nobis afperriml loqui. Epiil.Att.l*^P* 71 * 

Caftigatio contumelia vacare debet i.QtF.p.?*. ' - 

JXeq? tamenquUquam inventus eft taminfigniter tmprokus ,qtd 
violare exifiimationem abfentisauderet . pro Qu.p.26. 

JLd calumniasfingulari confilio referire ratiorum, in Verrem p. 

5 io. 

Calumniam,ftult>tiamq s obtrivit, ac contudit .pro A ul.Caecinp. 
p.595. 

Videt fe nihil ab A.C&cinapojfe litium terrore abradere. ib id. 

Calumntamnon effugiet.pro A.Cl.p.7 5 

Caveiniftd tumfiigida,tum ieiund calumniadelitefceutftqCx - 
cin.p.6»o. 

Inimici oratio vana pr&fertim> tam improbi in Clarifiimos virpe 
oomefta me movit. Scft.11. 

Male di B orum clamorem omnes profuderunt. sefV.58. 

Cum tu ei contumeliojijjime toties maledicas,. Vat. 8 6 . 

Mac indicium vocibus malediEHstfc eft celebratum. Coci.44. 

Ifia male diti afunt pervulata in omnes, pro Cael.?.p. 94 « 

Fropulfare debes a te contumeliam. Ligar.i 99. 

Vitro malediBis me lacejftjii. PJv L i.p.338.^ 

£Ibfttnert maledifto. PhiLi.p. 540. 

• 4 Omnibus eum contumelifi onetafti Phil.a.p.j 7 ^. 

In C&farem malediB* congefpfti deprompta ex recordatione impur 
dicitU. Phil.t p.390. 

JLn iUa nograviffimis ignominijs ad pote fatis memoriam funt na? 
tanda? Phil.$.p.4i<. 

In me ab jentem ore mpurijftmo orationem evomuit. Phil. 5 . pag. 
4 » 4 * 

Cjui ignominia notandos ejfe cenfuerunt eos , qut militiam juk- 
terfugijfent .9 hil- 7 p. 444 « 

Verborum contumelijs optimum virum incefto ore laceraffet. PhiL 

n. p.*:S. ' 

T) e fine bonos fetuUntifiimd lingua confeBari . in Salluft. 
55 7* 

Senanu Religionis calumni am*non religione fit d malevolentia, ^ 
illius Regi a Lrgiiionbs invidia comprobat * Ep. ad Earo. libr.i. 
P-5. ° 

SubcontumeliosetraBaturnofier Vublius. Ep. Att.i.a.p.ftf. 

Clamonbm & convitij$ > &fibifis Fufium confeBantur. Ep. At t, 
l.i.p.68. 
LINGVO LATINA ^ 

Ter obtr e flatores Lentuli res calumnia extra fla efl. Ep. ad Qg. 

Fr.l. i.p.601. 

Nec calumnia conferenda efl cum verecundia. A cad. h ?. p./o. 

uberius dtfputantur , &fufius ut mihi efl inanimo 
facere facilium effugiant Academicorum calumniam, dc Nat, 
Deor.l.i.p.58. 

Quod ad vitandamvituperationem valet At Pro.78.b 

Cadere in aliquam vituperationem. Att.228.a 

Eaq s res P. Africano vituperationi fuit. Bmr.p.54 7 - 

Quod effugiffem duas maximas vituperationes.\b\d 2< 8.b 

CulpsL reprehenfionem , ftultitis. vituperationem reprehendere* 

in Ant.i44-a 

nonnulla vituperatione tarditati* me&fa flo fiso liberavit . 
dc Arufp.tff.b 

Toft ille convictum fecit, ad Hcrcn.lib.4.p.?7. 

Auribus nonpepercrffe. pro Qu. p.i^ 

Appellarifuperbius proLcg Manii.p 63*. 

For* aliquem vulnerare, in L.C acil. p. 

Nihil efl tam voliterecquam malediflummihil facilius emittitur , 
nthil citius excipitur .nihil latius difftpatur. pro Cn.Pl. p. 518., 

Ni non modo negando y fed etiam irridendo amplijfimum quemque 
illius ordinis infequebantur. Scft. p. 13. 

Nuda in quemquam ignominia propria nominatim cadebat 

Seft.16. 

Civitates omnibus bonis exhaufu nefarias libidinum contume¬ 
lias ac turpitudines fubierunt. P if .2 5. 

Meffalam contumelio&el&debat.Ep. Att.lib.i.p. it. 

"Erit ab fur dum in hosinvehi.Ep.Ax.i.\. i.p.58. 

Vtfe malediflis non abftineat ijs.quA in illum dupliciter recidunt < 
Brut.p 562. 

Ei co avitium grande fecerunt.Epift. Atx.\. 16.p.563. 

Si confilium meum in contrariam partem raperetur. Ep. ad Fanu 
lib.io.p.316. 

Antea pari contumelia viros clarijftmos affecerant.Epift.2d Fam, 

lib.n.p.368. 

Contumeliam villa pufilla iniquo animo fer et. Ep. ad Fam. lib. 
u.p.375. 

Verberavi te. cogitationis tacito duntaxat convitit , quod fa- 
fi i culus alter adme iam fine literis perlatus efl. Ep. ad Fam 
Jib.zrf.p. 50$. 2 < j 4 THESAVRVS 

Vrgebor tam omnium veftrum 'convitio. A cad.Qu.lib.a. p. £ 4 - 

Quem cum afe non neget auditumjamen vexat omnibus conttt~ 
meliis. de Nat.Dcor.lib.i.p.30. 

Zeno quidem non eos fo-lhm } qut tum erant, Apollodorum > Syllum, 
cAterosq s figebat maledictis.dc Nat.Dcorhb.i.p.j8. 

Maledictis infectantur eos,quid veritate dijfentiunt. deFinib. 1 * 
z.p.i 6 z. 

Alternis verfibus intorquentur inter fratre sgr avijfim&contume- 
Ha. Qu,.Tufc.lib. 4 .p. 446 . 

Contumelias fervorum ancillarumq 2 fert uht. i. Off.p. 4 $» ' 

Hefte feu perperam facere, pro Q^p. io. 

Legiones ei grande convittum fecerunt. At.2^7.tb 

L, Quintius convittum C. lunio indici qiuftionis maximum fe- 
cff.proCiu.jj.a * 

Cum ei magnum convittum foret cuncio a Senatu. E. 15 j.a 

Confettari aliquem convitijs. Alt.53.a 

Sed os' tuum ferreo Senatus convitio verberari nolutftu in P. 
9 j.a 

Suftinere quotidianum alicuius convittum pro Qu. n.b 

Multis nominibus Gr acos ineo reprehetidit. Epift. Att. libr. 
p.i 7 p. 

Hefcripfit fe libenter vituperationem fubire. Epiftol. Att. libr» 
14,p. 458. 

Vt cum aliquid non veri funde dicatis , & effuger e reprehenfionen^ 
velitis, dc Nar.Dcor.l. t.p.ztf. 

Vt hienofter labor in varicis reprehenfones incurreret. dcFin. 1 . u 

P 96 . 

Obiurgatores fuos conuincere dc Divin.M.p. ZOf. 

Interdum etiam obiurgationes vigent in amicis maxime . l.O ffic. 

p.zs. 

Obiurgationes nonnunquam incidunt neceffarU l.Offic.pag. 
<4- 

Ad hoc gentis cafligandi raro invitiefo veniatpus. i bid. 

Magna ex parte clementi caftigatione beet uti, gravitate ta¬ 
men adi uncia, ut (ev erit as adhibeatur , ut contumelia repella¬ 
tur, atfy illud ipfum , quod acerbitatis habet obiurgatio %figni* 
ficandum eft ipfitts causa, qui obiurgetur, fufceptttm effe. i* 
bidem. 

Qui Periclem principem Gr&ci& vituperabat. Offic. libr. 1. 
P* 85 >. 

Antequam 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA 2 g f 

Antequam hic locus concludatur, non absre.fuerit 
coacervare varias Formulas maledicendi, & No¬ 
mina ignominiofa,quibus ufi funt Autores Latini, 
idque fecundum diveria obieda,feu materiam ma- 
ledi&orum. 

In hominem indottum, rudem,& imperitum. 

Ex Cicerone* 

R Abula indo cius, inurbanus, rn/licus , imperitus rerum omni¬ 
um,rudis ignarus q 2 , nullo ufiu } nullo ftudio litterarumpr&. 
ditus. 

Qui numquam Vhilofiophum piUusv,quod dicitur,vidit. 

Omnino omnis eruditionis expers, atq 3 ignarus , & aMufis a* 
verfius. 

Rudis , hebes , & impolitus. 

Expers confilii & ingenii. 

In quo magna e fi ieiunitas bonarum artium. 

Qui nullum cum Mu fis,id eft,cum hmnanitate 3 & do Urina habet 
commercium. 

Ineruditus & abfurdus. 

Tam rudis, tam ignarus rerum , tam expers confiilii & ingenii. 

In omni re litteraria tyro ac rudis,hoJpes & peregrinus. 

bderiticut:qui non modo cor non habet, fied ne palatum quidem, 
Democriti patria dignus. 

Amentijfimus, atcfc omnibus confiliis pr&ceps ac devius. 

Vs.cors,et amens ftohdus,minime j?*entis compos,et conftringendut 
five alligandus. 

Delirus,qui vaticinatur et infianit . 

X ragico Oi e fi e dementior. 

Excors,et demens. 

Baro, infipiens, planefatuus,et amens. 

T emerarius,et inconfiideratus,inconfiultus. 

Ingenio et cogitatione nulla. 

Stupidus , et bardus, 

&a?nbalto, quipropter hefitantiam lingiiA r ftuporem% cordis ce» 
gnomen ex, ignominia trahere meretur. 

Viarie in Uteris plumbeus. 


R s 

X66 THESAVRY 5. 

terni videantur, hebes & obtufus , 

Homo fine ingenio, truncus ac ftifes. 

Cuius ignorantis, mederi ne AfclepiadU quideto eomejfum fjett. 

4v iotTgzvQcq aw ccyvoiotv ovd[ ArxMmoifroqsTktloyi 

Athenaeus. 

T arandus: h.e. Afinus.de quo Plinius, quod cum ei libuitfui eoU* 
ris effe, a fini fimtlis fit . \ 

Ex Terentio- 

Caudex,fttpes,afinus,plumbeus, homo hominum flultijftmu*. 
Omnino lapis , haud forno. 

Ex Varrone* 

Mente captus, atq 3 ad agnatos & gentiles deduc endt%* 
phreneticus y Septemtrionisfilius. 

Ex Plauto* 

•—Sat sdepol certo fcio 0 

Occifam fspe fapere plus multo fuem, 

Cum inducatur,ne id, quod vidit,'viderit. Mi Iit. 

~~OLyde,es barbarus, 

Quem ego fapere nimio c en fui plus,quam Th alent* 
h en finitior es barbaro Potitio. Bacchici. . w ■ ■ 

Herus meus Elephanti Corio circumteBus eft non fuo y . 

Neque habet plus fapientu, quam Lapis . 

Mirum eft lolio viftitare te, tam vili tritico. Milir. 

Suum ipfe interdum ignorat nomen,neque fcit,quifiet.Czpt. 
jLdeon mefutffe fungum,ut quit Ui crederem? 

Quicunque ubi funt, qui fuere , qwque futurifunt pofthas 
Stulti,ftolidi,fatui fungi, bardi. blenni, buccones , 

Solus ego omnes longe anteeo ftultitid & moribus indoBky 
Bacchid. 

Nimis tu quidem h er cie homoftultus es pueriliter .PcrC ' 

—Nullam rem [apis. Moft. 

—-Numquam ego te tam ejfe matulam credidi. PcrC 
Nevi ego huius mores moros & malos,Vczxio\. 

Ab*&, 


Digitized by Googk 
LINGVO LATINA 

filium 0Ui molefium effe , & firmonibu*morologis uti. Pfeu- 
dolos 

Quitorrg, fidium inambulat,& tam nihilfapit,necfentit: tanti efi, 
quanti eQ fungus putidus. B acch. 
eque ego homines afinos magis umquam vidi.V^zxxA, 

ilee verijimile loquere,nec verum frutex. Moftel. 

Quid hero ego dicam meo maU rei evenifre , quamve infaniam t 
Nefcio pol quA illum hominem intemperiA tenent. A ulul. 

€^u£ te mala crux agitat f LarvA hunc atque intemperie infania- 
queagitantfenem. Aul. 

Nontibi fanum eft adolefcens frneiput, ut intellige , non potefthAC 
resheUebori ingere obtinerier. Mcnaech. 

Quibo* pretiis hic vaeneunt porci /acri f Numum unum a me ac - 
qipejube te piari de med pecunia. Nam ego quidem in fanum ejfe 
te’certofcio , Menaech. 

Sime confria* , hamo illoiubeas porculum afferri tibi. Nam tu 
quidem hercte certe nonf antis es fatis. Audiri tu,ut deliramenta 
loquitur! quid cejfas dare potionis aliquid , priufquam percipit 
infima? Mcnaech. 

Jietteborum hifrt hominibus opus eft. PfcuE 

Nugas ludificabitur , garriet, quoi neque pes umquam,neque caput 
comporeat. Ornamenta abfunt , Aiacem hunc cum vides,ipfum 
vides,* Captiv. 

Quas tu vides colubras?Sx\ch Et Iuvcnalis: Dic qua Tifrpho- 
' H€?quibus exagitare colubris . 

Inhomintmflagitiofum. 

Ex Cicerone. 

fimus faleris, & audaci a. 

Tot tantis, tam nefariis fceleribus coopertus . 

Scelere & furore inflammatus. § 

Capit alis, impunes, & (celeratus. 

Non ille honorem d pueritia, non fiudia virtutis , non nilum extJH- 
mationis bonA frudum umquam cogit arat, fed ex petulanti ^atr 
que impre bo f urrd. &c. 

Jp mi* homine omnia Vitia , quA poffunt in homine perdito, 
nefarioque effe, reprehendo : nullum effe dico indictum libidini s y 
febris, audac a,quod no in fimus iftius vita perfriare pofrias.Sit 

ft*s THE S AVR V S 

fur , fit facrilegus , fit fiagitiorum omnium } 'vitiorumqu? 
princeps• 

Cum hacmepefte , atq 3 labe confero. 

A nefariis peftibus eft occifus. 

Omnium non bipedum folum , fed etiam quadrupedum tmpurijfi - 
m us, confceU ratijfim us. 

Homopoft homines natos turpijjimus, contaminatiffimus. 

Homines improbi,multuflagitiis,&fceieribus contaminati. 

Vix homines odium futim a corpore eius , impuro at% nefando re- 
prejferunt. • > 

Vir longe pofi homines natos improbijfimm. 

Nemo umquamfuit tam ab omni honeftate reliftus. 

Habeo,quem opponam labi illi at % caeno. 

Epicure nofter ex haraprodufie , non ex fchola lutulente. O lutum! 
O fordes ! 

Eos ludos h ac lues impura polluit. 

Sordes hominis. 

Sceleratijftmus iUe, ex omnium fcelerum colluvione natus. 
Funeftum illud animal <x nefariis fiuprts , ex civili eruor e , ex o- 
mniumflagitiorum impunitate concretum, 
idtu furcifer tibi fumes? 

Tu omnium profligatijfune, & t er ditijfime . 

Quem tu illo certiorem nebulonem ? 

Nihil eft illo pofterius , velnequius. 

Toftremi homines. 

Homo fane nequam. 

Vnus omnium nequiffimus , qui fiunt , qui fuerunt , qui futuri 
funt . 

Tanta , c 9 * immanis belua. 

Omnium mortalium fine ulla dubitatione deterrimus. 

Facintrofus & audax, 

Helluo fi uret fimus. 

Nihil hoc homine inquinat ius. 

Vita omnibusflagitiis inquinata. 

Quis illo involuptatibus inquinatior ? 
audendum impudentifiimus. 

Amentifimus & profligati(fimus hofiispudoris & pudicitia. 
Scurra exhaufto pudore. 

Genus hominum agrefte^& indoclum. 

Yir maleficus naturainiuftus. 


yGoogle 


CtHun LINGVO LATINA. x c 9 

Cuim eminet , & proieBa efl audacia* 

Qui os perfricuit* 

' Ex Plauto. 

Tantum facinus inveni modo ego, ut nos dicamur duo omnium 
dignifrimi ejfre,qUo cruciatus confluant. A (in. 

Acherontis pabulum , flagitii perfrequentem , ftabulum nequit i a. 
Cafin; 

JEdepoicertofcio,Vulcanu*,&ol, Luna,& Dies, Dei quatuorfrcele- 
, ftiorem nullum hoc illuxere alterum. Quem fles dereliquere o- 
fiines,ejfent frugipojfiet. Vidi ego nequam homines , verum te ne¬ 
minem deteriorem . 8 acchid; 

Atty ipfre egreditur Poenus, periar ii caput, hominem hic ego qii&ro 
malum>Legtrupam,impium,per i urum, at q, improbum,Fraudu¬ 
lentum, Deorum odium,atq^hominum, malum. Mali vitii,prc- 


Sceleris femen , fraudis, frceleris, parricidii, periaris plenifftmus. 

Rudent* 

Quefro h er cie, 0**00* hero tuimprobe maledicere audes, fons vitii, 
&periurii. Trnc* 

Satorfrartorqfiiefceterum, &mejfor maxime. Capt. 

Exi natum quantum efl hominum fracnlegifrfime. Rud. 

Sceletum cumulatiffimue. Si ego i urat ut peiorem hominem qusre - 
rem,Coquum non potui quam nunc,quem duco,ducere.Vlcud. 

Nequior nemo efl,neq^indigmor, cui Dii benefaciant, nety quem 
quisquam homo aut amet, aut adiuvet, c-mnibws probris, quA 
improbis viris dignafunt, digntor nullus efl homo. B ac ch. 

J3Lomi*ufrleno efl homo,quantum hominum terrafruftinetfracerrs - 
iwfl.Pceuol. 

Abi fis impurata belua . Abfrolve hunc qu&fro vomitum , ne hic nos 
enicet . Moih 

Lenone ifto non lutum efl lutulenti tu. Pcen. 

Lx frlerquiUnio effofle tuaneillec frit? Ca(i n. 

Non habitare hic hominesmecum videntur,fedfues. A (in. 

JLho lutumlenonium,commisium caenum fterquiltnium publicum , 
tmpure,inhonefte, iniurie,illex,labes populi, procax, rapax, tra • 
hax, ire etis verjibu* tuas inauritius traloqui nemo poteft. Pcrf. 

gytttd illt c tmpudente audacias? Saltem ture, fi pudor is egeat,frumas 
mistuum . Amph. 


Hic 


Digitized by 
2ljo THfcSAVRVS 

Hic vereri perdidit. Compendium idepol Mati haud opt*tilefeti~ 
fti y cum iftancna&tu* es impudentiam. Bacch. 

In ^artfeonfultos Rabulas. 

Cerberus forenfis. 

Togatus vultur. . 

Morator:Leguleius: Formularius. 

'Bonorum extortor,legum contortor. • , ‘ 

Vitilitigator.Rabula:ov{$m£ltf *y c^ajosForipurgamcHtu,#* quif 
quili* si Clcmcncc Aicxandnno. 

Ex Plauto. 

Ego me minoris facio pr& illo , qui omnium legum atque iuritirn 
fittor conditor cluet .Epid 

Littum pleni,rapaces,viri fraudulenti. Mcnarch. 

Iftorum nullus nefalius e fi,comit i ales funt meri, ibi habitant , ibi 
eos conjpicias,quam Pr&torem ,JkpitiS. Hodie iuris eocfiorisndn^ 
Junt, qui lites creant, quam funt hi,qui fi nihil efl litium»litet 
emunt. PoenoI^ 

Qui hic albo ariete aliena oppugnant bona. Pcrf* 

In Medicos 

Medicus circumforaneus , iam cognitus &fipc vitior, quiinterfi* 
cit plurimos.Ciccxo. 

In vitia cotporil. 

Iam plenus Atatis,animdquefoetida fenex hircofus, tu ofculer* ftoU~ 
lier emi Vt ne adveniens vomitum excutias mulieri? Mereat. 

Oluifii allium germana illuvies, rufttcus,hircus, hara futi. Moft. 

Vlenror allii ulpicique,quam fint Romani remiges. Pcendl. 

Apronii odor tetenimus, quem ne befti a quidem ferrepoffunt »tuA- 
i(lifuavis,&iuclidus videbatur. Cicero in Aproniu,cuius vat¬ 
ie fub alaru trux habitabat caper , &os Mephitim exhalabat *- 
In hominem tgnobtlem^obfiurum pauperem^ 
tnfamem,cxofiim. 

Ex Cicerone. 

Homo repentinus, a fe ortus,ex infimogener e forttm&graduituM 

modo nobis, fed nec inter fuos quidem notus. 

Emerfus fubito ex diuturnis tenebris luftrorum. 

Intolerandus ex coeno nefeio quo , atque ex tenebris tyrarmat. 

© tenebrs! § lutum!ofor des! o paterni generis oblite! mate ni visi 
memor. 

Hi$ 


Digitizcd by Google fVifi LATINA 


171 


tisfsio qui*. 

ex argiUA & luto fiftus, quem ego omnirib natum 


_____ ► »bie&us,<£* obfcurus. 

AuBmkat tenuis,ptrfoaa levis. 
tiBonimkU ab illis pugis expeclandum. 

QuUquiU*fedttionuCk dUns. 

Jrlomo contemtus <$* abieftu*-,contemta & for di da vita. 
Dljfricatiffimi hominis furpr,contemti/ftmi ccnfuiis levitas. 
DejpeBsU» citeris,} fei/fo dejperatus,&*reliftus. 

Bambalio. Homo nullo numero y nihil illo contemtius. 

Bxfummisfortuna & vtt* [ordibus ConfulfaHus, for des & fax 
urbis. 

Irifigne odium omnium 'hominum'vel fi etiam Dij oderint , quos #- 
portet, omnium Deorum. 

tfUltis &gravijpmb iudicifs.igncminijsfo concifus. 

Homines omnibus vitijs.atq s omni de decore infAnes. 

Omnium fcclerum libidinum q s maculis noti (funus, 
lamofiu. Maculo/ies.Infignis omnibus notis turpitudinis. 

Sic notdtiU obambulans, ut non curdfedc ceno oblims videatur * 
Homo egens,fordidue fine honore,fi^e extftimatione. 

Jartund egens,vita turpis , extftimatione damnatus. 
HomihespufilU animi, & ipfa malevolentia ieiuni. 

Homo fine honor e fine exiftimatione, fine cenfu , qui eftinfummi 
mendicitate. 

NtbiliUo egentias : ih egeftate vitam degens. 

Sluemomnss affremantur, abhorrent, & ferre nonpoffunt . 


Ex Plauto. 

fimos hominem nonnauci. T ruc u 1. 

Quid ais? homo levior quam pluma,pejfime,& nequiffime, Tlagi - 
tiumhominis,fub dole, ac minimipretij? Mcnzch. 

Ego pol te redigam eodem,unde orta es , adegeftatis terminos. Sor - 
dido vitam oble&abas pane , in pannis,inopia. At% ea fi erant$ 
magnashabobas ofnnibus Dis gratias, A(in. 

$uid't iUas itidem effiscenfes, quafi te,cum vefteunicdtSiicW. 

M.e ejfo hominempaupi*um pauperrimum. \ U n. 

&1*** tuteipfe eges inpatri^pec tibi qui vivat, domi efl. Gaptiv. 

^IPnfisbfeUij viros, Plagipatidas, quibus funt verbafinepenu & 
pecunia. Capi. 
2?i THESAVRVS 

Hoc quod induta fumfuntme& cpes oppido , 

Nec cibo,nec loco tetta quo fimfcio.Rud. 

Cui homini hodiepeculii numus non eft n fi plumbeus .C afin. 

Salvete fures maritimi , conchita , at q s hamiota, famelica homi- 
nutn natio: quid agitis, ut peritis i£l. Vtptfcatorem&quumefl . 
famefitifte%. IUd. 

Lenones ex gaudio ejfe credoprocreatos.lta omnes mortales fiqutd 
mali eft lenoni, t gaudent. Rud. < 

Item gentes eft lenonum inter homines , weo quidem animo , uts 
mufc^culicesqppedesfypulicesqp odio & malo , £ moUftiatba* 

no ufui eftie nulli, CurcuL 

Ex Terentio* 

T# nihil ni fifapientiaJUe futi lis fimnium. A dclj. h. 

Gerro,iners,fratts,htluo. Hcaur. 

X#« tu,quem ejfe egoputo infia omnes infimos homines. N/*» f** 
animum ajfentari induxeris,i flamma te petere ttbumpef- 
fe arbitror.PLumidi. 

Id genus alias formulas $ut<rv(nixds cx variis undique 
Authoribus Latinis, Grascis, antiqnisfuxtaatque 
recentioribuSjColligere proclive erit Philologis uU- 
diofo: qui quidem deleftabitur eiufmodiflolculis: 
dummodo probe memor effe poffit regulas Cha- 
Htatis Chriftians,qu« proximum nulla vult affici 
contumelia,aut iniuriis: cuius plane immorior fuit 
is,qui fuperiores modos infectandi alios jam pri¬ 
dem in unicum illum fafciculum colligavit, atque 
ut ait, in ufum magni viri lofepbi Scaltaeri lulii 
Caf.a Burden Ftlti.Nome cius cum odioutomni- 
busbonis,malis,doftis, indo&is, lubensfiientio 
prasterrnitto.Fuit autem isin arte calumniandi pla¬ 
ne Rofcius, e vico Tufcd aut Velabro oriundus. 

Sedad alia properandum eft. 

Canen- Digitized by Coogle 


LINGVO LATINA 


*_* 7 jr 

Canendi. Cantus, Accinendi. Muflccs. Symphpni*, 
etiam infra. Carminis, 

©in(j«n/it(liUtn/^anttonj)/SR»jtc. 


C Aneri hic voce fisa tinnire temperent. Poen. Prolog 
v.JJ. . . 

Jnpedam&fisavem aliquam cantionem cynedtc* occiptto.&mJl 

&til«tilU£>(etn -Sz icfe j.v.19. 

Apium infla bucctu. pfdfttf.Stich.j.f.v.i*. 
fJtenc 'tam aliquid fenaviter . Redde cantionem veteri pro vino no* 
vam.Such.^s.y.ay. 

Cantilenam eandem canit. Phorm. $ . 2 . 
iftecjampenes vospfaltriaeft? Adclpb.j-4* 

$fon fient in oratione t (inquam tibicini percnjfionum modi.fid unt~ 
ver (a comprehenfio & Jfiecies orationis claufia & terminata 
eft.Qi.tio.b 

Carmen frrebeu } & verbis,&modis lugubre. Tufc. 100. 

' Yt mtfikjkis numeri,&voces,& modi.de Or. ioo.b 
Sardoe* varietates vocum,aut modos noficere nonpoteft. dc D* 


uo.a 

Antiqua* vocum *nodiet,& varij canendi foni. de L e.i 77-b 
tOeotlot, cervices % pariter cum modorum flexionibus torquet . i* 

bidexn. 

M*c eum preffis & flebilibus modis, qui Totis theatris meeftitiam 
inferant, concinuntur. T ufc. 17/. a 
Si canere velim vel voce, velfldibus.de D.134.3 
VCibictnfine fidibus canere nonpoteft. de Or.z^.b 
ibi* modulat e canentes, & fidieul* numerose fonantes. de N* 
39 * a 

%ituH 8 ,qm canitur, de Div. 8*.b 
Mpammendas prnclarefidibus cecinijfe dicitur . T ufc. 149. a 
Cum in eis conviviisJymphonia caneret maximis % poculis mini* 
flraretur jretinerefolittu eft aratores, in V. 17 o. b 
Atq*e(i*m illum A/pepdium cithariftam,de quo fiipeaudifti* 9 id 
' quod eft Gr&cis hominibus in proverbio , quem omnia intus ca¬ 
ne** dicebant fiuftulit,& in intimis fuis&dtbuspo[uit: ut etiam 
iUrm ipfitm artificio fito fuperajfe videntur: in Ver, 8 6 , b Intus 

s ««ntrei 


Digiti; ,74 THESAVR.VS 

t/tntrt ,Proverbio dicicuris, cjuiin fuani t^m & coram 0 - 
v dum omnia convertit, ut quicquid faciat, non aliorum', 
fed iua cauifi facete videatur. » 

hoc carmen hic tribunus plebis non vobis,fedfsbt intus canit 
contra Rui. So.a 

Cantu vocum,nervorum* & tibiarum tota vit initas perfonabat. 
T proS,R, 4 ‘»a .... mi . 

„ Te gallorum, iUttm baccinarum cantus exfafeitat. pr o Murcn. 
u#.b ,. 

Mcantut,& ad tibicinem perfequi laudes citrorum virorum . de 
Leg.iSi.b 

Tibicines,iiifc quifidibo* utuntur,fuo, non multitudinis arbitria 

cantus numerofifcmoder*ntur.Tu(c.ia$eb \ 

Quoddotti homines nervis imitati at% cantibus aperuerefibi r«- 
ditum ad hunc locum & cSoovitsua • 

SoleiRofaus dicere,fit,quo plus fibi statis accedent,] eo tardis 
, res tibicinis modos,& cantus remijfiores ejfe fufturum. dc Or. 

W 7 .b ^ 

Cadus eftanimal canorum fudfyonte. dc D. i io,a 

Voxfuavk'&.canor* • - v - 6 . ^ 

Omnino canorum illud in voce filendefeitin feneftute. dc Seneo. 

* %Zeb 

Sine cantent ionjevex nec Unguens,nec % 

^ofiumqiMmfi^^P^ ha &c**orum, Or*Hj.a . 

Canorus orator & volubilis, de Cla.154» . 1 

■fioc dulce, canorum i#ud,kocbene olens. A ca, 6.1? 

Cantus edere quiete/otiatos . dc Dmo.l. t.p .23+, 
j}ekftaricantibu*.Qu.T\i{cA.up.}ii. 


Carc?ris. Cuftodiae. Nervi. Vhicujpmm//^>r 
tuim Ttt. Caftigandi.Suppliciorum: & 

Verberandi. - > 

©efmgnuf/^erefer/ tpiocfm / ©cf4tt#h itemen/ 
tytin hemen/ 
gie^n/^inDW^nipfcn. 

# In 


Digitized by GooQle Lingvo latina 


2 7 ; 


I N carcerem impingi- A m ph. m . v. 5. 

AbduBus eft in phylacam retia. Capt-5.fv.95. 

In nervum skdtepam*# cenfc. Quam rem. v. \8. 

Qyddo ex nervo emijjus compingar e in carcerem. Vccn.fi. Quam 


rcm.v.i6< 


Hempe optimo me i ure in vinculis enecet magifiratus. ftud. 2. xi 
v*19* 

In tarcerem illopotius cubuiffem die. Rad.i.tf. v.14. 

Vt ajferventur magna diligentia. Cape. 1.2.6» 

Te m cavea* dabo. Capr.i.a.v.ij. 

Cuimecuftodem addiderat herus.Capt.j.6 v.50. 

In cuftodelam Simia concredere. Merc.i.f.v.?. 
itemhisdtfcipulvs privos cuji odes dabo. Pfeud.^.i^^. 
Conctkdam tn vincula beftiam nequtjfimam. RutL 5. 1, 
> ycrf«a& 

Niji te in 'carcerem compingier efi equum , etatemque ibi te 
usque habitare, donec totum carcerem contriveris. Rud. 3. 

-f.tcrCioj 

Crede peos voluijfe , ut apud fi me enicem. Aulular. 4.10, 
▼crfij. 

Hk indito catenas firgularias. C apt. r.i.y.3. 

{ Uos pudet,quia concatenati fumus. Capt.a. i.y.9. 

Si vos eximat vinculis, ac_folutosfinat. Capt.i. i.y.io. 
itavinclk cuftodiisfy circumoenitffumus. tapM.i.y.4, 
&Hidc»J[*tis compede currere ad me.mea^ amplecti crura, Ut vif 
c ufiodiaml C ap t.5.4. v. 118. 

Inijcttehusc manicas. CapGj.^.Y. r. 
defringet sfli vehementer manus. Capt.}.5.v,9. 

Vttfflas compedes tibi adimam. Capt.j.a.v. 5 o. 

Cqnftrtnge tute illi actutum manus. Bacch. 4,7.74. 

JAftlringite ad columnam fortiter'.}*, a cc h. 4.7. v. 15 
fugitivisfervis indunt compedes. Mcn.i.i.v.4. 

In mantbus gejl ant copulas fecum. Epid.j. i.v.ir. 

CoUigauiteum miferismodifEunuch. 5.5.Y. 15. 

Hunc pro moecho poftea intus ► comprehendere , confirinxeu, 

In ear&rem efi deduftus.&t In v. 1 . %. p. 1 j 4. 

VincuidfAvellere, pfo Cxcin.p.tf 13. 

Vinculisajbingi. Acad.U.p,jj. 


S * Vt 


Digitized *7 g TH^SAVRVS 

Vteumfiderum vingdis attigaret, dc Natur. Deorum libr. if* 
F*75- 

Cum iMut ex tuis vinculis emiflifuimus. Qgaeft Tofcul. libe. 


JEM 4 interfe copulant haud ysdetn vinculk,quibus ipfi erant coUsga* 
ttAt YniuetTp.*84. , 

In vincula censeBia Milone. Seft.4?* 

Stoici vero noftri dijputationwn &inttrrogationum laqueis te rr* 
retitum tenerent, dc Orat.Iib.i.p.i-So. 

Si corpora capta furti armis, aut eonfirifta vinculis, de Orat. L I. 

p-.^o. 

thnfai, iftftrufhfo utftritd matiiTtitapofita tft , fapius illud co- 
gptdt,quidpoJfit is .cuius inditiene ac poteftatefunt, quam quid 
aibe£mi'td't-piO QjP- i- 

, qimiSqMdMUberdUJI^d^ , fusu*. 

^j&^f/Ep.adFam.l.j.p.Sj. ; . 

tZHf Tgiii&Hfbsindticifiitneiti captiorrts.qutts nunquam expvtstitf 

dcDivin l.a.p.x 8 t. 

Eum obtorta gula de cthxtiviolH itihculd at % tenebras abripi 

##j0#MnVcrr.p.4i7. 

In carceretri& nhncula cbrtijri-tiiV err.p^^j. 

CenderiWqtsimin carcerem, .iuYFtr.p.ji*. 

Yett.p.j4f. 

Habitaremcarctre. contraRull.p.144- 
Jx» vincula ducere atiquemAn L.Catil.p.i 7 ^. 

Jtafuntmulti,uteofydptreedreeri nonpojfit. inluc. Catil.pag. 

m. 

Aliquem at eritis pettiis vtiscMQ dare . in luc. Catilin. 

xo8. , / 

tn vincula oliquofri tblfijcWe. dVArufp. rcfp.p. 4 jrf. 

Cum tu eum Corifltlertiin vititula duceres . Y ac. 82 * 

In arcas comciunlhr.Vif.146. 

1S4. 

In me carcerem effudijiis. ibid. 

fratres meos,quod erantconfcq, m vincula coweck* pro Deiot» 
3 l 4 - 

Eos in cuftodiam dederat . Philj .$$. 

SUfrimb %*»jrU»itrt d$ Sipublienltvttm in ewrurtm e.n~ 

itSu» 


z.p ag.»M- 

gui in compedibut cnforis[emytrfuerunt, ibid. 
SrtfeMvitidi rrlultotthnosfuerunt. ibi(L 


Digitized by Google 

^ LINGVO LATINA. ^77 

UEsneJft,dc Natur.Dcor. 1.2.p.51. 

Coercearis vincula rumpere. Qu.Tufc.I.i.p.jjf. 

CerujcerfoLqit em in carcerem. Qu.Tufc.l.^.p.^f- 
Jn cufiodiam aliquem dare, in L. Catii, p. 171. 

Qui m cufiodiam nominatim datifunt. in Luc. Catii. pag. 
20 %. 

In vincula aliquem coniicere. pro L.FI ac. p. 18?. 

Non te indices rniht,fedcarceri refervarunt. Epift. Att. 1 ib. I. 
p.* 7 . 

Si vinciatur, & eonfiringatur amicorum propinquorum^ cufte- 

^>,Q 3 Tufc.l.^ p 5^7- 

Trgo hos quidem ut famulos vinclis ac cuftodia arceamus. ibid. 
Y*d*t incarcerem eundem , & paucis pofl annis fcyphum Socra¬ 
tes eodem [celere iudtcum, quo tyrannorum T heramenes. QiJ- 
Tu(c.l.i.p.$jf. 

Quos & quantos viros homo omnium infimus , & fordidijfimus 
Tribunus Pleb.C.Curiatius in vincula coniecit. dcLcg. lib. 

Tf opter iniufiam dominatus cupiditatem in carcerem quodam 
modoipfe fe incluferat. Qu/T ufc.l. 2 .p.472. 

* I >are aliquem in cufiodiam. in Vcrr.p.^35. 

» Cufiojufommutere ibid. 

Teris barbaris cufiodiam corporis committebat. QJllfc* libr. 
5 <p- 47 * 

j^/f apud Platonem Socrates, cum ejfet in cuftodiapublica, dc Di- 
•^in.iib.i.p.177. 

* fauci* ante diebus, cumfacile pojfet educi e cuftodid, noluit. QU* 
^ Tttfcbb.i.p.514. 

Emitti nos e cufiodid } &levari vinculis arbitremur. Qg. Tufc» 

libxp. 345 . 


Carminis. Poefeos.Verfuum. 

/ €a«n<n VMl* 
4)<ni 33<rpt»<tp&<fdjr<t&m. 

S Ervtre numeris. Orat.ad Brnt.p.677. 

Adfcribendifiudiumfe conferre.pto Arch.poeta p. 346- 
Umimmihi contexere hoc sarmen ntinamUceretlCxLyj. 

" S 3 Tecto 

27 $ T HESAVRVS 

Tecit poema fefiivum,concinnum,& elegans . Pif ic8. 

Omnes hominis libidines* omnia [cenarum genera, & conviviorum 
delicatijfimis exprejfit verfibu*. Pif. z oy. 

Varium,&* elegans omni fer e numero poema fecifir, Acad. Qn. L 

i.p• 

Sibylla verfiis obfervamut,quas i lia fur ensfudiJfe dicitur, dc Dif* 

Az.p.2/(T. 

verfiufiaceredefierat. dc Div.hi.p.158. 

Carmen grave, plenum^, fine c&lefti aliquo mentis infiinclufun- 
<frr*Qu.Tiifc.i.*.p. ) io. 


Carnificina. Vtde Verberandi, 


Caftigationis. Crucis. Ofiiurgandi. An ; madver- 
tendi. Poenarum. Puniendi. Supplicij t ffyl* 
etiam paulo ante Carccris. infra , Vitupe¬ 
randi^ 

©frafflm/ %uditi$tt\ i (Smilen / ^dntgcn/^fti# 
f&wn/ SSrob titb Ub cn bttngen/ €j:empel j%uf* 
ren / ^ngefltafftlaffen btngcfcn / ©em j£)cncf«r 
fc&erltefrm / wtfaOen fetn. 

Gallice . Quelquechofe eftre confifquce, 

I Lliattutum fitfertfuws fervuspoenas Sofia . Amphitr. J. 4^ 

¥. iy. 

Onerat aliquam fiamiam ^ul.z.v.ip, Lex.Plaut. 
fateor me hanc culpam commeruijfe. A 12 I. 4 .J.V. 8 . 

7 » puteum aliquem condere. Au]..2./.v,ii. 

^trapix Agitet te apud carnificem. Capc.}. 4 .v. 6 ^ 

pueite } ubiponderpfas crajfas capiat compedes, Capt\$ y* yerC 


Diaitized by GooQle 

LINGVO LATINA 

Hp8linttro vinchi*cuftodtbitnr. Capr.;. 5 .V. 71 . 

Jubete huic crajjos compedes infimgrcr. Capr. J. 5. T .7 6 . 

Grandem natu ob furtum ad carnificem dabo. Capt. 5 . 4- 

y.M 

Poenas h>jud mediocres pendere.^ ^cch a a 

Objurgavit meplurimis verbis malis , & me meliorem fecit pn- 
cepticfuis. Bacch. 4 . 9 .v.°S. 

O carnificum cribrum! ita forabunt te patibulatum pervwfit- 
muli( . Moft.T./.v. n* 

Malimemulcet. 

Zgo fetarefaxn , ut meruiftiin crucem. Moft. 5.2 ▼.!*. 

$upplicl iam ha he 0 fa ri* M *' ft a -M ■ 

Taenaspro moeche luit. Mtr A ‘ r : »4. 

Infilire in maximum m alum r r ncia t um. Mu.i«*.*. 8 . 

Credo e<?o ififoc exemplo tibi rfie eundum artutum extra por- 
‘ tam diffejfis manibus,patibulum cum habebis. Mil. z. 4- 
▼. 6 . 7 • 

Scio crucem mihi futurum frpttlchrumMu. i. 4. v.ip. 
Perderealujucm capitis. M'i. -4- v - x 

Jftijifitpplicium virgarum de tc datur longum diuturnum^a ma- 
neadveJperum.M^A.6y.ii. 
jjjifi tibifupplicium fiimuleum datur. Mil 1 6. v.y. 

Supplici)fibi Jumat,quidVfdt ipfeob hanc inturiam. Mcrc. 5-4* 
v.$i 

QgrHWic' doletne?hem! fir datur. Ptcild. m.v.ii. 

commodis multavit minis. Pfcod. 4- 7- Tcr * a 

non habeo tempus , «f de te fumam fupplicium>ut volo. Andr. 

Prl huius peccatis ego fupplicium fiufferam ? Andria 5 . j* 

Pro peccato magno filij paulum fupplic) fatis efi patrt. Andr.f. 
X.V.JI. 

JEi dabis ultro fupplicium. Eun.i.i.v .14* 

E* primum ab illo animadvertenda iniuria efi. Andr. 

1. 1. 

Meabar hoc fi fic abiret. Andr.r .x, 

Pgopretiumobfiultitianifero.^ndr.^.^. 

Inultum idnunjuam ci me auferet. t&tJ® ^ 

ibid 


4*4 THESAVRVS > 

Cur non habeoJpatsum, ut de te fumant fuppUcium $ uti vote, i* 
bidem. . 

Ofacinus animadvertendam / id tftypcena dignum* Audi: 4 * j. 
Credat te impune'habiturum? Eunucb* f . 1 . f 
Siquidem ifiuc impuni habueris, fiunueb. 5 .i.v. 18 . s 

Qua futura exempla dicunt in eum indigna ? 22 ? it Witt ttt<Ut 0 
tfrtt mad>«l. ? Eanucb^. 5 . 

In quem exemplafient? ibid. 

Nifieum> quantum Dij dant tibi opis » fervas, cafiigas , monet* 
Hcaut. 

Exemplum omnibus curarem ut ejfes: fciL te puniendo: Adeiph. 
de me fuppUcium dabo , laborant • querens : . Hcaut* 

j.i. 

fteckm malefacere vellem , crederem mi impunius Ucere.fciL 
quam nunc,Heaut.$.i. 

Syrus mthi tergo poenas pendet.6. 

St vivo , adeb exornatum dabo,ad ei depexum,ut y dum vivat , mi* 

miner it femper mei. Hcaut. 5.1. 

Malo coactus qui fuum officium facit, dum id refcittim tri\ credit, 
tantijper cavet: fi fperatfore clam , rurfum ad ingenium redit . 
Adelpb.i.r. 

T ut e hoc intrifii , #i£* *„ve^e»*///w.Phorm .i.r. 

JLnlegibus daturum poenas dices >fiillam eiecerit. Phorm.4.$. 
Plagicrefcunt,nifiprofpicis. Phortn.5.2. 

Putura exempla dicunt in eum indigna. Eunuch. 5. X.V.4. 

Vtercfe in te exempla edent. Eun.f.6.v.i1. 

Satis id mihi habeamfupplicij , dum illos ulfcifcar modo. Adelphi 

Quod me quodammodo molli brachio de Pompeijfamiliaritate ob - 
*' iurgas,nolim. A ttic. 1 .a. 1 . 11. 

De *7ifo fuppUcium paulo poft fiumitur. Ad Hercnn. libr. x« 
p.15. 

Amicum caftigareob rheritam noxiam. adHerenn. libr. a. 
p.fo.Bx Plauto* 

2Xon indemnatam poena* pendere oportuit, ad Hcren. lib„ x,|M 8 . 
Matimufuppt&ia maiores no fiti confumpferunt. ad Herqan.lib* 
4-P-sj- ; 

ifpnfatis fitppUeq dedit. ad£fer.l*4.p.8<5* 

Maxima* poenas 4 tf*.adHer.l. 4 .p.fii. 

ksm 

* • ■ * 


Digitized by Google LINGVO LATINA 2*1 

Xtam fiiftum impunitum dimiferitis.ad Her.l. 4-p* uf. 

Potuit fine tuo [celere illius failum puniri, dc Invent. libr. r. 

pag. 147 . 

Poenus Uberi fui potijfimum petere debuerunt, dc Invent. libr.i. 
pag-M7- 

Indignum fucinus tft,ed poena ajfibere eum } qudparricida afficiun¬ 
tur. de inv.i z.p.izo. 

Per quam peccata punimue.de Inv.i.t,p.ii$. 

De quo iam ipfi fitppliciumfumferunt.de Inv.l.2.p.i$o, 

Qui ne damnata quidem pcenas fumer e potuit, de Invent. libr. x. 

In eam is maxime debuit animadvertet e At. Inv.lx.p. ijr. 
Supplicio reum afficereAcltwXx.p.z^. 

Poena aliquem afficere, de Inv.l.2.p.24i. 

Qua hunc igfum fupplicio hmufmodt afficiunt, de Invent, libr. x. 
pag-? 57 . 

jAnimMdverftm efiin indices.pro AulClaent.p. 6o. 

Vitia hominum,atqbfraudes, damno, ignomini is,vinculis* verberi - 
bus^exiliis 0 morte multantur, de Orat.l.i.p.310. 

Supplicio confringere, de Orat.l. 1. p. 3x3. 

Poenas iW.deOrat.J.T.p.^i, 

Numpoena videatur ejfe afficiendus, de orat.l . x.p. 3 81. 

M omnibus effie ei poenas perflatas B rut. p. 6 Sp. 

Supplicium fatis acreteperire in aliquem. pro Scxt.Rofc.p.45. 
Ziteram ad caput alicuius affigere.pto S.Rofc.p.55. 

Supplicium de matrefumfit . pro S. Rofc.p. 59. 

In impios finguldrefupplicium invenerunt, pro S. Rofc.p 6o, 
Supplicium conftituere in aliquem hominem , ex rerum natura 
fufluliffe videntur , & eripuijfe , cui repent'h folem, coelum, a- 
quaspterram^ademerunt^ feris corpus obiicere. pro S. Rofc 
P a g.* 9 ; 

Supplicium in patricidas fingulare excogitarunt , ut quos natura 
ipfa retinere in officio nonpoiuiffet , ii magnitudine poens malefi¬ 
ciofummoverentter, infui in culeum vivos voluerunt>atq 3 ita in 
flumen deiici. pro S, Rofc.p. 60 

tn trucem dliqmm fisffitrre,rapere ad fupplicium, e complexupa¬ 
rentumfilios ad necem duseref anguis tftiws fuppltcio luendus eft. 

inVerr.p.158, 

Summojuppltcio matiore aliquem. In L.Catii.p. 175. 

Pmnm alism dependere.ia L,Catii p , 2 01. 

V 


*8i THESAVKVS 

Virgis concidere . in Verr.p.207. 

Virgis fupplicium de aliquo fumerte. in Verr.p.261. 

Supplicium dignum libidini eius invenio, in Verrem, pagina. 
**8. 

Cruces & Jecur es ad civium fttfplkia figere. in Verrem, pag 

}C7 ' , 

Peenas ab aliquo repetere. In orar.poft red.p.jS*. 

Poenas,quas merui,fotuam. in Vcrr.p 388. 

Poenas repetere ah aliquo, in Orat.poft rcd.p.395. 

Poenam maximam nefarifs ciuibus conftitui. pro Ppmo pag* 
44f * 

PoenamJubire^cfuftinere. ibid. 

Poenam e fugere. proDomo.p. 444 « 

Securi per cuti, in Vcrr.p.482. 

Ad palum aliquem alligare, in V crr.p. 49 0. 

Apr&fenti[upplicio tuo continuit populus Roman. & reprejpt. in 
Vcrr.p. 518. 

Supplicio aliquem afficere, in Vcrr.530. 

A jecuri negat ei efepericnlumiuirgis ne caderetur,monet ut ca¬ 
veat. in Vcrr.p.5^6. 

Adolefcens e complexu matris carnifici deditur, in Verrem, pag. 

Ad mortem cruciatumq, aliquem rapere, in Verr.p.54?. 

Supplicia , qua in convittos maleficii fervos conftituta fiunt, ea in ci¬ 
ves Rom,expromere, in Vcrr.p. 54 6* 

Itaq? iam confueiudine ad corpora civium Rom. etiam fine iftiua 
nutu ferebatur manus ipfahttoris. in Ver r. p.{46. 

Plagis confettus a liti oribus ante oculos concidit. in Vcrr. pag» 
54 6 . 

Judicium capitis in aliquem conftituere. in Vcrr p.54 6 . 

Sedlittores circumfiftunt valenti fimi ad pulfiandos tierberan- 

dofique hommes exercitatifimt , cAdurit'acerrime uirgis, denife 
proximus lictor converfo bacillo oculos mifiero tundere vehemtn 
tijfimeCApit. Itaqfittt cUm/anguis os ocuhfcfo comple(fet,con¬ 
cidit,cum illi nihilominus ‘tacenti Utera tunderentur,fic ille af - 
fetius,illinc tuncpro mortuo fublatus brevi pottea eft mortuus . 
inVcrr.p.547. • 

Capitibus involutis ciues ad necem producere instituit, in Verr. 
P a gS 53 « 

Poenam fulterfugere aut calamitatem, pro Caecro. pagina 

** Poenam 


; y GoogIe L IHXj V JE LATINA z 3 j 

'Poenam dignam [celete fufcipere. pro leg. Manil.p.Sjo, 
legatum vinculis ac •verberibus atq s omni fupplicio excruciatum 

* . Wlrjw^prolcg.Man.p.^i. 

J*aenam capitisfubire. pro A Ciuenr.p.77. 

• jtdfapplicium dare aliquem. pro A.Cluent.p.Si. 

Deprecarifupphcium. pro C. Rabir.p.i64. 

' PoenamfuiJceleris Catii.p. 19f. 

Rapitur ad poenam, pro L.Flacc.p.264. / 

jidfHppliaum verberibus trahi, in Orat, ante exii. p.$ 64. 

& uftinere paenam.pt o Domo.402. 

Dare poenae, que funtfok hominum [celeria Diis immortalibus 
constitute, de Arufp.Refp p.480. 

' Omni[uppUcip dignus <?y?. Scft.15. 

Omnes fere Rfipub; poenas aut pr&fenti morte aut turpi exilio de- 
' penderunt. Scft,7 0. 

Pertulifaticpoenarum Seft.7 1. 

Quo maiore malo maftandii*. V at.88. 

Qui hanc poenam foederibus adferibit. Corn.itf. 

Quam Poenam fi tum aliorum opibus non fuis invitijflmis no bis e- 
1 ' volarunt%aliam multo maiorem gravioremquefubierunt. P ro- 

sd\nepomasexpeti/ftis.Vi(.i?4, 

Suppticipvidetur ajfettus.V\('iy6. * . 2I *' 

Tua [celera Dii immortales in noflrum exercitum expiarunt. 
Ne% ullam poenam fubire maluifti . Pif- 2.18. 

Mors illatapfr fcelus magnis tenetur poenis. Mil.tx 4 - 
Mi ante iniufta poena hitndaeft , quam infla expetenda. Mil. 
U^, 

MulBamirrogMvit.M.zv* (verunt Mi\. 14 4 . 

Msfit in iis f oenis, quas ab eo fervi fideles pro domini vita expeti* 
Poenamfemper ante oculos verfar i putant. Mil. 146* 

Ni fi ante eius adventum Reip poenas dederis. P hil.i 3 -M 2 9 - 
Poenas d populo Romano oh aliquod deliftum expetiverunt. Ma* 
nil.187. 

‘ IneumtHahimaehrrtifli.p roDeiot.p. 309. 

Qua crux huic fugitivo potejl fatis fupplicii afferre, pro Deiot.5/^ 
Mihi poenarum tUipluJquam optarem dederunt P hil.2.3 \ 8. 

Idem fupplicium minatur optimis civibus quod ego de[celeratiffl- 

misfumferim. Phil.3.3^. 

IflsfeenasRetpubljuat. Phil. 3.3*5. 


Huius 

Zi 4 THESAVRVS 

Huius amentia {aena in ipfumfamiliam^ eius recidit . Phil. f. 
p. 404. 

Maiora in vos quam in hoftem fupplicia meditatur. Phil. ir f 


Quo maiora vi£Hi fupplicia fervitutis propofita videtis. PhiLir. 

p* 47 ». 

Poenas diu hominibus% meritas & debitas ferfolvat. Phil. ir* 


p. 4 99 . - 

Non modo poenam non extimefcitVh il. 1 ?. 5 04. 

MihiReipub.poenas dederunt. Phil. 11.504. 

Eadem inhibuit fupplicia nobis. Phil.13.53tf. 

Ad inferos poenas parricidia luent. Phil. 14.44?- 

Non modo honoribus nullis afficietis»fedad fupplicium rapi patit* , 
fpi«fi.Phil,it$4. 

Afficere aliquem poena. Epift.ad fam. 1 .j.p.ti 8 .Etl./ 4 .p. 4 $ 4 . 

Afficere aliquem fupplicio .Ep.ad fam.l.io.p.315. 

Celerius opinione confido fceleratiffimum latronem poenas datu - 
rum. Ep, adfam.l.ij.p,$ 79 i 

Caftigatione & obiurgatione dignus. E p. A tt.l. 3.5 0.4. 

Non potes effugere huius culpo poenam. Epift. ad Fara. libr^ if. 
pag. 5 °p. . 

E xiftimato me Jfultitu meo poenam ferre gravius. Epift. Attic. 
L$. p .86. 

Qui pro meis maximis in Rempub. meritis fupplicia miferrima^ft 
crudelijfimapertnlijfem. Ep.Att.l.S p.iji. 

Phryx plagis fit melior. pro F 1 acc. p. 2 9 o. 

Supplicium in aliquem conftituere. pro S. P . 29. b.in Verr.l^.a, 
pro S.R. 19. b. 

Supplicium ah cui maleficio conftituer e. pr qS. R. ) o.a, 

Poenam alicui confiituere. pro Care. i^.a. 

Optimefaltis poena efi maxima conflituta. Qu.Fr. 3 otf. a. 

Peenamin/iliquem conftitutre.yto Dom .222. a. 

Piipras matres & magiftri caftigare folent.nec verbis fo lum,fedeti¬ 
am verberibus. T fcfc. 104. b. 

Qui non verbis funt, & dijbutationephibfophorum * fed vincnfkt 
c£* carcerecqfiigandi. OfF.tf6,a. 

Caftigare improbos.de Leg.i68.b. 

Quipunit ah quem>aut verbis cafiigat.Off. 18. a. 

Hi quoniam de impudentia dixi,cajfigemu4 etiamftgnittem hemi- 
num.d cOJMog.a* 

Smr 


Digitized by Geogle 


LNGV^ LATINA kif 

Sempiternam pernam,fuftinertm, mea volunmtefufceptam. Poft- 

ia cUmii 'istfahftrits fetant hereditatem, quid eam paUfira 
commiffam ejfe dicant, in V.u 6 .a. 

Calumniatores ex finufuo appofisit, qut tttam hereditatem Venm 
Mruynicomfwffam ejfe dicereAt» & 81. b. 

tum detiqg conviBam & tommijfam futabo. pro Don». 

sjramtommiffum. quod expiari poterit, impii commijfum efioz 
auod expiari poterit,publici {aterdotes expiantor del.ce.175. - 
Idque ne cemmstti pojftt.ad rationem curftee annuos finiunt e. 
ibii . . 

VmnatterlequLhXt.\.$.p.ipS- . ... 

fitaximat poenas pendo temeritatis met. Eptft. Attic. libi .«. p. 

2X7# s 

j b e ndsii lumptp endij ftatsdivi. EpjAttJ.15 p.47*- 

**■ ***** 

^uodadlibetos poena pervenit. Ep. B rut.p. 5 5 6 - 
Judicio damnatos eadem poena [equitur cevet. Bpift.Brutpag. 
55 «. 

Suppliciumrecufare. Aead.lib.».p. 1 6. _ r ,,, 

g^enam tthquam ob mortem Myrtili fetnu Dis dabitur fatiem 
nat.Depr.l.).p.i$). 

figortefielerbpaenasefijq*re.AeMt.DcoT\.^p.iSt. 

Servus tum vvrjftsederetur ,fer tinum,furcam,ferens duttus ejt. 
dediuinl.Kp.l 78 . ..... „ 

tiMitpenemrepatsfa&AfmasdtdiffeAc&ma.U.p.iio. 

Xltcverb nonomnifupptitio digfiiP.Claudius,llunimconfuUs. 

diuin.Li.p.140. . „ 

Jtaquepoenas luunt non tam indiciis.ap legib. U. p.} o «• 

'Mutilam fisjferre.Cxcin.i.p. 6 zi, 

XTonpoJfum idintereprehendere. pro L.Mur.p.a j 9 - 
uixcufntorem huius mulftd&pceni mulBavit. Corn.14 J. 
Jmimpio&fetttratitpeto#strtiflimM tonftifui.Z u.i > 8. ^ 

z8< ; THESAVRVS 

Adhancinfigmmpoenamrefervatuseft. MiUj7. 

Poenas dedit. Phil.13. 1 .^ 27 . ^ , 

Quippe cum poenam ne dubitatio quadam effugere poffit . denat, 
Dcor.l. i.p.27. 

Poenas dare. dc na t .Dcor . 1 . $.P. 1 4 $. 

Apollodorum poenas fufiulit. Ibid. 

Sceleris poenas pendere, lbid. 

Reprimam iam & non mfequar longius soifc minus , quo plus poe¬ 
narum habui,qudmpetivi,tantum poenam merui.de legibJ. 1, 
P a g-^«- 

T)uplicemp.cenamfubiret.On.\.i,.p.\ 2 4. .. . j , 

A iurvsconfultbs etiam reticentis, poena eft conftituta.\bi&. 

Qua fi homines ab inmrid poena, non natur a arcere debet .Ibiit. ^ 
im pa?»# mutilavit; quam fine mutatione & verfiurdpof* 

femdiffolvere.QnJukA.ip.^y. 

T oenas lov ifato expendiffefetpremo.Qu.TuCc.\. 2 .pa$ 6 . 
Cafiigationibusaliquem afficere.Qtp.Tulc.l.+p.tfU 
?cenasdare.Qu.Tulc.L$.p t * 7 i. 

Meditari poenqm in fratrem novam.Qu.T ufc. 1 . 4 .p. 446, 

Adfupp licium redire maluit,quam fidem hofii datam fallere. Offa 

i.p.18. « r 

Ad puniendam non iracundia, fedsquitate ducunt ur.dff. Lp i6< 
Tantdq 3 poena afficiamus.O ff 1. 1 .p. 71 . 

Eos morte,exilio,vinculis,damno coercent. Offic.l.^p.108. 
Vinculis ac carcere caftigandi. Off.l.$.p.ir7. 

Poenas Reipublicsgraves tuftas%perfolvit. de Amic.patf* 


Caftimonise, Caflitatis. Pudicitiar. Pudoris, VeFediir- 
dice.Virginitatis. fode etiam fitpr. Tit* Amoris^ 
Adulterii,, 

©(ftamfjaffttg/ guefet. 

[Vf £rno corpus coipore contigit, quo me impudicam faceret. 
^ Amph.2.2. 204- 

mecum comit em pudicitiam duxero. A mph.?.i.v.49. 

Tam dme pudica eft,qua fi mea fororfit, nifi fi eft ofculando qsap - 
piam impudicior. Curc.j.i. Y. 4^. Abjfi- 


Digitized by Google LINGVO LATlNi. *8 7 

'AbJIMat Ui* napM.vidm, virgine, iitventute.futfii, liber»,a- 
ma quid lubet. Cure, i .1.v. 36.Sc ] 7. ' (t.uv.6. 

Atfolrgo te credidi uxorem, quam tuextulifti,pudore ex e qui. Ep. 

Vtde nunc eius color pudbrujignum ufqua?n indicat. A nd. 5.3 .v. 

Plane hic ille efi^qui mihi in Epidauroprimus pudicitiam pepulit. 
Epid. 4.1. v 4 Vj. ubi xSifanius Petfulit legendum cenfuit. Sed 

. XfS$ codd.Hanc vero P&r*/Z» &PlantUs& 

aBi Authores varie ejferre filent . Vide etiam [apra Tit. Adul¬ 
terii Livius. Expugnavit decus muliebre. Cac*/*»*. Hyme¬ 
nem virginwdritagrare. Apuleius. Inttfficere virginita¬ 
tem. pere virginitatem.lureconfulti in l. 

Pecunts for t emjfi.de t dUment.vel.cib.legMc.iccu ndiam puUa- 
iCiiieuoSrvxletr (j^Paultcs I C.l. s.Recept.fint.Tit.+ Pullare 
pudorem dixit.Marti*» Fel:x. 1 . 1 . Cyllenius rationali pro- 
pofito confhtuit pellere coelibatum. (Verr.p.184. 

Servare pudicitiam Uber orum ab eorum libidine non poterant, in 

Pudorem ac fudmttdmcolere. in Verr.p.306. 

PEnimvero jpeUatum piftifutabdm & magnum exemptummti - 
nentis. Kn&t.i.i. ^ 

pudore afficitur ex fuA laude, & me fimilis ratio pudotis aprifin - 

di*. 

Pudorem cumfudictttdfrfdidift i. P hil*. i. 3 44. 

Obfiquipudori. Ep.ad.fam. .16. 

SCederefudoriALy .ai fanail. ?. p. 127. 

'conful^ti de Fin.l.J.p .153. 

^//^-de Fid. 1 . 4 -P^id. 

£Luis contra in illa state pudorem, etiam fifiua nihil itsterJit, no n 
tamen diligatt dcFin.l. 5 .pi 7 &• 

&*£tollitcaJMmowamcorporis. dc lcg.l.i.paj*. 

Obfrrvontur ut cafiocbrpdfe adeatur. lbid. 

Caftrandi. 

€>8)ntfmn/ ^fct)nd((m/idcfi(m/©«^m, 

V T tumecmvucqfirandum loces. Aul.i.i.v.73. 

Profefto ego illum hircum caftrari volo. Mere. i.a.v. 1. 


Casus. Vide Fortune 


Cavendi, Praecavendi. Providendi. 


fpum THE5AVR.VS 

£fi«n/$8orft&<n/ 52B«rncm«n/ £tora«$rHc&&<infc 

(«t/ 


C .Avebit malofifapis. Mcnt.i.^.y.Tjr. 

Hac mihi ab s te caveo cautius.M.ent.i.i.y »4*. 

£Je quifquam pertundat crumenam .cautio eft. Pfeud. !.».▼. 

€\yi cavet ne deripiatur, vix cauet, cum etiam cauet, etiam cum 
cauijfe ratus,/spe is cautor captus efl. Cap.2.i,Y.j.Bp.$.2..v.3$* 

T>e illis verbis cavetibi. Men.M.p.**- 

2 $unquam hercle exiftd najfd ego hodie cfeam petam, h.c. de¬ 

ligent er mihi flHwfo.Mil.a.tf.p. 98 * 

Jn hunc diem d me ut caveant. P feud. i a i. p.u 6. 

Nf puerum refeifeat pater mihi ejjeab tlld,cautio eft.idcR, cauca- 
dura eft. Andr.2.$. 

Fifces ne mihi forrumpantur,cautio f^.Adclph. 3 . 4 - 

Cave Jis, JplUt fcid>. Eunuch. 4 * 7 - 

yu quod cavere pojfisfiultum admittere eft. Eu njich. 46 . 

Videas te atq 3 illum,ut narras : id cft, cavc tibi, vide, quid dc il¬ 
lo dicas. Phorm.2.2. 

Vtie quamrem agas. Adclph.j.i. 

5^// h&c ututfuntycautim &*paullatim dabis fifapiesH. eaut.4.7. 
Saltem accurate, id cft, caute } ut metui uidear certe fi refciutnm. 
And r. 3.2. 

Vamq* hoc tempuspr ac avere mihi methaud te ulrifcifinit . Andr. 

5> (1.5.6» Pbomt.T^. 

§}ua fi non ajbuprovidentur,me aut herum pejfum dabunt: Andr. 
Vtcntiitci eft,ubi nihil opus eft! Phorm.4.5. 

Habeo multas cautiones. OfF.i.p.19. 

Cauefacias inquit: nam ifta lexprof iretur. A11.11 6 .b 
Sed caue fi me amas, exiftimes me, &c.i4a.a 
Caue enim putes, ullas Uteros unquam gratiores , quam tu as effe in 
fenaturecitatas. & ljo.b ( a « 2 ' 8a * b 

Caue enim exiftimes,Prute, quanquames , fedtamen, 8cc. Att. 181. 
Canete per deos immortales,iudices, ne, &c. proQu.R.448* 
Videte per deos immortales, quem in locum, ibid. 

T uacautio,mftracautio eft. pro Mar,i$4.a 

Chartam tibi deejfe, mea cautio eft. Att.7 o.b 

Jta res tota mihi pravi/a atque pr a cauta eft.\in Very. pag-4^* 

Longe animo profticere pro A.CluejU.pag.16. 

Huic malo jud fionte protexit, dc Atulp. Rcfpon- p a g* 

489. Occa- 
NGVA LATINA 

* 'i ~ 1 ~ 

Caufe.Occafionis. a’?»^*. Fide etiam Argumenti,& 
Rationis.Itcm Iudicii. 

• 2fnfa f / $&rfad)/ .ftanM/ ©ad*. 

A Tat,hoc Uludeftyhinc illi lacrums.,htc ili*efl mifericordia: 

id cR.hjic efl caufa illius mifericordie. Atwir.i.r. 

Heccfre erant itiones crebre ,, & manfiones diutine. Lemnii 
Pharm.5.8. 

jSTecJ*tu ad obiurgandum taufi. ibid, 

J Hehec quidem fietis vehemens caujfa ad obiurgandum.ibid. 

Vt perfalfas nuptias veraobiurgandi caufa fit. ibid. 

Si libitum fuerit caujfam ceperit t quo iure, qudve t muria freripi* 
teminpiflrinum dabit. Andr./.j. 

Cenfen ullum me verbum potuijfe proloquii aut ullam cauffamjn- 
gptatnfaltem,falfam , iniquam. Andr. 1.5. 

JHiiumet faftum invenerit aliquam caujfam t quamobrem eiiciat 
oppido. And.*.?* 

Idproftmanune huc venientem fequor : id efl, propter hanc 
caulTam. Andr.2.f. 

ji gratidfimulavhvos ut pertentarem. Andr. 3.4. 

§hrid caujfl efl , quin hinc in priftinum reftd proficifcar vttdi 

- ifcufc 

£****#/?« £>as ifl tUwUtf)atibt\i tarum*if? ee}utfyun 
Attdt>4«ft 

Vhi ea caujfa >quamobreff) h ac faciunt, erit adempta his , definent - 

Attdr.j.r. 

Id enimvero kic nuncabeft^id cfl.propterea abeft.Andr.?.;. 
Vua faarum quavis caujfa me,utfaciam,monet: vei tu , vel quod 
verum efl,vel quod tpfi cupio Glycerio. Andr. 5.4. 

Huc qua gratia te accerfi, iujfuaufculta. Eun.1.1. 

JEmgyteaujfas , nedetfedulo. tc r itbencfttvaB tt fOtlibid. 

Quii gratia? Cc. excludor, nifi iliumplus amas. ibid. 

Af#r or,qui abierit :id efl,qua de cauda.Eun.i.1. 

Hon temere eft,id efl,non efl abfque caufTa.ibid. 

CuuffamiUt ibi manerem , repperit. Eun.5.5 • 

Quidhuc reditio efi?Quid veftis mutatio eftfid cfl,r«r huc rgdiifti 
vefiem mutafti?L\m.^,^. 

X Jam 


THESAVR.VS 

um diu aliquam caufam qusrebatfenex, quamobrem tnfigne 

auidfacgretiisvuncrepperit.^w.ws- 

Nuncidprodeo,ut conveniam Parmenonem,id cR.obeam caudam 
prodeo.Uc. Eun. w- 

Propter eam hac turba atq. abitio eventi. H eant 
Uefeio quidmjiitejl: id eft, turftttriftis: non tefoere, non e ft fini 
caofla.Hcaut 4..1 

e. J illuc auicquid eft,qua hoc occeptum eft caufia.loquere.ibid, 

iiZiifeeLadduljTeme &c Heau, 4? . 

$ihicpernoao,cauJfitquiddtc*m,Syre?Adc\pb.4.<. 

Neu me cupidum eo impubffet, quod mihi principium eft mali. 

Phorm.M. _ 

Dixere cattfam thm nefcioqx«m.H*cyt. -. i. . • " 

Jieri ea caujfurure advenit fetiex.\b\ 6 . 

Jto ad eam non admtffa ft*m> id c ft>}rofter **mc*uJ[*m. Hecy- 


xa.2.1. d 

Si» ea eft taujfaretinendi afadvos.qui* egfa eft. H ecyr.i. 1. - > 

Abitequamobremhs.c abierit,cauffam vides.hlccyx.j.^. 

Nem novares ertaeft,porro ab hacqtu me abftrahat ; CtnttHVOt 
®rfad) Hccyr.M. 

Olim quidem te caufi. impellebant leves, quod nunc minitare fa¬ 
cere ut faceres. Hecyr.j.4. 

Quam cauffam dieampatri, quamobrem non reducam, neftio. 

Si optumi' omnes procidam caujfas omnibus, & me bacfujf,itione 
gxfolvdtrx.H-^ yr#4*2-i - * 

jEtfitibieaujfa eft de hae re: t»U &i«ton 'Drfa^gt. 

Hecy r . 4 - 4 i 

Primum hanc ubi dixti cauffam, te propter tuam matrem nonpof- 
fehabere hanc uxorem domi. ibid. 

' foftquam ademptam hanc quoq. tibi cauffam vides, na&ue alte¬ 
ram es, puer quia dam teeftnatusAbld. 

Non hoc de nihilo eft,quod&c. Hccyr.5.1. 

Vtdetali caufsd nupta mulieri fe oftenderet : idcil, propter tam 
cauffam. ibid. • 

Quali iftic min'.r meares agatur,qudm tua. Heaut.i.t, 

Cauffam fisam rneditart.Huffftmt ®a<t>Und(U. Adelph.j.t. 

Iuftam illam cauffam facilem,vincibilem,optimam. V horni. i. 4 . 

Scientem, tacitum cauffam tradere adverfariit,ttiattmt id lex cot- 

jitfPhoroi.i.j. ^ 


Digitized by Google Z 9Z 


LINGVO LATINA 

T&trvum hominem cauffam orareleges nonfinwit. ibid. 

Ille ad defendendam cauffam adeft . i bid. 

Non capitis eiu* res agitur fedpecunu.Vhoim.4. $. 

Med caufsd cauffam hanc iuftam ejfe , animum inducite . Heaut. 

Prolog. r 

Med caufsd cauffam hanc accipite. CflfJ Ctic£ bttfV tttCf Jtft 

an$£U$cn fem.Hccyr. Prolog. 

Alias ut utipoffim caufsd hac integra. Hccyr.f.z. 

Vbieacaufa e(l,quamob rem hac faciunt erit adempta definmt » 
And.).i v. 6 . 

Adempta h&c tibi caufa eft.Hccyt.^.v.tf. 

C ommodepoffe rationem reddo er eum. pro Quint. p.5. 

Cauffam componere, in Vcrr.p. 245. 

Cauffam obtinere.pt o A.Clucnt.p.66. 

Se caufam,quamfhfceperatfluUo negotio & labore per a flurttm vU 
debat. Seft.44. 

S&pius ea caufa d nobis infenatu a fla eft.MW. 22 6. 

Caufas egi multa* ,C & far & quidem tecum. Ligar.305. 

Hieras cauffam omnem fufcepit. Dciot.$i2. 

Cauffam frequentifenatu obtinebamus.Ep Fam. 1 .1. p. 9. 
Gfuatnrationemfim CAfari allaturus pcrfiflionis mtA. Ep. Ait 

lib.n.p.347. 

Vt fe nunc caufa habet IA cad. I. z.p. 8. 

Caufa hefternofermone 'labefaflata e fi. ibicL 
Vt caufam ex eo cognofcerem totam.Acsidd.x.p.^. 

Tota cauffa comprehenditur. Acad. l.i. p. 13. 

Non exifiimant oportere nimium vos cauff.i confidere, de Finib» 
1. r. p.188. 

Cauffam afferre alicUlu* rei. de divin.I.T.p.is?. 

Vigila y Chryfippe , ne tuam cauffam , in qua tibi cum Diodoro Va - 
lente diale fltco magna Inflatio eftydeferas.de fato.p. 17 8. 
Cauffa* declamitare. Qu.T ufc.l. i.p.197. 

Ita cum attuliffet nullam cauffam , quA i fiam declinationem effee- 
retytamen aliquidfibi licere videtur ydtm id dicat , quod omni - 
um mentes affer nentur ac refpuant. dc fato.p. 2 92. 

Cauffa* omnium oportet eafdem>quas paulo ante dixi > inflas MX* 
fas effe bellorum. i.offic.p.18. 

Tlures caufi.maioresqjponderi*plus habebunt.Off.t.p.20. 

Eius nonpoteft cauffam probabilem reddere. Off.i.p.41. 

T 2 Caufas 


THESAVRVS 


Cetufai Jefenfitare Offic.1p.4S. 

Vtfi quii cuufam fitallurM-On.i.i-^- J 7 - 


Cedendi, Concedendi. 

SBricfcen.Slac^clKtt, 

V 

D a locum melioribus. Phorm 5 . 1 . 

Concedens 'vobisji&cft, cedens .Hecyr.i.r. 

JLgo tamen patrio animo vicit», faciam ut tibi concedam, nc% tuA 
libidini ad^vorfabor. Hecyr. 1 . 1 . 

Temptes efl concedere. Hecyr.4. i 

Pollicita cft ca,feconceffuram ex adtbus. Hecyr.4.4. 

x^^/^crfangtflnJuttJdcfccn.Adc^h.z.i. 

Reftefic cenfeo cedendum de opp/tisiis.kt^iS- • 

Hoftes cedentes oppido Cajfia* infetuties eft. At. 79 . * . 

jEfchmespropter ignominiam indicii cefft Athenu. de Or .n6. 

Si Cn.lt alia cedit dn urbem redeundum puto. .b. 

2W** efl locMfortun^cedendum ex Italia. E.i78.b. . 

Cifc &*« * r epub.ee do oppreffm defortunajrdigpitate.anu* 

quam, to^.b. _ _ , 

Cedam tibi in pr&fentiaforo, & curia. Oct. 3 Z 9 .b. 

Cedere alicuipojfejfione hortorum.pio Mil. ntf.a. 


Celandi, Occultandi.. 
Celeritatis Fcflinandi, 
Cellarii fW* Muneris. 
Certaminis. V Belli,, 


Certitudinis. Vidt infra Conflantia. 


&mati 3utt>tffenmrtc6m/5Q«ft^wf«9n/ 
?5c(lcnt>t3 f<m 1 9 iid)t wancfcln. 


H Oc quidem profefto certum eftmon arbitrarium. 
\.n(. 


Ampb.T.i. 

Ne& 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA. 

N e % me certiorem fecit. Aul i.z.\.6j 4 

Si/at acceptum eftfore vi&umfempiternum. Moft. i.J.v ,6j, 

Iftuc qui.ro certum qui faciat mihi. Mcn. 2.1.V.17. 

Vbifiht , quid agant,non participant nos. Stich.i./.Y.2p. 

Sine controverfia ,id cft, cert). P ho rm, 5. 6 * 

Non temere dico, & certefcio. Phorm, 5.3, 

Vier i e hercte hunc hicfe ipfus fallit. A ndr. 5. ?. 

JDe cognitione ut certum fciatn: id cft, an illa virgo fuerit agnita. 
Eun.5. j.v.ii. 

Non habeo certUm,qm te res hinc retrahat. Ep. 70 .a. 
Certutpnonfrabeoubi/is. At. 143.b. 

Neqj idipfum tamen certum habeo. At.7.b. 

Is tameh adbiti vivit,#* dicitur vifturtti : fed tamen de hoc mihi 
fatum ftitmn efi Ep .15 7, b. 

Mihi non tam de iure certum efi ( quanquam ne id quidem valde 
„ dubium efi jquam illud,#*c.F.17.2. 

Quem enim impedimento futurum putas, cum de nobis certum fit 

nos quiettirds.Fy.i6 8. b. 

Cras ad teforfaffefed cum certum fciam faciam te paulo ante cer¬ 
tiorem. Ep.) 45 .a. 

Kejponditfenejcirecertum.yxo Syl. 174. a. 

Pomptihfo pro certo habemus per Illyricum proficifii in Galliam . 

At.159,a. 

Ve Probio opinor, fed certum nefeio A1.19 3 b. 

Nuntiatum efi nobis,C&farem ad VIII,C alendarum Capus, ad VII 
Sinuejf& fore hoc pro certo putamus. At. 15 2. a. 

Non nuncitibUtur qutequam , quod pro certo haberemus. Att 

276)0. 

Neque enim tHundum pro certo rotundum ejfe dicetis, de N. 

$r. b. 

PrAt er e a nuntia tum efi nobis,#* pro certo tam habetur,regem Ale¬ 
xandrinum mortunm.Fy.wA,.*. 

Vicere aliquid pro certo.dc Cia. 2 65. b. 

Prgurtopolliceor,at% confirmo vobis. contra Rui. 87.3. 

Mihi certum efi ab honeftiffima fententia digitum nufquam > 
Att. 103. b. 

Mihi certum efi abire A t. 3 8.b. 

Qudd certurhifftfacere, pro S,R-32.a. 

$ibi certum efi Rem a manere. At, loj.b. 


T 3 


Mihi 

i * 4 THESAVR.Y $ 

Mihi abiurare certius eft } quam defendere. A t. 5.9: ^ 

Certum mihi efl ad Brutum tranfire. Ar.i4‘ .a* 

Certius tibi efi,me ejfehic,quam mihi,teifiic. A t.j.i. 

Habebam fauck diebus hemines certos , dare poteram 

At. 77.9. 

Quum mihi certorum hominum potefias erit. E.f, a. 

Confirma & Ce certos homines eius rei caujfa in Siciliam & terra 
meri miffurum.m Verr. 

Certos homines ad mulieres miferam. Ar. 

JEt ftattm refer iffi hominem % certum mifi do comitibus meis, 

Attii7.b. 

Habet enim certos fuifludiofos At Q\o 17 ©. 

Certorum hominum ferociam exttmejeens.p ro Munit 
if*»* noflram coniunBionem certi homines fiStu fmm ombm diro~ 
merunt.jptoDom^nZ.b. 

Cur incerta verba i*rent,cur certo tempore conveniant * cortbdefx 
codant.de In,79.a. 

Certis quibufdam verbis divortiumfieri.de Qr.ioaa. 

Cuipojfit exploratum ejfe defad fanitate. Acod.ta-b. 

Quid enim mihi exploratius ejfe potefi , quam tlhus an im um, in 
Rempub.i87.b. 

Cum mihi erit exploratum,te libenter effe rifurum,fer ibam adit 
pluribus. Ep.ijub. 

Quid fine id quidem exploratum eft , fore ut mihi licenti 4 c N.. 

10 6 . a . 

Brundufium pergere cogite, felicior enim & expieratsordecosrtmtio 
legtonumfore videtur . quam piratarum, qui appetere dicuntur, 
Att.*fl.a.C$> 2 . 91 . 9 . 

Jp/x/ »»//0 modo facerepojfe. nifi exploratum mihi ejfet } eum tyran r 
noBonis amicum foro. Atr.119 b. 

efl tam ftultus , quamvisfit adolefi ens, essi fit exploratum * fis 
ufqjadvejperumejfevi&urumldcStn.n.** 

Deus habet exploratumforefeJemper.dcN ji.sl 
Poteritis igitur exploratam habere pacem > cum in civitate Amo- 
niumvi de at k. in.An;, 112.2. 

Siexpbratum habere coepero. Cajarem honoribus extraordinariis 
fore contentum. Att.175 .b.£$» »41.b. 

Cefarem hoc idem probaturum exploratum habeo . dcD. iai. su 
Liter a pra timore explorat a. Axk. +7.I?. 

ftetillfidiundvivere infindite. £.117.9. 

' 


Digitized by Google LJNGViE LATINA. z $> 5 

Keq?adhucflabat,quepotijfemum. Atr.4j\b. 

Adhuc qm di&afi*nt 4 arbitror mihi conflare, cum ceteris artis feri - 

ptoribus, ad Heri g.a. 

Tota oratiaflbi confla, & ex omni farte fecum iffet confentit . dc 

Va.;p6.a. 

Si huipamtatittu conflare voles. Ar ,6.$, 

Si tibi conflaro vit . At. 174.2. 

Tarumfibt conftare.O l£ 15 .a. 

Judices tamen in Qppianico fibi conflare & fuperi oribus indiciis 
tonfentire debuerunt pro Qln.so.a. 

Conflare in vite perpetuitate nobifmet ipfis , nec in ullo officio clau- 
dicare Ofii. 14. a. V u lgo : In una fent entia non permaner e } fed 
de uno in alterum cadere : Sic enim vulgaris fermofonat : Q 90 W 
• fw>ium*afc<r*fa:(r.i 

Quod meahnoneSyHt mc integrum , quoad fojfem fer v em. A t.n 7. a. 
Refenvareeauffam omnem integram alicui. Ep. 10 . b. 

Vt, mtcgrummhi de caufsd Campana ad Juum reditum referve¬ 
rem. Epat.b. 

De Dolabella integram ti bi remferves fu adeo M p. • 1 a. 

Gmmm tempora integram tibi eauffam refervant.Bt. At,ify.b. 
Quodnec integra re mihi a d confidendum , &c. implicatus tene - 

6 «n&p.? 4 <b. 

In rem integram.adr editum juum iuffet effe. OfF. ^ o.b. 

Vt*dconfiUumpuhticum rem integram referrem, in C.ili.a 
Ttofeetim sion integram rem canj[am% reliquerim. A r. 83 .b. 
Exiflimaturos id quod feripferunt ratum futurum, de Jnr. 1 . i a 
r p**44L *n 

Cum diceretfibi certum effe, a iudiciis difeedere. dc 0 rat. Jibr. 1. 

P a #*« 5 - 

Rocegopro certo dicere audeo B rat.pag.5t?. 

Sificqteid iufferitratum effe oportet. pro Caec.p.614. 

Mas mnconie$w?difitd oculis ac manibiis teneretur , necjj in caufsd 
ulla dubitatiopoffit effe. pro A.Clucnt.p.10. 


Ceflandi.Fidfe Abfolvendi. 
Charitatis. Vtde Amandi. 
Chitographi. Vide Syngraphi» 
CircumfpicicndL^i^ Videndi* 


Citaft 


T 


• THE S A VR. VS 

Citandi, Allegandi, 

Zmkfyni 

Q Va eloquentia falfos Deos fuftultt, eadem veros inducat . de 
Nat.atf.a. ' • 

Boet a deos libidine furentes induxerunt de N io.a. 

Varro inducetur in aUquem locum,pmodo eritlocu*.kt.6].b. 

V>t homo facetus inducis etiam fermonem urbanum . pro Doni, 

' *> l h - , " ';•* 
TirefiampoetA nunquam inducunt deplorantem c&citatem juam^ 

1 n duc ereforttjfimum virum lamentant em.Tu.fc. 18o.b. 

Hinc iUe Giges inducitur d Viat.qui $>c. OfF, p.b. 


Civitatis.. Patris. 

O B etts catifas danam efl civitate. Gorn. \ z j, 
lUequodin tabulaspublicas retulit. Cora. 119. 

Quos Rompetus d&ca&ftdis fent entia figiflatim civitate donatu it. 
Cforn, 13J. 

"Benemeritos de Rep. perfipe libertate & civitate donaricredeba* 
mus. Com.ij*..? ' 

Qui fealii dicavit.Cotn. 13 6. 

CAter a civitates non dubitarunt odnnes nefttos recipere mfuascU 
vitates.Com.iyf. 

git fi i&tmcivitatem «fient adepti hanc perdidiffent. Coeo. 

»J7- . . . 

Qui hanc civitatem retinere vellet,in aliam civitatem fe dicavit. 

C0rn.l37. - 

Vt ne civem fe *£<$#+a&f civtfafadfa#* pofftmm. Coro, 
M7. 

He quis eorumOfVobis civh recipiatur. C orn. 13 8. 

Quem popultfs Rommm Gaditanum recepit civitate. Corn. 

f " • - ' 'i gffiet 


Digitized by Google 
LINGV & LATINA 297 

^uid erat y cur extffefoedere Gaditanum tn civitatem noftrapi 
recipi nonUeerttl Corna 140. ” v 
Q itera pr ac lar a» at % divinitus tam inde a principio 'Romani no - 
minie a m ai tribu* mfflris comparata, ne quis noftrum plui 
qukm vnme civit otis ejfepojfit ( dtjftmilitndo enim civitatum 
v : varietatem turis habeat nhcejfe efl)ne quis invitus civitate mte 
tetur^nevoin civitate maneat invitus.pto Gor. 01. 

Yt &ciuitM* illammutatum effe fateretur, & tus civitatis ho¬ 
nore dignijfimum iudicaret.pt oCor. 6 $.b Matari civitate ali- 
( c^cm ,pro alterius civitatis civem fieri, & commutare civium 
im,vulgare genus loquendi minime e fi, fic tamen Cicero efi lo - 
4 f cutus. 

Cneus Pompeius de ConfuUsJentent id civitatem kt&c dedit . C<M> 

neLi4i« 

Virtute adipifei civitatem licet Cotn.pAAz. 

Multi in civitatem recepti M ex liberis foderatis^ populis, C ora. 
149* .. 

In eodem prudentia fuit mconfiituehdu temperandis% civitati* 
bus, Acad.Q3J.-2.pi4. 

Civitate aliquem expellere. Quscft. Tufcalan. libr. 5. pag t 

490. ■ \ # . 

Jdonneob eam caufam exputas efipatridpibid. 

Ex quibus admodum pauci in patriam revertuntur.ibid. 

wj ». ■ - ’ ' ' 

Clamandi. Vocis. Vociferandi. 

fcfoRw. 

A t>ravimpofcere. Anl.t.f. 10, h.c. adraucedinem usqty. 
Vide Lexic. Plaut: Ravis. 

Quando hiftrionemcogu, mendice,ravter. PtoLv. xz. VfdeLexif. 
Plaut. 

Quomodo iftic clamorem tollis? Carc.i.t.v.27. 

Zartim clamitant me, ut revertatur. Pfeud.y.i. v.jo. 

tyfif*am$pejfaift t illk,qn&fient intus,clamat de vidi Andr, 

. ( m 

- m T $ VocU Diatized by 


i?8 THESAVRVS 

Vociferatione uti. proS.R p.400. 

No fi e intempeftd clamor a vigilibus tollitur. Hac quanti* abi Se 
clamoribus agebantur. S«ft. 59. 

Obftrepi clamore militum 'vident. M arc. 2 $ 4. 

Quantumpotero voce contendam^ut hoc populus Rem anus txafi- 
<# 4 ;.Ligar.i 9 f. 

Terfonabant omnia vocibus ebriorum. Phil.i. p. $7$. 

Clamor em fati* magnum e 1 tulerunt . Epifh Qu. Fratr. Iibr. I*. 
p.icn. 

Profundere vocem. Tufc.i£-\a 

Sed profundendo clamore multitudinis concitate. proFlaccpag. 

i 49 .a 

£tu° ajfefiu exterrita clamorem fuftulit. dc Dmn.l.i.p.iSy. 
Clamorem maiorein cum admiratione edidijfet. dc Divin.itb.*. 

p.a^i. 


Claudendi. Fide A idium* 
Clementiae.PiW* Humanitatis. 


—---—7 

Coecitatis, Visus. 

QMtnb. 


E 


Rudito homtne oculis capto, dc 
17 4 - 


Finibus librp $• pag, 


Coeli. Aecis. Aftrorum. 

S)mm<Ulnftti 9Be«m©rern/^iinim«^ fauf. 

1 Taftatimftantjigna y neq 2 nox quoquam concedit die . Amph, 
f.i.v.iiy.&icqq; 

Jnfuperiore qui habitat coenaculo. Amph.J.t.v.y. 

Credo hac nofiu Nofiurninum obdormivijfe ebrium. Nam neefo f +' 
feptentrtones quoquam in coelo commovent. Neq.fc Lunaqu** 
quam motat , at % uti exorta eft femel. Neque Iugula> neque 

VefierugOt 


Digitized by 


Google ' 


LINGVO LATINA 

Veffierugo,neq 3 Vergili*occidunt. Amph.i.i. v.115. 

Pulcerrimd in regione collocatum effe dc Nat.Deor.I.i.p 7*. 
Quomodo nunc quide eft,nonvideo quo paci oiHa, cui in monte Qe- 
t&o,illati Lampades fuerunt 3 ut ait Accitu,in domum sternam 
■ patris exilio ardore perveneritAcNat.D Ab.^.p. 31. 

Video te altaJpectare, & velle in c&lum migrare. Qu^fb. Tufc. 
1. i.p.jifc. 

Privare aliquem ffie beatioris viti ibid. 

^ommutattones temporum quadripartitas ad maturitatem fru¬ 
gum & temperationem corporum aptas. Tufc.i^i.b 
Qui commoda percipiuntur coeli temperatione, foecunditate re- 
tum. dcNac.i8.b 

Hoc temperatio Lum caeli% moderatio efficit Ac D.128. 

Quid Luna citeris^fideribus coeli temperatio fiat. ibid. 

$ol mens mundi & temperatio Ac S o m. 118. b 
Corporevixfufttneogravitatem coeli huius. At. 183.b 


Ccenandi. Fide Bibendi. 


- r T TT V - --— T 

Coercendi, Reprimendi. 

M Vndm omnia complexu fuocoercet, & continet, dc Nar. 

I7t* 

Reflat ultima & omnia cingens,& coercens coeli complexus, dc 

Nat.46.a 

Vt nimis redundantes nos & fuperfiuentes iuvenil: quadam dicen¬ 
di impunitate & licentia reprimeret, & quafi extra ripas dif¬ 
fluentes coerceret, dc Clar. 94.b 
Genus eft, aqua pluvia nocens : eius gener isformi, loci vitio , & 
manu nocens quarum ait era tabetur ab arbitrio coerceri, alte* 
ra non subetur. Top. 124.a 


Cogi- 


Cogendi. Fide Conducendi. 

THESAVRVS Cogitandi. Perpendendi. Meditandi. Deliberandi. 
Conlilij. Propofiti. Confiderandi. txpendendit 
Fide etfam Ttt. Animi. & Mentis. 


©tbmcfm / (grftnnm / £5rt*ncftn'/ ©fftmrn ftittf 
<£rnx$<n / 2luf mfytfatii $RttnmiWl(U 
nuttg/ 3 11 fto** tommni S3arfut&altm / 
ftnttat/^u mutlj fdn/'Sor t>U 2lu^<n (ietttn/Q6ttra< 
d)tm/ / ©tt SBtotf) 

faffitt. 


T Eneo, quidanimivejlrifuperhac te Jiet. Afcph. Prolog, 
ver. 5 8. 

Numero mihi in mentem fuit. Am ph .1.1. V.25» 

Sin aliterfuntawmati.&myh.i.x.v.j4. 

Quumtnmentem venit Amph.i.i.v.i$4* 

Quidiftuciri mentem eft tibi f Amphitr.t.a. verf 7S. VideLex. 
Ia. 

Quanto in peBork httHc YeYn fhio thdgti voluto. Captiv. 4. 1. 
vcrCr. 

Recordatus, multum diis cogitavi^argdhtbnta% in peflus mul¬ 
ta inftitui > atfy in corde meo eam rem volutavi, & dtjputavi . 

Venit in mentem de aliqua re , & alicuius rei . Moftelk ii j. 


vil % . -•' 

Video quam rem geras 3 ut me defraudes, ad eam rem affeci as 
viam. 

Atrfitiit ftvtrdfrotite curam cogitaris: peftui digitie pultat, cor 
credo evocaturus forus. Mi L 2. i.v. 47 ♦ 

ffuicqtild eft inW&um, non expromet , bene collum dabit . Mik 
2 vv.Vji. 

Cedo calidum confilium cito: QueJric eftvifa , w fiet ,faBa infe - 
Ha ut i fient .Mil2,2.v.7r.& 71. 

Mu lt a t reti n corde meo fimitttverfo , multum in cogitando dolo - 
r*;» indipifc 0. Trio, i.i .v.r. 

' ~ *'q,i.i.T44.& tft 


Digitized by Google 
*GV M LATIN J£. 


jor 


ifumfeuteutiu. EpidJ.4.V.S4. 

'fuo. Moft.j.2.Y4 

jlM*.**. 

inducas credere. And. 5.1. 

Eunuch.j.y. t.45* 

tnecum inter vuua^am rem eu alia cogitare,^* ea omnia 
'importem. EuDucK.4.1. ¥.40. 

fam hant iufiam ejfe animum inducite» Hcaut. 

i^uidin mentem incidere. Phorm.t.3. v.$. 
m rem retia reputabit vid. A nd. i. 6. v. 1 f. 
tgomet metum in animovitam tuam confidere. Hcaut.*. 

Ratio de integro ineunda e fi mihi. Hea u t. 4. 1 • v.7. 

Rrointudum efitempw, eti^m, atc^e(iam~ c ogita. Eunucb.i.f. 
Haud exiftumanSj quanto laborepdrtum:ii dk>haud confidetans, 
perpendens. Photm.i.i. 

Rem ip/amputemus: idefl, confideremus atque examinemus. 

Adelpi, 54 » 

NequO id p ut di it,pravum ari retium,quddpeted^fiet: id eft > no A 
. curajbi t.HeXut. 3.1. * 

NumqujdpU f mentem vobis meliorem dari. Adclpb.5.4. 

Nunc mihi in mentem venit ex hac re, quod locuta es olim , &c. 
Hccyr.4.1. 

Bofreftdbec mihi in mentem venit: id cft, opportune. Heaut. 

Jf- f 

PHpna.fj.’ 

VMi^mgBfmms^s addenti venit. PhornM, *• 

Ita animum induxerunP, focrus ompes ejfe iniquas: 0 U fycdttM 

Vt ne ejfet jpatium cogitandi ad difiurbandas nuptias. An&r. 


At mi%t iftuc non in mentem venerat. "Ridiculum!non enim cogi - 
tarasiceterum idem hoc tutompUu^ qupn$9 invepijfis Thtafo. 

■ itarae 1 *?* 

Quanto magis maguefr cogito. itito ftCUCfr ? Eti- 

Quch.^3. 

Dum rus eo> caepi rem ex alia cogitare , & ea omnia in pejorem 
pftr torpe quid QpULeft vetbjfi? dum hac puto., pratefij imprudens 
v/&ww.£unuch.4.i. 

Quid 

?o4 thehvrvs 

Quid venire in mentem nunc pojfit mihi, qui referam illi fdcrilegd 
gratiam? Eunuch.s. 

Quid illi credo* animi tumfuiffe t ubiveftem vidit, &c. Eunuchi 

Vt aliud ex alio incidit. Heaut.). $. 

7 ? fcia*,qudm fcito in mentem venerit . Hcaut. 4 • 4 - 
Meaeftfic ratio, & Jic animum induc e meum. Adclph.i.i; 

Hoc tu facito cum animo cogites. Adclpb. *. 5. 

Nifuijjem incogitans :i d cft , temerarius, ibid. 

Venit meditans alicunde ex folo loco , orationem Jperat inveniffi 
fe,qud differat te. Andr. 2.4« 

Meditata mihifuntomnia meaincommoda. Phorm.i.f. 

Hac cum rationem ineas quam fint fuavia, & quam cara fint: 
Phorm.i.i. 

Nam hercte ego quoque id quidem mecum agitans fedulo, inveni 
opinor remedium huicrei. phorm.4.5. 

JEum effe qudflum in animum induxi maximum . Hccyr. Pro- 
l°g. 

Lacrumo,quApoft hac futura eft vita , cum in mentem venit . He. 
cyr.^.j. 

Aliquando tandem huc animum adjungas tuum, quam longum 
jatium amandi amicam tibi dedi: id cft, cogites, hoc confio 
dcres.Hccyr.4-4- 

His rebus nos infenuabimus ad caufam. ad Hcrenn. libr. i. 

P- 44 . 

Sepe&multhm hoc mecum cogitavi, deluv.l.i.p.ijj. 

Nam cum noftrAReip. detrimenta confidero, & maximarum ci+ 
vitatum veter e animo colligo calamitates. dc Inv. iib r. 1. p. 
««• 

Convertat animum, & ea ipfa artium genera circumjiciat, ac 
Orat, l.i.p.171. 

Multa cogitatione & anime percurrit . dc Orat. libr. ii 
P-*- . 

Animum pervoler e. dc Orat.l.r.p. j8j. 

Nift admonitio mihi veniffet in mentem . dc Orat. libr. i. 

345 * 

Omni mente in ed cogitatione curaq^verfor. dc Ora/, libr. * 
397 . 

Si quis voluerit animi fui complicatam notionem evoluere.OS. h 
I.3.1.00. 


Digitized by Google 


~HL 1 NG ViE LATINA 303 

tyfafetiffemheminis peneinfimi mentionem. Brut. p.557. 
Cogitatione rem aliquam complefti. Orat.ad Brut.pag.615. 
Omneseiuscuras cogitationes^m eam conferebam . Offic.lib. 
x.p.6 5 . 

AJpicere aliquo pro Qu.p j*. 

Adrem ajpirar e.inVctt.p. 2 \$. 

Adeam rem animum oculos % transferre, in Vcrr. p.^ o *. 

Si cum animis veftris longo intervallo recordari illius vitam & 
isaturamvolueritis, pio A. Clu.p.u. 

Ad omnem malit tam & fraudem ver far e mentem fuam, hac fe¬ 
cum cogitans cApit. ibid. 

Hvmmmpurijf m us ftatim coepit in eiusmodi mente &cogitatione 
verfari.pto A. Clu.p.ji. 

Dies omnes ac no fies tota ment e mater de pernicie filij cogitaret. 
pro A.Cl. p.8{. 

Votfentur in animo meo multA & graVes cogitationes, contra 

Rul.p.107. 

Idpoteftu cum animis vefiris cogitare, contra R ul.p.117. 
Revocare animum ad aliquid, pro L.Flacc.p. 188. 

VeftrU animis & cogitatione comprehendite pro L.Flac. p.101. 
Circumficite p a alifer mentibus veftris. pro L. Sylla p.334. 
Quod longijftmepoteft mens mea reficere >&in fatiumprateriti 
ffci mporu 9 &puerittA memorum recordari ultimam.^10 Arch. 
poeta p.p4$. 

Multamecum ipfereputavi .in Orat poft rcd.p. 95. 

RJUiombm omnibus fubdufiisfummam feci cogitationum mea- 
nw.Ep.2idFam.lib.i.p.i4. 

Vineum meis officijs cogitationes tuas. EpiftoLad Fara. libr. 1. 
P a & 70 . 

. Abqcerecogitationem. Ep. ad Fam.lib.^.p.jfy 

Complexui cogitatione teabfentem. Ep. ad Fam.l.$.p.84. 

Mihi ante oculos dies nofiesjjVerfaris. Epift. ad Fam.lib. 14. p. 

44* 

jtbfentemmtmorid colam. Ep.ad Fam.lib.i5.p.489. 

SUfiipe curam & cogitationem dignijfimam virtutistud. Ep. ad 
Attlib.).p.i£i. 

De bis rebus cogitationem fufcipiatis Epift. ad Atc. libr. 9. pag. 

148. , 

Spe deducelar ad eam cogitationem. Epiftol. Att. libr. 9 

p. i^o. 


Digitized 

3 o 4 THESAVRVS 

Ha mihi Ut er a iubent adptiftinas cogitationes reverti. Epiff. ktt* 
1.9-P-29*. 

Meas cogitationes omnes explicavit tibi. Epift. Atr. libr. IO* 

V- SI2 ‘ 

Nihil ne cogitatione ajfequi fojjum. Epift. Att. libr. II. pag. 
35 9 - 

Magnis cogitationibus impeditu*. Epiftol. Att. Iibr. ! i5.pag« 
479. 

Quod ne in cogit at ion em quidem cadit* dcNat. Deorum lib.r. 
pag./. 

Cogitatione aliquid depingere Acad.l z.p.17. 

Dirigo cogitationes mea* non ad illam parvulam C.yr.ofuram, A- 
cad.l.2.p.3 ? . 

T er ciper e aliquid cogitatione, dc Natur. Deorum libr. i, pag 1 . 
43 - 

JUudmihi ante tempus nunquam in mentem venit a te require¬ 
re. Acad.Qti.l.i.p.78. 

Hac mihi in mentem veniebant,qu& dicenda putarem, dc Nar. 
Deor.l.2.p.zi6. 

Huc & illuc cogitatione rationemverfare . dcNat. Deor. lib. 
pag./4J. 

Infinitas regiones mente peragrare, de Fin.lib. i.p. 171. 

Tu enim animum induces.dcDi\in.\.i.p.129. 

Vt mihi temporibus illi multum in animo Marius ver fabatur 
cordanti.de Dmn.l.z.p. 2 68. 

Cogitationem a confuetudine abducere. Qgaeft. Tufcul. liiv 
i.p.309. 

Crajfus quafi colligendi fui caufidfe in Tufculanum contulit* dei 
Or.^.a 

Cum animus fe collegit atq 3 recreavit. Tufc. 160.b 
Vocem ab acuti-jfmofeno ufj 3 adgravijfimum fonum recipste^j^ 
quafiquodammodo colligere, de Or.ioy.a 
Tum,me,inquit, collegiverens ne\ & c. A t. 17 8. a 
Ipfife collegerunt admiratione integritatis meA. & 105. & 

Judicium tuum magni tftimans , idfy veritu*, me ipfe collegi. 8$ 
47^-a 

Tamen ut me collegi, cetera facilima videbantur .Ep. 40.a 

Ctdlegnpfemey &c. Ep.u.b 

Rogo te colligas,virumq 3 prAbeat. Ep.73.l3 

Sw aliquid vinum forte collegerit. Ep.17 6.2 

SjfiA 


Digitized by Google 

Lingvo latinj. ^ 

Quid eft nutem feipfum colligere , nifi diffipatas animi partes rur- 
fum infisum locum colligere Tu(c.22 . a.b. 

Tute collige aliquid lochrationi>0> confilio da.pvo Qg?.b. 

Qua cum i» tuerer ' fi upons,ut me recepi>quti hic inquam? dc Sow * 

ij£$. b . 

In primo perterritus fomniofurrexit: deinde cumfe collegijfet , &c. 

recubuit deD.vi b. y 

Animum inducere nonpotui>ut r uiderem i &c.A . 4.3. 

§luipotuit animum inducere, ut filium exheredaret, pro S. R 
U7*a. 

Antonius induxit animum fibi licere,quod vellet. At. 228.b. 

T» igitur animum poteris inducere , contra ea dicere , e£»r. dc D. 

Tl# igitur animum induces, caujfam hanc defendere, dc Da* 7.b. 
Inducant animum divitias con temnere. V u 1.13 4. a. 

Si exite in exilium animum induxeris, in C.ioi.a. 

Inducere animum iacentem amici in fi em cogit at io nem <% melio- 

. retn . dd Am.167.2i. 

nunc refer animum fis ad veritatem,&confidera. pro S cxt 
RofC;6.SU 

Rsferre nunc animum ad hominum figuram At Or.z5*.b. 

Referre animum adfi udi a Ac. Or.S^.a. 

Rsferre oculos ^animum ad aliquem . pro Qij.8.b. 

Referrefeadfiudia literartim.Ep»9.a. 

Referre adfieftumaliquo> 3 e P r o. 7 7. a. 

VtfirtiuldcpofiidfitcduffaJiabeani,qubfe referant. dc Or.il^.a. 
'DefeUHntid alicUttcsfcnbere aliquid. Ep.6.b. 

Taceri aliquid defententid, at que authorifate alicuitu. pro Cael. 

ifihilfaciam nifi defententid tud. At.! 04.b. 

C. Memmius cuius defententid tota resgefia eft. pro. Syl.i77.a. 
Capere confilium defententid alruitcs. A t.48. a. 

Chm eiperfiriprum ejfet 3 ne quidfine S eft ii fententid ageret . A t r. 

iS?;b* 

t>§dmtifrumfententid rem defert ad fenatum.pvo Mil.u4.a. 
Non modo non infiacio animo erat , fed etiam confirmato & reno- 

xtttoPoftquam. 1 o 1. a. 

Atqj etiamhocmihi videor videresffe quofdam.de Iu 83.b. 

Te vero CtciU quemadmodum fit elufuru*,qudm omni ratione ia - 
flaturus,videri lam videor .iu V.61 .b. 


V 


QbiuY* 


'T3E* 


,*6 THESAVKVS 

O biurgavi [enatum, ut mihi vi{mfitm,fumm& cuti MltoHtai* 

Vid£m& hanc urbem videre fubiib Uno metuti* comideniem. 

inCatiLno.b . - - ...... . 

D, (utmibivldobar) locum rofecandabbtdmi*, *- 

s« a.«i efi in ^e,quod,amJperarevtdeor.quomam.d C Ot.n 9 .b 
V lnc Catulo autiento videor debere non tam fugnare ttcum, 
suam quidipfiftntiamdicere, de Or. «u 
§£vi* confiUU ,«f videmur.bonu utmur. At.7 S.* 

Cuius [ocius videor ejfe debere. Ar.iji.a . 

idfacio(utfortsjfe quibufdam vtdeorfimulsttone.Zf.OA 

Vfpe^Cr^flmt^itloiOo videor autiffe. dfe N.ij.i f 

Y*d*ortam t$ sufurusefe sppellare.de Cia.« *6 .D. 

Si videris tibi me pcflecoTfequt. E. 15 7 ^ 

j ^odem*nctpiu,qu*tibiviJebttur*tmbus*. At.9ub 

Tertio fi id quod faciem haberet honefli , 

utile videretur.O fi. tf-b r 

Muconjilis 'Brssto comprehmdends^wfis. 

# &uncuutemmihi vifim efidefene&m Mliqutdsdtefertbere.de 

Sen.77’3 g • 

'Propone tibi duos r eges.&id snimo contemptare.fto Dci.p.ixi. 
Imsgo eius ut vos vultu , i» animum meumfape memrit. degte. 

dcor.l.i.p.44* x j-a j 

Tu snimum poteris mducerecontrs es,que ame dtjpHtsntHr, de 

divin.l-J*p«ft>J* *■. 

jfnimum inducere. qTufc.U.p^du 

jBquitm aratorum commodo & vojutateperpedttur. ut V.p.404. 

Piem fuo nominis pondere pendit ote.inV p^4**- 
Cogitatione aliquidcomprehendete.Qx} r 'TiiiC.\.i.p.)i$. 

Cogitatione sUquid cpmpleBi. 1 bid. 

Cogitationibus mollijfimi* effeminari. Qij. T ulc.l. i.p*J J f- 
- ^rbitratus fumad te preferibere es, qua mihiveniebant in men* 
ietn.de pctrConCp $87- 

T r td^eere cogitationes ad voluptates. Qu. T ufc. I* $ -p*39 2 ' 

Iniuc in animum itafimuUndumtjfe.Ac pet.conCp. »9- 
Jlffert anctpitem curam cogitandi. PfF.r.p. 7 * ^ (O ft.p. lo. 
Vtufinoi infimbit cogitationi*, &Jin* of*rdn*ftna**ntmere. i. 

"Dubi* 


Digitized by Google LINGVO LATINA 307 

bubkath cogitationemfignificat iniurte. i.Offp.i** 

Cbm omnia ratione anirhoqj biftraveris. i.Oiflp.i*. 

Curandum efi, ut cogit attono *d ros quam opimat utamur* i«Of£ 

Pag-*-* \ ^ 

Qui omnes eogitationesjuae abutor mi in rtm tam humtionhtmn- 
jHetontemptam.de Amic.p.i^* 


Cognationis. Pidt Affinitatis» 


Cognitionis CognoGrendi. Intelligendi. Experientia?» 
Notitia? Sciendi.Nofle.Interpretandi.Digno{cen* 
di RefcifcendL 


<St(itxnmi SBiffm / ^SBITfettfc&afff fja&m / fttxfltfyni 


Biteajpexerit t n*rrabit uhro t qmdfefevoUet. frleudolM* 
▼ vcrC6r. 


jldsbo contra ,M N .contoUam gradum. Facch.^.6.v.6. Sic lo¬ 
quuntur Comici,ubi de noftitationeagitur.Similiacxem» 
, pia apud Plautum funt. Aul. j. ut.S. R ucf i; j.rvj, PctCr^v.i;. 

JEiepkne ruidorum mores perquam meditati unos. Baccb»f f . 
terf 1 6. 

'JLem repor i omnein ex tuo rhagifiro. B accii.*, 6.r. 17. 

Omnem rem tenes Pfcud. i. i. v.jfv 

S«/a»’ Atr tibi fient plana & certa tfatin hoc rheminifii % {$* f#*!#;/ 
Pcrf.a.a.v.i. 

J IgopolSauroam non novuneq\ qua facio fitfcio.AGn.tii.r96i 
"Faciunt no inteUigend » ut nihilintelligant. Audi.Prolog, 

Hoc quidfittid e(\>non ihtelligo Andr.i.a. 

NonhercRintetligo,Davusfeum>n$n Oedipus. ibid. 
§luidboc?intellextin?AH nondum otium ne hot quidomtibid. 
Teneo:id cft,mteUigo.Andr. *.5. 

Sat habeo. Andt.x.t. 

Non rc& aecipkJ£w»€tft<htft fSltimdMndr.aa. 

- Si te equo animo fore accipiet,id dkjntelUget. Andr. %. f» 

P" a 6/00*4 3 o8 THESAVRVS 

Omnia experiri certum eft t pnufquam pereo. A n dr. .T. 

§lui fcis ergo iftuc, nifi periculum feceris t at ifiuc periculum in filia 
fierigraveeft./Kndt.; $. > 

Sine modbyfentiet qui vir fiem. jErttrttf&S Clffl&rcil. Eanuch. 

I I. „ 

Experimini, in utrampartem ingenium quid pofjitmefsm. Hc- 
aur.Prolog. 

Iftuc volo ergo ipfum experiri. Adelp.i.i. 

E xp er ire,non eft longum. P h orm; i. 

Nftfe defetifcar unquam adeo experirier. Phor. 4 .1. 

Mthiufii venit bocfcio: 3 <*> erfa&rC»* Phorra.i.*, . 

Eattum eft periculum. Phorm.i.i. • 

Inexperinndo ut effem.\&zft,ut experiar.Wzcyx.Vtolog. , 

Nunquam ita quifquam benefedufid ratione ad vitam fuit , quini 
res , &tas, ufiu femper aliquid apportet novi, aliquid moneat: ' 

&c. id eft, quin experientia ipfum femper aliquid doceat» qtwf 
prius ignoravit. Adclph. 5.4. 

Eo pacto & gnati vitam,& confilium meum cognofces» & quid 
facerem haerete velim* Andr^i.r. , 

Haud ifiuc dicas, fi cognoveris velme,velamorem meum. Anif • 

4 . 1 . . r •> 

Vnum cognoris,omnes noris. Phorm.i.y. .V 

Te interea loci cognovi. Ean. 1. 1. . . 

Non advorti primo : at poftquam afpexi anulum iUicb cognovi^ 
Eun, 1.1. 

sili cu cognofiis eiusfabulas, qu&fo hanc wo/a/e.Hecyr.Prolog. 

Inde eft cognitio fatta, Philumenam effecompreffamaheo . He- * 
cyr.5.5. 

TernofcitefurtumnefaBum ex ftimetis, an, &c. Adclph. Pro* 

l°g. 

Ego illiusfenfnm pulchre calleo Adelpli. 4 . 1 . 

Magisyfimagu noris Syrumfervum,putes itarem ejfe. Hcauton_ 
tnn.5.1. 

Age inepte, quoji nunc non norimut nos inter nos , Cteftpho. A- 
dclph.z.4. 

Senis noftrifratrem Chromem noftinfquid ni ? quid I eius gnatum 
Ph.idriam?tanqtiamte.P\)OUn.i.2. 

Egomet me novt,&peccatum m um. Phorm.r.4. 

Nec Stilphonem tpfumfcire, qui fuerit: quia egens re litta eft mifera^ 
ignoraturpurens,mgligituripfa. i hui .2.i. 

Non 


Digitized by Google L IN G V & LATINA ' 3 o 9 

ffennovi hominis faciem t 'at faciam, ut noverit : magnus subi* 
eundus, (j^c. Hecyr.M v 
Ego,quid agas, nihil intelligol Andr. 4.4. 

Vereor ne aliorfum>atcg egefeci,acceperit.E\sn,i.%. 

Trorfu* nihilmtelUgo>hui y tardus es. Heaut.4.4. 

Num tu ifittUigti 3 quid hic narret i num tu t nil tant undem ego . 
Phorm. 5.*. 

Qui utramvis comoediam recte norit , ambas noverit . Andr* 
Prolog. 

Nam antea quifcite poffes, aut ingenium nofcefi? A ndr.i.r. 

NonfatkjUepernofii etiam qualisfim,Simo. Andr.j.i. 

Tandem agnpfti quifiem. Andr. ?. 4. 

Si Simo hunc nor isfatu,non ita arbitrer e Andr .^.4. 

Ijliie ignorabant.&\t Unncttn t>4Cp nlcftt Eun.5.9. 

Erras fi id credis. & me ignoras. Clima. Hcaur. 1. 1. 

Etiam nunc credis te ignorarter, aut tua faBa adeo . Phorm. 
5 rZ- 

Quanquam h&c inter nos nupera notitia admodum eft. Heau- 
tont. 1.1. 

Nunc adeOfUt tufisfciens,ni puerum tollis jam iam ego: &c. 4 )dS 
fo(utt)f|TeB 2C. Andr.4.5. 

Nec clam (e eft t quam>&c* id cftfcts. A ndr.l .5, * 
Siidfcijfem.fitidr.4.6 . 

SciKpoieft.mm falis n)(fll».Andr.5.r. 

Ego fctbo ex hoc,quid yJW.Eun.4,4. 

V hi coniferi ex iis, qui ei fuere confcii. Heaut.T.l. 

Hocffimum ut ne quid huius ignores. Hcaut.z. 2. 

■Hwra fciri foteft, aut nufquam alibi ibid. ‘ 

Nefiio alias ,me qui demfcio femperfeciffe fi dato. . J. ‘ 

Etenim quo pacto id fieri foleattcalleoileavit.2, 

Nefiio equidem fed te miror ,qui alia t amplantfcias:(ci\. hoc igno- 
r^rf.Hcant.5,1. 

Non certumfcio. Phorm. 1.1. 
flui tam audacis facinoris mihi confctusfis, fDCUfrtt 
gctfafii Phorm.i.j. 

Twiw/jE^Mjoraaj^, 

aius patrem fefctre y quifuerit. Phorm. 2.1. 

Jlutfcire aut nefiire hocvoL^ MU traug tommCfi/oBattttl! 
frp/obrr tii^tPhorm.57. 

Multb melius hic quafiunt>quam iUic ubifiumaJfidutfsioMtc.%.\. 

V 3 Kei r 
THES AVUVS 


Ne^ adeo mt clam eft, quameffc eum graviter laurum credam* 
Hecyr.2.1. 

An temere quidquam Varmenonemfrater eat , quodfa&ojk j 55 *. 
Hccyr.5.4. ; 

More hominum evmt,ego ut quod funi naStus maU,friksrefcifc*> 
res tu,quam ego,tibi quod evenit boni, A ndr.j.tf. 

Malo coaftus, qui fuum officium facit , dum id refeitum iri credis 
tantijper cavet. Adclph.i.iv 

Refctvit omnem rem. Adelph. 5,$. 

Vbi comperi ex iis , qui ei fuere confcii.Heim.J.J. 

Vereor,ne uxor aliqua hpcrefcifcatmea . Phorra. 4 .l*& 5.t, 

Tlacet hoc non fieri itidem ut in Comoediis, omnia ubi omnes ri* 
fcifcunt:hic,quospar fuerat refcifcerefciuntlitcjx.^. 

Jftum quamprimum abfolvitote , ne aliqua ad patrem hecperm*- 
Adelph. t.4. 

Trimas fentio mala noftra,primus refeifeo emnia: ffimm porro ohr 
nuncio. Adelph. 41. 

Cognitioni alicuius rei fe dedere, dc divinat, libr. T. pagin« 
> 94 . .!* . 


Confiat inter omnes. dcfin.l.4.pai7. 

Illud tamen exploratum habeto,nthilfieripotuiffe fine causa.&tH~ 

vin.l.z,p.tH* 

Cum ingeniis quibus fumus,cognofco. V crn. 5.4. v, 1». 

Htcnofi er pater eft ,hic nos cognovit tfWc.Poen.j.^y.^j. 

Tius animum de noftris fatis nofeimus. Stich.i.i.v^. 

De hac mihifatis haud liquet. Trin.2.i.v. 6. ; 

Refcivit omnem rem, Adcl.si.v.j. 

Cuivis facilefcita eft. Hccyr.^j. 1 1f. 

Nonfum nefeius , quantumfufeeperim negotii, ad Here&n. li.br.?. 
pag.4r. 

Nam neminem veftrum fugit, ad Hcrenn. libro 4- pagin* 
H5- 

Non fum nefeius inquit ScAVola,ifta inter gr acos dici filere. dc O* 
rat.l.p.n8. 

Nefy enim hoc te fallit,Crajfe.dc Orat.l f.p ,$4 o. 

Caufa quA non recepta, fed innata, neque defataadmefedm 
anima fenfuque adeo penitus affixa, atque infita eft/ in Y cn 
P*g- 54*. 

Illud me non*prAter it. pro A.Cluent p.p. 

Mincius Aquitatem animi prope nojfexotitt* Rol*f •* 6. 

• Nt f 


JP7/^ enim quenquam noftrum fugit, pro Lcg. Mur. pagiq. 
21^. 

J 7 onfymnefiius.pro L.Syll p.*2$. 

Deomntbu* confiat.proLSy\\.p.$il. v 

Nifril te fugare potuit. Ep.ad Fam.i.io.p.277. 

'Sum quem habuerit de eonftiu.ad Hcren.h i.p.24. 

Son infiiifunt eius artificii. ad Hcrcn. I. J.p.63. 

Clarorum hominum fcientiam rerum geftarum , vel utilitate vel 
magnitudine tnetiri. dc Orat.l. 1. p. : o. 

Omnium illarum artium pene infinitam vim , & materiam 
fcientid & cognitione comprehendit, dc Qf at. libr. 1. pagin. 

X7I. 

On^nem omnium rerum atq s artium fcientiam, de Orat, libr, 
pa«.$i6. 

Siufum rerum percallueris dc Orat.l.2.p $Stf. 

Tue [cient i a excellentiaefingular i non mulio plus, quam noftrA re* 
ItBum efi bci. E p.a d Fa ni. I. \ . p. 4 4. 

In quibus filis fcientiam tneffe dicimus, A cad. f. 2. p 15. 

Jpfifimhtl fcire id unumfciat. Acad.Qu.h1.p 85. 

Stqbilem fcientiam rerum tenere . dc fin. l.f.p. 13 2. 

Omnem hanc ex 'Etruria fcientiam adhibebant, dc divinat.libr.i. 
P*g» 5 ?- 

Ad cognitionem rei alicuius omni curaJhtdio% rapi . de divinar.L 
l.p.aoi. 

Hqberq infitam quandam vel potius innatam cupiditatem fcien - 

tia. defio.h4 p.215. 

Quoniam id vitium ignottim Sergio nonfuijfet . OiEc. libr.). 
pag nu 

Totos fe ad cognitionem rerum transtulerunt . dc Orat.libr.5, 
pag.^ 8 . 1 

Ver fatus eftin. omni fere genere cqufqrum. Brut. p 5^;. 

Ampleftitur maximi cognitionem. Acadhi.p.i*. 

Si notionem veri&falfinullum habemus. Acad. hc.p 20. 

Vtillacognofianturoculis,ficreliquavifu. Acad.l.j.p.zo. 

Si fatis efi ad t ollendam cognitionem Ac ad. h 1. p. 5 o. 

Quodnifi cognitum comprehenfumcfc animis haberent, dc nat, 

Deor.I.a.p.fi. 

Cognitionem alicuius rei capere, dc natura Deorum, libr. t. pa- 
gin.106. 

Cognitionem alicui afferre. Qu.Tuft.h j.p.40©. 

V 4 Cmnv 3 U THESAVRVS 

O m nes trahimur, & ducimur ad cognitionis / /cientia cupidi?^ 

tem,in qua excellere pulchrum putamus.Oft.p.io. 

Atfy illi quorum ftudta vita% omnis in rerum cognitioneVfrfatM 
e fi. Ofr.Li»p.6i. 

Tamen ab augendis hominum utilitatibus & commodis non re r- 
ceJferunt.Oft.\.i.p.6i. 

Non meprateribat.Ep. Fam.l.io p.*8i. 

Pansa amijfoquantum detrimenti Rejfub. acceperit,non te ffa - 
^r/>.Ep.ad Fam.Lu.p-}i8. 

Non te fugit. Ep. ad Fam.l. u.p.jap. 

Mihinon eflnotum. Ep.Att.l.i.p.17. 

Nefyidipfum certum habeo. Ep. At,l.*.p.T7. 

Mihiperfpetta eft,& integritas,& magnitudo animi tui. Ep Atf. 
Li. p.52. 

Quamfujpenfo animo, & folicitofcire averes. Epift. Attic.Ebr.2_ 
pag. 6 7r 

Qua cavenda fuerint,^ quomodo,te non fugtt. Epift. Attic.libr. 
s.pag.iei. 

Nobis notitUreruminprimuntur^C2d.\.z.pA4. 

Quod in omnium animis eorum notionem imprejfiffet ipfa natura, 
dcnat. Deor. 1 . .p.to. 

Quoniam innatas cognitiones habemus. dc natur. Deor. IibL i. 
pag.2©. / : 

Non eram nefciusF\n\.\ .p.96. 

Itaefc aiunt hancqaafinaturalem,& infitam inanimis nofiris in* < 
ejfe notionem, dc Fin.i.p.ioS. ^ ‘4% 

Dolum malum Aquilius tum teneri putat, cum aliud fimulatum, 
fit, aliud attum.dc N.7 5.a. 

Jam tenetur venijfe cum maximis copiis Pacorum Pathum . Atr, 
115. b< 

Quafi hocperfiicuum fit, conftvtfy inter omnes,ejfe Deos, dc N.,b. 
dcO. 145. a,Orar,u8.a. Qu.Fra. i5>4.b.dcFin.n8.a. idcft, 
conftanter omnes confirment. 

"Fungi h&c putatis quA patent ? qiu nota omnibus? quA tenentur , 
pro Mil.u6.a. 

Quando ego confcia mifum,a me culpam hanc procul ejfe. Ad. yz. 

Conflat inter omnes .dc In.jj.a.In A. 180. 

Verbafumpta de medio. £.*.omnibus nota.Or.zn.a. 

Hac non fint quafitaex occulto aliquo genere Uter arum , fedfttm • 
pta de me dio,& rebus palam per magfiratus aliis. pro D.241.Z 

Conficiunt 


iy G6ogIe kIN GVA LATINA 

Qonfcium ejfe aliquem alicuirei.dc Or.i^ia 
Vides officium agi meum quoddam, cui tu es confcius. ia Verrem 
<££p. a 

Nolo viros primariis ejfe temeritati & mendacio confcios. in Ver. 

*zzg^L / '' 

JHurmkto facinori tua mens liberalis confcia ejfe non debuit, pro 

trifyiin pritiarfa rebus omnibus confciu* efi* At.i6.a 
.ffo» tam praelorum efi fcire Latme,quam turpe nefcire, de Clar. 

/ 77 .a 

Omnes qui Latirikfciunt. deFin.7tf.b 
Cum Grachut videor,luculenterfeiam. ibid. 67.* 
fldfa dum animis attentis ddmirantes excipiunt fugit eos & prg- 
tervelatnumerus. Orat.ii6.b 

MalidiBp mhil facilius emittitur , nihil citius excipitur. pro 
Plan.a;i*a 

Ve filierum extremum jf tritum excipere fibi liceret, in Verrem 

i 59 ,b 

Atiqtsid ex fermpne alicuius memoria dignum excipere, de O- 
rat.9j,a 

Ni fi fi quid expretereunte viatore exceptum efi , nihilfcirepojfu* 
SiiUSiAt,i9.3L % 

jidverfarij non folum fententias , fedetiam verba omnia excipe - 
re. deOr.m.a 

€>mn$a alicums loquentss verba excipere, de D. 119.a 
Vt eo tempore ipfo mifit qm rumores Africanos exciperent , cele~> 

*+h&'ddfi deferrent.pro Deio. 148. a 
JEx alterius oratione excipere aliud atque ide vultu, de Orator. 

' > '■* J 

fericulis & laboribus tribuitur quoque qua inferuntur: ut, Cum 
mrheiUaflamma iUorum tqmporumconijciebatur , ex ce fi, & 
propatriafolusexarfl.de Ar. 154.2 
Omnem vim improborum excepi meo corpore. proDom. 115.b 
ynum pro univerfis fubire atque excipere omnia tela, dc Prov. 
77 -b 

Is omnia tela excipiat necejje efi\nV. ’44-b 

Quantum ex tuti* literis habeo cognitum, u 5. a 

Sin Sum nondumfatis habes cognitum. Ep.ui.a 

Jiaben vitam alicsmtsperffieftam: Ep.i67.b 

psseli admeatnfidem,quam habentffieuatam diu cognt * 

V s tam. 

THESAV RVS 


tam confugiunt. inVetr. 56 b . 

vt nnteGal. Sextii decimat ad nanam deportatae haberent, Ut 


Jthic conver/amiam habent dcmonjlrationemfium.in Ver. 

Qrator habeat omnesphiltfiphu notos & traciat»t,locot.^ Om. 

Docemur auBoritate legum domitat habere hbidinet, coercere*? 

tnnes cuptditates.Or.icx.z 
Non habeo ambiguum.^^7 3^ 

Habeo expertum.Ef.z 5 Zb . , t 

Vt habeat paratum,quidquafy de re dicant. O r. 

Cum exploratum habere coeperoo&c.kuiisb _ - 

Quod me hortari* utabfolvam , habeo abfolutum. 

Hoc quodinter fit,certe habesfubduftnrp. A tt 8j .b 

Hac & innumerabilia quA colleSl a habent Stoici . de U. 1$ .* ^ 

Qua non animum meum mugis jolicitum habent, quam tuum 


2$. bpo.a 

Solicitum autem te habeat cogitatio. 


tum ojficijtthfltfti&pfariah 


culi. ibid.9^b . • 

Sfc habeto falut ares,te mihi mififfe Uteros. At,ijfcb 

Jdprimum ergo habeto Ep.i'6.b 

Vnum hocfic habeto. Ep .2 .a & i$.a 

jit^hocfichabeto.Qn.Yr.,99^ 

Ne% tamenadhuc habet,quod te accufem. Ep. li.a 
Hi fic habeant, quAeun% in equite Rom. dignitas ejje.ptitjf* 
femper in Af. Ca&o habitam ejfefiimmam, aba- 

mnibu*. proC*l.*8.a 

velim fic habeas ,&c. Ep.45«a 
ltaflatutumhabeas^c.79. b ^ . 

Non femper vulgi iudicium cum mtelligentium tudicio copgryst. 
deCla/8i.a 

intelligens vir. de Fin. 94. b 
JRxifiimatcr doftu* & intelligens.dt Cla.i^f.a 
<5W » 0 » modoifium hominem tngeniofum & intelhgente, verum 
etiam quominus noftrum , quostfte idiotas appellstf* dedoffarq 
pojjent. inV.iOo.b 

1 Qui teretes aures habent , intelligens % iudiciumM Op.* 44 ** 
Nihil non intelligens intelligente prsfiantius eft. de Yo*I 9 ^«.« 
Intelligens dtcendiexifiimator.de Cia, 181.a 


Digitized by Google LINGV-* LATINA jif 

cupidusyoluptatum 3 &cuiusvis generis eius iatelligem 

- <$» copiofeee.dilin.7% a 

Intelligentia eflperquam finimusperfpicit. dc In.Si.a 
IhuminteBtgentiUmm animi , animum conclufit in corpore, de 
Vn.i9*.b 

€um in ethereafira gignantur , confintaneum efl, inhisfenfum 
ineffe 6 * intelligenttam . dcN.^.a 
It an animi, qua rationi* *f% inteUigentiefit particeps, dc Dmn. 

Quod intelligentia & ratione comprehenditur . in V. i q ;. b 
Nam&cqfpmpnu intelligentia nobis notas res effecit , e as ^ in 
. animis nofiris tncoavit: ut honefta in vir tute ponantur, in vi- 

tiuturpia.de Leg. 165.2 

Qgod<fuatlam attonatisintelligentia per omnia permeet . Acad. 

jo.a 

tfeptunum effe animum cum intelligentidper mare petgentem, de 

1.1 

Jn em imagines mentem intentam , infixam% noftram intelligen • 
'V' dcN.n.b 

flatomtidemfemper effe,ac ratione, & intelligentia contineri . 
Or.i 97 *b 

thilofophi ttUunt a/lutim^uatenus ratione & intelligentia tene - 

. fepojfunt. Gff.tfj.b 

Mensfimplexfuger e inteUigsntu noftra vim ac notionem vide* 
/##r. de^N.7.b 

**Qufidtongijfiml fit ah imperitorum intelligentia finfu% difiun - 

^^WW.dcOr.SM 

Xtsfinire aliquid ad commune indicium , popular em^ inteUfgen • 

tiam accommodare. O r. 1 c 7. b 

- Omnes qm ex eqnm itate huc in civitate turis intelligentiam ha* 

luerunt, in Atat;.* 

Tamen fretus intelligentia veflra * brevius differo , 
defuderat, de N.u.b 

Quid confis t hunc quo fi udio & qua intelligentia effe in rebus ru¬ 
fi* cie proS.Ri^a 
' £t*tiddeguftutn& adoratu loquar ? in quibus intelligentia etfi 
f vitiofaefi, quadam tamsn.&c. Acad.6.b 
proponenda quadam fuafi moventia funt , nos magis ad co - 

. fmtiouemmteUigentiam^ conwrtant. Tufc.i4i,a 
0 tiks 3 quhn 

r.Tiife.^a 

tis. 


rhefauri- 
rtn$«t / git 

(W. 

> 

.b 

ontraRalltmi 

ummtum con* 

r nm,& dijpf*? 
x.a 
oo.b 
At;, 1 ) 0 . 
pro Carcino. 

.b 

id.up.b 


: In.tfi.b 
6o.a 

retur. dc Fin. 
&e veftigtoeY 
% innubem eo- 


Digitized by Google 3*7 


v LINGVO LATINA 

Multa fimtex quibusefficicogifypojfit.&c. de N.l^.a 
Ex quibus, id quod volumus afficitur & cogitur Ac. Lcg. 176.2. 
Jiiccomplexus eft infirma: aliud enim quam cogebatur illatum 
efiAc In.j8. b 

Hoc cogerevolebat falfas Ut er tu ejfe. Brut. 9'. b 
idemfatu plurimum operd,fludq , diligent U , lab or is,ad confici en- 
dumreditum meum contultfli. A t. 52.b 
Reditum * fime tantum amas t quantum certe amas, hominibus 
confice i Ep. »$i.b 

Exercitum conficere, pio Pomp.if b. Ar.uj.a 
Hibliotkecamcdnficere. A t. 48 . b 

Pecuniam conficere. contra Rull, 7». b proFlac. i6y pro Syll. 
150.* 


Colloquendi. Fide fitpra plura Tit, Allo¬ 
quendi. 


3fawfcm / Surrtxn / gufpKd&fl». 

/"^OuUftur: 3$ Andr^.tf. 

y~*rbicuuque datum erat fpatium folitudinis , ut colloqui me* 
eumunafoffet. Hecyr.i .2. 

Er endo hominem fio lum: ut l'cil.foluscum eo colloquerer $\iot.+.3. 
Si quando adeam accejjerat confabulatum , fugere e eonjfeftu il~ 
licOyVidere nolle. Hccyr. i.t. 

Cum hoc id agebam commodum■ Phorm.4.5. 

Nempe ergo aperte vis , qu& reflant , me loqui. 

Ita apert} ipfam rem modo loquutm : nil circuitione ufuses. 
And. 1 . 1 . 


Comitatus* 

<3efw</&i;ftwQ5c3ldff<tu 

{^Vpremum habuifti comitemconfilijs tuis . Pfcud.i.i.v.ij. 
^Comitesfequuti fcilicetfunt virginem. Eanuch. 

Stipatus femperficarijs tflptus armatu 3 munitus indicibus fuit. 

SdU». } i8 THESAVRVS V T 

7 $on ufitatdfiequentiAfiipatifumas. Mi L x . k 

Cum uxore vetius efiinrhedd vulgi magno impedimento, ffrkti* 

* Uebri deUcatOQ mciUarum puerorumQ comitatu. . MiL 

**$• 

Trtbere fefe ulicui Mirificum emutem . Epift ad Fam. tib$& 

• pag %u • , 

Tiusfugd comitem me Mdiungertm. Ep; A tt*Lf.p.i&4* 

JP gtimtirum&diferiminum comites ulicui adk e ugere .d e .Nat 
Leor.l.r.p.n*. • 

Torum efi habendus adfummum natura bonum opimus hatif- 
fimmfccomkatuo.de Amic.p.114. 


Commemorandi. ^74* 71*. Narrandi. 


Commendandi. «/MwLaudandi. - 

S$tf<fjUn / $3«rmnittxn / S8&mj<&m / Recommen* 
di«n/ ©uf t rootf wtlrifjm / SB<tf<$rd&<rt / Com< 
mendation fc&riffit grfrtn. , ^ 


M E *«« commendo , <$» committe fiiti. Ennucb. 5. t. 

▼. 4 «. 

Qui in tutelam meam fiudium fiutm & [t in veflrum ttnmifii 
fidem . Hecyr. Prolui. 

Munus noflrwn ornato verbit, quod poteris , id efi 3 qtianttim 
poteris.Eunuch.1.1. 

Tt me & meum amorem & famam permitto tibi: id efi, com¬ 
mendo. Hcaut.i.x. 

Mea commendatione tenon deleliaripatiebar. Epift.ad Fam.1.7« 


p.i 97 . 

X # Finarium , familiarijjpmum meum tanto tibi ftudio com¬ 
mendo, ut maiore rien fojfim. Epift. Fami/. libr. 12« pag* 


j/ Of 

^ intefligat hanc meam commendationem, magnum apud te 
pondMhabuiJfeiTp.I&miLkb.iyp.+Qf. 

M.Pabium 

LINGVO LATINA 3*9 


jy. Tabium . quod mihi amicum tua commendatione des • nullum 

fotpfacioquiftum.Yf.fatn.l-i^ViAto. 

Oratorem meiim[fic enim inferipfi } Sabino tuo commendavi.Ef. 

Fam.L15p.4S7. . . . .... </r . r 

Quamquam tibiprifens commendavi.ut potui,diUgenttJJimi Jo* 
cio* Bithynu yteqjcum med commendatione , tum etiam tua 
flponte intellexi capere ei fodet at i > quibutcumfy rebus pojfes» 
cOtomodare.fLpJzm lib.*$ p- 3 ? 6 - 
Quare , mi Cicero , per[eu er a conflant er nos confervare , & 
Sdpitij fuccejfori nos de meliori nota commenda: Epilt.Fam. 


l*7.p.ioj?. 

X ibi re& verbis oftendtt , mea commendatione JeJe valde ejje 
«wwef«/».Ep.adFam.l. 7 -P-> 99 - 
tgo renovabo iftamcommcndntionem. Epift. ad Fam.lib.7, 


pag. too. 

Ckattjfimum mihi feceris , fi huic commendationi me& tantum 
tribueris , quaniumcui tnbuiftiplurimum» Ep.ad Eam.l. 15- 
p.4.07. 

f idam meam ,veftramcommendationem impiorare cepit. Epift. 

adFam.U4-p.46j- , . . 

Vofcttf receptam in fidem tuam* a meq^ etiam tibi commenda* 

■ trnn, antoritate & auxilio tuo teftum velicejfe. Epift. Act.l. 

tritu, igitur ejl Mfctntt commendatio ai gloriam. Offic.lib, 
Comminationum. Vide Minandi. 
Commodi. Vidi Vtilitatis. 


Comoediarum. Fabularum. Hiftrionum. Hi- 
ftoriarum. Spectaculorum, Thea¬ 
trorum. 


€5f>K(/ (SoituMcn / ©aucfclfoUl/ Jufffptel/ 

Hiftrioniam 


Digi 
$zo 


TH ESAVRVS 


•:V ■••• 


T T Mrioniam facere. Ampb.Pcol-Y.90.151. 

JTl optimas fruftrationes dederit in Comedite. Mouel), 

) p<>#* quamprim hrrr animum adfcribendum appulit , tdfibi nsg$% 
tij crediditfoBun dari, populo ut placerent,quas fecijjipf^bici^ 

■ > A»LP*oU.M 4. . ‘ v. ^ 

1 » prologii fcribundit'operam abutiturAnat.vzbl.v. 5. 

Menander fecit Andriam & Perinthiam. Andr. Prolog^ 

rf* 

Diffutant beo contaminari ho* decere fabulas. Andr.Pf^o^ t , 

vcrC^ i. * d -j ^v-v^v 

Tofthdi quas faciet de integro tomoedias , jpeftand&an exigi** 

d&fint nobisprius. Andr. Prol.v.arf. 

Tacere fabulas. Phor.Prol.v.4. • 

traftare muficam. Phor.ProLy.i8. 

Tabulam inceptat. Andr. 5.4* ... - 

hercte ego quoqueiUaen audivi fabulam. Pnorm.5.6. 
jF/* 7»,<7**£ hec fabula} Eunucb. 4 - 4 * 


Tabula: mihi quidem non hercte fit verifimile. Andr. 3,1. ^ „. 

Hariolare : fabula: logi ifomnium : w** iJUcfunt ; ^ , 

Phorm.3.2. . «* 

tamnos fabule fumus.Pamphile, fenex at q^anuc^ze^^.^.^ \ v 

fcfciw Menandri Pfrafma nunc nuper dedit. Prolog.Eunuch, ^ 

Hecyra eft huic nomen fabuU: hec cum data efl nova, novum «fo* 
tervenit vitium , «f neq^Jpeblarineq^ cognofcipotuerit. Hccyj^ ^ • > 
Prolog. ... * 4 

Alias cognofiiSoius:quAfo hanc hofiite.ibid. 

Novas qui exaHas feci ut inveterafcefent. ioid. 

In his,quas primum Cecilif didici ndvas> partmifum earum exa- 
EhcSypartim vixfteti: quid fcibam dubiam fortunam effefcb* > 

nicam,&c ibidw . • • 

Terfeci ut Jpettarenturiubifunt cognite , placitafunt. ibid. , _. * < 

Hac confitta apoetis arbitror effe , ut effiftos noftros mores in ali*- , 
nieperfonis exprejfam%imaginem nofiram vita quotidiana W 
deremus. proS-R.p.52.. . 

Tabulas fuppeditare poetis. debfat.Deor.l i p.7*« . .. 

Tabulas Jpernere ac repudiare, dc Natura Dcorutiolib. x. pag v< , 

178. ’ « v •- 

Commem-» 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA 

oemmentitiitfident adittngere. d e d i vin.I. %. p. 25 7, 

Tabe Harum auditi one duc an tur % defio. 1 .5. p. a 8. 

commentitiam fabulam dicunt prolatam i Flatone 
Offl.J.JMif. 

Damni tnte&i alieni fatu dare, in Verr.p.iiy. 

IdootiH mnmvidoo, earuiffe te flettacnlo.Epik.ad famil.Jibr. ? 
p3g.1i 8 . 

TamenffeStacubm hominibus prabentAt natur Deorum.lib 2 
pag.iu. 

Chnad c At er at res illuftres>tum adferibendam hifioriam maxime 
feapfUcavertont de Orat.l.ip.$5*. 


Commovendi. Permovendi, 

S5cws<n/€rfjf&m. 

bmmevutc il fenem. kudx.z.6. 

Comabit. Heaur.x. a. 

Tt netpf meconfuetu /0 ne% amor,ne%pudor eemmevoat,ne% em - 
moveatutfirvem fidem . And./.5. 

ingeniis tonfliftatur etufmodi, neig commovetur animus 
, meare tamen. A ndr.i.r. 

Sinem neq^fides , iufiurandum , ^ w//# mifericordia reprejfit 

ne% rtfexit,m% quod partus inflabat propV A delph./. u 
Quidnam ille commotus venitt Phorro. 1.4. 

Egoiamtocommotum reddam. Andr.5.2. 

In hac eommotus fum : id cft, amore incer, fu*. E un. x . f. 

Tercujfit Mico animum, at at, hoc illud eftjhine ille lacrume. A nd. 

i,i. 

Sime efferret aliquando ad gloriam in refutandis malediMis im¬ 
proborum animi quidam dolor,quic non ignefeeretfdc Ar»x47.b 
Dolore ejferrt & iracundia longius digredi quam deceat. deAr* 

*44. a 

EefldoUnt, irati efferuntur, pro C2l.4i.fc 
EfferriUtitid.pxo Onoz i 4 g.b 

Si vincunt, offeruntfe Ut it id : viSi debilitantur, animos cg demit • 

tunt. de HflLnj a 

Mfgrrojimfbhmor. T*f. uy.a 


X 


Caudio 
3XZ THESAVRVS 

Caudiofum elatu*. Ep» i 9i.a. ^ 

35tfWrf4www.proDoro.t41 b , . 

Sed certi non continebuntur,f regredientur longm,ej[er 1 ntur. c©ri- 
traRul.Sj.b. 

Sefe gloria&pradicatione eff ?rrf.Par.fi.8.a j 

Ihm omnem orationem traduxi,# converti in increpandam Ce- 
pioniefiguram.de Or.it 7 .a 

TLt animos ad no (iram defenfionem conor tradacere.de Or. t $ ^.b. 
g uApromulgatio animos a minore cur A adfummum timorem tra- 
duceret.Ep.$.z . 

p/ mihi viderer animum hominit ab omni alta cogttattene UM tu - 
4 w dignitatem tuendam traducere. Ep.j .b 
lodices a feveritate ad hilaritatem traducere. dcCla.i^j.a 
‘Traducere eos t qui audiunt } in magnam admirationem. Or.nf.a 
Is traduxit me adfuamfententiam. pro CliM^.a 


Commutandi JPermutandi* 

\ 

S8«rttant><to/ 2to5nt>mrt. 

"T Teum patrii carit ut t conflantiigloriam contmuturet, pro 

V Seft.z/.a 

&ui fidem fuam ad perniciem innocentis pecsmin commutavit 
pro Clu. 44.a 

Multi leve compendium fi aude maxima commutarunt. adHc~ 
ren.n.b \ 

ToJfeJJionis invidiam pecunia commutare \ cont.Rnl.^j .b. 

Ornandi caufsdproprium verbum proprio commutatum, dc Orar. 
. *$G. a 

Mortem ctim vita commutare. Ep.fo.a 

unquam conatae 'eft omnia iura,& confuettidiftem omnium 
commutare cum vituperatione fine qmftu f in V. 158. a 
Comparandi. Similitudini?;. JE qualitatis. Proportio- 
nis.^Equandi.Exxquandi.Pariutis. 

©ld& Digitized by Google 
LljNGViE LATINJ. 


P » rfon efljreut.A m ph. T. i. y . 2 i 8. 

Nimis fimtlu eft mei. Ainph.i.i.v.ifftf. 

Tam c onfimile eft, at % ego . Amph.i.i.v.87. 

FTihilhocfirmle eft fimiltus. Amph.i.i.v.i8$. 

Flecfr lac, i*chi eft magisfimile , quam ille ego Jimilii eft mii. Amph» 
z.t. v. 54. Vide paulo poft fimililocp. cx Plauti Mensech. & 

Eodem vos pono,&paro,pariftrmieftis hibu*. Curc.4.a.v.io. Vidi 
Lexico» Viant. Pono. 

Homintu fundit,quam labii lac fi conferas,aut aquaaqui, Bacc. 
Piol. 4 9 . 

iNovarum ejfe&d marbitrorfimilemego hominem.hloR.i.l.v.t, 
d*v.*8. * 

Ecquid aftimilo fi mi li ter. 

Ita forma fimih pueri , uti mater fua non internojfe pcjfet f qu& 
mammam dabat. Men. Prol. 19. 

Tua imago eft , tam confimilbs eft quam poteft. Mcnarch /.$>. 
verf. 4. 

Ego hominem homini fimiliorem nunquam vidi alterum, neque 
aqua a que, neq, lac eft labii crede mihi fimilius , quam hic tui 
eft. Meu. 5 .*.v.io.jo. 3 i.Cic, 1 . 4 .Acad.Quacft. Ovorumfimiti 
tudo , in proverbio. 

Dicam advenijfe fororem tam fimilem,quam lac ladi. Mih 
1. i. 85 *, 

Proh Dii immortales!fimiltorem mulier em,magis qj eandem , utpe» 
te que non fit eademwn reor Deos facere pojfe. M1I.16.V.48. 

Px imo puteo fimilior nunquam pot eft aqua aqua fumi , quam hi$ 
eft,atq i ifta hoJpitaMii.t. 6 .y. 70 .yi. 

Sed ubi exempla conftruntur meretricum aliarum. Pcenol. i.a. 
verf 8«. 

Fuerat hojpes par illius S*r«/tf*.Rud.prol,V.49. 

Cum veftris noftra non eft Aquafaftio. Trin. 1.4 .T.JI. 

Ibi opulentus ubi par forte ut venerit.T 11Q.2.+.Y.62. 
ParparireJpondet.TiMC.yi.y.^p, 

Qui utramvis rettc nor it,ambas noverit: non itafunt dijjimiliar • 
gume?uo,cfic, Andr. Prolog. 

%pttme hoftpes pol Crito antiquum obtines. A ndr.4.^ 

X j Confio THESAVR.VS 

Confimilem luferat iam ehm ille ludum . Eun.j.J. 

Ecce autemfimilia omnia.omnes congruunr.unum cegnorts,omned 
notis. Phorm.1.5. 

Quamfimilis uter% eft fui. Phorm .3.2. 

Egoifttnihtlofum aliter ac fuisbld. 

6hu hsc coni urat io t ut omnes mulieres eadem &que pudeantjte- 
Ubtque Hhnia ? ne% declinatam quidquam ab aliarum ingenio 
ullam ref erias: itaque adeb uno animo emnes focrus oderunt 
nurus: viris ejfeadvorfas squeftudium eft fimilis eftpertmactaz 
iri eo defit omnes mihi videntur ludo do£U ad malitiam, &c. 
Hccyr.».«. . . „ 

Itidem mulieres funt ferine,ut pueri jevifententta. Hccyr.j.i. 

Au!ne comparandus hic quidem ad illum eft.Uiin.+n. 

Ego homuncio hoc non facerem , fcil. quod fecit Deus. Eunuch. 

Hic vero eft, qui fi amare occeperit , ludum iocumque dices fuijfo 
illum alterum,preut huius rabies qu& dabit. Eun.i. 5. 

I>eni% fi conferendum exemplum eft , non fratrem videt rei dare 
operant. Axiclph.M. 

Satrapes fi fiet , fufferre eius fumtus non queat . nedum tupoflts* 
Heauti n 

Multer mulieri magis congruet? noroM.f. 

He nos inter nos congruere fentiant $ id eft • colludere . Hcautofl** 
tim.M. 

Cum aliquo comparari, pro Qup.i i 

Aliquam venarifimilitssdtnem ad Hcr.l.4.p.i 24. 

Hoc prope iniquiffime comparatum eft , quod in morbis corporis, 
ut quifq? difficillimus eft , ita medicus nobiliffimus , at% optimue 
queritur in periculo capitis , ut qu6iq s cauffadiffiMtma eft , Ha 
deterrimus obfcuriffimus^patronusadhibetur, pro A.Ciuent* 


pag< 26 4 

Cum legibus conferemus! cum foederibus pertendemus ? Cora# 

Zuptcanibusfimiles.kcadX.* p*?. 

Ova ovorum , C§* apes apumfimtllime. ibid. 

Ed collatione utamur aliquando. T ufc. Qu.l. 4 .p. 4 M- 
Jamfe illis fere squarunt. l.i.Offp.j. 

Js • Uaeiufdemgeneru.\ i.Oft.p.7. 

p mniaqua funt ad vivendum necejfaria , inquirat,& paret. !.f* 
oRp - 7 - 


Digitized by Google LINGVO LATINA jzj 

Gjuicquideiufmodieft.X.l. Off.p.H- 
£ a que funt generis eiufdem. 1.1,0 S. p. n. 

Si contentio quadam & comparatio fiat. l.r.Off. p.t 4 . 

Jfcz» delgendo officioftpe interfecomp arentur,neceffe eft. Li.Qik 

pag. 6 q . a 

Cognovit adolefcens: placuit homini prudentijfimo: infnmma ami¬ 
corum copia cum familtariffimis e tus eft adequaeus. p ro C or. 
Bal.rfo.a 

§juidnofter hic Magnus , qui cum virtute fortunamad&quavitt 

proArchi^o.b . 

Infidet quadam in optimo qtsoty virtus, qua noctes & dies ani¬ 
mum gloriaft imulis concitat atqj admonet , non cum vita tem¬ 
pore effe dimittendam commemorationem nominis noftri, fed 

cum omnipofteritate ejfeadaquandam.?™ Ar.19'** 

Qua a me ipfo effettafunt, deorum vitam pofftnt adaquare, dc Vn. 
api. a . 

Senatorum enim Mna copiose abfolvit,equitum adaquavit, Trt* 
buni arani condemnarunt. At. 3 i«b 
Tot eft accidi re ut exfiftat aliquid , quod &verifimtle videtur & 
ab fit longffime d vero , quomodo , fimagna ex parte ad verum 
ipfum,aut quam proxime accedunt. Acad.io.b 
JLlexidis manum amabam , quod tamprope accedebat adjimilitfi - 
dinemlitera tua Ar.ioo.a > 

Sane dubitare vifus eft Sulpitius & CottatUtrius oratio propius ad 
Veritatem videretur accedere dc Or. fo8.a. 

JLd ftmilitudinem deorum propius accedebat humana virtus 
quamfigura. deN.io.b 

Qui tolerabiliores volunt ejfe, & ad veritatem vite propius acce- 
<fere.de Or. 10$.b 

In utramq 3 p*rtetn*dicendo & audiendo eliciant, & tunquam ex * 
primant aliquid, quod aut verum fit, aut ad id quamproxim e 
accedat. Ac.a 

J>refenfio& fcientiarerumfuturarum proxime ad deorum vim na¬ 
tura mortali accedit. dcDiu, 80.a 
^Adfapientiamproxime accedere .dc Aro.1 o$.b 
In dicendo numtvofttm putatur, non quod totum confiat e numerit, 
fed quod ad numeros proxime accedit.Ot.liS.b 
Duobus igitur fummis , Craffo & Antonio, L. Fhilippusproximus 
accedebat: fed longo intervallo tamen proximus . dc Cla 4 


LbyG, 


x 3 

i%6 


T HESAVRVS 


Velim tibiftrjuadem t eum conflit excellere hoc genet e virtutis 
nunquam extimsfcaslnunquamperturbere , me huic tua virtu¬ 
ti proximi accederet. 177 -b 

Superiorem ejfe contra improbes ^ninus negotii eft K quam bonis exa- 
quari. Poftquam. *o*.a 

fauci pluribus exaquatipojfunt. ad Hcr. $0.3. 

fxiquare omnia.dc Fin. 92.0 

Sed vereor ne quia complures tibi pracipui commendo.exaquara 
videar ambitione quadam commendationes meat* Epiftol. 
218. a 

fecunid omnium dignitatem exaquat. Att.62.b. 

Vs longitudo & plenitudo harum Jy liabar ttm multitudinem in al^ 
tetius membri ajfequatur & exaquct .ad Hcr.jo.b. 

Jfle omnia iurapretio exequavit.omnium urum deUftum at $ di*t 
, Jcrimenpocuniafuftulit.in V.ij$.b 

Qui in amicitia necejfitudinefisperiores funt , inaquare fecum inf $- 
rioribut debent, de Am.iQp.b. 

fuere aliquando apud Siculos,per aqua proportione caterd. In V en% 
z\ o.c 

Qua tum omnes Afla civitates proportione in provinciae defer »L 
pfijfctMam rationem in tmperddofismptu &Pompeius Fiat* 

cusfecutue eft.pto Flae.151 b 

Quemadmodum ignis antmisfic anima aqua: quodq 5 anima aquea 
id aqua terra proportione reddit. deVu.is>7.b 

VeBigal quod Gracic aquali ter Sylla tiefcripferat. Fr. aoj. b. 

Deinde ad temperationem fuperiorem revertit , in qua omnem 4i 
nimum untverfa natura temperans permifeebat , fuperioruq? 
fermiftionis , reliquias fundens equabat , eodem modo fermb x 
nifi quod non ita incorrupta ,ut ea quafemper idem, de Vm. 

*.o**b 

Inter quospojfet excelleremur» iufe pati aquari . de Id. 4Jt.b. 

Omnium ante damnatorum fcelerafurtayflagitia , fi in unum lo¬ 
tum conferantur , vix cum huius parvi parte, aquari conferri 
quepojfe. in V.8o,a. 

Infismmd aliquid ponere aqualitate.de Leg.i. p.j 08. 

Oratiocum magnitudine utilitatis eomparetur. 1 . 1.0 f£p. 72. 
Horum feforefitniles.\.i.OS.p.%i. 

fiam & corporis commoda cum ex ternis ,& externa cum corpork* 
& ipfu inter fe corporis , & externa cum externu comparati fio- 
{«ff.U.OfF.p.ioo. 

M 


Digitized by Google LmOVJE LATINA 

jm et itemboccum Africuruotio^nec folitudo cumiBAcompu» 
wuteda Cic.Off. l^.p.iei. 

ExeqtUtrefe cum mfirioribue debent, dc Amic.p.2 i o. 


Comparandi, f^dritltimandi* 
Compendn.fW Brevitatis. 


Compenfandi. Refarcicndi.' 

^ tyw$tUmi<Zinbt\n$tn. 

C Ertxtfr operit & officii* erit , quodvioUtum eft , cemfenfa»- 
dum. Off.47.b 

Yeftra in me ut tente audiendo benigni tu* provexit orationem me- 
um fedhoe compenfabo brevitate eiu* orationi *, qtu&c. p*® 

DocP'l' 9 'b, . 

Umete» hoc vitium tompmfaiet, vtlfaculeate , vtbsopsa. Orat. 

• %xoi a 

yix itleetio compenfandam hanc Reip .turpitudinem. Att.114. 
StuneUtiabores noftri maptd compenfatigleti*,mitigantur, ac Oli 

Majfttienfcs Gallicarum bittorum pericula populi (al. h papulo) 

Da mn a ia ftipendiitabeodijfoluta, & cor^nfata i-tatic fruiiu. 

jltl hic omnia honori» commodis compenfatttut pro Clu.+a.b 
Fatuitatem padum (tc&msfyOabarum) pavitat* fm tardet 4 - 
te compenfatjpondeut. Orat. u&.a 
Sedfit offenfut, nome» compenfabit cum me» verficulo tot mtaDf 

lumina laudumfuarumin P.jfi.b - . .. 

Gompenfabatur tamen cum hic omnibue ( morbis vejtct& vtfce* 
tum) animi Utitia.quam capiebam.de Fin.*5 ; a 
Cemp en fabatur cumfummu doloribus Utitia. ibid. 

St cum maximis cur* & laboribu» compenfar» tam, quam ex dtj- 
cendo capiant voluntatcm.de Fin.i?6.b 
Keq, ulla r» alid,qtu a nobis confequmtur , nifi operaJuacmpen- 
fqrifojfeputant.fto Mor.i4**a 
\,; ** X 4 


ei Au s tfati 4 compenfanda funt , conferamus aquitatem. A ut equa m 
i*4.b. (io i # a 

Catenis eft ditium pedibus compenfare pecuniam . pr<* Haec* 


Compefcendi.^fe Frseni.Refrsenandk 

gfoimm/ gurucf (jalrm* 

T illius animum , luxuria & lafcivid diffluit , re- 

" tundamRedigam, ut quo fe vortat , nefiat. H cautorn- 
tim. 3. i. 


Compledtendi.ComprcJiendeadi. 

S 5 f 3 «iff<n. 

J-J Xc adverfari/t parvi temporis memoriam, iUi t tabula, per- 
petuA exiftimationUfidem & religionem ampUtiuntur.^. 
R- 4 ^ a 

AJfiMiar tibi qui nen ita ample ederit artem , ut alti filent, de Oi^ 
5 >* a - (sr.ee 

Quod ego pluribus verbis ample 3 er er non, &c. pro Qu. Rq fc. 
Qnafeiudex non comitietur omnia confiho.ptio Fon. 17 51. a 


Componendi. Compofitionis, 

pufammm fu<jm, 

AJ ’r>l e fi in anime mixtumatifo contrttmh aut quod ex terrA 
nat' m ate^fitium ejfe videret ur.T uf. 1 6 %a 
Quoniam nihil fit animis admixtum$nihil concretum, nihilcerpm- 
lat.um^nihilcoagmcntatum t nihtlduplex. Tufc./^s.a 
Quid enim obfecro t exerra ne tibi , aut hoc nebulofi , &> caligtno - 

fi cog lo> *ut fata j aut concreta videt t» , tanta vu, memorUr 
& 161 . 

Nam 


I 


Digitized by C^OOglC 


LINGVO LATINA ii 7 

quodquam foramina illa, que patent ad ani 

' ItiHfn d corpore, &c. tamen terrenis concretis^ corporibus Junt 

quodammodo. '9c 158.a 

II weffe efi,u$ animi ferantur ad caelum,& ab his perrumpatur & 
dividatur craffue hic & concretus aer,qui eft terre, proximus. 

^Sr<t57*a 

Aorpmrm ac tenuit M coelum crajfum at% concretum, dc Nat. 

. 34 .* ' ‘ 

Tmgm & tonantem ejfe ccetkm de D.107. 

Species deorum qu* nihil habeat concreti • nihil folidi > nihil ex- 
ppejfi t nihilemnentk. dcN.irf. a 

X>em omne quod erat concretum & corporeum, fubft emebat ani¬ 
mo. de Yn.ipp.fe 

Aer ftofos & extenuatus infoMime fertur,concretus autem in ni*, 
bem cogitur.de. N.46.a 

Jmti***vnde omnia orta,generat a, concreta funt. T u fc. z 4 z. a 

ftamfanguinem,bilem,pituitam , &c. vtdeorpojfe dicere , vnds 
oomrobntfb* quomodofodafent.Tuk.ito.z 

Corpus concrettm\ex eUmentie.de N. 6 5 .b 

Ut enim autfimplex eflnatura animantis , &c. aut concretum ex 
pherimis naturis. &0.66.a 

Cum darem fbectem concreto lumine luna Abdidit, de Divin. 

-M.hr ‘ 

{*!mptexmesiUudfuneflum animal ex nefariis flupris , ex civili 
'tiwreAx omniumfcelerum importunitate, &fiagitiorum im¬ 
punitate concretum, ia P.84.J 


Computandi. Vtit Rationum. 
Cenatus. VUe Laborandi. 


Concedendi. Supponendi. 

gtt $tUni 


poftmm Jit,nofmetipfos commendatos ejfe nobis, de X s X* 

JJO THESAVRVS 

jffc igitur 'ita pefitk,fequitur magna centent:o,qu&pertra&ata efl 
a Peripateticismolitus .dcFin.lib.i. 

Tofitum fit igitur inprimu, quod foft magis inteRigetur, fine Vhv- 
lofophia nonpojfe effici,quem q turi mus , eloquentem, Or. '?8.& 


Conciliandi, Vide Reconciliandi. 


Conciliorum. Comitiorum. Senatus, Pid* 
dicij: (ff Accufandi. 

ftgtalw* 

D E capite meofunt comitia, A ul. 4 * 7*v. 19. 

Pfeudolus mihi centuriata habuit capitis comitia . Pfcud. 4^ 
7.?.i}i. * 

Meo nunc fiunt capiti comitia, T rue. 4. 3 •▼ 45 » 

Gracchus cum comitia nihilominus feregiffet. de Nat.Dcor.L 2. 
P^g. 54 . 

Quid enim magis efiquampoffeafummis imperijs & fummis fo * 
tefiatibuscomitia tollere. ae Legib.Lt.p 33z. 

CpnciUa vel infiituta dimittere, vel habita refeindere, de L eg. 1 # 

Slgem hominum fama beneficiorum memor,in concilio coelefiium 
collocavit . Off.I.$.p.io9. 

O preciarum diem! cum in iUud animorum concilian? c&tumjfe 
profieifcar.de Sene&. p.i8z. 

Comitia illafunt armis gefta ferviltbus.de Leg.:? 3.a 
Judicia privat a magnarum rerum obire, de Or.99.31 
Obieris SUFr. Comitia. A t.3 .a 
Obireauftionu diem faciftpot eris. Atr.aoS. 

$0% magis,quod his proximis Non. cum in hortos D. Bruti Am - 
guris c ommentandi causa,ut aJfolet,venifiemus h tu non affuifti , 
qui diligentiffimefemp er illum diem,& illud munusfolttus ef- 
fes obire, dc Am. 96. b 
Annum petitionisfus non 0 bi erunt. Ep. 159.V 
|dultamihi ipfi ad mortem tam tempeftiva fuerunt , etua uti*am 

potuijfm 


Digitized by Google 
LINGVO, I^ATIN^. jj* 

fatuijfem obire. Tufc, 17 z.a 
JLntonim diem ediBi obire neglexit, in A.187.a 
Net ulla vitiorum f*crafilennia obeunto .de Lc.17 j,a 
Quum contionem Clodius» nifiobire facinoris locum temfus% v$* 
luijfet» nunquam rekquijfet. proelii, 106, b 

^ l 

1 11 11 1 ■■■■»» tm+mmmmmmmmmmm 


Concionis, 


SBttfamfons / ©ttwfafc 

L lbrt Protagora in concionecombufii. de Nat. 14.a 

Quid ahud fuitjn quo concio rideret »nifi illa vultus & voci 1 
imitatio ? de Or.13 i.a 

Confisi advocat concionem Jsabet orationem tsfom > qualem &c. 
pco Scft.8.b 

jtdvocare concionem donandi caufid.ivt V.i^o. a 
Concio qua ex imperitijjimis confiat. da Am, 118. b 
Clamor concionis, de F1 n.So.b 

Ex hac ego lege fectsndd concionis voluntate omnia iUa tollebam , 
Ar«i8.a 

NuUammaioresnofiri vim concionis ejfe voluerunt, pro FJ.r^a 
Cretorum tota refiub. [edentis concionis temeritate admi$iftr*iu 
tur. ibid. 

Nonfisnt eadem ifialabes>ens habet conciones > ea mifiet, ea tur* 
Fat.de Aiofp.i$4.b 

In concionemafiendere .in Orat.poftred.p.3 % 6 . 

Hominis imfortunijfim contumelia» quibus crebris concionibus 
me onerat»tuis erga me officijs,leniuntur. Ep.ad Fam.l.j.p.uo, 
Topuhsm concionibus tenore . OIF. 1 .p.48. 
fn concionem afiendere. dcFin.l.i.p.157, 


Concordiae, Vide Pacis. 

Concludendi. fWrAbfolvendi, 
Concredendi. Vide Credendi. 
Concubinatus.^# Adulterij. 
Coudcmandi. Vtd* Accufiutdi. 

Condiendi 


3JQ THESAVR VS 

Condiendi, fW# Coquendi. 

QBu^<n/3)fcffcm/ ©tftyataef rnac&ai. 

N ^iw W«>zf ifti lauti terra nata , lege exceptafunt , 

inhonorem adducere fungos, heluellfu,berbas 9 omnes itaf 
condiunt,ut nihil pojptejfefuavius. Ep. oy.b 
Terjpicuum eft enim , ^#0 compofitiones unguentorum , 9*0 *ffo- 
ww conditiones ,quolenocinia corporum procejferint. de Nat. 
Sf.io.b 

Labor in venatu Judor , eurfus abEurota >fitis> fames: hie enim 
rebus Lacedemoniorum epule, condiuntur ! afcuLx47.a.b 
Quare non erunt illa quidem meUora ,fid certi condita sucum» 
dihs. pro Mur.uo.a 

Omnino duo funt que condiant orationem , verborum numere - 
rsMqjiucmditas.OT.i+a 

Qui vitia, que ab natura ha ht> etiam ftudio atfy artificio qm~ 
dammalitiecondivit pro Ciu.ti.b . 

Neque eft ulla temperatior orat io , / 77 *, 0* ajperitascon¬ 

tentionis oratoris ipfiushumanitate conditur v de OX. 1 i8.a.b 
Hilaritate triftitiamtemporum condire. At, vop.a 
Operibus hominum,id eft , manibus cibi etiam varietas inveni* 
tur^ copia-: nam& agri multa ferunt mannquefita , qusk 
velftatimconfumantuY> velmande*tur condita vetufiati. dc 
N.j 6. b.Poseft etiam Condita legi a Condo* 
mortuos cera circumlitos condiunt, Tu(c. 17 i.a 

Conditionis, Fqrtunae.Statu^ 

C Ciriqnovsodt ttbifi ree Met f Au!. M.y.fc 
i** Aerifer e conditionet», Aul. a.i.v.6o. 

Opinione meline. rtiflruQa eft domi. A ul.j.<f.v.8. 

Hihilmorantu » Laeoneu infimifubfeliij viros. Capt. J. I. v. It. 

* erre alicui conditionemR&A .4, j.y .17, 

Qonditfo 


Digitized by Google 


tINGVA LATINA j ? , 

Qonditio penfioreft.it icb.t.v. 4 1. 

Vt aliam conditionemfilio inveniatfuo. True. 4.3 .y.75. 
TdUgehoc adeo faciam . Hcaut 5.5.V.10. 

Qgafiifthic minor means agatur, 9«*/» /«45. Hcautontiro. 2. 

j.v.zrji 

Omnibus nobis y ut res dant'fefe ita magni ac humiles fumus. Hc* 

Accepit conditionem. &€ ifle eingangstt* Andr.i.r. 

Harum rerum conditionum nunc utram malis, vide. Hcaut. 
Hcaut. 2. a. 

Hanc conditionem fi cui tulero extraneo. 00 }(mU$ Wc tccfi» 
tclr anbitu .phornM.n 

Qgayobisplacita eft canditio,datur. Hccyr.i. 1. 

Gonveni hodie quendam mei loci hinc atque ordinis , id eft, «7^ 
conditionis, tunucb.i.i. 

Durasfratris partes pradtcOs: id c iniqua eft ipfius conditio . Eu- 

nuch.i.j; 

Es lege at% omine, ut fit e inde exemerim , fgo pro te molam: id 
c&,ed conditianeu Andr.i* 1. 

Quid vos? quo paBo hicfatis\m reftelnos ne?fic,ut quimus,aiunt, 

quando ut volumus,non licet. & ndr. 4. 6 . 

Sci» tu,ts$ **bi resfe habeat ? tt>if t>ttnc 0 <U$et? flc&M. Eunuch. 
47 - 

7» gumiam res rediit locum, ut fit neceffe:&c. Hcaut. i.t. 

r«&cc cjflc »4» pa/*/?, ^«^w in hoc , £«o #«#c fit a eft. A« 
dclph.3.2. 

<g«#d rei geris?fic tenuiter.? hor m. r. 1. 

Adeon rem rediijfg ? Phorm.i. j. 

7 » fww incidilnfelix locum,ut &c. ibid. 

Quod fi eo mei. fortuna redeunt » Phanium abs te at diftrahar. 
Phorm.i.4^ 

Vidctii, quo in loco res hacfiet. Phorrn.2.3. 

Quonam in locofient res & fortuna mea. Phorm.^.r. 

Sic yi/i habent principia> ut dico: adhuc tranquilla res eft. ibid. 
Tum equidem ifluc os tuum impudens videre nimium vellem: 

ftatrn quis ejfet. S 3 Slf ttl&icb fyaft. Euauch.j.y. 
Conditionem ferre alicui pro Qj£ p- 
Tari conditione «//.ibid. 

Conditionem aquiffimam repudiare. pro Qu. p.ij. 

Tolerabili conditione aliquid tran figere, pro Qu. p.3 6 . 


Venire 


THESAV&VS 

Venire ad alicuitu conditionem. in Vcrr.p.} 7 *' 

JEc,u« conditio certamen^proponitur, in Verr.p.tjy. 
* *•_- Jit i nnihUJt ftl V. 


Onerare, augere altquem ww , 

conditione,& tam fi in ijs tertie collocatum arbitratur,»* 


^»r.proFont.p./84. 

jUc mihi eft propofita conditio, fio K. Glu»p. «* 

hunc vite ftatumttt<j,*dfmt8utem obuncte debet. Corn.pag, 


Suorum itu 6- conditiofottmeinfimaeft. Corn.i)j. 
Accipere conditionet Ep.adFam.lib.itf.p.49!*. 
Sintiefuit conditiombtufiarenoluerit, bellum,paratum 

adFam.l.i<.p- 4 S 9 - 

to« ditionem mifire ferunt, pro S. R. »|i 
Qu&resficfebabet. A t.68.a # 

Verbm ita feres habet, pro Qg.Lain Verr.r$3;b 
Tr&clare enim feres habet t fic &c. dc Or.?4>» 
X>otnitijfemale habent.Ep.iz^b 


eft. Ep. 


jumtr* cvv w» "" v " --' ’ . 

Maleenimferes habet,ckm&c. Offi‘i37‘de® u * 7, A 

Sed res iam quomodo habeatfe, diutias nefchre non pojjum. Afct* 

i«M> /r • • ^ 

Rem huc deduxi, ut palam pugnare pojfetu. mC.toj.a 
m /wiww res deduBa fet 9 vides.i.p.i 6 .b 
Eum in locum res deduBa eft,ut. Ep.i60.a 
Certamen deducere ad extremum. Ep.i«t> 


Conducendi. 


Gallici: Entreprendre de taire quel- 
que chofe. 


N Onconducipojjim 'Oitdvxorieannua. ACxn.^zXjJ. 

Conduxit coquos ^tibicinas hafce apudfirum. A ul 
Quantillo argento te conduxit PfeudolustVCzvsd.^y.r^^. 

Me nemopoteft, minoris quifqmm nummo ut furgam ifubsgerat 


Pftod.j.i.f.i?. 


VeirU 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA jj; 

VtrhnmtfubiguntyUt mores difcam. Scich.a.i.v.jp. 

J XtdgmtOTfqui columnam illam de Gotta, & de Torquato condit* 
xeratfaciendam de D.n 8.a 

JwQondit.fi tiM operis HS CCCVl oondultorem futffe. AU. 

>i>.a 


Conficiendi. Vide Efficiendi. 
Confidentia:. Vtdt Crimini*. 


Confirmandi. Affirmandi. AfTcverandi. 

$5«wtf<n/ £)<mf)un / SSejaljm / QSeffrcttrm/ 
^Bberfetjgm. 

Rgurtoentis vincere. Amph « 7 - 

*• ^SefUnumfaHterum>ab eo maleficium non ab effe. ad Her. 

lib.a.p.2i. 

Deliberationem fuamponet ante oculos, ad Hcr l.i.p.$j. 
Frequenter ante oculos poterit ponere, ad Hcrcnn. libr. 4-pag. 

1 * 4 . 

Flantem fsciet ab eo matrem ejfe occifam. de Iiivent. lib. l.p. 

1 69 , 

Digitum adfontes intendere .deOrar.lib.1.;p. ii$. 

Freclarb mihi videris, Antoni,pofu/Jfe ante oculos, dc Orat. libr. 
x.pag.^ 4 . 

Satis idoneas argumentationes attulerit, ad Hcrcnn. libr. 2. 

pag,tf. 

Mominum exiftimationi te , atque innocentiam tuam probari 
velis, in V.p.368. 

Magno tUud clam ore approbaverunt, pro Arch.poct.p.35^ 
Ndnfam(mihi crede) mentis compos. At. 138. b 
Finem nullum facio[mihi crede) Cajft,de te cogitandi.Fp. ifj. a 
lUuftrabit [mihicrede) tuam amplitudinem hominum iniuria. 

TTp.tf.a 

Mihi crede ifluc,ut cetera . A c. 2 \ 5. b 

Hoc tnihi non modo confirmavttyfed etiam pcrfuajit. At. 1*4.2 
QttaUs, ut arbitret , nemo unquam erit: & ut confirmare poj 

fum, THESAVRVS 

ftsm, certe nunquam fuit, de Am.7 r. a 
Hoc vero fieri plane ntnpotuijfe confirme. deOr.iep.i 
confirmo , m/» P 10 Pom.17 b 

Memini meex mulis audire»gloriefo & cetera reditu met 
confirmare. E . a _ . 

Omni hoc vobis ratione confirmarepoJfum,me&c* c©atta auII^ 
69 . b , . 

Difficile eft het de omnibus confirmare, pro Arch. i*8.b 
Deme tibific promitto atq , confirmo , d**- Epift. 4 ©.» 

Sluafiego idctsrem,quidaiat,aut neger Ac Fin.7^. a 
TTi £*£** neget,neq^ aiat aliquid. Acad. a 6,4 
Diogenes ait, Antipater negat. Off-70.a 
Sunt etiam valde contraria alia, qua appellantur negantia 
<p*m& Graci contraria aientibus: ut y fi hoc eft, illud mn eft, 
Top. m.b 

Plurimis argumentis corroborat breviter expofitamratienem. M 
Her.ia.p.jtf. 

Tenuijfimd fuffiicione aliquid cenfirmare. pro Aml. Glutae» 

pg.di. 

Confugiendi. AfyU,/^e ctiato* /i^r.Auxili|» 

%ufln<btiS)ulfi fudjmy $ 3 d|i«nM/ 3 ufimn$«* 

I N tuamfidem mifericordiamq, confugit, pro Qg.p.3, 

Me in gregem ficariorum contuli, pro S.R. p ,6p. 

Ad meamfidem,quam habentfficftatam,rem diu ^d* cognitam. 
ioVcrr.p.Hf. 

Hic locus eius fortuna mi fer a multum % ia & at a portum se ferfie- 
gium eritfuturus.pto A.CLp.j. 

IugAportus erat in caftris tuis. Ep.ad Biut. p.$4*- 


Congrucndi. Fide Confenticndi. 


Coniedturar. 

SKut^wajfimg/ <£rra(f>m. 

Ecquid 


Digitized by Google LINGVO LATINA. 3}7 

C Cquid tudeodorepojfis , fiquidforteolfecerk,facere conte- 

Nunquam hodie quivi ad conieSturam evadere. Rud. j. i.v.zo. 
Bene ego de me conieSturam domi facio. Cift.x. uv. 1. 

Cum conieSturam egomet mecumfacto , hac illa eft fimia . Rud, 

3.4.W.A5. 

Neque fcio^quid dicam t aut quid cemeftem. E unuch. * . 4 . 

Multa concurruntfimul % qm canie&urat» hanc nunc facio. Andi. 

Quantum ex ipsa re conieHuram facimus. Heautontim. 2. 3. 
verf.2.5. 

Ego deme facio con'e£uram.Hcaut.l.}. 

Sedtpfiegreditunqudm feveruclrem , videam* cenfeas: id eft, 

ex viilt u de re i pia comc&uram capias. Hcaucoatim, 

Jacit de feconieSluram.de Orat, l.x.p. 431 
De me conqio.dt Orat.l.j.p.466. 

Non leui conieSturdrespenditur, pro Sex.R ole. p. 5 7. 
ConieSturdaliquidcapere.pto S.Rofc.p.71. 

De re aliqua conieSturam facere, in V crr.p. 208. 

ConieSturd aliquideonfequi. in Vcrr.103. 

ConieSturam dere aliqua facere, in Vcrr.joo. 

ConieSturd aliquidperjpicere.pto Leg. Maa.p.63 fe. 

ConieSturam fac er e.pto C.Rab.p.164. 

Huifce rei contecturam de tuo ipfis fi udi 0 facilim} ceperis, pro L. 
Mnr.p.xxa. 

ConieSturd aliquidproffiicerr. pro Dona.p.404. 

ConieSturd nititur.. deDivin.x p.i 64 . 

Quantum ego opinione auguror, pro L.Mur.p. 149. 

'Que autem pofita fmt in coniefturd,que% mihi videntur fore, ea 
putabo tibi d me feribi oportere. Epift.adFam.libr. 1. pag. 
1/. , 

Quantum copiarum haberes: ipsdconieSbtrd eonfequi poteram. 
Ep.adFa‘ip.!.ii.p.374, 

Quodfi conieSturd adhuc provideripoJfetJLf .ad Attd.i.pl. 
Quantum conieSturd auguramur .Ep Att.l.t.p.$8. 

Vbi fit facile conieSturd ajfequere. Ep.Att.l.u.p,$7j* 

Quam tu conieSturamfaciebas ex Uteris. Ep. A tt J. 13.p. 4©$. 
JStfidifficile eftfemper dicere , tamen interdum conieSturd peffis 
propius acted. re. Ep.adFam.l. tf.p.ijl. ~" 

Qtpan* 


X *bimodbaliquid inve/ligtri conicBurd potefl. de Diunat. pag. 

Invenii magni efi.prtcipere coptatione futura, & aliquanto ant* 
1 ^confittutre.qutd accidere poffit in utram^arum. l. Offic. 


% 


THESAVUVS 


* | 


p» 


Coniiciendi, Conferendi* 
gBttffm/ 

P^ppituin ultimam provinciam fi eoniech.Tarfum ufo.lt. 

Sinfe i» intimum conijcert vellent > non fati* commode calceati & 
veftiti id facere pojfent. proC.ji.a . . , 

In Epicurinosadverfarij noftrtcafiracomeetmui. E.tjS.b 

jnlatebramaliquamfeconiicere.de U.117. , 

Orationem aliquam improblin viros clanffmos comeBam effe. 
proSeft.ti.b 

O prtclare conieBum a vulgo in illam provinciam omen commu¬ 
nio fameatq?Jermonis.inV .'H.o- t . .... . 

Htc omnia crimina a multitudine mtuam nimiam diligent sal», 
Servi,conieclafunt. pro Mur.' 4 }.b 

Conucerefeinfugam proOMi.a 

Libella* quiinEptjlol*”-- conieB-M eft.Kl. I 49 -» 

jtaqs id prooemium conieci ineumlibrum, quemad te miji. Att. 

. Qultnlegem iisdem prope verba nojlrivirim decimam tabulam 

eoniecermt.de 0.185.a 

Conticere cattam in loeos. pro Plan.2 7 7 .a 

Meo vero illa iffa Indens conieci in locos communes . P*f ad. n 6 * 

® Csnift* 


Digitized by Google 

LINGVO .LATINA 


Coniugij. Matrimonij. Nuptiarum. 

/ SBdfctn / 5Bei6 neimn / <2fk / <Si )0 
jlanbt/ 9B«rbm / 2Cu0|?<unmn / SStrmdjfcn/ 
^ocbjdfitiacfem / 3ro$<n / aufucfrm / £>urd) txn 
for&faflm. 

Q P&iw» Alcumenaeftnupta. AtDpb.Prol.r.^. 

Alcumena nupta eft cum Amphitruone. Amphitr. T. r« 

v. ipj\ 

Depofcerefibivtrginem.AxjX. Arg.v.7. 

Virginem collocare alicui. A ul. A rg. v. 1 y. 

Tiliam dare nuptum. Aul.Pr0Lv.v7. ' 

cupio mthifiliam defionderi. AuI.i.i.T.5^ 

Virginem alicui locare. Au1.2.i.v.ij. 

JHoJtu eft uxor,inyida qua ad virum nuptum detur. Stich. 1,2. 

iDum quidem cum ilUnupta eris. Aiin j.i.y.io. 

Ducerefiljam Aul.ProI.^,53. 

¥0fcere filiamJibt uxorem. Attl.Prol.v.$4* 

Vxorem domum ducere. A ul. i. r.v. 1 '8. 40. 
flislegibusfiquam dareVityducem, que cras Veniat,perendiifo* 
ras effer atui. Atti. 1.1. v* j 3. 
idmJfitbiiubespofcere,pojcam. Auki.i.v.)& 

Virgtnem habeograndemrdoteceJfam,atq^ illocabilem. Aal. $ 

v. 4 . 

Vbt mentionem ego fecero de fili A, mihi ut deffrondedt. Aal» z» t. 

Cur igitur pofcis rAeam gnatam tibif Av\.i.x.y.% 7 . 

Nuptias ornare,adornare. CaCa. 6 . V.67.&3.2.V.» 

Evenit tibi jusper hac mea operat quam ego nunc condUo tibi. MU 
45 -v.M* 

X>idtv me daturum iUifiliam meam uxorem, Rud* 4* 6***9* 
EtnHpturatftmthiRud.4.%.1.4. .***• 

Nubere alti* >rieh.i»i v;j$. , ' 

Sifiliamlocajfim meam tibi. Ibid v.tf. 

Lendtdontmbanc accipe; at % eam deconde mihi.W,1*61.64.77 

r * vmmo 


54 ° ~ 

Dummodo morata recte -veniat , dotata efi fatu, ibidem 

Reftlndcot,bullii legibus, cum ,Ui dote,quam tibi dixi. Aul.t. r. 

Meminerit convemffe, ut ne quid dotis mea ad te afferat Jili*. 

ibid.v.So , t 

Wuptias hodie quin faciamM.wd.v.Zl. 

ibo iziturjarabo.ibid.V.XS' f 

Vitiim defbondi ego: hodie nuptam dabo Megadoro .AuL 1 . 

Tuam mihi maioremfiliam deffondeas. I cen ,3. 

Oratu eius Ph<t dromo locat nuptum. Cute. Arg.v. 8 . 

Tu dejponde iflatn,miles . huic, sgo dotem dabo. Curcul.j. 1 . 

Y.6 3. 

Taetre nuptius cum aliqua. Cai. 2 . 8 .v. 52 >* 

Gnatam generat nuptiis. Cift.Arg.v. 2 . 

dejftndit adolefcentulo. Cift.Arg.v 7. 

lta(j3 lege hanc ,& rite civem cognitam Alcefimarchu* poj/idit. 

Cift. Arg.v.10. 

At Catius f nitream viro darenuptam. Cift. i.t.y 44. . 

Hac quidem ecafior cotidie viro nubit , nupfitfr hodie . Cift. 1. X* 


thesavuvs 


Propinquam uxorem duxit cognatam fuam. Cift, 

Si illam uxor em duxero. Cift. 2.1:v.ir. 

Pauperem domum ducere uxorem Epid.i.i.v.3. 

^ ego pol te credidi ux0rem.Epid.2a.vA. 

Pgo illam hodie volo facere libertam meam , mihi concubina qui, 
fit. Epid.j. 4 .v. 3 $. 

Te velle uxorem aiebat fuognato dare . Moft .4 . ] • V. J 3. 

T,gonehic me patiar (Jfe inmatrimoniofM cn .4 l.v.i. 

Tmit,attyapportatfcitJforma mulierem. Mere. Arg.tv.l. . 
Quas adeo haud quis quam unquam Uber tetigit t neq s duxit rto» 
mum. Poen.i. -.v $7. 

Raptam ut emeret deprAdone virginem. Perf Arg.v.3. 

videto , voles nuptum dare. Pcrf 3. J.v.jf* 

Suo amico Pleuf .lippo iungiturA<ud.Vio\.\.6. / . 

Pudicitia efi,cos magnificare.qtti nosfidosfum/eruntfibt.$tich. U 

i.Y. 44 - . r 

Tute ad eum adeas, tute concilies, tute pofias. Tnn. i. »• veri. JOf„ 
Conciliare, & pofcerc eji quod Germ. dicimus : 3 £&ttbCtt/ 
WA Turneb.hi . f 

H absone 


Digitized by Google LINGVO LATi is 

Habeonepaftam? 8 T. conditiontmcuius modi? Trin. u 4. v. iOi. 

Vide Lex . Plaut. Condicio. 

Scio tibi uxor emiam ducendam. Truc.4.4.v.j^. 

Aliam pater ei deponderat. And. A rg. v. 4. 

Simulat futura* nuptias. And. Arg. v. 6 . 

Jlecufat nuptias,generum abdicet. And. A rg. v. 1 o. 

Dat Pamphilo hanc,aliam Charino conitigem. And.Arg.v.11. 
Quas ct edis ejfehas,non Junt vera nuptis. a nd. j.i.v.io. 

VUre ad me •venit 3 unicamgnatam fuam cum dote fummdfilio «- 
xorem ut daret > Placuit, defiondt , hic nuptiis di dius e fi dies . 
And. m. V.71. & fcqq. 

Tro uxore habere aliquam, And.T.T.v.115. 

Tuum efi officium,has bone ut ajfimulcs nuptias. A ndr. 1. 1. vcrf. 
IV* 

Non efi dubium,quin uxorem nolit filius. A n d. 1 2. v. t. 

Davum modo timerefenfit y ubi nuptias futuras audivit. And.i.t. 
vcrf$. 

Herus, quantum audio,uxore excidit. J£r vrirt frc n i$t Mom* 
m«» Andr.2.5. 

Intus dejpondebitur.intus tranfigetur, A n d r. 5 .6. 

Vt ab ed excludar,huc concludar. jj (C§ Oiffc muft JUttlttUII/ 

trtticfenfttmf. Andr.2.3, 

4 Diem quia olim in huncfuntconftittm nuptis. A ndr. i.y. 

Omnino abhorrere animum huic video a nuptiis. 

fu ftlti frcpfll.Hccyr. 4 . 4 *-92- 

Si impetro, quid alias malim, quam hodie has fieri nuptias? Andr. 

* 

Lepus tute es, & pulpamentum qu&xis : id eft, ambis virginem 
pulchriorem, quam que tibi conveniat. Eunuch.3.1. 

CumiUumgenerumcepimw; JQa&ittym Mfcr Xcc(tcr ga* 

frfeHecyM.f, 

Te tfti virum do,amicum x tUt orem, patrem. Andr.i . 5. 

Hanc mihi in manum dat: accepi, acceptam fervabo. ibid. 
jinimum ad uxorem appulit: id efi , ad coniugium.Andr.?.6. 

Vx orem demus fi ero confuetudme & coniugio liberali deviftum, 
Chreme,dehinc facile ex illis fife emerfurum malis. A ndr. 3, 3. 
v,i$. 

Terpulifii me , ut homini adolefcentulojn alio occupato amore , ab¬ 
horrenti ab re uxoridfiliam darem in [editionem atque incer¬ 
tas nuptias. And.5.1 .t.io. 34 2 THESAVR. VS 

Meretricios amores nuptiis conglutinat: ttiacfcf}/Mf? bl£/ fb 

gwic&ea/cinanDer torl)ttt>r*&Uii. Andr. 

5.4. 

Quid} credebat dormienti h ac tibi confefturos deos, ($* fine tuet 
opera illam in cubiculum iri deduBum domum, Adclph. 

4. J- 

O fetidi adveniens,qui cum v olebam, at ut volebam,coUocatam 
filiam. Phorm. f.i 

Vt potui,virginem nuptum locavi huic adolefcenti: |{f 

fhm Jt m grgcba?. ibid. 

Quid ait Byrrhia ? datur iUa Pamphilo hodie nuptum ? And?. 

2.1. " 

illam cum illo ut patiar nuptam unum diem ? Pfcormion. 

Teperitfilia ex illo,cui data eft nuptum. Hecyr.4.1. 

Pro virgine dari nuptum nonpotefi: quia fcil. virginitatem ami- 
fit. Adelph.$.i. 

lam virginem dejponditfilio meo. Adclph. 4 . 7 . 

Dejpondit pater gnatam filio huius vicini proximi. Hccyr. 

\. 2 . 

At illt ego nec do, nec dejpondeofiliam meam Heaut. 4.4. 

Pro uxore habere hanc peregrinam A ndr.i/r. 

Quid Chremes?qui denegaverat, fe commijfurum mihi gnatam 
fiuam uxorem. Andr. 1.5. 

Pa quoniam nemini obtrudipotefljtur ad me. ibid. 

Nunc uxore optes eft: animum ad uxorem appulit, Andr. 1. j. 
V I5 * 

Scimus , quam mifere hanc atxdrit : nunc fibi uxorem expetit, 
Andr. m. 

Hanc mihi expetivi: contigit : conveniunt, mores : valeant , jui 
inter nos dijftdium volunt: hanc, ni fi mors, mihi adimet nervia, 
Andr.4.*. 

Hic nuptiis diBus eft dies. Andr.T. r. 

Vt ne ejfet Jpatium cogitandi ad difturbandas nuptias. Ad&. 

i. 2. 

Nuptias effugereiftas malo,quam tu adtpifcier. Andr.i.I, 
At(uita,uti nupti*, fuerantfuture fiant. Andr.). J. 

Vt apparentur nuptt&,dicam. Andr. <.4. 

Solus mihi effccifti has nuptias. . bid. 

Jn nuptias conieci herilemfilium AbA, 

—~»11— «•'' Diaitize d bv Google _ 

'GT& LATINA. 34j 

Qutme hodie ex tranquillijfimd re eomerifli in nuptiae. Andr 

M- 

Vxornbt ducenda efl, Pamphile. Andr i $. 

Ha nupti a non apparabantur mihi. Andr. 4. r. 

Si omnes hunc conieftum in nuptias inimici vellent.ibld . 

$X unis geminae mihi conficis nuptias, ibi 1- 
Nuptiae mi app n rari fenfit. A n ci r. 4 •' • 

Quantum huic promoveo nuptias, ibici. 

Inflant Ut hodn conficiantur nupttd .Hnllf. < .1. 

Occidunt me* quit lum > 1 im is (ai cla > r uptias findent facere, in af~ 
parand&coi fumant diem . A d<■ I p Im. 7. 

Honos, me abfi , 1 e,hic confit iftie nup t i as. P ho rm. 1 s 
Quime&fohtfc e impedivit nuptik.PbotTn. i.x. 
tnmfcsremjnfirmas has tfir t % f. i as. Phorm. sf- 
Quid adhtifi habent infirmitatis nupttAf Hecyr»i.t, 

Sperajfe eas,fi tolerarepojfe nuptias. : bid. 

Qjo dfortunatu m r fi i putant, uxorem nunquam ha lui. Adelph. 

l.r . 

Toflremonuper dixit, vdlc urrrem durrre. Adclph. 1. 2. 

JZopa&o prorjum illi alhgdru filium.h drlpb. 5. ?. 

Quid has, metuit fores ? Conclufam hic habeo uxoremf&vam. 

. ‘Phorm.5.1. 

Ait uter tibi poteftatem eius habendk (e dare. Phor.f.tf. 

Vxoriobnoxiusfum : ($tyb\\\\\\<%\ CfeusttJiDrr ttfjflfflU 

Hecyr.3.1 

Dum nereducamuxorem.ZDanttiCifit nurntC§*f£ifcttt1Cm- 

Tetftivirumdo. Andr.^.v.60. 

Accepi,acceptam fervabo. Andr. 1.5.v .6$, 

Parare nuptias. Aud.2 z.v.+. 

Qrabo gnato uxor em , fi impetro,quid alias malim , quam hodit 
hasfieriuuptiast Andr. . i.v.74. 

Jilu invenies, virum. A n d r. 3.3. y. . 

Mihi tradet,nuptias quantum queam ut maturem. Andr. 3. 
v.45. 

Ducit JEfehinws vitiatam , potitur Ctefipho cithariftriam. A- 

delph.arg.f.12. 

Huic leges cogunt nubere hanc. Adelph.4.5.v.i8. 
QuieeHmabiUrtAbftraxitnifiego ? Ar.dr.j.i.v 38. 
foffofemperfug; has nuptias. And.4.4. v. 27. 

r 4 sci* 

? 44 THESAVRVS 

Scis Pamphilam ftonfam ini hi. Eun.f.p.v.tf. 

Vitorem domum ducit. Heeyr.i, 2 .v. 7 i 

Cum eo nuptaeft adverfusanimihbidinem.Ldccyr. 4.1 .v.19. 

Quime & [e hifee impedivit nuptiis.Phoi .i.+.w.i 

Locare unicam fisam filiam. P horm. a .j.v.41. 

Virginem nuptum locavi huic adolefcenti . PhoTm. 5. 1. r.zf. 

Poftquam audierat non datum irt filio uxorem fiso. Andr. 1. z. 
ver (6* 

Omnes qui amant, graviterfibi dari uxorem ferunt. And./. %. 
vcrf.io. 

Chremes denegat fe commiffurum mihi gnatam fisam Uxorem , id 
mutavit,quoniam me immutatum videt. Itaneobftinate ope¬ 
ram dat.utmea Gly certo miferum abftrahat. And. t.j.v.6. 

"E a quoniam nemini obtrudi potefldtur ad me. And.i.j.v^tf. 

Mihi fuum animum atfy vitam credidit,Quam ego animo egregii 
charam pro uxore habui. A nd. r. f, v.3 7. 

Credo impetrabo, ut aliquot faltem nuptiis protrahat dies. Andr. 
2.1.V.28. 

DsimprovifonuptU^noncoherent. And,i.i.v.i4, 

Nism videntur convenire hac nuptiis Prius , quam tuum ut fefe 
habeat animum ad nuptias perJpexerit.And.i.^.v.a. 

Differre aliquem ab aliqua. £men ttOH Cincr fc$rtfcl?. And*, 

4 v 5. 

Num illi mole fi a quippiam fiunt hi nupti Ai A nd. 1 . 6.V.7. 

Nifi moventur nuptiA.Andr. 

Nunc fibi uxorem expetit, a ndr.$.2.v. 19. 

Has nuptias perge facere,ut facis , Aodr.3.z.v.40. 

Qua opfAS fuere ad nuptias gnatA paravi. And. 4. j v.i.&t, 

Meretricios amores nuptias conglutinant. And. 5 .j.v.io. r 

Sinon hanc uxorem duxero. Eunuch. 5.1.7.49, 

Quin iam virginem deft>ondi } res compofita eft: fiunt nuptu. A- 
delph.4 7.v,i7, 

Ego novus maritus anno demum quinto &ficxagcfimo fiam>aitfo 
anum decrepitam </#*ri?/w.Adelph.j.8.".i). 

Antiphdamea nubet mihi. Heaut,4.$.v. 3. 

Si voles.dejponfitm quofy effedicito Heaur.4.8.v.2<>. 

Miferifiunt qui ts t ores ducunt, a d H er. 1 . t. p 4$. 

Hac quam nptimo viro nupta eft. de Inven.l.i.p. ?68. 

QuodCraffi filiamCfiUofuo dejpondiffet. de Ora: l.i.p.355. 

Filio C.Filiam fisam collocavit. Brut. p.547, 

Cpnfi- 


Digitized by Google 


LI NGVvE LATINJ. 345 

Confobrtnam habet in matrimonio, pro Quint. p. 

Th emi fio cies cum confuter et ur , vtrnm bono viro pauper i 3 aut mi¬ 
nus probato divit tfiliam collocaret, O ff. 4^. a 
P. Scipio Corneliam filiam Tyberio Graccho collocavit, dc in. 
55 '. a 

Cui ae Cati filio filiam fuam collocaverat , affinitate fefe devinxe¬ 
rat At Cla.i7$.a 

Cum vellet fororisfmfiliam in matrimonium collocare, dc Dom. 
io .b 

Collocare (diam alicui A cCla.i7J.aStc Caef debell.Gall.I.i.^f- 
que huius potentia cauffia matrem in Biturigibus homini illic 
nobilifftmo acpotentijfimo collocaffei ipfum ex Helvetiis uxorem 
habere:fororem ex matre &propinquat fu as nuptum in altat ci¬ 
vitates codocaffie. 

Tart horum filius , quo cum effiet nupta regis Armeniorum foror. Ep. 

i*j.a 

Viri cum quibus nupta erant. in V. 1. b 

Cum mulier, fuiffet nupta cum eo 3 cui connubii ius non erat.T op. 
221. a 

Sequuntur connubia^ affinitates ex quibus ettamplures propin - 
qui. Off.i.p.So. 

Mulier in familia. UiBunhatqAn privignorum f /mus nupfit. p ro 

Clu.y7.b 

Abhorrere a nuptiis.pt o A.Cluent.p.t;. 

In matrimonio Ca/enniam habuit.pto Caec.p.rpo. 

Invito dejpondere alicuifiliam fuam. pro A. Cluent.p. 8r. 

Eo authore finxit honeftiffitmi , at% fpettatifiimi viri filiam. pro 
Seft.p. f. 

Cui tx ampUJfimo genere in familiam clariflhnnm nupfiffies. pro 
C*J.p f io 4 . 

A ducendA uxore abhorret. Ep. A tt.l.14 p 44f. 

Chm vellet foreris fu&filium in matrimonium collocare, dc diiin. 
Li.p.198. 

Concupere aliquam in matrimonium ducere, pro A. Cluent. 
P a gM- 

Ducere aliquam m matrimonium pro A.Clucnc.p.Stf. 

Yxorem fibi adinngere & ex illa liberos procreare, dc Fin. libr.j. 
pagiaoS. ^ 

Y 5 Con- 

34 « 


T HESAVRVS 


Coniungendi.Coniunctionis. Cohaerendi Copulan¬ 
di. Vniendi.L onncbtcndi.Adiungendi. 

gufamttunt&un/ 

fctnrfen/ 3 U matfccn. 

E Orum coniunctiont pars oppidi.qu*apptUatur tnfuU,m*rt dif- 
iunlia anguftoponte mrftu tdtungitwr.O' contmttwr.va Y 

CatpaJ.scis pars,qus cum CiUcid continent f/.F.p.iv.b 
Mari aer continens eJl-deN^-Vs ■» ,' ' ‘ ' 

Huic fundo continentia quadam pr*diaat% admnSa mmatm. 

ptoC*c. 2?7.a . 

Hic fundus ,qui fundo eius antiquo continens eft. iDid.D 
Mare dijfwvle eft proximo ei continenti. Ac. 3 6 b . 

Exeo natus fefe l continenti genere tertiamvifiimamrttpub. p*&- 
&«zf.<icFin. 77 -b a 

Notus finfus conum cim & continens in tnfinit0 nullus ejjepotejt- 

dcN./.a , t u 

Natura rerum uno confcnfu iuncda eft,&continens. dc Div. 115. 
Proxima & continens caujfa movet affenfi ovem 
Continentia cum ipfo negotio funt ea, q:u femper affixa eflevtdau- 
tur adremmejj ab ea pojfuntfeparari.de ln.jo.b 
Continentiffiir itu) (Intermijfo* or.i6?,a V r 

Sed nihilinterpellabo,continentem orationem audsremalo. Tulc. 
In extrema oratione continens vox remedio eft 'i/oci.adHer.ao.a 
Continentia tua feripta , <# quibus perpetuam rerum geftarumkt- 
JloriamcompleBeris.ft^ft. 6 %- 
Continenter unoJfiritumulta dieere. adHcr.20 a 
Quomodo enim probes continenter imagines ferri tautficontme *- 
ter } quomodo Atern &?de N.25 a 

Continet er unii verbum non in eadem fententidponere.OT.X 09 * 

In quo non modo crimen non h&rebat y fed vix diferti adolffcentu 

coh&rebat oratio, pro Cael. 4 °.b 

5*r>750 familiaris non coh&rtlir, fi verba in t er nos aucupabimur. 
pro Cxc. 295. a 

Nonqus.ro iam,v erpmntfit illud: deo, ea qui dicat fractor* tutar 

fe (ohtirere.de cln.y ^ 

Afuf 


' Digitizbd by Google 

347 


LINGVO LATINA. 

Aptijjime coharent inter fi.Ct.210. b 

Tamautem eras vecors , ut tat A in aratione teeum ipfi pugnaret: 
ut non modo non coherentia interfi diceres ,fedmaxime difiun- 
fla *tq 3 contraria . in A. 1. 

Ipfum mare fic terramappetens Utt oribus fic eludit ( al. eludit , 
al alludit) ut una ex duabus naturis conflata videatur, dc 
N.4«^a 

i tx hi* duabus diverfisfibuti familiis unum quoddam eft confla¬ 
tum genus a pofterioribus.de In.6 $ .a 

Videtisne quanta feries rerumfisentiarumep fit,atq 3 ut ex alio alia 
ne flantur ? dc Leg.itfrt.b - * 

§luid nonfic ex alio neflitur , ut non fi unam lit eram moveris ,la- 
bent omnia. Acad.tf b.defin. io$.b 

Cum caufa caupo nexa remex fegignit.de D.io6.b 

H.x hoc genere caufarumfatum a Stoicis neflitur . T op. 215 .b 

Nifi cum prefidiu potentium benevolentiam coniunxijfem. 1.9. 

Epift. ' 

Vt tibi me facile,& in Repyb.& in militia admnflum ejfe patiar e, 
5.7. Epift. 

Vtginti oppidafunt Dalmatia antiqua%qua ipfifibi ajfiverunt , am¬ 
plius fexagintayid cft,adiunxerunt. Epift, 5.1 Q. 

Comunflene malles cum ceteris rebus noftra contexere.Ep . f. t 2. 

Te falvum conferves incolumitati tue tuorumq 3 , qui ex te pen¬ 
dent confulas, hoc c qui tibi eorum fli funt , e£> quorum falx* 
fiae tua nulla eft. Epift. 4. m 

Neqj dubito,quin omnes qnifuperfintfle Arcti exercitu , confluant 
adeum. Epift.io.tj, 

§luotftwo brevi tempore fociet at e vi flor i a tecum copulatos fore. 
Epift. 11. g. 

Tuus difceffuSf&vitA dtffimiUtudonon eftpajfa voluntates noftras 
confuetudiae conglutinari. Epiftai.17. 


Coniurationis.Conlpirationis.Confpirandi# 

gufamtmn 6fafm / gufiuniwn ffimtni gufamttim 
fcaltm. 

\A [rum fines in nidum uuumconfliraverint. UittC.fc. Di- 

Ita 


Digitized by Digitized by 


548 THESAVRVS 

Ita cont urat tonem conflatam reflinguere , ut nullafrintiUa cotn - 
pareatsOrzt. ante £xil.p.j6<. 

Se quafl armorum ftudio in maximam familiam comeeit.pto Scft 
pag-fi'o. 

Hinc propter amicitiam Catilina coniurationis particeps fuit, 
pro Caci. p . 96 . 

Quis horum confenfum conflnrantem, & pene conflatum in hac 
squalitate fraterna non noverit / pro Lig. p. - oj. 

Totentijfrmorum hominum conflirationem mghgere, Ep. ad Faxn, 
I.5 p.117. 


GooQle 


Conquerendi. Vide Querela?. 
Conlanguini tatis, Vtdc Affinitatis, 


Conficientia. 


©Cfotftm, 


V Oesu me ad c oenam: relig io fuit .denegare nolui . C ure. 2. j.y, 
71.Sic veteres dicebam : Obftnngere religione^ & obliga- 
re pop . £<?/;*. religione. Cicero Phil. 2. &dc A rufp.Rcfp. 
tanta Religio eft.qudnon in noflris dubitationibus&c. Livius 
lib .6.In religionem eares apud Poenos verfa eft. h.c. Paeniinter¬ 
pretatifunt,id Diis nonplacere.ut Roma oppugnetur. Cic, P hi/. 
3 c 'dm innumerabiles religiones in Remp.in ducerentur, b. e. an* 
xtetates & formidines adventantis ir& divine,, idem Livius 
dixir. Exfolverereligione h.e. eiufmodi.fcrupulum eximere. Vide 
etiamTit. Ominis. 

Maximi &flimare confcientiam mentis,quam a Diis immortalibus 
acceptmtcs , qu&anobis divelli non poteft . pro AuL ,C iuent, 
P a g- 73 - 

Ad illos confcientis contagio pertinet.in Ver. p. 5 65. 

Rraclard confcientrdfuflentor.E p. A t. 1. i o. p . 3 o 8. 

Cum animi conflientid excruciare aliquem, de Finib. libr. l. 
pag.MO. 

Animi confcientiam non curare\b\i. 

Vt rtoftramflabilem confetentiam contemnamus, dc Fiuib. Iibr.a, 

pag.ijS. 

Coa* 
IlNGV^ LATINA 


Confentiendi. Confcnsus. Aflenticndi. Congrui ndi. 
Concordandi. Annuendi. Gratificandi, Favoris. 
Fuit tttam Animi, Sententia:. 

^ufatwmm ffimmen/^SDcrcinf otnmm/ ©nJWmmm/ 
0ttt fjdjfm / «Sinta f«m / / Stnfjclitg/^tt 

C Vfio omnia que. tu vis. C ’ f. i. ?. v. 26. Cift. i.i.T.ro. Perf 

5.1.V./4 EftfonnuUaffentiendi, gratificandi , & placere 
ftudentit. Sic Horat. hbr . /. Sat. st. verf. s Cupio omnia quae 
▼is. 

Id efi Mecafior. Caf. 23.z1.3d Te rmnla e fi ajfeverandi. Sic eadem 
Vab.Caf.^.z.v 2. Hoc erat Etaftor.&c. 

Vtinam que. dicit, difttifa&a fuppetant.VCc ud.i.i.v.totf. 

^Iccejfit animus adfententiam meam. Aul.2.7-v.i$. 

Nam omnitu* amicis meis idem unum convenit. Poenol. 5. 6, 
▼er£ 3. 

£ane iUi interfe congruun t concorditer. C ur. 1.2. v. 1 4. 

^Autfide ed re unquam inter nos convenimus. Pfeud. i.f.v.150. 
'Bene. Pfeud. 1.4.V.2;. Sic loquebantur apud Comicosajfentientes 

. aliorum fi udus. 

Dies complujculos bene conveniebat Jane intereas. Hecyr.1.1. 

Nee conventurum inter nospofthac arbitror. Hecyr. 4.4. 

Hae fratri mecum non conveniunt. *&arittS!CI! flnh \V\l 

cius mitcitt<m&rr. 

Omnia hac illum putat o,qua ego nunc dico,dicer e. Phorm. z.i. 

Volo tffius quoqfr voluntate hoc fieri. P h orm.4.f. 

.'Eadem aqueft udent nolunt% omnia. Hccyr.1.1. 

Si concordabis cum illa, habebis, qua tuam feneftutem obleftet. 
Phorm. i.2. 

Credo fi non reducam , ed gratia concordes magis fore. Hecy¬ 
ra. 4 *$v 

Omnes congruunt, unum cegnoris, omnes noris. Phorm .1.5. 

Omnes uno ore bona dicere. And.i.i.v. 67. 

Concedo hic domum,ne nos inter nos congruerefentiantlHcaut.}.!. 

. YCI £ 91 . 

\ Ecc 


Digitized by Google 

jfO THESAVRVS 

Ecce autem fimilitt omnia,omnes congruunt:un«m cognovit, tmnti 
noru nt cintrgut / fo f«no fu ail gut/fic fcmft aUcurtcret» 

tini JCctfigcftkWff' Phorm.i.v.34. 

Vno ore omnesautboreifuere.khot. 4.).v.ao. 

Compofetofaftum eft,quo modo &c. Phor t.I.v.19, 

Vno animo Fonteium, atfy una voce defendunt . pro Fonti pa- 
gin* 584. 

Vulgi indicium cum intelligentium indicio congruite Brafcpa* 

gin.571- , c 

Multa caufa conveniunt unum in locum,& congruunt . pro Scxt* 
Kofc.p .57. 

Vndvoceloquuntur .inVerr p.i! 7 * 

Quibus in sontroverfiis, cum fiped mendacio contra votum h6- 
mines ftare confuefcerent.de inv .4 i.b 
JL fe potius,quam ab adverfariu flarefignum.de Inv. {7 ,b 
Trobare rationem aliquam, quod ab ea fteterint viri probatijfimt» 
ad Hcr.24 b 

2jJonftarecumiv5,qut&c.de$m.u*\) 

Quemadmodum ei dicebamus,qfii aferipto diceret , hoc fore ntilij- 
Jimum,fi quid de Aquitate ea,quA cum adversario flaret , doro- 
gajfet:fihunc qui contra fcnptum diceret>&c. de In.So.a ^ 
Cum rem communi verbo appellaris , levius dixijfe videaris: culto 
ad eleftius verbum accedas , injigniorem rem facias. adHc- 
rcnn.^i.b 

Condemnari malebant , quam adeiiu conditiones paBiohesq^ao- 
cedere. In Verr.i6z.a 

Cur ex tot creditoribus aliis ad ijlam rationem nemo accefferitt 
proQuint. !4.a 

Vnumfer efenfumfuiffe bonorum omniumfc pift. r. 9 . 

Singularis bonorum omnium confert fio.'\b i d. 

Quanta vis effe potuiffet in confenfu bonorum, ibid/ 

Tantus confenfu fenatusfuit. Epift. $ 

Quod erit confentaneum iis liberis.\i\iift.}.6. 

Mac fcripfi,ut tu qui fui/h comuncliffimus mecum,& fehtentia 
voluntate eadem cogitaras. Epiil.6.*. 1. 

Video Cn.Vompeium Senatum fecum habiturum : j£r fc^Ctoff 
lier f*Q£tm .Epift.8.is. 

Tu es is, qui me tuis fententiis fpiffime ornafti.tf.x e ii. 

ContrafeUratiJfwia conjpirationem hoftium confiigere.tf.tt. 

Hamo 


'yGoogle 


^^XTNGViE LAT1N£ ?S i 

JJoftso tnihtfenfibus tn Repub coniunchffiwUs. Epift. H* T 5 ‘ 
Conffiratenobifcum:confcnti:ecnm bonu. Conr. Rul.p.itO. 

Ii» re aliqua fentire unum attjg idem, in L. Cacil.p. Uf* 

A lente, voluntate fi udio ,vir < ut e ,voce confentire.\u L. Catil.p. 115 
'Eundem habere animum tn al quare Orat.aoce Hxil.p -61. 

Um civit defatut* Retp.und & mente, & voce confentiunt. Phil.l, 
pi)!. 

In eumgraviorem fententiam fe iturum duxit.VhW.i i.p. 4S. 

Vos maximisfipe in rebusajfentiamini. Phil. ii.p. 4 ? 4 * 

Mihi cumDeiotaroconvenit. Ep. At.l.^p.173. 

Cor cum oculis confentit. Ac ad. 1 . i.p. 4 * 7 - 
Vno ere plurime confentiunt gentes, de tin.l.i.p.t 77 . 
Jstid>inqpoeft omnis vis *micilU,voluntatum,ftudiorum, fenten- 
ttarumfwnrna confenfio. ric Amic.p.189. 

Inedkerefieft. Parad.p.122. 

Vos univerfiund mente & voce d me confervatam ejfe Remp. con- 
clamufti* PhiU.p. 4 -' 9 - 

Cuius cnmmoribus & natura congruamus. dc Amic.p.14.4. 

Qua ut uno confenf* iunfta fit.deDivin.l i.p.14. 

Antonius vehementer fe afjentiri Crajfo dixit, dc Orat, libr.i.pa- 
gin.258. (gi«*4<>. 

Inter fe omnes cum quodam lepore confentiunt. I. OfHc. pa- 
-Retineri uffenfum. A cad. 1 .1. p.? 1. 

Trudentur Academicos d rebus incertis affcnfionemcohibuijfe . de 
-nat.Dcor.l.i.p.3. 

Ajfcnfionem adiungtre animorum. Acadcra. Quacft. libr. 1. 

pag. 9*. 

Afficiebant enim in Hortenfii fententiam multis partibus pluret 
ituros. Ep.3*a 

rDe tribus legatis frequentes ierunt in alia omnia ibkL 
> Tquidem antequam tuas legi lueras,in hominem ire cupiebam . At. 

' t6. A. Sf opponere alicui. 

Cum Cefar e Lentulus confulfacit. Ar.9<s.b 
AuBoritas doctiffunorum h ominum nobfcnm facit. proC*cil. 
v - $os.a.& 

Faciebant omnia cum pupilla in. V . 9 ?.b. 

Cum furialis illa vox fecum illos facere perfonabat. pro. Plane. 
ipfb. 

JD cmofthenes Pythiam dicebat, id cft , quaficum Phi- 

lippofacerg.de D.»$,. a 

Hos 


Digitized by Google 
Jfz THES AVR.VS 

Hoc nihilo magis ab a dv er far iis,qui dnobis facit. de In. 59.1 
C onera opponitur, Tacere contra aliyuem.de Fio 7 6. b 
Cajfius reflondijfetyidem fintire, & fi cum facere Syllam, pro Syl. 
7 Ha 

Defenfor autem iquit at e nitatur : & ea cumficumfaciat >non 

re fid depravatione, verbis fi urgeri queratur. Pare. 141. b 
Cum illeficum illos fac er e clamitabat, ero F!acc.2 77.a 
Rem & fintentiam interdifti mecumfacere fatebatur, p ro Cae- 
cin.joo.a 

Veritas cum hoc facit, pro Qijint. 17.a 
P opulus cum illis facit. dcFin.7j.b. 

A fi potius , quam ab adverfarii*flare, de In. $7.b 
Stare a mendacio contra verum , ut nemo contra civium perdito¬ 
rum popularem dementiam afinatu , & a bonorum cauffa fle* 
terit conftantius.dcin. 41.b 
Stare a voluntateferiptoris, dc Cia /9c.a m ^ 

Stare afententia, de J o. 7 8. b 

Si quid de equitate ed } qu& cum adverfarioflaretfierogajfet. d c In. 
8o.a 

Non flantem cum iis, qui &cde Fin .i • 6 . a 

Sedvidene hoc totum, Sc&vola,fitii me, dcOrat.89.a 

^uifunt abed difcipltnd, T u(c. 17 9. c 

Locus communis a translatione, contra eum,qui translationem 

induat . de In. 6 9. b 

Loci communes ateftibus,contrateftes\d quiflionibus,contra qus,- 
ftiones , ab argumentis,contra argumenta: a rumoribus, contra 
rumores. ad Her. 8. a 

Brutus videtur mihi,& plebeculam urbanam ,&fi fidem fecerit, 
etiam bonos ficum habiturus. Att.z57«b 
Hoc nonmodbnoneft contra me, fid maxime meam caujfam de- 
finfionemq 3 confirmat. proCliM# b. 

Qmnibus in rebus temeritas in ajfentiendo, error que turpis eft m 

\b. 8i.b 

Cavendum eft,ne his rebus temere ajfentiamur. O ff. 4 ,b 
Acerbijftme tulitfinatus , ajfenfum ejfi mihi de Planco, ad B rut. 

9 0.b 

Bibulo ajfenfum eft de tribus legatis. E p. j. a 
Tibi finatus breviter impolite^ dicenti, maximis e fi de rebus afi 
finfus. deOr.i3o.b 

ls in Cafcd mihi valde ajfenfus eft. a tt.i6..b 

*‘<k 


Digitized by 


Google 
LINGVO LATINA jfj 

Heq^me dijfenfioni me a prifti» a, putavi portus ajfentiri,qukm pra- 
fentibuo r ctp ub. temporii tu,& concordi a convenire. pro Coro. 

67. b 

Huic offenduntur reliqui confulares. E p. 1. i. 

Ferjpictebantin Hortensij fententiam multis partibus plures itu • 
ros. Ep. 1. z. 1 

Aut ajfentiendum eft p nucis , aut ftuftra dijfentiendum. Epift. 

1.8. 

JAihieftfenatuoajfenfus. Ep. 1. 9. 

Iffemihiajfentiorfortajfe , id c ^blandior mihi,probo me. gcfftOf 
mirfclbftttofrJ. Ep.^u. 

Id tibi nullo modo aJfentiorAaft bite UintBtotQe gUt fcilt* Ep. 

4 • -f-. 

Sedens sfs ajfenfi , qui mihi lenijfime fentire vififunt. Ep.j. 1. 
€}uotidte commemorabam te unum , /» exercitu mihi fuijfo 

affenforem.Fp. rf. 11. 

Sine ullo fubfcriptore dependit , & Tuccium reum fecit. Epift» 

8.8. 

Meafontentu cum frequens fenatu* ajfentirctur &c. Epift.ro.it, 
& 11*17. 

Zgo te fuffragtum tulijfe in iUd lege, primum non credebam . Epift, 
11.27. . ‘ * 

Sententhifie* comprobare .Ep. 15.4. 

lUudvefbquoda te dicltsm eft,ejfepermulta, &c. valde tibi ajfen- 
fiV.de Or. 9 5« a 

De quibus habeo ipfe quidfentiam , non habeo autem quid tibi 
jmtuer.£zN. 7 i .2 

Xdamqj ego iUud ajfentior T heophrafto. de Or.160.* 

Tum ille: cetera inquit,ajfentior Crajfo. ibid.87-b 
DkVenonianii rebus tibi ajfentior. Ar. 1 o.a 
Catoni ajfenfics eft Favonius. & 99.b 

Habet enim res deliberationem , et fi ex magna parte tibi ajjentier* 

At.ioi.b 

Vitiofum eftajfentiriquicquamfalfum. Aca. I7.b 
AffentifftibiyUt in Phorrnwno potijjimum commorer. A t.141. b 
Ham advertebatur,Pompeifamiliares aejfntire Volcatio . Epiftof. 
1. b 

innisos , qui magno applaufu loquitur affentiente popule, de Di, 
ijo. a 

€>bfiftgrevtfis,ajfenfi Juesfirmefuftintre.de Ei-nJ.j.p.47. 

Z &emen*. 


Digitized by Google thesavrvs 

Demonftrare per amplificationem , adutrampotiM legem accede - 

i »»»^«»«* 

conditionem actejfurum putabam. At.1 3 ?•» ' 

Sanitas animi dicitur, cum esus tudicta opmtones^concordant. 

fjjfujn ejfe,& Stoici dicunt,& eorum adftipulatm Acad. 1.4-P* 

m.&in Pif.p.i?. r • 

i(fer4 » S«M* nequaquam confenttre cum oratione 

turniivififunt.)L-s$6.b , 

Motus cum verbis fententiisq, confentientes.de CU.I77-» 

Xpicurus nonconfentit cum Cyrenatcts. A c =M3.a 

aliquid confentire.Htc eu qua de Fabto fcnbit , valdice «U 

fentiunt. At.ioia • . . .. 

vr' turpius quicquam, quam cognittom, & percitum 

ajfertionem approbationemq, procurare. Acad. quxft.Ubr.I. 

pa^. 94. ... 

Facilius ab utra^ parte affemofujlmeretur. I b.d. . 

jfc4 affirmare qnenquam>ne% affierttone approbare. Acadiqufclt* 

lib.i.pag.944 


Confequendi. Adipifcendi. Impetrandi Nail- 
fcifccndi. 


(Srfatwctt / 

JCriescn/ SStfommm. 

N ’ Ec quicquam queo equi hont^ab eo impetrare. CiircnL i* 
I* V ' 4 * A 1 

Idquodpoftulo,impetro cum gratta. Ana.i.i^T.fr. 

Ibi fimulrem & gloriam arm'u belli reppen. bicaut.T.I. 

Serves,quod labore invenerit pater tuus. Hcaut^. 4 * 

Interim me §iu&ftorem Sicilienfis excepit annus» de Ci*r. 

^ \ 

Herculis ambufto corpore vitam & virtutem immortaUtks eXee» 
pijfedicitur.pxo Scft.27.b 
Gravemfiguram excipiat attenuata .ad Hcr. 17•• _ 


Digitized by Go ^ 
Lingvo latina 

^ed memoriam illius viri excipient omnes anni confequentes. de 

Scnt.So.b 

"Linguam ad radices eius herens excfrit fiomachus.dcNat.^.^ 
Mos augures ne ipfi quidem fabuU afcivifjent, fi res omnino re* 
pudiarehi.de N.17. a 

Afciveruntfibi illud oppidum pirata , primum commercio } deinde 
etiam inficiet at e. in V.i04.b 

Alterum quod interpretatur fatidicorum incognita» cum [enatus 
poptdto%afeivent. deLeg.i7?-b 
ionoshdm diligunt , afeifeunte^fibi»quafipropinquitate coniun- 
tftt.de A. «05-b 

Nefy iftammibi afeifeo fapientiam 3 quam nonnulli in me require¬ 
bant. proDom.23i.b 

Eos expertes illiut prudentia, quam /ibi afe [cerent, dc Orat. 

91.a 

Nihil unquam dixi de me fublatius afeifeende laudis cau/fa. pro 

Dom.t?i.a 

Is omnes perditos ad hoc incredibile [celeris foedus afeivit. in C. 

\06.z 

Aliquem nonmo do non fegregandum, cum fit ervis 3 a numere 
civium i fidet idm fi non ejfet , afeifeendum efje. pro Arch. 

’ f86. a 

Innumerabiles leges alie[unt late, quas Latini voluerunt , afeive- 

rurft.\ proCor.fv*a 

Sed tamen ego mihifor orem virginem afiifco , tu fororem virgi¬ 
nem ejfehonfivtfii. pro Dom.131 b 
Mepatronum vnum afciverunt in P.8<a 
XJmnesmutare civitatempojfunt , modoafeifeantur ab edeivita- 
rv.pro Corn.6o.a 

Sacra iftaafiita ex Phrygia fuerunt, dc Ar.i$o.a 
Idetrca hancctfnfitetudmem libenter afeivimus. dc Clar.T&j.b 
Idenim»utfuavitate deleftans fic ab errore mentis tanquamfalu - 
tore aliquid afeifeitur fimiltqs infeitidmors fugitur 3 vitaexpe- 

tfrfwr.de Leg. 16 2.b 

QuiTyranni nomen afeivit fibi. At. 2 8 < 5 .a 

IS que, clarorum virorum ejfent : non dubitavit afeifeere. de C la* 

iSp.b 

Minimi verbprobatur huic difciplinA , de qua loquor , aut amici¬ 
tiam. autiujlitiarh propter utilitates dfcifii,aut probari. d« 

Fin. ioj.a 

?5 <; TH ESA VR V S 

AUj cenftnt primum afcitum doloris vacuitatem, & primum ife- 
clinatum dolorem . ibid.*,28.a 

Confirmat illud vel maxime, quod tpfia natura » Epicurus , 

afieificit&reprobat, idefi, voluptatem & dolorem. ibidem 

^ id aliquando , quod cuptebat,pervenit, O fr.i.p. 45. 

Viginti oppida fiunt Dalmatis antiqua , ipfifibi afeiverunt» 

ampliusfiexaginta. Ep. 6 6 . % 

Afictverunt aptum fisis attribui optimum quoddam, & tanquam 
adipale dtBionis gensss. O r. 199-* 

Quintius a Scapulis paucos dies aufer t.pxo Qjj.fe 

Auferre refponjum ab aliquo. Or.ioj.b .... 

A Varrone adhuc igucXHiiof illudnonabfiub. At.i 5 8 .b 

Audivimus Csfidrem,verba fiec imus pro JButr otiis,Uberalijfsmum 
decretum dbfiulimus, quod obfignatum eflabampUJfimk vi~ 
rk.Ktt.i 6 x.b 

An ne hoc quidem adipificar ego, quod ius publicum eft ? Phornu 

Mac omnia tribus modis affequipot erimus.id Heren.l.x.p.4. 

Ornamenta pudorepeperitfibt.pto Quint.f.tf. 

Afiamfy fiuavijfimo fiatri obtigiffieaudifii. Epiftol. ad Attic» 

j 


Conftituendi. Fide Cogitandi* 


Confilij, Confulendi. Deliberandi. Cohfiituendi* 
Decernendi, Propofiti. Determinandi, inftituti* 
Vide etiam Certitudinis:® - Animi. 

DUtljot / Q5ctatfcftta$m / ©nrebm / QSot&afott/ 


D icebam tibi ne matri confiuleres male. Afin. j. i.y. 99 . 

Tu quidem antehac fio letas dare alijs confilia multa . Epid. 


i.i.s.%9 • 

Confilium a te exp et effio.Epid<i. i.v.79. 


Catum 


Digitized by Google 

LINGVO LATIN£ 357 

atum confitium vobis dederim . E pid. i .2 . v. 15. 

Senatum confilijincor convoco Moft.j.i.v. 154* 

Stultafibi confitia expetunt Moft.+.i.y. 4. 

Mihi inpe&ore confilij quod eft. 

Con falam hanc rem, quid faciendum cenfeant. Men.4.}.v.i£ 
P#m ego mihiconfitia in animum convoco. Mil. 1. x.v.41. 
Commifiere aliquidconfilij cum aliquo. Mil. 2 .5 v.6 X. 

Qpue nunc efi tuto loco , quis inimicus nofiris fiolia capiat con - 

filijs. Mii. J.l. v,4. 

' Non bonum confidam[arripitur tibi fspifpme. ibid. 

Multos fiupe vidi regionem confilij fugere , priusquam compertam 
haberent. Mil. j. * .v. 1 ?. 

. Curifiucce^atconfiduml Mcrc. x . 4. v. 6$. 

* Confidumtuum^ at^ mentem perdit funditus. Mcrc. fi. Syra 

'Sive confitium unquam inivi mus. P feud. i.f.v.i 19. 
uftnunc difturba , fiatuifit machinas Pfcu. .5. v.ig 7. 

igo cautum volo. V erl.$. j . v. 4 2 . 

Nunc quam opem, autfiem 3 aut confilij quid capejfam. Rud. 1. |j„ 
v. tu 

tt T##0 confido faciam. Rud. 4. $. v. x2. 

JFacife omnes ctim valemus recla con fili a Agrotis damus. A ndr. 

verf^. 

JLdte venio confitiumexpetens. A ndr. i.v.19. 

Nonconfilii locum habeo. A ndr. z i.s. 10. 

Video cuius confidofretusfu m. Andr.i.i.v. 1 6. 

1 licreddes omnia,qmnunc certa ei confitiaincerta ut fient. And. 
*-U v \**\ 

Non tu ed causa minueris h&c qu&facis , ne is mutet fintentiam• 

Andr.^,%v.ig. 

Revifoquid agant, aut quidcaptent confidj. And. 1. i.v.t. 
Orationem jj>erat invenijfefi,qua differat te Andr i 4. y.4. 
jtdquidconfilij capere. .Andr, 3. j. v. , 7. 
lam hoc tibi confitium. inventum daboAn&r.^A.v.^. 

Confitium quexo.hndr.4.2. v.19 

Qua res in\e,neq i confitium,neq^ modum ullum habet , eamconfi - 
#0 refer* 000 f0f«.Eun.i.i.v.ix. 

Simul confitium cum re amifti? Eunuch.z. t. 

Vide ne nifnihm calidum hoc fit modo confitium. Eunuch. 
35 8 THESAVRVS 

Nunquam vidi melius confilium dari. ibid. 

Nimirum confilium illud r ecl um e fi , de occludendis idibus. Eut 
nuch.4.7. 

Ne% adepol quid nunc confilij capiam, fcio , devirgi&eifiac. Eu- 
imch.5.1. ' ^ 

Summonuit me Parmqno ibi fervus, quod ego arripui: id c 
It um mi hifuggefiit. Eunuch.^.5. • . 

Subfenfiid quoque, tUos ibi ejfe,& id inter fe agere cUncuhim:Sy - 
hIIuT tU °i Vefir ° C °^ Hrrat: con f* runt cor fi U * adolefcentqs. 

Tejfume tfiuc in te,«t$ in illum confulis.fi, & c . ibid. 

Huic equidem confiliopalmam do. Hcaur. 4.3. 

HU adjutor metu,& monitor , & pnmonfirator Chremes: ttltim 
Heaut.5.1. ••••• •""** 

Cej>ir»tio»em,utne%egtres.neque,&c.idc&i confilium inivi 

Hc-iut.y. 2. ^ 

Nunc illud efl , quod fi omnes omnia [ fua confilia conferant, atqu 
huic malofalutem quarant, auxilij nihilaferant. AdelpJj. 

TeUore conpfiere nihil confilij quidquam pote]}. 't* finb£ ttia 
8<»tj|«n : J{ l «^.Adclph.4.4. «j**uww* 

Une eftil auctores intht. Adeiphj.#. 

Cui de integro efipotefias etiam confidendi, quidveSt retinere 'm. 

mare.&c. Phorm./.j. ‘ 

fijui mibi confultum efje optime velit ibid. 

NuUue es, Geta, mfialiquod jam ubi confilium celere repererie. ’ 
Pfco.ro. 1.4. " 1 ~ 

^ibid^ UH ‘* eV>tcm fc‘° ' ”* 1 ue 1 U0 modo me indeextrahatq. 

lam tnftrutta fiunt mihi in corde confilia omnia. PhormioiJ. 

Is quodmthi dederit de hac re confilium, id exfequar. Phorm w» 
Ajebat.de ejus confilio velle facere, quod ad hanc rem attinet. 

Quod quidem me facium 'confilij incertum facit. Phormioa. 

4.1. 

Ceteri quidem hcrcle amici omnes modo uno ore auSores fuere Ut 

pracipitem hanc daret. Vhoim.j. 5 , ** * * 

tfi; IdWwWaft*. i- 

0 * 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA 55* 

€>b meumfitafim. 2Z?rifo f C$8 g ttaffttn $4 b' Phormion. 

H - ' V ' 

Nfon minuam mtum conJHium^exufu quod eft, id perfequar: id 
4/^confiUummcum ne minimum quidem mutabo. Hc - 

Simulfceleratus Darvus.fi quid confilij habet ' t ^ ut confhmat nunc, 

. ckm nihilobfint doli. Andr i.». 

Quidagat,quid cum illo confilij captet, ibid. 
jit tu hercU haud quidquam mihi,nifiea 3 qui nifyiloput fnnt fa¬ 
re Tcil. confalis yfuggeric. A nd. i. j . 

' Hic reddes omma,qui nuncfunt c^rta ei confiliaJncerta , ut fient . 
Andr. x. y. 

Ckm tnteUexerasjdconfilij capere eas . A ndr, y . 2 . 

Idoro te, in commune ut confutas,quafi illa tua fit , Tamphili% ego 
fimpater, *ndr.$j. 

Intimus eft eorum confiliis. ibid. 

Quandoquidem tam iners, tam nuUi confiltfum.hti&.y.j. 

Videri me confiliis tuis mifirum impeditum effb. ibid. 

'Repudio confilium, quod primum intenderam. Andr. 44. 

Nil prius, neq^fortius. JBaifi nicfctd brflltra.Euntich.i. i 
Vxorem decrevit dat e fi mi hodie. And. 1. y.' 

'Sumat,confumat,perdat\decretum eft pati. Heaut. J.I.’ 

Qmnia expediri certum eft , quam pereo. Andr. 1.1. 

Si ifluc ita certum eft tibi . 28<UU) Ott C0 4lfp (<9 Oft tcfc^loffrn 
*»fl. Eunuch.1.3. 

Si certum eft tibific facere. Hcau*. J.1. 

Nunc tibi me certum eft contragratiarp referre.' Hecyr. 4.1. 
Cum ita animssm induxti tuum , quod cuperes > pafto effi¬ 

ciendum tibi. Andr. 5.5. 

Id vitium egommquam.decrevieffeadoUfcentii . id eft, arbitra* 
ris.lUcyt.4.1. 

Yocus,tempus conftitutum eyjf.Eunueh.j 4. • 

Conftituicum quodamhoffite, meeffe illum conventurum. H?« 
cyr.T. t. 

3 >w» f0f4 0&V0 i» huncfunt conftituti nuptis. Andr.r.5. 
Nunquam vidi melius confiljum dari r Eun.2. y.r.%9- 
Deifioc fimulconfilium volo capere tecum una. Euuuch. 5. j, 
▼erf 67 . 

guimibi dedit conpBum. Eun.jp. v.tj. 

Qtynp omnia confilia conferant. Adclph.j, i.t.i. 

i 4 


Digitized by ?£* T HESAVRVS 

Xtfihocc*nfitiimq*odcepi,re 8 im*ffe,\&tutumfcio. Hcaut v 

J.v. g£. 

Idonneidflagifium efi, u aUjs confiUum dare, />if faperelHez ut, 

«W 49 - 

Irrides inretantd, netfo me quicquam confelio adiuvas. Hcaut. 

f>i» ^ 9 « ; 

ConfiUum minuet e.Utcyt.^.t.y.io. 

SusreaUum firmioremtibi, dum confislendi tempus efi. Hccyr. c 
i» v.ao. * 

Tibtipfinonconfulebas. ad Hcren.l.4.p.95. 
Suacauftcommodocottfulf 4 ir.de luvene. Li p. 1J7. 

alicui confiUum. de O rat.l .1. p. $ 06. 

Omnes fui cives confiUum expetunt. de Orat.l. i.p.311. 

ConfiUum Senatus a Rep. repudiaret, de Orat. I.3. p.45*. 

ConfiUo & oratione in civitate valet.deOtox. libr.^.p.490, 
"Domi militu% confiUum fisumfidem% proflabant, de Orat. lib. 

3-VA9U ' ' ■' ‘ 

GonRlie multum egemus, de Pare p. 47/. 

ConfiUum ex opibus , ex veritate caufapendetur, pro Quin e. 

pag.2. ' ' ' ‘ ’ 

In confiUum ire pro Qu. p.n. 

ConfiUum ceperunt plenum fieleris& audacis.. proSext Rofti ' 
P a |- 4 * , ’ 

IdmihtconfiUj taciti dabitis, quodegomet mihinecefarsb capies*- 
dum intelhgo,\n Vcrr.p.147. 

Capit confiUum de eiusfent entia. in Verr.p.259. 

/» confiUum aliquem advocata, in Verr. p.31 o. 

Ifiodwn aliquem , confiUum, & rationem requiram.ptoVha 

p. 4 99 . ‘ " ' 

ConfiUumdare.ConfiUum inire. in Verr.p.33o. 

Ne^animi nefy confilijfatis habet, pro Cacc. p.f9a. 

Sictliam multis undi% cipftam periculis non tenore belli, fedceterh 
tfsteconfiUj #^/>A^W.pro tcg.Man.p.^. 

Inire confilium pro A.Cl.p.17. & 

Itum eft in confiUum, pjo.A.CJ.p.xj. 

ConfiUum capere .in Cat.p.1^5. 

ContraJiUquemconfiUum inire, in Cat. p. 172. 

£ft initum confiUum. in Catti, p.207. 

Initafunt m hac civitate epnfipa. pro Mur.p j2/r. 

Gpnfoctare confifia cm aliquo, in Orac.pQft rcd.p.|#g. 

/- Inire. 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA 5 61 

Inire confiliacumaliguoconira aliquem .pro S.R.36.b. 

Inire eonfiUumfacm&tit contra vitam alicuius, p ro Dcio 1.144. b 
Confilia que clam ejfent inita contrafaluttm urbis.in Catil.nj.b 
Confilsamirt cepireipub.Uberav<h. a t. z.8i.b 
Initum eji confiUum a Catilina inflammanda, civit at is. pro Syl, 
16 7.D 

Inire confilia de pernicie aUcuius. a t. 4 5. b 
Inire confiUum faciendi aliquid p ro M ur . 1 4 5 .b 
De Pompeio interficiendo confiliainibantur. pro Do.i*9.a 
Cum confules inirent rationem de commodis multum augendis, in 

AQt. 204'b» 

J Ea ratio idificandi initur, confiliatio quidem & auftore Vefto- 
rie. At.iaf.a 

Inire rationem t quemadmodum aliquidfiat. E.ti7.a. 

Ineunda ejhtobis ratio >quemadmo dum illud fieri poffit. a t.ipr.b 
Inita &fubduftd ratione nefaria [celera meditari. dcN. 4.b 
Mihimet ineunda ratio,(jp repet i unda vi a efi. in Vcrr.i 7 i.b 
Irntur ratio qu&ftus de pecunia vefird.cont. Rui.7 o.a 
T» vero ut videtwr,n*rhpr avetur e non eftmsum ru 'c i\ a. b 
Sedeo vidifii multum , quod pr&finifti } quo ne pluris emerem . E. 
9 

Sed ego cetera nm tamrefirifte pnfinio. dc Leg. 79. a 
'Vec de illo quicqudm tibiprefinio, quo minus ingenio mecum con¬ 
tendas. l.v. 27i»b. 

Peinde aliquantopoft eam diem venerunt, qui dies lege pr&finita 
eft. pro S.R. 4/i.a 

Quod fuperiore parte legis pr&finitutn fuit* id rurfus Uberum infini - 
tUmfecerunt. , cont.Rul.lz.b. 

Urefinire diem alicui, de Pro.7 6 a 
*Calianuariastibi profuit as ejfe.Ep.Zt.a. 

A Platonefismpfus funetum pt&finitur ex fenfibus : a minis quinfy 
admenam.dcLcg.\^ysL 
ConfiUum capere.pto Dom.p.4 o4. 

$uid decreverunt decuriones Captu ? p ro Seft.p.7. 

Commune confiUum, quod tum non honor ificentijfime decreviffent 
proJSeft. p. 47. 

Ver ipfis publicum confiUum, omnino tolletur • pro Seft. pa¬ 

gito, 21. 

Decrevit Senatus frequens de meo reditu. Seft.p 3 4. 

Initur confiUum de meritu meo. pro Scft. p.6j. 

£ * 


Veligun - 
3 *i THESAVRVS 

Aut hor it At e, fide, conflantia , magnitudine fymi conftlii audaci- 
am reflituunt pro Scft.p.'? 9. 
confilium P.Seftit accufand1petiiJfe.V2r.74, 

Conflat Cornelium illo die confilium dimifijfeV at.p.7 5. 

Omnium malevolorum iniquorum invidorum an imos frange¬ 

mus. proCorn.tfr. 

Tua conJUia cum ijlo devinxifti. Pif 18 z. 

ConfiUo iam tuo ufus eft.Pi£p.ic>\. 

Contra cuius vitam confilium inijjje arguar e . Deiot.p. 3 97. 

Exponam vobis breviter confilium provettionis, 0 % reverfion* 
mea. Phil-i.p.jaj. 

Expofui vobis confilium provettionis. Phil.i.p. 3 

Melius tuApudicitifi confuluiffes, Phil.3 p.33p. 

Huius ego con filiis alienus confulufus fum. Phil.^.p.343. v 

Ab alienispflius confiltumpeterent. Phil.i.p.148. 

Includi me in huius confilii focietatem cum principibus non r f c H/$r 
Phil.2.p$8i. 

Cum illo confilia contulit pLpius Vhi\.2.p.3 f 2. 

Erivatis confiliis tantum bellum , tam crudele & nefariumpropufi 
fabitur. Phil.j p.38?. 

JUenon eguitconfilio cuiufquam.V hi!.t.p.*$i. 

Rei huius cofilium non. meo periculo,fed utilitate Reip.moliar. Phil. 
ij.p. 507- 

Rauto altius rationem eonfiliorum meorum repetam neceffe eft. Ep. 
Faml.i.p.11. 

Kec mihi aliter pofuijfe videor hominum perditorum de me confit 
Uafrangere.Ep.Pzm\.\.p.i2. - 

Te in meam fententiam adducqm: aut certe apud animum tuum 
teftatum reUnqud,qutd{enferim y utfi (quodnolim)dijplicere tibi 
tuum confilium coeperit,poJfit meum recordari. Ep. Fatu. lib. z. 
pag.38. 

Alter qui melius confilium darepoJfit,quam tu,non facile inveniri 
poteft.TLp Fam.l.i.p. 43 . 

T uaratiopoflea eft commutata Ep.Fam.l.$.p.6<f. 

MutareConfilium.EpTamX) p.67' 

ytialicuius sqnfiltQ. Ep.Fam.l.$.p.6 8. 

Ego cum tuum confilium probarem , ©» idem ipfefentirem, nihil 
proficiebamEp.Y3im.\.i.p.90. 

guod meum confilium exquiris , id eft tale , ut caperefaeiliusijtfg 

ftjfup,quam alteridarfXp.ivm.lypjh 
Digitizid by 


Google <- 
LINGVO LATINA 

~ filenfiUttm tutem* quo te ufum feri bis , hoc Achaicum negotium 
non recufaviffe , cum femper probavijfem, tum multo magis 
probavi leftie tuis literis proximis.Ep. tam. 1.4.7.95. 

Tai te confilij pcemt et. ibid. 

Eogutmmeumconfilium mutavi. Ep.Fam.l.4.p.96, 

^ re P t hoc meum confiliumCifaris animi magnitudo fena* 
tue effictum. ibid. 

VticenfiUoalicuius.Ep.YemA.^p.ioi. 

Idemsttam iUa vidi , necfo te confilium civilis belli it a gerendi , ne¬ 
que copias Cn.Pompeij, nec gentis exercitu* probare, ibid. 

T, audare alicuiue confihum.ibiA. 

DeP.Stfito in confilium iri necejfe erat. Ep.Fara.l.7 pu£. 
Sinkhqutdimpertivit tibi fui confilij, lenii facilis exiftimari 

debeo,qui nihil tecti de his ipfisrebus poftulem^Ep.p2mXyp.H9 
fitoeflignotifi ipihifiofut tuus,neq^ fi facultas optabilis mihi qui 
sfctuiprsfentis effet,nunquam d tuis confihis dtfcreparem. Ep. 
Fam.Li!,p.t 78 . 

fro vinus literis meum confilium expedietur. Ep.P2mA.10. 7.318. 
ytifi mihi fortuna confilium extorfiffit.ibid. 

* (Zonfiliis tuis que fer ibis de quatuor legionibus, vehementer ajfin* 
tior.Ep *Fam. 1 .1 /. p . 5 4 o. 

Sed'mutavimusconfilium. Ep. Fam.l.i4.p.4j5. 
filUeMiw impedire confili a. Ep.Fam.l. 15^.407. 

S&a tua volunt a* ea videbatur effi , utprorfus nifi confirmato 
corpereMUes navigare,approbavi tuu confiliu.Ep X2.\.\6 .^1 
fumeconfiliario,fortaffe non imperitiffimo, fideli quidem » & 4t* 
nevolo ufiueJfis.Ep.jf..?. 

Hmoefi,qmfispientiti* fuaderepoffit teipfo.Ep.i. 6. 

^fe adhibe in confilium,te audiet,tibi obtempera.ibid, 

&J*i melius dare confiliupojfit quXliunon facile inveniripotefi.ib, 
flur egonon affum minifler confili orum . i b. d. 

Quid in eo genere efficere pojfis,tui confilij e fi: fa&oOcji fctt ttttt 
tfatauffbtbacbt fein.Ep. 3. t. 

Holi te obUvifci Cic eronem *Jfi } &eum } qui aliis confueueris prici* 
pere,& dare confilium. Ep. 4.5. 

qui nefitte confule tuum fapientiffimum confilium fecutus effiet, 
&c. nunc omnia tenentem nofiras fententias defideraturum 
cenfesfuiffielEp. 4.9. 

7 f Humeft confidere temporibus , incolumitati > & viti , &for- 

tyWWX bid. 

Tuum 


Digitized by Google THES A VR.V S 


Vnum eft confulere temporibus , & incolumitati, &vite, &for~ 
funis tuis. Ibid. _ 

ligo tam mifero tempore, nihil novi confilii cepijfem. Epiftol. 
4 . 14. 


Das mihi ineundos recordationes rerum e arum, quae te inprmk 
autoregejfimus.Ep.y\$. 

Te mecum quodcunque cepijfem confilii , polliceri* fore. Bpift. 
5. 19. 

Tuum efl, ut non adhibeas in confilium cogitationum tuarum, 
deJperationem.Etr.6d» 

Co7ifilium fufcipere.Ep.6.12. 

Coepifuaderepacem,cuiusfueram femperautor. E p. 7 
Eoipfodie, quo de P. Sexto , in conjilium ire nec ejfe erat . Epifl\ 
7.15* 

Mittit in conjilium eofdem illos, qui literam afiimarant Tudites* 
Ep. 88. 

Ne%mearum rerum,quidconjiliicapiam,reperio. Ep.S.tf. 

Obfecro , ne quid gravius de fallite, & incolumitate tuaconfulas. 

Ep. 8.17. 

Du tuis rebus confulas,& aliquando tibi potius , quam cuius fis 4 - 
micus. Ep.9.p. 

EJI tamen non alienum a dignitate tud,quodipfi Agamemnoni re¬ 
gi regum fuit honeJlum,habere aliquem in confiliis capiendisNe • 
ftorem. Kp.p.zj. 

Quod altera Epijlold purgas te,non dijfuafiorem mihi emptioni'e s 
Neapolitana fuijfe. &c. Ep. 9.15. 

Jn causa bonorum con filiorum Lepidii ad urvandum putavi, ideft. 
dum confilia falutaria Reipub. apud animum verfitret. 72 d(| 

btm tt in guten 2 u»fdjltig<n rnDutnrljmcn tvnr. Epiftol. 

10. ij. 

Ne a fenatu confilium petendum putes,ipfe tibi Jis fenatm. 

bcp Wt Ep.io.i <s. 

Cautius confilium. Ep.io. 18. 

Semper indicavi in te &tn capiendo confilio prudentiamfummAtm. 
in dando con filio. Ep.u.29. 

Chm initio civilis l olli per Uter as te confuluijfem, quid mihi fatim - 
dum ejfe cenferes.lbid. 

Smfijh, ut conjulerem dignitati mu, id cft, rationem bfbqeom^ 
Ibidem, 
Digitized by Google 

Lingvo latina ? <?5 

TU quid egeris tua cum trifti , turti etiam difficili ad conflit an dum 
legatione vehementerexffieBo. Hirtius Ciceroni Ep.adAtt. 
L'* 5'p .'} 15.8. Sic.Horat. I.3 .Od. 4 • 

—Hac Qufiimtt 
Martis equis Acheronta fugit 
'Gratum elocuta confiliantsbus 
Junone Divis— 

Nefy ego tantum fraterno amori dandum arbitror,ut quifquam de 
folate fisorum cdnfiilM *'1 communem relinquat, pro Sylla, pa - 
gin- 47 . / ... 

Ter fortuitas iuasCicerojer Uberosyoroyobfecro, ne quid gravius de 
falute^ incolumitate tud confisltu . Caciius Cicer, libr.8.pa- 
gih. 16.2. . ^ 

Aliter enim mihi de iUis^dc de meipfi confulendum eft, ad A tc. lib. 

r.p:* 5 M. . ;-v 

Confidere & providere. In Verr. t.p.a 7. 

Jtdonpoffum reprehendere confilium tuum . Epiftol. A ttic. libr. 1. 

Omnium meorum conflUorUm & firmonum particeps effe files, Ep 
Att.l-i.p 4 Sv 

A'stfi decorfiliifinientia ietti adfenatum reieciffe . Epift. Attic. 
lifcr.i.p .66. ' , 

&ifi intra pariet es meos demeapernicieccnfiliainirentur- Ep.Atr. 
libr.fp.88. 

De re equo animo deliberanti ita mihi des confilium velim. Epift. 

• Att.l.8.p.a$8. 

Verebdmur ut quocunt% confiliutH precepijfis id nobis perfiquen* 
dum putaremus. Ep.Attt.l.8.p.i48. 

. Jn confluis ineundis mihifrdandis te dtligo. Epift. Attic. libr. 12« 
pag.)8^ 

Confilium quadam iero haberem* Epiftol. Attic.libr. i2.pag. 
3 * 7 > 

StsidiUi confiUi afferte pojfum. E p. A tt.I. ij.p. 151. 

Sine uUa dubitationeabieci confilium profetfionis. Epift. A ttic 
l.itf.p.joo. 

2 de quod callidius ineant confilium* Epiftol. Attic. libr. ij.pag* 
/ 471 . 

Tuum in edreconfilium probo. Academic. Quaeft. libr. i.pag. 

5 7 - ; 

ConfiUi effi expertem • de Natur. Deorum, lib. 1. pag.84. }66 THESAVR.VS 

Quofint mniabtne vivendi recte% faciendi cor.fili a referuuUi 
dcFin.Li.p.ioo. 

Qui patrii confidit,& ille qui illam extin&am cupit Ai Finib.Ub; 

4 .p.i 4 l. 

Confiliaalicuiusperjpicere. de Divio. U.p.158. 

Multum una er amae , maxime Hos quidem y e a exquirentes confit* 
lia, qui ad pacem,&ad concordiam civium pertinent, de Fa- 
, top. 17 *. 

Si quis velit confilium deliberanti dare . 1. Off p.11. 

Geflum efi confilio urbano fine exercitu i.Off.p.31. 

Animi conflantis eft, pnfintis animi 1 OfF p.31. 

Confilio fidere, ibid. 

Infecundis rebus maxime eft utendum confilio amicorum. 1, Ofi 
P* 57 * 

Pnripere hofilium confiliaA. Offp.43. 

Semper tnpropofitofiuficepto^confilio permanfit.x. Off.p. 49. 

Inefl maxima imbecillitas confilij. i.Off.p.47. 

Confilio & authoritate niti. 1. OfEp.49. 

Z* bene tebus fuisconfulere arbitrantur. OfEl. i.p. 7 i # 

Confilium ex tempore caperepojfe. 2 .0 ffi. p. 7 7. 

Adhibuitfibi in confilium quindecim principes. 1. Off.p. 98. 
flon videtur huiusmodi debuipdeliberationem intro ducere, i. 
Offp.105. 

Communicent % eum proximis, de Amic.p.iop. 

Citm autem confilium hoc principes cepifient. j.Offp.115. 


Confolaiidi. Confolationis. Solatij* 

ZxofU gUfprtttgcn/^tofTm. 

Ihilagit , qui diffidentem verbis folatur\fiuis. Epid. i. u 
A ^ verfp. 

Ab guttula pe&us ardens mihi ajperfifti. Epid. 4. t. v.17. 
Abfenti magna folati a dediftis. Brut. p.513. 

NonfalutisfedfolatijJpemquirunt. in Verr p.114. 

Habere confolationem. Orat, ante exii.p.$66. 

Confio latione utuntur, d e P rov. C onf p. 161* 

Litium 


yGoogls 

..LINGVO LATINA 

t uBut huius veftrofiolatio levaripoteft. Phil.9. p*4tf 
fi genus hobconfqlationis mirum, at% Acerbum eft. Ep. Faro.If. 
4.p.7^.Siccnim ibi legendum et MS. docuu Gifan. non 
miferssm,xitvxi\go,aut minimum. 

Neque tibi defiwffemib. e. confo latione ^texiflem. $gff| 
Ot^obttciro(ini<*fibid. 

Vt maxime confioleturjpesy&c Ep.i.£. 

In mtdtk & vanis moleftiis cogitationibus^ meis, hac ima ton- 
folatio occurrebat.JLp. $,%. 

Vt fimdtdcis miki>id eft, habeam confiolationem bona conficientia, 
de rebus alienis non temere profufis, E p. 8 . 

1 E /1 omnino vix confiotabitis dotor.Ep.w. 

Eqtftimo nofiram confiolationem reSte adhibitam ejfie, ibid. 

Reliquafiunt in teipfio, ne% mihi ignota • Uec minimafotatia&i. 
ibid. 

Quod er at unicumfiotatium in malis. Epift. 4.4. 

'Qua res non .mediocrem confiolationemmihi attulit, ibi¬ 
dem. 

Crede mihi cogitatione ea non mediocriter fium confirmatus ,id 
eft, ere&su, ibid. 

Mihi unum manebat iUud folatium.Ep.4.6. \ 

Nec moveret e audeomec confirmare, confilari vero nulle modo> 
4.8. 

GTatuUrt magis virtuti debeo, quam confiotari dolorem tuum . 
Ep. 4.8. 

Aliquam modicam adhibere confiolationem . Ep.5 .16, 

Illisu eximia virtus,fiummus% in te amor, magna tibi confictatis >- 
ni debet ejfe.Ep.$M. 

Nullo loco deero pe# ad confiolandam,ne% ad levandamfiortmam 
tuam. Ibid. 

Dijfiutatetn Quanto fiolatio tibi conficientia tuifia&i ejfie deberet . 
Epift.&6. 

In jbem venio appropinquare tuum adventum,qni mihi utinam 
Jolatio fit: Ep.^.i. 

iblitumne meputOs , qua tua fuerat affejfioyoratio , confirmatio a - 
sumi mei fiafti communium, mi eriarum metu ? Epiftol. ir. 

Vt magis ipfi videantur aliorum confiolatiene indigere, Epift. 
fam«1.4.p 

H** 


3< SS THESAVRVS 

Qua res mihi non mediocrem conflationem attulit ,volo tibi eem - 
memorar ei fi forte eadem res minuere tibi dolorem poffit. Ep. 
Fam 1.4.p.$P. 

Ea me folatia deficiunt, que ceteris, quorum mihi exempla propono, 
fimili in fortuna non defuere. Kp.Fam.ltf.p.io©. 

Tantum ex iis moleftiiscepi doloris,ut conflatione ipfe egerem. Ep. 
Fam.Lj.p.i^. 

Adhibere modicam confolationem ibid. , 

Qua tamen aliquid habeant j 3 /*f//.Ep. Att.I.j.p 87. 

Hine tuo malo affer conflationes. Ep.Att I.10. 

Omnes tuas conflationes,unam hanc in rem velim conferas .Ep. 
Ace. 1 .12. p 392. 

Singula conf lando levare. de Fin.l.5.p.t88. 

Satis tu quidem in conflatione es lamentatus. T ufcul. Qua: ft.Iib. 

I.P*P6. 

'Domefticis & for enfibti*folatiis ornamentis q s privatum eJfe.Qg. 
Tufc.l.i.p. 3*9. 

Adverfis cafibus conflationefanari. Quaeft. T ufc.L? .p.3 9/. 
Oonfolatione aliqua «ri.Quat ft.Tufc.l.j.p. 119. 

Cuius ludius nullo folatio levari potefi. in A.22$.a 
Sed non ego medicind y me ipfe conflor,&maxime illofolatio, quod, 
&c. Am.97.a 

Kos malo folat io,fd non multo tamen conflamur, quo dip fetes vi¬ 
cem minime dolemus. A r. 58.a 
In maximo meo dolore hoc folatio utor, &c. I7*.a. 

Sedfruaturfane hocfolatio. dc Pro.? 2.a 

Vos & pr&fentem me cura levat is,&a bfenti folatia magna dediftis . 

dc Clar. 16f. b 
Multamihi dant folatia. A t. 6 c. a 

H&cfuntfolat ta,h ac fomentafummorutn dolorum. T ufc.i 8 8.a 
Hac ftudia rebus adverfis perfugium ac folatium prcbent. pro 
Arch./88.b 

Afferre alicui conflationem. Quacft. Tnfc.L?.p.402. 

Nam quod aiunt pier os q, conflationibus nihil levari. Qu.T ufc. J. 
Sop. 407. 

Magnam tamen ajfrrret mihi stas ipfa folatium.de a mic.p.ir. 


Conlpedtus. Afpe&us. Fuit Videndi. 

2fn« 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA ? <S? 

2tafc&0tt»<n/ @<ftdw>Sorau4«n ffcflm/ SSwgepcb* 
ge&n/fomm(ti/ 2 tnfcE)en. 

A lunt fefe in conjpeBumittiui metuere occedere. Moft. 5. 2 . 
-*V vcrf^4. 

Nam illum prodire puditi» conjpeBum tuum. Moftcll. 5. 2. 
v.m. ' r 

La tu fit a inplurimomm conjjetiu.lLpift.i. 4. 

Hoc fi tibi videtur,ante oculos tibi propensu Ep. 4 . r . 

Non eft tuum uno fenjis oculorum moveri . * p. 4.9. 

Si nullum haberesfenfum, ntfioculorum ,pror[m tibi ignofcersm. 
Ep.4.10. 

Nec minue noftra junt,qu* animo complectimur , quam qm ocula 
intuemur Ep 

Oculi augent dolerim,quiea,qUA ceteri audiunt jntueri coguntur. 
Ep.6.1. 

. Summa eft,& idem exitia, quem ege tam video animo, quam ea, 
qua oculis cernimus. » p. 6 . $. 

In omnibus malis acerbius eft vidert,qukm audire, e p . 6 .\. 
InajpeBum adducere. Plancas Cic.Lio.p-ij. 4. 

Sub afljf&um & taBum cadere.itV msti (it. p. 1 9 - 
CarereaJpeBu civium in Catii.p.n. 

Oculi ajpeftum quo volunt facile Contorquent, de Natur. Dcor. 

P*&**b' 

In conjpeBuconfidimus omnes, Acad 1 .1. p. 11. 

In conjpeBumfe dare V err.7.p. 69 
F conjpeBu evolar e.Vctr.7.p.yo. 

Subito confiliumeepi t ut antequam luceret, exirem , ne qui confye- 
Busjieret. Atr.l. 7. p.i ij. 

Fruicort(peBualicuiusrei,tranquilloanimo,& quieto .pro Sylla. 
p.19. 

Fugere conjpeBum aliquorum.it lege Ag ra. p. z 1 . 

Nunc etiam audes in horum confpeBum venire*, ad Heren, 1-4-p. 
104. 

Fr rnism nuncvidett.quo vultu nos intueatur, ad Herenn.],4.p. 

i*6. 

Seipfum videntur in sonjptBu meo hiepenered c Finib. 1 .5. pag. 

A a Confpi- 


Digitized by T HESAVRVS 


$ 7 ® 


Confpirandi: Fide Coniurationis. 


Conda.ntix.Fide etiam Sententia?. 

N ihil ne ejfe proprium cuiquam: id e conflans , permanetis* 
Andr.4-?- ' 

Metuo,utfubftet hofles. [>ai forgt / <t,»trbc ntcbt ftcltftt- 

big blsibe»/** wtrtt ficfc flbustnOig mucent- Andn 

5. 4. 

Cenferi pcffe me obfirmare & perpeti, ne redeam interea. Eun.1.1. 
p erflat infententia, pro Qu.llolc.p. 109 . 

X>e verd,&certafententia dimovert.in V err.p.ij*. 

-Retinenda eft vobt* fententia,conflantia, t gravitas,&perfeverah- 
^.Phi).7-P-440. 

Conflare in fententia Ep.Fam.l.i.p.irf. 

Permanere infententid.Ey.E am.l.i.p.jr. ^ . . . 

Nunquam pr&flantibus inRep.gubernanda viris laudata eflind* 
na fententia permanflo. Ep.Fam.l.i.p \2. 

Quare, Cicero mi , perfevera conflant er nos confervare. Epift. 
7.30. 

Tirmitatem & conflantium eandem cognofces. Ep.p.n. 

Sic honoresipr&miacfe veftrafuJpicio,utfine his nihil de tneofludii, 
perfeverantiaqfifimremiffurus.Ep.io.g. 

Tu contexes extrema ctimprimis ,id cft, eodemfludid , quodinfri* 
declarafti, rebusiamfubfinemdeduBisperge. Ep.i 0 .i 5 . 

Vbi confiflamus,7jon habemus,prAter Sextum Pompeium, & Baft 
fnm C celiam,qui mthi dentur firmior esfuturi.Ep\.\l.l. 

Me deftatu meo vultis contumelijs deterrerepofluntJif.U.iU 
Vtinaminfcntentidpermanfiffem.Ep.Ezm.\.ZA$, . 

Quid ergo accidit , cur confilium mutarem?nonne omniapotiies, ut ' 
in fententia permanerejn?Ep.¥amA.2.p.^. 

Huius me conflanti*fore puto, ut nunquam pocniteat. Bp.Fam.1* 

- 2 .p.t 4 . 

Tuenda ttbigravitas. & conflantiaferviendum.Ef . Fam. Lf.p* 
I40* 

Ne 


Digitized by Google 
LINGVO LATINI |?f 

)jstiie[itnconftantu /<M.Ep.Fain.I.u.p.j4*. 

WMtpfaex fifi habet confiantiam.A.cad.2.p.ii> 

'Cmmoinnu conflantia, & firmitas ex hurebtu confiat. A cad. I.i. 

iJmttnim admirabiliincredibili# confiantidAclixt. Deorum 

t&oddrdtam 'tnet/nnibutreltufcYvars conflanttam.Qv. Tufc.l» 

tfffjrat iUm tonftantiam,tum etiam dipdtat en. i. Off. p. xt. 
'Serviti Mtflantiat». i.Oft.p.jo. 


Conflituendi. Fide Animi. 

Confuetudin s.Ftde Affinitatis.gr Moris, 
Confidendi. Fide Cottfiiij. 


Confulis. Fide etiam Honoris,Dignitatis. 
Magiflratus. 

SSurgttmfijto madjm* 

G Qnfojlettifaeere.coM Rull.p.TOi. 

tdtt^trn' extrema tribuefuffragiorum,Jbdprimt tllt vcftncon - 1 

eU ffiis^u'#fitiguUvocesprAconum,fed una voce unntcrjtii po • 
Confutet» declaravit. cont.Rull.p.io;. 

K enuntiare aliquem eSrijitUm.f io Mur.p. 1 1». 

XhccUrareahqHemConj.iUm.pvo Muv.p.i' S. ^ 

Tpt tdolefcentulae ertperes P.SylUConfulatum deFin. .2.p^w4. 
ft*%iUeinfuamdomum Coufulatum primtaintulit. i.Ott.p.j^ 


Corifultandi. Fide Deliberandi, 
v Confumelidi. Vide Abliguriendi. 


’ Contabefcendi. Ftde Maciei. 

id a a 


37 1 


THE S AVR V $ 
cSafdjina^«n/Q3«a«f;y« twr&m. 


Vodguttatim contabefit, quafim aquam indiderit falem* 
Merc.f.x.v.$.z. 

Qusl me mifiria>& cura contabefit . Vbi tamen MSS; codd. le¬ 
gunt Contabefacit . £ t forte re&ius.-Gcuc in fccundaE ditio¬ 
ne noftra expredimus. 

Si quit magifirtim cepit ad eam rem improbum, ipfum animum a- 
grotum ad deteriorem partem plerum% applicat* Andr. i. i. 


V, 11. 


Contemnendi, Ludibrij. Afpernandi. Defpi- 
ciendi. Deridendi. Spernendi Jlludendi. Irridendi* 
Vide etiam Calumnia* Nominum contumelia- 
forum./frw: Homo nauci* 


5Scract)rcn/55ctf)6nett / i tilattm) SRtrt 

twnafw ^tum6jtf)m/2lup(a(6<m 


C Ertum eft hominem eludere . Ampli. i.i.v.loS. 

[d mefutfy decfc ejfe habiturum putat, Amphitr. J. f. verfy. 
Sufquc deque ferre,^ fulquc deque habefetfgnificat equo 
animo ejfe,&quod accidit, non magno p en derepat qutinterdam 
negligere,&contemnere. Agcl.lib. 6.c.^,Lucilius: Vertsmhic 
ludus, ibi fusq s deq 3 omnia fuerunt: Su 4 % & de Afuere , omnia 
ludus iocusq 3 .Gixc\s eft 

Illevero minus minus q 3 impendio curare . Auiular. Prolog. 


v. zp. 

haudmagis reficias gnatus 


quam nunquam» fiem* AuL 


Dumpereas,nihilinterduo. h. efusq^de^ habeo, Capt. y. y. y. 

Sic &u<\.i.7.v.2i‘('iccumfloccumnoninterdare. Et Trifl. 4 * 

2.GreceovJtv S&Jct>@ofiov TTSHf/tcou. t^idcLex-Elaut* 

Qui homo timidus erit in rebus dubijs, nauci non erit. MoftelL 

yi.y.1. 

lam eft ante Ades circus , ubi funt ludi faciendi $mhi. Mil. 4. t* 
v. 1. 

Nequam 


yGoogle 

' - x x, V /E LATINi. 37 j 

^Jeqttam hominis ego parvipendo gratiam. B accii, i. 6. v.i>. 

Cuius ego vel nebula Cyatho feptem no cies non emam. Poen. i. 2, 

verC^z. 

Adire tdjUui mantes. Pcen.i. f.v.u. DehacPhrafi yidcTic.fW- 
lacia. & Lex. Plaur. 

Vapulet. Petf 1.3.V.17 .§}uem infigniterafecontemni oftenderent , 
vapulare tabebant. Gr&ci eiptd^m. Aiin. 2.4.V.72. Male fer - 
vus loquere? le .Vapula. Cure. 4.4. v.t 2. Sic in vulgato iliq 
di &o liberta; apud Fcftum. S*/-!/# Uberta: Vapula Papi¬ 
ria. 

X)ico ut perpetuo pereas. Perf 2. 4- ?• Eadem for mula cum il¬ 

la Vapula 

§#r«fw. ax^tmera.li ruc.i.rv.p. videLcxic.PlaUt.uXc, vox con¬ 
tumeliae. 

bont^fia proflercore habet. T rnc,i 7. v *5 .Grtci, gy^SXyjTorfp© 0 
T&nivfis. n pul. lib. 2. Flor. Rtm familiarem abiecit , velut 0 
nmfiercort&.\ ol\. Max.hb.9. c.j.dc Clodio ^fopi. Remfa¬ 
miliarem abiecit,velut ont&fhrcoris Lucilius : Pr&tor nofter 
adhuc quam Jjntrco eftore , quod omnes extra caflra, ut fler ad 
forat ejecit ad unum. 

Meum tergum flocci facio. Epid.j, 1 v.i. 

Cave tu ullamflocctfaxis mulierem. Moft j. i.v. 115. 

Qui homo umidus erit , rebtes dttbiu nauci non erit } dicam ver - 
bumnauct. Moft.j./.v.z, 

Quando tume benemerentem tibi habes defficatui. Men. 4. 3. 

v. 19 . 

Liberos nos ejfe oportet: nos te nihili pendimus. Poen. $.1. v.i 7. 

JZft domi quo dedimus, nenostam contemtim conteras. Poen. 3. 

v«<;?4 

Qukhiceft,qui Deos tam parvi pendit? R ud.j.i.v. 35. 

J Ego qua tu loquere,flocci non facio,fenex. R ud. 3.5. v j. 

Minacias ego tfi as flocci non facio tuas.K\i&.y$.y.i6. 

Flocct facere aliquem. S tich. 2.2.12. 

Aliquam expeBore exmovere fuo. Truc.i. i.v. 55?. 

Imodb. Trin.i. 4.V /8j.Sicdicebant,ubifaftidiose&contem- 
tim aliquem amolirentur. Itcm..d£i. Vide Lcxicon Plau¬ 
tinum. 

Me vili pendit. Truc .2 .6.V.58. 

Qua tenonflocct facit. Truc.4. 1. v.5.6.7. 

ifitquqflprodereliftdfishabiturus. Truc.4.4.v.I4. 

A a $ Parvi 


Digitized by GooQle 

574 


T H E S A VR V S~ 


Parvipendo. Andr. . 

ifthuc abs te facium nihili penderem. Eunuch.i.i.V.r 4 « 

Contemptu* abs te ob hAcfaftafiernor.Eunuch.i.i.v. 9$. 

Qua nos noftramfy adolefcentiam habent dej^t catam. Bitnuch. 

3.y-96. t 

Tace tu, quem ego ejfe puto infra omnes infimos homine t. Bunucn* 


Abijt: quid mea ? pofiremo inter fe tranfigant ipfi, ut lubef: quanr 
do, qua dicoiparvtpendent. Hccyr.3.5. 

Huius non faciamiidefl, nihili. Adelph.i. I< 

Quot modis antemptus$ntu<?fatia tranfacla omnia : hem re¬ 
pudiatus repetot ,Anci.i y. 

Hic ego illum contempfipr& me : quid homo , inquam , ignavtjfi* 

Quo redibo ore ad eam, quam contempfirim. Phorna.J.7. 

Quam is igitur afrer natur nunc tam inliberaHter. Phorm. 


Si utrumvis horum,mulier, unquam tibivifus forem y nonfic ht* 
dibrio tui*fattis habitus ejfem.tltcyt. 4. 1. 

Ybivis facilius pajfu* fim , quam in hac re me deludier, Andr, 


7 . 2 . 

Irrides ? nihil me fallis fed dico tibi,&c. ibid. 

St me imparatum in veris nuptii* adortus eJ]'et,quos mihi lude* 
redderet ? n>ic wfttbc ix & w Ttarrta mit mit tuiitn* Andr, 


3 .z. 

Irrideor .Andr.vi. 

Adeon videmur vobis ejfe idonei , in quibus fic illudatis t Andr. 

Dum fttideo obfequi tibi } p Ane illufi vitam fili A* 34 (CttC 
bttifaittWtfcfyMi. Andr.s.i. 

Eludet, ubi te viUum fenferit. mtt btJltCSIjfl^ttm.BunucL 


At ego infelix neque ridiculus ejfe, neque plaga* pati pojfum. 34 

Un anbcr*r Wwt Olim mcfct jVpii Eimuch. a.t. 

Hifce ego non paro me ut rideant : fed ei* ultro arrideo, ibid'. 
Etiam nunc non credis, tndignis nos ejfe trrifu modis. EUnach. 
4 * 4 * 

Tu me hic etiam, nebulo , ludificabere ? ibid . 1 
flebulonem hm: certum eft ludere, mnuch.2.2. 

Monfiwtn 


yGoogle 


— ■ i 


LATINA. 


575 


Mouftrum,etiamultro denfumadvenit, i unuch.;.i. 

Vt ne impient in nos iUuferie.z unuch.f. 4 * 

MihifoU ridiculo fuit,qu£,qu:d timeret,fcibam. iunuch.5.7. 
JScrq:Aef*fftajamfum nyfera te ridendo, ibid. 

Nunquam adepolhomincm fluitiorcm , vidi , nec videbo ah , non 
potefatu narrari , quos ludos pr^bueris intus: at etiam primo 
callidum , ($» difertum credidi hominem : fcilic. te. ibi* 
dem. 


Itari lepidum tibi yifutn eft , fcelus , nos irridere ? nimium, i* 

bidera. 

Hunccomede*dum.& deridendum vobis pr&beo. Eunuch.5.^ 

Ludie fortajfe fZtt.Heaur .4 r. 

Quifibi mepro ridiculo ac delectamcntoputat.Hcaut.y 1. 

Satin fuperbe illuditis mei Phorm.5.7. 

Vt ludos facit i ibid. 

QuidvoSfmjflumjnefle ludtficatr.inh. ibid. 

Eam ludibrio haberi non honeftum efl mihi.Jrlccjr. 1.1 
Nonfic ludibrio tuis faftu habitu* ejfem, Hecyr.*. 1 . 

Qui illum floccifecerim.E\inuc\\.z. 3.v.n. 

Me omnino lap(dem t haud hominem putas. Hccy r. 1. v.i;. 

Si eos in contemptionem adducemus, a d Hcren .l.i.p.7. 

Moleftus mihi fuit,quod ms noflrum civile pervellit . dc Orat.l.i, 


P 34 *. 

Eundi tus aliquid repudia ■ . Orat.ad Erut.p. 629. 

Gratiapotentiaqjeius negligitur. pro S. Rofr.p.57. 

Nemo illum aditu»nomo cor/greflione, nemo fermone , nemo convi¬ 
vio dignum indicabat: omnes a fler nabantur , omnes abhorre -* 
bant, omnes ut aliquam immanem,& perniciofam be(liam,pc - 
ftemqj fugiebant, pro A. C1 . p.20. 
eo genereftudium meum non aflernabere. Ep.2.1. 
eiufmodthomines d me defliciuntur.Ep. 5.5. 

Non puto repudiabis inhonore, quem in periculo recepi sii. Epift, 


?e frulart res humanae contemnent em cognovi.Ep. 

Sedebamus in puppi , clavum % tenebamus: nunc autem vix eft in 

fentind locue.JLp. 9. 15. 

Yenttdij Mulionis caftra deflicio. E p 1 o. 18. 

Nfin extremisejfem, id eft, omnium contemtum,& ludibria in- 

{Hncrem.lipA0.3i' 

' ’ 2C0 ^ Fiam 


Digitized by Google 37 6 THESAYKVS 

Plane tam, Brute,frigeo,&c. E p ift. 1.1 4. 

Perfeverantia in contemtione optimi citius %, ferenda mihi non 
fuit. Ep.H. 14 . 

Si non ieiunum hoc,nefcio quid, quod egogejft, & contemnendum 
f videbitur.. »5.4. 

Rempublicamflocci non facere. E p . A t r.!. 4 . p. t 7 f . 
fluem hominem, ut grandi macie torridum contemptum,abietum 
videamus .contra Rull.p. 140. 

Si quis defricatui ducitur pro L.Flac.p.290. 

Homo tfterrimus crudekflimusfallacijfimus,omniumfcelerumU- 
btdinumcfe maculis notatiffimus. pro Dom.p.409. 

Alienare aliquem ab aliquo, pro Dom.p.aio. 

Homo omnium fcelerumflagitiorumq^ documentum, pro D.p 451. 
Equitum Romanorum precesafrernari. Scit.16. 

Qui eximia plerispreclara 'videntur parva ducere, eafy ra~ 
tioneflabilifirmuifr contemnere, fortis animi magmcfe dicen¬ 
dum eft. i.OfF.p.i*. 

Gloriam contemnunt,&p r o nihilo ducunt, I. Offi. p. 19. 

Severijfimecontemnunt. 30. 

JDivitU nec magnum bonum, & pre retiis honefttsjg contemnety* 
^«w.ficFin.m.b 

Hominempr a fe neminem putare, pro S.R.41 b 
Brefe neminem ducere hominem.aal-ltr.io.b 
PrA fe alios pro nihilo ducere, i n V 11 6 . b 
Hegefias vero illos Atticos pr& fe pene agrefles putat, de CI.l£»,b 
Jlla nihil fuerunt pr e his de victoria gratulationibus. Att.z^.a 
Omnia pericula pr a falutefud levia duxerunt. ’,n Ver. I40.a 
At contra nobis non tu quidem vacuus moUftiisfedprA nobis bea¬ 
tus videris. Ep.4$.b 

Alicuius miferi fortunis.aut alicuius dignitati illudere. pro S. R. 
17.a 

fficiffuditauftoritativeflrA. pro Do. 2*4.1 

Romam prs fud Capua irridebunt,atfy contemnent. con.Rl» 1 . 8 j.V 

Derifus & contemtfss eijcitur. ad Hctcn.l.4.p. u<. 

Pedibusfupplex reijciebatur .pro Sc.ft.p. 8. 

Impie n&rejjitudinisnomen repudiaretis. Dciot. p.$i7. 
Contemnunt,&pro nihilo ducunt. OflFi.p 1$. 

Mubtdiv.^ias defrrciunt.dc A m ic.p. 11 4. 

Defr dentia adhibenda eft rc r nm humanarum. OjfF. '.p.jo, 
Hertamm ut vt 7 lem commodi mei causa, OfF.l. j.p. ui. 

Sperni 


GooQle 


Digitized by 


IN G Vz£ LATINA 37 7 

Spemiab tu veteres amicitias de Amic.p. 104. 

Spernat voluptates. P aiado x. 5. p .2)3. 


Con t cm plan di. f^tde Vidcn di. 

Contendendi. Contentionis, fode ttium Alter¬ 
candi. 

magna exparte eonfumptus ejf adhortatione LentuliScc. 
Ep.1.2. 

SI** mihi videbatur contentionem &c. cum illis viris nolle fieri 

Ep. S-9. 

Ken indicto,neque difeeptatione ,fed vi,atq 3 imprejfwne evertere* 
Ep. j. 1. 

Rationem haberi abfent is,non tam pugnavi, ut liceret.&c.Ep. 66 . 

\Vtrupipene me in indicio y &c. i d zft,acn,& vehementi contentio - 
mjn defendendo Vatinio,defatigatusfum. Ep.7.i. 

TrimkmiUas rabiofulas fatuus dedifliM eh,ftomach abundas , £$* 
querulas, tefciltcet nonejfe ifiiclibenter.Ep.7A6. 

Inunameauffam omnis contentio conieftaejt. Ep.8.12. 

Neneft pugnax in vitiis. Ep.8. 14. 

Academia nofirg. cum eo magna rixa fjf.Ep.9^1. 

"Perpetua de me turgia,cum obtrectatoribus propter menotijfima 
mihifimt.Zp.\o.ii. 

Jam frater litigatores nemo ad meas liter as? Sic pr&fcripfimus iis,ut 
amnibus rebus que in aliquam controverfiam vocarentur , te 
arbitro uterentur. %nallw 0ad|>cn/foOaRrcUlatt)crDcn* 
Ep l).i7- 

Teto ite,ut in ea controverfid,quam habet de fundo cum quodam 
colophcu ,&c.ei commodes. Ep. 13.7 o. 


Contendendi. Adfpirandi* 

frrtw/ 

An s Ntr » 9 


Digitized by Google 


p8 THESAVRV S 


N Emo ad alienam caujfam invitis iis , quorum negothm e&* 
accedere aut aprare debet■ in V er. 57 • b 
Quid enim quifquam admeampecuniam, me invito, afftirat ? in 
Ver. 105. a 

Cum tu non modo ad eum Ciceronem,&c. nunquam aprafti :fid 
omnibus con(iliis, qua ad me opprimendum parabantur 9 inter- 

fuifli. inP. 81 a 

Magnofepr&dicat auxilio fui fle , 3*1* paululum m rebus difficih- 
mu apravit ad Her. 54* b 

Bscineculeumconiiciuntur , »0» aprat vita beata. Tufe 

320 b 

Occupavi , /«gwY, te fortuna, atque cept, omnes que aditkitt^s 
tnterchifiyVtadme aprarenonpofles- Tnfc, a$.$*b. 
Subinvideo tibi, ultro te etiam accerfitum ab eo, quem ceteri 
non propter eius fuperbiamfed propter occupationem , aprare 
non pojfunt. Epift. 100. a 

Quando i fle, ni fi E obruant menfe, aprabit incuriam ? in Ver* 

ia4-b 1 

Ea; laude aprat e ad Africanum nemo potesl. de Cl, 

172. a 

Quis tum dicit in campum ajpirajfe Syllam l pro Syl. 

'* 77 ’ a /p 

Sed h&c adeam laudem , quamqummus, aprare non poJStmt . 
Or.io9* b 

Dixi Kom& domum fuiJfe,quo ifle ne apravit quidem . pro QS 

17. a _ 

$i mihi ante occurratur , «0» modo intrare, verum etiam ajp $* 

cere^aut aprare poflim. pro Cace. 191. b 


Contentum efle. Vide Acquiefcendi. 
Continentia?. Vide Temperantia?. 

Contingit. Vide Accidit. 

Contra&us. Vtde Emendi. St Syngrapha?^ 
Contrarietatis, Vide Adverfaqdu 
kontrgverfia?. Vide Altercandi. 

Contue 


Digitized by Google 
> LINGVO LATINA 37, 

Contumelia:. Vide Calumniandi. 

ir~— -*-------** 

Conturbandi,Confundcndi.Pertutbandi. 

SSnwKtnanlwnxtffm / $ 3 n«tetttant>a? 
fcbutttln / SBw&Rtxln/ S3tr|iur^n / SSm&|?oflm/ 
SSmMffm. 

M E ex hoc equitatu campo ad iftas verborum anguftias, 
{$> ad omnes Uter arum angulos revocas. pro Qxc, 
K* 1 9 *. 

jtfe conturbatum tenuit prior epiftola tua . Att.l. lj.pag. 477«. 
Sue conturbant animum utilitatis Jpecie, 3. Off. p. ziy. 

Simia & fortes tpfeu,& cetera,qu& erant ad fortem parata,dtftur* 
bavit, & aliud altodijfipavit. dcD. 96. 
pomum aliquam operit difturbare . O r. 3.15 j. a 
Difturbataporticus Catuli , qua reficiebatur , & ad te edum tam 
feni pervenerat. Att. 55. b. pro Dom. 1*4. a 
Difiurbari tecta, diripi fortunas, pro Dom. 131. b 
Quibus Jpefl/tntiku* domus mea difiurbaretur, diriperetur. pro 
Dom. x$6. a 

fontes difturbat, ciftae deiicit. ad Hcren. 4. b 
fenis quocunque invafit, cunela difturbat,& dijfipat.de Nat.$$.b 
Qui fidem Udit, quantum in ipfoeft, difturbat vita focietatem . 
proS.R/*7,a 

Si hoc dijfuadcre eft, ac non difturbare, at% pervertere . contra 

Rui. 86. b 

^i & armis difturbare indicia, pro Syl. 180. b 
Chm quidam agrariam curationem ligurirent,difturbavi rem,to - 
tamqf integram vobis refervavi. B . 178.2 
AriftoteUsmulfa turbatmagiftro Platonedijfentiens. dcN. 8.b 
Mtfimulnequidilleturbet, vide. Q3.Fr. 322. a 
Omnia infima fummkparia fecit, turbavit,mifcuit. dcLcg./88.a 
' * At id ne fer 4 quidem faciunt , ut ita ruant atq 3 turbentur, ut earfi 
motus,atqj impetus^quo pertineat,non intelligamus.de Fin. f 6. a 
Mpre quod fud natura tranquillum eft, ventorum vi agitatur M-t. 

que turbatur, pio Clu. 5 6. a 
ydfttre 0 » turbare omnia . dc Ar. 154. a 

Adte 


Digitized by Ad te ne hic quidemfcribo,qu& palam in Repub.turbantur. Qn 
Fr>3i8.a / 

Non modo illatu a erant etatU. ordinis. queft/f^. permifcuit , fed 
etiam de his duobusgeneribm civium novorum veterum% de - 
lectum ordinemq 3 turbavit. in Vcrr.1^3.6 
Si in Hijpanid turbatum ejfet. pro Syl I7*.a 

difcerpti* fententiis , »0» prtpofteru temporibus , jwj? confufis 
perfonis.nonperturbatoordtne.de Ot.iay.z 
Ita perturbatis facris , contaminatis gentibus .factus esfilius ,&c 
pro Dora, no.a 

Id itaperturbatum.it aq^permutatumeft. de Ar.^.a 
F/ perturbem Atatum ordinem, de Cia. i8) .a.Sic. 

Quicquid peccatur, perturbatione peccatur rationis at% ordinis t 
Parad.i2o.a 

perturbatio & rerum motus cernitur. Offi?.a 
er turbat io vitAfiquitur,&magna confufie. de N.i.b 


Conventionis. Padi. Foederis. Fide etiam Pacis. & 
Conjurandi. 

SScrbunfcmifj- 

CC« rem de compacto geri. Cap t. 3.1. v. 14. 

^Omnes decompaftoaguHt.C2p\.$.i.vx}. 

Mihi eius facias conveniendi copiam. C apt.}.;. v.40. 

1 

Converlationis. Convi&us. Ftdt etiamfitpra Amici¬ 
tis. & Colloquii. 

* v 

Sdtfyufttn. 

C Vm Pompeio complures dies nullis in aliis y nifideRepubfermo - 
nibus.verfatusfum. E^.1.7. 

Yfina m * Servi,falvis rebus colloqui potuiffemus inter nos. E- 
LINGVO LATINA 381 

HoniunBio conjuetudinisfermonumq\ noftrorum. Epift. 4.6. 

Ttcum vivere pojfe equtde?n maxime vellem. E p.5.15- 

Ad conviftum noftrum redeat £p. j.14. 

Vt ante commentemur inter nos. rp.46. 

Marcellum collegam ncftrnm con veni,eamqg diem ibi confumfiut 
cuMcaeJfet». Ep.^.ii. 

Siccum $0 de Republicd diffutavi , id cft , contuli , contendi . 

£p. 5.1* ‘ 

JXon dubitb , quin magne, tibi levationi Jit folitus ejfe quotidianus 
congr*jfu$,&fermo familiarijfimi hominis. Ep.6.4. 

Scribis te mecum ejfe vifturum. Ep c . 17 • 

Sic habeto &*c. qui temporibus valuerunt yconiunftiores ttcum ejfe 
quam me. lbid. 

ytinam liceat nos aliquddo inter nos conferre folicitudines noflrae. 
Ep.6.ir. 

Vna mehercule noftra vel ftvera vel iocofa congrejfio pluris 
ierit* Ep;7.io. 

Vna mehercule collocatio noftra pluris erit.&c. ibid. 

Sluecummihieft magnus ujiu. Ep. 77 - 33 * 

Vivam tecttm multum » & cum communibus noftru authoribus* 


Ep*7.J4* 

fgnofcunt mihi , <£• revocant 


in confuetudinem priftinam. 


£p*9.i- 

Moneo to*qnod pertinere ad bene vivendum arbitror : ut cum viris 
bonis Jucundis .amantibus tui t vivas. *p.$.i4 
Communitosvits,atq 3 viclus. lbid. 

Gracievfcue^iottaut evtSe*trta:nos convivia,quod tum maximeji- 
mul vivitur 4 &c. lbid. 

Suavijftmum ov^iuriv noftrum pr&flabo integellum . Epilt* 


jMo* . . </r 

jyomi medtcum Diodoro Stoico hominejneo iudicio,eruattijjimo, 

muUum*puerofuit.ip.i].\ 7 • 

Humanitate eius, &probitate in confuetudine quotidiana magne* 
feredeleBo e p. 13.34. 

Mihi cum eo quotidiana confuetudofumma intercedit . Ep.1j.46. 


Convincendi Refutandi- 
Convitiandi./^f Calumniae. 

ConYi- 


Digitized by Google ? 8z THES AVRV9 

Conviviorum. Fide Bibendi* 
Convocandi. Nide Vocandi; Copiae* facultatis. Loci* Poteftafis* 


v 

©tmttl SOfadjr/ ©«fegmljetf.” . 

Q Vottes mihi certorum hominum poteflas erit .Epi l.j• 

Si resfacultatem habitura videatur. Ibidem*, 

Quocunq 3 tempore mihi poteftds prsfentis tui fuerit. Epift. I. fi 
Quam ttbiferibisa Bibulo fieripoteftatem. Ep.2.16. 

Gumprimum navigandi nobis facultas data isrit,ed uumur. Sp: 
b 3- 

Quam facultatem fi quis cafus eripuerit. Ep. 3. 

Iniquis,fecUS exiftimandi videris nonnihil loci dediffe. Ep. 3 . 6, 
Tenes quem esifummapoteftas. Ep. 4 - 7 * 

Jus adeundi non habemus* id eft, poteflatem. Ibid; 

Non modo agendi rationem nullam habeo , fedne cogitandi qufe 
dem,idcft>locum feufacultatem- Ep. 4. 13. 

Me abeuntem magiftratum , concionis habenda potefiate priva* 
vit. Ep. 5.2. 

Vt primum poteftas data efi r augenda dignitatis tua. Ep. 10.15. , v 
Txiflimo te habere magnam facultatem Cerelia commendandi1 
Ep. 13 . 7 ^ 

—-;■■■ -------- ^ 

Copiae. Fide etiam Abundantiae. Opttih* 

9vcidjtfjuni&/ 'Sbcrflii 61 

C l r mulaiefaiisfacere. Ep.i. 5. 

Facis abundantia amoris. Ep.x. 9. 

Varietate temporum interruptum officiu cumulate reddidi.Ep.s9. 
Cum tuis omnibus ornamentis redundares. Ep. 3.10. 

JEgn ipfe , quem tuper iocum diviti ds orationis haberi dicis, &C* 

Ep. 4.4. 

Tro ed copia ; que Athenis erat. Ep. 4. 12. 

Hac ad tepluri b tu verbisferigp , quia fi leo non otii abundantia, 
fed amoris erga tt. Ep. 7.1. 

Mallem 


Digitized-by CjOCK^Ic 


LATINA 

fafaUlem *tero> urgento,ere ej?ent,\d eft, mallem abundare eos att- 
ro } &c. Locatio fimilis i Ili: Ijfefolvendo. Ep-7-i$. 
tSalbus mihi confirmavit , te divitem futurum:idutrum Romano 
more facmwsfit,bene nurnatiim &c.pofiea videro, Ep. 7.16. 
GefuUum negligamus, qui res novas qmrit : non quod vetetim 
comederit, fed hint ipfam recentem devoravit , a quo vocatio efi* 
Ep II. U. 


Coquendi. Ciborunl. Fide etiam Condiendi# 
Conviviorum. 

jvocfcen/ ©peifm. 

E GoitaeonvivU coenam conditam dabo hodie , atque ita fiua* 
vitate condiam,ut qttisq. quidfy conditum guflaverit , i- 
ffosfibi faciam,ut digitospr&rodantfuos. Pfeud. 3,2. v.Qi.fa 
fiqq . Cum ifuavitatem alicuius cibi, aut aviditatem eo¬ 
rum, quibus appofi tum iri deberet, Graeci oftenderc vole¬ 
bant, wrs^GoXixuf de illis dicebant,xaQi&leDi ^coctv^k. Germa¬ 
ni ijOitfinqtv Darnacft Iccfot. Vide P. Vidor.Var.lib. 3. c. 
i4.fetLipr. Antiq. L-lib. 4 cap. 10. 
tam ego hacmadebunt faxo. Men. i; 1. v. 'jt* 
ifyobu affenam ad Vulcani violentiam, lbid. y. 55. 


Cerbuth cor contundere, & comprimere. Qu. Tufc. I. 4' 


Corrigendi. Vide Caffigandi, 


Corrumpendi. Labefjftandi, Depravandi. 
Annihilandi. 
Digitized by GooqIc THESAVRVS 

/ gttfform / S&rntcftftgcn/ ;3u©<Jj<mb«it 
macfcm. 

C Vrtuperdis nobis adolefcentiam / Adclph. r i .y 3*. 

Lenofitmyfateorypernicies communis aaolefcemum,periurtee 9 
pefiis.A deiph.i.i.v.35. 

Nihileft Antipho, quin male narrando poffit depravarier , /« id 
quod boni eft, excerpis. Phor. 4.4.V.17. 

Qui finitum adolefcentem nobilttcu fiagiiiisxQpfxkm fcd licen¬ 

do,& corrumpendo^ £ uo. $.7. 

Scit fibi nobilitatem exeo, & rem natum,&gloriam ejfe. Hc- 
cyr. 5.1. 

Pifces nemihicorrumpanturycaiitio cft. Adclp h.3 .4. 

Tu illum corrumpi finis Adcipli .2. 

Eccum adeft communis correptelanoftrum liberum. Adelph. 5. j. 
Aliquem adnequitiam abducere. Adclph. j.j. 

Tumfiquis magiftrum cepit adedrem improbum , ipfum animum 
Agrotum ad deteriorem partem pUrnmcjj applicat. Andr. 1.2. 
Vereor ne me abfente mulier hic corrupta fit. id cft, fiuprumpajfa. 
Heauc.1.1. 

lifdem machinis ff erant me pojfe labefactari , quibus antea ftan- 
t em perculerunt, pro Dora.128. 

Puere illa non poffunt , ut hdc non eodem labefaCt at amotu conci- 
dant. proPom.7.b 

Qua cogitatio erat aliquantum labef'attata» atq$ convulfa. Ep. 
69. b 

Perfringere at j 3 labefaCtare conjfirationem bonorum, in C.i 2 $.b 
Labefactare ac refeindere ab altis confiituta.Cont.Ru\.S% a 
Hoc adolefcentis prs.fidium, equidem adhucfatu firmum ejfe confi¬ 
do fidit a multi labefaCiani , Ht ne moveatur inutdMnrextkne- > 
fcam.B rut. 2 7 6 . b 

Itaefo Milonis confutatus, qui vivo Clodio labcfaCtarinon poterat* 
mortuodent(j 3 tentaricoeptus eft.pzo Mil. 1 e8.a 
Spe • promijfis inducere aliquem, pro Sext.Rofc.p.6j. 

Pretio aliquem delinire. in Vcrr. p. 5 7 8. 

Corrumpere indicium pecunia proCl uen t p .6. 
ludieium pecunia tentare.pzo Clucnt.p.6. 

Judicium pecunia corrumpere, pro Claenr.p.17. 

Pecumam grandem ad corrumpendum indicium date, pro Clu- 
ent.p.jQ. 

Tu fetu- LIN GV4i LATINA 

7 *« ftuirus captu* n. Philip./. p.)jf. 
gw largitionibus corruptu* eft.S aLL in Cic. p.j,7. 
i&tftsptcuaMcorrupilfcs. i.Off.p.85. 

Attribui ft diduci vultftoCzcin.f.61}. 


Credendi. Concredendi. Fidei. Creditorum. Credif- 
litatis. Fiduci*. 

SStttMtmtn tmnt>$fouf>m / ©(au&m 
iuftdm/3urrauttxn/5Qcttrc|Icn/ 

Am iniurato jcicpt**cridcrct mihi, quam iuratifiii. Am- 
«a X phiM.1v.2S1, 

^uafidei credo. Amph.t.t.v.i* ). 

Tacie ut tuis apud ti fit nuda fides . Ampti i.T. v.j. 

NtmqHam aiepol nuhi divini quicqtsam creduis pofthunc diem . 
Amph.i.iiV. 40 , 

$0Utper oculati moniti nofirafunt 9 credunt quod vident. Afin. f. 
5« v.50. Elegans Proverbium, Si; Trucul. j. i.v. 12. Manta 
Vetat priusquam penesfi habeat * quicquam credere . Simile 
cft illud Properti j lib, 1. Eieg. 9. Cui non ante patet , donec 
mahm attigit offa. Ubi yide notas Scaligeri. Inter os & of * 
, /4»». 

Sijii** nofieffinex,fidetis non offe huic habitam, fuccenfeat, cui q* 
. tnniumretumiffiusfempercredit. Afin. 2.4. v. 54. 
jirgentarijs mato credi qm ajunt, nugOepra dicant. Cure. r. j.v.r. 

3.?(tud.+.7.v.zo7Maficredere y c&2\\cu\ non tuto credere. 
Ne% divini , neejg humani mi quicquat accreduas. Afin. 5.1. 
▼er£ 4 . 

Assue huius ohfecfans concredidit auri thefaurutn. Aul. ProL 
▼erf .<>4 

Tua fidei concredidi aurum. AuLm»t.£. 

Nofira etae non multum fidei gerit. Aulfc.Feram velis.v.65. 
Nec quenqtiam fideliorem» nec etsipluscredn6>mitttre ad eumpo+ 
to.Capr. 

Tas fidelisfis fideli, cave fidem fluxamgerat.C^t.i.yy.y 9. 

Rb Reperta 


Digitized by 


? 8S THESAVRV § 

Reperta eftfides firma. Capt^.i.v. 6. 

Quoniam tecum fervdvi fidem.Q^pt.yi.v.iU . - 

jiltcundeab aliquibus aliqua tibifpes eft , mecumffttunath for4± 
Epid.?. r.v.u. 

Ne quid tibi hinc in Jpemreferas. Epid. y i.v.y 
Haud accufo fidem tuam. Epid. 4 ./. v.n.h.c. nonaceufo te,quod 
fidem minimeprAftes. Sic.Cic.iib.i. Ep.Fam. 1. Accufare offi± 
ciuni alicuius. Ubi videComtnentar.Manutij. 
j$am mihi divini humquam quicquam creduat . Bacch. y 4 * 
verftf.vidc etiam fapracxPlauco. 

Mei tergi facio hocmontuifiducia, Moft.i.i.v.) 6. 

Satis accipere ab aliquo i eft, credere alicuifineJbonfiribtet. Moft. 

13.V.97. Stich*4./.v.4 . Vide Lcxic.Plauc. 

Stulte feci, cum marfupium Mejjenioni cum argento credidiMsn* 
5-i.v. 1 . 

Fidem male fervar A Trin. 4.3.V.41 -Sc Abrogare, ibid. 

Fidem & rem perdere. C urc. 4 i. v. 18. 

Fidei non melius creditur.Vcen. 4.1. v.68. 

Facere fefidelem alicui.Mi\.i.4.v.tf. 

X>arefidemfirmatam.MU.i.yv.4y 

Cum apud teparumftetfides.Vfeudi.yv.6i. 

Tu inventus vero, meam qui furcilles fidefn. Pfcud. 1. 1. vet£ 
* 6 ' 

Heu fidem ei haberem. Pfeud.$.i.v.io9, 

Si fidem modo das mihi e non fore infidum . Rud.4. 

Meaconfitiafumma credidi. Truc.i.i.v. 54» 

Nunquam quisquam pofthac duarum rerum creduit , ni ifta ego 
veftra hero majorifatta denarravero. f£& fofl ttltf IliCttUIttDi 

netor ianodfneiughuficn/tvoiQ nic&t. &c. Truc. *.*. 
v.51. 

T>atfidem,uxoremfibifore hanc. And. Arg.v.3. 

Servare fidem. Andi.\.yv.4S - 

Bona noftra h ac tibi committo tuA mando fidet , hanemihi m 
manumddt. Audj.yw.62. 

Nulla ne in re ejfe homini cuiquamfidem\ Andr.i.j.vH* 
Fropemodum habeo iamfidem ttbi.And.} 4.V.7. 

Haud accufofidem:novin ego te? Andr.4./.v.n. 

Solviftifidem : &tt baft Qtaubtn gcMtClt. And.4. 

Mea confilta ut tibi credam omnia. Eunuch,/, z.v, 4 8. 


Digitized by Google 


- Lingvo latina ,1y 

& fidem habeat, Euinuch.T. i.v.6 4. 

Torfanfoe mihihabcat fidem parvam. iunuch.i.T.v\ 121. 
Crede hoc me a fidei ^)Uut>tnir B*» Eanach^.i.v. 59. 

Servari ' fortunasmeds me commififfefutili ? A adr. 3.5. 

Ovem lupo commififti. Euauch. 5.1. 

"Ego metue commendo & committo fidei. EUnuch.5.1. 

Thais patri fe commendavit , in clientelam fidem nobis dedit 

M fe. Bunach^.?* 

Quiftudiumfinem fe in vofiram commi fitfidem. Hecyr. Pro - 

log. 

J NunqUam dices tam commode , ut tergum meum tuam in fidem 
committam .1 Iccy r. 1.2 . 

Tutifck,poft illa quam intumum habeam te , & mea confiUa ut 
tibi erodam omnia. Bimuch.1.2. 

|jj uA mihi fuum animum ate^ omnem vitam credidit. And./, 5« 
Rex credere mihi omnem ex er citum,confiita. e unuch. j * 1. 

Ne ilik animum inducas credere. Andr. 5.1. 

Viri tibimeiftuc , et fi incredibile ofi, crederet credo* Heaiitont» 
4 . 1 . 

Jmmo etiam dabo,quo fragis credas .Phormio.j. 6 . 
aliquid credito ejfe canjf&. lbid. 

Credo: neque adeo arbitrari patris eft aliter. HcatK.4.. /. 
Jltqg tftucipfum nihil pericli eft t me vide: q\aubmit.hnd.2.*, 
TabuU: mihi quidem non herclefit verifimile. Andr.1.3. 

Jfoccinecfedihile eft, aut memorabile ? Andr.4.1. 

Itone mihi parvam fidem ejji apud te t Viri fatis qu a fi tum mihi 
iftucejfet 9 j?« 9 »fhl/K& fofls fofc&lwSt glaubcii t Phorm. 
s.f 

Qua dicUypmma ejfe ut dicis , animum induco. Hecy 1.2 .21 
Cuius tkfidem in pecunia per/hexeris, verere ei verba credere. 
P<horm.i;t. 

Non mihicredktfin fidem do. Phorm.3.1. 

Namfyeopa&o maxime apud te meo erit ingenio fides : fctt 
tn tr glatifrai.Hccy r.3.5. 

Seni noftrofidei nihl habeo, Heaut.j.z.v .49, 

Vitam tutandam dedtjfe aliis tuam, l'horm.3.1. 

> Namelimfilicredtdi,ea meabfiinuijfe, &c. 3 $ 
aQcitt9C¥(vamt.Hecyr.3. 3. 

Quod ege nunquam credidi fore »ut ille hac viva pojfet animum 
induceret uxorem habere.Hccft.ij) 

ibi NuUane 

, ?8 THESAVRVS | 

NalUnemreeffe homini cuiquam yWcwMndM.f. 

Pamphilus firmavit fidemfiM »ttfprOC$M ItW», 

lufclUcif. Andr.j.i. 

leve hac tibi meamadftringofidem. Eunuch.i.ii 

St fidem ha beat,Je iri prtpofitum tibi apud rne.tOtm « feMtMJ 

DfrffK- ibid. , , ,, .... 

Torfitan hic mihi parvam habet fidem a bid. 

Miit fides apud hunccfi, nihil me tJHm fafiurum. Heautont. 

tlltm ut ufyuam fuit fide quifquam optuma. Adelph. t.r. 

Ne quid propter tuum fidem detepta puteretur mati : ld eft, quoi 
tibifidem habuit. P horia. 

fidem cum aliquo mutare: JCmcttUlU** fllatlfc* i ibx- 

Quanta quanta hic mea paupertas eft , tamen adhuc curavi ti¬ 
num hoc quidem»ut mi e fietfides. P h orm^j. 7. 

Qui ftudium fuum^O 1 fe in voftram commifitfidem* Hecyr. Pio- 

Nunquam dices tam commode , ut tergum meum tuami» fidem 
committam. Hecyr.i.*. 

Namfy eo paclo maxime apud te meo ertt ingemo fidet i £;Utttr|t 
Hecyr. 3 s. 

J.i reifirmaftifidem: &tx &aft CS tt . HecyM-i.: . 

Yidelem haudferme mulieri inveniat virum. Andr.^i. 

Quam paucos repertas Meretricibus fideleis evenire amat mrtHe- 
cyr. z.i. . 

Tarum fuccefiit > quod ago \ at facio fedule. 3 4 ltlC$#0 
Andr.4.1. . 

Adeon me ignavumputas? adeon porro ingratum* aut inhuma- 
num, aut ferum» ut nety me confuetudo» ne% amer , neque fu- 
dor commoveat »necu commoneat» utfervem fidem f Andr. 


Hancfidem fibi»me obfecravit y quife fciret non defcfturuUh Mt da • 

rem. And*. 2^. 

Davum optime video»cuius conftlio fretusfum* Andr.i.I. 

Hem quo fretus, ibid.5.3. 

vobisfrettet.^Q fta* mfc$ tmt (jcfrdflrt. Eun.5 f. 

Scin quam fretus, ibid. 

Amicum ingemo ymww.Hcaut.ProI. 

AI alit id fretus fud. ihorm. 1.1. 


yGoogle 


V 

LATINiE, 3*j> 

pj/ffdim kafdturpm .Eun.j.*.**!©- 

nofirojfpes opes$ omnes ermtfito* Adelph. J. *. TCtt 

fidem dure ulicui Hecyr.M.* t | 7 * 

. fiselegetibimesmsftrin^ofidem* Eod.i. 2 . 

Zt quod dixi dotiefirmm. Hcaut.5.5. 

Cwn iUo ut mutet fidem: &C* fOllffttHfct . 

<£. Planr. Mil.4.i.v ^.VidcLc2.Plaat.litt.F. v 
ftune parvum mihi fidem ofe spudte. Phormion. s. $< T«ffa 

17. 

fdihieftfidet Vhom.s 8 .sji. 

Si oratio sdverfstmum suthersbu* fidem fecerit,, $d Hcrcnn. 1 . 
z.pag.ft. 

Qua resfident abroget orationi adHeren.Liif.it. 

Ke% tome» $$ rumor* nos fidem habere dicemus. ad Hereno. m* 

x «p. 1 7. 

^rfwnmumltfam* jW«» pottrimwskr«t*r(. ad Heisa.lib. »♦ 

pag-* 7 - 

jft. 

fmfdstm J&m Mlvtrittttm tollit. Ot»t.»d Brat.p.<*7. 

XW dubtA T pp,p. jot. 

Si tutor fidem prefture tkbot.vd Top.p.70j. 

TidtmJanQijftmi viri deferort homo fim *t» fPHfli PhUippJJ. 

SiluMbtrqtMntfi.qmbm »bnptfidem «*&""*• P t 0 Q : 

Rab.sa.a 

JEqualiter omnibus abrogaturfidos, Acad.io.a 

Qua motu mimorum conciliet m dicendo fidem « dc ProT. p#g* 

74,# ' „ r 

Jidimfmmmtufmmo y Jl opm mt. pro »at. Rolc. pag. 

7 $. 

Omnem rationem /alutis m pecmsii ponere, ia Verrem. pag, 

*39r ... 

Suum rei mtorponere outheritutem. in V crr.p. $61. 

Zfi honefiius > hominum fidei tobuh pubtiu* 

periculum mogifirotuum^ (immittuntur, in Verrem pag. 
39 *. 

oppida populi Romani nomen fide uttmgunt. in Verrem p*g- 

j(Z, 

fib $ 


yGoogle 

5 £0 T HESAVRVS | 

fidemjuam populo promptam expofitam% pubuerit tftQ Oxcin. 

p. 617. 

Vides r<?w«W/>.proL.Man.p.6$4. . 

Tidem pretio labefaftare .pro A.Cluent.p.&7. 

T'dem de foro,dignitatem de Republ.fuftulifiis. COQtr, Rullum 
pag .9 9 - 

Tacere ^few.contrRull.p. 110. 

In fide fiare. proC.Rab.p.i 63. 

Tides nuper deficere cepit, in L.Catii.p.iFj., 

Ttdem facere. inL.Cat.p.ryj. 

Tidemderogare proL.Flacc.p.266. 

C. Marita dedit fidemfid in fide non fietit. pro R.p$.b 
Si m eo,quod oftenderat,nonftat, mihi placet, ea,qu^mn^emftA 
funt, reddi. A tt.14 b v ^ ^ 

Ttdem fuam liberare. proL.Flae.p.185. 

Alicui * dem habere, pro L.F4ac.p.a38. 

Teverd non plue aurum tibi , quam moneduh committebant, pro, 
L.FJac.p.i^j. 

Omnem alicuius rei fidem refignare. pro Archia poct. pag, 


Inftdemanere.pvoDain.y.^i?. , 

Quorum fiderejpub. niti debuit, pro SefFp.ij. 

Mummij fides , virtus q, m mea causa nunquam contremuit.pto 
Seft.p.i4. 

Noluerunt religione videri potitu, quam veri tat e fidem eff* con~ 
ftnBam. Corn p.119. 

Magna in rege extitit fides. Rabir p.:6f. 

IDefenfiom Gabintjfidem habeai,Rab p.zjl. 

JEt civibus&fociis gratijjvna ejfet eius--integritas , & fides, pro 
Lig.p..94- . • 

Qonflringi fidem religione potius,quam veritate Gr&ci voluerunt . 
pro Corn.p.s. 

Non tenuit omnino colloquium illud fidem. Phil.n.p.joj. 

Meamfidempr&ftiteroReipub. Phil.ir.p.50^. 

Quibus fenatusfidespreflatur. Phil. i^.p.54^. - 

Meam, & cAterorum erga te fidem,& benevolentiam abfmiexpe- 
riere rp.ad Fam.l.i.p.to. 

T e videre,& fentire eandem fidem hominum in tua dignitate, qua 
ego infalute med expertus fum 3 intellexi ex tuie ittcrie.ihid. ' 

4fm LINGViE LATINA }9i 

Ajferre alicuiJpem.sp. adFana.lib.j.p. 6$. ' ^ 

^eurafaciUma mihi videbantur quod ^ in te ipfi tnoxtmam 
Jpem , & in tuis magnum habebam . *pift. ad Fam. litr. 3, 

P* 78 . ^ * ■ 

Alterum eft,quod Pompcij &Brutifidem benevolentiam^ miri- 
‘ .j&i laudas, ip.adFaro.l, j.p.8j. 

bitere,§luin. Fratris>&haPomponij necejfarijmeutantum mth t 
jpeidede?;ant, .ip.ad Fam.l,i$'p.iio. . . 

&e Dionyfiojfime amas,confice: qmmcmcfc eifidem dederit,pr a* 

’ j$U^.Ep.adFan).l.$.p.i 30 ^ 

Abi,pofuU Romani fidem implpro^ ipift. ad ?am. libr.io. p. 314. 
/ <fc likx&p. 4 <i 5 ' •• , 

Quimiht fidem reipubl. nonfrefiiterunt . ipiflr.aiFam.libr. 11. 

P J* 5 - -* ' /• ' '* ‘ t • - ,v' .' ' 

fidem nobis,& reipub. prsftiferunt\ Epift.ai FUt>* ^i. pg* 

Apud eum egofic Fphefifui, quotiefcunfyfui, tanquam domimee: 
muUatfe acciderunt , in quibus & benevolentiam eius erga me 
'tfyeririr & fi dem. ip.ad Fam.lib.i$.p, 4 J 7 . 

Vt eum infidem recipias,habeas % in numero tuorum, te vehemen - 
ter etiam at%etiam rogo. ibid. 

Si ejfet in iis fi des,in quibusfummq efie debfbat, nop labor uremus, 
Ep.i.*.. , >• v; 7 \ . * 

fime*amicis tuiefidemfiMmprefiitifietJLfj.7.^ $>. 

Pompei/fides,quam de me Cejari dederat ;fefYfr£{fctl fottb 

fobctt. qucnoadpiodurainorat.dpprpvinc.ccmfular. Pom¬ 
peius idem mihi tefiis de voluntate Cajaris » $onfor efi illi 

« debondfide.FLfa.%. 

A ^ traftatus eftpreftantiac fingularifidemed.Ef l,p. 
ij^edjsejfgmedferfidtd.ibid Ep.3.10. ...... 

fidem maiorem tibi habui,qudmpene ipfi mihilLf.s.zo» 

• QuandofujpicarqminHScettdfid^nostibjvijos, id c ft,fallaces 
& mfidos.Ep.%.12. 

aperti denuntiat, videampa.fallaryjuatpfidem folutatuefli. np, 
10.21. y - . . - 

§uodin [enatupluribus verbis differat>& dixi in concione , in 
eo velim fidemmepm Uberes, id eft que de te omnibus re* 
cepi, tud virtuteprefies , expetyatkm eorum de terefcon- 

lf*#.ip.U. 7 , f 

Vb 4 ba Ait THESAVRVS 

Ea faciet tu univerfa in meafide eft. E p. i $.66. 

Ci*m ejfent nonnulli,qui ei regi minorem fidem habendam puta- 
rent. Epift.15.1. 

Neftra ad diem dicta fient , docui enim te,fides £ v w / c«#f quod ha* 
beret . Ep.lib. 11. 

Tui CraJJi, meis confiUjs, monitis, fiudiis , asionibus ^ nituntur•. 

Ep.j. 8. 

Nulla alia confifus urbe, Laodiceam fe contulit. Ep. 12.14. 

Ehodum reverti confifus autoritate vefird. Ep, n.iy. 

Id ego>& fi er arem prudenttd tudjketuiy&ut confid erem,fecerunt 
tua gratiffimsi lit er A, Epift.ii.18. 

Extremum illud eft , ut quafi diffidens rogationi mee philofophiam 
ad te allegem. * p ijr. 4. 

Qua facio, tud fiduciafacio, in Vcrr.i y. 

Ees agitur per eofdem creditores. &c. Ep.r.i. 

Qui pecunias ei credidiJfet.Hp.1.7 . 

Exanimo ff edere. Ep. 'O.iy. 

Credulitas error magis eft y quam culpa, ibid. 

Ea te morate accepijfe^neq^ temere credendum iudicajfe,certior fa* 
Busfum. i^.10.35. 

Nimium,Quirites, animis fupplicibus , nimium creditis unicuicfc 
ad EJcrcnn. 

Si quicquam haberent fidei. Epi. ad Att.l.y. p 164. 

Civitatem in Catonis fide lo satam funditus perdidilfem ♦ Ep/ad 
Att. 1 . 6 ? p.170. 

Quanta ei fides fit habenda. Epift. ad Att. lib. 8. pag. 1 }6. Sic 
reft&hoc loco legi ex Mss. jam olim afleruit P. Vigo¬ 
ri as, non ut alij codd. hzbtntfides adhibenda. Habere enim 
fidem y inquit Viftorius, frequens eft apud optimos au- 
<ftores. Adhibere , nefeio an a Cicerone hoc fignificatu 
ufurpatum fit, n 3 m adhibere fidem in aliquo negocio , ut 
adhiberefiudium , induftriam, artem , ufitatum eft, atque 
eleganter di&um. Cic. pro Aul, Cluentio. Vt quam #- 
pfe adhibere confuevit in amicorum fericulis fidem & dili¬ 
gentiam , cum vim animi libertatem% dicendi in hac mihi 
eoncedat. Item lib. i.dcDivin. idem error erat commiflus. 
Etdes non eft adhibenda ,ubi difertim legunt Mss. habenda . 
vide locum paulb poft. 

T.bifidem factemus. Ep. ad Att. Iib,5>.pag.i8s. 

V ubi tat 


Oigitized by 


jGqcwIc 

LINGVO tATIN4. $?; 

Pubitat an fidem infirmet Silio. Ep. ad Att. 1 . 15* p- 486 . 

Nififidem mihtfeeiffent. Ep. ad a tr. lib. 1 61 pag. ip 7 . 

Quod dicunt omnis fe credere ei» quem indicent fuiffie fapituem. 
Acad. lib. i.p. 7. 

pumipfeajfieftutfidemfactatfuiindtcij. Acad- lib, t.pagin. 

14. 

fdinorem habere vifisfidem,quam vigilantes. Acadt lib. 1. pa¬ 
gin. 4*- 

fidem nudam habentfublativeri, tjyfalfinotd, Acad. lib. 2. 

Yifis non omnibie*adiungebatfidem. Acad. qu*ft, lib. 1. pa¬ 

gi®- 

JSquofeufibeu&fidem tribuebat . Acad. Qo. l.i.p.yj. 

$i tota oratio nofira omnem fibi fidem fenfibue confirmat . de 
Fin.}ib. 1. pag. 115. 

Smdfidet^ecmmamicitiatnqj pepuli Romani,funjtue jit officio» 
de Divio, lib,*.p. 14?• 

fidem nonadhibere rei alicui. de Diyin. lib. i. p. 1 61 n Vide pau - 
io ante de hacphrafi. 

Non ex multi* pot imum fidem derogant ., de divin. lib. %. p agin 

171. 

TidemaUcmste implorare . . Qijaft. Tnfir. lib. 5. pagia. 797. 

In ffiem adducito , te in eorum rebue, de petit. GonC pagin. 

,\ 9 %. 

Vofitu armit) ad imperatarumfidem confugiunt. 1. OfL Pagin. 

16. 

Nationes dev&ae bello , m fidem receperunt. 1. Offi. Pag. 17« 
Si quidfiugutietemporibui addufto hofti promijerint , iffm eo fi - 
desfervanda. l.OfF. pag.iK. 

'fidfiWfyi***rediremoluit»quamfidemhefiidatamfaUers ibi* 
- deni. 

• Jlut cui fidem habent. i.Offp.rt. 

Namejoqsfidemhabemue. x.OfF.p. 77. 
fiejuf dedi , neque do fidem infideli cmquam x $. Off pagin. 
MU 

' ' «yi,. ■■■ ■ ,.. . ■ „ . ■ — 11 1 ' lti 1 '* 

Cfeditonun. Fuit. Credendi. Emendi, 

> Contra&uum* 


Mb 5 


Crimi 

THESAV RVS 


Criminandi. Convitii. Iiifcftandi. Invehendi. 
Ftde fitpra Calumniae, 

2tu£niadkn/ iaffcrn/ 

Me.inqueminveheretur, elegerat. Ep. 7- 2- i»***»»* 

ittwoUt 0» feto/fo »« aiJ<itar&tU pugfamgibc»*»»*- 

Siquando invituperatoresmeo,incidiffie,- 
Sunt qui criminis loco putant effe^quodvtvam» 

Quodnbifupraferipfi, Curionem frigere,iam calet, namfrrventif 

rIhmeZSrTagere,Lconvicium Tlatonis WMWrSpi 

3 S,Pcttin«adlu;nclocu m intdl.^ndu m> quodm«.Offic. 
decauffis.ex quibus Iniuftiti»oritur,C.c«o drfputtn .*+ 

termittends defenfionU.deferend >& officii.pluretfoUmefficauJ 

fi. Nam aut inimicitiae, **t laborem aut J umtM ^^ au i 

lunt,autetiam,negligentid.pigritia,inertia,autfuufimMS^^~ 

lufdamve occupationibus f,c impediuntur,ut eo,,q******** 

beant , deferto, effit patiantur. lta% videndum effiru nonjatu 
Jit id, quod apud Platonem eJl.inVhilofopho, dicjum,quo dmv*r 

riinvejligationeverfentur, quodyea , 

ter expeHant.de quibus inter fe digladiar,foleant, eo ** ™ *?> 
& pro nihilo ducant,proptefea iufios ejfe.Nam dum‘ dttrum "'. 
iu/licis, genus ajfequuntur.in referenda, ne cui noceant.wun», 
in alterum incidunt . nimirum quod fiudtts dediti, ahiidefimt, 

& officia humant debita focietati.fubterfugiunt. 

Verberavi te cogitationis tacito duntaxat convicio. Ep.i6.tfc 


Criminis. Facinoris. Fa£U. Culpas. Peccati. Flagitu. 

Sceleris. Audaciae. Confidentiae, 


yGooQle 

LINGVO LATINA 395 

G&tmmnifixtifol&UUHtl ©unt>/ ©ftffetljdf/ 
jianMane/^ubmpficf/rtn(I«Uen/^«# 
a(U9m/»b«rtt>cif<ti/^a(?cr/iajt<^rtf(td f<p. 
©ct)uU> tragcn. ©cfoant) &<g<l)W. 

Q Vumettudacior homo? aut qui me confidentiot? Amph. 

j.r. v.t. 

meinfimulare falfum facinus tam malum, Amph. z. z, 

11 9. 

Magnum fiagitium , probrumque expergefacis. Cure. i. J. 
v. 41- 

TLgepol idumprobe incommodis diclis angam. Cafi.i.v.io. 
Mendacii prehendit mantfefio modo. Baceh.4. 4 .V. 45 * Qnaefane 
le£Uo & locutio optimaeft,contra quam fentit Ianus Gui- 
liclmus. Sic enim & alii feriptores locuti.Vt Apuleius lib. 
$.Metamorph. Ac pone eum Myrmex vinculi obrutus, non 
quidem coram noxa deprehenfus,confcientid tamen pejfimd per- 
fmftiu lacrumis uberibus , acpoftremis lamentationibus ineffi¬ 
cacem commovet miferationem. Eodem modo Agelliuslib. 
Ii.cap.18. Servos it em furti manifefiiprenfos,verberibus affici # 
& e faxo f recipit ari ,fed puero; impuberes pr&toris arbitratu 
verberari voluerunt. Quin & ipfc Plautus ufurpat eadem 
Pabula Bacch.4.9.v. 16. Deli ego deprehenfusfum. uti quidem 
ibi legendam cenfeo cum do&iffimo Acidalio : quicquid 
«tiam ogganniatTaubmanianusforex. Sic enim ipfc ver¬ 
ius ir>ibi efflagitat. 

Xunquam fugit jtametji capital fecerit. Mcn. 1. l.Y.i 6. 

Xstbertft vitiorum. Amph. prol. v. ioj. 

Quod mihi pr&dicas vitium,idtibieft. Amph.1.1. v.245. 

Culpam in fe admittere. Aul. 4 .i<>.v. 6 o. 

Nunquam quicquamfacinusfecipeius, nefyfceleftiu/. Mcn.J. 

1. v. i. 

pum tale facinus > quale adhuc ajjidub $ edes. Mil. 1. U 
- *• 5 °* 

Nefcis tufortajfe apud nos facinus efl quod natum hic novum l 
Mil.^.j.v.io. 

facinus fecit audax. Mil.2.3.v. 38. 

Yhi tft e bonus fervus , qui propudii me maxime inno c entemfalib 
infwsuUvit. 

■ ffrgin 


|9 « THESAVRVS 

Ttrgirifcelefle intendere, atque hanc arguere. 


Mil. 2 4 .YClf t 


17- 


Infimularealiquemperperam.Md i. 

Neque me quidem patiar, probri falso impune wfimulatam. MiL 

Tropi er eanhquicquam eveniet noftrti foribus flagitij. Mere. 2. $» 

Faceredamni mavolo,qudm opprobramentum,aut fagitmmnm r 
liebre efferri domo. Mere. 2 .$. v* * 7 - 
S#*/» c#//>a/w expetere immortalem . Amph. 1. x. veri. 

Si tu abftulerU, mirum ac magnum feceris facinus. Pfcud. 1. S* 

v. 5 > 7 - _ r 

Furere aliquodflagittum. A fin. 5.1. veri. 3. 

Bis tam ad ibus vitium additur. Moft. 1. i. veri. 25. 

Ne vofmet noftra etiam vitia loquamur . . P oen. 1. 2. 42. 

Quis erit vitio,quiid advertet tibi. Epid. 1. X. Y. 5. 

Orcus eum adfe recipere noluit . Pfcud. 3 . 2. verf. 6 . De hominp. 
fccleratiflimo, & flagitiofiffimo. T^Jis enim formula de 

huius farinae homine frequentabatur. SI T .^1 M 

ORCO RECEPTVS EST. 

TJepofterius in me culpam conf iras. A mph. 2.2. yerf tjf* 

Mea fit culpa, quodegomet contraxerim, Amph. $. r. v.if. 

Haud promeruit, quamobrem vitio verteres . Amph* 5 * *. 

verf. 11. r 

Quem mendaci] prehendit manifefio modo. Bacch. 4* 4 ^ veru 

45 ’ 

Quid tandem admiftin te, ttt loqut non audeam ? Mep. J»K 

V. 12 . 

Impingere culpam in aliquem. Mil. 3, J.v. 54. 

Que in fe culpam commerent• Mere. 4.6.V. 12. 

Veftrum erit flagittum. Pfeud. j.i.v. 3. 

Nev e idcirco nobis vitio v ortas. Rud.3. 3. V. 38. 

In mutuum culpam confert. T ruc. 4. 3. v. . 

Me tibi obnoxiumfateor culp& compotem. Truc. 4 * $• V.6l, 
Jft&c in me cudetur faba. Eun.2.3.7.94* 

Non med opera neque pol culpa evenit: inteomnujfintcwfs* 
fola. Hecyr.i. j.v. 32. 

Tum in culpa inventurum arbitror. Hecyr.j.j.Y.lO. 

Culpa med invenit dijfidium . He cy r. 3.5, y. a 6« 


Digitized by 
LINGVifc LATINA )* 7 

tfO etiam iUorum ejfe hunc culpam credidi,qua te efffenee* Ha* 
cyr.4.i.v.ao. 

Culfam infe admittere. Phor.i.i .v. 40. 

£w malevoli veteris poeta maledicis refpondeat. Aud. proL 
▼erf. 7. 

Mtunquam rem vitio dant,quafe animum ad vertite . And.pro- 
log.v.8. . 

Dekinc vt qui efcantporro moneo , & definant maledicere, male - 
' dicta ne nofcant fua. And.prol.r.i. 

Hoc ip(i vitio datur. Adel.3. 4.vcrf5j. 

Hae eum data eff, vitium intervenit novum t Hecyr, prolog. 
▼erC 1. 

Aliud alijs vitij eff. Hecyr. 1.1 v.il 
Vbi illic fcelus eff, qssi me perdidit t Andr.j.f. 

Vbi illum ego fcelerofum mifera atque impium inveniam t Eu- 
aucb. 4.). 

Non efffiagitium, mthi crede * adolefcentulurh fcortari, neque 
potare, non eff, nequefores effringere: hacfi neque ego,nequo>tm 
fecimus, nonfivit egeftas facere nos . Adelph. 1. ** 

td nobis firvis tamflagitium eff* fi fcil. pifies corrumpantur,quam 
iia, Demea,non facere vobis,qua modo dixthqua fcil .honefla 
fisnt . Adelph. 5.4. 

Hoccme illo dignum efflhoccine incipere A efc binum, per ofpreffio - 
nem ut hanc mi eriperepoftulet t Adelph 2.2. 

An ut ne quid turpe civie in fe admitteret propter egeftatem, pro - 
kimo iuffa eff dari . Phorm. i.t* 

Hacinefiagitiafacere te f hac te admittere indigna genere nofiro ^ 
Adelph. $. 4. 

Meretefaffum abs te eff turpiter . H< C yr.4.4. 

Vlagttsum facimus. Eunuch.1.3. 

Tam infanditm facinustmea tu,ne audivi quidem, Eun. 4. $. 
Indignum i Chreme, iam facinus faxo ex me audias . Andr. 5. 2, 
Pro Deumfidemfacinus foedum / Eunuch. 5.j. 

Hoc vide, quod inceptetfacinus . Heaur. 

Illud inceptum, id eff, facinus ,fignum animi nonmflrenui. He- 

aut. 1*1* 

Motitari familia tam illiberale facinus effs ortumf o Aefchint,pol 
haudpaternumiflucdedifli. Adelph.3.5. 

Hic pulcherrimum facinus audivi . quodf nefeio : atqui mirifi- 
' eijfimum. Patruus tuus eff pater inventus Phauio uxori tus. 
Phorro. 5. 6 . Nam 


\ 


Digitized by Google 55? 8 THESAVRVS 

Nam illa, qu& antehac fati afunt,omitto: modo quid defigndvit I 
Adclph i.i. 

Quidquid huius fallam e fi,culpa nonfaftum ett mea. *unudu 

i. 6. 

Ihi culpam in te transferet. Andr.2.5.V.5. 

Si certum eft facere /faciam iVerum nepofi conferas culpam in mei 
Eunuch.^.j.v.ioi. 

Ego mi eonfciafum,d me culpam hancproculejfe. Adclph.j. 1. 

Sifenferit te timidumpater ejfe, arbitrabitur comrfteruijfeculpam 
Phorm. t. 4. > , 

Si eft,patrua culpam ut Antipho in fe admifirit , ex quare htintii 
foret temperans. Phorm. m. 

Noftrapteculpa facimus,ut 'malos expediat ejfe. Phor. 5.1. 

Tum matrem ex ed re me,aut uxorem in culpa inventurum *rbi± 
tror. Hecyr; $.1. 

Nullam de his rebus culpam commeruit tua, h med uxore hac funi 
exorta omnia. HCC.4.4.V.9. 

Memimflin oltm ut fuerit voftra oratio in re incipiundd ad defen¬ 
dendam noxiam ? Phorm.1.4. 

Hk in noxid e fi,ille addefetidendam cauffamadeft . Phorm. r. 

Magnum hoc fignum e fi,eam ejfe extra noxiam . H caut. 2. 2. 

Ita me ament di,quod me accufat nunc vir,fum extra noxiam: fid 
nonfacileeftexpurgatu. Hecyr, 1.3. 

JPueri interfefe quam pro levibus noxiis iras gerunt. Hecyr* 1. 

At meo merito , credo : id eft, med culpd : quafidic at,minitati 
Phorm. $.8. 

Tutam pendebitiqui ftultum adolefcentulum nobilitasfiagitiis, 
eundem indicas. Eunuch.j. 7. 

JDumaliquidaliudflagitii cogificiat* Phorm. r.?. 

Atque ex crimine hoc Antiphonem eripiam, atqueinmeomnetii 
iram derivem fenis. Phorm. 1.1. 

Herain crimen veniet .ego in magnum malum. Hecyr. 3.1. 

Te hoc crimine expedi. Hecyr. 5.1. 

Hanc metui,ne me criminaretur tibi. Eunuch.f.i. 

Scelus ludificatwseft virginem, ibid. 

Qui dego tantum/celer is admtfi mifer? Hcaut.5.1. 

Carnufexqu&loquttnr ? Andr.i.t. # t 

illis crucibus, qua nos,noflramq 3 adolefcentiam habent defpica* # 
tam,nunr referam gratiam •' id eft, illis fcelejlk. Eunuc h. z. 3 . 

Dii 


Digitized by Geogle 
^ Lingvo latina 399 

toti vsftram fidem , hominem fer ditum <$» facrilegum ! Eu- 
nucfa. j.r. 

Qui nunc fi detur mihi , ut ego ungui tua facile illi i n oculet invo- 
lem'venefico. Eunuch.4.3. 

Fugitive frodi,maU conciliate . Euciuch.4.4. 
£jgudOftVine//ca?E\inuch.yi. 

Quid ais facrilega? ibid. 

I>ebeam t credo,ifii quidquam furcifero* Eunuch. 5:1. 
Hssncperterrebofacrilegum. Eunuch.5 3. 

Virum bonum eccumParmenonem incederevideo. ibid. 

Ego te furcifer,fi vivo. Eunuch.3.6 

Gerro,iners fraus,heluo,ganeo,damnofus. Heaut. * .4. 

Homikem ifium impurtjfimum quamprimum abfolvitote: ftttigf 
Adclph. 1.4. 

H occinefacium ? 0 fcelera, 6genera facrileg*, hominem impium / 
Adclph.3.1. 

Tetfuqfitilleimpurus,fatftio. xdclph. j.ty 
Illud fis vide exemplum difcipline,: ©«£« mfr bttl fc$dttCIJ (BO 
ft flm/ Adclph.j.i. 

Kdnmanumabfiines,mafiigia? Adelph. f .a. 

Impuratus me ille ut etiam irrideat ? Phorm.4.3. 

Aff quicqmm pro iftufaftis dignum te dici poteff? Hecyr. i.r. 
Hoccmetam audaxfacere aufumt Eun.4-3.v2. 

Vide*qmfimceptetfacinus. Heaut-j.j.v^*. 

Hoccineflagitiafacere, & hic te admittereindigna genere noftroi 
AdeLf. 4 «v. 45 . 

Ex iUdnefamilia tam illiberale facinus ejfe ortum? A dcl $. 5. v. 3 . 
Maior filius tuus Aefchinus,neque boni, neque Uberatisfunftus e fi 
officium viri. Adcl^.o.iS. 

Me hecsUti&Hm in me admifijfe,idmihi vehementer dolet . AdcL 

4 - 7 -M- 

Fero atiafiagitia ad te ingentia boni illius adolefcentis . Adcl.4. 
7. YCTt 

Hera in crimen veniet Hecyr. 4. 4 .V. 2. 

Abs tefaBum eff turpiter. Ibid. 

Date ilkin ahii potius peccandi locum . And.r.4.v.6. 

Hunquabt animum qusfii gratia ad malas adducam portet. Hc* 

cyr.j.j.T.^ 8 . . 

Contra 


Digitized by Google 4 oo THESAVRVS 

Contra ligem facere, de I ftf. 1 .1. p. 15 4 . ; 

Committere contra legem. Bruc. p 5 tf* t 

In eampartem peccant. proS.Rofc p.54. 

Nullum punctum temporis vacuum peccato pr it er iri. in Vef* 

p.rp9- # 

Omnia deorum hominum% tura noVo, & inaudito fcelere polluit* 
Phil.n.p.490. 

jipeccatis aliquem avocare . de Leg.l./i. p. u$. 

A delifto avocare, lbid. 

Si confulum,quos enumerare nolo,peccat4 collegeris* de L eg. l.$. 

P* 557 - 

Teccatife injt mulare. Qu.Tiifc.l.j.p. 40$. 

Gjuamplurimis vitijs contaminabit perfonam. Hcr. lib. 2 . 
pag. ii* 

Tttio non mediocri confligatur. Her.lib.i. pag. 4^. 

A quo tandemabeft tfte vitio ? Her.l.4.p.n6. 

Ne nomen quidem ei vitio impofuerunt. de Orat. L 1. p 2 gia* 
340. 

Nonnunqnam in hoc vitiumfcurrile delabitur . de Orati, i. 
41*. 

In matrem confert crimen. Herenn.L1p.17* 

Cum ab reofatti caufa in aliorutn peccatum transfertur, ttet 

Vtpeccatum hAreat non in eo , qui monuerit, fedin eo, qkino» ob¬ 
temperant. dcD.88. b 

Ne Catilina familiaritatis crimen hir eat . pro CxL 40* 

a. & 

In quo non modo crimen non hirebat , fed vix diferti adoUfccntk 
cohArebat oratio, pro Cael. 40. b 

fama adolefcentis paulum hsfit ad metas, pro CsL 49. b. bC 

55- b 

Hoc mihi plane hefit. pro Cael. 145, 

Fotefi homini huic h Arer e peccatum, pro Qui nt. R oCc.4.7.2 
Non poteft h Arer e in tam bonis civibus tam acerba iniisrue. EpiA 
Si. a 

Si quid pr Ater miffum d me fuerit, commiffum facinus, & admif- 
fum dedecus confitebor. Epift. 40.b 
Maleficia admittere , & committere . pr o RoC 18. b 

Suodflagitium Lentulus cum Antonio non accepit f quodfine eoil 
illo Catilina facinus admifit ? pio Sy 11 .170. a" 


yGoogle 


Eiusdem 

LINGVO LATINA 4 «, 

'Eimdtm tjfe.qui in illi rtfeetnrit , & hir quoque *dmifi(ft. de 
ln. 68. a 

guednam concepi tantum fcelm, aut quodm me tantum fucinue 
admifit proMil. ui. b 

Id te admi/ijfe concedu, quod ne mendacio quidem tegere pe fu. 

pro Qu. i S . a 

Quidquuq } voluerit,cogitarit.admiferit. pro $yI. iSo. a 
Si admijijjet aliquid, quod non poflit hontfle vereq, defendere 
proMil. ii3.b 

Sperabam fore,vt aliquid conveniret potitu , quam aut hic tan¬ 
tum fi e ieris,aut ille tantumfiagitii admitteret. A tc. 145. a 
I>eos intueri,quales quUq 3 fit,quidagat,qwdtnfe admittat. dc L. 
17 & b 

Quid vtt quam Habitus in fe admifit, ut hoc tantum ab eo facinus 
non abhorrere videaturt pro Cia. 5 \. a 
JEainte admififti,qua d verecundo inimico audire nonpojfes. in A. 

1 '69. b 

Catsjfa de parricidio dicitur ,perfervos admifit. pro Rof Am. 31.b 
Ftiblicm fa<erdo$ audaciam in admittendis religionib. foedis da- 
mnet t atqj impiam iudicet. de L. 1 77. b. 

Vocari in crimen & invidiam . in V. 162. a 
Aliquod aut in Afiafufceptum, aut ex Afia deportatumflagitium 
ac dedecus. proMur.nd. b 

Rabirius fraudem capitalem admifit . pro Rab. 9. 6.2. Vbi nota 
fraudem ptofielere poni. 

Nttm fraude poterit carere peculatus t in Ant.141. b 
X>H nonnunqudpr a fevtis fraudis poenas in diem refervdt.de D. 8i.b 
Sui in republicd violddd fraudes inexpiabiles coccpifiet.Tuf. 163. b 
Sieltss ac fraudem nocentis fupplicio confringere . de Orat./01.a 
Nifi vero exfflimatis hominem perniciofifimum fine aliqua caufid 
quojius iniettum ad tam incredibile crimen. in Verr.i4p.b 
Nunquam te in totflagitia ingurgitajfes. in P. 88. b 
Nevemifiric r diam noftram exercitus^ noftri in civili dijfenfio- 
nefrfieris loco ponatis. Ep. 16 6 . b 
Obticere aliquam rem in magnis criminibus. J.V.i44.b 
Non continuo, fi quis motus populi faBus effit, id C. Narbonem 
nefario crimine, at in fraude capitali ejfe pontdu . de Or.1.17. a 
Hoc in aperto deli&o pofitum eft. ad Her. 13. b 
Jn me conf ?rre omnem temporum illorum culpam. At. 13 y a 
lalso aliquidconferri in aliquem, pro Mil.nj.a. E.ei. b 

Ce Afuit 0 


Digitized by Google 


4 0z , , ' 

Multa in Plancium,qmnunquam di&afunt, conferuntur,- 

i lare i ^ a , 

Cum mfilium cauffam conferret. At - ,9 ‘; b b , 

Conferre invidiam mortis inaltquem. pro Flac.154.0 
Conferre crimen in advtrfartum. deOr.125.a- 
Scitum eSienim,cauffam conferremtempus. de Or.iff+.a 

Culpa contaminabitur. Her.!.i.p.) 4 - 

Id tribuite veftre culpa. Her.W.p.«** 

C 'um ab aliis culpam dimovebit. delnv.a.p.io/. 

Culpam in adverfarium confert. Orat.adBrut. p.«6J. 

Culpa affini* ert- proSex.Rofc.p.43. n r 

Adhunepertinetmaleficium, inquo nonmodoculpanuUa.fednk 
fulbicio quidempotuit confiflere. pro Sex.Rolc.p 90. _ 
Ciilpdderivare m akqne,&cdmunicare cum aliquo.itxVcT.p.aiQ. 

Culpamalij afignare. mVer.p.ui. _ 

Compluresfcelere fe contaminaverunt imperq cupiditate. Hercn. 

SrekrT&mal* cogitationibus redundavit .Heren lib.4.p-tJ0- 
Cum id,quod datur crimini, negat: de Inven. Ub; a. pagina 

Tlagitiumcommittere. Brut.p. 58?. 

In facinore rtianifefio deprehendi. Brut.p <pt. , 

Fingi malefcium nullum poteft.quo iftefe non contaMmaVtt. pro 
Sexr.Rofc.p.itf. . 

Flagitijs vita eius dedita efl, omnia ad perniciem perdita . atque 

proflioata funt. pro Srxt.R ofc. p. 49. 

Henoftram culpam coarguamus. Epift.ad Att.2.hb j.pagida 
172. 

Is ordovitio (areto, de leglib.3p.36r. 

Ad vitia confentire Qu. i ufe iib.^.p^tf. 

Vitio vacare. Tufc.Qi} lib.3. p. 384. _ 

Qui vitijs modum apponunt,*partem fufeipit vitiorum. QumU 

Tufc.l;b. 4 .p .4 o. 

Multa in conventu vitia colligere . Qu.Tufc. Ub.4 p*44 •* 
Vitianon agnofeere. Ibid. 

Cum illa fibi vitia inejfe diceret . Ibid. 

Vitia decimare. Ofr.p.io. 

Duo vitia vitanda funt. Ibid. 

Vitium effugere. Ibid. 

JLftinvitio . Off.i.p.12. 

j uk 


thesavrvs 


ptd 


Digitized by 


LINGVO LATINA 4pj 

i fUtionmodb non laudi,verum etiam vitio dandum f uto. j, Off. 

p. Z?. 

Vitianonfunt imitanda. i.Off. p.48. 

Hmcfimile vitium ingeftu motuque caveatur, t OfEp.52. 
Nequtdemfcio vitio datum eft. Off.lib.i.p. 88. 

Nullum efl vitium ietnu 4 ,qudm avaritia. Off.Iib.i.p.p*, 

Similifitntinculpa, defin.l.j.p.109* * 

Cajfid legit culpam Scipio tuutfuftinet.de Leg l.j.p. i*, 

Omni culpa carere. Qu.Tuic.iib^.p^ji. 

Inferre crimen proditionis alicui, in Vcr.^.b 

In aliquod vitium corporit ducuntur. De O rar. lib. /. pagina 

Numih vitiumpojfit converti.de orat. lib. 2. p.42 j. 

Vitium in bonum alie ui convertere. Brut.p.jtfb. 

Ab ijs abfttneas vitijs,qtubu* alterum reprehendit, in Vcrr. pag v 

Vorago eH,aut gurges vitiorum turpitudinumque omnium. In 
Vcrr.p 31J, 

Nolim ex paterni* probrit,®* vhiii emergere. in Vcrr.p. 3 80. 

Ita yttta,qu&a naturd habebat , etiam ftudio , atq 3 artificio quo¬ 
dam malitia ‘condivit. pro A. Clucnt.p. 34. 1 

in idem vitium incidam procacitatit,quodhuic obiicio. in Sal t 
P a £* 5 J®* 

JHealter 'vitio uno minus vitiofut.Ep.AttMb.r.p.i 2 . 

Idvitiofum in illo non putandum . A cad.lib.a. p.i 1. 

5? Ari fl one * vitta,&peccataincidemut. dc finib.lib.4.p.zto, 
levantur vtttts, levantur erroribus. dc finib. lib. 4* pagina 

Hoc unum vitio maximae premi mihi videntur tui Stoici, dc fi- 
nib. iiD.4,p. 14^. 

^p r ^di,^erudeUs,aUifuperbifunt,aiiiktaUbieevitmab- 

horrent, lbid. 

Sed h&cexnaturalibtts caujis vitia nafei fojfunt. Exttrpari au- 
tem.&.fundttus tolli, ut « ipfe.qui ad ea propenfutfuerit, dtan- 
ttt vtttts avocetur.non eft idpofitum in naturalibtu caufisfed i» 

. voluntate,.ftuUio,difciplind. defato. pag.z77. 

Ac me tftorum Philofophorum pudet, qui nullum vitium vitare, 
mjitudicioipfomulclatumputant, dekgib.lib. .p.,w 
xos qutjtngulis vittle excellunt, aut ejfe pluribtttpropter damna & 
demmentamtfiroi dicimus, dc lcgjib.v.p. jij. 

2 flurnariis 


yGoogle 4° + THES AVKVS 

Humanis vitiis fe contaminare. Qu. Tufc.lib.i. p.?z 4 * 

Gjuibus cacati velut domefticis vittis, atfyflagttiufe inquinarunt* 
Quaeft.Tufc.lib. .p- 3 * 4 * 

Vitiaradicitus extrahere. Quacft-Tufc.lib.1p.351. 

Sceleftum ac nefarium facinus , at% eiufmodi, quo uno malefici0 
fcelera omnia complexa effe videntur. pro Sext.Rofc.p. 4 p. 

Summam laudem vitio , & culpa dediffe . Pro Sex. Rofc. 

TmEtum atque monfirum certiJfimum eft, ejfe aliquem humani 
(bccie,&figura,qui tantum immanitate befttas vicerit, ut pro • 
fterques hanc juaviftmam lucem ajfexerit, eos indtgnijfimi 
luceprivarit. pro Rofc.p s 8 . .. . 

Credibile non fit,nifi turpis adolefientia.nifi omnibusflagittte vita 
inquinata, nififumtus effufi, cumprobro atque dedecore, nifi 
prorupta audacia, nifi tanta temeritas, ut nonproculabhorrt* 
fiat abinfanid. pro Sext. K ofc.p. 5 9. 

lura divina, atque humana[celere qui nefario polluit. Ibi¬ 
dem. „ 

Tantum facinus commiferunt, ut non modo fine cura, non qmi - 
fcere.fedne refiirare quidem fine metu pofimt. pro Sext. Rofc. 
pagin.j?. 

Scelus attingere, pro Sext. Rolc; p. 6 i. 

Dijfolv er e criminationes, pro Sext. Rofc. p. 6j. 

In reum commentatur, lbid. 

Id crimini alteri dat . in Verr. p. f 2 6. 

Sceleribus feobftringer e fcelus concipere,fceleribui cooperiri, eximi - 
nidore, in Verr.p.ijp. v 

Ex hoc crimine elapfusfum. inVerr.195. 

Crimenfubterfugete. in Vcrr.p.199. 

Voluptatum,fiagitiorumque reliquias colligere. in Verr. pag* 

i7p ’ ... r 

Nulla vite pars turpitudinis expers efl. 1 bid. 

Maximopeccato teneri. Jbid. 

Magis vir inter mulieres nequam , impura inter viros mulierculd 
proferri non potefl. inVcrr. 303. 

Non modo animum integrum, fed ne animam quidem puram cote - 
fervar e potuit, in Verr. 3 60. 

Iu nulla unquam mihi in cupiditate,ac turpitudine dtfuifli. ia 
Verr. 393. 

Crimen pendet ex d*nariis. in Verr p.394. 

Locui 


Digitized by Google; 
LINCi V JL A i I N AL 40 f 

&oeus intra Oceanum 'tam nullus eft, neque tam longinquus, neq ? 
sam reconditsts,qmmnon fer hac tempora nofirorum hominum 
libtdoiniquitasquepervaferit. Manif<flisflagitw unetur homo 
audacias aclibidines refreart. in Verr.p, 402. 

Vento nunc ad eiufinodi facinue , in quo Dii immortales violati, 
exifiimafio atcfo auftoritas nominis populi R.imminuta,hofiitiu 
fio liat um , ac proditum, abalienati f celer e ifiius a nobis omnes 
reges amicijfimi^nationest^»qua in eorum regno ac ditione fiunt. 
in Vcrr,p.44°t 

Domusftupris, flagitiisq?flagrat, it} Verr. p. 44/. 

Quid huic {acri unquam fore , aut quidfuiffe religio fi psstatU 
qui nunc tantof celerefe obftriftum ejfe nonfentiatf in V err. pa- 
gin. 44* 

Rerum vi & auftoritate, omnia repagula iteris, pudoris , officu 

perfringere,m Verr. p S03. 

Inferre alti crimen. inYcrr. p*#o. 

fithil addi 'tam videtur, indices, ad hancimprohitatem, amen 
tiam,crudeltfatemqtpoJfe, & refte nihil videtur : Nam fi cum 
aliorum improbitate certet, longe omnes muhumq^fiuperabit, 
fed fecum ipfe certat, ut femper fuperius fisura facinus novo 
fcelere vincat, in Vcrr, p. 36 

Diluere crimen, pro A. Cluent, p* 76. 

Jn crimen vocare aliquid, pro C.Rab.p.161. 

Nunc fe fcelere alliget., proL.Flac.p.180. 

frobris emnibus mdledi&iscfo altquem vexate. proL. Plac. pa- 
gin, jt83. 

Crimen quarerein aliquam, pro b Syll. p. 33*. 

Diluere crimm. Orat, ante cxil p.$6f. 

JFlagitium committere. O rat.poft red.p,?? ju 

Sceleribus&f*ftu notatum. ejfe< pro domo. p. 428« 

Turpitudinem non habuit, pro domo, p.4 3 4. 

Jn crimen vocare altquem. pro C.Pianc.p.5/6. 

Qui tum in crimen vocabatur,fi inique d tuis ia&atamgrgviter 
querebatur , pro C.Planc.p. s 17 • 

Incurrere in crimen, pro Cn. P lanc p. y $$. 

Quod genus improbitatis &feelerk in so magiftyatu prsterm i iris 
Vat. 78. 

te tanta pravitas mentis tenuit P qui tantus furor t Vat. 
7 * 
' 4 cS THESAVRVS 

Non dubitat,quin magni facinoris arguatur. Cael, p 2. 
Quodfactntss in alienum hominem intuliffet. CaeLn$. 

Tantum facinus ob nudam caufam esicommijfum. Caci. n£. 
j&dfe revocarunt maximi facinoris crimen. Cael. 111. 

JEil homo/celeribus & fiagitiis contaminatijfimw. Provinciis* 

l 6 t. 

Nunquam te in tot fagi tia ingurgitajfes. PiC f 95. 

Obire facinoris locum, & tempus voluit. Mil 147. 

Maximum /celeris impendit reipublica a Confulibus proxtmk . 
Pro-vinc. 174. 

Ide lacus,nemora,fines/fr omninefario Jlupro,et /celere macularak 
Mil. 15^ 

Mediocrium delitiorum confdentiam perculerunt . Mil. 147. 

Ex hocipfo crimen exoritur. Rab 275. 

Hinc in Ligarium crimen oritur, pro Ligar. 500. 

In exulcerato animo facile crimen fidum in fidebat* pro Deiofc 
309. 

Suodfacinus nec in hominem imprudentem cadere pojfet , propte* 
metumpr&fentis exilitmecfacmorofum. pro Deiot.3-11. 
Crimina in dominum delaturum ejfe dixit, pro Deioteron# 
318. 

Quod te abftinueris nefario /celere. Phi 1 . 2. \ 40. 

Etenim quod unquam in terrisflagitium tantum extitit , tanta 
turpitudo, tantum dedecus? Phil.2. 360. 

Non abi edum /uftuleras, /ed attuleras domo meditatum, & cogi* 
tatum/celus. Phil.i. 371. 

Magno /celere,/e adfirinxit. Phil. 4. p.403 
Mi/erior,qui infie/ufeipit/celtes, quam is qui alterius facinusfub* 
irecogttur. Phil/2.480. 

Suifal/umcrimen bonisobiedat. in Sali.551. 

Obfecro vos,ne mifer icor diam noftram in civili dij/ef?fio ne/celer k 
locoponat. Ep.ad Fam.lib.io.p.^iff. . 

Dignitas' amijfa culpa efl e orum, qui a Senatu ordinem ccniundif- 
fimum alienajfent. Ep.1.8. 

Vt iamfit in iis culpa. Ep.1.8. 

Cum in quo accufabaryOmni culpa vacarem. Ep. t.f. 

Tua/umma culpa efl. Ep.3.8. 

Non meo quidem mehercule merito. Ep 5.9. 

T;biperfuade» pr&ter culpam acpeccatum quo fimper cantifii , 

tmkk; 


Digitized by 


Google 
LIN GVI tATIN M 4Q7 

farebis, homini atcidere nihilpojfe, quod fit horribile, Epift 

ferenda e ft fortuna, prefirtim que abfit a culpa. E <J. t. 

, Ntc efi ullum magnum mahm, pTOtsr culpam, qua tantum abfu- 
mus. Ep. 6.4. 

Cttiut fumma criminis MU qispd armam adverfario maledixi 
fip.6.7* ^ 

5 ^ tamin 'vacare culpamagnum efifiUtium. Ep. 7.$. 
Culpamrerinere. Ep.10.8. 

/» feimu*. 2 X?tr (inb* totfacfc Ep.] 10.16. 

Vide ne tua iam,mi Brute culpa futura fit. ^Ep. 11.1T. 

Qutcquidacciderit a quo mea culpa abfit animo forti feram.Epi t 
•1.22. 

Tibi idem cenjeo faciendum , NEG A QV O C V L PA 
ABSIT QV CQVAM IN MALIS NVME- 
JR. A NDVM. Ep.n.14. EtadQg.'ft.iib.i.epi,ft.i. p**- 
m moleftiffime homines debent , ^»<e ipforum culpa contra fta 
funt. Culpa meapropriaeft» E^** 4-3 
Norummalotum omnium culpam for tunafuftinet. Ep.lf.ij. 

Si qua culpa commiJfae&,&c. Ep.i&U. 

Sunt permulta, qutbus erit metuendum , etiawfi Rejpub.fatis ejfe 
videtur [celeribus hpfiium liberata.Ep.zd Fam. hb. 11. p. jj9 4 
Nefcio.cttiu* fiaptii tetnfimuUrem. Epi ft Art.lib.io.pM ji. 

necejje fuit,h ac fiagitia animo concipere. dcnat.Dcor.l.i.p, 2 g. 
Nonne caveam nefcelus faciam? AczdA.z.p.69. ' 

Ne quid criminis fubcat, de nat. Deorum lib. j,pagina 
- 1I8. . V ' 

Nefaria [celera meditari; dc nat. Deorum lib, y p. 14$. 

Quin abnuerit,afe commijfum effefasinus. de leg.lib.I.pagina 
30 %. 

facmoris defenfienem* natura 'ture aliquo querere, dc leg.lib,!. 
•pagin. $p$. 

Revocare aliquem dfiagitio. deleg. 1 .1. p. 518. 

JFlagitia alicuius non probare. Qij.Tufc.U.p. 44$. 

In quodamfiagitio ver fari. Qg*ft.Tufc.l.4p.444* 
Lacerarunt omnifielsre patriam. Off.p 24. 

§uodpotefteJfe maius fetius .quam non modo hominem, fid etiam 
fannitar em occidere ? Offic.lib.j.p. 107. 

4 c« THESAVKVS 

An fe [cientes fcelere contaminent. Offic.l.j. p,H4. 

Extra culpam ejfe* Attribuere alicui culpam, in Verrem pagi* 
na 544 . 

Culpam in alium transferre, pro Font.p.j?*. 

Ligarii nullam culpam reprehendite, proLig.p.2p4. 

Ne iftius quidem rei culpamfuftineam. Ep. Att. lib. 7. pagin* 
201. 

Culpam omnem Pompei tu in Domitium confert. Ep. Att. l.-8.pa- 
gin. ij 4 . Crucis. Cruciatus. Sufpendii. Vide etiam vfgritudi-" 
nis. Torturae. Carceris. Pcenae. Supplicii. 
Verberandi. 


Sreufc/ Qfrljcncfm / ©traffm / J£)«n<fm / ©frattgtrtfc 
r tni «piagm/ 9Kart<rcn/ £}tul«n. 

Tinam me Divi adaxint ad fujpendium potius quidem > 
quam hoc paBo apud te ferviam. Aul. 1.1.1. n. 

Neque quicquam melius eft mthi, quam ex me ut uruam faciam » 
aut Ittteram longam , meum collum laqueo quando obflrmxere. 
Aul. 1. j. v.39. 

Sujpendio fatius efl ejfe mortuum , quam tu eius potiorfiat. C aC 

I. I. V. £4.. 

Tu te in laqueum induas. Ibid. v. 2 <. 

Sujpenlerefe . cen 50. Item Poen.5. 6. v.6. Ffeud.4.7. 

verf. 128. Formula eft exeerandi, in eos , qui aliis (unt 
odio. 

In cruciatum dedere Baccb. 4.4.v %g. 

Dtfcipulus crucis, h. c.fujpendio dignus , cruciarius, patibulatus . 
Aul. 1.1. verf. 20. Sic Mil. 2. 2.v. 28. Contubernalis-crucis. 
Et Molh 1.1. v. 57. 

Credo ego ifluc exemplo tibi ejfe eundum extra portam, dijfrejjfii 
manibus patibulum cum habebis. M1I.2.4.V.6. 

H&cmulta ei eftoyvim viginti dies ut careat. A fio. 4.1. v.ff. Sic 
in ludicro Teftameato, quod Sergio Polenfi parafitoad** 
fcribitur, hjeciudiciaria legum formula repentur: QV I. 
NON.PARVERlT.HiEC. MVLTA.E 1 . E St 
TO. TESTE. ALTERO. CaREAT. ' 

Sociennej Digitized by Google 

LINGViE. LATINA 409 

$Ocienno tm intetfirtngam gulam. Ani. 4 . 4 .t.$i. 

Quando ego te exempli» excruciavero peffimis,atjfr obfutcla* tuto 
> mortimifero.GsLpt.$.i.v^t. , 

Obfiringe collum,at % obduce ifium in malam crucem. C urcul. 5« 
j.v.15. 

planos vultum fervifumus t propter amorem fisum omnes cruci+ 
bus contubernales. Mi 1 .1. i.v.x 8 . 

Facite inter terram atefo caelum ut mediusfit Mil. 4. t.n.i. 

Qui me faciam penfilem.VfeuLd.z.i.v .87* 

Hoc febrim tibi ejfe,quia non licet hmcinijcere ungulas. Pleud.i* 

I.T. 47 * 

R efflem tibi cape craffam , ac fitffiende te. PerC f. i.y.34. 

Mihi tam intus potione vincea onerabo gulam . $tich- v 4 « 1. 
▼erff2. 

Tume defigas,te cruci ipfum propediem affigent alij , PcrC 1.4. 
r. 24. ; . ' ■ 

Quid melius efi, quam, ut hinc intrb abeam» & mefisffiendmp 
clanculum? R ud.4.4. v. 145. 

Nifi mefuffiendo, occidi. Rud. y .y.T.y?. 

In crucem aliquemJujferreAnV crr.p.489. 

Crucemfigere damnaticin Vcrr^p. 491. 

In crucem tollere aliquem, in Vcrr p. y y?. 

In crucem, & cruciatum agere aliquem, in Vtttcm fagina 
yrfo. 

Arbori infelici fuffiendito pro C.Rab. 

In crucequi angitur At Fin.l.y p.* 88. 

In crucem aBus efi. deFin.Ly p.2?r. 

VxorJuafiJuffiensfodeficu.de Orat.l.i.p,4J*. 

Hominem corripi, aefuffiendi iuffit inoleafiro qkadam.mVctr. 
pag-W- 

Pendere ex arbor e An Verr.p.jtf. 

Collum in laqueum infer ere.in Vcrr. p. 419, 

nihilominus ti* conficior curis. Ep.4.u. 

Confici dolor e. Ep.tf. i. 

At quem virum? Non eum , quem tu cs foUtusprmulfidc conficeret 
pfagm^etnpfcti.Ep^.io. 

Affiduislaberibus,concursationibus conjici. Bpio.17. 

Quod illa valetudine magis eonficerefi, quam „ i»# f°fit. 

C* Jf 
41© THESAVRVS 

Quodfi me Cefar au di fiet , in tanta* anguftia* Antonium co mpti 
liffet,ut inopia potiut, quam ferro conficeretur. Ep.n.tQ. 
Conficior moeror e»nec me me a miferU magi* ex cruciant, quam tua* 

Ep 14.?. 

Conficior dolore,tum etiam pudore.\b\<\. 

Conficior lachrymis,fic ut ferre non pcffim. Ep.14.4. 

Muli regra & corpore & animo confecta ibid. 

Gravi Jfime Agrotaftt,inedia & purgationibusvi ipfius moris 
confumptus es.Ep .16.11. 


Crudtlitatis.Immanitatis. Inhumanitatis. Sar- 
vitia^Tyrannidis. 

/ QSMiJjeA fyaUtni «pfagm/ 

$0?amm/>3cjciKn. 

C Ertum eft moriri ,quam hunc pati graffar i lenonem in mi. 
Rud. 3. i.v.i.2. 

Si qui 6 efl,qui dictum in fe inclementius exiftimabit cfie.E\mnd\„ 
Prol.v. 4. 

Non adeo inhumano ingenio fum. Eun.5. i.v.4'. 

Ne cuiusquam mifereat,quin Jpolies,mutiles, laceres , quenquam 
natius fis Hecyr.t.i.v.7. 

Quam male , me nunc animo ita effe duro , ut olim. Hcautont. 
4I - 

Nimiumipfedurus efl,pr&ter Aquumefo & bonum Adelph. I. r. 
Tum hoc timet , ne tua duritia illa antiqua etiam adautiajif. 
Heaut.3.1. 

Diu etiam duras dabit. IN10 JufcOaffc» mac$0(» 

ibid. 

Scio tibi effe hoc gravius multo, ac durius, cui jft.Hcaut.5.1. 
Homoinhumamffimus. Phorm. 3.1 

J loccineeft humanum fatium aut inceptum ? hoccine officium pa¬ 
tris? Andr.r.$. 

T atium a vobis duriter fimmifericor diter q sy atq 3 etiam fi efi x pater y 
(licendum magis aper te,illiberaliter. Adclph. 3.4. 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA 411 

Tulit tya infula multos & crudeles Tyrannos, in Verrem pag. 
545 - 

tfon Charybdin tam infeftam, neq.Scyllam nautis 3 quam iftum in 
tn eodemfreto fuijfe arbitorr.hoc etiam illeinfeftior, quodmuU 
tofe pluribus & maioribus canibus fuccinxerat. in Verrem 
P- 545 ? 

Vexare aliquem, & raptare* omni % crudelitate lacerare. pro JX 
pag.414. 

JK Tonhe omnem humanitatem exuiffes ? proLig.2p8. 

Saturavit fe [anguine dijfimilimorum fui civium. Philipp. 1, p. 
361. 

Cuflaresfanguinem civilem velexorbueras. Phil.1.365. 

jdlteriapueropro delitijs crudelitas fuit. Phil.11.480. 

Me exifttmes ejfe humanitateprohibitum:Ep.Atz.p. 7. 

Clamadifta obduruimus 3 &omnem humanitatem exuimus.JLp, 
adAtt.lib./3.p.3p5. 

§i duriorem te eius mifem & affici* fortuna pr&bes. Ep. ad Att, 
l.ij.p.446. 

fi a Ut er a invidiefam atrocitatem habent verborum.Ep. ad Qu. 
Frat.l.i.p.58^. 

Quorum crudelitas nondum ejfet noftrd calamitate fatiata. Epift. 
ad Q.Erat.lib.j.p.5^5. 

Equidem arbitror multas ejfe gentes fic immanitate efferatas, ut 
apud eos nulla fujficio deorum fit. de Natur. Pcorum lib.i. 
pag. 16. 

Tyrannum quemipfe expulerat, inpr&lio concidijfet. Qu.Tufc. 1, 
r.p.38i 

"Ferocitatem f eius ita reprefftt. O fr. 1.1. p. 8 o. 

Nihilnifi atrox , & favum cogit at, at % etiam loquitur. Epiftol. 
Z.J 7 . 


Cuius tanta efi , non inflent ia, fed immanitas. E p. 1 o. 1. 

Syllam temporis acerbitatem 3 deorum immortalium benignitate 
Jubterfugerunt. e p. 13.4. 

Spero homines intelleft uros, quanto fit omnibus odio crudelitas 
quanto amori probitas & clementia. Ep.15.15?. 

Malo veterem & dementem dominum habere,quam novum, & 
crudelem experiri, ibid. 

Scis, quomodo crudelitatem virtutem putent, ibid. 

Jfion pecuniam modo verum etiam hominis propinqui [angui* 
pfft» pitewft eripere conatur, pro Qu.p. 1 3 . 

" DorrefticA 

4 « T HESAVRVS 

Domefiicd crudelitate laborare. proS.Rp. 9 i. 

Ademit mifiricordiam confuetudme ivcommodorum, ajfiduttatQ 
molefiiarum[en[um omnem humanitatis ex animis amittis 
mus. ibid. 

Indignitate[ervos,t emerit ate fugitivos, fcelcre barbaros, crudeli - 
tate hoftes vicerit. in Vcrr.p. 4 ^ 4 * < ^ 

Vet tentamen mors fit extrema: non erit * efine aliquid ultra > que 
progredicrudelitaspoJfiriinVctt.p.sW* ' 

Ab huius audacia fratris liberos ne materni quidem corporis cufle- 
dia tegerepotuit.pto A.Clu.p./tf. 

Singulari immanitate, & crudelitatepraditum ejfe. yro C- SuL 


p. 31 6, 

Adhibere in aliquem crudelitatem, pro Do m. p. 414* 

Tantum efiin tUo h omine [celer is, audacia,& crudelitatis , quan- 
tumnumquamputavi. pro Scft.p.11. 

Ter tuli crudelitatem inimicorum, pro Seft.p- 7 ** 

Crudelitatem veftramfaturare cuperetis . Vat.p. 7 & . 

Quanquam fis omni diritate, & immanitate teterrimus. Vat 


QuiJa lutem perpetuam populi Romani: me & nos foedijfime , (J» 
crudelijfime vexarunt. Pro vine. p. 17 5, 

In meo amico crudelitatemprompfifti tuam. 

Quam avidum, in per unijs locupletum, qui pauperum [anguinam, 
concupijfet , vidimus. Phil. 4. p. 4 \ 5. 

Vt remotus fit ab omni crudelitate. Epift. Attic. lib. 9 • pag. 
*? 8 . 

In quos Sulla crudelis hoc [ocio [utfiet. ipiftol. Attic. lib.?, 
pag.196. 

Ckm extitijfet esiam in cives tanta crudelitas\ Offic. lib. x, 

pag. 74 - 

Sit [ane adhibenda [avitia. Off.lib.j.p, 73, 


Culpandi. Vide Calumniandi, 

Cultus Dei. Ftdc Adorandi.gT Religionis. 


Cultus.Habitus. Veftimcnti. Veftium. 

iMung 


vGoogle 


41 } 


ItNGViE LATINA 
Slcihuia/^ratfK* 

A Mitulum hoc fuflollo falttm. S t. Sint trabi , chm igomet 
trahor. Cift. liti v. i 7. Trahi , item defluere di¬ 

cebatur veftis.cum ucgligetuiushaberetur. Horat. Rufli- 

titu tonfl» tofu defluit. Contrarium eft 

Cchentiaftari. MiL» *•♦•}*• 

$uam qui undantem chlamydem quajfando facit. Epia. j. j. 

Jf Uber A is iuba > e£» cafaries quam decent ! MiL i. i. veri. 

* 4 -. .. * 

Kam qua elauta eft , ni fi fer culta eft , w* o quidem antme ,quafi 

iUautaefto?trn.i.t.y> 22 ^ 3 - 

Omni cultu propter frigoris aut caloris vim vacare. QU- Tute. 

1 .1- t-M- 


Cumuli. Fide Abundanti*, 
Cunftandi. Vide Morat, 


Cupiendi. Cupiditatis. Aviditatis. Appetendi. Af- 
feftandi.^i^ etiam Defiderandi. 


SBofltn / fctn/iuff m fca# 

fKn/^qtrfcm. 


T Nifroba vino modo cupida fi eftis. Pfeud.z. 2. v. 50. Sic loqui- 
JL tut in MiL5.1v.104. Studiofue adulterio . Ennius: Studio • 
fue robore belli. Virgil.Culicc : Compos mente, idem; F«r*x 


9 §€V. 

Vide, quam iniquus fis prs ftudio , dum efficias id } quod cupis > ne- 
que modum benignitatis y neque quid me ores cogitas. An r. 


5. i. 

Mifiere cupiohmc diem in Utitid degere. Adclph. 4. 1. 

Quia tammiferehoc ejfe cupio verum, eo vereor mugis. Adclph. 

4 -s. 

Impense cupitu. Adclph^.?, 


Digitized by 


Gock 4 i 4 THESAVRVS 

Non dicipoteft, quam cupida eram huc redeundi. Hecyr. i. ycrf 
*4- 

W te venit,nificupiens tui. ibid. 

Vbi animtts/emel/e cupiditate devinxit tnald, necejfe eft confilia 
confequi confimiha. Hcaut.i.2.y.j4. 

Quam /citum eft , etusmodi parare in animo cupiditates, quas, 
cum res advorfi fient, paulfb mederi pojfis.Vhottn.i.4. 

Jtd dominas qui affeftant viam. Hcaur.t.j. y.66. 

Quis eft,qui non offici/ cupidior fit, quam pecunia dcln vent. 1. i. 

Nimis etiamintelligoflagrare cupiditate, de Orat. libr. pagi 
30+. 

Ardebat cupiditate Brut.p. £11. V 

Cupiditati obtemperare, pro Q^int.p.i; 

Cupiditati morem gerere, i b i d. 

R ejpirat cupiditas,at % avaritia, pro Qup.19. 

Ducit me cupiditas, ducit me fides, pro Sexc.R qCc. p. 6 s. 

Eo prorumpunt hominum cupiditates,/celera, & audacia, pro S. 
Rofc.p .41. 

Ip/os avaritia, cupiditas, audacia cscos reddit, pro Scxt. Rofc. 
P-7 2. 

In his filis rebus indomitas cupiditates, atq s effrenatas habet > in 
Vcrr.p.178. 

Cupiditate rapitur .in Verr.p./ite. 

ift hoc in merbo>&cupidi tat e.in Verr.p. 194, 

Aperta cupiditate effe. in V crr. p. ?9 

C upiditate progreditur ftatutt/e nihil tam clailfitm, neq 3 tam re¬ 
conditum poffe habere,quodnon iftiuscupiditati apertijfimum, 
prcmptiffimumifc effet. in V.p./j 

Ni in iftius cupiditatem /aBi/unt. in V.p.j ir. 

Cupiditatifervire .pro L.Syll p.$i7. 

Ardebcts nimia cupiditate triumphi. Pifp.202. 

Triumphi nomine legent, & vetant/uam cupiditatem. Prate* 
xunt cupiditatem triump hi. ibid. 

Flagrat , &ardet cupiditate tufti , & magni triumphi. PiO 
203. 

Meditare .quibus verbis incenfam eam illitts cupiditatem compri¬ 
mas,atque reftinguas. Pi £p. 20$. 

Pr&da ac rapinarum c&ca cupiditas te rapuit . - FiC pag; 
zop 

Te 


Digitized by 


Google 

LINGVO LATINA. 41; 

‘feacufiilitate triumphandi longe abhorrere dixifti. Pif pag» 
20S . 

Jn laudis dt% gloria cupiditate verfatur.Vil.n). 

Non mediocri cupiditate imperium arripuit, pro Lig. pag, 

- »94* 

Jam tanta csspi ditat e fum incenfus ad reditum . Phili pp. i. pag. 

31 6. 

Qua efl ifia cupiditas ferenda legis? Philipp. libr. 1. pag. 

QUo cupiditatem infinitam cum immani crudelitate iam pridem 
intendit. Philip. 7. p. 4 -^ 5 * 

Jpfivefirdjponte excujfifiis ad libertatis recuperanda cupiditatem» 
Phil.u.p. 477 * 

Cupiditatibus infinitis eferebaris.in SalLp.554. 

Libero eum omni fujpicione cupiditatis. Epift. Famil. lib. I. 

pag.8. 

Cum finejujpicione tua cupiditatis nonpojfis illius cupiditatem 
refutare. Ep.Eam.l.i.p.;j. 

Abijcere cupiditatem 'u/^»^/.Ep.Fam.l.4.p.i03. 

CognoviHortenfiumpercupidumtui &c. Ep. 1.7. 
incideram in hominum pugnandi cupidorum infanias. Ep.4.T. 
Cumjpe vincendi ,fimul abiecifti, certandi etiam cupiditatem' 
ip.4^7* 

Ardeocupiditate incredibili. Ep 5.11. 

J Ha nos cupiditas incendit fefiinationis . ibici. 

Arbitrabar videndi mei te fummd cupiditate affettum ejfe. 1- 

pift. 5.1. 

T$ videre,& omnia intima conferre, difcupio, id eft, vehementer 

. cupio, ip.2.16. 

Vtimpiam cupiditatem contra faluiem tuam habeamus, ipift, 
8,17. 

Sum avidior etiam quam fatis eflyglori&.vp 9.14. 

Vemiciofum aliquid concupifcere. Ep.10.8. 

Tutabam pefe me nec de laude teiuni hominis lelibare quicquam> 
idtftglori& cupidi. Ep.io.u. 

Nondebemts cuiquam videri nimium viu cupidi.yp.u. 2. 

Non tam nomen captans Imperatorum, quam cupiens militibus 
fatisfacere. Ep. u. 4. 

Non nimis concupifcendws honos sp.r5. f1 (m. lf*tf. 

^ Cumincendtjfes cupiditatem meam confuetudinis augenda ncfirA. 

Quantam 
4 I<S THESAVRVS 

Quantam cupiditatem hominibus inijciat novit**, non te fugit* 
Ep.Fam.lib.u.p.$29- 

jirdeo cupiditate incredibili , neq^ut ege arbitrer , reprehendenda, 
nomen ut noftrumfcriptis iUuftretur. Epift. Fam.libr. 5. pag. 
1*0. 

A cupiditate omni remotifpmum. Epift. Fam. libr. 13. pag 4 
$ 97 . 

Hoc fi tu cupidius fartum exiftimas , Cajari attribues At Orat; 

i}° a ' 

Cum utrisque feparatim locutus eft, ne cupide quid agerent . Of- 
fic. 7.b 

6>uid cupide a Senatu,quid temere fiebat.ia Ant.170. b. Cupidi 
aliquid facere y aut agere , Latini dicebant , cttmquU cu¬ 
piditate nimia 'virtus aliquid faciebat, quod aquumnon efi 
fet. 

JDe triumpho nulla me cupidttatas unquam tenuit. Ep. A tt. 1 . 7. 

* p./pp. 

Adolefcentem incenfum cupiditate yerijfimagloria. Ep. Att.hb. 

i;.p.4i8. 

Cuius tu ex impuriffimis faucibus inhoneftijfimam cupiditatem e- 
riptiifiimagna cumaquitate. Epift. Quint. Fracr.lib.i. pag. 

Me quadam tenet propter fingnlarem amorem infinita in te avi• 
ditas gloria.fy.Qx\$x.\.i p,sS6\ 

Occacati cupiditate non provident, de Fin.l. f.p. 1 09. 

Quis unquam fuit tam effrenatis cupiditatibus f de Fio. libr. 3. 

v.195. 

Cupiditates funt infatiabiles, qufi non modofingulos homines , fed 
univ er fas familias evertunt » totam etiam labefartantRemp . 

• dcFin.U.p. ii 4 - 

Cupiditates in alios caco impetu incurrunt, dc Finib. libr. i.p. 
714. 

Alij cupiditate efferuntur .de Fin.l.5.p.16. 

Cupiditatum incendijs inflammatum . de Finib. libr. 5. pag. 
282. 

Cupiditatum levationem habere. Qu.TufcJ.i.p.34^. 

Cupiditate Uberari. Qu. T ufc.U.p.347. 

Quis non frangeret eorum libidines , nifi illi ipfi»qui eas frange¬ 
re debuerunt, cupiditate eiufdem tenerentur ? dcLegib.lib. 3. 
p.361. 

. Omnia 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA 4 , 7 

0mnia rabide appetere cum ex flebili cupiditate. Qu. Tufc. Jib. 
J-P- 45 *. 

Cupiditatis amore incenfum ejfe. Quaeft, TufcuJ. lib. 5. pag. 

f 8 /* 

Tteri% vehementer expetunt,ile quibus inter fe digladiari folent. 

/.GiKp.13. 

Prandi cupiditate , vinci a voluptatem Off p.i$. 

Cavenda eftglori* cupiditas. ibid. 

i?efit in eis ulla cupiditas , vel libido] audaci a. dc A micir. pag. 
190. 

tedinnumerabiles cupiditates habet>Vai&dox.6.p.2i9. 


Curandi. Curae. Solicitudinis* Angoris, Vide etiam 
^Egritudini s.Etpaulopoft : Curse, Studij. Diligen¬ 
tiae* Animi.Laboris. 

0ocg<rt/ ©oraftfttg (tit 1 9Kufj / Titkitt l Q5emufj<n/ 

Q Vodmefollicitat plurimis miferum modis , ne noolu , nec 
diu quietus unquam e 4 'n > nec dormiam. Aulular. f.i, 
v. 2 7. 

Myropolas omnes folicito.CaC 2.^.v.ro. 

toporneminemfolicitat ire dormitumMoR.yi.v.if. ppid.J.l.lJ, 
Difcrucior animi. Atti. 1.1.17. 

Facinus tuum folicitat animum. Au 1 . 14 »io.v. 4 . 

C*rv? macet. Aul.i.<».v.i8. quamquam & aliter legi poflit.vi- 
de quseadnotavi ad Tit.Maciei corporis. 

Vi mi fer ^ matres foliciu ex animofunt } cruciantur Truc. 1. 5. 

V.i. 

Fa nunc meditabor, quomodo. Amph.r.i.v.u. 

Sed una turbat res. Epid.2.$.v.7* 

Abfurde facis, qui angas te animi. Epid.3.j.v.7. 

Ceperam ego me excruciare animi, ibid. 

, Cui multa in unum confluunt , querneum petitu pulfant fimul. 
ipid. 4.». v. 2. 

Scin quid volo ego te accurare? Mcn.l.j.v.14- 

Dd 


Magni 


4lS T H E S A V R V S 

UagnA cum cura ego illum curari volo. Mcnxchm. ;. 4. 
verf.7. 

Cura cruciabar 'miferMctc t.t.v.n. 

Curas malas abij cite jam. Pfcud.Prol.v.ij. 

labore lafitudo omnis eft exigmda ex tonore. Capt. s . 4 * 
vcrf 4 . 

Videsne , ut miferi moliahtur , nequeunt fatis comple&i . Curcul. 
I4.V.1J. 

Kifoio opere fumat operam , 7? conventum vtdt. Care. 4.1. 

vcrC 7 - 

Omnibus rebus reliclis mihi frequentem operam dediftt. Cilt. 

I.X.T IO. t 

Amico impartit operam.Bicch. Prol.v.77* 

Negotium hoc ad me nUnc attinet aurarium. Bacch. 2. a.vcrC 
>r. 

Virtute id factum tud , & magifrerio J.ftffti 

JPer didi operam fabrorum iltco. Moft.u.r.jf. 

Nifr quid magis es occupatu*, operam mihi da. Moftcll. 4 * )• 

'Ue bene iu*j es operam % des : fervorum operam 6* lora mihi cetfo. 
Moft.4.*.v. 45 * . 

Quinegociofi eramus mos noftrU armentis complicandis comf 
nendisJtuduimueMctc.uiA.7 9 . Bo. 

Jiic anntes fex tus ,poJlquam ei rei operam damus. Men. i.fc. 
vcrC 9. 

Ruri qui nobis exhibet negotium. Mcrc.1.1. v.i. 

Ros oportet concioni dare operam , atq 2 comitiis. Mcnxchm. $. 
i.v.11. 

Aut ne laborem capias cum eo > uti voles. Mere. t. 1. verC 

Multo opere immundo ruflico fe exercitum. Mere. Prolog. 
v.65. 

Heqg ulla mihi obfiftet amnis. ne% mons , nefy mare . nec ca¬ 
lor y nec frigus, neq. ventum ,ncc^grandinem , imbrem per¬ 
petiar.laborem fujferam , Solem ,frftm non concedam » neqg 
quiefeam ufquamnoftu > ne % inter diu. Mere. 5.1. v; 19. tOi 
10.21. 

O pera non eft. Mere. 5. i.*.77« 

Superavit ts fisis arumnu srumnat Herculis. Perf f. ji 
verf.i. 

A i ait 


Digittzed byGoogle 


LINGVO LATlNiC. 

MkU offeram locas.Pcif.t2.y-i6. 

¥ *1 t "f 9 b0nAm bm * tt, ™ a ***' ^ Pfeud ® 1 - Prolog 

Namfenfi fedalb, te mihi doro bonam operam. Pctf. a lfK 

veri, i k , 

Operam &fumptttmperdunt. Rud.Prol.t4. 

Operamfisam locor t ad artes nugatorias. Trin. 4. tr.i. 

Vt me tamomnittm laborum Uvas\&.\sd.i.s,.i.x 7 . 

Hunc operam, & ludos fecit. Rud.4. i.v.9. 

Opus faciam', ut defatiger ufo infra tu. Eimuck t. Ter r 

$m iUttf» ad laborem impulerim. Heaur.r.j v 10% 
^ibmalicuupUalijukabMue pft labor. Hccyr.4. 

MvfatkMuJcffsvtt.pritteniri.Photto ' ?#|#v IL 
In quibus officiis artis elaborare convcmret. ad Heremhlife ±, 

P«g-V. * 

hgopro te curabo. Mcud.u 

de via me volociOrare.Vfcud.1. t.y. *f 4 
Si katicremfiM stcuraffisMcu&.t. T .*i r . * 
5 «wiw < e/ 4 ^w^riW' 4 »/,PrcacL 4.7 y 54 

multam peaorefuo coUoeore op'mtet'.PctC.t.v.r. 9 . . 

^/W-RuAi! 4!*** n, *t ,n ‘ , P , 8 ° r ‘/*”* cure exanimo- 

Quibus ego mmefollicitor rebus,KAc\ph. 1 i.t 11 
/««< hominifirupulum. Adelph.t;t. r.io. 

4 ° Ut * Ulntt f Mtt u nihilo pendit. Adelpb. 4, 

"vosfolvi cutis ceteris. Hecyt. 1.1 y 3, 

Curaex cordi excejjit mihi. Heeyr.,.T.ii. 
retmhifolicitudiniefl. PhoniM.i.v.tt. 

Sssfcipire laborem. ad Henlib, j.p j 4 

Dd 4 tnHea- 


b».GoogIe 
4lo THHSAVlVS 

T.nitendum eft,, ut cftendat in ed reluam defendo*, de Orat. hb. 
i.p.+ 04 - 

Klavnos labores excipere. Brur.p.591. 

Tot tantis(%negocijs eft diftentus,utrej}irare liberenon poffit pro 

Su m mIc^Uboreftomacho,miferiaj,aUquem erudire, pro Qu. 
R.p.102. 

Matmum laborem cadere, pro Qn.R.p.109. . . 

Operam , laborem , ftudium interponere, m Verrem pag. 

Heminimeus adventu* labori ac famptH* futi ; in Verr. pag. 

i 8 t. 1,1' 

Quanta cure enresfuit?dz Inv.l.i.p-i 9 *. 

Suftenfi & occupato animo Craftum tibi reftondtjfe video, de O r. 

It,ftkuntijs eligendi* labor,& curo me torquet, de Orat. I. }. p. 

Vitrum ajpecht omnis,qui me angebat,de Republicd cura conft- 

^mmt^l'^rute,quodveUem, autaliqud exparte/olici- 
tudines allevaret mea*. Brut.p. 5 * 4 - 
Hic me dolor tangit, h&cme curafolicitat. Brut.p. 61 r. 

Cordi eft hoc mihiyio Q.p.3 4 - 
Rescordieft. in Vcrr.p.ioj. „ 

H unquam animum tuumettra tuarum fortunarum, cogi a iQcfo 
tangit, in V err.p. 1 $ <; > .. 

.Animum frangere ac debilitare- in Orat.poft redit p-J 9 • 
Domiciliumftbi } & vita , mortis depofeere. Orat, po re it. 

p .}•)$. , r 

Sed mihi ante oculos obverfaturRetpub. dignitas, qua me ad fi 

rapit. Scrt.p. 6 . 

Revocat fi ad curam rei domcftic&.yro Cael.icS. 

Milo magis de faUte Retpubl. quam de fua turbatur * Mil. 
2.12. 

In haccansdmultameperturbant.tpioD^ox.y.^. 

AmmUmeu* maionbu*fuftenfu* eft curis. Philipp. lib. 7 . pag. 

Curam eites incredibilem in afyerrimif periculi* non modofalutis. 

fe-d etiam dignitatis meiperjpcxs. 1 ’hll. 7 «p- 43 ? * 

Confisi curis . Ep.f am.l.4.p.no. 


yGoogle 


Interim 

LINGVO LATINA 4Z1 

Jnterim maximam hicfolicitudinem curamfyfuft ineo. Ep. Fam. i 
lo.p .27%. 

fiagnam habeo gratiam Philofophia, qua foe non mode afo licitu - 
dine abducit, fedetiam contra omnes fortuna impetus armat. 

Ep.Patn.l.itf. p.joi. 

Incredibili fumfolicitudine de tua valetudine, ibid. 

Quam tibipemma cura effe fcio. Ep. A cr.p. j. 

Multapent > quafioUcitant angunt $ .* domeflicarumfolicitudinum 
aculeos omnes » & fcrupulos' occultabo. Epift. Att. libr. i. 

pii* 

Qua me cetra aliqua afficiunt . Epift. Att. l.i. p. ?4. 

Qui fapijpme cetram & angorem animi meiprmono, & confilio 
levaftituo. JEp.Att.l.i.p.jf. " 

Iamexhibere mihi molefliam deftiterunt. Epift* Att. libr. 2. 

V P- 4 J. 

Multa me [oUcitaban^ qua mihi ipp intenduntur. Ep, Att. libr; 

2. p. 69. 

Magna me cura levaris. Ep. Att.l.j.p.^o. 

JBibulut in tanto moerore fuo maximam curam belliptftmeret. Ep. 
Att.L6.p.i*S. 

JExcubo animo , nec partem ullam capio quietis, ad A tt. libr. 
cpift./3* 

Incumbite ad Reipubl.ptlutem, circumjpiciteemneepr ocellos, qua 
u0pfJijfc0f.inL.Catilp.2o7. 

Totumanimum,atq 3 omnem curam,operam , diligentiam^ fuam 
in petitione nonpojptponere, pro L. Mur.p.140. 
pura,cogitatione, vtgtltjs omnibus nihil nifidepalate meorum ci- 
* vium laborajfem. pro Dom.p.460. 
flavare alicui operam, de Arufp.refp. p.461. 

Studium confumere in aUquA re. pio Gaeo Plane, pag. 
s*s. 

Oratio d* bonis artibus inftituta , & cura & vigilij eUborata. 
pro Cori.109. 

Quantum mea fides ftudij afferat ad fahstem regit defendendam . 
pro Deior.307. 

Annon meis civibus provideam ? piuiipp. libr. 6 . pagin. 
4 ?f; 

Confilio quantum potero Jabore plus pone quampotore, excubabo, 
utqb Vigilabo, pro vobis. Phil.6.p.4;$» 

Qmpem noftra induftria curriculum in amicorum periculis prer 

Dd $ pnlfandis 4 H THESAVRVS 

pulfandis laboratum eft.Vh\\. 7 .j>. 4 i%. 

P artem aliquam cur a cogitationi* fuA in Ajlam > & Syriam 

derivavit Phil.-z.p.48tf. 

Sed de lit er ii baftentu : non enim vereor ne non fcribendo te ex¬ 
pleam , prefertimfi in eogenere /ludium meum non ajbernabe- 
re Rp.Fam.ki.p.$6. 

Curam tibtmaioremafferrefentio. Ep, Att 1 .7. p, t o 
Omntameaftkdia t omnem operam , curam,induftriam % cogitatio* 
nem t mentem denijj omnem in Milonii confulatufixi , & loca¬ 
vi. Ep Fam.Lz.p.41. 

Talium virorum tantaftudia aJftqui,fola vir tui efl, Ep.FamJ.5s 

P a g-»5>. 

Adhibui diligentiam quotiefcmc^fenatus fuit, utadtffem . Epift. 
Fam.lib.5.p.u$„ 

Quod t ibi decedenti polii citu*fum . me omnes res urbanas diligen - 
ti/fime tibi perfcripturum , data opera paravi. Ep.Fam. lib.8. 
p 114. 

Balbi quoque Cornelij eperamfedulitatem laudarepoffam.En* 

Incumbe per Deos immortales in eam curam , & cogitationem, 
qu& tibi fummam dignitatem, & gloriam afferrepo/funt. Epift. 
Fam.bo.p.277. 

Ke quid detrimenti Retpub. tniangant> fumma k nobis dabitur 0- 
pera. Ep.Fam.I.np 555. 

Dabo operam , ut meum ftudium & diligentiam vobis P.C. 

Reipub. prAftem Bp.Fam.l.i2,p.?6p. 

Curam diligentiam% in alicuius Jalutem conferre, Ep. Fam. 1 . ic. 

P 4 <* 4 . v ^ 

Qtu ad m2 de tuis rebus fer ibis, ea tanta mihi cur a funt,ut me 
nolim admoneri . Ep. 1.10. 

Nec vero cuipiam falutem ac fortunas fu as tanta cura faijfe un¬ 
quam puto,quanta mihi fit honos huius. Ep. i. 5. 

Non mihi tam mea falus cara fuit, i b i d. 

Defacerdotie tuo,quantam curam adhibuerim, cognofces. Epifc 

Mihifcies indies maiori cura effe dignitatem tuam.Ep. 1, 17. 
Affinitas* novam curam mihia]fertcavendi.Ej>.3.ii. 

Nos cura,& dolore proximiJhmus. Ep.4.7. 

' Qua turo , attendo^. ip.i4.1 j. 

VeUm 


•- Digitized by 


Google 
LINGVO LATINA 

Velim itaftatutum habeat, tuasomnes rqs w# \ 
quian meas ejfe. Ep.6 \. 

V*lebismea^negotia videbis.Mp. 7 . tt, 

QudtueuraJh,nefeio^ :p.8 5. 

Eos tibhfS* rem,de que, vidi,vekm cure habet *.ibiA ,je 

Omnem nofiram de Repub. curem abierimus, b p.9 10. 

Ceve extfitmes,me abieciffe cutem Reipub. 1 p.9.24* 

Ex quo intelligt potefi,curam Reipub.fummb defendende, ijm fri- 
iUmapu 4 ao*$xcnbare.ip.\o,%. 

Nonmedmris adhibenda mihi eft curatio, sp.io.i t. 
Curasconferrejtp.tQ.lv, 

In eam curam incumbe > mi Plance &c. Ep.10.14. 

Videbaru,gravemcuramfufcfpiJ[*.Ep.i*,ii. 

pe noftri dignitate velim tibi , ut femper eure fit.t p. 11.14. 

Te hortor, ut emni cura i» Rentpub* incumbas* £p. 11*15* 
Curammihpattultt. ip. itf.ifc 
Scie,qukm fis cseriofus . e p. 1 . i. 

^ddi^vifum ejfe quibufdam edi&um meum > qyaficonfultbad i* 
fias legiones impediendas ejfe accommodatum. Ep.}.8. 
pota operfiparavi,quificor&iia petfequeretur. 1 p.8.1. 

Quantum me diligis , tantain adhibe in te diligentia, fp. t am.lit 
itf.p. 494 . 

Hunc eget e hortor, ut omnem diligentiam adhibeas ,adcpnvak - 
fcendum.hp.P%mX^.p.e$6. 

A* 0 ? urinam prefens illum diem mihi optatijfimum videre potuifi 
jemfro quo tuis amplijfimis ergamefiudiis atq, benefUqstila e- 
" peramfiudjumfcnavarem, ip Fam.lib.i^p.74^ 

Nos in omni munereJhmmam adhibemus diligentiam . ipift. Att. 
pag.tf. 

Agam ftudiofius,& contendam ab illevehementius. &pift. Att* L 

Vt ageremfiiligentijfime cumLucrie. ibid. 

In hac causa Ptfo amicitia P. Cjodij. durius operam dat.n p. Att. 1 . 

Qmnes profydi vires animi atgj ingenij mei. ipift. Att.libr. r. 
pag.18. 

A dhtbeam quondam catstionem , diligentiam. Ep. A tt. lib, /. 

p.40. 

flecnobkcoramfutpmaeur* t aediligentidjuntagenda. ip.Att. 
iib.i.p.41. 

P 4 4 Magnofe* 


■r. 4 24 THESAVRVS 

Magnop ere dixi , nobis ejfe labor an dum. Ep.JAtt. lib. 2. p.4^. 
Incumbamus ad illa pr&clara findis. Epift. Attic. libr. j. 

? ' 65 \ 

Hac cura certe tam vacuus yJ/wj.Ep.Att.l.i.p. <<5. 

In ilL» opera nofird forenfi fummdinduftrid verfamur. Ep. Attic* 

lif>.x.p- 75 - 

Totos nos ad for enfem laborem operam% contulimus. Ep. Attic. 
lib.i.p.77. 

Scito me eJJe in fummd foltcitudine. Epift. Attic. iibr.S.pag. 

2SA : , / 

Me iUd ctird folli citat, angit % vehementer . Ep, Qu. Fxatr. lib. 

}.p. 63 j. 

An ab omni curatione^ adminift ratione rerum vacent Ac Niat. 
Dcor.l.i.p.4. 

Omni curd liberari, dc Nat.DeorJ.t.p. tot. 

Ipfits folicitudines, quibus eorum animi nocles at% dies exeduntt&. 
dc Fin.l.i.p.117. 

Hi curatione adhibita levantur in dies, d-c Finib. libr. 4. 
p. 24 '. 

§lui illa non mocCb curd digna putant . dc Divinat, libr. 2. pag. 
261. 

Omni curd ejfe liberatum.de Fin. I.j.p. 175. 

Cur as,folicitudines perferre , ibid. 

Cum laxati fumus curis. Qij. Tufc.l.z.p.312. 

Curam fomno fujfenfam levare. Qijaeft. Tufcul. libr» I. pag 
W' 

Inanes curas detrahere. Tufculan. Quaeft. libr. 2 . pag. 
350. 

Curas ponere. Qu.Tufc. lib .^.p.404. 

Solicitudines oblivione leniuntur . Quxft. Tufculan. libr. 5. 
591. 

Sumusneceffariis negotiis curiscfe vacui. i.Offic. p.S. 

Tfi difficilis cura rerum alienarum. r.OfE p.14. 

Si quid ego adiuto curdmve levajfo, quAnunc te coquit ac ve¬ 
xat 'fub peclorefixa . dc Scne&ut. pagin. 148. cx En¬ 
nio. 

Maximos lahores,moleftiasq,fufctpere. 3. Offp.i 69. 

Idiftmihi eo magis eft cordi, dz\m\c.p.i%9. 

He aliquas propter eam fnfcipiamits molefiias. dc Amicit^ 
pag.2.01. 

Ste*\ 


Digitized by Google 


£ IN G V & LATINA 4 zf 

^uia nullas curas & moleftias afferunt » de Amicit, pagi* 
na zoi. , 

ffimis exigui & exiliter ad calcules revocare amicitiam, de A- 
mic:p. toj. 

Sunt optima cura de falute patria : Somn. Scip. pagina 
140.- 


pura?. Studii. Operat. Negotii. Diligentia?. Solertix. 
Itiduftriat. Fidequo^Tttulo Laboris ; gr 
Efficiendi. 

<Sor<}e/ gfdjj/ 3Kuf>/ 2tr8ef( / 2(c&futM0<n/ ©ova* 
felrt$/ aBjS&IWfg. 

E Xpert UborU. Amph.i.t.v.ys. 

Profe quisque. Valet ide quod fiudiose. Amph, 1.1. yer C7 6. 
Vnolaboreabfohitarumnasduas. Amph.i. i.y.%6. 

Opera largus eflnoftumd. Afin. 3 . 3 .V. 69. 1 

Tantum findens,ut natum recuperet. Cape. Arg.v.4. 
Kilmororifiasfa&iones. Aul.i. i.v.47. 

Fxfummis opibus viribusq? uffy referire nitere. Mcrc. 1.2.v.u 
Mufcaefi meus pater. Merc.z.$.y. 26. 

'Facerem hanc eum citra agas. Perf i. 1. v.56. 

/ Opera haudparcusfui me A Rud. 4.1.V.I4. 

Med refert opera utere. % tich. 4. t. y. 5 6 . Elegans formula. Qui 
beneficium alicui offerebant , atque uti eum amicitia iu- 
bebant,hisfer£ yerbis id faciebant *. Tud opera efl utere, 
pofce. Aul.1.1. v. 

Inprologkferibundis operam abutitur. And. ProL v.j. 

Quidefi,quodtibi efficere, hoc mea ars poffit.amplius ? Andr. ]. r» 
?erf 4. 

Animum ad aliquodfiudiumadiungere. Andr.i.i.v.2 7. 

Horum ille nihil egregteprater cetera findebat. Andr. 1.1. verf 

19. r 

fredo eum manibus pedibus que obnixi omniafaShsrum, magis id 
adehmihi ut incommodet,quam ut obfequatur, Andr.1.1.130. 
fcfeq^ , 

Dd f Animus Digitized by 


4 2< * THESAVRV S 

Animtu lafitcs.curdcpnfeBueftnpet. And.i.i.v. 4. 

KtMconfirmuin eamJludit.mhil opere, nihilfacultatum. Ibi- 

detur tibino idag»m "Ufrequi 

Nodum in fcirpo quttrie. hoc eft, fruftri Uhorat. Andr. ?. 4 
v. $p. > K 

Audire eorum ,fl opera pretium audaciam. And.i. «.v iW . 
ah mihi paulum da opera. Eun.i 2.v.jo. 

Vbi nervos intendas tuos. Eu« . x.y, v.io. 

'Faciamfedulo,ac dabo operam. Eun.*.$.v.70. 

deditaoperddomi erant. Eun.j.i.v.i. 

X Z" tfthucttatii non amori operam dabam. Heauton.l.r.mf. 

^t^hlbAUoX 19 '”* 0ti °’ in nt&0ti ° quU<lue tem b ttrt *fi* 

Curemut aquam uterq 3 partem-,tu alterum,ego item alterum. A- 

delph.I.t.V.fO. 

^ ter ? mi ^ 1 WtcitfiU commoditate curam. A delph.44. 

Spe tncert a .certum mihi laborem fuftuli. Hecyr. prol. v.ijr 
OperamJumere in deterrendo. Hecyr.prol.v.25. 
Lttbmhaudpanopreter iquum & et at em meam. Hecyr. t.u 

adimere cur eu Hecyr. 

Fetrahere aliquem afludio. Phor.prol.v. 

StqutdvelU, huic mandes,quod quidem refte curat tiveJU. Phor. 
4-4‘V*8. it Adclph.3,4. 

Suo d nos ambo aper emaximo dabamut, operam utfieret, fano- 
Jtra cura maxtmd.fua curd ha fila fecit. Phorrn. j.f.verC 

yMe.^uamimquutfiprtJhidto, dum effeituid, quodeupis: & K . 


y trumjtudwtdjibi habet, f£ r Ufltitf {|C$/ ) an laudi tu. 

Ji perdiderit gnatum. Adelph. 1.4. 

Studio hac priue, efficere, quam ille ut redeat. Hecyr .a.z. 

mU ^ eres e *^ em tquejludeant nolintq. omnia, 

Meditor ejft affabilis: id eft,/#*#., operam do, ut fim . 


trt* uui p Hiacjore» 
Digitized by Google LINGVO LATINA 417 

fluorum emulari exoptat negUgentkcm potius,quam ifiorum ob~ 
fi Utram diligentiam, a ndr. Prolog. 7 

^nimverb, Dave, nihil loci e&fignitU, neque/ocordie, quantum 
, imeUtxi medo fenis finfentiam de nuptiis. Andr.i.j. 

JPfjo fi quisque feduto faciebat, quo iUammihi lenirent mifiriam. 

Hcs^ur, 1.i. Vide lupra ex P lauto. 

Me quidem?fih femperfeciffiefidulb,ut &c. Hcau. a.$. 

Suafi non aftuprovidentur, id cft , procurventur, me aut herum 
peffiumdabunt. PhonB.1.4. 

Nifiprojpeftum efl intona aliquid nobis, deferte vivimus . H#- 
aut.x. *. N 

Vbi te vidi awmo effit omijfi,neque confuter e in longitudinem» He* 

> aut.*, i. ' <• 

Siuicquidego huiusfeci,t ibi projpext &flultitu tua, ibid. 
Abfqtse eoejfet,re&} ego mihi vtdiffiimAatfoproffiexiJfim, 6* finio 
ejfemultusiracundiam.Vhoxm.ua. 

Nunc id operam do,utperfalfas nuptias vera ebmrgandi cauffia fit . 
Andr. 1, i, 

Ah, quantofotius e fote id operam dare, qt^jfium amorem ex ani < 
mo amoveas tuo, Andr. z .1. ) 

At % id ago/edule: ideft, operam do.Ao&t 3^. 

It Ane obftinate operam dat,ut me a Glycerio mifirum abflrahdt. 
Andr. i.j. 

Tot me tmpedmnt cura, qua meum animum diverfi trahunt . 
Andr/.f. 

Amo te,quo magis,qua agis,curafient p«£*.Adelph.4.j. 

Magnam mihi iniecitfuAcorhmoditate curam, ne forti imprudens 
faciam quod nolit, ibid. 

At non quotidiana cura hac angeret animum. Pborna.ij. 

Otiofies ab animo, chm ille cura #> fumtu abfumitur. Phorrtt. 

2 . 1. 

Quantdme cura c$* fiUicitudine afficit gnatus t Phoim. i.j. 

Mk fimul argentum repperit , cur A fi/e expedivit: ego nuito poffium 
remedio mp evolvere ex his turbis. Phorm.5.4. 

Curam eUcui adimere argentariam, 

(Belbforgcn. Phorm.5.6. 

Curs/ani efoqiior/um eventurum hocfiet . Hccyr. 1 a. 

Ckm ego vcsfolyi curis ceteris. Hccyr. 

$*$ 

4*8 THESAVRVS J; 

Ijloc verbo animus mihiredtit, & cura ex corde exceffit. Hccyr. 
5 * 2 ' 

Hac mihi nunc cura esi maxima,ut ne,&c. Hecyr.4.1. 

Quot commodas res attuli ? fcii adventu meo,quot autem ademi 
curasf Hccyr.j.*. 

Id populus curat feilicet. Andr.t.i. 

Curabitur : Jcjj VttfoVQtn. A ndr. 2. 3. | 

Inventum tibi curabo , & mtcum adduBum tuum Pamphilum, \ 
Andr.4.1. 

Curafli probe. Andr.f.i. 

Ego iJIac moveo aut curo f 2 Z?as mid) &as ait ? Andr. 

<• 4 . 

Atque adeo, quid medi stilphoeft. ZSSaa ift mir brattaclcac*? 

Phorm.1.2. 

Quando ego tuum non curo, ne cura meum. And.j.j. 

Id cur arant patres. Phorro.1.2. | 

Alios tuam rem credidijli,qudm te,animadverfuros magisfid cft, i 
curaturos ? Phorm.3.1. 

Omnes poft habui mihi resfcW.ut hoc curarem. Phorra. 5.7. 

Eater & mater quaji dedita opera domi erant , ut nulle mode in- 
troirepojfem ♦ Ennuch.j.i. 

Quod in opere faciundo opers. confumis tUA, fifumas in illit exer - 
cendis,plus agas. Hcaut. i.r. 

Ale feto quidem femperfecijfefedulo,ut &c. Hcaut. 2.3. 

Subfenfi id quoque , illos ibi cjje,& id interfe agere clanculum . Hc* 
aur.3.1. 

Dicam,operam me nonpcffe his dare. f 01U1C ^cfTctl IlU&t Qhe 

tDamn.ibid. 

Diffolvime, otiojus operam ut tibi darem, ibid.. 

Sed nunc, C linia, age, da te mihi vicijfimmam amici quoque res efi 
videndadn tuto ut collocetur. Hcau*4. i. 

Frufird operam,opinor, fumo, ibid. 

Operam amico ille dat y«0. Hcaut.y. 1. 

Ego,quod pot ero,enitar[edulo.Wzzwi.t. 4. 

Ille ut it em contra me carum habeat, facio fidulo, id eft, OperaiB 
do. Adclph.M. 

Htfce opera ut dntafit: fcafj id) iljlUtt £d6(g<t>i<tU<ob« rtuff» 

gcftarttf. a ddph.4.1. , 

Yah , qudm vellem etiam noBu amicis operam mos effet darii 
ibidem. 


Digitized by Google LlNGViE LATINA 42* 

Jtanc operam tibi dico : id eft, promitto. Phorm ,i.i> 

0^/0 /?operam dabamus Ph&drU. ibid. 

Quid conterimus operam fiuftratvhotm.i. 4; 

Tradunt operas mutuas: 0 ic Wffctl Ifnaufew Phorm. 1. 5. 
Quid me in hac te facere veluifti tibi i ibid. 
fnillis opera luditur. Phorm.».!. 

Th&dria haud cejfaviipro te eniti ; nihil fecit novi: Phorm. r. 
Kumquideft,quod mea opera vobis opus fittnil . Phormione 3. 
Quod nos ambo opere maximo dabamus operam,ut fieret. P hor¬ 
ni ion. 5.1. 

Si in deterrendo voltdffem operam fumer e. Hcc jr. Prolog. 
J&onne ea di/fimularenos magis humanum ett> 'quam dare operam 
idfcire,&c. Hecyr. 4.1. 

Vhi te vidi animo effe omijfo , & fuavia in prefentid quUeJfent,prs* 
ma habere. Hcaut4.1. 1 

Si metuis fatii ut me A domi euretur diligenter. Hecyr.2.2. 

Haud tibi concedo,etfiilUpateres, ut tu illam falvam magis velis, 
quam ego. ibid. 

JEge ifisc refteutfiant,videro Ai cft,curabo. Andr. t . 6 . 

& oftdematrevidero.Hecy.44 • 

§iup magis omnes res cautius, ne temerlfaciam accura* He¬ 
cyr. M. 

Otiofuses. 95 tXj o(t)l fergt. Adelph.4 i* 

Xgoifiuc videro. tt>U tt>ol Oarfflr fcrgcit. Adelpb. 5. j. 

Neutiquam haeres negle&uefimihi. Heaut.2.;.v.n6. 

Tufortajfe quid me fiat, parvi curas, dum ito confutas. Heaut. 
44 1* 

Aedepolte curafii molliter, lautiquemunus stdminifirafli tuum- 
S)n Mi maefrr grjccftf. Adelph. j. r. 
ht edplus opere. laboris que confumfer as. de Orat, libro 1. pagi» 

m- . 

Catule,iam mihi videor navajfe operam,quod huc venerim, de 
Orat.l.i.p. *ji; 

Nemo fi udet eloquentia nofirorum hominum* isti Orat, libro i* 

P’ 35 * 

Novumfibi ipfi/ludium ludumfy pepererunt, de Ora r. libro 3. pa¬ 
gina 46 9. 

lligrarefiudio.it Orat. 1 . j.p. 48$. 

Studium adrem aliquam adhibere, Brqr.p.j £*4 


Induflria 


43° THES A VR VS 

Induftria in ecfummafuitfumm&q^ vtrtutes. Brur.p.f 6 fi 
Vtitgentiam comparare, pro Quint. 

Monnulliftudio & uju elaboraverunt. B rur. p; 59 5. 

§lui quia navarat miles of eram imperatori. Brut.p;6o4. 

Sed tamen ut facile cernerem te ardere ftudio » in Top. pagin* 
6Q9- 

Opera plurimumftudriqj in aliquare confumere. Pro Sex. Rofci 

pag.jc. 

Dedita opera aliquid ager e. Pro Scx.Rofc.p.7^ 
ln eo ftudio partium fum. pro Sex.Rofc.p.84. 

Omne tempus,quod mihi ab amicorum negotiis datur,inftudiis U - 
boribusq 3 confumo. in Verr.p. 1 . 

Operam,cur am,impendereinrtm. in Vcrr. p.444. 

De induftnd aliquid facere, in Verr p. 149. Elegans eft FoN 
inula^ iccroni larpius frequentata, ut patet ex infra alla- 
tis exemplis. Plautus item promifeue dixit. De induftrid: 
'Zx.obinduftriam. Exempla videinLexico Plautino. 
Omnibus nervis mihi contendendum eft, atq. in hoc laborandum * 
Eius animum adperfequendum non negligentia tardat, in Ver* 
pag. $$4.&3 6 s. 

Diligentiam meam JpeBari volo, in Ver. p. 

Remitto hoc tibi, at % iftd te cura libero, in Ver. p.491. 

Mullam ad rtmnifi ad officium & 'Veritatem omnes rfua cur a,vi* 
gilia, cogitationesque laborarunt, in Verr.p.568. 

Omne meum tempus amicorum temporibus tranfmittendum tu • 
tam. proleg Man;p.6a8> 

Quicquid in me eftftudii,confilii,laboris,ingenii , quicquidhoc bi- 
neficto populi , quicquidaudtoritate, fidet conflantia poffum, 0* 
mne td ad hanc rem conficiendam polliceor, &defero. prolee* 
Mao.p.6//. J r 6 

Omnibus his labor meuspr^pofitus eft. pro A.Ciuenr.p^8; 

Non minus de capite alicuius , quam de fud vita laborare . pro A ; 

Cluent, p. 89. r 

Mthil er at,quod non ipfe obiret, occurreretivigihr et, labor at et,fii * 
gusfttim famem ferre poterat. InL. Catil.p.ip9. 

Mea officia^ftudiaparugnantea luxerunt. Attic.l.^.p.? j. 

Iftos Mores non fubiffesi fep.Att.L3 p 9 S- * 

Ifurimum opera ,ftudii, diligentia , labor is,ad conficiendum redi - 
tum meum contultftu Ep. ActJ.^p. .064 

Tu* 


) 


1 


Digitized by Google 

£ ING V A LATINA 4jt 

*TUatrgafeeflkiaplena tuifkavijfirm ftadii attulerunt. Ep. Alt* 

1 . 7 .p .224 

C ter a te kttingit. Ep. Att.l.?.p 299. 

EIonmuksem opere velimponere . Ep.Att.Lu p.j7y. 

"Ego non dimitto iftamentum Ep.Att.l. 14. p. 441. 
TuincUmbequafo in eam curam. Ep. Att.L/y.p.^. 

Tibi omne*fortes viri navare operam, &c.ftudium volunt. Epi* 
Erur.p.f 44 . 

Tantaindujhidefl^antum^evigilatinfludio. Epift.Brut.pag. 
551. 

Vt omnes adhibeam machinas. ip.Bmt.4.p .j66. 

Si omnem t%am mentem, curam, cogitationem &excellentem #- 
ynmbm in rebus cupiditatem tncitaTis. Ep.Qij.Frat.Li.p.j*9 4 
Omnefuum /ludium in doftrind,acfapienttd coBocajfent.Zp. Qij. 
FratAi.p. s79- 

£*m verb opifex frater naturam, quA nihil poteflejfe callidius, 
tantamfiUrtsamperfequipottujfetinfenfib? dc natura Deot. 
lib. i.p* »©7. 

in omni re fugienda talis tflfolertia. f.Offp. \6. 

Adhibent agendi cogitandique folertiam . OfF. lib. 1. pagi- 

aa*&. 

Sudm idYtftefaciam,viderintfapientes. dc Am. 97. a 
Sed de hoc tu videris. At 1*74% a 

Sed boefertuna viderit, quoniam confilio uti non licet* Attta 

94 2 

Sed de tild ambulat iotoefors viderit ,autfi quis etttfui curet Titus* 
Att.6o.b 

Quid mihi cum iftdfammdfan ltm t bhi at viderint, inquit, i fla efi* 
cia bem viri, pro Qu.10. a 

Suaars, quam fit facilis»illi id deruet, qui, & e. deinde etiam tu 
viderit, de Or. io*. b 

Suamfitfimile ifimd,tu videris. dcN. 61. b 
Sn*dconcupifcas,tHvideris:quidconcupiveris iCertthabebis. ia A. 
aoi. a 

Onera contentis corporibus faciliusfruntur , remijfis opprimun¬ 
tur. Tufc.i8\a 

Magnum onus, fed dignum > m quo omnes nervos At at is indu/lrtifr 
mea contenderem, in Ver. 72. b 

Te rogos ut omnes tuos nervos in eo contendas , ne quid mihi ad hdc 
f revinctam temporie prorogetur, Ep. ij. b 


Contendit 

4jz THESAVRVS 

Contendit omnes nervosChrylippus,ut perfuadeat,&cAc$at.pt± 
gina 181. 

DequdinterceJfione,ut arbitror.ijli ipfi, qui minantur , etiam at 
etiam.qui id liceat confiderabunt. pro Pom.ij.a 
Vide modo .etiam atq. etiam confidera. in V cr.6i.a 
Tu quemadmodum exifttmes, vide etiam atque etiam* in Vcrf. 
60. b 

"Etiam atque etiam te hortor. Atr. 151. a 
Te vehementer etiam atq s etiam rogo. Qu. Fr^oi.b 
Etiam atq 3 etiam puto. Ep.83. a 
Etiam atfy etiamfe avertere , &C.13 $.b 
Diligenter etiam atcfe etiam fac er e aliquid, de D« $t . a 
Exiftimabam multam tibi in iis tuendis operam ejfe ponendam* 
Ep.Q3.Fr.L1p.580. , 

Kec mediocrem a primo tempore a tatis in eo Jludio operam, eu^ 
ramq s confumfimus. dc Nat. Oeor.l.i.p.5. 

Operam nofiram a populari coetu removemus. Acad. libro ± 

pag. 6 . 

Id fkmmo fiudio eurdq 3 oonquifivimus. Academica; libro i. 
pagina 8. 

Kosfludium exquirendi defatigati relinquemus . Acadcmic. Qj. 
1.2. pag. 7. 

Dedi operam diligentius. Acad.l.2.p. 9. 

Multus in eo fui. Acad.Lz.p.9* : 

Multos annos operam dedit. Acad.I.i.p.ti. 

Curam & diligentiam adhibere non mediocrem . A eadem tc. 1 . u 


pag.M. 

Sed elatu*Jludio .vereor ne longior fuerim, de natura D eorum L 


1. pag. 14. 

Maiore opus efl arte.vel diligentia. A cad. 1.2.p. 16. 

Ardereftudio reperiendi veri. Acad.l.2.p.3j. 

Multam operam ponendam ineo non arbitrantur, de fio. lib. 
pag.96. 

Quis esi. qui ali en & modum Ilatuit induJlrU f dc fio. libro i. pa¬ 
gina 9 ->. 

Non ab indujlrid deterret, ibid. 

Curam operamqueinre aliqua ponere. Quint. Tufc. libro5- 
pag.450. 

Et hanc quidem primum a te exigam operam, de fin. lib. 4. pagi- 
na 547* 


£*# 


\ 


Digitized by 


Google 

LINGVO LATINA. 43 j 

Suo quisque ftudio maxime ducitur. dc fiii.I. 5. p.24p> 

Hoc feritor ic esi adhibentis diligentiam noninfani. divin.l.i.pa- 
* gina2 57. 

/» maximis philofiphtA partibus operA plurimum confumferunt. 
dclnvj.x.p.ioo. 

In ea filum illi 'voluerunt elaborare. dc orat, libro j. pagina 

Qui ad Rempublicam moderandam u[um,& fcientiam, & ftudiit 
Juum contulijfet. dcorat.I.i. p 32$. 

Officij ratio?iem,atq 3 exiftimationis duci convenit, pro Qu.p.b 
Officij rationem in omni vitat non commodi effis ducendam, pro 
Seft. 7 . b 

Huximeam me cum rationem. Att.fiS.a 

Hebere eum aiebat fuam quo que rationem ducere, multafibi opus 
ejfe. in Verr.102. a 

Non ullius rationem fui commodi ducit, pro S R.40. a 
Vbi etiam de induftrid idfaciendum fuit.Or.2 11 a L ocutio vero 
haec, de induftrid aliquid facere, eft quod alii fuce linguae (i - 
militudine dicunt, expropofito, aut depropcftto aliquid fa- 
(%re, ficcnim Graeci loquuntur, c ti zrsieiv l.a- 
tiftivero de induftridftndio aliquid facere. Gailice , depropos 
de liber e. contrarium ei cfl ,cafu,ultro f/mjJ>o??te aliquidfieri. 
Etiam nihil e fi fattum de induftrid. Orat.iia.b 
AvriQtTA numerum oratorium efficiunt , & eum fine induftrid. 
Orat. 113. a 

Nef verbum ita traiiciat, vt id de induftridfa clum effie videatur. 

Orat.120.a 

BkciUum incurvatum de induftrid. dc F i n. 71 b. 

Iniuri A quA nocendi caufid dc induftrid inferuntur. Offi. b 
Erat in L.Craffio multus lepos,maior etiam, magis % de induftrid in 
C. CApire L .filio. Offi. 12.a 
Exilitatem de induftrid confequi. de C la. 191.2 
Incumbite in cauffiam Quirites, ut facit ii.i n A.i9$b 
Nunc tota mente insumbe ad hanc curam. Atr.i58.a 
'Incumbe toto animo & ftudio omni in eam rationem, qua adhue 
ufus <?j. Fr.195. a 

Vt in Remp . omni cogitatione curacfo incumberes. Ep.i43.b 
Cmtuin cupiditatem te auftoreincubui,&c. Att-75.a 
Amabo te, incumbe in eam rem. A tt. 7 7 a 
Quamobrem pergite, vt facit is , adolefcentes, & in id ftudium y in 

£ e quo 4)4 THESAVRVS 

quo eflis,incumbite. & e Orat 87.b 
Quamobrem mi Plance, incumbe toto pett ore a d la udem. Epift» 
i <\ 9 - b 

Pompeias ad voluntatem perferenda legis incubuerat, Attic. 
18. b 

Incumb amas,o no fler Tite,adftudia. Attic.; 7.a 
M. Cato incumbens ad illius perniciem, pro Mur.zj&sT 
Adqm recuperanda per fortunas incumbe. Attic. 49. a 
Qui non omniftudio, virtute, auttoritate incubuerit adRemputr* 
eonfervandam. pro Syl ^83 a 

Quare F C. incumbit e adfalut em reipub.circumjpicite omnes prb - 
cellas,qua &c. in C.xiE.b 

Idem volunt omnes ordines,eodem incumbunt municipia.iti Attit. 

108* b 

Hac doce,hac profer,huc incumbe. proPlanc.z68. a 
Jacts tu id quidem, & eo maxime incumbis, in Att.i Jj.b 
Vt eos qui audiunt, quacunque incubuerint, pojfit impetLePLj, 
dc Or. 147. b 

'Egofemper ociofiudui. in A c.itf.a 

Cum ferbfenttunt , fruftrd fe aut pecunuftuduiffiu > aUt unpirik» 
aut opibus,aut glori a. dcFin.d; .a 
CaIius ftudiiitpr&turA. pro Carl^x.b 
Scire igitur ftudeo, quid egeritis. Atr. 110. a 
Studeo ex te audire. Top.2iy.b 
Studeo facere aliquid pro S.R.42.b 

Ars demonftrat ubi Jit illud, quod (lude as invenire, dc Orat* 
lat. a 

Ego vero,inquit,iJli5obftquiftudeo. de Or. 95.b 
Quos ego non tam ulc i fct ftudeo .quam fanare. I. C.168. a 
Gradus tuos,&quajiproceftus dicendi ftudeo cognofcereJ, dc Cia. 
186.a 

Noftri imperatores ex hac una re maximam laudem capere fili- 
dent. OiFjS.a 

Simul operam fuam effepollicitum idisffipojfet inter eoi convenire*. 
dcleg.lib.i. p. j 14. 

Multam operam amici ftuftrd confumji. Quasft. Tu(c. tib. I. pa* 
gina 3>S. 

Adhibere curationem. Qu*ft.Tufc.lib.$.p.$?7. 

Si abs te adhibetur diligentia de petit. Cor.l. ' 

Se operam jkam,qa)dnon contra officium rogaretur,pffttirifoUte 

omnibus. 


Digitized by Google LINGVO LATINA 4ff 

*»mnibtts imp artire ijs y apud quos optime poni arbitrantur . de 
per.ConLp. 40 r. 

fyt uti liceat opera alterius,quam qui utantur, lbid. 

Planific contende omnibus nervis ac facuiatibus , ut adtpifea - 
mur,quod petimus. depet.Confp. 40 4. 

'fiocloco ntmtam opera confumiturd Stoicis. Quarft.Tufc.libf o 
' 4.p*4tl. 

—Qui fi dicant in Gncis legendis operam malle confumertu. Ibi¬ 
dem. 

affert ancipi t em curam cogitandi O fF. r. p. 7. 
t Adhibebit ad confidtrandas res & tempus & dt ligent iam.i. O fic. 
pag.io. 

Quidam nimis magnum /ludiam , multam% operam in res obfcu * • 
rOs ,atq s dif/isiles conferunt. 1 Offic.p 10. 

Quodinrebus honeftis, & cogitatione dignis opersi cur£queporte¬ 
tur, ibidem. 

'Quadamcura adhibendaefl. r. offic.p. it. 

Plus quam in his oprrdftuducfe ponendum. ibid. 

'Excitanda e ii animadverfiodiligentia. O ff. p. 4 r. 
iAdhibenda erit cura eiditatio,diligentia 1. OfT.p.4 6. 

Multo eius rei cura maior adhibenda, pt conflare in viU per pe - 
tuitatepofftmu* nobifinetipfls. i.C)ffic.p.48. 

Ommraftone curandum efl. Ibid. 

Nihil de aho inquirere, minimefy tn aliena effe Republ. curiofum. 

1. Offic.p.fa. 

Adhibenda dignitatis commoditatis% diligentia. 1. Offic. pa* 

- g ina 55 > 

Adbibenda efl cura laxitatis Offl.i. p.jf. 

Neve maiorcura,& operafufcipiatur.qudmcaufapoflulat. i.ofE 

'Mifenturfa in ed the tantum opere, & temporis poneres. 1. OfF.pa - 
ginatf 4. 

'Sed etiam ad feribendi fludium excitaverunt. 1. off. pagi- 

na 

In Agendo plus quam inferibendo opere poneremus . 1. c ffi ci oru m 
* pagina 6*. 

Vdtijflmeeorum manatinduflria. 1. ofFp.^t. 

Neque unquam in fuofludio,atque opere cejfavit . de fefleft. pa- 
. . g ioa ! 5 J« 

Mihi autem non minori cur a e&. de Amic. p. too* 

y Hxt 2 Satis 


Digitized by 
4? 6 THESAVR.VS 

Satii fuperq, ((fe fibtfrarumj; cutque rerum curam. lb:<L 
Vt eam diligentiam; idhiberemui m amicitiis comfarandu.io 
micit. p. 106. 

Virtuti opera danda esi: dc Amic. p. 114. 


Currendi Vide Feftinandi. 
Cuftodiae. Vtde Carceris. 


Cnflodiendi. Servandi. Tutelae. Vide etiam De¬ 
fendendi. 


SSMMfjrm/ Q3cfc6trm<n/ 3» 

wtwarmip ucmcn/ 2UifF!)Cfc<n/ ©td 5 <t 
Ijalmt. 


V I fummd aliquid fervar e. Aul.arg.v.i. 

In tuam cuflodiam me,& mtas opes tradoMoft,2.i.y.ff. 
Ecquis tutelam huic ianua gerit i 'Truc.i.J.v. 43. 

Nunc demum animivs intuto esi /^co.Pfcud.^j.Y.T. 

Experiar fores,an cubiti,an pedesplus valeant. Stich 2.2.V.40» 

In clientelamfuipte imprudens parris devenit. Rud. arg.v 4. 
Sedete hic modo, ego vos bine tamen tutabo. Ruden. 5. J. 
verf. 29. 

Ego vos defenfabo. Rud.*.;.v.i. 

Nos in cuftodelam tuam ut recipias, o> lutere. Ruden. ' 3 * 3 * 
vciI'. m- 

Neque Jervandum quicqiiam tibi dare aufim. Eunuch. 5. 2 . 
verf. 6 \. 

E atrife commendavit in clientelam,&fideminobis fe dedit. Ellfi. 

5 . 9 .verf. 9 . ^ 

Serva h&c bona nobis.Eun.^.f). v.19. 

Munijt meas rationes bonis legibus, ad Hcren. libro 4. pagi¬ 
na 119* 

Fupidus autem ante mortHUA est, quam in fuam tutelam venerit• 
deinven. 1 .1. 

In tute- 


Digitized by Google 

437 


1, 1 N ti V .« M-tA 1 i Xn /e. 

J» tutelamsslieuiue venire, de Iuy. 1.2 . p. 247 * 

&ffi tibi in tutelam eft traditus. dcorat. l.z.p.j^. 

Venire in tutelam alicuiue. B nlt. p. 575. 

Tdtrocinium fufiipere. ora;.adBnft.p. 6 $ 7 . 

In alicuiusfide,&clientela effe. pro S ex. Rofc.p. tfp. 

Se infidem & clientelam alicuius conferre . Pro S ex. Rofc. pa¬ 
gina 7$. 

In alicuius tutelam venire, pro Qg. Refciop.97. ' 

Aliquem tutor em liberis adferiber e. pro Aul. Ciu.p.itf. 

Sic in veftram accipiatis fidem , ut humanitate veftrd levatus 
potius, quam acerbitate violatus ejje videatur, pro Arch. 
Poet.p/<87, 

Liberos in fidem rectpere. Inorat antefoil.p.t6$ 

Is meamfalutem , at/fi vitamfud benevolentia .jprefidiocuftodsMtfi 
texit, pro Cn.Planc p.495. 

Nullasfibi ille.nefy contentiones , necfc inimicitias, ne/fi vitadimi - 
. cationts.necpro Repub. nec pro me defugiendas putavit, pro 
Cn.Plane.p42 L.y> 

Vt me totum tuendumfufcipi as. Ep. Att.l. ir. p.$$4. 

Vdlcatii it em t primuf coelo natus,ex quo Minerva Apollinem eum/ 
cuius in tutela Athenas antiqui fcft orici ejfe voluerunt, dc Nat. 
. Deorum.U.p,M8. . 1 , 

Nqs tutores mifimus regibus. defin;l^.p.t79* 

Quos tutari debent .defert os ejfe patiuntur. OfEl.l.p.!£. 

Is mortuus prius .quam infuam tutelam veniffet. in T op. pagina 
7 ° 9 - 

Sartum teftumqj tradam, in Ver,6.p. 211. 
SartumjiftHm.mtegrumqj ett. Ibid. 

If/re civili hecffipta funt . p ro C x cin, p.6if. 

Qui orbk terra cuftodjjsfeptifumus. Epift. Att. libaro iq.. pagina 
4 ) 7 . . 

In cuftodiam Iphefitradidit. Epift.Qgint.Frat. libro 1. pagina 
59 ». / • 

Cum magne numero tutorem liberk nonmftituit. Seft. f 
Qefarem auBoritate beneficiorum fAternerum, & Rempubl. cum 
ptagnopericulo defendunt. Phil.ii.p.493* 
4*8 


THESAVRVS 


l 


D 

Damnandi. Vide Accufandi. 

Damni. Ia£iuroe. Incommodi; Infortunii. Mali 
Vide fupra Argritudinis. 

©cfoalxit/ SSnglucf / 23f>ef$ luffiams 

Alo ejfe; damnocffc. Mcn.i.j. v.4* 

’***'*' Malo odio,& moleftU eJf<L-> 4 Cur.4. 1. v.i j. 

Muloqu&rererem. Pfeud.i. 2. v.6$.Moft.4 i.v.6. 

Malum ejfeerga aliquem. Pfcud.4.3. v. 4. 

Malum aut damnum dare. Truc. 1.1. vcrC 17. Pccn.1.1. verfjjj 
Bacch. $.2. v. jj. Sic Nequamdar tj.Vccn. ui. YC1C31.3+. &c 
44 - 

Nuncptiu/quam malum iftoc addit, certum efl t dica patri, Bacch. 
3. 1. v. 15. Malum addere , eft , duplici malo afficere ; ficuta - 
Vhidrum Fab.16. Malum addere expetit :uti quidem ibi- 
legendum iudicat ex Shedis P. D ani elis, flos iu ventatis littera - 
rU anu$ Gcbhartus lib. 3 . Crcpund. cap.io. 

Si iaciiira fafta eft. E p . 4 . 5 . 

Habemus rationem rei familiaris tu &, diffipari nolumus, 

Epift. 4. 7. ' 

Ptfi nullam pot eft accipere iniuriam > qua futura perpetuo fit, Scc. 
friitutl vnkbit Wintnictitn ftfcaScn «cmm/ iatturamfacere, 
qusi fiequeit refateiri, & r eft i tui. Ibid. 

Ne. tu quidem in iftit incommodis ejfes. £p. tf.ij. 

§}uod declamationibus noftris cares,damni nihil facis. E p. 7.34. 

In damno mes. laudis,Reipub.commodo l&tabor. Epift. 10.8. 

Ne quid detrimenti fiat, dabitur opera a me. Ep. 10.11. 

Si quid Lepidus bene fentiens detrimenti cepijfet. Ep.io.lff. 

Detrimentum accipere. Ep. 1 o 2 x. & 1 j . ?, 

Mannum damnum faftum eft in Servio. Ep.i o. 1$. 

ReJpufrlicanon accebiffet hoc vulnus , id eft, cladem. Ne quid de¬ 
trimenti Reiptibhcs. int ungant, fumma ano bis. dabitur opera, 
Epift. n. »3. 

In meis 


Digitized by Uoogle 
LINGVi LATINA 4?p 

In tneif dramis re far tendis. Ep.1.9. 

JPerficiam profefto , ut longi temporis ufuram % qud caruimus inter- 
mifd noftrdconfuetudine , &c. farciam K Vfuram id eft, fru- 
Bum amicitie, & converfationi's mutue qua longo temporcj 
C aruimus. Ep.M- 

Nunc quod Cajjio dedi 3 quod Trebonii morte amifimusMconfequi 
ffr reficerevolo- 

>■ r j 

' II . . .. ( , | t l. ■■ . T. 

Debiti. Fidi etiam fupra Aeris alieni; & infret 
Solvendi. 

0<#tt.(fc/ 33eja£fctt/ HbbxiKttnl 
fcfcajfV 

E St animi ingenui, ctunmhnm debeas , eidem p hir imum vcHejt 

*■ deberem. Ep. 1. 5. 

Nunc mef ito tantum habere eris alieni Ep. 5. <. 

Omne, meum confi 2 ium r operam,fiudium velim exiftimes tibi tuUq, 
liberis e]fedebitum.Ep.6.t. _ 

Jjdaximum esalienum ampUJftmorum •virorum. Ep. 7 . j. 

H<£r duo figna putarem mihi es alienum attuUffu. Ep i ft. 

7 - 14 . 

Quem vitam mihi debereputarem.Ep.S.^. 

Tantum abefi , «f m familiaris liberum fit qui equam, ut 
meos tam omnes amices ere alieno obftrinxerim.^Xi ^Otgfd 
tfrcfm Ep. IO. 'T. - 

Tantum me tibi debere exiflimo , quantum perfoluere difficile efi. 
Epift. it. 1». 

Semperfic in animo habuije in meo ere ejft, i Acft,meum effiu. Ep, 

1*. 6). 

Multi anni funt,cu*n ille in ere meo ef?,& kme diUgkHr.Ep.il .14, 


Debilitandi, Frangendi^ Labefaftafldi. Fidt fipra 
Corrumpendi. r 

©c&wacfc / •23«r(!$r«n / ^)em<«bcrr<iffm/ 

I Psd die,qua debilitantur cogitationes,(fyc.Ep.i. 6. 

In te ftafiam illam ,$» debilitatam vim fitam contulit. Ep. t. 9, 
E f Froculfdi 

44° THES AVR VS 

Proculfa, & profirata foediffimo bello i acent omnia. Epift/44. 

Omnes provincia conquaffatAfunt. Epift. 4. L 

Vicit fumus, aut fi vinci digni t as non potesl fi a Eli cerVc abietii* 

idcft, debilitatiincontemtum ad.iutii.Ep\{\.^.i . 

Ipfe pari fortuna abieti us, aliorum opibus cafus meosfiufientabdm. 

Epift.4.13 

Ita funt omnia debili tat a, & iam prope extintia,id eft , roperho- 
dumdefferata, ©0 fdjwacfc fcnfc tttfcffttfuft Icft fitydUes 
anfct en. Epift. t. 4 . 

§>u& cogitatio vi tcmpeftatttm,&calamitatum.; erat aliquantum 
labefatiata,atq 3 convulfa. Epift.j-.35. 

Nullum reponens membrum Reipubl quod non fratium debilita- 
tumvefit. ibid. 

Plurimi funt tefies coniuntiionc frangi fenatus opes . EpiftoL 

4 

Tot malis tum vitium, tum fiatium ftudiumferibendi. Epfrh 

6 . 7. 

Vincebatur fortuna ip/a y debilitat& gratia noflri. Epift. 6 ,\i. 

Pgo belli mihi finem feci , nec putavi,cum integri pares nonfuijfe- 
mitSjfiatios fuperiores fore. Ep 7.3. 

Nofii Marcellum,quam tardus,& parum efficax fit . ©c£ittdcfc 
nAwiimimt. Ep.S.rr. * 

Senatus languens,&defejfus. Ep.io.?8. 

6 )ub fac: Lites eorum etiam animi, qui alieni effent ab imperio na* 
firo , frangerentur. QJrJwtuigen tofttfctn- Ibid. 

Pejpub. imminuta, & debilitata. /5. /5. 


Decernendi. Fide Deliberandi* 
Decipiendi. Fide Doli. 
Declarandi. Ftdt Explicandi. 


Declinandi. Effugiendi» Subterfugiendi. VitaadL 

<£mfM;cn / SKd&m/ Q3m6gcf)en. 

p Vfugi eius offenfionem . Ep. 4 . 4 .& 9.16. 

Vt Curio ratione, fro infidijs ufus videretur, in evitandis ei - 
rum cdrifittiU, gfic. Epift.8.4. 

Perictdofam , 


Digitized by Google 

44 » 


" L f N G V LATINA 

f*iriculofam&gravem dimicationem evitare.ip.S. j. 

VideorJperare debere.fi te viderim, & ea que premant >& ea que 
impendeant,me facile tran(iturum Ep. p.i. 

Vitemus ocistos hominum , fi linguas minue facite pojfumus.Ep. 
9 -t- 

Suille evitaverit hoc periculum,&c.Ep .9 9 » 

Jncidit in ea ipfa mala, que fumme ftudio vitaverat . Epift. 
9 • n. 

Siipfed certaminibus belli tam necejfarij >me removijfem Epift» 
io. t8. 

Magno cum dolore parricidarum elapfusfum. Ep.io. i$. 

Nec periculum eft ullum, quod pro libertate,aut refugiam , aut de - 
precer. Ep.1O.31. 

Nullum neque periculum,neq^ laborem Keipub. denegare , id eft, 
declinare . Ep.12.12. 

Syllani temporis acerbitatem fubt er fugerunt. Ep. Ij. 4. 

Ah fuit a caflrk fugit omne negottum.Ep.i}.] o. 

Ne^ ullum periculum tantum putavi,quodfubt er fuger e mallem . 
e^r.Epij.i. 


Decori.Dccet. Convenit. Officij. U/W* etiam 
, Ornamenti. 

(E* jtdj. ©Kfjt wofl at». 

F ^, ut te decet,cum i flue,quo dpofiulo,impetro cum gratia. 
Atfdr.2.5. 

*/f verum ? fleret bas dU$ CittCJU Q&ibtfttt JltUI (III • Andr. 

4 .T 

Mihi videre preter etatem tuam facere , &pr Ater quam res i$ 
adhortatur fm. Heaut.i.i. 

Vtvohts decet. Adelph.j.j. 

Jfr&tfifarf.AdelpIi.f.S. 

Tuisfaftu dignum feceris Phorm.2.1. 

Qua tlim obfecutus mihifecifti ut decuerat. Hecyr.4.4. 

Ei»w ludibrio haberi non honeftum eflmihi. Hecyr.1.2. 

Hac non convenit penes deos ejfe negare, dc N.41.S 
Worbu humatis mederi convenit.pio S.R. 44 -a 

E e s §}uo 


yG00gI 
Digitized 


442* THESAVR VS. 

Quo ex SC. confeftim interfectum fe ejfe Catilina convenit* in. 

98. a 

Illiconead Vrstorem ire convenit} pro Qu.8.b 
Quid tandem C. Rabirium facere convenit? pro R. 9 J .1 
Tres convenit habere res narrationem ad Hcr. 3.a 
Inhaere exerceri convenit 
Vitro me minus deceat uti>non intelligo. Fp.2. 

"Ea potius remipifcerfi. y quA dignatudperfondfunt.Ylp. 4,J. 

Qua non aliena ejfe ducerem a dignitate. Ep. 4 7. 

Natus ad agendumfemper aliquid dignum viro. Ep.4. $• 

Quidfit forti &fapienti homine dignum, i b i d. 

Complures Confules didi, quorum nemo confularis habitus y riifi qui^ 
animo extitit in Rempub. confulari , id clt, optumo , & lon fui* 
digno. Ep.10.6. 

Non decet t aut convenit nobis. Ep. imj. ' 


Decreti. V/Welnftituti. 


Dedecoris. Probri, Infamiae. i 

Avit,ne unquam infamis, ea res fibi ejfet. A odr. 

Prepter quam tnfummdinfamiafnm. Hcaut.i. t. 

Fama minus temperans. t ; horm i . <. 

Tuafama &gnats vitain dubium veniet : id cft , periclitahi « 
/«r.Adelph 3.2. 

Tamen hanc habere uxorem findet cum fummo probro* Andr 

5*3* 

Dedecoris pleniorem herum faciam tuum , quam magno ventf 
plenum efi undarum mare.Mil.L.6.v .$1.$}. ' 

Nemo id probro ducit Alcmena. Amph.i.i.v^p, 

Qtfod illi maledidum vehemens exifiimem.And.Pr0l.VA7. 
Quiaadolefcentemnobilitasflagttijs. Eun. 5 . 7 ,v.io. 

Ipfius legationis ceremoniampolluere,ignominia^ afficere, pro $. 
Rofc.p.76. - - 


byGooQle 


Quanta erit illa Reipub. turpitudo,quantum dedecus,quanta lar 
besi Phi)* 7 *f* 44 l* 

Ipfa fenettus concipitdecus. i.Offp.49. 

Aliter ampla domus dedecori domino fipe fit. I.Off. p.ft. 

Omni carere dedecore. 1. OfF. p. 78. 

Dedecori maioribus fuijfe.id Her.l.t.p.^9. 

Neiftefud turpitudine ordini honeflijfimo macuk atcfo dedecori 
fit. adHcr L 4p«l». 

Magnumfuit,Brute,dedecusveflro generi. Brut.p. 557. 

In turpitudinem venire pro Qu.p,J 9. 

tyaiores fummum admisere dedecus, pro Scxt. RoTc. pag; 
75 * 

Vos aliquot iam per annos conceptam huic ordini infamiam dele» 
re, ac tollere poteflis An Vcrr.p.153. 

Turpitudinemfubire. in Vcrr.p.z/*. 

Infignis turpitudo tenetur An V crr.p.jor. 

Turpitudine affici. proLeg.Manilp.6j4. 

Adolejcentu turpitudo objeuritate & [ordibus tuis obtegitur .Var* 
477 * 

Tibi ea omnia fempiternam turpitudinem inflixerunt. PiC 

206. 

Pompeium.&hortariorare , &jam liberius accufare , & mo - 
nqe,ut magnam infamiam fugiat y non defiftimus. Ep.ad Fara. 

J.M-S- 

OQtffor.e turpitudinis moveri, de Fin.h.f .p. 27 8. 

Tt0gBndinem dfe depellere. Qijaeft. Tufculanar. libr. 3. pagv 

4 iq. 

VacaretmQUudine.Qxx.TntcA.].?- AU. 

Ne homine quidem dignus jocus , fi rerum turpitudini adhibe - 
tur verborum obfcaenitas . i.OfF. p. 41. 

In aliquam turpitudinem delati Abid. 

Turpeeft enim x yaldejgvitiofum in refeverd convivio dignum * 
aut deUttumaliquem inferrefermonem. Off. i- p* 57 * 


Dedicandi* Confccrandi. 

gittrtnmr 
444 f H' E S A V R V S 

$ttort>ftw/ Q3cil'cift^,cn/<5intt)d^tt / SBdljdt/ 
gufdjrd&cn- 

M Arcella* duo fc templa dedicaturum RomtL voverat AH Ver* 
22 S\b 

Simulacrum Jovis dedicare, in V. 2 M ,b 
'Delubrum Homero de dicare. pro Doro.2 57.b 
Simulacrum,aut aram dedicare. pro A rch.i^.b 
Confecrare & dedicare publice aliquem deum, dc N.-fi.b 
JEdesCaflori& Polluciinforo dedicata pio Dom.«?2$.b 
Domum confecrare , monumentum facere , in udibus alicuius fi- 
gnum dedicare, ibid. 


Deditionis* Vide Belli* 

2ftif3c6cn/ 

J Edunt % fe, divina , humanat% omnia , urbem , & liberos in 
deditionem >atq 3 arbitratum Thebano f opulo. Amph.i.i< 
v. io». 

Vniue huius imperio 3 acpotefiatifi dediderunt, pro Leg. Man* 
p.^ 4 r. 

Totefiatt regisfccommifit.Rab. 172* 


Defatigationis. Vide La/Titudinis* 


Defectus. Viti]. Dcfidenmdi, Vide etiam De- 
llituendi. 

©n$?an3Cff;a&w* 

C t nihilefl in parietibus , aut teclo vitij>csLtera mihiprobabun- 
^ tur.Ep.iH.a. 

Si Ades ctieft corruerunt t vitiuflive fecerunt. Top.i22.a 

Vendite- 


Digitized by Google 
'LI N G V M L ATIN A. 445 

Venditorem eius rei,quam ^nfi^,viti^narrare. a 

fdigitur obvenit vitium,quofiite fdliWfW e jf* prodixeras. 

inAnt.i 7 < 5 .a 

Qui fortme vitio non fiso dcceXiffet.xn £nr 4 *»,?.a 
Maleconie&afalfafunt nonrerum,vi(io,fedintprpretuminfcitid 
do D.iQ4.b 

Vt P> Claudius,etm% collega L. Imius cftffes rtytym perdiderunt, 
quod vitio navigaffept» depi vin,$<>.a 
Comitiorumfolum vitium efl fulmen. dc Qiyin.U7 .a 1 
Confutes vitio creatos effeAc N .i%.o 

Qui valetudinis vitio furerent ,& melancholici dicerentur, dc 

£>. 5>7*b 

Collega,quem ipfefecit fud nuntiatione vitiofum , in A.\$6.a 
Vitiojks conful) (Salvis aujpicijs creat us.i n Ant./76:a 
Is metuens ne vitiofum colligeret, etiam verum fimgmnem depra- 
^tof.dcClar.ipi.a 

Vitiofum & corruptum) (Purum & incorruptum, dt Gla. 

Itaqj finiftra dum non exquirimus,in dira & vitiofa incurrimus. 
dc IX 36. a 

Ii olor em aliquem non deficere, i n Verr. 16 8 . a 
Ea me fifatia deficiunt. Ep. 5 >.b 
Leontina civitas me defecit.inVctt.iqi.b 
Si enimincaufsd deficerent omnia . pro Font.iSl.a 
Ees me ipfq deficit. Qi$u. F r,i 1 4 . b 
lam me vires deficere coeperunt At Or loi.b 
Voxme citius defecerit } qxamnomina.iw V./i^.b 
lam me dies deficit. inV.irp.a 

Tempus hercfetecitius, qudm oratio deficeret.pto $.R.;;.a 
Crajfum hic volebat imitari : Cotta malebat Antonium f fed ab 
hoc vis aberat Antoni/, Crajfi ab illo lepos, Faulopoft. Iftis 
chmfummifijfent oratores, duA res maxima altera atteri dc~ 
/#/>.dcOr.i8*.a 

Cum immolare quipiam veltt,tum fieri extorum mutationem, ut 
autabfitahqisid, at+tfuperftt. dc Div. 11 j. b. iCtya 
Ne% enim eft.quicquam aliud prAt er mundum , cui nihil abfit, 
quodq 2 undi% aptum ,perfeftum,expletum <% fit omnibus nume «. 
rkdcNat. 3 }.a 

Quid enim ab efl huic homini , quodfi adeffet, iure hoc tribui & 
concediputaremusfpxo C«l. \ 6 .b 
Quid huic abeft,nifires & virtus Mc Orat./}j.a 


Quamobrcm 

44 t THESAVKVS 

Quamobrem quideft quod mirer e, fi cum iifdem in hac caufsd t# 4, 
des adejje, cum quibus m ceteris intelltgvs abfuiffe f pro Syll 
!tf8.a 

Mirari definat Torquatus,me,qui Antonio abfuerim , Syllam de¬ 
fendere. pro Syll. i6<>.b 

Qua ablata dixi , perfcripta erant hoc modo : Qitod eX a de Mi - 
toerva hoc & illudabeffet, quod ex&de lovU,qnod ex adeLibt- 
ri. paulo poft: Petiverunt ut Jibt ignofceretur,quod hi res ab - 
ejjent. inVcrr. £$i.b 

Omnia genera animalium complexu teneat oportet , ut i tx eodem | 

ne quidabjit.de Vni.2ot a 

Vulgus quid a ±fit a perfeci o fere non ex toto intelligit . dc 
53-* 


Drfendendi. Excufandi. Purgandi. Patrocinij.Tute- 
Jr. Clientelas. Advocati. Vide etiam Ttt. Auxilij.ggr 
luftitiae. luris. 

55m^W3<«/©<fiu6m/ 

C Aufam dicere. Ampb.i.i.v.f» 

id huc reverti,ut me purgaremtibi. Aitiph.j l.v.iff. 

Habeo expurgationem faci a pax tjl.\n\ph.3. . v.io. 

magna amici apud forum agitur ,ei volo ejfe advocatu* JSpid> 

H.Y.40. 

At ego iam expurgationem habebo , fuccenfiat. Mereat, jk 

Expurgarefe alicui TAS 1. r. 6 .v.i 7. 

Caufam hanc acc rpite H e < y i\ P1 o 1 . v. 

Non facile ejt expurgatu. Hecyr.i. 

Purgarefe ah cui. Hccyr.r.4. v. ;o. 

Tu quod te pofieriuspurges. A<icIph.2. 5 .V.&. 

Perfhmc tpfi opus patrono efi , quem defenforem petiro. Euoticft. 

4 6 . 

Te mihi patronam cupio,Thau.Hyixnich.yi. 

Vos me indotatis modo patrocinari fortaffe drbitra?ni*i : itio** 
dotatisfoleo.Vhoxm. .7 
clientelam & fidem nobis deditfi.iuwoh, 5.^, 

Colume* 


Digitized by Google 


'£• LINTJVA LATINA 44r 

^Columen familU.Vhotm.T. 5. 

'Summa vi aliquem defendere.kSelph.i,)* 

Jiic innoxia efi ille ad defendendam caujfam adeft.Vhoitn .T- jt. 

‘Jtf/ hic it a effentxum ille haudJl ares , Pbidria ; id cft, ipfumntie 
defenderes.\ bid. 

Nonefta oratio efl: id Aodr. i.i. 

Sine me expurgem* fa$ tnitf? WfltlC jEntfcbalfcf^tHtg lytttV» 

Aiidr^.j. 

PUrgori ego me de ift ac (puella ) Thaidi, quod eam me amare fis» 
jficatur ? 0oUt<t tfcgm&*«: 
fcanuch.;.!. 

L Neftio quidpeccatipprtet hic purgatio. Mcaut.4.1. 
isT fcilicet eo nunc confugiesfquidme alnum iujftl id 1 cft, pii 1 
uteris ea excufatione.liczvLt.A. 4. 

'Nefy itpverbisfolves unquam,quod re mihi malefeceris• Adclpb. 

Z.T. 

Terfuafit no x,amor yvinumiadelefcentia. Fonnula cuculandi A- 
delph.j‘5. 

Jurgem mejaterem lavem. Pbotm.i. 4* 

Non cdujfam dicam , quin quod meritus efl, ferat . Phormio». 

»• 5 - 

J Hoc honfacite efi expugnatu. Hccyr.i.?. 
x Dixit,tefilri purgatum: 1 d cft, excufatum. HccyAj.4» 

Omnis res efi jam in vado: id cft, in tuto. Andr. 5./. 

Simul alia citcumjfefto t fatui explorata fint: id cfkrtuta. Ett- 
iiudi.5.5. 

Amici quoque res efi videnda in tuto ut collocetur .Hcaut.^t* 

In tuto efl omniores. K&eXph.i. 
luter ea vita ut in tuto foret. Phorm. j* t. 

Non fatis tutus efl adnarrandum bie locus . Phorm.5.3. 

Cdufam pro aliquo dicere. Phorm.j.j.v. fc. 

In iudicio capitis pro fi tpfi dixit* . de Orat. libr. t pagina 
H*- 

* Pro reis dicere . Brut;p.f58. 

Communiftudtofummis opibus defendere aliquem* pro Qgint* 
?*&*• 

x eia depelleret Vulneribus mederi.pio Qg.p. j. 

Ingenia ea converti ad perniciem 'vides*qu& antea VerJdbantUr $0 
falHteatfy auxilio ferendo.pio Qupio. , 

fortunarum caufam defenfionemq^ fufiiperedfx V crr.p.ii u 

\ Cui 


442 THES A VRVS 

Cui fi purgat t veniampetit.Orat.Biut.p.69^. 

Dimittendi exercitum nullam potuit afferre caufam. pro PiC p. 

i p8. 

Accipio tuam excufationem , qua fipiwt uftis Is , curfzpius ad ?ne 
Uterus uno exemplo dediffes . Epi. Fam. iib. 3.P.54. 

Ego pr&teriti temporie excufationem affero. Epiltol. lam. i- 
bidem.. 

Excufationem anguftiarum tui temporis recipio. EpifL tam. Iib. 

16.p.I06 . 

Se acerrimum tui defenfqremfore offendit. Ep. 1.1. 

Propugnatio , ac defen fio dignitatis tu a. e p. i 7. 

Propter t uam pro pugnat ion emfalut u meA. Ep. 1.9. 

Si nollem ac pcffem eam tueri. Ep. 1.9. 

Sufiinere ac tueri. Ep. 2.1. 

Qui meconfilio, cum autoritateaum armis denify texit fuis . Ep. 

Mo. * 

Sjifcipio mihi perpetuam propugnationem pro omnibus ornamen - 
tistuis. Ep.5.8. 

Vt potui accuratiffime 3 tuamcfr caufam tutatm fum. ipift. 
M 7 - 

V[% quaqjapere oportet , id telum erit acerrimum. v fq s quaq 3 ^ 
eft, quovis in loco & tempore , prorfus ut in Phili pp. Autun- 
diq 3 religionem tolle , aut ufq. quaq. conferva. Id erit telum , id 
cft,armatura jdefenfio tutijfima.t p.7.16. 

Defendere ab obtrectatione. Ep.zo.8. 

Per quos h omin es.ordines efflet erim,non ignorasM cft, authorita- 
tem, & dignitatem meam in cffcio-obttnucrim^ef mdenm. e p. 
13.30. 

lntelligat illa civitas , fibi in Neronis patrocinio, fummum effe 
prAfidium . Ep. 13.65. 

Amplijjimas clientelas acceptas d maioribus confirmare poterit. 
ibidem. 

Adeffe alicui contra aliquem. Ar. >.b 
Ego tamen tuis rebus adero t ut difjicilimis. t p 9 r.a 
Semper enim abfenti affui Dfiotaro , in A. 178.2 
Recufabant qui aderant tum Quintio, pro Quin. 5.a 
Qui ad mortem propius adfum. Aiii legant. Quod ab ea( morte) 
propius abfum.de Scn.03, a 

Pomptino ad triumphum ad III . Nonarum Nov<mb. vel bam a- 
H*- Qu Fr.j j.a 

Decreto 


Digitized by Google 

, LlN ( 3 V M L AT INA 44$ 

%>tcr*t» feribmit frimum vidit afuijfe Lyfitni/m. pro Flacc- 

$Je quitpedibm trth h* fcriltndt idejfht. pro Poft. ioj.fc 
Et eundem, idquodin/mScritMibm frqjbriptie txftat Jeribtndt 
, «ffftijfe.AcOt.nW * 

Scribendo affuerunt L , Dom/tiUs §J* Caji, ip.t i Jr.a 
JLcfiyUtmnrMti in civitatibusfieri folet r patronsu huiccauffa 
publici cdnftitueretur.pt o Mur*n.ii 4 .b 
J>ij immortalesfetorum templorum cuftbd&n at pr^ftdemfcelera- 
ttjfimepulfumchm viderenupto Dottni^a . 

Vos^qui huic urbi & reipub * pr&fides eft is. ibWr 
Merturius iuveniutis cuftos & prdfis.itx V crr. 174*4 
Vos dij patrij, qui huic urbi at^ imperio prefidetu* proSyl. i8j.b 
De*>quleunti* Sicili&pr&fidetii in V. Z74-b 
Dij, qui huic urbiprsfident. in At. 15fc*a 
Tefter otimej deos ,e§» eos maximi ,qui huic Xocojemplocfo pr&ftdent. 
proPomp.iyu 

& confti tueris te cuipiam advotatum in rem pr&jentem ejfe ven¬ 
turum.0^7^ 

Miloni Pompeius advocatus venite At. £07.b 
Illi ne advocatus venit unquam. pro Cael 4 9.* 

AiuntJeEbufiO cum armatis fervis venijfe advocatum.pio Cxc. 

ttOiSL 

Me defenforem fisarum calamitatum , me ultorem iniuriarum t me 
cognitorem turisfui , me atforem cauffatotius ejfe voluerunt . in 
Vcr.ytf.b, Cjognitorcm Latini vocabant oliro* cum integri 
lbquereiwuivqucin nttnc recentes Latini Procuratorem iu- 
didakm : in quo hoc admirandum & obferyandum eft, 
cum a Cogmfco fieri videatur,neque verbum Cognofco , ne- 
qu ctognttio idem valere, (udici enim tribuuntur, nonis 
qui caufiam alicuius agendam fufeipiunt. 

Quid inter eft inter eum qut litigat , & qui cognitor eft dat e ? q U t 
perfe litem conteflatur , fibifolipetit: alteri nemo poteft,nifi qui 
cognitor eft faBus.lt ane veroi cognitor fifssijfet tuus , quod vi- 
ciffet indicio ferres tuum , cumjuo nomino p etiit,quod abftulit, 
tibi* nonfibi exegit, pro Qu. R. 

Tu jjL Kofciumpro opera , pro laboro quod cognitor fisiffot > quod 
vadim onia obijfet,rogafti,&c. p ro QU.R jr. a 
In hanc rem me cognitorem dtdtfti ibid* t 0 4 
Kiftte infuam litem dediffet cognitorem. ibid.j4.a 

ff €svem 
4ffc ‘rriESAVRVS 

Civem Romanum,qui cognitores homines honeftos daret , futU* 
tum ejfe in crucem. inV. 78.b 

Videte porro aliam dementiam , cognitorem adfcribit Sthenitii 
quem? cognatum aut propinquuminon. & izg. b 
Sthemui invenire neminem Siculum potuit > qui pre fi cognitor 
fieret, in V. 130.a 

Cedo, cui Siculo? cumis reus fieret, civis Romahks cognitor m* 
quam fa&us fit? ibid. 

Credo Sthenius hoc fibi amplum ejfe putavit , eligtre trivium 
Rom. numero,quem cognitorem daret, ibid. 

Scu quam diligam Siculos , & quam illam clientelam houoflafh 
iudicem.Rtt.117. a.Clientela Latine: barbati HomdgiUm; 
etiam quam Salvegardiam Barbari appdlantJ&afiaiCtol*- 
telam vocare licet, ut habere Salvegardiam. 

Ianus medius inL.Antonij clientela fit. in A. 1 0$. a 
Conabaris clientelam tam ilhifirem , tam (pletodida ptoVinria sui 
te traducere. in V. ui.a 

Quarefi te fautore ufus erit, amplijfime clientelas acceptae inutb 
ioribus confirmare poterit. Ep.ny.a 
Conferrefe in fide m & clientelam alicuius, ib. )6. a 
Manlius Glaucia tuus cliens & familiaris, pro S.R.|4«b 
Quos clientes nomo habete Valit,non\tnodo ejfe illorum clieHS. in At« 
i8o.b 

Hafocietas univerfatn mei fide efi.Hp.nyX > 

Municipia,qua in fide mea erant, pro Plan.i 80 .st 
Qui civitates aut nationes devitas bello infidem recepiflent.OS. 
S. a 

Teto a vobis , ut eum in Vefiram accipiatisfidem, pro Arch. 1$. b 
Recipere aliquem m fidemfuam , & eum commendatum habere. 
At.145 a \ 

Hffeinfide & clientela alicuius, pro S.R.{4.a 
Civitatem in Catonis fide Locatam funditas ptrdidijfim. Attid 
8j.a 

Me ad defendendos homines ab ineunt e adolefcentiA dedi ibid. 
Hnpere alicuipurgationem.inV er. 29]. 

Mucro defenfionis hic eft ) in eum ipfum tua causd ibritftst tUCofi 
feefi.proCxcin.p 619. 

Rullus eft locus d me purgandi ifiim, fi invidiofi criminet frater* 
miffus. pro A.Clu.p 6$. 

Csteras animi labesrepeUAt.VMzd.ypjsj, 

A c*U- 


Digitized by Google LINGVO LATINA 4f i 

A calamitate,& metu calamitatis eft defendenda .p ro Lcg. Mau. 

pAjf. 

Alicwu* caufam fufciptre. pio K.CVp-X]* 

Monefte caufam libere defendere . pro A. Clw p. £4. 

CopioJiJJime defendere aliquem. pro C Rab.157. 

ItaBa funt fundamenta defenfionis. pro L.Mur p.114. 

A*dteram,& legeram clarijjimos noftra civitatis viros, fe inmt* 
dios hoftesadperfyicuam mortemfrofalute exercitui iniecijfe » 
proDom p.^6. 

Aggrediar ad dicendum,ne mea propugnatio eipotijftmum defuif- 
fe videatur . Scft.4. 

Pop Rom.fme militumprtfidio tueri majeftatem fuam > & digni¬ 
tatem eorum, quifalutem communem periculo fuo deftndtfjent* 

Seft.7. 

iLiui oratio defenfionem criminum continere videtscT. Scft.S. 

Meum nomen caufamcfr fuftinuit.x bid. 

Meum facium femper omnes pr&fare , tueri# debent. Se& 

Dixit vehementer , egit acriter, ea qui fenfit>pr&f$ tulit,dux, ah* 
tor t aSiorTerum iUarumfuit.ieft.} 1. 

Patrii nomine laborantem non modo flantem defenderunt ,fed ne 
tacentem quidem protexerunt. Seft. >7”. 

Qui te ei afua defendit , quidfocis , & drisferrumfiumm&m# de «. 
petiit. Seft. 45. 

Senatum Reip . cuftodemjpr&fidem,&propugnatoremcollo carunt. 
Scft.p.Afc 

intfoitiis defenfionis ddolefcentie Cflij maxime convenit. C oeL 

Videor mihi iecijfe fundamenta defenfiofth me &, qua ftmijjlma 
funi. Cdel. 4 * 

jpr&cifatibi defenfio efl.Cx\.\ 74. 

Advocatus mane mihi effet,ut memlnerit.Eun.i.\ ,v.4*. 

In hac causa,&inboc eXtremo ducenda faco doloris potiUJs,qudm 
eloquentia,aut ingenijpartes effent fufcepte.pto Seft p.4. 

§jui propterfalutem tUiue vobis confulatu meo conftrvatum, meo 
unum patronum adoptavit. Seft 6 . 

Vt meam caufam fufciperent,& agerent aliquid. Seft. 15. 

Meam caufam in conjulibus fufctptendum putabant. Seft. 1 r. 

Vocem pro me,ac Republtcd nemo iswiwicft» x u 

— * triqceps 

T HESAVRVS 

Trinceps Lentulus authoritate & fentintid fud caufttMjufcepit. 

Scft.J5. 

T'git caufam fumrna cumgravitatetcopiacfo dicendi. Seft. jj. 

Mpt aperte multogravioribus 'verbis meam caufam,qubm egomct 
demeagcrepotuiJfem.Scfi.59. 

Eam provinciam fufceperunt. Cari. 119. 

Quem unquam ifte ordo patronum adoptavit. Phil.tf.q) j. 

Dicunt fufcipiunt partes patrocinium. Phil.^. 437. 

Bacis patrocinium repentinum fufeepit. Phil. n.p.416. 

Philone patrocinium vivo Academia non defuit. Acad.libf. t» 
pag.12. 

Vides iacere illud tuum projperitatis patrocinium. Acad.lib* 1. 

pa S*t 4 ‘ , x 

Nec vere defert arum reliftarumtfc rerum pa trociniumfufiepirUM* 

dcNat.Dcor.l. i.p. 7. 

Defer td difciplind,& tam pridem relicld , patrocinium n$e opta- 
tumdnobis ejfefufceptum.ScN at.VcorA.i.p .5. 

Patronum fibi qu&rere ad iudicium capitis. Quaefh. TqTc. 1 . 

i.p.324 ^ 

Adiftam omnem orationem brevis eft defenjio. Coei, pagin. 
95 - 

Macedoniampacatam per fe,<& quietam > tenui prefidh {$• exi¬ 
gua manu fine imperio nomine ipfo populi Romani tuebatur* 
Provinc. p. «58. 

Id templum fublatum armis tuitus efi.ViCiSj. 4 

In concionibus nonfolumfe defenforem me a falutis 9 fed ettatnjujp* 
plicemprome profejfus efi. PH.p.ioi. 

Vos nullumpro Rep. fanguinem effudifiis. Mil. 165. 

Dico pro capite fortunis gregis.Ociot.p. \o7. 

Emesfuos ab excurfiontbus bofiium, & latrociniis tuetur \ Deibt* 
P- 3 ' 4 - 

Brutus Proconful provinciam Macedoniam , totam q^ GfaciauO 
tueatur,defendatycuftodiat, atque incolumem conjervet. PhiL 
10.47^. 

Qua d mefufeepta eft defenfio , te abfente .dignitatis tuA } in ei ias* 
ego non folum amicit ia noftr& ,fed etiam confiant i a mea rausi 
pcrmanebo.Ep .adP amA.^ .p, li6. 

Cum pr 0 populofier et.EpAtvA.\.p. 17. 

Horum neutrum magnopere defenfum eft. Acad. libr. 3. pa£ 

18. * 

Dm 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA 453 

jpiumtilttimfydefendere. Acad.l.i.p. 47 - _ ... 

Tfatrocinium rei alicuitu fufcipere. de Divina . • • P g 

Defmfiomm laboribus Uberatum ejfe. Qu*ft. Tufcul. libr. % 

Si *• cuipiam, advocatum in rem quampiam ejfe ven- 

• ‘ >ag- 74 . _ 

Deferendi. Conferendi JTtM etictmfttpr. Accu- 
fandi. 

Zm<bm ^xbnn^mi^UtiiUn. 

O tfnes rem aJPompeium deferri volunt .Ep. i.i. 

iftam partem 'vita, confuetudmtsq, noftrt. totam ad te defe 
re, id e&.tecum communico. Ep.f • > o. 

Quantum literu,quantumq,ftudiuconfiqutpoterim , 

„^iz7 r :zzt'S^u »» **** 

y.££ 3 .™¥-">■ (< | « 8 8 u,mrc ' ct(n9 

cr&uccti Ep. 13.^ 


Deficiendi, Dcfcifcendi. 

2((>faa<n/2(6m e mm3W<vb<m 

D efrifcere a Repub. in Acad MJ. a 
y enatu defrifcere . de Ar. 15 3 .a 
A patribus defrifcere. ibid.1/4. 

jife non defrifcere. Ar. 15 .a r 

4 b excit at A fortuna ad inclinatam, &pr opi tacentem defctfcer e 

jf * Aviti 


^gitized by CjOO^Ic 
4 f4 THESAVRVS 

Ab infiitutione aliqua defcifcereAz Fin.no.a 
A veritate defcifce* e. Acad. ia. b 
A vita defcifcere.de Iin.icj.b 
Amefyipfe deficerem, ibid. 

Ea mefolatia deficiunt , que cAter is fimi li in fortuna non defle** 
runt.Bp.4.6. J 

Non debemus ita cadere animis,\A th,deficete,conftern*ri,1r*n& m 

Blcttimftfig svttbit}. *p. 6. i. • 

Nec eos , a quibus recejferis, vereri debes: id cft, de faveris, jpift* 
6.2. * 

Vox eum defecit, A cft, defiituit. ip. 7 .r. 

Si plane a nobis deficis, molefiefero.t p.7.11. 

Habeat navem parat am, quafit-icet ad hofies deficiat, ip 
EtiamfiMe exercitus defiiverit.ip.i o. 11 . 

Hi fi legiones due, de exercitu Antonq y ad eius Je aut or it at em eoum 
tulitfentEp.io.i2. 

^d me complures milites , equites ab eo tr an fi erant. Epi/L 

Xullius unquam fericuli terroribus , ab officio , aut ab humanita¬ 
te defeifiam Ep.ii.i 8 . ^ 

£ Repub. deficere . Ep. 1i.io. 

* » ■ ■ ' _ _ 


I) efi n i tion is* D efinien di. 

1 Lia definitio in aliam rem fofiet transferri. Acad.lib.i.p.st 
** Quod ea definitione explicetur. ibid. * V 


T>e\c&a.r\&.Vide Recreandi. 


Delendi. Extinguendi. Expungendi. Litura*» LW* 
ttiam Interitus,^- Reprimendi. 

Buffcftfoti/ 


Digitized by Google 


„ LINGVO UUN* W 
nidjrigw* 

T Uperium J*Un>&rtemen'tfitmm extimuere. inLuc. Catii. 

ubulupubluu imprejfam 

ftmdituiex Repub fu/lultt Phil.i.p.ja4. 

Illud itu vi,& nrmii crrmefubUtum efi 1 ' h ‘ 1 ,’P 5 ?’. .... p , 
TuprepteruniM od.um d,Batoru nomen frnd,tu,fufluhfl,. Ph.l. 

St*ilitkft$rorer»extinguere,epprimereau(la PP P 

T Smtm4U0m ex omni monumentorum memor,d revulfm efi. 

PbiUlMp.8‘9* . a Qf ;i 1t fto 

sswl 

,.Jjj£ 3 &.. - w-* ■ •»' -* *"• 

f fomentum m atiu t*bula? trunfcriptmh™ *dulier,nu ob - 

rdfecit. inVerr.gf.a ... 

C*r «/*>»«» «» hW»^* ., utu. 

yUetifne totum hoc nomen, coram ub, f* c,t f elat . ’ L a , lturA 
'rut quid fuit iftbic ante/tferiptum t quod mendum efi» htur» 

ftrrpxit. inVerr.us.b y y 4 t*M* 


'I 


■ 


Digiti jfd by CjOO^Ic 

4f* THESAVRVS 

TabuU funt in medio,quAfe corituptasatfy interiitos ejfe clamant. 
ibid. 

Caudam illam Verris tanquam in luto demerfam ejfe in litws^. in 
Verr.i4?.a 

Vnius nominis litura commotus efl. pro Arch. 187.b /~ 

Nety pugnandum arbitrarer , conti a tantos opes , netfc deltnduife 
fummorum civium principatum. Ep. 9. 1 • 

Meam tuorum erga me meritorum memoriam nulla unquam de- 
lebit oblivio. Ep.».». 

§lutd efl non it a affectum , ut id non deletum , extinShmq. effe fa^ 
ter er. Kp,j.i*. 

Vt expungatur nomen^ne quid debeam . ad Hcr.lib.-f.p.ioj, 

Civitatem funditus deiecifti. adHcr I. 4 .p. 105. 

JF orm&dignkos aut morbo deflor efcit aut vetuftate. adHcr. L 4« 
p.104. 

Cum extinguebas Senatum.PiCzoz. 

Cruore & flamma cunSta delere vis . Ep. Odhp.648. 

Si iudicium efl nequijfimos nummulis acceptis itu & fas $mntdi- K 
Iere. Ep.Att.l.f.p.2.6. 

Id nomen ex omnibus libris tollatur. Ep.At.l. ij. p.418. 

Si huius Aterni benefii ij immortalem memoriam decrevifjet.Paiz. | 


Deliberandi. Confiliij % Agendi. Confultandi. Dcccp- 
nendi. Propofiti ^tdc etiam Animi. Confilij. Serw 

{entia:* 

55<txncf<n/35era(fif<t(a3en/(5t:n)<g<n/jp)anb<(tt. 

J Am tmir ^ 'Wamotttij omnis confultatio nuptiarum. Epid.a. 

Sed quid agam fcio. ftacch i.i.v.45. & Tcicnc.And.l.;.v.t8. 
Siuidillefolusfe in conjilium vocat? Mcrc.i. 3.V. 48. 

Volutare aliquid fecum in corde. Mi!, 2.2.V.41. 

Qua habent noclurna ora no SIufacruficatum ire occupant&etnj. 

Incon filmm eum fine causafubfortiebaturAn V err.p.2 *2. 

IfQn ex verbis totum pendere tus ,fed verba fervire hominum con¬ 

fit 


Digitized by Google 
LINGVO LATINA. 457 

(tUis&Maorttattbwsfctmm. pro Caeci. p. «o£. 

*£ 0 tam hanc deliberationem evoluit accuratius. ?• 

P 3 8 7* rr 

Jn deliberationem cadit.\.On.?.6. 

Deliberatio omnis cadit inrationem utilitatis, c tm.<y 
f ittti difirahatur in deliberando animus. i.Oft. p. 7 * 

p.4&. 

ConliUm *vita omne contulit, ibia. 

4 fihi deliberatum &• conftttutum eftjtagerert confuUtum. cont. 

Rul.45 a 

Certum efl deliberatumq 3 dicere.?toSK.2^ 

Siiamtibi deliberatum efl, quibus abroges fi dem tunfiurandi , r«- 

(bonde.V* o Qu K.ij a 

Sjcbabuifli flat ut um cum animo ac deliber atum,omnes,qut habi - 
in V.» 6 *.a . , 

ItU certe/latuerat,&deliberaverat nonadejje. inV . 76 . 

Sperarunt f etnieftur os 'vobis cauffam deliber an tu ican i 

* i#/?*?» wor/rTw religionem, pro Caec.iS^.a 
Reliqua, 'videtur ejfe deliberatio , confilium , &c.fequamur . 

Magni efl deliberationis , qu& ratio fit ineunda nobis. Ep 4 - 6 . 

N 'ea, ilUquicquam deliberatius fuit. e?. . 

jUntare Senatus mftttit , Cornutum ut referret fi atim de tuis U- 
’ ftjrxfcj/feyi confiderare , * 2 X?CU Cft Ul ^cOftlCfCt» 

meti 

Tibi decernitur y ut regem deducas. Ep.M. 

Stipendium Cefari decretumejl. sp.i . 7 V 
Vtnequidnovi decernatur. Ep.2.9. 

<SW Marcus Marcellus conful F. provincijs confulartbue 
JELD.K.R.V.I.C .retuhtydeed reumverfiita cenfuerunt. Ini¬ 
tium huius loci mendofiim putatur, & poni debere pro, 
JJ.V.F. Verba fecit. Ep. 8.9= 

Hoc melius exre,&ex tempore decernes.*?. \1.\9. 

Longifubfellij iudicatio & mora , id eft, /awga deliberatto ©» co»- 
fiiltatio.utrumtibi triumphus decernendus fit. Ep. 3. 9 * 

Hondeftitit inirecum Domitioconfilia.* p.S.iJ. 

Aquini confilia funt inita deme ; Ctffantyatt M** 

( E<m0 

4?3 


THES AVRVS 


1 


Demotiftrandi. Vide Confirmandi* 
Depellendi. Vide Arcendi. 


Depingendi. Notandi. 
S t qua mulierfit eiufmodi,qualem pttulo ante defcripjt, vita in- 
fhtutOfamfretricio.pTO Cari. 48. a 
JfTonne mehercule eontumelii caujfa defer ibebam quenquam, pf&- 
fertim ingeniofum. in Pif 94. a 
Hominum fermones morefcjue deferiberu. O r. 209. a 
$u*fitinfiguris animantium, & 'quam folers fubtilUq, deferiptio 
partium, d cN.jo.a * r 

Deferiptio , quam Qrsci ttctrcty^es^Ui vocant , qualis fit avarus, 
qualis afentator.ceteraq. eiufdem generis, in quibus natura & 
vita deferibitur. Top. 22S. a 

Horum exempla & deferiptiones in pr ac eptis elocutionis continen¬ 
tur. dcln. jt, a 


Deprecandi. Intercedendi. 

CStfKtt / S&or&ift anlcgm/ Hbbiutu. 

CIne me per te,here obfecro Deos immortales. Bacch.4. 8. v. 64, 
Sicjfolcbantin deprecationibus Comici inter prsepofitio^ 
nem, ciufque cafum,interponere pronomen. Vc etiam 
Mcn. 7 v. 1. Ver ego vobis Deos atq^ homines dico . Terent. 
Andr. Per ego te Deos oro. Virgil.lib. 8. Acncid. Per ego has 
lacrymas. Seneca Agamemnone : Per te parentis memoriam 
obtefiormei Feftus. Ob vosfacro,;nquibufdam precationibus 
eft , pro : Vos obfecro. V t &: Sub vos placo, pro: vos fupplieo . 

"Eum precatorem mihi para : id cft,interseJJorem. Heaut. 5 .2. # 

Hec tu aram tibi, neque precatorempararis.ibid . 

Ad precator em adeam credo,qm mihi fic oret.nunc amittes, qua- 

fithunc\ 


yGoogle LINGVO LATINA 4 f? 

Jp, k$m: ceterum fofthacfi quidquam^ihilprecontantummo** 
slbno* addat: ubi ego hinc abiero,veloccidito. Phorm.i.i. 

Ndc pretium neque rem ullam intercejfijfe:ft& l)t jVW 

Adclph.32. 

ttleftpfeci locireliftum. Andr. 3.4. 

Vt nullus bcusrelinquaturpreci.Photm»!.)» 

Xum precator em mihtparo,\d cfljntercejforem.lrlc&ut^.u 
Deas precando,gratulando obtundere. Heaut.5.1. 

Tu potius deos comprecare: nam tibi eos certi fcio , quo virmeltor 
multo es, quam ego fum . obtemperaturos magis. Adelphis 


jdfyntmgeniotjfe duro tt atque inexorabili, ut net}, miferitordii 
me%prectbus molhrt queas. Phorm 1.2, 

Audesfupp licium deprecari. Herenn.lib. 4 p*& 9 * 

Afimalquam deprecationem . pto C.Rab. p. i 6 t, 
Jfoneritdeprecationilocus. Ep.ad Att.lib io.p.510. 
ftequeeft ullum periculum*, quod pro Ubertate aut refugiam aut 

deprecsr. Ep i63-b . r . 

flui nullum fuppUcium deprecatus e fi, nequerecujavtt. Tulcul. 

iltf. b 

lamqui tot fielera commi fit, is nullam abfefi calamitatempoterit 

deprecari. m Vcir. 108. a , 

Yt* me quandam prope iuftam patria querimoniam detefitr ac 

deprecer. inCat. 100 b a 

Invidia remota, quam dies mitigavit > meadepreca a 

pco Cluent.$4.b 

Deprecar / mortem alieuiue. in Verr. *6i. t 

Deprecari i muriam ab aliquo. Ep. uf.a 

KonfkppUciumdeprecarer. proRab.y7.a 

$ tuitorum hic vitam eftaL. Sylla deprecatus, pto Sy llaio». 

JP»v reditu Popilii multi cognati & affines deprecati fuut. Folt- 
quana. ip9. b 

Pfprecstorem me pro illius periculopr Abeas. Ep.i.n. . 

lue idemdiycum ipfi deprecatione eguerimus,non habemus . Ept - 
iVoi 4 7 

Utfeitqtiid a me ftrifjifli defrecationit dtlipntitfme. Epiftol. 
5 . IO* 

No* erit deprecationi heus. Ep. 8.! 7- 
i*(qttol Dij omen avertant!)oppreffius ibi erit. Ep.11.6. 
ti(ftodnoUm) adverfiquidacciderit.E p.11.8. 4<?o THESAVRV S 

Filium mifit non foltimfui deprecatorem , fed etiam acettfittoreni 
mti. Att.t.75.b. 179.a 

Cretenfes ad Pompeium legatos deprecator es que miferunt . pro 
Ponuo.a 

Sperabam jiudic es h 071 oris potitis L.Flacci me auditor em futurum» 
quam miferiarum deprecatorem, pro Fla. 146. a 
Deprecator fortunarum alicuius, pro I J lanc.i8i.a 
Deprecatorfalutisme&. pro Seft.8.b 

Pcfl temeritatem nofhi DolabelU deprecatorem me pro illituperi¬ 
culo pr&beo. Ep.^i.a 

Tro unc filio duo patres deprecamur, pro Pl. 2 81. a, 

Mater & foror deprecatur pro pueris . A t. 2 8 o. b 
Omnia femperpro amicorum periculis , nihil unquam pro tneipfi, 
deprecatusfum.de Or.ii7,a 

Tro reditu P. Popilii multi cognati & a ffines deprecatifunt • Poft- 
quamipp. a 

Deprecari aliquem pro aliquo. Poftquam.2i2.a 
QuidfiM. Brutus intercejfurum fe dixit , &c. videtur ne intercef 
fi/fe appellatio tribunorum ? pro Qij.u.a 
De his rebus pridie quam h&c fi r ipfifenatus au florit as gravifiima 
intere effer at: cui cu?n Cato & Caninius intere ejfijfent , tamen, 
eflperfcripta. Ep. j.b 

Sed mihi credite, nunquam fuc ce detur illis y nifi cum ed lege refere¬ 
tur } qud intercedi de provinciis non licebit.de Pr. 17.b 
Faq P qu& de reductione regis feripta ett,au florit os , cuificis intercefi 
fum : ut ne quis omnino regem reduceret , tantam vim habet . 
Ep.7.a 

Qui veritus efljic Fufius ei legi intercederet, &c. At.io.b 
Me&qite fient enti A,quA fecunda pronuntiat a erat y cum frequens sf' 
fientireturfenatuSyrogatu Servilii P. Titiusintercejfit. EpiftoL 
r*r. a 

Tribuni ex templo pulfi,cum intercedere rogationi veUenL/^ dc O- 
rat. 1 2p. b 

Quod legationis genus ego confiulfufl u hjfem y approbant efienatu,mfi 
mihi Levinus ( a: levijfimus) Tribunus plebis interceJfiJfeLr* 
dcLcg.i8?.b 

AffiduU internuntiis cum Lepido egiyiit &c. Ep rr>b 

Qua quidem me internuntio,adillos celeriter deferentur^ O &2U 

w- b 

Damnata 


Digitized by 


Gbogle 


L JN 0 V A LATINI 461 

tfiafnnatorum vitam apr&torc;» velipfo carnifice internuntio re - 

dimi.faVttt. %}t b. 


Deprehendendi* 

ittfttffw- 

!fi triduo bisdeprehenfusejfet. ip. 8. 7 . 

Non dubito quin Dolabella tabellarios meos deprehenderit 
literastbinterceperit. Ep. 12.12. 


Depromendi. 

A Vigumentaalicunde derromertj. dcOr.np.a 

E quibus lotis quafithefauris argumenta depromerentur, de 

Fin.iOS.a 

Exarte depromeregentis commendationis. Ep. JOf.a 
Principia cum eruntpene ex intima defenfions depromta. de O- 

' ta £ 138.* . 

. Ctsm illa verba ex intimo artificio depromfijjet. pro Citent. 

29. b 

Nam ut inferum privatarum caujfisatq, iudiciis depromenda[ a« 
pi ratio eflexiurecivili, deorat.ioi. b 
Shsddde ture civili depromtum videretur, de Or.io£. a 
Frimum in Csfarem male ditia congejfit, depromta ex renor datione 
fi aprorumfisorum. inAtt.i 8 6.a 

Vereoryne cui ex Stoicorum dijputationibus , non ex meojenju* de- 
. premtah&c videatur oratio* Parad.i ltf. b 
Nonverba domo patroni depromere videtur l in Vcrr.i8a.b 


Derogandi. 

©(ncman 


Ogomod' 


te 


Digitized by Google 4<S* THESAVR.VS 

Quomodc ifiifi[omnium verum evafit aliquod,non ex 

tius v ni fidem derogant, quam ex uno innumerabilia tonfit» 
mant. dc D. i$8. b 

Derogare aliquid de dignitate f opuli, dc *n. 68. b 
Non ego nationi huic fidem derogo, pro Flac. 147. b 
De adverfarii ttftiumfidederogatur . pro C xt. 186.b 
fluorum virtuti & rebcugeftisfidem & auftoritatem in tefiimt* 
mo inimicitiarum fujpicto derogavit, pro r ooc. 278. b 
Dignant caujfa videatur,quare aut de magnifitentid^aut de hone* 
flate quiddam derogetur, dc In. 84. a 
Indignum ejfe.de lege aliquid derogari, aut legem abrogari,obtuli* 
qua ex parte commutari, dc 1 n vcn. 7 v.a 
Cum oftenditur id facium effcj, quod ea lex fanciat , cui legiabre- 
gatum vel derogatum e SI. ad Hcr.9 a 
Non enim mihi tantum derogo , tam et fi nihil arrogo,Ut te ctyit/Sbi 
quam me putem pojfedicercj. pro S.R f). a 


Deferendi. Relinquendi» 

SBcrfajfm. 

\At his defiruiftt matis. Hcaut.2 v.t7. 

iV .X jinimam relinquam potius, quam illas deferam. Alti» 

phis ys* 

It ane tandem quifo eft, ut pater tam in brevijpatio omnem dumi 
eiecerit animum patris i Hcauton. 5.2. 

Itdne hunc patiemur,Geta,fieri m ferum t Phorm.$.j. 

'Emtor ,ut v e q : amicis ,ne% etiam alienioribus operdiConfiUoJukufii 

defim^p.x 9 . 

Deejfe mihi nolui Ep.f.tl, 

Nullam tefaluti tua. defui. Ep j.i 7. 

2 n privatu rebus mullum hecfe officium, ne^fiudiatfi theum JejtJe* 
rabis. Ep.io.x. 

Nunquam deero,ne cum periculo quidem meo dignitati tuo. Ibi* 
dea;. 

Nefydeejfeynefyfuperejfe Rerpub. volo . Ep.10.35i 

mUbtudquibuscMrjmdti* f dere!itfus } &c.i. 

Cumintelligat defer tumfe at # ab/eclumforcj. Ep. u r. 

ra* 


Digitized by Google 
Lltf G VM LATINA 4< jj 

Vidi» me defertur », a quibus minime conveniebat . Ep. j'. i. 

Uamedeflituitnudum . Ep. p. ai. 

Amieem,quanquam re oftendgear, tamen non deferebam. Epi- 
ftol. n. 18. 

fcw» trienniUm akt triennium eff.cbm virtuti nuntium remififti,\i 

. eft, renmttafii. Ep./j. 16. Nuntium remittere . pro ren an* 
twte^qucm admodumaiibictiam, ucin Topicis, &de6* 
ratorc. lib. r. ufu memoria patrum veniunt paterfamilios, qui 
ex Biffianid Romam venijfet > uxorem pugnantem in pro* 

v*nciareliquiJfet 9 RomAq 2 alteram duXijfettfeqb nuntium priori 
remijijfet.mortuueqj ejfets, Scc. 

MehqUum aliquidfdcercj* in Vetr.p 587. 

Accepi hae oppida at g maritimam illum (ro dereli&o habe* 

fC.Ep.Att.lib.8 p.rji. 

Sluostumidebenudefertoseffepatiuntiir. i.ofE.p. ij. 


tJefiderandi. Defiderii. A rdoris. Arderidi. Anhelan- 
di* Aucupandi. Appetendi .Vide etiam Cupidi- 
tatis» 

Stefartant/ f&egmtt 

Q Va exanimata ex equitur ajpeffum tuum. Epid.4. i. v. j. 

@** ingenuis fatie rejpondere nequeas,qua cupiunt 4*" 

1 *. 1.17. Sic enim ibi legendam re&£ iudicavit^ftdam 
▼ir dodus : & nos non aliter dudu nonnullorum codd. 
txpreflimUs. Sic loquitur Cicero lib. *.dc Nar. Deor. Fa¬ 
ventem habere avarum, illepidum tn lib er os,difficilem, qui tca 
. n&amet,necftudeattui. Symmachuslib.i.Epift.S.UW#*- 
tfumvlfiricupiunt Lucrina tacita. Et fanfc Donatus cx Piau- 
ti Trinummo 4 .uY. 22 x 'nav§luamqu*m domi cupio,opperiar 
Tanto*. Vbi dicit ro Domi efle genitivi cas&s. 

Coepit me defiderium huius. Hccyr.Li.vj4. 

I«r mofcnt defidtriofnit thufikiU. 3N W t>tt* 

Heaut. 4.4. 

Anhelatu domum. Hecyr, j.j. — 

Frudentia fua trifte defiderium nobis reliquerat ^ Brut.p. 6 ) 
Iq/btiidinflammari vi&oria. proJLcg. Maii.p.tf4j* 


Adita- 44 tHesavrVs • 

Ad It aliam fi tidio inflammato rapitur. pro Lcg. Mac. pagin4 
6 $ 5 - . 

Dies auget eiu* defiderium. Vrovinc. I6#. 

Omnes gemebant defiderium mei. ^ . 

Legatio plena fuit defiderii 3 ac folicitudinis propter tncrcdibiledb 

fratrum amorem* proLig.295° 

Defiderium tui dijfidii ferre nonpoteff. Phil. 2. 

Tota Italia defiderio libertatu exarfit.Vhll.io. 4 7$. . 

Unitis defiderium civit at ferre diutius non potefl Phil 10.474- 
Ne patiantur defiderio fui Catilinam miferum tabefcere.luL. Ca¬ 
tii. p.i8r. 

Mirum me defiderium tenet urbis* Epift. ad fam. libro 2. pagi* 
na 47. 

Gloriose triumpharam,fi non ejfem in dejiderio rerum mihi charifr 
fimarum. Ep fam.lib.2^.49. . 

Defiderium pr sfintU tua meo labor e minuatur. Epift. faxn. libi 
5 -P*^ 7 ‘ ... 

Defiderarete pgnificabasliterasmeas. Ep.2.1. 

M/ro defiderio,me urbs afficit^ omnes mei Jucfotn primis. Epift» 
1» XX» 

Venies e xp effatus,ne quefilum nobis,fedprorfits omnibus. EpiftoL 

4 - 10 ' .a 

Multarum rerum defiderio te angi necejfe efl. Epift. 6 . i* 

Hoc malo nos ferre defiderium. Ep.7./w 

T antus ardor animos hominum occupavit defiderio Ubertatis .* E* 
pift. ii* 8 * 

Quemejkm obiurgarem, quod parum v alet udinipar ceret, tupi iUe » 
fibifuijfe longius,quam ut me videret. Ep. 11. 17 . 

Quo tolerabilius feramur igniculum defideni tui, crebrius nos liti’* 
ris appellato. Ep.ij. 10, 

Non ignoro,quantum ex defiderio labores.16. 6* 

Sin autem omnia, qusfentio, perferipjerim, ne refricetnttocis literis 
defiderium ac dolorem tuum. Epift ad fara.lib.j.p. 141. 

Magis te defiderio noftri afluar eputaram. Epift* ad faoulibro 

Dum difccdis a nobis,me defiderio afficis.Ep.ad fam. lib. ij. pagi¬ 
na 488. 

Nofirum defiderium crebris, & longis epifiolis leniatur . ibid. 

Non poteff dici,quam flagrem defiderio urbis. Epift. A«. libro ^ 
pag. 1*6. 

Cum 


Digitized by 


Google LlNGVifc LATINA 4 <Z f 

CimfiM t d o fid o ri* ^nevere flkeret. de fin. libro 5. pagina 
27 *' 

Necfidenter quidappetens dsfiderio ardeat. Qu.Tufc. lib, 4 .pag. 

418» /" , ■ . 

flui* ett enim tam cupidus inperjpiciendd cognofcendaqj rerum 
natura/Offic. I. i.p.6j. 

fluis integro, & puro, Utere eodem % aeerrimo, & mobiVJfime 

ardore teneatur . deNat.Deor 1 .1. p. 61. 

Ardor4 aliquo inflammati .* & incitati cernunt, illaprofeEib, qua 
•vaticinantes fremendam, de N ar.Oeor.I.ip.201. 

Nos longis navtbuetranqseUUtates aucupaturi eramus. A ttic # 
97 - * 

LeguUiiausupesfittabarum. dc G rat.i o j. b 
Si verba inter ncsaucufabitnur. pro Casci n. 194. b 
Attendere & aucupari verba opor t ebit. dc Or.i $a.b 
Predpitisque,vt, errantem altorum opinionem aucupemur . de 
Fin. 79 . t 

dicendiofinionesbomimtm,&fipe errores aucupatur. de Or. 

ut. b 

^ »0» vereor, neaflentatiunculd quadam aucupari tuamgra+ 
tiam videar . £p. 6 8.b 

Levitatis eft,inanem aucupari rumorem , 6* 0/»»« umbras etiam 
falfeghrie confe&ari. ioPifon. 99 - b 
Imperitorum hominumrumtifculos aucupari, pro Clu.39. a 
Delegationem aliquam dicendo aucupari. Or. 101. b 
Cumprofer timtam multi occupationem eius obfervent , tempus$ 

. aucupentur, pio S.R.a z.b 

tfonfum tam infolens in dicendo, ut omni ex genere orationem eu- 
cuper.pt0%eft.2s.* 

CurepifloUs & foreris & matris im becillitatem aucupa tur ? pro 
Flac.i*£,b 

Non enim adutilitatem,addicendum aucupans,horum libros lego. 

dcOr.ti4.a 

Citm res fine propria lege venit iniudicium, qua tamen ab aliis /r- 
gibfuflm*litudinemaucupatur ab Her.4.b 
Vt aliquando vos,Vatr$s conferipf os , ItaUamc^ untverfam memo - 
riarmt^nifericordioydeflderiujuj, tener et. Poftquam.istf.a 
Memirum defidefium tenet urbis, incredibile meorum, sttqginpri- 
misfacietaraBefrovinda. Ep. 14. a 
Teneriftudioalicuius rei. Ac.}* a 

Gg 


Dcridcn- 


T 


Deridendi Vtde Contemnendi, 
Defidis. Vide Ignavi*’. 


Defidias. Vide Ignavi*. 

Defiftendi. Delinendi. Vide AbfblvendL 


Defperandi. Animum abiiciendi Diffidentis. Diffi¬ 
dendi. Vide etiam Credendi. 


itUfnmudgnxrbm/ 

gm/ iScriwcttfdn/^iptrrtwm. ^ sitium eft: ili c et. 17.& verf ,6. Aflam rem Ago* 

quod periit, periit . Verba funt, inquit Donatus Terent . A- 
delpb.*. 2 . Nam aftiim eft dicitur in ca rc , dc qna iam 
lata cft fententia. Vide etiam Lexicon Pia at. A&iun eft * <$• 
Ilicet. 

Pater animum deftondit. Men. prol p.jf, 

Neve animum deftondeat. Mil. 1.1* v.tf. 

Actumeft. Andi 3.1.V; 7. triv^UitTeqm 

Nullus fum. And. 3.4.1.1. 

Opera tud mihi adreftim res rediit planijfume. PhofttM' 4 * 

Sed ed cauftd nihil magis defecimus* $£© |jj 0118 ttttt feff& 

Phorm. 3. i. 

Occidi:utinarn mihi effet aliquid hic , quo nunc me pTAcrpitem Aa* 
rem. Andr.$.4. 

Idmihivtfus es dicere,abi cito &fuftende taj. And.l.j; 

Nullusfum. quid cauj[& eft, quin hinc in piftrinum reflaprojicifeu? 
'via? Andr.3.4. 

Servidefterantes vitam domini, pro Mil.ifi.a 

D eft er are honor es,vel aliquam rem. in C. i Q8. a 

Defterare de aliqua r<u. Ep. 1 92 . b 

Sive reftituimur,five defteramunnihilamplius opkseft. Quint- 
Fr. 304. b 

TJfent illi quidem defterandifedtamenferendiX A C.io^.b 


Deum 


Digitized by 


Google 


LINGVO LATINA 4 

'fe eUm promiffts fuis excitavit , fimulfaluti deferareVetuit* 

* pioCtu.^b 

Mobos viros lugere malui meas fortunas,quam fuit deferare.Voft- 
quain.aii.b 

Quietem oppido dcferaffent 3 mmireartecoeperunt .in V<97.b $%.b 
'g uofiiam fifa hic tpfe deferat. pto Mar. i34-b 
Dejerare ab aliquo, in :• ii. 81. b 

Endemus graviter Ager fuit , vt omnes medici diffiderent, de D. 
^ r. b 

Videfke tu illum trillem, demijfumtiacet, diffidit > abiecit haftas* 
proMur. 4*b 

IQuiaufem diffidit perpetuitati binorum,timeat necejfeejt.dc Fin. 
82. 1 

fs certe potius, quifibi alia ratione diffideret , quam it y qui omni ra - 
ti$9&fonfiiUreLj. pto Clu. qo b. 

\4Ufuem fugientem exciperem » diffidentem rebus fuit confirmarem* 
pro Pom. 8. a 
Diffidere fibi. de Pro. 77 - a 

Xithilaffirmabo>qu&ram omnia dubitansplerunquem , mihi ipfit 

diffidtns.de D.no.a 

Huic incipio fententU diffiderem. Tufc. 21 8. b 
'Tanta adhibebatur ,&* nobis , & priori bus contentio \ utrem 
pojfe confici non diffiderem. QU Fr. 190 a 
Diffido mepoffeinhaccaufidconfijfore_j. pro Qu. Fr. I4.a 
Invenirefepojfe,qut>d c teperent t diffififunt. Acad.T.a 
Qui Ajtffifratione debrhtati experiri idnoknt,quodfe affequipoffem 
diffidant. Orat.’$97. a 

Eloquentia,quam orrmesfeaffeqttipoffe diffiderent. Orar. 19/. b 
jAnimo deficere, pro Sex. Rofc. p.4°- 

Tu toties diffidens ac defer ans reb. tuis infordibus luctufy iacuiflh 
Pif.j. 16. 

Te rogo,ne contrahas aut demittas animum . Ep, 1. Frat. libro t] 
pag.<6?. . 

Alter mortem fibi confcivit. dc dirin. 1.1 p.240. 

Imptditi auficiis. dedivin. lib.r.p.245. 
tfosveflris fortunis diffiditis. adHcr. l.A.p. m. 

Jmgenijs vtflris videor diffidere. Sex* R ofc.p.65. 

Diffidere alicuius fidei, in Verr ; p. 147. 

Dif dcilefa&u efi a Diis prfit fdem non habere . de UfliyerC pag. 

s*u 

^ ■ (3g 1 Dcfpi* 


y 

Jfcigitized by CjOO^Ic 
THESAVRVS 


4^8 


Deipiciendi, Fide Contemnendi. 
Determinandi. Vide Definiendi. 
Detrimenti. Fide Damni: £t /Fgritudinis. 


Deftituendu Vide Defe&us. 

^Bctlafjfcn/ SDlartget lajfm* 

T JNT haccausa mihi aqua h&ret. Ep. Qg. Fra tlib.fcp.tfoS. 
X.Res me ipja deficit. EpXl uTiac.lib..z.p.6*6. 

Dicere. Loqui* Eloqui* Sermonis. Fabulandi. Elof 
quentiae. Orationis* Verborum. Men^onis* Fidi 
etiam Allo^uij. 

Sfotxn / ©pwcfkn / 2(nfimdj<n / ©agm/2(ufii| l a$W 
" Spfalbcn/ 3)?<l£>un3 t&tm / ©pracfctyalKn/ 

y*> r 

Q Vifo quod te percontabo, ne id pigeat proloqui. AuL u 25r 
- verf. $j. 

Dum quidem, ne quid per conteris,quod mihi non hebeat prokqau 

'AuL. 1.1. v. 34. 

Noli mentionem facerem,te has emijfe ../. Moft. 3.1. T.IlS. 

Urgo hoc mihi expedi, quo abis? Perta.2.Y.33. 

Illa cum illo fermonem illice . Eunuch. 4.1. 

Interea dum fermones cAdimus,illsc[unt relifte . Hcallt.t*i. 

Tergin fceleftamecum perplexe loqui ?[cio,nefcio i abijt, Mudiviypge 
non adfuimon tu iftuc mihi diftura aperte es, quidquid eftf Eu¬ 
nuch. 5 . 1 . 

Lingua beret metu* Eunuch. 5.6. » 

Nunquam 


Digitized by Google 
tINGViE LATINA ^ 

ffqnquam commodius unquam herum audivi loqui. Heauc. 3.1, 
Optata loqmttj. Heaut.3.#. , 

Jflihaudlicebatmfeprefimto logus guaiUiplacerent ; ftl botffU 
nt4lfnpitbai Hecyr.i. %. 

Hame habere orationem meeum d principio mflitit. Ftecyr, *.$. 
Suem eum ifteefermonem habuerit,procul hinc flans accepi . Hc- 
; cyr. 4. f, 

LupueinfabuU. Adelph.4*T. 

Sine me pervenires,quo volo . I|§ mi$4tsj|ttb<tt&iinuch.i. 1. 
Nunc quamebrem hae partes didic«rim,paucu ^^.Hcaut.Prof. 

malum, bono vir mihi narrat ? Adelph.4.1. 

Non eftefm prolato. £e tfi nfetyt> OH i(|0 f«g. Hc- 

cyr. y. z. 

Nefimtejeatmfovidiftitprotelet. Phorm. 1.4, 
fedmereprojfitomen>ne quid iUi dicerem . Adelpb. 4.4. 
Ak,di&um fafienttfateft. Phorm.3.5. 
gtem ipfamputafii, fO\x &afl recti gefagt Phorm.4.5. 

Tum quod malevola* vetut poeta dittitat, &c. Heaut. Prolog. 
Quieta dti&iat, qua* ante hac fecit fabula* , tenui elfe orationi 
{J^Phorra.Prolog. 

Non u obfecro es y quemfemper te ejfe diftitafli. Phorm .f.T. 
Jfasnquam emqsmq noftrum verbum fecit. £r *at$ut*f<nn 
MumntQtBgtfagt. Andr.i.a. 

Nefffpeergi aperti vi*, que reflant,me loqui . Ibid. 
pqapert\ipfam rem modo loquutu*: nihil circuitione ufut es. Ibi- 
dent, 

Cenferi ullam me verbum potuijfeproloquit And. 1. 3. 
fed uuac perepu* eH, aut hunc cum ipsa, aut me aliquid deiUd*t\ 
vorfum hunc loqui. Ibid. 

Verbum unum came de nuptiis. Ibid. 

Ver bumfimihi vnum, pret er quam quod te rogo ,faxit, caves, 

. AndrU'5' 4 • 

Verbumfi&idideri*,& r. A ndr. J. t. 

Fat er,licetne pauca t Andr. 5.3, 

Itone veri obturbat t fd(< er mir a(fo In bll ribc ? Andr /. 4* 

Sidcine ihe interloquere ? Hcaur. 4. 1. 

jiitrem feriam velle agere meeum. Eunuch. $.$. 

Jpfaaccumbere meeum , miht fefe dares, fermonem qusreres: ubi 
fe*get: £)a ftt ttU$fS mcf>t bdttt }U tttittV huc evafit, quam 
pridem pater mihi,& mater mortui ejfent. ibid. 

Gg § CeJi 


470 T Ii ESA VR. V S 

Gedb,qtudiurgabittecum'.W\&. •* 

C edo nunc porro quid fiet /Phorm.4.4. 

Jiuaftor tantum poterit a fac undt A, quantum,^ c. Hcaut. Pro-« 

, lo g- 

Xja fudabis f .tu, fi cum illo inceptae homine: ea eloquenti» efii 
PhoriD.4.3. 

Nempe hocfic ejfe opinor difturumpatrem: £rft)Ctb( alfb fagtft. 
j\ ndr. 1.3. 

Dixiri ego vobis? Eunuch.5.9. 

Non tu ifiuc mihi dictura aperte es, qiucquideft ? Eunucb*j.f. 
SipolGlycerto non omnia bs,c : Icti, aixero. A ndr. 4.*. 

Id primum dicam: deinde,quod veni,eloquar. Hcaut. Prolog. 
Nunc qui fcnpferit,m partem maximam exijlimarem fiire W» 
ftrumdddicerem ibid. 

^Cu,utfubfervias orationi jver bis vide. A ndr. 4,3 v.24. 

Ne illeprofe diftum exiftimet ,qui nuperfecit :&c. Hcaut* proL„ 
Nolo m illum gravius dicere. Acklph.z.i. 

Nec nihil,ne^ omnia h&c funt,qu& dicit, ibid. 

Hoc advenienti quot mihi , Mttio, dixere? m ore eHomnipepuU, 
Adclph.1.1. * 

Jgmfufurrari auato ,civ en* Atticam effe hanc. A ndr. 4. j. 

Diftum inter nos hoc fuit, netu, curares meum, ne ve ege tuum% 
Adclph. 5. 3. 

Dixtipulcre. nihil eftdiftu facilius. Phorm.iv j. 
Nontemerddico.%$)Mttbtfsf<ir$<tv\$. nhorm.5.3. 

"Ego me irefenibus Sunium dicam ad mercatum, aniiUubemtm^ 
ptum,quamdudumdixit Geta: i. c. de quddixit. 

Si quiret me,tum dicar,fino quirei,nullm dixeris, fcfagt UtdlffH 
Hecyr.1.2. ^ 

Nunquam dices tam commodi , ut tergum meum tuam infidem 
committam. Ibid. 

Non hercie verbis dici 0 tefl tantum , quam re ipfa navigari, **• 
commodum efl. H>ryr 3 j L v JiF 

lam fi verbum unum pofthac: fcil. dixeris. Adelph. [.2. ‘ . 

Am tandem,civieGly certumeft?itapredisantAnAy.\. 

AUquot me adiere,ex te auditum qui aiebant,baff tu f-ffiflf filflt 
fya&cn/ hodie filiam nubere tuo gnato. r\ ndr. 3.$. 
jtecefi: vesfemou: nesfolt: incipit i Mi Pamth.ic, &c. Andr.l.f. 
Qbtundu,t»metfiintelligo. Andr.t.t, S 

iongum eft dicqrefidhoc breve dicam, p'oS. 5.a. 

De amnibud: 


Digitized by Google 

L I N G VJE LATINA 471 

T>$ omnibus longum eft dicere in Ver. i o3. a 
Ism ut,&c<&quibus,&c longum eftmihi dicere,prefertimad alia 
properanti- pro Clu.a i.a 

lam de Platoni* incon(lantid longum efl dicere. de Nat. 8 . a 

SyllabaprojuSta,atfyhnza dcOc.ibo. a .. v 

Non faciam longius : huc enim pertinet. deLeg. !^o. a 
Non optiseSf exemplis hoc facere hngius. dc Fin.izg.a 
Qtucquiddefudre cogitavit,inmedium proferat.de orat.libro a. 

p. $74. x ' 

Plurimum temporibus illis etiam de natura rerum,&dijferuit , & 
fcripfit . de orat.l.3. p. 489. > 

Qui linguam non modoacuijfes ex exercitatione dicendi.Btut.pz* 
gtna^ai. 

Quantum dicendo ajfequiprofe quti% poter at, docere me ea coepit l 
quSpauto ante commemoravi, in Verr.p.479. 

§)ud vi vocvrfudgrauitate verb rum , quo dolore animi dicamt 
Ibidem. 

Rem in medio ponam, qua tantum habetgruvit at is , ut nequeo 
mtafiefy cuiujpiam ad inflammandos veftros animos eloquen¬ 
tia requiratur. in Verr.p 5/4. 

Statui huc nil nifiperfeStum ingenio , elaboratum indufirid affuri 
oportere^. pro lege Manii, p. 618. 

Coplojijfimealiquiddicere^pco A.Cluent.p.f4. \ 

jBreviterftriflimqsaltquiddicer lj. pro A.Clu.p.t4. 

Acervatim aliquid dicere, pro A. Cluenr. p. 15. 

Caute pedet entim% dicere, pro A.Cluent. p, 5*. 

Voce perfequi aliquid, pro Cn.Planc.p. 5 17. 

Clodius conciones miferas habebat . Epiftol. Att ic. libro 1. pagi¬ 
na 11. 


Quam orationem cum i*greffus ejfem. Ejpift. Attic. lib. 15 pagina 


1. Eplit. A 

Contra omnes dicere, acad. 1.2 p.6. jjpL 
Contra Academicos dijferamus. a ca<^|Kp. 12 . 

Di&ionioperam dare. Qu.Tufc.lib.i.v. 350. 

Vnd alicuius, quem primum audierunt,oratione capti • Acadcmic. 


*. p* 7* ^ . . 

toratIonem nullam putabant Ulufiriorem ipsa evidentia repenrt. 
Acad.J.i.p. ia. 

Cbm adhibemus ad eos orationem huiufmodi • Acadcmic.libro 1. 

P a g -«-' ■ r 

Gg 4 Lununtbus 

onfmderu % 
r*& Acad* 
• 34 * 

m in tsntai. 
*c*Uib.a* 

lem . Ibi- 

ihfophorum 

de Nat, 

• i.p. 107 * 

tmexulm 

i f4. 

n. l.ipa« 

r *.dc Nat* 
ti0.de Fa- 
*$. 

Formis** 

?Att. 4*. a 

C*» 


byGoogle LltfGViE LATINA 47i 

Chn mihi in fer mone inieriffetfe velle Aliam vifire. E.149.1 
. Quod Horftnfium,quia nuper inierit quia Navius femfer ti 

clamitatjifturum arbitror, fio Qu.u.b ' 

Cedo, qui rempub.ta*tam amififiis tam cito .de Sen.S/.* 

Vidifii igitur virum ut fcripferae ? tngemmfii certi , cedi reliquOf 

Obviam mihifit tabellarius,^ egoflarim , tidb, inquam ,fi quid 
sb Attice. 6c 2*9. b 

Cedi » cui Siculorum it reusfieret, civit Romanus cognitor fatim 
unquam fis.mVctT.110.2 < 

Rei magnitudo me breviter ferftringere atrocitatem criminis nem 
finio'xnVm.iz^n 

Sic quid effit illud , ferqssqm breviter fesfirhsgit,atq^attigit. dt \ 
Or.ii7.a 

In animo efifieviter tranfire,ant tantummodiperftringgre unam* 
quamqsrem.yxoK.ltt.b 

Nunc re liquucurfum videt e, quem quidem celeriter perfiringam 
ad ea enim.que,&c.feftinat animus.in Att.il^.b 
Conjklatus meus illum leviter ferftrinxit. de Cl*r.^$<b 
itaqgperfiringamfineuUaeontumeUd.Kt 
Vt eos, quorum fidere effem violatus , vocis libertate perfirtug/om 
rem.ptoic&.yn 

ifLe L. Crajfi vblsmtatem afferieribm verbis fipi perftrinxit im- 
p«»2.proPiaD.266.b 

Hemo unquam metenuiffimdfuff irione perfiriaxit,quem nonger- 
verterim 1 (al .preverterimpto Sjrl.i7j.b 
Brimum igitur agam fic y utipfiautiori huisu dtfripUndplacet^eu* 
Jlitutam quidy& qualefit id,de que querimus: Uenquo Vos ig* 
norarearbitrer Jedut ratione & viaprocodat orario.6cTm.^ 
Verbum ei quod unquam ex ere eius excidit* undo qmsqstampejfef 
offendit? pio SyL 180. b 

Rx ifto ere reUgionis verbum excidere asst elabifotefi ? pro Dqav 

Quod verbum tibi non excidit fortuiti, in Ant.its.* 

Libellus, qui me imprudente & invite exridiUf^fervenit inw** 

. nue hominum Ac Or.Sj.albrdcm. 

MuUis verbis ultrbcitroqj habitis, iUe nobis confumtus efi dies, 
deSom.ntf.b 

Nam implicati ultri, <$• citri , velufu diuturne *vel etiam effirig 
repenti Ac AM.112,* ( 

GgS Beneficia 


'474 TH E SA VRVS 

Reneficia ultro citroq? data & accepta. Offu. a v * 

Vocem pro repub. nemo mifit. pro Scft. n.a - 

Vox dequ&fturd nulla mijfa eil .pro Fkc. 147.a * 

Jacere ac mittere rtdicula . O r. 1 o 5. a ' 

Coniunclionem verborum,ficuti verfum numerose cadere'&qHa~ 
dr are,&perfici volumus. Ou^.a 
Sic minime animadvertetur delectationis aucupium ,($• quadram- 
d& orationis indufiria.Orsit.zi 6 .a 
Redigerefentent ros in quadrum numerum. Or.2 t7,a 
St alicuius inconditi arripias dijfipatam aliquam fententiarn^eam- 
que ordine verborumpaulum commutato tn quadrum Pedicas» 
Or.ii 6 . 

Infringitur tde quafi verborum ambitus : fic enim has orationis 
converfiones Gr Aci nominant At Ot. 160. a " 

Comprehenfio & ambitus ille verborum , fific periodum appella 
ri placet, er at apud illum contractus & brevis, dc Cia. 170. a 
Arguti y certique & circUmfcripti verborum ambitus . Orati 
200.a 

Me& annes perfecto completo ^verborum ambitu gaudent. Orati 
23^.a 

Tnterjpirationis enim,non defatigationis noBrs., nety Utrariorum 
notis, fed verborum & fententiarum modo mterpunBus t clau^ 
fulas in orationibus ejfe voluerunt At Or.159. a " '•> 

Cum ejfet cum eo T arrae ins de amicula rixatus:falfa, attamen 
( *1./ tota , ac tamen)a te ipfoficta tota narratio : addidiftt 
claufuUm } tota Tarracina,&c. dc Or.i3 .a 
lita vero pr&clara eft c iaufuta e di ll 1 , quod omnium controverfia - 
rum.qtM ejfent inter oratorem & decumanum,fiuter veht > #- 
dicitfe recuperatores da eurum .in V.i54.b 
Cicero in Antonij epifiola recitanda cum ad finem pervenit , ifb • 
quit : veniamus aliquando ad claufulam, Legat os venire note 
credo, in Alit. 15/.a 

Quamebrem..quoniam mihi nullum frribendi argumentum relu 
Bum e fi, utar ea cla ufula,qudfoloo, teq, adfiudium Jumms laur 
dis cohortabor. Ep.i^.b 

Idimi ergo efi etiam exitus non fabuls , in quo cum c tau fida non 
inveniturftigttaliquis e mambus.pio Caci.$/.b 
Crajfus/crrr on em de fi ud*o dicendi intulit, dc O rat. 

Jn re feverd ccnvivk dignum aut ddicatum aliquem inferre fer- 

Qtrcuitm 


Digitized by Google 

LlNGVA LATINA 475 

Circuitui orationis,quem Gr&cite&odlovmos tum ambitum, tum 
circuitum *tum comprehenfionem, aut continuationem , aut 
circumferiftionem dicimus. O ra r. 117 a 
C[um illi veter es circuitum >\& quafi orbem 'verborum conficere 
ntnpoffent sterna aut bina > aut nonnulli fingula etiam verba 
dicebant. dc O r. 16i.b 

'Modo ne circuitus verborum fit aut brevior, quam aures exjfie- 
ftent: aut longior quam vires at % anima patiatur, dc Orat* 
Otreuitm continuatio % f verborum . O rac. 104. a Iztfo.h 

htfrafta amputata loqui. O r.<?j.b 
Effudi vobisomma,q;iA hebebam Ac Qr.?8.a 
Tefiie effudit,qu& voluit omnia pro Flac. 1 $4«b 
Vacenimetas effudit hanc copiam Ac Or.z67*b 
Erutus effudit tlla omnia,que tacuerat. A t. 25 6 .b 
Epmpeiuiin nosfuauiffimeefieffufus.A t.6o.a 
Verba ponendafunt,qu& vim habeant iUuftrandi, nec abufit fint 
abhorrenda,gravia,plenafonantia, iunftafacla , cognomina *• 
ia,non vulgata,&c. Part.i$4.b 

%ictntiamppetar um faciendorum iungendorumq\ verborum ,ma m 
ioremeJJe,qu^m Oratorum. Or.103.al 
Qrnatus autem verborum duplex: unus fimpUcium , alter colloca ** 
torum . Voft: Collocata verba habent ornatum»fi aliquid con+ 
C-nnitatisefficiunt,&c. Ora. 204.» 
frima vis efi infimplicibus verbis, in coniunBis fecunda. Simpli- 
ciainveniendafunt.Coniunfta collocanda. Part. 43«.a 
Omnis igitur oratio conficitur ex verbis: quorum primum nobis ra¬ 
tio fimplicit er videnda efi , deinde coniunfte .nam efi quidam 
ornatus orationis,qui ex fingatis verbis efi: alius qui ex conti - 
nuatis coniunftu% confiat Ac QiaroS&b 
Gravate illeprim\quid multa?impetrat.OS. 6 i,.b 
Quidmulta f vereor ne h&c iniefta a bonis defenfio magnorum 
Reip. malorum cau/afit. At.8 a 

Quid ergo irrigat tones} quidagr i fojfiones , repaftinationesqj profb* 
ramldcSca 88.a 

Quid ego vitium fatus,ortus,incrementa commemoremi ibid. 
Quid de pratorum viriditate dicam?Ac Sen.8$,a 
Quid de utilitate loquarftercorandild c S cn. 8 8. a 
Sed quid ego argumentor? quid plura diffutol&e. proMil. lio 3 t 
\am.quiH Accium memorem?de. Lcg. 17 j.a 

id enim efi, quamobrek* abs te Hortenfifaftum clarifiimi 

V T 
Digiti^ed^yCjOO^IC 


■ JW tmmm 
476 THESAVRVS 

fTMMiJJtmi viri non reprehenditur, reprehendatur meum* 
pro SyL 

£uidenim eft,quamobrem citu Gaditano in hanc civitatem ve- 
nite non licentt pro BaJ. 

Quideft qumnobrem putes te tuam culpam non modo derivare in 
aliquemfedcommunicare cum aliquo pojfel in Vcrr. 118.b 

Quid eJl>N*fo,curtuin hoc beofextofedcoifpzo C. 

Quideft,quod tu alios accufes ? in Vcrr. 

Oratio conformanda eft nonfilum eleSlioneJed etiam conflruftio* 
neverborum.de Or.8 6.2 

Verborum apta , & quafirotunda confirulfio.de Cia.»$o.a 

Magna & ornat a conjlruclio ver b orum, ad Hcr.itf.a 

Compofitio eft verborum conftruBio, que facit omnes partes era- 
tionis e qualiter perpolitas, ad pfer. zy. b 

Confecut’o in ccniunBione verborum fervanda eft, ne generibus y 
numeris, temporibus,perfonis y caftbus, perturbetur oratio. Nam 
vt infimplicibui verbis: quod non eft Latmum y Jic in coniun- 
Bis , quod non eft confequens , vituperandum eft. Parad. 
231. a 

'Epicurus circuitione quadam deos tollens, re&e non dubitat divi¬ 
nationem tollere. deD.iil.b 

Circuitio eft oratio, rem fimplicem ajfumtam circumfer,bens th - 
cutione. ad Her. \ 4.a 


lam vero qutd opus efl circuitione, & an fi altu* ut fit utendum 
interpretibus fomniorum potius quam directo ! Deusfiquidem 
confidebat nobu, hocfaetto. hoc nefeceris diceret t de Divin 
i*4. b 

'Brutus fic Philofophiam Latinis literis perfequitur , nihil ut. 
©>c.Acad.4i.a 

Perfsqui omnia literis.Ep. 14-7.3. 

Has res Xenophon commodiffime per fecum eft in eo libro,qui, (fic. 
Ofr.yi.a 

mncrtliquorurn Oratorum States (fi gradus perfiquamur. de 
Clar.i7j.b 4 

Epicurus voluptates perfequitur omnes nominatim. dc Nat. a*. 
&77. a 


Kecftsm copiam,quam potui,(fic. perjicutus.de Fin.140. a 

Longum eftperfequi cs.teros.ia Anc. 16 < 

Is diligent ijjime re: Annibalisperfecutus eft, de D.8o.b 


Sff* 


Digitized by Google 

' s LINGVO LATINA 447 

confuetudme & celeritatefiribendifaetUtme, que dicerenturt 

\ ferfiqm pojfent: proSyll.i75 ; a 

§huverfibu*perfecutuseft E77nitn.de setn8o.a ^ 

Omnem atttemfermonem tribuimus M.Catonifem,quo maiorem 
aut oritat em haberet oratio ,dcScn.77.b . s . 

4 ) ua fi enim ipfos induxi loquentes,ne inquam & inquit,fitptUs tn * 
emoneretur,aify ideo feci,ut tanqUam aprefentibm coram ha. 


berifehnovideretur.de Am. 96 .& 

is expofiiit nobis fermonem de amicitia habitum ab tUoJecum ©• 

tum alter 0 genero Sc&vola.dc. Avnic.yy* 

Incidere in fer monem alicuius.ihid* 

&uo citihs>quoUfufcepimiM,non mediocre munus, conjicerepojju* 
muts otmfsdnoftrd adhortatione, ad eorum, quospropofuimus , 

fermonem, difputationemfyveniamus.de Or.io<?.b 

Habentur autem plerunfy fer mones de domefticis negotiu. Ofr* 


Curandum : ut eos quibus cum fer monem conferimus, & vereri ($• 
diligere videamur. ibid. 

j labi# quibus cum familiares poffis conferre fermones. Ott, 


Sednuncij variosfermones excitarunt.Up.lio.b 
Jnfer mone hominum,atfyin magnam vituperationem venirem . 
inV-toi-b , ..... 

'ttSvidoMsfi.fatifne retium fit nos hoc tanto incendio ciyitMtt 
iniflit.locistjfe, dabimusfermonemijs.quinefesuntnobis, quo- 
tWHfcin loco fimus,,eundem cultum, eundem Vitium ejje, quid 
tefert\tamen in fermonem inculimus.Hp.lt/.b 
iacme mentefuijfe,tu in noftris fermombus colloeuttombus^ifj* 


ftfifuidifi i. E p. i o. a 

itei fetmenem habitum in Cumano inter not. Ep.ijO.a 
Mo tJerhd ante nemo tali in re ufus ejjet.flurimisq, idem novuvsT- 
tit jt/fe*y?.Acad>Qu,.Li.p* 9 j* 

Gopdfienes verborum ex animis extorquere. dcriaiD. no. }• 


^uihui etiam verba facienda funt . dcFin.l.3.p.i8o. 

Verba arripere de foro nonpoteft. ibid. 

Verba alicuius excipere,& literis mandare. dcDivuUib. i.pag. 


Commutatis verbis aliquid efferre• dc Fin.l. 4 »p*ij 9 » 
Nifiquodverbis aliter utamur, dc Fin.U*P-** 7 * 


Tirba 478 T HESAVRVS 

Verbafinguntarbitratufuo. deFin.l^.p.a^o. } 

Per bo aliquem premere. Qu. Tufc.l.i.p.i99. 

C a fligar e aliquem verbis. Q Tu£l 3.P.404. 

(Conferam te cum quam cuu,% verbo remfubijcias. de Finib.pia^ 
i H a 

Explicat orationem fani longam^ verbi* valde bonis. con.Rut 

p.^' 7 . 

Dilatato orationem meam.pro LFIac.p.167. 

umquam mihi vtfws es ita te adducendam dedijfe , Hi tus ci* 
vile contemneres dc Lcg.l.i.p.ipy* 

Continentem audire orationem* Quarft. TufcuUn. Jib/r.pagi 

Orationibus inducebar tuis. de Irg.! .2. p $19. 

Ne invidia verbi labefactetur oratio mea .ibici. 

V b er t ccs orationis »0»^/W/.Qu.Tufc.l.i.p.j44. 

Egregie mihi probata eft oratio tua. Quaeft. T lifcuUibr. r. pigj 

\ + 160 f 
Tandete veta orationis. Qu.Tufcsl.4p. 41 7 . 

Ex hoc Platonis quafi quodam f anclo augufto<% fonte nojtrsomnk 
manabit orat 10. Qu.Tulc i. 5. p. 464. 

Efl oratoris proprium , apte, diflincie, ornat e q? dicere*. I. OfHc* 

P a g*- . . „ 

Fw dicendi maior efl in illis, fed hoc qubq< ? colendum efl aqkabile', 
& temperatum,genu* orationis ^Off.p.4. 
liemini video Gracorum adhuc contigiffe, ut idem inutrerqg geni* 
re laboraret fequereturf & illudforenfe dicendi , £$• hoc qui e* 
tlim diJ]>utandigenus.i.O$.p.\. 

Nos quatum in utroq 3 profecerimus aliorum fit ludrcium: Mtrumqj 
certefecntifumus. ibid. 

Platonem exiflimo, fi genus idfor enfe dicendi tra&are VoluiJfet t 
gravijfime copiofiflimepotniffe dicere. i.Offp.4. 

Vterfy fuo fludio deleftattis , contemfit alterum . I; Offic* 

s P 3 g; 4 . . , 

Citm de animo tuo , de fermonibus , quos de me haberes quotidie * 
mihinarraret.Epift. $.1. 

Veni in eumflrmonem, ut dicercm.Stc Ep.j.f. 

Illudfcio,meos multos & illuflres, & ex fuperiore , & ex equo locb 
fer mones habites : id eft,^ publice in concionibusforenfibtu ac 
iudicijs ) & in amicorum conventibus frivatim. Epift. 3 %. 

Imit* 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA 47? 

inducis in amicitiam genus fermonts minime liberale . Epittol. 

Recordare quam multa de te verbafecerimBpj.z. 

Qratiohonorifica fed contumdiofa bid. 

Quam orationem habuerit tccum. Ep S r. 

T)tjputando conieciiillam 'vocem Cn. Fompeij/id eft,i» eam VO* 
cem erupit frotulit: mu fctlft 

\ocnumme»lafpn. Ep s.4 

Surgo,ne<fc verbum de refacto. Fp.8.S. y * 

Dabimus firmenem ijs } quinefi;unt,\d cft, materiam rumoris de 
nobis jpargendi. Ep.9.3. 

In fermonetn incidere, ibid. 

Huc ut venirem Juperior longius, quam volui, fluxit oratio. Ep> 

‘ 9 . 6 . 

Fecifirmonem inter nos habitum in Cum ano, id cf \,in dialogi for» 
tnamreduxi Ep 9>8. 

Sermo familiaris , qui e fi in convivijs dulcijfimus . Epiftol, 
9 * 4 - 

Tro concione dic ere. Ep.10 31. 

Quantas habuerim conciones &c- ibidem. 

Narravit mihi, apu i C&farem fefuijfe , multum % firmonem de te 
habitum eJfe.Ep.n.20. \ 

Omnibus es vifus,fuo more monere , non dicere: produftus fum in 
concionem a tribuno ple bis. F p. 12.7. 

Habeo multa occultior a , qua vix verbis exequi, non ejifiiunchse 
locus a Philologid.Ep 16.21. 


Dicis causa. Vtde Obiter* 


Diei. Lucis. Meridiei. Vefperi. Ortus Solis* 
Aurora. Proipe&us. Ob~ 
fcurandi. 

^43/ <Srf<tid)Kn/ @ onnm fc&ern/ Sytti fyytaiZ&t 

Wrt>ro/2ft>w& 


aOe' 

S^jitized by CjOO^I 


480 THES AVUVS 


N Pnc te nox.qus, me manfifti,mitto.ut cedas diei , mortM* 

lesillucifcas luce clara. Ampli.i.j,v.4p. 

Brevior dies utfiatfaciam y utAque diffiares ,& diese noHe accU 
<fof.Amph.i.3.v.5i. 

Dies ad umbilicum eft dimidiatus mortuus. Mcnaechm. i. 2* 


v. 45* 

Cum lucifimul commodum radiofu* ecce fol fu fer abis ex nutri* 
Stich.z,3.v.40. 

Lucebat iamfere.itiVcn.p.516. 

Quanta luce tam circumfufa funt. A ca d. I. i,p. io. 

Sedfacile patiar,te hunc diem etiam tum in iftofer mone confiunt* 
re. deLeg.p.$C4. 

LaW* ex his tenebris in lucem illam excefferit. Qu. Tufc.lib.I. 
P-W- 

Sine illum priores par teis hofce aliquot dies apud me habere. Eu- 
nuch. r.2. 

O feftus dies hominislld cft^/;Ar.Eunnch.^.j-. 

Cui rei eft, fcilic. dicatus, ei rei hunc fumamus diem. Adelph. 
S3- 

Hunquam unum intermittit diem, quin femper vernat: ftt 
fompt alit Cagftic&ir. Adciph. 5.1. 

Dies triginta,aut plus eo,in navi fui. H ecy r 3.4. 

C iterum rus cras cum filio cum primo lucu : fcil. ibo, pro prima 

luccjfummo mane. Adciph. 5 . j. 

Lucifcit hoc iam:&8 »»1« tuiti £a<j.Heaut.$.f. 

Adllll.ldus OH. cum adveffierafteret, expedito exercttUtta no* 
Hu it er feci, vt ad lll Idus OH. cumlucefceret 9 in Amanum n» 
fcenderem.Ep.i^.a 

Nondum legere poteramus: nam & lumina dtmiferamus $ necfatis 
lucebat:cum autem luceret,&c. h t .[159. b 
Luce no Hem,noH e lucem expeHas. ad Hcr. \ 5.b 
Pridie Iduum hecfcripfiante lucem. Qvi. Fr.309. a 
Centefima luxeft h ac ab interitu P.Clodij. pio Mil.T20.a ' 

Quis audeat luci , quis in militari vid.quis bene comitatum > qmi 
illuftrcm aggredi? 1 n A tr. 144. b 
Luce palam in foro faltare. OfF. 70.b| 

Metellus prima luce in campum currebat. A t«y 6 *b 
M. Buculeius cum Ades L. Fufio venderet, in mancipio Iptmina, ut 
tumerant,itarecipit .dc Or.pp.b 
Quid cnicunq, particula coeli officeretur , quamvis effiet procul, 

mutmi 


Digitized by Google. 
Lingvo latina 481 

)hutari hemina futabat.ibidcm. 

Nec mentis aciem qssibses luminibus efficit akittsde fertum, pr* 
R.i75?.b , 

Noftu lumine apfofoo » experre&a nutrix animadvertit purum. 
de p.$7.a 

VosmtkiintJsmk tenebrkclarijfttnumimmeapratuM/lis.ptuSjh 

74 -b „ 

Primo filumimhm ejusobJlruButumeJfeminabatur* proDom. 

* 3 &a , 

Sic Catenis luminibus ebjhwtit htc fejferierum quafi exaggero» 
ta altisss eratie.dc Clar.17 o. b 

, .A,. , - 

t)ifFercnti*r. Difcruninii. Dilcrepantiat. DiiTImilitu- 
dinis. Diverfitatis.Dilhntiae. 

SSrtglddj/ 1 / $mt f«tn/9B<f« 

fmiOEmUun* 

Aliter longi catuli dent&Uterfises* Epi.4* i.v.$.^ro?crbia- 
liter didam. ^ 

§luafi vcrtffflM* iuMrfitt : £•<$ ti» frffltt 
feNailtpte» Eunnd: 

Hs.efi.tt i tft, ia hia difcrepassui. A- 

delph.1.14 

lsMMdifmikfiMim.fi. gt mtotuCUtiO» ftf* 

35 t»bsf,A<lalpb.i.i. 

Xtimimrt ititor vts mtersft : 3|r 
Adelph.5.44 

Virviro qmdfttflat} Phorm.j.j. 

Ijidttm waimq, dicttfmfik ilium .herum, frtut btdm rjiHts pu 
Eunucb,*.}. 

Hee psttr *c dmnintts intere/}: id eft. mio difirmt, Adelpt. L v 
TM&kMinttre/fettnfts.ex mmm* cmxti.jttftrs tuam» frumam 
deinduftrid. Andr.44. 

Dij immortales,l»mmi hem» jmdfrsfist t finit» imtB^em jidd 
mrnfilE aaacb.x.i. 

Uh tUUm 
4 g* THESAVRVS 

Multum inter fe di fiant ift& facultates , longe %fimi diverfi. dc 

Brut.L1.p417* 

Cum inter inanimumantmalboc maxime interfit. Ac ad. lib* 


I.p. 12. 

<S)u& averis nihil differat* Acad.l.l.p.i^*» 

Noftra non multum a Peripateticis diffidentia leges. X. 


pag- 5 - ^ . 

Hulldin re ab fumus a natura ferarum, i. Ofr.p.n/- 
Quam longe e fi hinc faltum vefirum Gallicanum, pio Q^iot« 
74. b 

Jfti N&rvij quam longe fint nejcio Qu.Fr.ji7. a 
L onge a ^fum,audic fero . E p. 21. a 
Chm tam longe ab futurus effem .Ep. 44 - b 
Longiffime a befje a b aliquo .pro *laric. 162.3. 

Horum defenfio repetita quam longe e fi At D.13 ].i : 

Longe ad virtutem 'procefjerunt.dtl in.iii.a 
In pofi erum quam longi jfime providere.fbp. 21.2. 

Sollongt lateqfc collucet, de N.j^.b 
JMjVim fuam longelatcjj diffundunt. dcD.p7.a 
Longe latetjfjperegrinari.de N. 1 b 
A quo mea volunt as longi ffime abhorret.\nVcuMO.b 
Lt erat huic iudicio longe diffimilU illa contenti§• pro SylL 
17 6.3 

Longe diverfus.Top 11^.3 

Cafaris autem longiffime diverfa ratio At D.fc*f*b 

Vir longe pofi natos homines improbijfimus .de Cla.l f 8.A 

T. Corruncanus longe plurimus ingenio vaUiitAtQ\*\ 6 ^.% 

Quod longiffime fit ab imperitorum intelligentid fitnfi*% difiurf- 
clum.dc Or.86.a 

Grui longe an cftr orum hominum gravitate difiun&i. pro Scft. 

17 * a - , v * . 
Qu&vita efi maxime difiancla a ctipid'tate, O* curnofflcto eon- 

iuntta. pro S.R. * 4 b 

Mores eius longijfime a tanti fi e Ieris atrocitate funt dtfiun&i- p*© 
Cxc. 4 s b 

JEtolia procul a Barbaris difiunila gentib. tn P.o o.b' 

Quorum mentes longe a communi falute difimfltofktot. dc At* 

156 .3 

Quod longi ffime e fi ab imperitorum intelligentid fenfitqfc difittn- 
ftum.dtQtM .3 

Du$ 


Digitized by Google 
LIN<JV JE LATINA 4 8j 

t)UO lo^a^dffiunfHfflma,maximcj s diverfa. pro Pomp.j.b 
Nihilefl dtfmnBiut ab e i cogitatione, qiu &c. A 1 . 17 . a 
IBifitm&ifftms, terra. Ep.131. b;interquas longum intervallum 
I cf\.$itintervaUoJoccrum & temporum difiunftos ejfe. Ep.6.a 
i arbah, Valde longe afe invicem abcjfe. 


Differendi, 2ttlff4jld>cn. V\dc Procraffinandi. 


Dignandi. Dignum iudicandi. 1 

5Burt>t$ acfcfW. 

v J > v' ‘ i.. . ..4 

H Audquaquamdtgnurn habet dec edere Met c.i.t.y. 7,. 

W.tfi ^bitri&&nrdignum , mifijfem tibi. Pfcud.4.2.v.5r. 
ItaViBu excurato>ita mundiciis dignati: rm fawxw.Vicud. 5* i.y.t* 
. ; Ira ibi e^|j:cfli*,Iapus Pafferatius mavult :digne habiti. 
%bmt quuqmmdignum habetdecedere.lAzic. 1.1.v,7. 


‘ ' '' A ' S>i^hititis f Vtde Tit. Honoris. 

Vedc Abliguriendi» 

V :V . T)\]^^^.Vide Curae. 

- . Diligendi. Vtdc Amandi, 

Diminuendi. Detrahendi. Vide etiam Extenuandi. 

Vi*.•■ 'i ■ 

SBafldmw/ ©«rfag fcfce&m / ZHmrtiniWitytni 

-i •. ©crMi 3 cm/<£tnjisf)vn. 

C 1 quid exiit rebta\ quot tibi fortuna largita efl , nonnullorum 
^ hominum perfidia detraxerit. &c. Ep. 1.5. 

Atubum intereft, utraminws minuatur^autfalas deferatur. E.1.7. 
T/us additum ad memoriam nominvnofiri , quam ademftum de 

fortuna 0>*ibki 

Hh 2 St ab^ 


[JlTjitiz^l by Google 


THESAVR.VS 

Si abfrnti mihi unius menfis labor detraftus effit.EpiR.y.C. 

Sine uild imminutione dignitatis tue, Ep .3 . 8. 

Minuere famtus.\bid. 

Hoc te ferre volo,me de i fio fumtn legationum, aut minuendo, aut 
remittendo decrevfffe miri. ib id. 

Side tua frolixdybeneficafy natura limitabit aliquidpeft eri or an- 
n-AS, id c d,refiringet } cdntrahet , & certis qua fifinibus modoq^ 
deftribet. ibid. 

Ne quid defummo meo erga te amore detratlum ejfe videatur. 
Ep 3.12. 

Dolorem minuere. Ep as* 

De imperio frater ea tanta diminutio faci a efi ibid. 

Halitu dolor efi, quem non longinquum temperie minuat atfy 
molliat, ibid. 

Citius amore tuifiafrem tuum odijfe definam , quam illius odio 
quicquam de nofird benevolentia detrahatur. E p. j 2. 

He ijs,qui me rogarent , aliquid de nofird comunHione imminu - 
tum ejfeoftenderem. Ep.j.j. 

Vt pr&fintU tua defiderium meo labore minuatur. Epiftol. 

, 5 *- , , 

Hen intelliges duplicari folicitudines , quas elevare tua te pru- 
dentia pofiulat.JLp.s.i+. Elevor e,id eft, extenuare , minuerent 
dtAmic.SuJpiciones & cfenfiones in amicitia , tum evitare , 
tum elevare,tum ferre fapientis efi. 

Ter multum erit ex moerore tuo diminutum. Ep.y./tf. 

Eadem caujfa opes meas fregit, id c ft, diminuit, exhaufit:f)At 

cntftltffjfitc Ep -6 13. 

Gigantum de illo libro , tantundem de mei iudicij fama detraha¬ 
tur .Ep 6.18. 

Ne imminuam laudem tuam.Ep.g i+. 

Vt necfe offendam animum cuiusquam»nec frangam dignitatem 
meam, id eft, imminuam.E p. 916, 

De laude ietuni hominis delibare. E p.io. u. 

Dummodo , ne quid h&c dm btttofa fefiinatio imminuat eius gle- 
rti.quamcenfequuti fi4mus.bp.10. a/, 

Recurri ad meas copio/usjunt extenuatiJfime.Ep.il. 13. 

Res familiaris mea , lege Cefaris diminuta eft. Ep. 1.28 

Quam indignitatem,diminutionemcfc malefiatis , non filum iurii 
noftriyfed etiam imperij,populi^ Romani, idcirco tiilimus. &c. 

Dimittens 


Digitized by Google 


Dimittendi. Manumittcndi.Miflum faciendi. 

«3 Irtffm/ gfcfjm laflfen. 

A Mittere pro dimittere : Plauto & Terentio proprium. 
Vide exempla parallela in Lcxico Plautino. Infini¬ 
tum enim foret omnia huc ponere* 

Impellit tmlitem PaUftrio , omijfzm faciat concubinum. Mil. Arg* 
V, ii, 

Qum Dis volentibus ite . Mil. 4 v. 48. 
p&iffababereomnia. Pfeud.z.t.v.8. 

Mijfum facere Amph.j.j.v.i. Merc.$.4-*-7i- 
Mittere :pro dimittere. Pfcud. I. 3. v. 10. Pccn. Prol. VCf£ 
100 . 

Mifit porro orare, ut venirem ferio. Eun.J.*. 

Mitteorarex £drc<iuffjubUttlt. Andr.5.4. 

Qmitte de te dicere: Eunuch y6. 

Quin omtte me: fag mic§ Ju fricbttl- Phorm.j.i* 

Memijftorn face Atidr. 4*1* 

Nos mijfos face. \ ndr.5.1. 

Quin tu hinc pollicitationes aufer : id eft, mijfos face . P hormion. 
J-< 

Vis me uxorem ducere ? hanc amittere ? ut potero , feram . Andr. 
J. 

plec tome e nunquam amittam ego a me. JjJcfctoUs ttictyt 
ttcfcatig mzmen Jpdnbcn $*brn Phorm. 4>5. 

Vt veni,itidem incertum amifti. Hecyr.1.1. 

JEquum eft me a te impetrare,ut cohortes,qUA ex Piceno venerunt* 
mijfum facias At. z$o.b. 

luravitjpfe tllum inter feci urum,ni fi fibi iufiurandum dedijfet,fe 
patrem mijfum ejfefacturum .O ff-74-h 
$0*% Ugiones bello confeci 0 mijfos feri placet, in Alit. 20/. a 
Quibus de $aujfismijfifieri debeant. Ep.nj.a 
Duoprefetti fabrum Pompeij,qui in meam pot eft at em venerunt» 
fi* a me miJfifunt.k.t. \4i.2L 
Mt eum ft.it im mijfumfeci.ibid. 

Qui ebm indicatum non faceret»addictus Hermippo , & ab hoc 

Hh e duftue 
4&£ • THESAV^S 

ductus efl,pof!ea mijftM.pt o Flac./ 5 ^.b 
Dicebat quitfy quos mtffosfciret effe.iiiV err. 256 2 ' 

Remotisffveomnino mtjjss lictoribus .At.rj^b j 

miffa faciam } qu&faBa fimt. pro S. R .40.a 
Qui voluptatibus ducuntur , ipiffos faciant honores, pro Soft*. 
26. a 

Hos agros miffosfacio in Vcrr. 2 6 .a 
Miffos faciant patronos, ipfi prodeant. Or. 219 a 


Diffidentis, /'Wc Credendi. 

N ihil agit , qui diffidentem verbis Jolatur fuii+> E . id; r. £ 
verF?. 

Valete y ut hojlesvefhi diffidantfibi Rud.ProI. rcrfiSi. 
D/)^/er^^/i^/.Salpitiusad Cic. 1 . 4 -^ ii* 

Defatigari & diffidere in prohibendis malis.Btnt.Cic.i^.l/^ » 
Dubitari & fibiiffidiffidere. dcDivitf.p, 11.. 
lacer*,& diffidere, pro Mur.p.42. 

Diffidere ingenijs. pro Rofc.Aro.p.49. 

Sententia altent diffidere. T ufc.p. 4 . 

Sibiacfnis diffiderefortunis. Antcq.p.7. 

Diffidere de nobis. Hcreon.p.16. t 

Diffidere de aliquo. A11.1.12. p. 15 7. 

Fr rem cofficipoffenon diffiderem. QFr.l.i.p.T. 

Invenirefe poffe,quodcupeunt, dtffijifunt. Acad. libr. 4. pa«. 

15. n 

Ci/tmperfuaderipoffe dffiderei.JLp. 1.9. 

Quia diffidis copiis noftris. Ep .2.9. 

R lura me ad te de hac referibere pudet, ne videar prudentia tUM 
diffidere, ibid. 

Rationes in eure eolle&A vetabant me Reipub. penitus diffidere. 
*P *-* 3 - 

Cttn8amm,&diffidentem excitare.tp i.i. 


vGoogle 


Difceden- pifcedendi, Vide Abeundi rgrSeiun- 
eendi. 


M Altitn hicpeffimumq. modo intus apud nos tua ancilla h( e 
pacto exordiri coepit, quod haud Atticam condecet difsi- 
plinam. Caf$. f. v. 14. 

i tfusquam efi dtfciplina ignavior . Mcrc.i. i.y.ij. 

If&chic difciplinapeffima cft. ibi d. v.6 . / 1 

Ad hunc me modum intuli,ut illu fatu fac erem ex dtfaplwaiqmp - 
pe ?go qui prope Ionica per did ci. f. ud.^.i.v.iS. 

Jta militaris dtfciplina efi , Baltiojnanufilutemmittunt benevo¬ 
lentibus , eadem malam remittunt malevolentibus 4 Pieud. 
4 . 1 .V. 4 ?- 

Haud volupe viftitabam , parjimonid & duritia difciplina aliis 
iram* Moftd.i.v, 74 * 

Bonorum virorum relinquere difciplinam. Qu, p*$ 4 « 

Tein difciplinam meam tradideras. Phil.2.359. 

§}uemnos difcipUnd regimus .Ep.A-t.I.io.p 31$. . 

Incredibilis quadam ingenij magnitudo , non defideravit indocu 
lemuftu difciplinam. A zad.h.p.y 
$i quUquam ullamphilofophin difciplinam probaret* Acad.l. 
pag.6. 

Sequi dtfctylinam.ibid. 

Adquamcunfyfunt difciplinam quafi tempeftatem delati. Acad. 

l.i.p.7. 

Ad difciplinam tanquam adfaxum adh&refcunt. Acad. hWx. i. 
pag.7. 

Reliquit perfeSliJfimam difciplinam. Acad.l.i.p.H. 
lpforumfequor difciplinam Acad.l.i.p.48* 

T.xbnnere dide it linam fabienti&*nat HT am rerum evolvere, Acad.l. 


Digitizedtfy 

488 THESAVRVS 

&*** tandem ea eft difciplina , ad quam me deducas ,fiab hac abr 
ftraxeris. ibid. ^ ‘ 

Dicunt claros viros afi inftruclos. ibid. 

A non fapiente explicari fintentiam. ibid. 

Eligere difciplinam Ac*<\.\.2.y.6o, 

Qui autem mirantur nos hancpotijfimum difiip linamfecutot. dt 
Nar.Deor.i.i.p.4. 

accepit ab Anaximene difciplinam . dc N atur. Deor. lib.l. 

pag- 1 *. 

Vehementium fregit quodam modo veteris difciplina authoritatem* 
Acad.Qu.i.i.p.yo. 

Vtrumpercurri omnem Epicuri difciplinam placet . dc Fin. libr.l. 
p. 107 . 

$in ut fuo dolore fanciret militaris imperij difciplinam . de FiftJ.k’ 
p.110. 

Difciplinam & fetent tam alicuius artis percipere, de Divio, l.ft 

p. 197. 

Ad fax a difc en di cupiditate adb&refure • dc Finib. libr. j. p ift 
272. 

Difciplinam alicuius , &ftudia cognofeere. Qgxft. Tufc. L 4* 
414. 

Conferre fi ad difciplinam. ibid. 


Difcordiarum.^i* Tumultus. 
Difcrepanti*. Vide Differentia. 


Difcriminis, Periculi, Infortunij, Fide etiam Damini » J 

©*fa&r/@c6at>cm 

Alam rem querere cum lucro. AuU.f.lf. 

~ ^jdes pro tuo capite caro carum offerre meum caput utiU- 

teft.Capr.t.i.v.tj. * 

Vitent infortunio, Cure. 2.. $. v. 19. $je* Truc.t.z.v. Vitare maU. Pf- 
cronius Cum deinde vultu , ip*# trepidatione mandatum 

prodidtjjem.ponere tujfit arma , cavere. 

Versttn 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA 4$, 

Yqrhmiamai unum faxum me fluBus ferunt. Moft. 1.1. ?cx£ 
‘ 45 * 

Jpiumqumu betel} ego ex *ft* nafid hodie efiam fetam. Mil. 

*8. De re prorfus periculosa. 

Nsem hac ree apudfummum puteum geritur. Mil. 4 . 4Y.i6, 

mupimh reftfto,tam res in periculum vertitur. Mcrc. x. i. 
▼erC it. 

Meu qu ide m hercule in dubio eft vita. Andi. t.v.io. 

Nihilperputieft,me vide. And.1.1. v.ij. 

Hume periculo fit: ego in portu nuvigo. Aii&j.l.Y.ii. 
Jdofciejjuufitit in multe verfire. And. 4 . i,y.ij« 

Cupitu periculum adire: And. 4.1.y. 53. 

Tefikac incolumem fut fiiofore me rume > fi evito hoc mulum : id. 

eft, infiutemo periculo verfir. Andr. 3.5. 

Joculariumtumulum inficiens pene incidi. Andr.4.5. 

t/mmfni $ tqfi uitn : Mn faoBflU&mUtn 

|roft#f«ug iff.Andr.5.1. 

TuneiUufiviQpfilit. tbid 

Omnis res ef( tam in vado : id eft, extra periculum. Andr.5. r. 
Tibi oftendam, herum quid fit periclifaUere.Andj.t. 
ifiuc in me cudetur faba. E unuch. 1 .3. 

In med vita, id dft, mea vite, periculo, tu tibi laudem quefitum is* 
ficelus. Heauc.i.2. ^ 

Nifi fodit me animus , haud multum a me obierit infortunium. 
Heaut.41. 

Triumpho, fi licet me latere tefto abficedere:\d eft, exhocpqycub 
evadere, ibid. 

TftafamO)&gnate, vita»in dubium veniet. Adelph.3.1. 

Ita fiubito nunc imparatum tanta* te impendent mala. Phorm. 
4 * 

- Aliis aliunde eft periolum,vnde aliquid abradi potefl: mihifeium 
nihil ejfe. Phorm. 1.1. 

In eodem Usto h a fit as: id eft,#» eodem verfarisporiculo.Vhotms ..t. 
Yert ij. 

Nihil tibi pericli h me eft. Hccyr. j.i.y. 1 o. 
fericulum i» te eft. Hcc. 3.1. v.4 6. 

frtiis prodituram a me tuum vitam, & prihs pecuniam emnem, 
quam&c. Hcaut 3.1.V.70. 

Sai te adfc opulum e tranquillo inferat. Phor.4.4.v.9 r 

Hh 5 Noftra 


,yG00[ 
49' THESAV RVS 

Nojiracaufa fcilieet i» nervum potius tbit. Photm. 4. 
verf. \6. 

Tropatr&ffirentibMtboftitibut, amicti 6* ijsrebtu^mjufittiM 
colerecogtt y adire periculum. ad Mc r en.l.^.p.s4. 

^ mpericulis Reipub.mtlltmipfepericulumfugi. AdHer. 

4.p„U9. 

Atrox periculum ftudiosefiifcipit,& libenterfrebit. Ad Herenn. k 
4.pag.ii?. , 

Sapiens nullum pro Rep.ptricufom vitabit. Ad Herenn. libro 4 , 

pig.120- ' • 

Qui fugiunt id periodum, quod pro Rep.fub eundum efi , fiult)/*- 

eiu7?t. AdHeten.l.4-p.» *o- 

patri a pericula fuo periculo expetunt Mfapientes putandi fitnK 
AciHcr.U.p.iio. 

Devenimus in medium rerum omnium certamen , at% iijcqimen\ 
deerat.1. -p- 

Kunccumaffli&um, debilitatum, moer entem, tnfummumdiftrt- 

rnen adductum viderem.de ornt.U.p,40o. ^ 

Tliwmd fe tum eripuit. Brut.p.545. ^ ^ 

Quodvis potius periculum mihi adeundum , quam a fitetntkiM 
~^cendi gloria di [cedendum putavi. Brut.p.614. 

Iluaibusiaftari. Orat.ad Brur.p.^, 

Fro amico periculum fubire. de parr. 0.745* , 

jidhibenda vis efi veritatis mine iaclantur,pericula intenduntur 

formidines opponuntur, pro Qu* F* 1 

Res in diferimme v et fatur, pro Qu p-34- 

Tericulum,quodmomnesintenditur } propulfare^J. pro $cx.Rofc< 
pae,- S 5 *- 

Dignitas eius&faltes m diferimen venit, pro Sex. Rqic. pagtnf 

4*- 

Licet undique omnes terrores,mina, pericula% impendeant otvnta^ 
fiu curram,at q 3 fu bibo.pio Sex Rofc.p.47. 

'Mihipericulum creatur, pro Scx.Ro Cc.p.66. 

Summa keip. in hoc periculo tentatur. pro Sex. Roft.p.88. 
Innocenti periculum ne facejfer is. inVerr p.157. 

Fericulum adire, in Verr.pag.iSj.oC pro Caeciu.pi^J. 

In periculum adduci, ibid. 
aliquem ex periculo eripere. : b id. 

Fericula fubkvare. in Vcrr. p.i88. 

F encytum rei proponere, ii; Ver. p. ici. 


Multi 

\ 


Digitized by CjOCK^Ic 
; LINGVO LATIN£ 4 5 t 

Multi for tn^viri jn communi incerto q 3 fericulo belli, & terra, & 
tnarif&peefenderunt.in Ver. p.54*. 

Mati* mercatoribus funt necefarto fericula fubeunda fortunt : 
nifietiam formidines ab noftris impendebunt. in Verr. pag. 

<h- 

fericulum alicui inijc ere. pro Cecin. p.619. 
fluefirmamentiacrcborishabet pericuUsm^depulfum etf.pro lege 
Man.p. 651. 

Siciliam mt{l f is undique cinttam pericula non terrore belli , fed ce- 
‘ Urit at e conjiht explicavit, pro Lcg.Man.pag.6j9. 

Montis ac fervitutis periculo fe committere. Pro lege Man.pag. 

6 . 40. 

JEriperealiquem experieulo . pro A.Cluent.p.$t. 

Legum prejtdio a capite periculum propulfare.pto A.Cluent. p«6j. 
In diferimen a dduci. contra Rnl.p.io*. 

* Video maximas tempeflates Reipub.ejfefitbeundas, pro Lcg, Mur. 

pag.11*. 

Huius totius belli , munitu virifor tijfimivitapojitum eft di fer i- 
men. Phil.14.3j. 

Venireihpericulum. proL.Mur.p.24^. 

' tn diferimen extremum venire. pro L.Mur. p.159- 
JLdirepericulum navigandi. proL Flac.p.501. 

Comparare alicui periculum, pro L.Flac.p.301. 

• £ fummis eripere aliquem periculis. proL. Sylla, p. uS, 

Nullum in me periculum redundabit, pro L.Sylla.p. 3 t 3 . 

In capitis periculum vocari, in Orar.antcexiLp.360. 

Creare alicui periculum. Orar.anteex1Lp.366. 

In diferimen adducere aliquem pro domo. p. 4 ^- 
Cym pericytum viu mecumfociare voluijfes. pro Cn. Planc.pa- 
gina jtf. 

Voluntarios fortijfimis atque optimis civibus periculum moliri . 

Seft. 3. 

'Ter optimot viros civibus optimis periculum inferae conatur • 

Seft. 3. 

Se Jalutemtfrm in diferimen 0ferre proftatu civitates , & pro 
communi libertate. Seft..?. 

Jpfum cautorem alieni periculi fuis propriis periculis terruit. Seft 
' pagina 9. 

Subeunda funt pro patria pericula , Vulnera excipienda , mors oppe- 
tenda.Sdl.il> 

leciftm 


yGoogle 
Jecijfem me potius in profundum. Scft. ij. 

lpfos in magnum vite difcnmen adducerem, Seft. i|. 

Flati are tn alto tempeftatibtss [editionum & difcerdjaftefo 
Seft. 13. 

Invidiam eius capitis periclo fibi proflandum ejfe videbit. 
Seft. )i. 

Obtulit in difcrimen vitam fuam.StH. 31. 

Multapropenuntur peri cula. Seft. 61 , 

Subeundo [ope pro Rep. tempeftates. Seft. 69. 

Flatantem invidia propter intentum Gracchi populat tomo*#*, 
periculo Uberavit. Scft. 69. 

Xmerfijfe iam e vadis , & fcopulos iampretervetia videtur 
mea. Cafl.1/4. 

Quanta impenderet procella urbi, quanta tempeftcu civitati, 
Catrii8. 

Telis hoflium, dimicationi capitis , mortife obiecit. GorneL 

134- 

Qui nullis preliis pofitis vitam fuam hoflium telis obiecermti 
Corn. 13$, 

Quifife opponit periculis nullopropofeto promio. Corn. i3/. 

Qui fe pro noftro imperio inpericulum capitis , & vito difcrimen 
intulit. Corn.155. 

Huic ab illo magnum periculum creatur. Corn.14^. 

Omnis illam tempeftas t cui ceJfcram.Cefare impulfore £$» adietiore, 
excitata eft. Provin.t^. 

Maxima pericula patrio impendent , & omnia tela eendique m 
patriamfunt intenta. Piovin. 165. 

Sepe ex hoc portu fe in illos fiutius prope nec [farto contulerunt. 
Provin.172. 

Fgoteia intenta iugulis civitatis de coniuratorum nefarijs manib. 
ex t orfi. Fac es iam accenfas ad huius urbis incendium , compr f- 
hendi,protuli,extinxi P1 f 179. 


Digitized by 
'*”**"'lil'4%VJ£ LATINA 

tttamfuamnunquam mperiiulumfinefrefiddo, tofinecufiedid 
' provehebat. Mil.244. 

In maximi*fericuli* infidiisque ejfe verfatmm accepimus. Rab. 

* 7 *- j 

jj* i nepos avumtn difcrimen adduxerit. Dciot. p.jo- 
Corpusfisum periculo obiecit. Dciot.jn. 

Cumfemper & in urbe infirUtuM rhalum id% manaret indies U* 

jbuo tempera inciderunt . Phil.i.J4T. 

Pes iis difctjanen adduBa eft. PhU.s.jjtyi 

Armis & ferro res in dif rimenadduftaefi. Phif.j.p. 411; 

Hac res in extremum addutia eft difcrimen.PhW.t p.4^. 

Huius magnitudini animi & fapientu tempeftas eft oblata formi - 
aolofijfiim temporis. Phil.7.4^8. 

Pes addk&a eft in maximkm periculum , c$* extretnkm fert difiri . 

mSm iiX#. 

p/Mw quitih populi Rom.voti* retinust.pro libertate populi Roma¬ 
ni in difcrimen adducerepkt at. Phil.7.440* 

I» maximum difcrimenitenietur. Phil.8.4/6. 

Ad incertum 'vita fericulum fine *Ho nietu morti* profecti fiunt - 
; Phii^ 45 «. 

Eiusfimmtid periculum vitavit. Phil. 9. 4 **» 

VumUsodb repoliat periculumfervit ut i*. Phil.n.p. 4 ?*- 
ii at tanta pericula efugero.VhiLi2.$o6. 

Ibi* adinditis fiubfellta attra&u*,extremd fortuna ftetit. in Sulp. 

; Mi* ; . ... . . a „ 

Si fiat eu erit aliquis civitatu.qntcunc^ erit , te omnium periculor u 
video expertem fore* Ep. Fani. hb.4.p. 114. 
jj %ued ego non mirabar , cum recordarer y te d primis temporibus 4- 
tatk in Rep.ejfe verf*tum,& tuos rtiagiftratu* in ipfadifcrimi- 
hafolati* incidtffO. Ep.ad Fam.l.^.p.17 j. 
jttferre alicuipericulum. Ep. Fam.l.S.p. 150. 

Excitari periculum* Ep.Fam.J^.p.ijo. 
ttifiuno hco metaremur , magnum periculum spfe Lepidus t magnH 
ha pars exercitiis adiret, qus bene de Rep.fentit. Ep.Fam.i.10. 

tn ipjum difcrimen refum contuli/ii tribunatum tUHm.yjlitttn in 
_ St* f&am$ t>«& gcfafrr «niger?- Ep. 2.6. 

Turpi* o» periculofd ratio. Ep.a.t. 

Nihil conftituipotefi,quod non incurrat iu mappam aliquam dif¬ 
ficultatem . lbid. Te o- 

4H THESAVRVS 

Videtur mihires in propinquum addutia difcrimen. Ep.j.il. 

Ab altera viftorid tibi fericulum nullum ejfe perfficio. Epiftoh 

^ i. 

Cum omnis Rejpubl. in meo capite difcrimen effet habitura* Ej>i- 
ftol. 7 - u , . 

RumApericulumfiruere.Ep.6.7. 

Nlc mihbvidemini intelligere^uam nos pateamus , h oc cft, peri• 
culo,quoda vobis nobis afferripQteft,exfojitifimus» Epiftol. 

8. 13. 

Lepta ita laborat 9 ut eius fortunavideantur in fericulum venire* 

Epift-jMj. 

In uno fr alio omnis fortuna Reifub. difeeptat» idety, ferifaattsr* 
3 ftauffg«fep*.Ep.io 10. 

MxtrematemporaM eft, deflorata.Zf.iu.it. 
jldomtuA pericula princeps effe nonrecufabat , id cft;, primus fre* 
pter Rempub periclitari non dubitabat , primus perictdaadijt* 
Elegas locutio q & in Verrinis exeat ; Vt 'quifq, in fuga fo* 
ftremusdtapericido princepserat. Ep.io. 17. 

'Exercitus Lepidi magnum habet cafum, id cftfufricionem&nJO* 
tum periculi. Ep.10.18. 

Veniat Csfar , &c. cuius rpfius magnum periodum agitur . Epift 

10 ' * 3 \ / • * , \ 

Aequo anijnoJummam Reipub.in difcrimen deduceremus» Epift» 

»0. 24. % ' 

Sudus Caftulonenfis , jrequentidribus latrocinijs infeftior fatim 
effet» id cft, propter certa pericula magis infeftatur , & declina • 
rttfVEpift.io.il. 11. ’ i v 

Longum & infeftum iter. E p.i o. 33. ' 

JE asjwpisu, quas diufimulatiohe Reipub. comparabant» fubitod 
- patris fericulum converterunt, tp.u. i*. 

Nullum periculum pro me adire dubitavit. Ep. it.jp. 
fericulum fortunarum» & capitis fui pro me*falute neglexit. Ep» 

,4 > +• ' .... • 

Quddo fitheudafortuna efi.^otW tB bodt) ttll feiV.ip. M.jt 

, Mitto qtibdpericula» quod omnes meas tepefiat es fubieris. Ep, 1 j. 4* 
Qui veniunt, uMydluoa ph denuntiant» hoc 

fert culo fa quidem, attanrendrutum ora.Ep.ic.%. " 

Que in difermine verfetur falas mea*& bonorum omnium , atque 
univerft Reipub.ex eofcirepotes. Epiii.i6.ii. 

Offerrefefeeemmmtfericulo. Ep.fam.Lio. p* i$>;. 

Nunqtutm 


Digitized by Google 


itfGVzt LATINA 


E&hquam mehercule,mi Cicero ^nitebit fericula frof atriafub* 
ire . Ep.fana.l.io. p. 300. 

.Adirefericula» Ip.fane.J.ic.p.iix. 

bfee/f decet aut convenit uobis periculo ulli fubmittere Animum 
noflrum.*X!Q%tXtQ\!lttl'Dtl\iz* <&ctt>«ffaU5 frc9fc9n.Ep.fara. 

1. ti.p. //3. 

Crede mthi,nifi iflaomnia it afiant, quemadmodum firibo, magnM 
nes omnes adituros periculum E p. f* m 1.1 > .p. 5 x ?. 

Quod ego periculum non extimef 0, rpodofa&i vtflrigloriam cum 
med laude communicem. Ep.fam.i. rt.p.jji. 

Quanqua, nifi me fallebat resfic fefe habebat, ut tetius belli omne 
dtflrimen in Brutopofitum videretur. Ep.ad fam.l. 1 2. pagina 

Cum hicfcribebam,res erat in extremum diferimen aetdu&a. E p. 
fam.l.it.p.jftf. 

intelliges me nullum periculum,neq t laborempatrie denegaJfulEf. 
fam.l.)a p._*6o. 

Jdtfi egetantamfetuniam,tantaq s prtfidia,&tam celeriter, Cafi 
fio dedijfem,ne aufus quidem effet ire in Syriam ^nunc non mi - 
narafericsdaReipub.d Dolabella inflarent. Epift. fam.lib.u. 

fv*- 

'Periculum omne optio d inflaret, fi ille latro cum omnibusfuit naves 
cinfcendijfetyexpefui.Ep.hmA u.p.j68. 

Kecexeo inter nos amor nat ua efl,fedquoderat,& vetus ma¬ 

gnus,propter e a nullum periculum pro me adire dubitor it, Epift. 

Vbicunque es,in eadem es navi. Qrted nimirum Reipub, cadamita• 
tefaVad abfenteSieque ac pr&fentespertineant. E p .2.4* 

Qued e xiflimas meam caufam coi unciam ejfe cu tud,&c. Ep.4.2, 

In communibus mferijs dolore angi. Ep.4.3. 

Communem meam calamitatem exiftimavi. Ep. 4.5. 

Cum cogitarem h&e mihi tecum, & cum quibpfdamejje commut 
nia. Kp.4.6. 

Cum omnium nofirumceniunttumpericulumfno. Epift. 4$r. 

EJihilaccidet &feparatim a reliquu civibus. Ep.i. /5. 

Quod mihi cum tUo erat communefibi foli attribuit. Ep.i.xf, 

Quod illius erat feliat ,td mecuzn communicat, ibid* 

Patet latb hoc vitium, & eft mmultis. Ep. 3. 6 . ^ 

Quam fortiter ferres commarces m ferias, non intellexi. Epift, 
-f. ij. 


\n magno 


Digitized by 


GoogI 
4 9 6 THES AVRVS 

In magno fericulo omnes , fed tamen in communi fitmiu. IM* 
dem. 

Communis for tuna.lkid.te 6.t. 

Tibi fericulum nullum eJfeperJpicio,quod quidem ftiunBumfit ab 
omnium interitu , i. t. quod non fit commune. Epift. 6. i. 

Conflatio necejfaria eft: Nihil ejje fr&cipue cuiquam dolandum in 
eo,quodaccidat ungjerfis. Ep.6.2. 

Hoc tibi confirmo , nihilo te nunc maiore in di feri mine effit , quam 
quemvis,&c.Ep.6.$. 

Cum omnis belli Mars communis , £> /emper incertitxitmf ratio - 
rumfint. Ep.tf.4. 

Fateor me communium malorum conflationem nudam invenire* 
ibi (Verti. 


Quod mi hi ad conflationem commune teeum e fi. Ep.6.4; 

Vt impudentia videatur , eandem fortunam,fi res cogatjrecufartJi 

ibidem. 

Qui fundus cum eo communis ejfet . Ep. 9. i f. 

Adfocietatem integerrimorum & maximorumfericulorum acci¬ 
dam. Epi 0 .io. 8 . 

Agrum Volaterranum , oppidum omni periculo inforpotuum ti- 

beravit. Ep.ad fam.l.ij.j 8p. 

Pergratum mihi feceris,fiintellexeritfe quod pro falktemea multi 
fericula adierit , fife hyemefummd navigavit, pro tnd ergamcj 
benevolentia gratum etiam fecijfe tibi Epift. ad fam.libro ij. 
bagi 4it. 

Subterfugere periculum. Ep adfam.iibj$.p. 460. 

Vita/e fericulum. Ep.ad fam.l. 14. p. 4,47. 

Afrt/0 quod invidiam, quod pericula , quod omnes mede temptfla- 
t es fu hier is. Epift.adfam.libu.p.470. 

Res hon modo committendi, etufmodipericulo. Epift; Att. libro l» 
pag. 1$. , 

Tt aperte iugulafua fro meo capite,pro Clodio ofientarint. Ep. At. 
1 . 1. p. 13. 

Multorum annorum ofientationes meas nunc in difirimeu efftad* 
duBas.E^.^A Att.l.f.p.149. 

Anfubeundum fit fericulum cum aliquo forit dedecortj* Epift. 
Att. lib.8. p.*i;6. / 

Periculum eft,ne in manus incidam perdttorHtn.Epifr. Att.lib.10. 
pag. 326. 

Quodvis fericulum adire ex infidijs paratijfimtadomwalatronk 
maluerit ,?#^;w.Bp.Brut.p. Erit 


Digitized by Google LINGVO LATIN£ 4P7 

}prUabiftopericulovacu^Y.p.Q^Jt0iit.\:ibj.p2^9^ 

Erit res iam in difcrimine . Acad.lib. i.p. < 58 . 

Magnum fericulum adire, de fin.l.i. p. uo. 

Multa fericuli depulfa funt. dc nat.dcor.p. 114. 

Q uo libentius Reipubl. causa fericulum a diret optimus quisqutj. 

dcnac.Deor.l.$.p.i*6. 

jtdeundafitnt quavis pericula decoris,honefiatisq 3 causa. dc fin.f. 

Periculainfrdiisadircj. QU-Tufc.r*.p.3?t. 

£direaliquodpericulum. Qu.Tufc.i.<. p. 561. 
jiUi de 'Vita, alii de gloria , & benevolentia civium indifctimen 
vocantur . i.Offic.p.34. 

promptiores debemus ejfe ad noftra pericula , quam ad communia 

i. 0 ffi.pag.> 4 - 

Nunquam omnino periculi fuga committendum efi, ut imbelles ti - 
nmtyftoideamur. 1. Offic. p.55- 

Sedfugiendum etiam illud , ne offeramus nos periculis fine causa. 

Ibidem. 

jln adeundis periculis confuetudo imitanda medicorum ett. Ibi¬ 
dem. 

jgubiibfit dilatum periculum diferimenq^p atria. Offic. lib. 1. pa¬ 
gina 61. 

Omnia „gncommoda fubire vel externa, vel corporis, vel etiam #- 
pfiusanimi. Offic.lib.*. p. 110. 

Quam fifenferit nullum in deliciis effe difcrimen ? Parad. 3. pagi¬ 
na 229. 

Qui eadem pericula,quibus nos perfundifumus,ingrediuntur, pro 
Mar*ji4-b 

Milo vitam fuam nunquam in periculum fine cuftodid provehe¬ 
bat. pro Mil.m. a 

Multum mati,multum periculi uni cui % noftr um inferrepoteftvU 
tribunitia. pro Clu. * 7 - b 

Cum ii, qui antea metuebant, redirent, & iam de fundosfefi peri¬ 
culis arbitrarentur. pro S.R. ii. b 
Jix hoc mendacio ,fe qua pericula tibi impenderent , ut defungere¬ 
mur optavi. Ep.z! 2 . a 

Jn quo bello agitur populi Rom. gloria , &c. agitur falus [ociorum 
atfy amicorum, &c. aguntur certiffima populi Rom. vedigalia 
& maxima : aguntur bona multorum civium, pro Pora. 4 

b.j.a 

4?* THESAVRVS 

Qui h ac palam de loco [uberiore ager et,pro impeno acpoteftattJ.iA 
Vcrr.m.a & 2ioa 

Agebantur h&c incontentupalam de loco fuperiore. ibid. 

In quibus eorum aut de capite agatur, auffama.dz Atti* 1Q7* tt 
Agitur magna res. de Fin.76.b 
Aguntur iniuriA foetorum, in Vcrr.ntf.b 

Sed vos moneo.libertas agitur populi Rom.qu.i&c. Vttx&fortk* 
na optimi cuiufquc , quo &c.auctoritas veftra,qHam&c. in A. 
lijr. b 

Tgo tela intenta iugulis civitatis de coniuratorum v anibusextern 
fi. inPifSo.b 

Intenta figna legionum exifiimantur cervicibus bomufy vtftrif* 
Srft. ir. a 

Intendere periculum alicui. Att.^^.b 
Tela undiq, in patriam intenta, dc Pro. 7 8.b 
Teto a te,vt peri culum,quod m omnes inteditur^d^loSiK.ls^u 
Jfia omnia in hunc unum mflttuta,parata, intenta funt. pio MiL 
114. b 

Simul ac periculum iudicij intendi , omnem illius ubpetumeemP 
prejfi. dcAtt.2.4*.b 

Clodius non firvos,non arma,non vim intentavit. proMiLid&k 
Hac fic intentata a nobis eft:h&c infidiata Pompeio eft . ibidem. 
Dolor: ardentes faces intentat , is fortitudinem & patientiumfey 
debilitaturum minatur. TuCc.m.b 
Tumipfum adverfarium quafi intentantis loco producendorum 
interrogando,utrum, dcln.78 a 1 

Tuorum trifhffimo meo tempore meritorum erga feMoriamaon» 
fervabo. Ep s7.b 

Meum, tuum, aut alicuius tempus, fianificat,cum quis in pe¬ 
riculis vciTatur, ut patet in exemplis feqq. 

1 Igofiab improbis & perdttis civib. Remp. teneri viderem ficut^» 
meis temporib.fctmus, & nonnullis alijs accidif/Lj. Bp.n.b 
11 er at ini me adfua tempora' ai riftirt)) dux erunt, ut ager em cate- 
fam. Ar.^i.b 

A nullius vnquam tempore aut commodum , aut ocium meum 
ahftraxerit. pro Arch.188. a 

Nififorte eam pecuniam tnreipub. magnum altquddtempus cen- 
tulent.Qfi.71. a 

Id non humano confilio , fed prope divinitus datum atcfeobUtunt 
nobisfummo Reti,tempore videtur, in Vcrr.66 .b 

$2?od 


Digitized by Google 


LINGVO LATINA . 4 ^ 

QpsodC'Cefar,&c.fummo Imf.tempore milites & veteranos ad 
- Ubertatempopuli Ro. cohortatas Jit , eos% confirifferit, in Ant. 
a os. a 

j OffisiMimo^Reif.tempore falutt,dignitati,at% pop,Rom>fitbvene~ 
m.ioAot.ao3.b 

'Que. qui recordet ut y h audfane periculum efi,ne } &c> T ufc> 151.1 
Ne movear, (j*c. periculum non eft, Tufc. 163.a 
Nullumpeticulum efine^uid tu&c. dc Orar.fi/. b 
SUmmum et atpericulum,nefi nihil impetraivnt, afenatu aliena* 
reniur.Rtt.iyb 

Sumptu perictslofyfuo armatam navem aliquo mittere, in Vcrr t 

Quidtu meo perpessio gurges patrinronij helluabare? pro scfh 25.1 
JSrutUSferipfitfem illam fuo periculo ejfe. At.8j.b 
tmuftefacie,fi putas periculo noftro vivere tuos contubernales .pt# 
fli.ij 4 .b 

Ego quipeiiekio Reifub, vivebam * proScft. r 4. a 
Quod equidem tibi nummi meo periculofint. At. 59.1 
Sed etiam atq^ etiam dico,tuo periculo fiet. 
t>ux enimfiso fericulo progredi cogttat. de L.x88.a 
Capitis nofttifepe accidere potefi , ut caujfii verfintwin ime > dc 
O&zochi 

Quampojfumue referire ex omnibus caujfis civilibus caujfam 
tontentionemcfo maior em, quam de ordine, ds civitate, doli* 
bertatejexapitehominis confutaris /ibid. 

Confla capitis Ac Cia. 186.b 

Sectatis rojponfo oUar ferunt iudices , ut capitis homintm innoctrh* 
tijfimum condemnarent Ac O r. 10 y. a 
Socratem m itedUie capitis profedixifls.ibid.io+,2 
Nihil ds capits civis,aut do bonis fine indicio detrahi potefi, pro 
Dom.iiOta 

tkjdiciafumma edifimationis, & bene dicam capitis. Q3. Rolc< 
47* b 

In iudictum capitis aliquem vocareAcGh.jrfib 
Chmverbabs te tui capitis caufla peteret , homines% tertos domo 
mififlet,ne tum quidem ,&c.in V. 1 t$.b 
Ytfiprsdembm pa&um pro capite pretium non attuletis ♦ Qf^ 
7j«* 


-W 1 Difpotjntdi foo 


THESAVRVS 


Difputandi.Diflerendi. Ptdc etiam Dicendi* 
Confirmandi. Sermonis. 

SSwem&tn / JDffimritftt/ SB&criaijjm/ 

"X Ecum argumentis puta. Amph.2.1.^. 

A oiffiutationem mecum tngreffius eft. pro Caecin. pagi¬ 
na 611. 

Nec effic ullam rationem ydiffiut are cum iis, qui nihilfrobarent. A- 

cad.lt.tr. 

Diffiutarefubtiliter. Acad.l.i. p.19. 

Erat dijputatio de hac una re unitu Acadcmic.libro 2-pagi- 

na 1 7 i 

Incubuit inecudiffiutationes. Acad.l.i.p. 4 r. 

Trabi antur ift& ingeniose, diffiutantur eleganter. Acad. libro u 
pagina 4 s. 

Illos aculeos , & totum tortuofumgenus diffiutandi relinquamus. 

Acad.l. z. p. 49- 

Dijputationibus huc & iUuc trahi. Acad.l.i.p. 59. 

Et id non profequar longius ,qudm mea fides poftulabit. pro S. R. 
31. a 

Nec ab ultimo repetamus , ne longius profequamur. ad Herenn. 
3 * b .. 

Date nobis hancve?iiam,nt ea , fentitis de omni genere dic en ’ 

diyficbtiliterprofequamini. dc Or.9 ].a 
J Eum locum Pojfidoniws profequutus eft. A tt.i 58. b 
Accufator rerum ordinemproftquitur * Par. 131. a 
Ne hac difficiliora ad profequendum effie videantur, de Orat. 
‘166. b 

Qttmgravis & doclut adolefcens ei diftutationi inter effiet, dc fin.L 
1. pag. \ 07 . ' < 

Ne bladitiis eius illecebrisq 3 impediatur dijputddifeveritas. dc fin. 
lib. j.p. 179. 

JNtf£ differendiffiinasprobavit . de fin.lib. 4.p. 247* 

E>iffiutattones mfefufiipere. dcFato. p. i 74. 

L ^ .4 V ^ ' 

t Digftized by Google ^ - j 1 ' t ,\v 
I 


ITT 


pputationem & bene longam&f»tu litigio/ar». dc fin. libro j. 

pag. 354. 

Libertas tua differendi amiffa eft. deleg.l.i p.307. 

Dici non potefl, quam fim hefternd dilatatione tua deletfatut, 
Qu.Tuf.l.-z.p.Jio. 

JjLeliqua dtftlitationis curfum tenere. Qu. Tufc. 1 . 4 - 

Ita funt inpromptu, ut res dtfiutatione non egeat. 1. Omc. pagi- 

Totes doSUffimif hominibus aut oribus , &c. 

t ollere ,diflutabant,ego contra dtffereba, dicebant,ego negabam, 

idc epotes ex amicitia noflrd tollere fimulationes, ficut omnet 

fapientesdoSUffimiprAcipiunt. Epift.lib.3.8. 

Sic cum eo de Repub.diflutavi. Ep.f.a. . 

Diflutando.coniecit illam vocem, & inter confultandum. Epi- 
ftol. 8. 4- 

Stoici differ unt,nihil ejfe obfcoenum,&c .Ep. p. 12. 

Mihi quidem videtur , j» utrantfc partem de officio tuo di flutari 
poffij.Ep. 1^17. 

Non eft enim feiunttus locus a philologia,& quotidiana <rv$mi<ta, 
id eft, mutua collatione,commentatione ffieu diflutation(u.h$. 

Tu veliminprimis curet ut valeas,ut una <rvpiQfro*oye<v,poJfimM. 
ibjdeia. 

Sunt a nobis alio loco diflutata . Off/.p.j. 

disputatio de officio futura ett. ibid. . v ' 

Quifine controverfid de officiis accuratijfime di (putavi. 3. Offic. 


pag. 105. 

Qua de amicitia ed ipfa differit. dc Amic. p./ 84 - Difcurrendi. Curfitandi. Vide Feftinandi. 


SQm&Iauffm/ $3m6fc&mtff<n/ jrjtnw&wtttt 
tauffen* 

Gallici : Courir dega dela. 

C OncurfareabfolntbiiiUt Concurfarelocum aliquem # 

Vt noftras villas obire, & mecumfimul Ulli cula concurfartj 
(al, (ircumcurfare)pojfis. Ep.95. b 

Ii 3 

- ' * \ Digitized by GbogI 
Digitized by 


^oz THESAVRVS 

Qui armati noftes diestfr concurfabant^. pro S,R.*r,b 

C oncurfabant barbatuli juvenes. At.?, a 

Proteres concurfare. in Vcrr. J4i.b 

Obire provinciam, & concurfare. in Ver.ijr.b 

Domos fere omnium concurfare. pro Mur. 134. b 

Deos immortales concurfare omnium mortalium non modo letfos. 

verhmetiamgr abbato», dc D.i$ j.a 
Ubonu 6* Hypfti non obfcura concurfatio & contentio , in eam 0* 
pinionem rem adduxerunt. Ep.i, b 
laberib.6* concurfationtk.confeaum ejf<_>. Epift.15 j.b 


fiili MI' 

tkh ist ' 

iiiiy {.rim i] ; 

IfM ifi i' » 

Hi 

tm: Sif. fi ifft, 

ili i 

lllllil-l 


Diflentiendi, Fuit Confentiendi. 

^5netm'3 (tini mit tmtffmtwn. 

V fleant,qui inter nos dtffidium volunt. Andr.+.r. 

§[uifcic,eos nunc dtfcordare interfev? Andr.j.j. 

Htcfratrimecum non conveniunt, a dei ph.i. i. 

Diffenfitcum Mario dariffimo ctveconfulnobtLt[fimus &> forti fi. 

musL. Sylla, dc Arufp.ijrf.b 
Cum Oftavio collega Cinna diffenfit. ibid. 

Cum videtur feriptoris voluntas cum fcripto diffentiru adffc- 
tcn. 4* * 

Summa diffenfto efl. E p. 1. 7. 

A quo honeflediffentire non poffttm. Ep.r. &, 

Quidamfujpicatifunt^animorum contentione , non opinionum dif 
fenfionemeab eo dtfcrepare~j,id eft, animo & voluntate mtj 
illt contrarium ejfe , non variare ab eo opinionibus & indicio de 
a dmimft ratione provincia, ibidr 

Animorum contentionem appellat,animi abalienationem, & fi*- 
dia tnimica. Ep.u z. 

Frequentes ierunt in a/ia omnia, id eft, frequentes diffinfermp, 

Xeq, ineo quicquam a meis rationibus d,[crepabunt tue. Ep.j. 20. 
uccejjionem futuram propter Calli arum contr over fiam non vi¬ 
deo. Epijfh 8.5. 

Ecquid eft quod me in aliam partem trahere p effit. Epift. 10.4, 

Nunquam 


GooQle 


Digitized 


L 1 N Vj V /E LAX 

Nunquam k tuti comfibjs dtfrnpar.m. ibi J. _ ( 

Sujpicatus fum,te a Mcli< io noflropaululum diffidere. iipiit.Ii.17. 
JnPbilofopbid vehementer ab eo diJfentio.Ef.iyi. 


Di/fimulandi. %Jidc Simulandi. 


Ditfipandi. 

gttjlrewm/ ^ewerffm* 

jG/jif quacunque invafit, cunela diflurbat ac dijflpat* dc Nat. 
Illi flatuam ifliue deturbant,affligunt comminuunt ^dijflpant. 1 B 

P. 99 . b 

Zverfa domus eiljijfipatiliberi.raptaconiunx. pro Selt.*8. a 
$tmia omnia , que erant adfortemparata, difturbavit , & aliud 
aliodiffipavit. deD p< 5 ,a.& 12 t.b 
jtiedeampredicauit in fuga fratris fui membra iniis loci*, quafcj 
parensperfequeretur,dijftpavijf<u. proProm.S a 
Rapere, occidere, & dtjftpare hoftes, Ep.*).b. & Diffipare clajfem ♦ 

190- a , 

facilius efl apta dijfolvere , 3«*« dijflpata conneftertj. vrat, 

110. a 

Amicitia omnia contrahit, difeor dia dijjipat . dc A.no, a 
Omnia,qui funt conclufa nunc artibus , 6* dijfipata quon * 

dum fuerunt, dc Or.ioo.b 

Genus hominum in montibue,&fylvie dijfipatum.&e Or.88.a 
Juc civile,quod nunefufum & dijfipatum efl , in certa genera eoge* 
ret&adartemfacifi redigeres* Ibid.izi. b 
Quidifcedere animum cenfent,abi dijppariftatim } alii diu permo? 
nere, alii, c£»f.Tufc. 15,2 .*> 

Disperdere ac dijppare patrimonium. cont.Rut.(?i.a 
Diftributispartib. firmo efl tota Afiddifftpatut, &c* pro FlaC. 

149. a 

J>ifftparefamam,velrumorem\ nAcad.i6r.a 

#4 Ck 


, y GoogIe 

Diu. Fide vEternitatis. Temporis, 


f04 I H ES AVRVS 

c wjfttue amicifermones huiufmodi difspavijfent, wo. &c. in 
Vcrr. 7$. b 


Dividendi, Diuribuendi. 

%u$tt)<U<ni Qjou «nanDcr 
Kiffcn. 

Ad ‘^Z'fl er Cun* dividere urgent i dixit numos in viros. A ni. r. 
■ iverHjo. 

Ut obfinium hic bifariam. Ani. z. 4. 

~Ego metiid causa non rupturus fum. Capt.prol.v.n. 
Puerptdagego tabula.dirupit caput. Bacch.j.j.v 3 , 

Harum voluptatum mihi omnium,at % itidem tibi diftraFso , di- 
. Jcidtitmwaftitiesyenit. Pfeud.4 •/ .v .67. * 

Totumdsviduumface. ttfcUte/mmb» M&tr. Adefph.i.i. 

T-rrtesfacere. de <jf tali.2 p. 4 f r. * 

™‘onem caufuin certa, dividamparte^. Pro Quine. p ir. 
s i V^cm defer, fionediftributionem. pro Aul/Cluent. pagi- 

J V naturd copulatu audebit divellere errore. Offic. j.p.vt. 
t!Z. U "^/l mea “ r ™’ ^ % ue i„ qu.it uorgenera l&r- 

Vijftertire orationem in membra, de Cia. . 79. a 
Pecuniam illam indicibus diftertiendam elfe.vto Clu.ja a 
ona va uo\edigenda,re dijpertienda.ia Verr. 11?. a 

p ■ < ”m aT ^ 1temp ° r> ' " J 0 ll V ul ” Morisque demunt. 
De> Or 'l r “’l generUm l Ua fi ^dammembra dijfertiat^. de 
Hattusexijhnro vos diflertitos,&inJpeculis ejfto. Att.Hj .b 

Eam 


Google 


J 

tlNGV^ LATINA fQf 

jfam didicit artem>qu& doceret rem univerfam tribuere in partis. 
dcCI. 78 a 

Sine philofoph orum difciplind gemvs in partes tribuere non poffu* 
mus.Oc.ivZ.a. 

flaccus defer ipjit pecuniam ad P ompeij rationem ,qu& fuit accom¬ 
modat a.L. SylUdeJcriptionis. proFiac.i^i.b 
Ve&igahquod Gr&cis equahter Syllarefcripferat. Quint Fr. pro 

Flac.i52.b 

Civitatibus pro numero militum pecuniarumfummas deferibere. 
inV.2 48 .a > 

In Stellati campo duodena defer ibit in fingulos homines tugera . 
contra Rul.8$.a 

Qeferipfifti verbis partes ad incendium. inCl. 99 * a * & U2. b, 

, 107.2 

Quorum bonafuit comitibus compotoribus% defcripfit j. in Anr. 
198.b 

Qua platanus mihi videtur non tam ipsa aquula , qu& deferibitur, 
quam Platonis oratione crevijfe. dc Orat. 87 .a 
Ius civium genetatim in ordines &tatesq s deferiptum. ibidem 
90 a 

Deferibere fuumcuity munus. Q.dePct. lij.b 
poftulatum efl,ut Bibuli fententia divideretur^ id cfl, quia non 
fempkcemfententiam,fedgeminam proponebat , nimirum non 
ejfe reluctandum oraculoper legatos regem reduci fatiusejfe, 
pojlulatum eft> ut feorfim de utraq 3 parte referretur. Epiftoh 

1.2. 

flons divi fas aquarum divortijs , id cft, aquis interlabentibus » 
~ EpilFol.2.9. 

Illud adiunxi , mihi tecum ita dijpertitum officiumfuiffie^c.Ep. 

5. 2 . 

Quod iusftatues communi dividundo,&c.Ep 7.12. 
f mellam orbi terrarumviftoriam partiri.Ep.io. 8 i 


Divitiarum. Opum. Facultatum, Fortunarum. Pe- 
cunix. Auri. Argenti. Bonorum. Felicitatis, ffidc 
itum Hxreditatis. 


50(5 THESAVR.V5 

£X<td>f6um6/£<tl> tmnt> <tu(f famfm / @dt / ©c(f mtf< 
fcrtn$<n/©df (ofm/ntacfecti/gusdft madjcn /6«< 
djm/guwam brmgcn/tftafmtns. 

H ic inierunt y vigintimin& bom,malA opera farti. Afin. j. 
v.i 45 - 

Tacit ilLitis familiam opulentam. Aul . fcen. Quid hic. verf! 
W 

Lgo virtute Deum & majorum noftrorum dives fumfatis. ifla* 
malas factiones & dotes dapfiies nihil moror. Aai. i. ».,v. 4). 
Capr. 1.i.v.74. Vide Lex. l^laur.F^io. 

Sic tibi effe pecuniam grandem. Aul f : f i.v.j 7. 

JEjlTc hominem divitem fattiofum, Aul. 2. l.v. 5o. 

Picos divitijs,qui aureos montes colunt,ego foltu fupero./Egofum 
illereoe Philippus. A11I.4.8.Y.1.&C. 

T«w demum homines noftra intelkgimtts bona,cum , qui in pote* 
flate habuimus , e* amifimus.Czyx.i.i.v. 54. 

meo fateor effe divitias fummas domi. Capr. 1.1. verf. 

6 *. 

Meas auges opes,maximas opimitates, opiparas% offers mihi. Cap, 

Liber in divitias venias. Capr./.4. v. 1 j. 

Haud mihifipe tales veniunt hir e ditat es. Curculion. 1. 2. verf 
54 - 

tereduco,& voco ad divitias.Cift.i.}.? 17. 

§}ui Alcefimarchofiliam fuam defiondit in divitias. Cift. 2. j. 
M 7 . 

S?* tibi } ctu domi divitia maximi funt, is nummum nullus habes, 

Epid /.i.v. 8 . 

Oravit , utfibi argenti facerem copiam. Afin.i.r, v.tfo. 
Argentum accepi , imperium vendidi, ibidem verfu 
74 - 

Si mihi talenta numerata darentur in manum. Afinar. 1« J* 
v. 4’. 

Vt mihi rem effe reantur. Pfeud.1.1. v.*4 # 

Dividere nummos in viros. A11I.1 2.V.30. 

'Talentum argenti ipfius fud annumerat manu. Mere. Prolog. 
yprL4r. 

Amanum 
Digitized by 


Google 

JB LATINA 507 

Amantem herilem copem facerem filium . Bacch. ». 5. w£ 
fl7- 

fdagna* divituuindipifci, Epid.j.4«*‘i5* 

Uberorum , mfi divitia nihil /rarMen.ProLv.y?, 

Jfl# tumdivitu evenere maxime. Men.Prol. v.61. 
ffjmbmcimfHe montes maximi ac acervi frumentifunt domi» 
P(cud.M.r,5f. 

fiedicer avidum efe, tam hoc nunquam eris nummo divitior. 
Pfcad.5iT.ay. 

‘ ffe? iam de ornata fropemodum * ut lo cupiet esfimus fcitis. Rud.i. 
J.T.4» 

Falentum argenti commodum magnum inerat in crumena Rud. 
j. a.T.yi.Commod# moneta; fant pecunia integro margine, 
xvvXu VsnvtfanfHv *» ut inquit Procopius. 
fapral divitiae tu quidem habuifii luculentae. Rud. y. t. ▼«£ 

l&ereat terfarum fibi montes , qui ejfeperhibentur aurei.Sr\ch, 

r. i.T.^t. 

Chmeerum aggerimus bona . Truc.i.a.v.r6. 

' gervon’ fortunas mea* me commifijfe futili f Andr.j./.r t j, 
fi credo munushoc corraditur. Phorm. 1 .i.v.6. 
gJon fratrem videt rei operam dare. Adtlpb.i.a .TJry. 
CoUocupletafti te } Antfphila:H caut.i.^,T.i7. 

At qua fi une» divitifi abundet . Hcaut.y. i.T t i£, 

Cui tanta res erat,& fupererat. Phorm.i a.y.io. 

Qh \ regem me ejfe opertnit % folt €lt) f)Vtt ftftf* 

Phorm,M.v.ip. 

filis dumfiudto>ut quam plurimum facerem7 id eft, plurima con- 
raderem Adclph.5.4. 

fi de ratiuheuLa iam pridem apud me reliquum pauxiUulum 
nummorum »id ut conficerem , confeci: affero . Phormion. 
i.r. 

fjtu.fe inhoneftioptavit parare hic divitia* potius y quam in pa- 
triJehonefif pauper vivere. A ndr.4^. 

^ Omnia habeo f neque quidquam habeo: nil eumeft,nil defit ta¬ 
men. Eunach.it. 

Omnes te inlauta & bene auBd parte putant . Heautontim. 
• 4 . 4 « 

fluam vos facillime agitis » quam efiis maxumepotentes , dites, 
- fortunati,nobiles Adelph^.j. 

Vio 

fo$ THESAVRVS 

Dis quidem ejfesnd eft,dives, ac tuam rem confiabilifies. Adclpl\. 
V 1 * 

Illis dumfludeo,ut quam plurimum facerem. Adelph.f. 4. 

Quam iniqu} comparatum eft,ij,o { ui minus habent, utJemper ali¬ 
quid addant divitioribus.Vhorm.T. 1. 

Ac fi talentum rem reliquijfet decem: SPfltinfr Qtcfft 

0NrCXfic$(umJ»©frluj|VnMrcjPfcorm.z.i. 

T.ft } Vijs gratia,undt hac fiant, & adhuc non molefia funt. A- 
delph.12. 

Quid reliqui e fi, quin habeat, qui quidem in homine dicuntur, 
bona? 

Parentebs,patriam incolumem, amicos,genus , cognatos, divi- 
tias • 

hic perinde funt,ut illitu animus, qui eap'fidet. Hcaut. 

1 . 2 . 

Idea, qui pnter fi em evenere,bona utantur fine. 

Defummd nihil dece det: quod hinc accefierit , id deluero puta • 
toefie. Adelph.f.3. 

Mihi nuncseliBis rebus, inveniendus tfi aliquis, labore inventa 
cui dem 60tf4.Hea11t.4-6. 

Mei patris bene parta indiligenter tutatur. Phorm.j.3. 

Sum tus veftros otium % ut noftra res pofiet pati , Hecyr. 

x. 1. 

Tuarum miferitum efl, Menedeme fortunarum: flk 

IrsDtauff^ffefnHeaut. 3.1. 

Pecuniam conficere: <&t\t Jutre^fo bringcn. rhormion. 1.1. & 
3.1. 

Pectmiam in loco negligere\maximum interdum efl lucrum. A- 
dclph.1.1. 

Retraham h er cie, opinor ,ad me illud fugitivum argentum tamen , 
Heaut,4.i f 

De argento fomnium:ta ift Mtl ©df/fcil&arfffl m$t &r 

effu. Adelph.x,i. 

Non ratio,verum argentum decrat.Vhorm.s.^, 

Sumeret alicunde argentum : alicunde? nihil eft dittu facilius, po - 
ftremofinullo aliopa£to,velfenore. Phorm.1.5. 

Vendidit ancillam ire emptam fuo. Phorm.3.2. 

Dum id, quod efl promifium , ab amicis argentum aufero, ibi¬ 
dem. 

Mea lege utar,ut potiorfit, quiprior ad dandum eft. ibid. 

Vnda. 


Digitized by Google 


Lingvo latina 5 t > 9 

Ypdt tgo ntmtam fubito huic argentum inveniam mifer ? Phor. 

Vtnit ut dicerem,argento oput ejfe>& idquofa£toficret:Xo\t Hlfltl 

C0 (bite )Ut»(0(n6rt»g(n- l J horm.+.i. 

■Emunxiargento [enes. P ho rm. 4.4 • 

HotTtempori nunquam ego amittam ame argentum,qum mihi tt- 
a„4dhtHeam. Phorm.45. 

Jhgmtw&e iit er ites conjicere : jEiWtS «B&*tU @*U 

Phorrtr.j.j'- . 

Tran/i fodes ad forum, at^ illud mihi argentum tube rurfum re- 
firibi: id eft, tcddihtli feriptuia apud argentarios, quae 
t ftecur,illos mihi eam pecuniam tuo iuflu renumeraflc. 
Photnj.J.7-. 

Ut ego ptrjdripjiporro iUit,quibus debui: 3d>$a6e iXIKnftgOB 
f ttoar.ibid. 

Jiiccili* kt knebis hoc tantum argenti auferat? ibid. 

Quik pauHulwn vobis accejfit pecunia, fublati animifunt. Hccyr, 

€}uafitalenta ad quindecim c0<?g*.Heaut.i.r. 

Age,age,inventasreddamminas.Vhotm.].). # • 

De fortunis alicuius dimicare. Oration. ante exii, pagina 
36$. 

Confuler$ alicuius /arr«»ttf.Ep.adFam.lib./.p.^89. 

Mricsdum fortunarum mearum & captus fut pro mea faluts »#- 
gkx*f.Ep;adFam.l.io.p 448* 
jortunas morte temittere. Qg.Tufc.l/ p.299. 

Pecunia cupiditasfpeftat ad opes . i. O ff. p.n. 

Suis fruftibus exercitum alere non pojfet.\ouii • 

Effeftum sftyUt infinita pecunia cupiditas ejfet'. i.Ort. p. 12. 

Hei familiaris amplificatio nemini nocens , non eft vituperanda. 

ibidi v . 

fibi nummorum facultas eft.pib Qamt. p.5. 
tenfioeftfotvonda.pto Qjtint.p.\Q 9 - 

Nihil eft tamfanftum, quod non violari,nihil tam mumtum^uoa 
non expugnari pojfit. in Verr.p. i $7. 

Pecuniam cogere d civitati busAnVctt. p. 384. 

A civitatibus pecuniam extorquere.in V cir.p.* 87. 

Pecunias in provincia magnas collocatas habent, pro Leg. Man. 

V' 6 ”' Non 


Digitized by 
n. THESAVRVS 

Non eft circumventus ,non eft oppreffws pecunia. p£* AttLCIu&fc 

p.57. 

Defperatas pecunias exigere. proL.MuT.j>.i$ 9 . _ - 

Pecuniam adolefcentulograndifoenor e-fiducia MftteciptAjOi* 
cupafti.pio L.Fiac.p.185. 

Credere alicuipecunias;lLp.adPatn.\.i.p.i$. 

Se ait curajfe, ut cum qu&ftup opuli pecunia permutaret#. Ep.ad 
Fam.l.i.p.57. 

Accipere pecuniam*^? adFam.l.$.p.66. , 

A Dolobelld procuratoribus exigam penfienem primani. Ep. di 
Fam.l.6.p.i78 . 

Ad meum officium revertendum effie extftimavifit &reliqua vi* 
ctgalta exigerem,&quam depofni, pecuniam colligerem. EpL 
adFam.l.u.p* 3 ^ 7 * 4 ; 

t>abo operam , ut pecuniam y quam maxime potero,&quam celer* 
rimecogamyomnibusfytumrationibus ad voimittam. Ep. a d 
Fam.L1ip.369. 

Vt in pecuniam adolefcentu impetum facerem. Ep. ad ^ain*lib« 
lz p.377. 

Mylaftj & Labadenfespecuniam debent. Ep. ad Fam.libr.ij. 

Velim cures , ut aut de hypothecis decedat , & easptOCUTatmbui 
Cluvij tradat,aut pecuniam folvat. ibid. 

Acceptam ex scrariopecuniam tuo nomine ftuftra diJftpsri*Bp. ad 
QFr.l./p. 5 P 7 « 

(Quemadmodum utendum pecunia, de Di.l.z.p.ify 
‘^Alexander in Cicilid depofutjfeapud Solem mdeluktdpecunistni 
dicitur. dclcgXi.p- 337 . ■ 

Tortum muneribus, & natura commodis omnibki abm^sit. ad 
Hcren.pro Qu.p. 7 * 

Venire admaximas pecunias.de Orat.l.i.p. 4 ^ 4 * - 

Summa habere.ptoQv^ p- 7 * 

Pr ofu fus, ac perditus nepos , non adesdiam,fed zlubdantipfCkm* 
diffiolutusfuit, pro Q^p. 13- 
Noftrapecunid dives eft. pro Scx.Rofc.p.69* 
jiomopecuniofeus.u\\c.x.p.\}6. 

Refertius erit at artum populi R. quam unqua'fuit. mVccrdtlip. 

400. 

'HoftiHmanimi i opescfocr£fcunt.'piQ'LzQb\dXi.p.Gtss. 

Nemo tam impudens fuit >qui a Dijs tot ac tantas res taetttu aude¬ 
ret ep** 


Digitized by Google 

Lingvo latina f W 

Vetoftare, quot & quantas Di/ad Cn* Pompeium detulerunt . 

pco Lcg.Man.p.^47* 

infula referta divitijs. pro lcg.Man.p.^49. 

Ramo maioribus opibus pr editus, pro A.Cl.p.76. 

Pecunia conftrttcla & coacervata.com.Ru\.6j.2. 

Tanti ac ervi nummorum apud tflum conflruuntur ,uil> iamap* 
«j pendatur,non numerenturpeeunie .in A.i78.b 
Ruite & magnifice res conftructe & recondite. deOr.984' 

Cepia ornamentorum imo in loco conftrufta. ibid. 

Ptedigerepecuniam ex bonis venditis, in V. 8i.b 
"Redigerepecuniam ex veftigalibus.con* Rui. 86.a 
De pecunia ex bonis redigenda, no R. P. u8.b 
Scripfiadeum^me quicquidpojfem nummorum ad apparatum j Qe* 
rati triumphi ad te redafturum. A. 9 9. b 
Integrorum & fortunat orum promijfisfaucios, & mifer os credet* 
non oportere, pro L.Mur. 1 3 6.1 
Quos egoflorentes at ^integros vici . pro Pl.i77.b 
Cum Gabinio integerrimas pacatijfim as % gentes ad diripiendum 
tradidijfes. pro Dom.i2f.a 

Jtnmmebat tuus furor omnium fortunis & bonis . pro Doni* 
- 2/8. a 

Nihil tibi deejfe arbitror ad tuas fortunas obtinendas . Epift. 

s*.b 

Sonos viros lugere malui meas fortunas , quam fluas (*\.fisis) d$« 
fi er are. ^Poftquam air.b 

Va^fi quis mihi erit aditus de tuis fortunis, id eft, detuaineolu - 
mitate agendi,agam ipfe perme.Ep.Sj.b — 

Tamen impetum pr edonum in tuas fortunasfieri nolo . ibid./}, 
Rgopromed omni fama fortunis qj decerno .de Or. 117 i a 
«Far honoribus amplijfimis >fortunit% maximis ornatus . JBrut 
189. a 

Succurrere falutifortunis^ communibus Ac Inrcnt. ij.b 
Jldqus. recuperanda per fortunas incumbe. A t.*9.a 
* jsrogdfti pecunias ex er arto tuis legibus a ft V at. j j .a 
'Pecunia in claffem erogata e fi. pro Flac.i 52. a 
Quanta tamen pecunia penderetur ,fi omnium nomine quieunjg 
Aorne ludos facerent,erogaretur. QTr.3^5 a 
Qua ex infula nullus nummus me obtinente erogabitwr.hr.. 81.a 
Pecunia publica ex orario in vectigalibus populi t ad emendum 
fiunt entum attributa *in Ver* iSj.a 

0 flendam 


% Digitized 


by GOO^I 
ju THESAVRV.S 

Oftcndam multpjtecuniaA ifli erogatus in operum locatione faljiti 
Atfyinanesejfeperfcrtptas. in Vcr. 145.b 

Non tnaurata Soli,ut ex omnibus,Delphi* ftatuafiedaureaftatu- 
eretur.de. Orat./54.b 

Jnauratamfiatuam ponere in V./I9.b.($> 131-b 

Palla inaurata indutus . ad Hcr. \ S.b 

Ait enim, dum Gabinio pecuniam poflhumus cogeret, ex decumU 
imperatorum pecuniamfibt coegiff .pro R.p.iZ7-b ’ 

Cogere pecuniam a duitatibus. 1 n V.Z86.0 

Cogerefiipem.de Lcg. 7 4 - a 

Cum frumentum imperarem , cum fiipendium cogerem . in Verr. 
90.b 

ljte navem maximam Meffanapublice coaedis operis tdtficavit. i - 

bidcm.///.a 

Dubiumne efi , quin ifia omnis improbitas cogenda pecunia 
caujfa nat a fit,pili exegit tantum pecunU ab iis. in Verrem 
187.a 

Ncnintelligo hoc,qualefit: utrum acccffionem pecunia, ut noftri 
coactores facerefilent,centefima , an decejfiomm defummdft* 
c*m.proR.p.L 27 .b 

Prat nobis curata pecunia. Hp i ftol. 5.2 0. 

Pecunias deponere, ibid. 

Rationes referre ad&rarium.\b\d. 

Pecunia gravijfimis,certiffimisq . monimentis te flat a, impreffa Ut 
veftigijs, id eft > munita teftimoniis, & teftmoniorumfignia . 
fctrjlegcfo ibid. 

Angufii ape cunis. publice. . E p .12.30. 

Ajuntfe depofitam pecuniam habuiffefid tR,exqud nullas debue¬ 
rint ufesras. Rutil.Qni ufuras pendere amplius nollet, inter - 
pofitoprsfidi* decreto, cum cui folvereturnon effet ad manum 
cr e ditatii pecuniam deponebant. Ep.r3._j7. 

Grsci omnes vias pecunU norunt,Somnia pecunU causa faciunt. 
ad QuFr.l.i.Ep.1, 

'Extrema tllaperfona efi,ut is,qui mortuas fit , pecuniam debuerit , 
neminiq s eam folverit, perinde habeatur , qua fi eam pecuniam 
ceperit. deleg.l 2.P.3+0. 

Si maiorem partempecunia capiat, aut fi maior pars pecunia lega» 
tu efi aut fi inde quidpiam ceperit, dclcg. l.i.p u. 

Ea pecunia non minor effetfacta, cum fuperiorc exactione, quam 
heredibus effet relicta , qui eam pecuniam exegijfet ibid. 

Pecunia 


Digitized by Google 
/ 


LINGVO LATINA ji} 

Qad r*s pecunia cupiditatem afferunt. Qjj. T u£ I.5. p. 48 J. 
Pecuniam magnoperi defiderare.ibiil 
fhwhilo pecuniam ducere. ibid; 

Pecunia non egere, ibid. 

Jjlon credere depofitum.i.O&.pM. 

Pecunia fugiende cupiditas. i. O ff. p. 78. 

tot dotes magnum qrUruntpe^niam.VoixLSp.xyp. 

Maximis opibus preditum fjf/i.cont.kull.p.i®; 

Curti verbisfe locupletemfacere.pzo L.Flac.pUSi. 

Magne in te funt opes: late patet gratia, multi amici, multi CUfi~ 
di tui: rtiultifautores laddis tue.pio Cn.Plan.p.517. , 

Pena diripiebantur. %t&. 18. , 

Ratio auferende, & conflande pecunia tion referiebatur. Sfeft 

14* 

Haurit quotidie eypucatijjimu at % opulentiJfmU Spiirga&it in- 
nunierabilepondue auri. Seft. 47. 
jjivitijs nes iam tuti terrei. V at. 8$. 

Pecuniae aliorum dtfj>ibk,de tukdwitijs tntoleratiffimk gloriarfc , 
Vat.Bj. v ' 

tfppugnari opibui ttierelricijt.C6zl.91. 

Opulentiam iftam exfdnguine <$* mifiriis civiurti parduerk . Sati; 
in€icp.f* 4 - " , 

Vittfrdantur opibusfuie. Corn.p.148* 

Eavts huic Urbi innumerabiles feliciiatei 
15*. * 

Totefi aliquando ad fortunae fuaepervtmre.pto R ab. 174. 

- tiem bonis & honejlis rationibus auxit . pro Rab. 178. 
tanti acervi numotum apud Iflum conjlruuntur.f hil. 1.} 7 J. 

Eius opibus fluas intelligae ejfe maximae,fic fruot ut meis. Ep. ad 
Fam.lib.f.p. $x. 

Supero Crajfum divitijs. Ep;Fam.l.i.p. 9 > . . 

$i qui fatis opibus hominumfibi contfa cbnfcientiamfepti e fi, & 
muniti 'videnturAt Fin.l.i p.i 17. ^ 

Si aliud na ft iJtmuetyuippiam fortuiti boni, de Nat. Deor. Lr. 

f.l6. . 

J Sonis aliquem ajfici quarti tndximit, etiamjl apud fi ex qe nihil 
tedeat.dc'Ein.\.i.p'i64. ' 

terpettiitati bonorujhfuotumdiffldereAtPmA.^p.ipi. 

Summum bonum in animo pyncrentAt Pin Lj.p.ito. 

Kk Ampli - 
ji 4 T H ES A VK V S 

Amplitudines quidam bonorum excit alantur ,deFin. I.^.p. 116» 
M-arconesCrfffo trilefucffi tuum, cu:?i maximis opibusfortunis# 
ficrt’ p.\ '.p. r iC. 

Doceat, par at i orem me ad contemnendam pecuniam fort>fi iB*m 
in rebuA pttpofitk ,qiiam fi<n bonis duxero. dcFinJ.4 p. 114* 
Crocfu,5 Halym penetrans magnam pervertet epum vim . <Lc Divi» 
nat.I.i.p. r \ 8. 

Magnis quibufdam bonis Jp oli ari. T lTc.t. p.$j f* 

Abundare benis. d“ DivinarJ.i.p.4^- * 

Cum conflit u i fiet Deus omnibue bonis explere mundum , malim- 
hlladmifcere. dc Vnivcrf p.$ 7'. 

Contintib fi uifummo bone Qu Tulc.i p. 39J. 

'Bonis perceptis contentum cjfe. T ufc.Q^P* 39f* 

Tena natw&. appetere T uic.Qu.l, 4 .p. 4 i«. 
lfto bonoiam expoliari petes.TuCc.Qu. .!.<■.n. 4^r. 

O/w emncre,&pro nihilo ducere. Q.TuicJ.j.p Atu 

Sed fi multo maiore ex graviore ex parte bona perpenderit. Tttfift 
Qu.Up.484. 

At mulclantitr b:n:sex/elcs,TviCcA.i.f t jf-p^* 
dtugereopes, utilitates%. 1. OliFp.o. 

Arbitrantur fic beneficos tn fisos amicos vifum iri, fi locuptottm 
ec: quacunq 3 ra^iene. i. Offp .19, 

Quas copias his rfi* fisppeditari sequiws efl relinqui, eMtrjnufm 

rnntadaUenos /.Of£?.2o, 

VtaiLargiendumfuppetant copis, ; bid. 

Expetuntur divitia a l ufue vite, necefarios . T. C-fF. p.U* 

Opes quam maximas confeqni i.C ft. p. 17. 

Laced&moniorum opes corruerunt. i.OflF.p.]4. 

Qui maiores opes habebant 2.p.v. 

Necfc enim fotum nobis divites ejfs volumus. i„ Off.p.n^. 


Divortij.Repudij. Repudiandi. l r idc etiam Nuptii* 
nim» Coniugij. 

© (Addcn/^Scr^offcn/ ^orM^ffcn. 

/m ^tttdeaufam dicis,quintehoe multem matrimonio? A ra* 
* ^ pbitr.i.^.v. m. 

Uepudhu» 


Digitized by GooQle LINGVO LATINA. 5i5 

Ifcpudtumr enunctant.Aul.fi. Qgid Cic.Y.16. 

Renunciare repudium alicui. A11L4 . ro.y .48» 

Remitterer epudium aluuiA\i\.$.\Q.v .69. 

JHvortium & difcordiam inter nos parem. Trucul. 2. 4. vcrC 

6i. 

"Ege rUfremittarn nanctum affinimeo. Truc.4.$.y. £4. 

'Repudiare conditionem. Trm.a. 4. Y.64» 

Repudiofa nupti a. Perl. 3. i.v.j 6 . 

'Repudiare ab aliquo aliquid . Irin.3. i.v.u.Sic enim legendum, 
cfuicquid Taufc manus fc-ntiat concra. 

Repudiat k; repet oV. Andr 1.5. 

Si jentat,quod Dij prohibeant,difceffio: baf?ju f\% t> 0 tl 
$C*f<$ciDrn Andr.3.3. 

Ms repudium renunckt&t foB f&neti/fceii fmnUnmlti$tw 
fcafccr Mc Initernic^t^a^«itt)iO.Phorm.4.3. 

Cium ego veflri honoris causa repudium altera femiferim. Phorm. 

5.7. ; 

Obteftor, ne abs te hancfegrtges , neve deferat. Andr. 1. 5, ycrC 
5 * 6* 

Remdiumr emittere. P h orm. 5, ff. v. 3 j. 

SAp^fieri divortia, atq^ affinitatum diffidia videmus. pro A. Cl. 

p. 86. 

Kileft hmefttus, quam quod cum mifna fecit divortium . Phil. 2. 

v-i* 5 - 

Raeda Vtderia feror Triarij divortiumfine-causd , quo die vir i 
froviefcia venturus er at, fecit. Epiftol.Fam. libr. 8. pag. 
ctz j. 

Audio illumfecijje divortium . Ep.Att.l.r.p.j 98. 

Maximo clamore & concurfn totam legem ad qttiftionem repti - 
. ^4«.proA.Cl.p.(5»; ) 

iCOrefulatius,repulfam Agteferre. Quaeft. Tufcul. libr. 4. pag. 
4 * 5 >. ~ A & 

vano populo repsdfam ferre. Qiixft. Tufculan. libr. j. pag. 

fijp mons mihi cum Bibulo communis eft»divifuc aquatum di - 

^$tt&thlabolld difc effiet, Ep.8. 

Xk z Diyulgaa* 


Digiti^gslJay 
5i5 


THESAVRVS 


Divulgandi. Vide Rumoris. 


Docendi. Inflituendi. Ihftruendi. Informandi. 
Dilcendi. Difcipliiix. Eru¬ 
diendi. 

» 

SDnfmwifcn / IthtmiiQntmititm/ ktytuni 

£5egtcijf«n. 

A Beamus intro,ut Colabifcum villicum hanc fer doceamus^ut 
ferat fallaciam. Poen.t.i.v.66.67. 

Bene & pudice eius doftum, atty eductum, finam , cofiftufn tgi - 
fiate ingenium immutarter? Andr.1.5. 

Verum illa ne quid titubet:perdecta eflprobe. Heaut. 1.2. 

Tuum ille quoque Syrus idem mire finxit filium. Heaut. 5 I. 
Rudore liber alit at e Uber os retinerefat>us ejfe credo, quam me- 

Adelph.1.1. 

Hoc patrium efl,potius confuefacerefilium fud [ponti refle facere, 
quam aUeno metu.id eft,metualteritts.ibid. 
fitfedulomilprAtermitto: confucfacio: deniq 3 injpicere tanquartf 
in Jpeculum in vitas omnium iubeo , atfy ex aliis fumere ex em * 
pium fibi:hocfacito:hoc fugito: hoc laudi efl: hoc vitio datur» 
Adclph.3.4. 

Domi habuit,unde difeeret.\b\d. 

Nunquam accedo,quin abs te abeam do&ior. Eunuch. 4*7 • 
Nunquam ita qnifquam bene fubdufta ratione ad vitam fuit» 
quin res, At as, ufusfemper aliquid apportet novii aliquid m* m 
neat,&c. Adclph.5.4. 

Invenias argentum, cupio,fed id unde , edoce. Phorm.J.J. 

At q^ ege infuni m 0 orat ore fingendo talem informabo , qualis foi m 
tajfe nemo fuit. O r. 19 7. b 

Refwamtu nos igitur ad eum,quem volumus ineo an dum > & ea,m 
dem eloquentia informandum, quam in nullo cognovit Anto - 
nium. Ur.iQy.b 

Non arbitrabar a me informari oportere, qualis ejfet orator, dc 
Or.io8.a 

Is ora- Digitized by Google 
XING V JB. 


LATINA. 


1'7 


Jj&Attor quem informare volumus Ac Orat.ioo.a 
Tatitorum hic eftinformata adhuc cogitatio. A t.i.a 
Ah iUeqm antea dixit, informata tam caufa eft pro Qg.rf.a " 

Hon nommattm , fed generatim proferiptie eft informata. Att. 

173 a 

{Zomeliue etiam nunc deiudicando dubitat, informat adhuc ad¬ 
umbratum indicium filij. pr o S y 11 .177. a 
Informari vkiusnonpoteft, ft quicquum relinquatur. dc Tinib. 
Htf.a 

£uihus quaftinfermatum eft, quod hominis natura poftulet. ibi. 

Ita eft biformatum anticipatum% mentibus noftris. dc Natur. 
itf»a 

In animis noftris informatas deorum ejfe notiones. dc N. 18 b 
Qeos nec conie&urdquidem informarepojfumus .dc N.^.b 
Sive HUinania vifa cogitatione informantur,fivg in quiete, ftvg 
' pervinumftve perinfaniam. A c.15.b 

Artes quibus itas puertiis ad humanitatem informari folet. pro 
Arch.i86.a \ 

Quife inculcant auribus noftris: b|C fc>8S ftctte ftt b«l 9 $TCIf 
(iCgftl.dc 0rat.l.a.p..?6f. 

Qmniaminima manja pueris in os infer ere. de Orat.lib.a . p. 

391 . 

Abjs captivis documentum dabo. Capt. J.5.V. 94. 

Qptimi quiqg e ifi tebant a me doBrinam Jibi . M oftell. 1 .2 .vcrfl 
7f- 

lucium Crajfum non plus attigijfe doftrinhquam quantum primi 
illa pueriliinftftutionepotuijjet, &c. dc Orat. libr. 3. pag. 
*44- 

Ita eloquentia floruit , ut literis docirina% pnftaret. dc Orat.I. 

3. p. 49 *. 

Qub quis a eft ingeniofior,&folertior, hoc docet iracundiits , (£» 4*- 
horioftus.quod enim ipfe celeriter arripuit, id cum tardi percipi 
videt % $if#HciatuY. pro QiJ Rofc.p.io.?. 

A Cneio Pompeio omnium rerum egregiarum exempla fumantur 
pro leg.Man.p <$45. 

Animos noftxos doBrind excolamus. proArch.Poet.p.349. 

Homo tkm ingenio,thm doftrind excellens. pro Ligar.19^. 

J&os a maioribus noftris Jumus inftituti, at% imbuti. Phil. 10. 

f- 474 . 

‘V Kk 3 Interea, - 
Digitized by Google p8 T H ES A V R VS 

Interea,VeUei,noli quAfoprAteferre vosf larie expertes effe dajMk 
nt.dc Nat.Deor.l.2.p.68. 

Sed/i h&c non videtis* quia nunquam eruditionem illum fulve? 

remattigiftis. deNat.Dcor.l,i.p.<s 8 . 

Pellem ut ifje dottrinufuijfet inftrukior . dc finit?, libr. i. pag. 

Non fatis politu* ijs artibus .iWid» 

Aut ne deterrutjfet alios a jludijs. ibi d. 

Omni doftrind eruditum effe dc Nat.Deor.l.$.p.2f. 
lotum fe ad dociiim. ftudtum conferre, dc Fimb* iibr. $• pagi 

2JO. 

Excultum ejfe doftrind.Qn.Tu(c.\.].p.i?6. 

Voft dTheophrafto Phalereus ille Demetrius , de quofiiprafeci 
menttonem,mirabiltter dollrinamex umbraculis eruditorum* 
ocioqj non modo in Solem , & pulverem, fed in ipfum diftrimetk , 
aciemqj perduxit, dclcg.l-3-p.^ 

Lentulum noftrum , artibus } tum imprimis imitationi 

tui fac erudias. Ep 7 7. 

Omnia quA dfapientijfimis tradita, fummo Jludio curasfrdididtfjt* 

®P* 4 * 3 * 

7 « omnibus ingeritis,artibus ft a verfatur , rtf <?Arr*/Ai*.ibid. 

Qua didicifti* quAcfo ab adolefcentid pulcerrime a Japientijfimk 
viris tradita , memoria & fetent td ccmprehendiftiEpiAoL 
6.12. 

O me docilem ad hancdifciplinam ! Ep.7,2t. 

Cajfius & Dolabella, ftudijs ijftUm tenentur, & meis equifimii 
utuntur auribus* id c ft,me prAceptorem habent,me aufcuUanr 
te declamant. r.p 7.^4- 

qtiandamhabeat: Ep.8.j. 

Adventat Do 10bella, eum puto magiftrumfore: TTofre) pettniub 
uptimni AW^WEp.9 .7 • idcit , Multi difcipuliprijbn- 
tiores magrftris . 

Vtinam aliquofi non bono , af faltem certo flatu civitatis , #»• 

ternosftudia exercere poJfemus.Ti p.9.2. 

Ne habeat Plancws Burfa , literas difcat. Epiflol. 

9.70. 

Alumnus di/cipUnA.Ep.q.r^., 

Dionyfiw tyrannus , r/w Syracufts expulfus. effit., Corinthi dici¬ 
tur ludum aperuiffe. Ep 9.75. 

**** ertt >»Hypodidafcaloproxima, ibio\ 


Digitized by Google 


L, 1 IN %Jt V VE JL A 11 IN VE 


f 0 9 

homines fi is , quam infolentesfintjd cfr, qui fern> dt• 
/eunt. Gcl.li. />. c.ult.Qut ab alio vtt e genere detriti iam & re- 
#rwi tam & retorridi, adhterarumdifciplinsu»ferita ademi:. 
Ep.9.20. s 

Dedtfcenda tibifuntfeortella. ibid. 

MagnamJpeaem dottrmafapientis% prafeferre.T u(c. Qu.l j p. 
J 7 < 5 . 

TV illi non infundere in ater es tusu erationemfedin animo videan¬ 
tur infer ibere. de Orar.l.i.p.447. 

Dies lege prafinire. pro S.R.p. i'z. 

Resfumitaconftituunt. n Verr. p.4^9. 

Confojftu efi d te accufatcr es ^Jfeinftrulfos, & fui ordinatos. Yat. 
74 ‘ 

Infirmer confilijs idoneis ad hoc nofirum negotium. £ p. Att. lib. 5. 

p. 

Abundarefreceptis inilitutuq^philofophia. 1. Offj p.j, 

Akera te fcientid augere pote ff,altera exemplis. :bi«L 


Doli, Fallendi Fraudis. Verfutiae. Aflutiar. Callidita¬ 
tis. Fallaciarum. Fruftrandi. Decipiendi. Impo- 
nendi Technae, lmpofturat. 

C&«ri<3<n / fynta&htn / 3fo«n*m l £X5n«f fu<f;*n/ 

L Vdi dolis. A ra pb. Arg. *.Y^r. 

Fruftra habere. A mph. Arg.2.V.5. 

Tu compofitis mendacijs advenifii audacia columicon r ultis dolis « 
Amph.i.; v. tu. Confuere dolos : Egregia formula Vide Tu¬ 
tela , pro fraudibus,^ confuti */a#.p(cud.». <. v. u6 & CaC 
i.r.v. 7 . SieTcrcot. Ne quisfuofetat capiti.Gtxcipamuv di * 
curc,h e.ftrucre aliquid quod alteri damnofuthiir.-qucd 
in furoris perniciem yctti cum optarunt, dixerunt ; Suo ea- 
fitirEwnpid. A ndromacha vocatpfix*9o&q>& futores 

malorum., 

Jdffiio quis frafiigiator hanc ftufiratur mulierem. Ampb. 1 .2 . 
y.to. 


Xk 4 


Servus 
flO 1 nuOAVKV 5 

Servue cS» herafruftr a funt duo. Aroph.j. j.v.io. 

# Is adeo impranfus ludificabitur dolis. Amph. $.2.7.71. 

Fuduit eumftrucre Sycophantias. A fin. i .1.Y.5 
Vxorem defraudare. Afin.i.t .i.tit. 

Ad beri fraudationem callidum ingenium 'gerere. Afinar. 2. f. 

TCtf.9. 

Argento comparando fingerefallaciam. A fin.i. \ y.2. 

Metuo ne quam fraudem fraufus fit. A fio.i. 1. v. 10. 

Vin herum deludi? digmafane eft. Aiin.j. j. v.i 6 . 

Hominesfalusfruftrat ur. A(in. ys v.136. 

Satis iam delufum cenfeo.hCin. 3.3.V.140. 

Captiores metuis. A (in.f .1.7.43« 

Verba facere perplexibilia. Afin.4.1. 

Na mihi ex infidij; verba imprudenti dicit . Aulul.i i.v.iy 
Hancfalfa \um. A ul. 1. i.v. 4. 

Illis impuris omnibus adij manum. Aul. 2. 6 . y. 8. Mira formula, 
& paucis intcllc&a. Vfurpatur enim pro decipere. VidcLc- 
xiconPlautlitr.A. & Af.ubi pcrfpicuc explicatur: & loca 
rmfycfayihcc ex Plauto apponuntur. 

Interce hunc confinxerunt dolum. C*pc. Prolog. »er( 

Suafibifallacia it a compararunt & confinxerunt dolum. Capt.t. 

/ 

Vfque ejfr enatum qui me deduEparent dolis. Capt.3 .yy $7. 

Nunc ego lenonem it a hodie intricatum dabo , ut ipftts frfe, qua fi 
expediat.nefciatVcrC+.i.v.?. & jo . 

Tfiflrs delinere aliquem. Stich.3.2.v.4. 

Osfublinerealicui. Truc.2.4.v. 1 < 7. Vide infra. 

Vt me in tricas iniecifii. Perf 5.1.7,18. 

Nunc ne mora ithfim,petam hinc quicquam unde mihi imfiera- 

W.Rud.i.j.v.tfi. 1 

Egoperplexim lacejfam oratione % ad hunc modum. Stich. 1 2. 
18. 

VerfipeUemfefacit quandolubet, Amph.PrQl.Y. i*j. 

'Egopolifiam iam aliquoverfum tragulam decidero. Caf 1. 4.Y. 

n.d^yo^H^s.Vidc etiam Tit. Vulneris. EtLcx.Plaut.Tr*- 
gula. 

Meo aliquam corde machinor aflutiam. Capt.j.r.v. if. 
go deruncinatus .deartuatusfum mifer humsfeehfti tecbnisiqui 
tteqt labitum eft dufiavit dolis. Qapi.yy.io 8 . 

Sed 


j 


Digitized by 


Google LINGVO LATINA. fzi 

Sid utrum ftriftim me attonfurum dicam ejfe an per pefiinem. 
Capt.t. 2. v. is. ( \ 

Ego inveni lepidam fycophantiam qui admutiletur uftfo miles c&fa- 
riatM. Mil.3 i.v.i7i. 

fibi dixi, miles quemadmodum fotis effet affecari , yel ut alii le- 
gunc deafeiari. f £8lt mati i^tl Itfllfc ^O 0 C(tl- Mil.3.4. 
ver£ ii. 

Perpurgatis amho damus tibi operam auribusMil J.1.T.17 $. 

Vt lepide detruncinavit militem / MU.4.4.V. 6 . 

Quid agimus l manifefto hunc hominem teneo. Pfeud. 4. 7. 
verf. 67. * 

Nijtatrocemmihireperioaflutiam . Capt.j.4.v.7. 

lam aliquidpugns, edidit. Capt.$. 4.V. 5$. 

jtdillum modum fublitum ejfe os mihi. Capt. 4 .a.v. 7 . 

Hic esi fenex dubius y cui verba data funt. Capt.4* *.v, 7. 

Mihiftolidofurfum vorfum osfublevere offuciis. Aul. 4. 6 . verf! t, 
0* Capt.3.4.v.n?. Os filblincrealicui cft arte quadam il - 
fudere, & deciperem, phrafi ufitata apud principem Comi¬ 
corum Plautum noftrum. Graeci dicunt vzsrb&Mropct. Ger¬ 
mani: £ttKtn t»aa l fcfcmuim Originem huius 

(\us viri dodi fic explicant. Nonius a ridiculo quodam lu¬ 
sus genere, quo dormientibus aut alioquinimprudentib. 
ora pingebantur,derivatum putat. HincVirgil. Eclog. 6. 
Sanguineis frontem moris, & tempora pingit. Graeci 
▼el 'tenfJtv f«/ nvoc tl;cc7mTi)Qtf cis dOtiOq , 6$ cht rts ftv |»J kos • 

%cc(>ct)cTY,gl£tTcq , tj}v (u,v%ccu ix^dosav. Lambinus tra* 
dum cenfct a mulieribus,quae Fucum faciunt,hoc eft, quae 
fc ipfae fuco linunt,ut rugas teganr,& amatores capiantiut 
ita fucum facere^j, & os fublinere idem valeant. Ifaacus 
Calaubonus. Veteres , inquit, ideo etiam faciem linebant , uL > 
mvos occultarent. Atcfc hinc ortum Proverbium. Os fubltne - 
re: quod de eo proprie dicebant^,qui fimulans fe os alicui lineres 
ad de cor em,ut i mos fuit,contra & fecus y qudmerat confuetudo , 
os illi ridiculis picturis deturpabat : ut qui olim gryllum pinge - 
bant. Nam fublinere in hac par&mid efl zrxfa^ieit potius^ 
quam vsntjgiuf. Plautus os oblinere dixit, quo diis fcvgUrs con - 
venit, qui non faciei partem de more linebant, fed os tantum. 
Oblinere eft ad plenum linere, xetrxjgUtv. Vide etiam Iani 
Douiae Patris Pr^cidanea ad Petronium.Kb.i.cae. 

s Kk i Curculio 


fta THESAVRVS 

Curculie eludit annuto rivalem. Curc.Arg. v.j. 

Vide ne me Udas. Curc.2 v. 47. 

Sutela fuit clam aliquid pr,irip$re^> Cafi.i.y. 7.' 

Vt eum ludificem vutJfirn,pofiquam hunc delufi alterum. €aC’.S* 
vcrf. 30 . _ 

Afe uxorem Urva ludificatus efi. Caf 3.4. ▼. x, 

Trotruderedolum.Czf.].i.v, * 7. 

CUmfi occa fio ufijuam efi frigidam fiibdoPefuffunduntj. Cift.IOfc 
vcrf 37. 

Cognofcitoperatofibifenexcsfublitum,fLp\d.hrg. v.tf» 
Egomtferperpulimeu dolisfinem. Epid.i.i.v.80. 

Atreorumexugebo fangwnem. £pid. 2. i.v. j. 

]$:hil in ea re capi io efi. Epid.Z.i. v.113. 

i$uopacto fia tfuhdola 0dverfusfinem . E p i d. 2.3. V. I 

Mw c efi"o alqucm epprimercj. Aiin.j.i. v.i7. 

Ferattmduchtarcj. Epid.i.i.v. ic. 

Quas tumihi tenebrascudistEpid j 4. v. 44, 

Non rmhi negari potes. Epid 3.4. v. 4 6. 

Altore manu fert lapidem,panem cftent at altera A\lI.i.2.V.Xft* 
Articulatim te concidit finox tuus fervus. Epid.j^.y.jtf. 
'Ludihcasherumdictis delirantilyis. Amph.t.i. v. 31. ^ 

Te deludam contraluforcm ?neum. Ampli.2.1. v. 61, 

quidem nos delirantes facere diBispefiulaU Ampli» u *, 
vcrri/ 7 . 

Srfe a me derideri rebitur. i uLi i.y.i?, 

Neque pol ego te derifum venio , neque derideo. Aul. 2. i. Y«C 

4 *. 

Et meus me trdoirrtdeatj. Aul .2.2 v. es. 

Me albis dentibus meus derideret filius mentiffimb. Epid* 3. 1 % 
vcrf ^7. 

Multos me norpafloiam diesfiuflramini. Moft.u. v. 

Ludificatus efi <&> me hodie indignis modis. Moft ,x. 3. v .39. 
Ludificatus efi me hodie in perpetuum modum, queis me exemplk 
ho dieludfiratus efi ibi J. 

Tofiqnjitr: quicus modis mt ludificatu* efi. Moft.f .2.V.126, 

S(is flere illam ttxtem iUo ludo ludertj. Moft.j.t. V. }6, 

£:a dtbii&f.t » ! i\Icn z. j,v. jo. 


Video te me arbitrari hominem idoneum, quem pene'fine $ ditat t* 
ludosfaciatu Ani 2.2 v. 7^. Digitized by Google 

LINGVO LATINA fzj 

Cui hebet ludibrio habere me. Mcn. i. 3.V.45. 

Eabijs duftare aliquem,ut maiorem partem video* valgis fuavijT. 
itf. 

Ludificare aliquem. M1I.1.6.V.15. 

Nunquam adepol hominem quenquam ludificari er magis faceti 
vtdi&magis miris modis. Mil.4.a.v.i. 

Verfutiorts,qukm rota figularis. Epid.j.i. 3 5. 

Eam permeditatam meis dolis, ajlutiufy onufiam mittam . Epi 4 . 
IM9- 

Vt colubrine ingenio amb&ejlis / Truc.4.3.6.11* 

Eecifitfurtum huic stati malum. Bacch.z.i.v. 9 * 

Qui me ei emunxifti mucidum minimipretii.Efid.j.^. v.6 i* 
Senex,tibios eftfublitumplane & probe. Epid.j^.v.j^. 

Meum exenteravit Epidicus marfupium. Epid.$,4.v. 78. 

'Tragulam inteiniicereadornat. Epid.5.t.v. 14* 

Etiam me onimadverfns exordire argutio*. Bacch. I. £. 
vcrf. 19. 

Non metuo,dum quidem hoc valebitpettusperfidia meum. Bacch. 
i.a.vst£40. 

Ego hodie aliquam machinabor machinam. Bacch, 1. 2* 

▼erf. 54. 

Sime illo auro tantocircum dwcerit. B acch.i. 7 .Y. 77 . 

Nunc ibo,herili filio hanc famcam dabo. Bacch. 2.3. y. ij». 
Condigne is quhm technam de auro adverfum meum fecit pa» 
trem? Bacch..j.2.v.8. 

Nequius nihil efl, quam egens confilii fervtss, ni fi habeat omnipo- 
tenspcfitus. Bacch.4 4.V.9. 

Callidum fenem callidis dolis compuli , & perpuli, mihi omnia ut 
crefieret. Bacch.4.4.v.4. 

Senem hodie doftum do fte fallas. Bacch.4.4 v. 45. 

De ducent is nummis primum intendam baliftam in fenem. Bacch* - 

Tat er mi, ne tibi hodie verba det cavequsfo. Bacch.4.4* V.0*» 
Ludusrurfumfitfenex. Moft.Arg.verO.Bacch.j.i.v.4. 

Ne quid captioni mihi fit,fi dederim tibi. Ego ne te ioculo modo au» 
fim difto,aut facio favere? Nunquam qui equam tibi verborum 
- dedi. Moft.3.3. v.19. IO. 

furet \rt.em , & difiiplinam, •Ument eoiorem. Mil. *. *■ 
X«f, 36 

Verbm 

m lapidi poteff. 
fr.Arg.v.i.utec- 


'strias. Mil. 2.1« 
m f MiL z. 4. 
tjjutiam. MiLi. 
f#. Mil. 2. 2. 

W t . Mil. 2. 

f. Mil. z. i. rcrC 

.▼.$©. 

is. Mil. 4. 4. 

j.S.t. 4 *. 
t.4.v. 17. 

l ur>oper4fallunt. 

:ud.i.4*v.T4» 

L1.9. y.ttf. 

.v.io. 


Digitized by Google LINGVO 1 ATINA!. fi? 

guafi dicas tu , me te velle argento circumducere . Pfeud. u u 
v. J 9 « 

ileos fublevt iwodb.Pfcild.i. 4 . v.*p; 

Dofie hanc fert fallaciam.Vkud. i. 4 -t. 7 J.Vbi tamen quidam 
ferere fallaciam malunt.Sic V ccn.\.i.v.6 7 .Vt fer at fallaciam. 

'pCcud.x.t.v. to.Procuderefallaciam dixit.Ez Caf^.y.vcrf.47. 

Dolum ex proximo hac protulerunt. Ibidem nonnulli^roc#- 
dtrunt: quemadmodum nos in noftra edit. Plaut. exprcf- 
iimus. 

Dedit verba mihi hercule. Pfeud. 

Meditati fisa t dolidotte . Pfeud.4.1.5. 

“Et abducere a me mulierem fillacijs. Pfcud.4.j.Y.4* 
ierii illum tetigi. pfeud.4.8.v.i. 

Z** decipiet ?,ua /01W Leonem Poen.i.T. v. 59. 

Vt ingrediuntur do fit in fycophantiam ! Pcen.J $. v. 46. 

Malae estcaptatum ad me advenis. Pcen.j.j.v.io. 
bmflesfycoph antias inftruxi,& comparavi. Pcrf 5.2.j 4 verf 14* 
Hunc ego hominem in tranfennam dottie ducam dolis, itaq i huic 
tnfidiaparat&funtprobe. Perf 4 .$.v.n.ia, 

Ego illedofius leno pene in foveam decidi. Pctf4*4*Y. 4J» 

1) st a ver b a herofunt. Rud.^.i.v.i^. 

Deos&hotnines decepit. Rud.2.;.v.t6. 

Decipitur in tranfennam avaritia fud. Rud.4.7. v. 15. 

Nunquam hercle iterum defraudabis me quidem pofi hunc diem . 
Rud.j.$.v.6i. 

Taxo tantillum haud dederis verborum mihi.Tt\t\.uz*1M» 
Circumducere aliquem . Tr in. 4. 2 .v.l 17. 

- Dolare dolum . MU.5.5.V.64. 
iflum hodie aflutis confexim fallacijs. Truc. 4 - 4 .Y. 59. 

Hanc fabiricam fallaci as que minus fi tenetis, denub voto percipio* 
tuplane . Mil.£.}.v.2. 

Ludificas nunc me ,ut opinor , Demipho. Mer c.2.i.)6. 

Me habent venalem. Mil.i.6. v.97. 

Jam eH ante ades cereus, ubi funt ludi faeiundi mihi . Mu« 4 * W 
rerf. 1. 

Atq$ Jnhanc intende digitum. Pfeud.4.7. y. 4 J. 
jNeq^dbiuventuteambe irridiculo habite. Poen.j.4.Y.io. 

Tum profefio me habento fcurr&ludificis caveis. Poen. 5; 5. Y. ». 
Tafius eftleno. Pcrf.4.4.v.Sj. 

Miris modis Dij ludos faciunt hominib . Rud.j.ioY.i» 

Scelerati 


fz$ TttES avuvs 

t celeratus DavUs.fi quid concilij habet,confumat nunc, cumnikti 
abfintdoli . i.i.v. 139. 

Vbferva filium, quid agat, quid ille confilii captet. Andr.I.1. ycrfi 

J fallaci* aliquid conari. And1.2v.16. 

| Vbi vis faciliuspaffuifim,qukm m hac re me ddudier. AficL i. i; 
verf. 31. 

Irridesfiiihilmef'aliis. And.i.2.v.ij. 

Seni verba dare difficile efl. A nd ./.5. v. 6 . 

Me infenfmfervat nequam,faciam nuptiis fallaciam. And. 1 
vcrf 7. 

Tingunt quandam interfenuncfallaciam , aliquid monflrialunt. 
At1d1.5-v.if. 

Hic nunc me credit aliquam fibi fallaciam portarem. And. i. 61 

verf. r. 

primum mihi adfertur iam mihi ab hocfallacia. Andron 
tcrf. 15. 

Ttiammenuncfub ducereifiis dolispofiulas ? And.4.r.y.^&. 

Solidum effiet gaudium,ni fi me laftaffies amantemfa&dJfepri- 
duceres. And. 4 »i* v 24* 

In aliquo illudere^. And.4.4 v.19. 

Ho fanes adolefcentulos m fraudem illicis .fi Irci tando,& pollicitari^ 
do eorum animos labias. A nd.5.3.V.9. 

Vtfalfibtanimieft l Eun .2.2 V.4J. 

Eas itidem fallam,ut ab illis fallimur equum efl fieri,ut amtj fo¬ 
datur dolis. EUD.2.5.V.98 99. 

QuopaBc tetigero Rhodium mconvivio.YLun, hs.y.30. 

Me video ab Hldaftnte labefibtarier. Eun.^.^.v.^. 

Tarrnenonisfciohancefjetechnam Funuch.4,4. v. j. 
lfieimifeTo mihi,quantd deffiedecidi. Hcaut.2.3.v. 9. 1 

In eandem fiaudem ex hac r^,atq. ex illa incidet.He&at.j. I. y. f J, 
Intendenda efl in [enemfallacia. Hcaut. j. 1. v.2. 

Verum aliquopatto verba me his daturum effiu , & Venturum» 
Hfeailt. 4 . 4 ‘V.tj. ' ./. 

Ludis fortaffie m£-j,Vlorat. 4.6 .v.io, 

IjffiuantdJpe decidi ? Hcaut. 4. 8 . v jr j . 

Sifenfere hodie,quid quam m his te nuptiis fallacia conari, quo fiat , 
miniis. Andr.r.z. 

Tallae i a alia aliam trudit: i. e. una ex altera nafeitur. Andft 4. j* 
Lingeret fallacias j unde effiet adolefienti amtcd qwddmh*-. Mfc- 
*ut’3 ^ Vbivit 


Digitized by Google 


— -j 


LINGVJt LATINA. fi? 

viofacilidspafiu*fim,quam in hae rcj,me dcludier.An&.i. z, 
&ijbil me fallis :jed dico tibi ,nc&c. ibid* 

JEgo prop ter me illam decipi mi feram finamlh n dr. t. r» . 

Q Dav&j, itari sontemntr alsttjt aut it ane tandem idoneus tibi 
videor efftJ, quem tam aperte fallere incipias dolio t Saltem ae~ 
curati ut metui videar,certi firefcivtrim»kn&u j. *♦ 

Certe hercti nunc hicfeipfiufallit,haud ego. ib i d. 

Si quid narrare occepi, continuo dari tibi verba cenfis * A odr. u 
Mefaceres idem* quod vulgus fervoremfoltt% dolio ut me deluderet » 
Andi #. 4 . 

tttamnuncmefeduccreijludi&ispoftulaa? An&r.s.r. 

Siqidfvk cupiendum ne abhoe me falli comperiar, Chremes. Andr» 

5v J. 

Sifenfero hoditj , quidquam in his tt nuptiis fallaci a conari » qui 
fiant minios ; 4«; velle in ed re oftenderu, quamfis callidae* 
Andr.i.x. 

J Tanquam quivi ego ifluc wteUigeru. vah , confilium callidum » 
Andr.^M* 

Slith aftutieu. ibid. 

Sperantes iam amoto metu,inter ofiitantes opprimi, &c. Aftfoii» 

And.i. x. 

fluefinonafiu providentur,me aut herum peffkm dabat * A nd.r.% 
Ide faceres idem,quod volgusfervorumfolet,dolio ut me deluderes » 
ibidero. ' 

MUurn, confidens, catus : id eft, aftutus* Andr.*. 1. 

Aequum eftfieri,uth me ludatur dolis. Eunuch. x. £» 

Afturcm trjiftavit. Eunuch.5.4* ' s \ 

Ah in a fleo v*nitf 2Kmpt tt »tfc$ Jtf tlttifgttt f E*, 

nach. j.tf. 

At etiam primi callidum & difertum credidi hominem tu» Eli* 
nuch. 5 . 7 . ' 

Mac arte traSabat vsmm, Hcaur.t.n 

TaMitefiriou technis perfirvtdunu Hcaut.m* 

lum tum eratfu/picio, dolo malo hecfieri omnin.'Em®tt\. #.& 

Mevideo abeaaftutdlabefa&atier. ibid. 

fervi venire in mentem Syri calliditates. Heaut. c. r. 

Hie me magnifice effero , qui vim tantam inme & potefialHf 
habeam tanta aftutU.\ltzm.+ 2. 

Si quod narrare occepi, continui dari tibi iitrba oeqfetk A niu f. V 
Jiiifl» 4* U 


Digitized 
thesavrvs 

Certi captito eft: habet. Andr.M* . , * 

Qua, vid captant te illi, eadem ipfos capi non eft niuritim. Htf- 

Ne eam circumventum inique iniqui irrideant. Hccy I. Pf 6* 

l°g. 

Gjuidhspm hic volt veterator fibi? Andr. i. 6. 
Nejruftreturipfefe,autfic cogit et: C^e. Eunuch.ProL 
Vtfalfusanimi eft ! Eunuch.zi* 

Talii tefimts technis ptrfervulum. Hcaut.3.t. ... 

Na ego te^jyfiufus veniatmagnifice, Chreme,traBarepojjlm. He- 

aut.3.2. , 

jin quia, quos fallam,pro uno duofunt mihi dati. Phorm. 4 .x. 

Num mefefellit,hofce idftruere? ibid. 

Nonne adfenem aliquam fabricam fingit ? ibid. 

Satis diu verba dedifii: fatis ad hoc tua Hos fiuftrata efi fides. 

Andr.4.4. ; 

Vbi quid lucri eft te fallere? Phorm.1.1. .. 

Immo enimvero